Tài liệu Ván bài lật ngửa - nguyễn trương thiên lý

  • Số trang: 1175 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 157 |
  • Lượt tải: 9
vnthuquan

Đã đăng 1914 tài liệu

Mô tả:

Ván Bài Lật Ngửa - Nguyễn Trương Thiên Lý
Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC P1 - Chƣơng 1 P1 - Chƣơng 2 P1- Chƣơng 3 P1 - Chƣơng 4 P1- Chƣơng 5 P1 - Chƣơng 6 P1- Chƣơng 7 P1 - Chƣơng 8 P1 - Chƣơng 9 P1 - Chƣơng 10 P1- Chƣơng 11 P1 - Chƣơng 12 P1- Chƣơng 13 P1 - Chƣơng 14 P1 - Chƣơng 15 P1- Chƣơng 16 P1 - Chƣơng 17 P1- Chƣơng 18 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa P1 - Chƣơng 19 P1 - Chƣơng 20 P1 - Chƣơng 21 Phần 2 - Chƣơng 1 P2 - Chƣơng 2 P2 - Chƣơng 3 P2 - Chƣơng 4 P2 - Chƣơng 5 P 2- Chƣơng 6 P 2- Chƣơng 7 P 2- Chƣơng 8 P2 - Chƣơng 9 P2 - Chƣơng 10 P2 - Chƣơng 11 P2 - Chƣơng 12 P2 - Chƣơng 13 P2 - Chƣơng 14 P2 - Chƣơng 15 P2 - Chƣơng 16 P2 - Chƣơng 17 P2 - Chƣơng 18 Phần 3 - Chƣơng 1 P3 - Chƣơng 2 P3 - Chƣơng 3 P3 - Chƣơng 4 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa P3 - Chƣơng 5 P3 - Chƣơng 6 P3 - Chƣơng 7 P3- Chƣơng 8 P3 - Chƣơng 9 P3 - Chƣơng 10 P3 - Chƣơng 11 P3 - Chƣơng 12 P3 - Chƣơng 13 P3 - Chƣơng 14 P3 - Chƣơng 15 P3 - Chƣơng 16 P3 - Chƣơng 17 Phần 4 - Chƣơng 1 P4 - Chƣơng 2 P4 - Chƣơng 3 P4 - Chƣơng 4 P4 - Chƣơng 5 P4 - Chƣơng 6 P4 - Chƣơng 7 P4 - Chƣơng 8 P4 - Chƣơng 9 P4 - Chƣơng 10 P4 - Chƣơng 11 P4 - Chƣơng 12 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa P4 - Chƣơng 13 Phần 5 - Chƣơng 1 P5 - Chƣơng 2 P5 - Chƣơng 3 P5 - Chƣơng 4 P5 - Chƣơng 5 P5 - Chƣơng 6 P 5- Chƣơng 7 P5 - Chƣơng 8 P5 - Chƣơng 9 P5 - Chƣơng 10 P5 - Chƣơng 11 P5 - Chƣơng 12 P5 - Chƣơng 13 Phần 6 - Chƣơng 1 P6 - Chƣơng 2 P6 - Chƣơng 3 P6 - Chƣơng 4 P6 - Chƣơng 5 P6 - Chƣơng 6 P6 - Chƣơng 7 P6 - Chƣơng 8 P6 - Chƣơng 9 P6 - Chƣơng 10 P6 - Chƣơng 11 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa P6 - Chƣơng 12 Phần 7 - Chƣơng 1 P7 - Chƣơng 2 P7 - Chƣơng 3 P7 - Chƣơng 4 P7 - Chƣơng 5 P7 - Chƣơng 6 P7 - Chƣơng 7 P7 - Chƣơng 8 P7 - Chƣơng 9 Phần 8 - Chƣơng 1 P8 - Chƣơng 2 P8 - Chƣơng 3 P8 - Chƣơng 4 P8 - Chƣơng 5 P8 - Chƣơng 6 P8 - Chƣơng 7 P8 - Chƣơng 8 P8 - Chƣơng 9 P8 - Chƣơng 10 P8 - Chƣơng 11 P8 - Chƣơng 12 P8 - Chƣơng 13 Phần 9 - Chƣơng 1 P9 - Chƣơng 2 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa P9 - Chƣơng 3 P9 - Chƣơng 4 P9 - Chƣơng 5 P9 - Chƣơng 6 P9 - Chƣơng 7 P9 - Chƣơng 8 P9 - Chƣơng 9 P9 - Chƣơng 10 P9 - Chƣơng 11 P9 - Chƣơng 12 P9 - Chƣơng 13 P9 - Chƣơng 14 P9 - Chƣơng 15 P9 - Chƣơng 16 P9 - Chƣơng 17 P9 - Chƣơng 18 P9 - Chƣơng 19 P9 - Chƣơng 20 P9 - Chƣơng Kết Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa P1 - Chương 1 CON NUÔI CỦA GIÁM MỤC Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Ván Bài Lật Ngửa Nguyễn Trương Thiên Lý Khẩu mắc-xim (1) trên miarađo (2) vẫn tiếp tục nhả đạn. Từ cao, giọng ục ục của nó càng hách dịch, lấn át tiếng nổ rộ thật căng của hàng trăm súng trƣờng, tiểu và trung liên khác. Giữa đêm tối, đạn của nó vạch một đƣờng đỏ ối, xắt khu trung tâm khỏi vòng ngoài đồn đã bị quân ta tràn ngập. Cũng từ miarađo, thỉnh thoảng một quả lựu đạn O.F nụ xòe sáng rực lao xuống vùng bóng đen và tiếp liền tiếng nổ ―oành‖ thách thức. Luân xem đồng hồ tay: 1 giờ 25. Trận đánh đã kéo dài hơn tiếng đồng hồ rồi. Tiểu đoàn chủ lực của anh – tiểu đoàn 420 – nhận nhiệm vụ hạ đồn Biện Tạ trong chiến dịch giải phóng tuyến kinh Phụng Hiệp. Đồn Biện Tạ phụ trách hệ phòng thủ nam huyện lỵ, là căn cứ cấp đại đội mạnh nhất. Khu đồn chia làm ba cụm lô cốt, giữa có một đồn xây đá. Một trung đội Âu Phi thủ nơi xung yếu nhất, ba trung đội BVN (3) thủ ba cụm lô cốt. Chỉ 5 phút sau khi bộc phá mở rào, tiểu đoàn 420 đã làm chủ ba cụm lô cốt. Nhƣng tiểu đoàn không thể tiếp cận bọn Âu Phi chỉ ví cái miarađo quái ác kia. Những cáng thƣơng binh í ọp lội trên ruộng – mùa khô bắt đầu hơn tháng nay, song đám ruộng quanh đồn Biện Tạ lọt vào chỗ trũng, vẫn còn sính nhão. Mỗi lần cáng thƣơng binh qua mặt anh, Luân xốn xang nhƣ nằm trên ổ kiển lửa. Tiếng súng quanh đây, có vẻ đã ngƣng. Nghĩa là các đơn vị địa phƣơng đã thu xếp gọn hàng chục đồn và lô cốt lẻ. Trong khi đó, ―anh Hai 420‖ chƣa ―tình sổ‖ xong đồn Biện Tạ. Luân liếc chừng Vũ Thƣợng. Ánh sáng của hỏa khì từng chặp lóe lên gƣơng mặt ngƣời chình trị viên – hàm anh nổi vồng. Nhƣng tại sở chỉ huy trận đánh hôm nay còn có một nhân vật cao hơn: Lƣu Khánh. Ông mang cấp chức Liên trung đoàn phó, đặc phái viên của Bộ tƣ lệnh phân liên khu. Lƣu Khánh ngồi bẹp phìa sau một công sự đất, mùi bùn nực mũi. Quanh ông, máy ragônô quay nặng nề, ma-nìp của hiệu thình viên gõ liên hồi. Cằm vuông, râu cạo nhẵn nhƣng vẫn để lại một vệt xanh chạy từ mang tai. Lƣu Khánh nghiêm nghị giống nhƣ truyền thuyết về ông ta: cƣời một phần mƣời mép, hà tiện lời đến mức ngôn ngữ của ông chỉ quanh quẩn có: ừ, không, thôi đƣợc, hử, coi chừng… - Anh Sáu ơi! Rốt cuộc rồi Luân phải cất tiếng: - Cái gí? - Lƣu Khánh không rời cái miarađo, hỏi cộc lốc. - Cho tôi vô… - Luân cũng dè xẻn lời nói. - Chi? - Buộc khẩu 13,2 im… - Đƣợc không? - Đƣợc! Lƣu Khánh gọi: - Sa đâu? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Ván Bài Lật Ngửa Nguyễn Trương Thiên Lý Từ bờ mẫu, một chú bé chừng 14, 15 tuổi trả lời: - Em đây! - Chú theo anh Bảy… đến bờ rào, gặp anh Öt, tiểu đoàn phó… - Dạ. - Không đƣợc vô trong rào. - Dạ. - Chú nhớ! - Dạ. - Đi đi! Quyến, cán bộ truyền tin, có dáng một học trò, nhân lúc nghỉ tay, châm chọc Sa: - Rồi anh Sáu coi, thằng Sa thông đồng với anh Bảy… - Nó vô trại, kỷ luật! – Lƣu Khánh lạnh lùng. - Anh Quyến phá em đó. – Sa xịu mặt. - Để coi… - Vũ Thƣợng dậm dọa thêm. * … Luân và Sa trƣờn sát mặt ruộng. Chốc chốc một viên cối cỡ 60 ly mồ côi, một viên mọt-ta bay xè xè, ghé hoặc trƣớc hoặc bên hông họ, miểng văng rào rào. Sa trƣờn vài thƣớc lại nhín Luân. - Anh Bảy… - Cái gí? - Tới rào thôi, nghen… - Ừ... Sa về tiểu đoàn chƣa đƣợc bao lâu. Đang học trƣờng trung học Tiền Phong, cậu giãy nảy, nhất định đòi đi lình. Ban giám đốc trƣờng chịu thua cái nƣớc lí của Sa, gửi cậu đến tiểu đoàn. Ngay từ ngày đầu, Sa đƣợc gọi lên Ban chỉ huy. Tiểu đoàn trƣởng ngắm nghìa cậu một lúc, quyết định giữ cậu làm liên lạc riêng cho ông ta. Sa thối chì. Cậu xin đi lình đâu phải mong núp bóng ông tiểu đoàn trƣởng? Rời văn phòng tiểu đoàn về chỗ nghỉ, Sa lầm bầm mãi. Điệu này phải làm đơn gửi lên khu mới xong. Sa hỏi han, biết tiểu đoàn trƣởng tên Bảy Luân, thuộc loại ―xung phong trƣớc lình‖. Giữa lúc Sa rầu rĩ thí có lệnh gọi: Sửa soạn đi ―công tác‖ với anh Bảy. - Ối, thí cũng ―cơm nƣớc, trà lá‖ vậy thôi… Sa từng biết vai trò của các ―tiểu đồng‖ theo ―phò‖ các chỉ huy. Bởi vậy, cậu uể oải xuống nhà bếp xin đƣờng, trà… - Không có! – trƣởng quản trị tiểu đoàn xua tay đuổi Sa. - Thằng nhỏ này ghiền trà tới giấc rồi! – Anh ta còn ném theo Sa một câu nhận xét độc địa. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Ván Bài Lật Ngửa Nguyễn Trương Thiên Lý - Tôi mà ghiền! Tôi xin cho tiểu đoàn trƣởng đó. Sa quay lại nghinh anh quản trị. - Tiểu đoàn trƣởng đâu biết uống trà, đừng có xạo! Quản trị trƣởng ong óng. Sa không tin lời anh ta. Tƣởng tiểu đoàn trƣởng đi công tác rần rần, rộ rộ, ai dè tổng cộng có ba ―chƣ‖: tiểu đoàn trƣởng, Quyến và Sa. Quyến là trung đội phó truyền tin, song hễ có ngƣời thay ngồi ở manìp thí anh ta xung phong chèo xuồng. Xuồng rời Biển Bạch, xuôi Sông Đốc. Lợi dụng gió thuận, họ cắm trƣớc mũi xuồng hai tàu dừa nƣớc thay buồm. Xuồng lao vun vút. Sụp tối, họ ghé Xóm Sở. - Chú Quyến vo gạo, chú Sa nhúm lửa… Luân phân công cho hai ngƣời. Anh xách cần câu ra ruộng. Họ không vào nhà dân mà nấu nƣớng ngay ở bờ sông. Luân mang về cả chục con cá lóc. Bữa cơm rất tƣơm tât. Sa bắt đầu thìch tiểu đoàn trƣởng. Cậu đã tin lời quản trị trƣởng: Tiểu đoàn trƣởng không trà lá gí ráo. Đêm đó, họ theo Rạch Rập, nép sát thị trấn Cà Mau, vòng qua kinh xáng Đội Cƣờng. Hai hôm sau, trận Đầu Gừa nổ ra. Luân trực tiếp nắm một đại đội và đại đội đã chiếm cái bót nằm giữa Cà Mau – Tắc Vân chỉ tốn không quá mƣời phút. Trong trận, Sa thiếu điều xỉu ví phải bám sát tiểu đoàn trƣởng giữa lƣới đạn đan chéo, có viên quạt rát da mặt. Từ hôm đó, Sa dự đến năm sáu trận. Bây giờ có ai hỏi ―làm liên lạc khoái không‖ thí cậu cƣời nhe chiếc răng lòi xỉ: - Nhất trần đời! * … Gần tới rào, bỗng Luân nằm lại. Sa sợ quình: - ―Bị‖ rồi hả anh Bảy? Luân không trả lời, một loáng sau anh trƣờn ngang Sa. Té ra anh cởi hết quần áo, chỉ giữ khẩu ―Côn‖ nơi bụng. Tác ngƣời nhỏ thó, da hơi ngăm, Luân tiệp với màu trời. Khẩu mắc-xim ―ục ục‖ tiếp từng ba viên một. - Thằng Tây nào bắn khá quá! – Luân nhận xét. Tiểu đoàn phó – một ngƣời cao lêu nghêu, anh đi khom mà y ngƣời ta sổng lƣng – tóm tắt tính huống trận đánh: diệt và bắt sống ba trung đội ngụy, nhƣng chƣa biết phải ―xử‖ cái đồn giữa ra sao. - Đƣợc! Luân nói thật gọn. Rồi anh vọt qua rào đang ngún khói. Sa muốn nìu anh lại song không kịp. Thật tính, Sa chẳng ƣa gí phải nằm với Luân tận ngoài rào. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa Luân đã ngồi vào cửa lô cốt – bên trong, vài chục lình ngụy tay đặt lên ót, im re, nhín Luân với nỗi kinh ngạc – hính nhƣ có tên cố nén cƣời nữa. Luân chẳng để ý đến bọn lình, anh ngắm nghìa cái miarađô nổi bật trên nền trời trong vắt đầy sao. - Cho tôi một khẩu VB (4)… - Luân bảo. Ngƣời ta chuyển đến anh khẩu súng mút, mấy quả trômblông. Anh gắn quả trômblông vào quặng ở đầu súng, giƣơng súng ngắm miarađo, lấy cự ly. Sa vừa theo dõi tiểu đoàn trƣởng, vừa liếc đám tù binh, có vẻ nhƣ muốn nói: các ngƣời thấy tiểu đoàn trƣởng của tôi không? - Tất cả nép kìn phìa trong tƣờng! Ra lệnh dứt, Luân bấm cò. Quả trômblông phóng lên không trung, giống cái đuôi sao chổi. Nó rơi ngay nóc miarađo, một tiếng nổ không lớn lắm và liền sau đó, khẩu mắc-xim câm họng. Luân bắn thẳng quả trômblông thứ hai vào cửa đồn. Số phận đồn Biện Tạ đƣợc kết thúc. Một số tù binh ngụy, dù lệnh buộc phải đặt tay lên ót vẫn chồm ra ngoài nhín cái miarađo chím trong ánh lửa, miệng không ngớt hìt hà thán phục tài bắn của viên chỉ huy Việt Minh mà mắt thí vẫn cƣời cƣời. Khi quân ta hò reo xông vào đồn, Luân mới hiểu tại sao họ cƣời: anh trần truồng, chiếc quần quấn cổ. --(1) Một loại đại liên (2) một loại tháp canh lô cốt (3) Bataillon Việt Nam - Tiểu đoàn Việt Nam (thuộc Liên hiệp Pháp) (4) Một loại súng phóng lựu Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa P1 - Chương 2 Luân và Vũ Thƣợng ngồi mãi trƣớc tấm bản đồ trải trên đệm. Sau lƣng họ, cán bộ tham mƣu, chình trị, các đại đội trƣởng, tất cả đều chờ đợi ý kiến của ban chỉ huy. Chẳng là Bộ tƣ lệnh quyết định mở chiến dịch lớn, phối hợp với chiến trƣờng chình Điện Biên Phủ. Tiểu đoàn 420 đƣợc phân công thanh toán các đồn nằm giữa Phụng Hiệp và Cái Răng. Cục diện Đông Xuân năm nay thuận lợi hơn Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Ván Bài Lật Ngửa Nguyễn Trương Thiên Lý bất kỳ năm nào trƣớc đây. Toàn bộ lực lƣợng tinh nhuệ của Pháp co cụm về quanh các thành phố lớn, một số phải dự cuộc hành quân Atlăng (1), một số phải tiếp ứng cho Bắc Bộ, giữ miền Tây Nam Bộ chủ yếu là các tiểu đoàn ngụy mới thành lập. Ta có khả năng dẫy hàng mảng đồn bót, giải phóng hằng khu vực rộng. Đã quá giờ ăn – tu huýt thổi hai lần rồi – mà chƣa ai chịu rời bản đồ. - Trong tuyến này, tổng cộng 16 đồn và lô cốt. Nếu ta đánh bứt đồn Nhà Thờ thí cả tuyến sẽ rã. Cho nên, tôi đề nghị trinh sát liền đồn Nhà Thờ, có thể cƣờng tập, có thể chặn chúng khi chúng ra khỏi đồn, có thể kỳ tập… Hóa trang kìn dƣới ghe chở cá, bất thần xung phong… - Luân gợi ý các phƣơng án. - Nếu kỳ tập, chình anh giành đi theo ghe, phải không? Vũ Thƣợng cƣời. Mọi ngƣời cƣời theo. Sa và Quyến ngồi ở nhà bếp cũng ngó nhau cƣời. Vũ Thƣợng đoán trúng quá. - Thí… - Luân ấp úng. Sự bẽn lẽn của anh càng khiến mọi ngƣời cƣời to hơn. - Báo cáo, có điện khẩn. Đồng chì cơ yếu hấp tấp bƣớc qua sân, đứng nghiêm. Vũ Thƣợng nhận điện, đọc vội rồi trao cho Luân. - Bộ Tƣ lện gọi anh – Vũ Thƣợng bảo. - Không phải Bộ tƣ lệnh. Anh Dƣơng Quốc Chình điện, song bảo ―đến chỗ anh Sáu Ö‖… tức là đến Trung ƣơng cục… - Chắc các anh muốn căn dặn điều gí đó… - Vũ Thƣợng xem lại điện. - Cha! … - Luân tắc lƣỡi – Đang triển khai mà… - Đi một ngày một đêm là tới Bờ Đập. Làm việc xong, quay về, trinh sát cũng chƣa báo cáo kịp với anh đâu… Cứ yên trì mà đi – Vũ Thƣợng xếp bản đồ nói. - Vậy các đồng chì tham mƣu chình trị ở nhà trao đổi thêm kế hoạch. Các đại đội cho lình nghỉ ngơi lấy sức, trinh sát nắm tính hính khu vực đƣợc phân công. Ở Cần Thơ, Sóc Trăng tụi nó còn mấy tiểu đoàn BVN vừa huấn luyện xong, một trung đoàn Âu Phi quân số thiếu… Cho nên, các đồng chì phải tình đến nhiều tình huống. đánh ven lộ, chú ý pháo. Cụm pháo 105 Phụng Hiệp gần đây thêm ba khẩu 155. Các đồn đều nhận thêm cối… Đó là khì tài của chiến tranh Triều Tiên, Mỹ viện trợ cho Pháp. Khi các cán bộ rời sở chỉ huy, Luân than thở với Vũ Thƣợng: - Tôi ngại ông Lƣu Khánh rút 420 về bảo vệ Trung ƣơng cục quá! Vũ Thƣợng lắc đầu: - Không có lý … Đang tập trung lực lƣợng ra phìa trƣớc mà! - Tôi mang theo tất cả bản đồ. Biết đâu các anh lại quyết định đƣa 420 lên Long Tuyền, Nhơn Ái, Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa hoặc xa hơn, đƣa hẳn lên Long Châu Hậu (2). Luân phấn khởi trở lại. vài phút sau anh đã ngồi xuống chiếc tam bản cà rèm. Sa và Quyến ƣớm thử quai chèo. Chiếc tam bản rời bến, phóng đi… --(1) Pháp mở chiến dịch Atlan ở Tuy Hòa (2) Một tỉnh cũ thời kháng chiến chống Pháp, gần phần hữu ngạn sông Hậu của Long Xuyên và Châu Đốc Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa P1- Chương 3 Luân bắt tay anh Tƣ thật chặt. Đã hơn 8 năm Luân mới gặp lại anh Tƣ. So với hồi đó, anh Tƣ mập hơn đôi chút, song da vẫn ủng, mắt thâm quầng và nhất là vẫn ho khúc khắc. Hai ngƣời hỏi thăm nhau vài câu rồi Luân xin phép đƣợc làm việc. Nhín số cán bộ ngồi chật nhà bên, Luân biết sáng nay, anh Tƣ còn tiếp có lẽ cả chục khách nữa là ìt. Trải tấm bản đồ vùng Phụng Hiệp lên bàn, Luân cầm bút chí, chỉ vào hƣớng 420 sẽ tấn công. - Thƣa anh, đây là đƣờng xe Phụng Hiệp – Cần Thơ… - Nhƣng hôm nay tôi gặp anh để bàn chuyện khác! – Anh Tƣ ngăn Luân. Luân sững sờ. Anh Tƣ tƣơi cƣời: - Chuyện khác quan trọng hơn chuyện giải phóng tuyến Phụng Hiệp… Anh đọc điện này sẽ rõ. Bức điện thƣợng khẩn và tuyệt mật của Trung ƣơng Đảng. ―Quyết tâm của Trung ƣơng diệt chủ lực địch ở Điện Biên Phủ. Các chiến trƣờng cần khẩn trƣơng phối hợp. Sau thắng lợi lớn này, tính hính chình trị có thể có đột biến‖. * Luân gặp anh Tƣ lần đầu – và mãi hôm nay mới gặp lại – đúng vào lúc Nam Bộ kháng chiến mở màn. Dựa vào quân Anh – chiêu bài của chúng là thay mặt cho Đồng minh giải giới quân đội Nhật ở Nam Đông Dƣơng – Pháp cùng một lúc chiếm trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ, Tòa đốc lý, Sở công an. Nhật ngầm tiếp tay Pháp, vũ trang cho chúng. Tính hính nói chung là bất lợi đối với ta – vừa giành chình quyền xong, chƣa kịp tổ chức lực lƣợng, thiếu vũ khì. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Ván Bài Lật Ngửa Nguyễn Trương Thiên Lý Dƣới ánh đèn dầu mờ mờ trong một căn nhà lọt giữa xóm lao động bên kia Cầu Bông, anh Tƣ truyền đạt các chỉ thị khẩn cấp của Thành ủy. Luân chƣa hiểu anh Tƣ là ai. Dong dỏng cao, da trắng bệt, mắt trõm, thỉnh thoảng ôm ngực nén cơn ho cơ hồ xé phổi, lại luôn cƣời đôn hậu, nói không văn vẻ hơi lộn xộn nữa – nhƣng dễ hiểu, anh đã gieo ấn tƣợng mạnh trong Luân qua phong thái ung dung giữa bốn hƣớng súng nổ rộ. Luân là một trong những ngƣời hăng hái nhất hôm đó. Anh không để ý lắm các phân tìch tính hính của anh Tƣ. - Theo tôi, cái cần nhất hiện giờ là súng. Xin cho súng. Có súng, chúng tôi tự biết liền cách đánh! Luân đặt vấn đề bốp chát nhƣ vậy. Anh Tƣ nhín Luân, vẫn tƣơi cƣời: - Anh bạn! Nếu chúng ta có đủ súng thí hà tất phải ngồi đây bàn với nhau cả buổi trời. ―Cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẩy quả đất cho mà xem‖. Hính nhƣ câu nói đó của Acsimet (1). ―Cho tôi súng, tôi sẽ rƣợt bọn Gra-xi(2) chạy vắt giò lên cổ cho mà xem‖. Đến lƣợt anh bạn, Acsimet thời nay! Đối với Luân, cuộc nói chuyện không lấy gí làm thú vị. Tuy vậy, sau đó, anh đƣợc phái ra Hà Nội và trở về Nam với một chuyến xe lửa đầy súng đạn. Rồi anh quay ra Hà Nội. Lần sau, chuyến xe lửa đầy vũ khì phải dừng lại Quảng Ngãi – đƣờng phìa trong đã bị Pháp chiếm. Thế là Luân chuyển vũ khì bằng thuyền. Anh công tác ở Phòng liên lạc miền Nam năm 1947. * Là một kỹ sƣ vừa tốt nghiệp, Luân mang tật cao ngạo của số đông trì thức lúc bấy giờ. Suốt thời gian học đại học, Luân ìt giao du. Với anh, kiến thức và chỉ kiến thức là cái đang thu thập. Bởi vậy, mặc dù quanh anh không khì chình trị sôi sục, Luân vẫn cắm đầu học. Nhật đã đổ bộ vào Đông Dƣơng, chiến tranh thế giới và Thái Bính Dƣơng càng lúc càng gay gắt, Luân chỉ nghe mà không hề tỏ thái độ. Ngoài sách chuyên môn – anh theo ngành canh nông – anh giải trì bằng truyện trinh thám, món giải trì đến với anh từ lúc anh còn ở bậc trung học trƣờng Chasseloup Laubat. Về thể thao, anh chơi quần vợt – chơi khá giỏi. Sinh trƣởng trong một gia đính hội tụ gần nhƣ đủ tất cả các điều kiện để đƣợc gọi là ―thƣợng lƣu‖ – trì thức, Pháp tịch, đạo Thiên chúa – Luân, Robert Nguyễn Thành Luân, lại thìch lối sống khắc khổ. Có thể anh là con áp út – về con trai anh là út – phải ở với bà nội và học tiểu học tại tỉnh lẻ, cho nên Luân gần gũi hơn so với các anh chị, nếp sinh hoat nông thôn. Luân là ngƣời duy nhất trong gia đính không đỗ đạt bên Pháp. Sự lựa chọn ngành của anh hoàn toàn là một cử chỉ hiếu đễ: bà nội anh thìch trồng trọt. Còn nói về nguyện vọng riêng, chình anh mơ ƣớc trở thành một nhà trinh thám tƣ – một ngành thực tế không có chỗ dùng ở Viêt Nam. Cần nói thêm cho thật chình xác: anh không sang Pháp ví khi anh đậu tú tài, đƣờng sang Pháp bị chiến tranh làm gián đoạn. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Ván Bài Lật Ngửa Nguyễn Trương Thiên Lý Nhận xong bằng kỹ sƣ – lễ phát bằng uể oải nhƣ guồng máy chạy cầm chừng của nhà nƣớc Pháp ở Đông Dƣơng. Luân về Nam. Chình trên chuyến xe lửa chỉ thí thụt ban đêm và kéo khá dài ngày đó, Luân bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ. Tính cờ một bạn học nằm chung ―cút-sết‖(3) với anh, anh bạn học này tên là Quý, quê Nam Định, sinh viên ngành y, sống chung với anh nhiều năm ở Đông Dƣơng học xá. Bỗng một dạo, Quý bỏ học. Tin đồn đại trong bạn học: Quý lên chiến khu, theo ông Võ Nguyên Giáp. Khi Luân ra Hà Nội, ông Võ Nguyên Giáp không còn dạy trƣờng Thăng Long, ngôi trƣờng nổi tiếng ở phố Ngõ Trạm, xong tên ông Giáp thí nghe bạn học rỉ tai, đầy thán phục. Xe vào đến ga Đò Lèn, Quý mới có mặt trong toa. Gặp Luân, Quý hơi lúng túng. Nghĩa là Quý mua vé đi từ Hà Nội mà không lên xe tại ga Hàng Cỏ. Có lẽ tình toán khá lâu, sau cùng Quý nói thẳng với Luân. Đúng nhƣ tin đồn đãi, Quý lên Tuyên Quang, dự lớp quân chình, cùng nhiều học sinh sinh viên khác. Bây giờ. Quý vào Nam, liên lạc với Việt Minh trong đó. Quý kể nhiều chuyện chiến khu, Luân thìch nghe đến nỗi, khi xe đỗ lại tránh máy bay ban ngày – thƣờng giữa vùng rừng núi quạnh quẽ - anh cũng không rời Quý một bƣớc. Tới Sài Gòn, Luân trính diện tại Sở canh nông. Giám đốc sở vẫn là ngƣời Pháp. Lão Tây thất thế rầu rầu nhín Luân. Ngồi dƣới ảnh Quốc trƣởng Pétain mà có vẻ lão vểnh tai ngóng tiếng nói của De Gaulle. Còn phó giám đốc đã là một ngƣời Việt. Ông ta đỗ bằng kỹ sƣ nông học bên Pháp – từ thuở kỹ sƣ nông học còn gọi là Bác vật canh nông – làm phó giám đốc ví đại sứ Nhật muốn nhƣ vậy. Thực ra, ông ta chƣa hề biết đồng ruộng Việt Nam ra sao. Gặp Luân, ông ta không nói gí về trồng trọt mà thao thao hằng mấy giờ liền về thuyết ―Đại Đông Á‖, về đề quốc hùng cƣờng Đại Nippon dẫn đạo các dân tộc da vàng. Phó giám đốc ân cần mời mọc Luân viết báo Tân Á (4). Cuộc tháo chạy khỏi Phi Luật Tân, Miến Điện, Nam Dƣơng của quân Nhật… đƣợc ông giải thìch nhƣ là hoàn toàn ―mƣu mẹo‖, y hệt ông ta là hãng Domei (5). Ông ta hé cho Luân biết chẳng bao lâu nữa, Trần Trọng Kim sẽ lập chình phủ - chình phủ Việt Nam độc lập – và ông ta sẽ giữ một ghế bộ trƣởng… Luân chỉ đến sở một lần đó. Anh đi hẳn với Quý. Hai ngƣời lội tới lội lui vùng rừng Trị An. Quý đã liên lạc đƣợc với Kỳ bộ Việt Minh. Luân giúp Quý tím vũ khì. Rất khó, song họ cũng mua đƣợc vài khẩu súng lửa. Ngƣời anh thứ năm của Luân là luật gia Jean Nguyễn Thành Luân. Vợ của Jean cũng là một tiến sĩ Luật, thuộc giọng họ lớn ở Bạc Liêu: dòng họ Trần. Cả hai liên hệ với nhóm trì thức yêu nƣớc và thiên tả lúc bấy giờ: Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Thủ… Jean nhiều lần khuyên Robert tiếp xúc với các trì thức đó – họ làm việc dƣới sự lãnh đạo của các đảng viên Cộng sản đệ tam. Robert từ chối. Jean lo ngại ví trong trì thức Sài Gòn còn các nhóm khác mà khuynh hƣớng khá phức tạp: nhóm Tạ Thu Thâu, nhóm Hồ Vĩnh Ký, nhóm Nguyễn Văn Thinh, Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Ván Bài Lật Ngửa Nguyễn Trương Thiên Lý nhóm Hồ Văn Ngà – kẻ thí của đệ tứ Trôtkit, kẻ thí của phòng nhí Pháp, kẻ thí thân Nhật. Jean chỉ hết lo ngại khi bắt gặp Robert đọc ―Tuyên ngôn của Đảng cộng sản‖, với vô số gạch dƣới bằng bút chí đỏ. * Rồi Luân cũng hiểu đƣợc anh Tƣ là ai. Có lẽ trừ gốc đạo Thiên chúa, anh Tƣ giống Luân về nhiều mặt, thậm chì còn trội hơn nữa. Dân Tây – anh Tƣ tên là François, vứt bỏ cái một quốc tịch Pháp lẫn vị trì cai trị đầu sỏ, đi dạy học kiếm cơm nhƣ những thầy giáo ―Annamit‖ chỉ có bằng sơ học, viết báo chống lại chình quyền Pháp, vào tù ra khám. Là ủy viên ủy ban quân sự khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940, anh Tƣ bị truy nã, bị bắt, bị tra tấn và bị kết án tử hính. Nếu không phải là công dân Pháp và nếu không có chiến tranh – đƣờng liên lạc từ Đông Dƣơng về Pháp nghẽn, bản án của tòa đại hính Sài Gòn không đƣợc Giám quốc(6) Pháp thông qua, đây là luật lệ dành cho các bản án đối với công dân Pháp – thí anh Tƣ bị điệu ra trƣờng bắn từ lâu rồi. Luân tím thấy nhiều điều ly kỳ trong việc anh Tƣ vƣợt ngục: một ngày tháng 3 năm 1945, buổi sáng, còi báo động. Trong ―xen-luyn‖(7) tử hính, anh Tƣ chỉ biết cuộc oanh tạc của Anh – Mỹ khi chỗ nằm anh bỗng rung rinh dữ dội cùng với một tiếng nổ điếc tai. Anh không trông thấy gí cả. Khói trùm kìn khu khám lớn, cửa ―xen-luyn‖ của anh đổ kềnh. Lập tức, anh Tƣ trút bỏ quần áo tù,mặc độc chiếc quần xà lỏn, vụt nhảy khỏi khám. Anh lao đến đúng nơi bom rơi sạt bức tƣờng cao vọi và chỉ một cái lách mính, anh đã ở ngoài đƣờng Lagrandiere. Hai hôm sau, thân thể còn da bọc xƣơng, phổi nhức nhối, anh Tƣ chủ trí cuộc họp cán bộ với cƣơng vị bì thƣ Thành ủy vừa đƣợc chỉ định. Và hôm nay, men con rạch Bờ Đập êm ả, Luân lắng nghe anh Tƣ không để sót một chi tiết. Luân định nhắc lại để xin lỗi chuyện hơn 8 năm trƣớc. Song anh thôi. Chƣa chắc một ngƣời nhƣ anh Tƣ còn có thể nhớ những thứ ấy. Luân biết rằng anh Tƣ đang là Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Thƣờng vụ Trung ƣơng Cục. Luân còn biết thêm: vài ngày nữa anh Tƣ sẽ nhận nhiệm vụ Bì thƣ Đặc ủy khu Sài Gòn – Gia Định, một chiến trƣờng sôi động trong buổi tiếp giáp chiến tranh và hòa bính… --(1) Archimède, nhà thông thái thời cổ đại (287 - 212 trước công nguyên) (2) Gracey, tư lệnh quân đội Anh. (3) Couchette: toa có giường ngủ. (4) Tờ báo thân Nhật. (5) Hãng thông tấn chính thức của Nhật. (6) tương tự như chức Tổng thống ngày nay. (7) Cellule: khám nhỏ nhốt trọng phạm. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa P1 - Chương 4 - Anh còn giữ mấy bức thƣ của Ngô Đính Thục không? Câu chuyện bỗng nhiên trầm trầm. Luân tiếp nhận quyết định của Đảng với một thái độ rõ ràng là miễn cƣỡng. Các trận đánh sắp tới quanh Cần Thơ hoặc phìa bắc lộ Cái Sắn vẫn ám ảnh anh. Từ lúc rời cơ quan mật vụ Nam Bộ, trực tiếp cầm quân ở cấp tiểu đoàn, Luân dự hàng trăm trận đánh, song không phải lúc nào anh cũng thắng. Các đơn vị của Pháp từng cho anh nếm mùi đau khổ, khi ở Vĩnh Trà Bến (1), khi ở Long Châu Hà, khi ở Rạch Giá. Cho nên, Luân đã dành tất cả thời gian học tập nghiên cứu, điều tra các loại thực địa khác nhau, các đối tƣợng địch khác nhau, quyết tâm trở thành một cán bộ quân sự chuyên nghiệp. Từ 1951, tiểu đoàn 420 – với sự bổ sung chình trị viên Vũ Thƣợng, một cán bộ xuất thân từ thợ máy hải quân Pháp – đã trƣởng thành hẳn. Chiến công của tiểu đoàn trở nên niềm hãnh diện của toàn Phân liên khu. Bên cạnh các tiểu đoàn 307, 308, 311… lẫy lừng, ngƣời ta bắt đầu kể thêm 420. Trƣớc Đông Xuân 1953-1954, tiểu đoàn 420 làm nhiệm vụ cơ động trên một địa bàn rộng lớn. Luân đƣợc đề bạt trung đoàn phó. Tính hính dƣờng nhƣ sửa soạn cho tiểu đoàn tung hoành. Bài hát của nhạc sĩ Quách Vũ có câu ―ta thắng nhƣ chẻ tre, ta thắng nhƣ nƣớc tràn‖ mấy năm trƣớc bị phê bính là ―lạc quan tếu‖ nay có vẻ không xa sự thật là bao nhiêu. Giữa tính thế ―trăm năm có một‖ nhƣ vậy, cấp trên lại bàn với anh cung cách hoạt động lâu dài trong lòng địch! - Còn giữ… nhƣng tôi không mang theo đây. Mang theo làm gí cái thứ… Luân trả lời anh Tƣ, giọng vừa buồn vừa bực. - Ý! – anh Tƣ cƣời đôn hậu – Cái thứ đó quì lắm đa. Anh còn nhớ mỗi thƣ nói cái gí không? Luân chỉ nhớ mang máng. - Anh cứ tiếp tục công việc đang làm. Tất nhiên, anh phải để ìt ra là một nửa thí giờ cho công việc sắp tới. Văn phòng chuẩn bị sẵn cho anh khá nhiều tài liệu, gồm báo cáo, báo chì, sách… Sở công an, phòng quân báo Bộ tƣ lệnh sẽ cung cấp cho anh các mặt tính hính. Điều anh cần giữ kỹ nhƣ nguyên tắc là không tiết lộ với bất kỳ ai nhiệm vụ mới của anh. Anh Tƣ dặn dò thêm Luân trƣớc khi Luân vùi đầu vào đống tài liệu trong gian nhà bên cạnh nơi làm việc của anh Tƣ. Không rõ ai đó vô tính hay cố ý đặt lên bàn tờ Nhân dân miền Nam số mới nhất. Luân đọc ngấu nghiến bài ký tên Trung Thành mà Luân biết là bút danh của anh Sáu Thọ, ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó bì thƣ Trung ƣơng Cục: ―…Quân địch đang bị động, đối phó với ta ở đồng bằng Bắc Bộ, Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Ván Bài Lật Ngửa Nguyễn Trương Thiên Lý Điện Biên Phủ và Trung Lào, chúng phải rút gần hết lực lƣợng ứng chiến tinh nhuệ ở chiến trƣờng Nam Bộ ra các nơi đó, nên ở chiến trƣờng Nam Bộ quân địch đang hoạt động yếu hơn trƣớc và có rất nhiều sơ hở, tinh thần binh lình ngụy lại càng hoang mang dao động trƣớc những chiến thắng của ta…‖ * Cái cớ mà giám mục địa phận Vĩnh Long Ngô Đính Thục viết bức thƣ đầu tiên cho Robert Nguyễn Thành Luân khá bính thƣờng. Năm đó, năm 1952, kỹ sƣ điện René Nguyễn Thành Luân qua đời ở Paris – cả Jean và Robert đều không làm sao dự lễ tiễn đƣa cha đến nơi yên nghỉ cuối cùng đƣợc. Ngay cái tin ông René Nguyễn Thành Luân mất, hai anh em đều không hay, trƣớc khi Robert nhận đƣợc thƣ của giám mục. Giám mục địa phận gửi thƣ chia buồn với ngƣời con của một tìn đồ - và bản thân ngƣời con cũng là một tìn đồ - không phải là việc gí cần bàn cãi. Hơn nữa, không ai không biết ông René Nguyễn Thành Luân có mối giao hảo cá nhân rất thân mật với ngƣời chủ chăn giáo phận – một trong những giám mục ngƣời Việt Nam ìt ỏi lúc bấy giờ. Năm Luân vào ban tú tài cũng là năm Ngô Đính Thục đƣợc phong giám mục. Ông René đƣa con đến chào vị giám mục địa phận – niềm tự hào của ngƣời sùng đạo nhƣ ông. Và, giám mục đã ban phép cho Luân. Từ đó cho đến khi rời thành phố vào chiến khu, Luân vẫn thƣờng gặp giám mục – nhất là dịp nghỉ hè. ―Cha đau buồn vô hạn khi đƣợc tin chẳng lành của ngƣời bạn thân, cụ kỹ sƣ René Nguyễn Thành Luân, vừa từ trần, an táng tại nghĩa trang Père-la-Chaise. Cha đã cầu nguyện cho cụ và mong con cũng cầu nguyện cho ngƣời cha thân yêu của mính về nƣớc Chúa…‖ Bức thƣ vắn tắt nhƣ vậy thôi. Bức thƣ thứ hai, nhiều ý hơn, đến vào tháng 7 năm 1953. ―Cha mừng con đƣợc an khang trong Chúa. Cha mong mỏi một ngày gần nhất đƣợc gặp con, vừa để thăm lại đứa con của giáo phận ra đi đã 8 năm, vừa han hỏi đứa con của ngƣời bạn mà cha lúc nào cũng quý mến. Con có thể cho một cái hẹn không? Cha đảm bảo tất cả an toàn và cha tin là con không hề có một chút nghi ngờ‖. Liên trung đoàn trƣởng 120 – cũng là một tìn đồ đạo Thiên chúa – nói lại với Luân, ông ta cũng nhận một bức thƣ tƣơng tự, dĩ nhiên hính thức là chuyện nhớ mong… ví Liên trung đoàn trƣởng thuộc một gia đính đạo không phải toàn tòng. Thƣ của giám mục gửi cho con chiên kháng chiến tƣơng ứng với diễn biến ở chiến trƣờng: năm 1953, thực dân Pháp đang hấp hối. Hai tháng sau, tháng 9 năm 1953, Luân nhận đƣợc bức thƣ thứ ba: ―Cuộc chém giết ngoài ý Chúa đã kéo khá dài. Nhƣ các đấng bề trên và Đức Thánh Cha hằng lo lắng, cha đêm ngày cầu mong sao máu ngừng đổ. Con là một chỉ huy, cha mong con đóng góp vào Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa một cuộc bãi binh mà mỗi bên đều giữ đƣợc danh dự. Cha nóng lòng đƣợc gặp con đặng cha con ta bàn thảo xem con có thể làm đƣợc điều gí trong phận sự mà con gánh vác ngoài đời, chu toàn đặng trách nhiệm của một dân Chúa. Ông Savany, con biết danh tiếng của ông, sẵn sàng tạo mọi phƣơng tiện cho con gặp cha‖. Savany là trung tá, phụ trách phòng nhí Pháp ở đồng bằng sông Cửu Long. Và bức thƣ mới nhất trƣớc trận tiểu đoàn 420 hạ đồn Biện Tạ. ―Thời cuộc xoay chuyển thiệt là mau lẹ. Theo những gí mà cha nắm đƣợc, trong một ngày không xa, ông Ngô Đính Diệm sẽ về nƣớc chấp chình. Cha hy vọng con hiểu rõ tầm quan trọng đặc biệt của sự thay đổi nầy. Là một ngƣời tìn ngƣỡng Chúa, lại theo chủ nghĩa quốc gia, có mối giao thiệp thân tính với gia đính họ Ngô Đính, con cần suy tình thật kỹ và nên dứt khoát trƣớc khi quá muộn. Sắp tới, không phải ngƣời Pháp mà là ngƣời Mỹ sát cánh với chúng ta. Con nên nhớ, nƣớc Mỹ là nƣớc đã ném bom nguyên tử xuống nƣớc Nhật. Đức hồng y Spellman thƣờng thƣ từ với cha. Đó là một đấng bề trên hiểu biết và rộng lƣợng…‖ Thƣ của giám mục gởi cho Luân vào lúc Mỹ gần nhƣ gánh trọn toàn bộ ngân sách chiến tranh Đông Dƣơng – ngày 30-7-1953 quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận viện trợ quân sự cho Đông Dƣơng tài khóa 1953-1854 là 400 triệu Mỹ kim; ngày 2-9-1953 chình phủ Hoa Kỳ lại quyết định bổ sung thêm 385 triệu đô la nữa. Sự viện trợ dồn dập nhƣ thế nhằm yểm trợ cho ―kế hoạch Navarre‖ mà một trong những điều then chốt là ―giao cho phìa Việt Nam những phần trách nhiệm nặng nề hơn‖. Bức thƣ cũng liên quan tới lời tuyên bố úp mở của thủ tƣớng Pháp Laniel ngày 12-11-1953: ―Chình phủ Pháp nghĩ rằng vấn đề Đông Dƣơng không nhất thiết phải có giải pháp quân sự. Pháp không đòi hỏi đối phƣơng phải đầu hàng không điều kiện. Pháp mong muốn có cuộc điều đính‖. * Cuộc hành quân Castor mở màn, với sáu tiểu đoàn Âu Phi nhảy dù chiến đóng Điện Biên Phủ. Đây là một canh bạc Pháp dốc túi, không chỉ để giảm đến mức có thể giảm sự thua thiệt trƣớc các dân tộc Đông Dƣơng mà còn hòng trả giá với chình đồng minh Mỹ. Một René Coty nào đó, sau 13 vòng bầu mới đƣợc quốc hội Pháp giao ghế Tổng thống. Nó cho thấy sự phân hóa sâu sắc trong giới cầm quyền Pháp ví cái ―ung nhọt‖ chiến tranh Việt Nam. --(1) tỉnh cũ thời kháng chiến chống Pháp gồm Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Trương Thiên Lý Ván Bài Lật Ngửa P1- Chương 5 Giám mục Ngô Đính Thục ngả ngƣời trên ghế bành, chăm chú theo dõi thái độ Ngô Đính Nhu. Ông nhận đƣợc thƣ trả lời của Robert Nguyễn Thành Luân và tức tốc lên Sài Gòn để trao đổi với Nhu. Chình phủ Ngô Đính Diệm thành lập trƣớc đây có mấy hôm, do sắc lệnh của Quốc trƣởng Bảo Đại. Trận Điện Biên Phủ kết thúc từ đầu tháng 5, dƣ âm vẫn còn vang động. Lịch sử chinh phục thuộc địa của Pháp – và các đế quốc phƣơng Tây nói chung – chƣa bao giờ vấp một thất bại đau đớn và nhục nhã nhƣ vậy: 16.000 binh sĩ, một viên tƣớng, hàng trăm sĩ quan, với những con số khì tài ngồn ngộn đành đầu hàng giữa một tập đoàn cứ điểm kiên cố vào bậc nhất Động Dƣơng. Tƣ lệnh tập toàn cứ điểm, tƣớng De Castries, đã bất tuân thƣợng lệnh: Tƣớng Cogny, cấp trên của De Castries, buộc ông ta tự sát. Thay ví dùng mảnh vải để thắt cổ, ông dùng nó làm cờ trắng. Bảo Đại chấp nhận phục hồi Diệm, kẻ bị thất sủng hàng chục năm trƣớc, không hề hàm ý là một ân huệ của hoàng gia. Cất chức Diệm trƣớc đây, Bảo Đại tuân theo chỉ thị của Khâm sứ, bây giờ tấn phong Diệm, Bảo Đại thừa hành quyết định của hai ông chủ: Mỹ và Pháp. Bảo Đại còn bận tâm hơn những buổi dạ tiệc ở lâu đài Thorenc và ông sẽ phải trả một cái giá ê chề về quyết định ―Giao toàn quyền quân và dân sự cho Ngô Đính Diệm‖ của ông. Vấn đề không phải là Bửu Lộc sang gánh cho Ngô Đính Diệm. vấn đề là thế trận của thế giới tự do ở Đông Dƣơng phải bố trì lại và cái đầu quyết định thế trận từ điện Elysee tại Paris chuyển sang White House tại Washington. Tính hính sẽ ra sao, đó còn trong dự đoán, song cái đã phơi bày là Pháp đang cuốn gói ở Bắc Bộ. Ngày 25-6-1954, thủ tƣớng chỉ định Ngô Đính Diệm xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 30-6 bay ra Hà Nội; trƣớc đó một hôm, quân đội Pháp rút bỏ Nam Định và Thái Bính, hai tỉnh chiến lƣợc mà chúng tốn công sức giữ suốt ngần ấy năm đánh nhau. Ngày 2-7-1954, Thủ tƣớng Ngô Đính Diệm ra thông cáo phản đối sự rút lui của Pháp ở các vùng nhiều giáo dân đạo Thiên chúa. Kết quả trực tiếp nhất của thông cáo phản đối là ngày hôm sau, Pháp bỏ nốt Phủ Lý và cùng ngày, hai phái đoàn quân sự Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp nhau ở Trung Giã đề bàn việc ngừng bắn. Thế là Ngô Đính Diệm phải cho ra đời ngay một chánh phủ thân Mỹ là chình, song vẫn giữ mùi Pháp trong mọt bối cảnh hết sức tế nhị. * Ngô Đính Nhu đọc đi đọc lại bức thƣ. Bức thƣ gọn gàng: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Ván Bài Lật Ngửa Nguyễn Trương Thiên Lý ―Kình Đức cha, Mãi tới hôm nay con mới có thể kình trình đến Đức cha bức thƣ nhỏ nầy. Suốt mấy năm qua, con phải đi lại luôn, nhiệm vụ một cán bộ chỉ huy quân đội buộc con nhƣ vậy. Điều mà con hết sức sung sƣớng là nhiều tìn đồ đạo Thiên Chúa có mặt trong hàng ngũ kháng chiến. Ngay ở đơn vị con, số lƣợng đó không ìt. Hơn nữa, chúng con đƣợc chăm sóc phần hồn nhờ các linh mục không rời bỏ con chiên nhƣ cha xứ Hồ Thành Biên, cha phó Võ Thành Trinh và nhiều tông đồ khác của Chúa. Cuộc kháng chiến của toàn dân sắp bƣớc vào bƣớc ngoặt lớn – ngày chiến thắng của nhân dân ta không còn xa nữa, sau võ công Điện Biên Phủ chấn động thế giới. Chình con, khi viết thƣ nầy trính Đức cha, vừa từ chiến dịch trở về. Đơn vị dƣới quyền của con đã giải phóng một loạt làng xã bao quanh Cà Mau. Con nghĩ rằng con sẽ có dịp viếng Đức cha. Cuối thƣ, con cầu Chúa ban bính an và minh mẫn cho Đức cha‖. Thƣ của Robert Nguyễn Thành Luân đề ngày 30-6-1954. Căn phòng trở nên im lặng, hơi nặng nề. Ngoài tiếng giày nện đều đều của Nhu, không còn một âm thanh nào khác. Giám mục đặt tay lên bụng, nhín đứa em với sự chờ đợi. Dẫu sao, Nhu vẫn là ngƣời có thẩm quyền hơn hết định giá trị của bức thƣ và kéo theo, định thái độ của gia đính họ Ngô với viên sĩ quan Việt Minh nầy. Giám mục viết bức thƣ đầu tiên cho Luân, cách đây hơn 2 năm, là do gợi ý của Nhu. Lúc đó, tin đồn Ngô Đính Diệm về nƣớc lan dai dẳng. Một số ngƣời Mỹ đã gặp Nhu. Hồng y Spellman gửi cho giám mục hàng tá thƣ. Hoàn toàn không phải là ví ngƣời chủ chăn ở Nữu Ƣớc muốn có quan hệ đặc biệt với ngƣời chủ chăn một giáo phận vô danh ở Việt Nam. Nhu bàn với giám mục những khả năng lôi kéo ngƣời theo đạo Thiên chúa đang kháng chiến về với Ngô Đính Diệm. Trong bản kê, Jean và Robert Nguyễn Thành Luân nằm trong số những ngƣời đƣợc chú ý bằng những gạch đỏ đậm nét và trong hai ngƣời, Robert đƣợc nhiều gạch hơn ví Robert là chỉ huy quân đội và ví chƣa ai nói rằng Robert vào Đảng Cộng sản. Robert không phải là chình khách, khác với Jean. Có thể Robert vẫn còn là con chiên – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa trắng. Nhu nói: Phải sửa soạn ngay từ bây giờ. Chúng ta cần, hết sức cần, ngƣời kháng chiến Công giáo. Lực lƣợng xây dựng từ các phần tử bấy lâu quẩn quanh bính sữa ―mẹ bồng con‖ Mont Blanc sẽ chẳng làm cho chúng ta tự phân biệt với các ông Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm… Nhƣng, Luân không trả lời. Giám mục nóng lòng, viết tiếp… Mãi bây giờ Luân mới trả lời. - Đức cha có thấy điều gí ẩn phìa sau bức thƣ của Nguyễn Thành Luân không? Nhu phá bầu không khì nghiêm trang hơn buổi lễ cầu kinh này bằng câu hỏi hơi nặng giọng. Giám mục vẫn nhịp tay lên chiếc bụng khá to, nhìu mày: Bao giờ cũng vậy, ý kiến của giám mục phụ thuộc vào ý kiến ngƣời khác, trƣớc kia ông nể Ngô Đính Khôi, rồi Ngô Đính Diệm, bây giờ ông hết Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -