Tài liệu Vận dụng cặp phạm trù bản chất –hiện tượng, nguyên nhân- kết quả phân tích biểu hiện lối sống của sinh viên hiện nay

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38352 tài liệu

Mô tả:

A- Lêi Më §Çu B¾t ®Çu cho nh÷ng ngµy th¸ng tù lËp tù lµm quen víi cuéc sèng míi mÎ ®ang ®ãn ë gi¶ng ®êng §H. C¸c t©n sinh viªn ®· chuÈn bÞ hµnh trang cho mét cuéc sèng míi ra sao? Mäi ®iÒu tëng nh ®¬n gi¶n nhng kh«ng hÒ gi¶n ®¬n chót nµo mµ ®ã lµ c¶ mét vÊn ®Ò lín cña nh÷ng sinh viªn sèng xa nhµ.Ngay c¶ sinh viªn cã ®iÒu kiÖn häc tËp t¹i chç. Ai ®· tõng lµm sinh viªn ®Òu ®· biÕt gi¶ng ®êng §¹i häc lu«n lµ n¬i tèt nhÊt vµ thuËn lîi cho viÖc häc tËp vµ tiÕp thu nhiÒu kiÕn thøc míi cßn lµ n¬i sinh viªn cã thÓ häc hái kinh nghiÖm cña cuéc sèng .VËy sinh viªn chóng ta ®· tËn dông nã nh thÕ nµo ? §Ó phôc vô cho b¶n th©n vµ t¬ng lai cña m×nh .Nh÷ng sinh viªn häc xa nhµ cã nhiÒu thêi gian tù do h¬n ,cßn ®èi víi sinh viªn cã ®iÒu kiÖn häc t¹i chç th× hä ®· sö dông thêi gian rçi cña m×nh nh thÕ nµo ? §iÒu ®ã cã ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn viÖc häc tËp vµ ý thøc ®¹o ®øc cña mçi sinh viªn .TÊt c¶ ®Òu biÓu hiÖn díi lèi sèng cña sinh viªn hiÖn nay .§Ó ph©n tÝch s©u s¾c h¬n néi dung trªn , viÖc sö dông cÆp ph¹m trï b¶n chÊt –hiÖn tîng ,nguyªn nh©n- kÕt qu¶ lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Víi nh÷ng hiÓu biÕt cña b¶n th©n vµ tµi liÖu tham kh¶o ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña thÇy V¨n Duyªn ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n! B_ Néi Dung I. cÆp ph¹m trï b¶n chÊt- hiÖn tîng ,nguyªn nh©n -kÕt qu¶. 1. CÆp ph¹m trï b¶n chÊt – hiÖn tîng : Trong cuéc sèng x· héi xung quanh chóng ta cã nh÷ng sù viÖc bªn ngoµi mµ gi¸c quan cã thÓ nhËn biÕt ®îc ,nhng còng cã sù viÖc bªn trong ta chØ dïng t duy trõu tîng míi cã thÓ nhËn biÕt ®îc .Bªn ngoµi gäi lµ hiÖn tîng cßn sù viÖc bªn trong gäi lµ b¶n chÊt .Sù vËt nµo còng cã hai mÆt Êy,chÝnh v× thÕ khi xÐt sù vËt tù nhiªn x· héi ta ph¶i biÕt ®îc b¶n chÊt vµ hiÖn tîng . - B¶n chÊt lµ tæng hîp tÊt c¶ nh÷ng mÆt ,mèi liªn hÖ tÊt nhiªn t¬ng ®èi æn ®Þnh trong sù vËt ,quy ®Þnh sù vËn ®éng ph¸t triÓn cña sù vËy ®ã . - HiÖn tîng lµ c¸i biÓu hiÖn ra bªn ngoµi cña b¶n chÊt nãi ®Õn b¶n chÊt cña sù vËt lµ nãi ®Õn sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña nã. 2. CÆp ph¹m trï nguyªn nh©n-kÕt qu¶ : Trong cuéc sèng x· héi mçi khi cã viÖc g× x¶y ra dï ®óng hay sai ,dï lín hay nhá ®Òu cã nguyªn nh©n cña nã .ChÝnh v× thÕ nªn nguyªn nh©n lµ sù t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau gi÷a c¸c mÆt trong sù vËt g©y ra biÕn ®æi nhÊt ®Þnh .KÕt qu¶ lµ do biÕn ®æi xuÊt hiÖn tõ nguyªn nh©n g©y ra . II/. CÆp ph¹m trï b¶n chÊt vµ hiÖn tîng,nguyªn nh©n-kÕt qu¶ vµo viÖc ph©n tÝch lèi sèng thanh niªn,sinh viªn hiÖn nay. Sinh viªn hiÖn nay sèng rÊt n¨ng ®éng,nh¹y bÐn,ham häc hái t×m tßi s¸ng t¹o.BiÕt biÕn íc m¬ hoµi b¶o cña m×nh thµnh hiÖn thùc.Còng nh lêi nhËn xÐt cña gi¸o s.TS .Phan §×nh DiÖu ®¨ng trªn b¸o sinh viªn sè 9 (272-2001)nhËn xÐt vÒ sinh viªn viÖt nam ngµy nay u tó tÝnh ®éc lËp,s¸ng t¹o cao h¬n sinh viªn thêi tríc .§©y lµ ®iÓm m¹nh cña sinh viªn ViÖt Nam hiÖn nay. ViÖc häc tËp ch¨m chØ ,cÇn cï cña mçi sinh viªn sÏ mang l¹i kÕt qu¶ tèt trong häc tËp.NÕu tríc ®©y chóng ta chØ thÊy mét líp sinh viªn chØ biÕt tíi s¸ch vë vµ lý thuyÕt su«ng ,cã rÊt Ýt vèn sèng thùc tÕ vµ Ýt va ch¹m víi x· héi th× ngµy nay líp sinh viªn l¹i rÊt n¨ng ®éng s¸ng t¹o nh¹y bÐn víi nh÷ng thµnh tùu khoa häc.§©y còng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó sinh viªn ®¹t ®îc thµnh tÝch cao trong häc tËp.Nh÷ng thµnh tÝch nµy ®îc thÓ hiÖn qua c¸c cuéc thi cuèc gia,quèc tÕ nh cuéc thi ®êng lªn ®Ønh OLIMPHYA ,cuéc thi s¸ng t¹o R«bèt,sinh viªn ViÖt Nam ®· mang l¹i nhiÒu th¾ng lîi cao trong cuéc thi viÕt phÇn mÒm,…Thanh niªn sinh viªn hiÖn nay kh«ng chØ thö m×nh trong m«i trêng häc tËp mµ hä rÊt tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi.§ã lµ lèi sèng cã v¨n ho¸ vµ lµnh m¹nh.Hä ®· biÕt sö dông quü thêi gian nh thÕ nµo ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao trong häc tËp còng nh ngoµi x· héi. Cuéc sèng sinh viªn hiÖn nay qu¶ kh«ng ®¬n gi¶n cã rÊt nhiÒu sinh viªn nghÌo ®· vît lªn chÝnh m×nh nh cùu sinh viªn Hoµng H¶i tõ mét cËu bÐ lang thang häc mãt tiÕng anh cña c¸c du kh¸ch níc ngoµi trë thµnh mét vÞ gi¸m ®èc cña chñ doanh nghiÖp m¸i hiªn di ®éng vµ ¶nh kü thuËt sè Phó Thµnh .§iÒu ®ã chøng tá sinh viªn ngµy nay kh«ng chØ biÕt ®Õn häc tËp trªn gi·ng ®êng mµ cßn biÕt c¸ch kiÕm tiÒn chÝnh ®¸ng thÓ hiªn râ sù n¨ng ®éng chÞu khã vµ cã tÝnh tù lËp cao.§· cã rÊt nhiÒu sinh viªn tham gia vµo viÖc kinh doanh vµ tù m×nh më cöa hµng kinh doanh riªng tõ chÝnh søc lùc vµ sù s¸ng t¹o cña m×nh. Cã mét nhµ doanh nghiÖp trÎ thµnh ®¹t ®· tõng lµm sinh viªn nhÊn m¹nh “thÕ m¹nh cña sinh viªn lµ ý tëng kinh doanh,s¸ng t¹o vµ chiÕn lîc maketinh hiÖu qu¶ ®Ó thùc hiªn ý tëng ®ã”(trÝch tõ b¸o sinh viªn sè 11 ngµy 13-32001). §óng nh vËy m«i trêng sinh viªn tù kinh doanh trë nªn gÇn gñi vµ quen thuéc.Tham gia kinh doanh kh«ng chØ mang l¹i lîi nhuËn mµ cßn t¹o cho sinh viªn tÝnh tù tin vµ kü n¨ng sang t¹o cao h¬n.ë mét sè trêng ®¹i häc c¸c c©u l¹c bé sinh viªn víi doanh nghiÖp hay c©u l¹c bé sinh viªn lµm kinh tÕ giái còng thu hót nhiÒu sinh viªn tham gia.Ngoµi giê häc trªn gi¶ng ®êng cã nh÷ng sinh viªn gãp vèn víi nhau ®Ó më cña hiÖu nhá kinh doanh,nh b¹n Lª Xu©n Thuû(§H ngo¹i th¬ng)cïng víi 7 thµnh viªn kh¸c më cöa hµng kinh doanh ®Üa CD vµ thuª cöa hµng t¹i Gi¶ng Vâ ®Ó kinh doanh. Nh÷ng g¬ng mÆt nh thÕ cßn rÊt nhiÓu trong cuéc sèng kh«ng thÓ kÓ hÕt ®îc .Nhng dï lµm g× th× hä lu«n vËn ®éng ®Ó cã thªm thu nhËp .Bªn c¹nh viÖc tham gia më cöa hµng kinh doanh th× vÉn cã nhiÒu sinh viªn ®i tiÕp thÞ ,gia s, …Tuú theo mæi ngµnh häc ®Ó chän cho m×nh mét c«ng viÖc thÝch hîp. Nh÷ng ho¹t ®éng v¨n ho¸ cña sinh viªn còng hÕt søc s«i ®éng vµ bæ Ých .Nh viÖc thµnh lËp c¸c ban nh¹c sinh viªn ®Ó phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña chÝnh m×nh nh ban nh¹c Bøc Têng cña trêng §HXD,CLB chiÕu phim miÔn phÝ §H ngo¹i th¬ng HN ….®· g©y chó ý cña nhiÒu sinh viªn tham gia gi¶i quyÕt thêi gian d thõa t¹o nªn mét nh©n c¸ch hoµn chØnh cho sinh viªn .HiÖn nay sinh viªn kh«ng chØ tham gia ho¹t ®éng v¨n nghÖ mµ cßn tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kh«ng kÐm phÇn bæ Ých nh tham gia chiÕn dÞch sinh viªn t×nh nguyÖn hay ¸nh s¸ng v¨n ho¸ ,mïa hÌ xanh. … C¸i g× còng cã hai mÆt còng gièng nh cuéc sèng cña sinh viªn .Bªn c¹nh lèi sèng hÕt søc ®¸ng khen th× vÉn cßn xuÊt hiÖn lèi sèng kh«ng lµnh m¹nh cña mét sè tÇng líp sinh viªn .Trong cuéc sèng n¸o nhiÖt ë ®Êt thñ ®« c¸c t©n sinh viªn ®ang ph¶i ®èi mÆt víi sù ph¸t triÓn ngµy mét vµ hä ®· ý thøc ®îc . Mét sè sinh viªn ®ang bËn bÞu tù lo cho cuéc sèng cña m×nh mét c¸ch kh¸ h¬n vµ phÇn nµo lµm gi¶m g¸nh nÆng vËt chÊt cho gia ®×nh th× vÉn cßn mét sè kh¸c chØ biÕt ch¬i bêi ,la cµ ë c¸c qu¸n bar vò trêng ,®¸nh vâng ngoµi ®êng ,tiªu xµi hoang phÝ nh÷ng ®ång tiÒn do må h«i níc m¾t cña cha mÑ tÝch gãp göi cho hµng th¸ng .Hä kh«ng biÕt c¸ch kiÕm tiÒn ®Ó gi¶m bít g¸nh nÆng cho gia ®×nh ,nhng hä biÕt tiªu tiÒn ®Õn chãng mÆt.§ã lµ nh÷ng ngêi trÎ tuæi hay c¸c cËu Êm ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ trêng nhng hä kh«ng cßn x¸c ®Þnh ®îc môc ®Ých trong cuéc sèng .Hä kh«ng cã môc ®Ých sèng ,kh«ng muèn häc kh«ng muèn lµm mµ chØ muèn ch¬i …vµ cã thÓ tãm gän b¶n chÊt cña hä trong mét ch÷ “lêi ” (trÝch bµi khñng ho¶ng lèi sèng trªn trang web häc sinh sinh viªn ) . §èi nh÷ng sinh viªn lÇn ®Çu tiªn ra ®Êt thñ ®« vµ lÇn ®Çu tiªn xa nhµ cã nhiÒu tù do h¬n cho b¶n th©n nhng hä kh«ng biÕt tËn dông thêi gian Êy ®Ó nghiªn cøu häc tËp trau råi kiÕn thøc ®Ó phôc vô cho t¬ng lai cña m×nh mµ ngîc l¹i hä xem viÖc sèng xa gia ®×nh lµ mét sù tù do tung c¸nh bay nh¶y kh«ng cã sù kiÒm cÆp cña gia ®×nh .Nªn hä sèng bu«ng th¶ ,ch¬i bêi qu¸ chín dÔ bÞ xa vµo c¸m dç tríc thãi h tËt xÊu cña x· héi nhiÒu c¹m bÉy vµ tù ph¸ huû t¬ng lai cña m×nh . Mét trong nh÷ng tËt xÊu mµ thanh niªn víng ph¶i lµ n¹n ®ua xe m¸y .Thanh niªn cho r»ng cã ®ua xe míi tá b¶n lÜnh anh hïng ,d©n ch¬i sµnh ®iÖu ,nhng hä hoµn toµn sai lÇm víi c¸ch nghÜ trÎ con vµ n«ng c¹n Êy .ë ®©y lËt l¹i ph¹m trï b¶n chÊt hiÖn tîng ta thÊy mÆc dï cã mét sè tham gia ®ua xe nhng kh«ng ph¶i tÊt c¶ ®Òu lµm nh vËy vµ do ®ã hiÖn tîng nµy kh«ng ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña tÊt c¶ mäi ngêi trong giíi trÎ ,cã ch¨ng chØ ph¶n ¸nh b¶n chÊt cña mét sè c¸ nh©n mµ th«i . Qu¶ thËt cuéc sèng sinh viªn còng lµ mét x· héi thu nhá vµ rÊt phøc t¹p kh«ng chØ ®ua xe mµ cê b¹c ,ma tuý còng len lái vµo tÇng líp sinh viªn . cê b¹c lµ mét tÖ n¹n l©u ®êi vµ thanh niªn hiÖn nay vÉn cßn cã mét sè tham gia kh«ng nhá .trong c¸c kTX vÉn cßn nhiÒu trêng hîp tô tËp ®¸nh bµi ¨n tiÒn nh KTX x©y dùng ,thuû lîi ,giao th«ng …Nghiªm träng h¬n lµ tÖ n¹n ma tuý ®· x©m nhËp vµo häc ®êng ®· lµm huû ho¹i biÕt bao mÇm xanh ®ang chçi dËy bçng bÞ lôi tµn tríc khi gÆp ¸nh s¸ng ban mai ,nã cßn lµm tan vì biÕt bao gia ®×nh .NhiÒu thanh niªn ,sinh viªn kh«ng ®ñ tiÒn ¨n häc ,kh«ng t×m ®îc viÖc lµm ,thiÕu nghÞ lùc trong cuéc sèng ®Òu do ma tuý mµ ra .Hay c¸c cËu Êm trong c¸c gia ®×nh kh¸ gi¶ do ®îc nu«ng chiÒu qu¸ møc vµ kh«ng ®îc sù quan t©m ®Çy ®ñ cña gia ®×nh .ThËm trÝ nhiÒu thanh niªn do tß mß còng muèn thö xem nh thÕ nµo . Cßn mét ®iÒu n÷a rÊt ®¸ng bµn trong lèi sèng sinh viªn ViÖt Nam hiÖn nay kh«ng chØ viÖc sinh viªn sèng bu«ng th¶ víi b¶n th©n ,v« tr¸ch nhiÖm víi t¬ng lai mµ trong sinh viªn b©y giê cßn xuÊt hiÖn lèi sèng thùc dông chØ biÕt hëng thô .NhiÒu thanh niªn qu¸ coi träng ®ång tiÒn ,coi ®ång tiÒn lµ môc ®Ých sèng .Hä sèng dùa dÉm vµo ngêi kh¸c coi viÖc lîi dông tiÒn b¹c thÕ lùc ngêi kh¸c lµ c¸ch tiÕn th©n nhanh nhÊt dÔ dµng nhÊt . Bµn vÒ lèi sèng sinh viªn kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn chuyÖn t×nh yªu thêi sinh viªn .HiÖn nay ë hÇu hÕt c¸c xãm trä ,KTX n¬i cã sinh viªn c tró ®ang næi lªn phong trµo “sèng thö” .Nh÷ng cÆp uyªn ¬ng tù cho phÐp m×nh sèng chung nh nh÷ng cÆp vî chång ®Ó thö xem liÖu cã hîp kh«ng ? Hä sèng theo phong c¸ch t©y ngµy cµng ©u ho¸ .Lèi sèng vµ t×nh yªu nh thÕ qu¶ thËt kh«ng nªn chót nµo bìi lÏ nh vËy t×nh yªu sÏ ch¼ng cßn thó vÞ ,sÏ ch¼ng cßn th¬ méng khi nã ®· ®i qu¸ giíi h¹n .Trong lèi sèng sinh viªn hiÖn nay cßn nhiÒu ®iÒu ®¸ng bµn vµ quan t©m .Nhng giíi h¹n bµi viÕt chØ xin trÝch dÉn mét sè tÖ n¹n phæ biÕn trong giíi sinh viªn ®Ó mäi ngêi cïng ®äc vµ suy ngÉm . Chóng ta cÇn ph¶i nªu ra nh÷ng gi¶i ph¸p lµm trong s¹ch m«i trêng sinh viªn .CÇn ph¶i më ra nhiÒu s©n ch¬i bæ Ých ,tæ chøc nhiÒu cuéc trß chuyÖn giao lu sinh viªn víi c¸c trêng §H kh¸c nhau ,l«i kÐo sinh viªn tham gia vµo c¸c phong trµo cña x· héi nh gióp trÎ em nghÌo vît khã ,tµn tËt trÎ em lang thang c¬ nhì .C¸c bËc lµm cha ,lµm mÑ còng cÇn nh×n l¹i c¸ch nu«i d¹y con c¸i cña m×nh v× cã rÊt nhiÒu ngêi cho r»ng tr¸ch nhiÖm cña cha mÑ lµ t¹o ra cho con c¸i mét cuéc sèng ®Çy ®ñ vËt chÊt hay h·nh diÖn khi thÊy con m×nh kiÕm ®îc nhiÒu tiÒn kh«ng biÕt tõ ®©u mµ ra .ChÝnh lèi sèng Ých kû,kh«ng quan t©m ®Õn con c¸i cña cha mÑ ®· ¶nh hëng tíi lèi sèng cña con c¸i .ChÝnh v× vËy gi¶i ph¸p quan träng nhÊt lµ c¸c bËc phô huynh kh«ng nh÷ng ph¶i quan t©m mµ cßn gi¸o dôc vµ lµ tÊm g¬ng s¸ng ®Ó con trÎ noi theo. C/. KÕt LuËn C¸ch sèng cña sinh viªn hiÖn nay lµ mét vÊn ®Ò ®îc nhiÒu ngêi quan t©m .Sinh viªn lµ nh÷ng mÇm non cña ®Êt níc nªn lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t huy tiÒm n¨ng nh©n lùc quý gi¸ nµy ®Ó phôc vô cho sù nghiÖp c«ng cuéc ®æi míi cña níc ta hiÖn nay .Nh÷ng sinh viªn cã lèi sèng tÝch cùc lµ nh÷ng ngêi n¨ng ®éng ,s¸ng t¹o ,cÇn cï ch¨m chØ trong häc tËp . Hä nhËn thøc vµ hiÓu sèng nh thÕ nµo cho tèt cho cã Ých .NghÜa lµ chóng ta ph¶i ra søc khuyÕn khÝch sù n¨ng næ nhiÖt t×nh s¸ng t¹o ,linh ho¹t cña thanh niªn trong cuéc sèng .DiÖt trõ nh÷ng mÇm mèng xÊu xa cña chñ nghÜa thùc dông ,cña tÖ n¹n x· héi trong ®êi sèng thanh niªn . B¶n th©n chóng ta còng ph¶i kh¾t khe víi chÝnh m×nh ®Ó hoµn thiÖn b¶n th©n sao cho xøng ®¸ng víi sù tin yªu cña x· héi vµo thÕ hÖ t¬ng lai cña ®Êt níc. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh triÕt häc (Trêng §H QL& KD) B¸o sinh viªn Trªn trang Web häc sinh –sinh viªn Môc lôc A. Më ®Çu Trang 1 B- Néi dung I/. CÆp ph¹m trï b¶n chÊt –hiÖn tîng ,nguyªn nh©n kÕt qu¶. 1. CÆp ph¹m trï b¶n chÊt –hiÖn tîng . 2. CÆp ph¹m trï nguyªn nh©n – kÕt qu¶. II/. CÆp ph¹m trï b¶n chÊt –hiÖn tîng, nguyªn nh©n –kÕt qu¶ ®Ó ph©n tÝch lèi sèng thanh niªn hiÖn nay. C- KÕt luËn. Tµi liÖu tham kh¶o trêng ®¹i häc qu¶n lý& kinh doanh hµ néi khoa triÕt häc tiÓu luËn vÒ ph¬ng ph¸p luËn ®Ò tµi: vËn dông cÆp ph¹m trï b¶n chÊt –hiÖn tîng ,nguyªn nh©n – kÕt qu¶ ®Ó ph©n tÝch “lèi sèng cña thanh niªn sinh viªn hiÖn nay”. Gi¸o viªn híng dÉn: Ph¹m V¨n Duyªn Sinh viªn: Lª ThÞ H¬ng Líp: 718 MSV: 02A0486 2 2 2 2 2 8 9 Th¸ng 5-2003
- Xem thêm -