Tài liệu Vai trò của tri thức khoa học công nghệ sinh học tới sự phát triển của ngành nông nghiệp

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A - Më ®Çu "¦u tiªn giµnh vÞ trÝ cao nhÊt cho kh©u tiªu thô trong bÊt kÓ h×nh th¸i kinh doanh nµo" lµ mét trong nh÷ng t tëng c¬ b¶n cña qu¶n trÞ kinh doanh hiÖn ®¹i. Trong hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch kinh doanh, chÝnh s¸ch ph©n phèi gi÷ vai trß ®Æc biÖt quan träng. Qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ®óng ®¾n, triÓn khai thùc hiÖn h÷u hiÖu chÝnh s¸ch ph©n phèi vµ sù phèi hîp cña hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch kh¸c nh chÝnh s¸ch s¶n phÈm, chÝnh s¸ch gi¸, chÝnh s¸ch giao tiÕp kh¸c khuyÕch tr¬ng sÏ lµ c¬ së ®Ó vËn hµnh hiÖu lùc tèi ®a chÝnh s¸ch ph©n phèi. §ång thêi ®ã còng lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Th¬ng m¹i dÞch vô Trµng Thi trªn thÞ trêng hµng tiªu dïng víi møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t ë c¸c ®« thÞ lín cña níc ta. C«ng ty Th¬ng m¹i dÞch vô Trµng thi, sau giai ®o¹n bì ngì vµ lóng tóng trong kinh doanh trªn c¶ cÊp ®é chiÕn lîc vµ chiÕn thuËt ë nh÷ng n¨m ®Çu cña thêi kú ®æi míi, ®· dÇn tõng bíc ph¸t triÓn khëi s¾c, ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng trong kinh doanh ®¸ng khÝch lÖ nh: ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng kinh doanh, cã chÝnh s¸ch gi¸ vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ thÝch hîp, kiÕn t¹o vµ ph¸t triÓn mét m« h×nh ph©n phèi cã kh¶ n¨ng bao phñ thÞ trêng, thùc hµnh mét phèi thøc giao tiÕp khuyÕch tr¬ng ®em l¹i hiÖu qu¶. Cã thÓ nãi trªn thùc tÕ c«ng ty ®· ®îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao vµ ngµy cµng t¹o ®îc uy tÝn, sù tÝn nhiÖm vµ h×nh ¶nh lín. Tuy nhiªn bªn c¹nh còng cßn tån t¹i nh÷ng nhîc ®iÓm vµ m©u thuÉn cÇn ph¶i gi¶i quyÕt mµ trong ®ã m©u thuÉn lín nhÊt lµ m©u thuÉn gi÷a m«i trêng ph¸t triÓn t¨ng thÞ phÇn víi tÝnh ®a d¹ng ho¸ vµ hiÖu lùc cña chiÕn lîc ph©n phèi . KÕt hîp gi÷a nh÷ng nhËn thøc nãi trªn vµ ®ît thùc tËp tèt nghiÖp, chóng t«i m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: "Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi s¶n phÈm t¹i c«ng ty Th¬ng m¹i dÞch vô Trµng Thi" lµm ®Ò tµi chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. §Ò tµi nghiªn cøu nh»m môc ®Ých : - Tæng hîp c¸c hÖ thèng c¬ së lý luËn vÒ chiÕn lîc ph©n phèi t¹i c«ng ty Th¬ng m¹i. - Trªn c¬ së lý luËn vµ kh¶o s¸t thùc tÕ, tiÕn hµnh ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi cña c«ng ty Th¬ng m¹i dÞch vô Trµng Thi. Tõ ®ã ®a ra nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n. - Trªn c¬ së lý luËn vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty, chóng t«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt quy tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi tèi u, ®ång thêi còng kiÕn nghÞ mét sè chÝnh s¸ch vÜ m« nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn chiÕn lîc. §Ò tµi chóng t«i nghiªn cøu x¸c lËp ph¬ng ph¸p dùa trªn c¬ së nh÷ng t duy cña §¶ng vµ Nhµ níc. C¸c ph¬ng ph¸p luËn ®îc ¸p dông trong chuyªn ®Ò lµ ph¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng biÖn chøng logic vµ lÞch sö, ph¬ng ph¸p m« h×nh ho¸, s¬ ®å ho¸, ph¬ng ph¸p tiÕp cËn thùc tiÔn c¸c vÊn ®Ò lý luËn víi viÖc ph©n tÝch tæng hîp cã so s¸nh øng dông cho tõng luËn ®Ò Víi môc tiªu vµ giíi h¹n, chóng t«i chia chuyªn ®Ò lµm ba phÇn: - PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cña ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi ë c¸c c«nh ty Th¬ng m¹i dÞch vô Trµng Thi trong ®iÒu kiÖn kinh doanh hiÖn nay. - PhÇn II: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi s¶n phÈm cña c«ng ty Th¬ng m¹i dÞch vô Trµng Thi. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - PhÇn III: Mét sè ®Ò xuÊt hoµn thiÖn qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi s¶n phÈm ë c«ng ty Th¬ng m¹i dÞch vô Trµng Thi. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B- néi dung PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn cña ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi ë c¸c c«ng ty Th¬ng m¹i trong ®iÒu kiÖn kinh doanh hiÖn nay 1 . Kh¸i qu¸t vÒ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi cña c«ng ty Th¬ng m¹i: 1.1.Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi vµ vai trß cña nã 1.1.1 Kh¸i niÖm ho¹ch ®Þnh: Theo Fried.r.David th× : "Ho¹ch ®Þnh bao gåm tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ liªn quan ®Õn viÖc chuÈn bÞ cho t¬ng lai" . Bëi vËy, ho¹ch ®Þnh nhÊt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Nhê ®· ho¹ch tríc mµ doanh nghiÖp cã thÓ nhËn ra vµ tËn dông c¸c c¬ héi, gi¶m thiÓu ho¸ ¶nh hëng cña nh÷ng rñi ro tõ m«i trêng bªn ngoµi , dù ®o¸n c¸c biÕn cè vµ xu híng trong t¬ng lai tõ c¸c sù kiÖn trong qu¸ khø vµ hiÖn t¹i. 1.1.2 . Ba cÊp ®é cña ho¹ch ®Þnh: BÊt kú mét tæ chøc kinh doanh nµo trong suèt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn lu«n ph¶i ®èi phã víi sù thay ®æi tõ m«i trêng vi m« tíi vÜ m«. Trong c«ng ty , ho¹ch ®Þnh lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a hiÖn t¹i vµ t¬ng lai , lµm t¨ng kh¶ n¨ng thùc hiÖn môc tiªu chung cña c«ng ty vµ cÇn thiÕt cho viÖc x©y dùng , thùc hiÖn , ®¸nh gi¸ c¸c chiÕn lîc. ViÖc thùc hiÖn ho¹ch ®Þnh tuú thuéc vµo c¸c cÊp qu¶n trÞ víi nh÷ng møc thêi gian trong t¬ng lai ®îc m« t¶ trong biÓu h×nh sau: 2 ®Õn 5 n¨m Q. trÞ cÊp cao Qu¶n trÞ tÇm trung 6 th¸ng ®Õn 2n¨m 1 tuÇn ®Õn 6 th¸ng Qu¶n trÞ cÊp thÊp H.1: §êng ngang ho¹ch ®Þnh ®iÓn h×nh 1.1.3 - Mét sè kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc : HiÖn nay cã nhiÒu c¸ch hiiªñ kh¸c nhau vÒ chiÕn lîc , v× vËy chóng t«i ®a ra hai kh¸i niÖm mµ theo chóng t«i lµ ®· nªu bËt ®îc b¶n chÊt chiÕn lîc: - Theo Alfred Chendler: ChiÕn lîc bao hµm viÖc Ên ®Þnh c¸c môc tiªu c¬ b¶n dµi h¹n cña c«ng ty, ®ång thêi lùa chän tiÕn hµnh vµ ph©n bè c¸c tµi nguyªn thiÕt yÕu ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã. - Theo William.J.Glueck: ChiÕn lîc lµ mét vÊn ®Ò kÕ ho¹ch mang tÝnh thèng nhÊt , tÝnh toµn diÖn vµ tÝnh phèi hîp ®îc thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o c¸c môc tiªu cña c«ng ty sÏ ®îc thùc hiÖn 1.1.4 - Mét sè chiÕn lîc c¬ b¶n: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NÕu kh«ng cã sù c¹nh tranh th× mét ®iÒu ch¾c ch¾n lµ kh«ng cÇn cã chiÕn lîc , nhng sù c¹nh tranh th× ®ang vµ lu«n x¶y ra. T×m kiÕm mét c¸ch thøc hµnh ®éng ®Ó c«ng ty cã thÓ chiÕm ®îc lîi thÕ ch¾c ch¾n so víi ®èi thñ c¹nh tranh nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu lu«n lµ mét vÊn ®Ò ®îc ®Æt ra cho mäi c«ng ty . Ngµy nay , ngêi ta thêng sö dông 4 chiÕn lîc c¬ b¶n sau: + ChiÕn lîc tËp trung vµo c¸c nh©n tè then chèt ®Ó thµnh c«ng( Key factor for sucsses - KFS ): Khi mµ c¸c nguån lùc ngµy cµng h¹n hÑp nh hiÖn nay th× vÊn ®Ò sèng cßn lµ tËp trung chóng vµo c¸c kh©u chøc n¨ng hoÆc ho¹t ®éng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty.Nhng chØ ®¬n thuÇn sù ph©n bè nguån lùc nh ®èi thñ c¹nh tranh th× c«ng ty thùc sù còng kh«ng cã ®îc c¸c lîi thÕ then chèt cho sù c¹nh tranh vµ sù thµnh c«ng trong kinh doanh. Ngµy nay , hÇu hÕt c¸c nhµ chiÕn lîc ®Òu triÓn khai nh÷ng chiÕn lîc dùa trªn nh÷ng nh©n tè then chèt ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng. Nhng kh«ng ph¶i cø t×m ®îc c¸c nh©n tè thªn chèt n»m ë ®©u th× kÕt qu¶ tù nã sÏ ®Õn. Nhµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph¶i chÊp nhËn cuéc ch¬i vµ nh÷ng rñi ro cã liªn quan . Cuéc ch¬i thÓ hiÖn cho mét quyÕt ®Þnh chiÕn lîc: C«ng ty ph¶i chiÕm lÊy lîi thÕ c¹nh tranh - nh÷ng nh©n tè then chèt. + ChiÕn lîc dùa trªn c¸c møc ®é tù do vÒ chiÕn lîc : Kh¸i niÖm chiÕn lîc dùa trªn c¸c møc ®é tù do vÒ chiÕn lîc híng vµo viÖc t×m ra c¸c kh¶ n¨ng ®Ó cã ®îc nh÷ng hµnh ®éng chiÕn lîc , c¸c chiÕn lîc thùc tÕ cã thÓ v¹ch ra trong c¸c khu vùc bao quanh mét nh©n tè then chèt nhÊt ®Þnh ®Ó ®¹t ®îc lîi thÕ c¹nh tranh cao nhÊt cã thÓ cã ®îc cña c«ng ty. Bëi v× c¸c nguång lùc cña mét c«ng ty lu«n cã giíi h¹n . V× vËy , chiÕn lîc cña c«ng ty ®îc x©y dùng trong giíi h¹n rµng buéc c¸c nguån lùc . §iÒu nµy cã nghÜa lµ ph¶i chän mét híng ®i ®Æc biÖt ®Ó ®i tíi thµnh c«ng mµ c¬ së chñ yÕu lµ xem xÐt c«ng ty cã nh÷ng c¬ héi nµo ®Ó v¹ch ra c¸c hµnh ®éng mang tÝnh chiÕn lîc , c¸c chiÝen lîc thùc tÕ cã thÓ v¹ch ra theo híng ®· chän . + ChiÕn lîc ph¸t huy t¬ng ®èi : Gi÷a c¸c c«ng ty c¹nh tranh víi nhau trªn thÞ trêng nhiÒu khi mét c«ng ty kh«ng cã mét chót lîi thÕ nµo vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Òu cã kh¶ n¨ng nh nhau trong viÖc thùc hiÖn chiÕn luîc tËp trung vµo c¸c nh©n tè then chèt (KFS) th× c«ng ty vÉn cã thÓ thµnh c«ng nhê chiÕn lîc ph¸t huy u thÕ t¬ng ®èi : Khai th¸c c¸c ®iÓm yÕu cña ®èi thñ vµ sù kh¸c biÖt trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh nh»m x¸c ®Þnh ®îc mét vÞ trÝ mµ c«ng ty cã thÓ giµnh ®îc lîi thÕ. + ChiÕn lîc s¸ng kiÕn tÊn c«ng : §Ó nh»m triÖt tiªu nh÷ng nh©n tè then chèt ®· t¹o ra u thÕ cña c«ng ty c¹nh tranh b»ng mét chiÕn lîc lh«ng th«ng thêng : Th¸ch thøc c¸c qui t¾c vÒ tËp tôc kinh doanh nh»m t×m ra c¸c thay ®æi luËt ch¬i , ®¶o lén hiÖn tr¹ng vµ do ®ã dµnh ®îc u thÕ míi , m¹nh mÏ trong c¹nh tranh. 1.1.5 . Kh¸i niÖm vÒ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc : Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc cã thÓ ®îc xem lµ qui tr×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh thøc cho phÐp nh÷ng c«ng ty theo ®uæi nh÷ng chiÕn lîc ®· ®îc ho¹ch ®Þnh ho¸, chiÕn lîc ®· ®îc kÕ ho¹ch ho¸ tríc hÕt lµ nh÷ng chiÕn lîc mang tÝnh ph¶n øng nÆng. §iÒu nµy cho thÊy , ngµy nay c¸c c«ng ty thµnh c«ng cè g¾ng kiÓm so¸t t¬ng lai hä h¬n lµ chØ ph¶n øng l¹i ®èi víi nh÷ng ¶nh hëng vµ biÕn cè bªn ngoµi khi 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chóng x¶y ra vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc cña c«ng ty lµ cÇn thiÕt cho sù thÝch nghi víi m«i trêng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng . 1.1.6 . C¸c yÕu tè cÊu thµnh hÖ thèng ph©n phèi: §Ó hµng ho¸ vËn ®éng th«ng suèt trong c¸c kªnh lu th«ng cÇn x©y dùng ho¹t ®éng hÖ thèng ph©n phèi. HÖ thèng ph©n phèi lµ tæng thÓ c¸c bé phËn , c¸c ®iÒu kiÖn cã liªn quan lÉn nhau nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh vËn hµnh di chuyÓn hµng ho¸. HÖ thèng ph©n phèi bao gåm 4 yÕu tè cÊu thµnh chñ yÕu : - Ngêi cung øng vµ ngêi tiªu dïng cuèi cïng: Hä lµ nh÷ng ngêi gióp hµng ho¸ cã mÆt trªn thÞ trêng vµ lµ nh÷ng ®¹i biÓu tËp trung nhÊt cña ngêi b¸n vµ ngêi mua trªn thÞ trêng . MÆc dï , gi· ngêi b¸n vµ ngêi mua cã nh÷ng m©u thuÉn bëi ngêi b¸n muèn b¸n ®¾t , ngêi mua muèn mua rÎ vµ chÝnh tõ sù m©u thuÉn ®ã ®· h×nh thµnh nªn gi¸ c¶ . Nhng díi t¸c ®éng cña nh÷ng qui luËt kinh tÕ th× ngêi mua cã vai trß quyÕt ®Þnh . Nh÷ng ngêi cung øng tuú thuéc vµo chiÕn lîc lùa chän kªnh ph©n phèi mµ cã thÓ trùc tiÕp b¸n hµng hoÆc chuyÓn giao nhiÖm vô tiªu thô hµng ho¸ cho c¸c phÇn tö chung gian . - HÖ thèng c¸c phÇn tö chung gian bao gåm : nh÷ng ngêi b¸n bu«n , b¸n lÎ , ®¹i lý vµ ngêi m«i giíi . Hä cã thÓ lµ c¸ nh©n , hiÖp héi hay tËp thÓ . Hä ®øng gi÷a ngêi cung øng vµ ngêi tiªu dïng cuèi cïng víi t c¸ch lµ ph¸p nh©n hay thÓ nh©n ®Ó tham gia vµo qu¸ tr×nh lu th«ng víi vai trß t¹o ra c¬ chÕ kÐo ®Èy hµng ho¸ trªn thÞ trêng. - HÖ thèng kho tµng, bÕn b·i, c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i , c¸c cöa hµng... t¹o nªn c¬ së vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®îc cho qu¸ tr×nh ph©n phèi , nã g¾n víi c¸c ho¹t ®éng cña qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ chuÈn bÞ b¸n hµng nh lu kho , dù tr÷ vËn chuyÓn ... cã t¸c ®éng ®Õn sù nhanh hay chËm cña qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn hµng ho¸ . MÆt kh¸c , mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt tèt cho phÐp c¸c doanh nghiÖp gi¶m bít chi phÝ lu th«ng , n©ng cao kh¼ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. - HÖ thèng th«ng tin thÞ trêng vµ c¸c dÞch vô mua b¸n cã ý nghÜa quan träng trong qu¸ tr×nh lu th«ng hµng ho¸ . Th«ng tin thÞ trêng chØ ph¸t sinh khi cã ho¹t ®éng mua , b¸n vµ qu¸ tr×nh ph©n phèi lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh , giao lu th«ng tin chøa ®ùng nh÷ng néi dung vÒ quan hÖ cung cÇu , vÒ kh¸ch hµng , c¸c ®iÒu kiÖn cña dÞch vô mua vµ b¸n. Qu¶ng c¸o , b¸n hµng trùc tiÕp C«ng ty s¶n xuÊt Qu¶ng c¸o , khuyÕn m¹i Trung gian th¬ng m¹i Th«ng tin ph¶n håi êng Ngêi tiªu dïng cuèi cïng Th«ng tin ph¶n håi H.2: M« h×nh vÒ tÝnh hai chiÒu cña th«ng tin thÞ tr- 1.1.7- HÖ thèng c¸c quyÕt ®Þnh tæ chøc vËn hµnh vµ qu¶n trÞ kªnh ph©n phèi: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - HÖ thèng c¸c quyÕt ®Þnh tæ chøc kªnh ph©n phèi : sau: QuyÕt ®Þnh tæ chøc kªnh ph©n phèi cña c«ng ty thêng tu©n theo quy tr×nh nh Nghiªn cøu ph©n ®Þnh môc tiªu vµ rµng buéc Ph©n tÝch ®éng th¸I hÖ kªnh tæng thÓ Ho¹ch ®Þnh lùa chän c¸c ph¬ng ¸n thÕ vÞ chñ yÕu §¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh tæ chøc kªnh H.8: HÖ thèng c¸c quyÕt ®Þnh tæ chøc kªnh ph©n phèi - HÖ thèng c¸c quyÕt ®Þnh vËn hµnh vµ qu¶n trÞ kªnh ph©n phèi: Trªn c¬ së xem xÐt c¸c lùa chän cña m×nh , c«ng ty sÏ quyÕt ®Þnh vÒ thiÕt kÕ kªnh h÷u hiÖu vµ kh¶ thi . §Ó vËn hµnh kªnh , th«ng thêng cã 4 quyÕt ®Þnh c¬ b¶n: + TuyÓn chän thµnh viªn cña kªnh + KÝch thÝch c¸c thµnh viªn cña kªnh + §¸nh gi¸ c¸c thµnh viªn cña kªnh + §iÒu chØnh c¸c biÕn thÓ kªnh m¹ng 1.1.8- Kh¸i niÖm ,vai trß ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi : - Kh¸i niÖm : Ho¹ch ®ÞnhchiÕn lîc ph©n phèi lµ x©y dùng kÕ ho¹ch ph©n phèi s¶n phÈm dÞch vô ®ång thêi ph©n bè c¸c nguån lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. - Vai trß : Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi cã vai trß quan träng trong h¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i cña mçi c«ng ty . Nã cã ®îc vai trß quan träng nh vËy v× qu¸ tr×nh ph©n phèi cã 4 chøc n¨ng chñ yÕu: + Thay ®æi quyÒn së h÷u hµng ho¸ tõ nguån s¶n xuÊt ®Õn ngußn tiªu dïng th«ng qua c¸c trung gian th¬ng m¹i + Hµng ho¸ ®îc vËn ®éng qua c¸c kh©u: vËn chuyÓn , dù tr÷ , b¶o qu¶n , ®ãng gãi, bèc dì ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng nhanh chãng , gi¶m chi phÝ lu th«ng. + Cung cÊp th«ng tin thÞ trêng + Chia sÎ rñi ro sang ngêi kh¸c . Do ®ã ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi trong c«ng ty n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh , gi¶m chi phÝ vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn , t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng , gi¶m thiÓu rñi ro kinh doanh. _ 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2 - Ph©n ®Þnh c¸c néi dung c¬ b¶n cña ho¹ch ®Þnh chiÕn l ph©n phèi ë c«ng ty th¬ng m¹i. 1.2.1- Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi cña c«ng ty th¬ng m¹i bao gåm c¸c bîc sau: - Bíc 1: Bao gåm c¸c néi dung + Nghiªn cøu môc tiªu chiÕn lîc ph©n phèi + Nghiªn cøu thÞ trêng môc tiªu cña c«ng ty + §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng c«ng ty - Bíc 2: X¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn lîc ph©n phèi - Bíc 3: C¸c chiÕn lîc lùu chän - Bíc 4: Ph©n tÝch vµ chän chiÕn lîc tèi u - Bíc 5: TriÓn khai thùc hiÖn chiÕn lîc - Bíc 6: KiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc 1.2.2- C¬ së lùa chän môc tiªu chiÕn lîc ph©n phèi: - Môc tiªu chiÕn lîc ph©n phèi: Mét chiÕn lîc ph©n phèi thêng thÓ hiÖn qua mét sè môc tiªu cô thÓ nh: Ph¬ng híng kinh doanh , thÞ trêng môc tiªu , c¸c môc tiªu vÒ tµi chÝnh nh: hiÖu qu¶ kinh doanh , lîi nhuËn ... tuú theo tõng trêng hîp cô thÓ mµ chiÕn lîc ph©n phèi cã nh÷ng môc tiªu chñ yÕu kh¸c nhau . Dï vËy, nã thêng ®îc thÓ hiÖn qua 4 môc tiªu chñ yÕu: + Lîi nhuËn : Môc ®Ých cña ho¹t ®éng kinh doanh lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn trong ®iÖn kiÖn cho phÐp . Lîi nhuËn lu«n lµ môc ®Ých cña kinh doanh. Phñ nhËn ®iÒu nµy sÏ dÉn tíi viÖc kinh doanh bÊt chÊp hiÖu qu¶ vµ trªn thùc tÕ chÝnh lµ phñ nhËn kinh doanh. Trong chiÕn lîc ph©n phèi , môc tiªu lîi nhuËn kh«ng chØ x¸c ®Þnh b»ng sè tuyÖt ®èi mµ cßn ph¶i x¸c ®Þnh b»ng sè t¬ng ®èi nh: tû suÊt lîi nhuËn , tèc ®é t¨ng trëng lîi nhuËn hµng quý , hµng n¨m. + ThÞ phÇn cña c«ng ty : lµ phÇn thÞ trêng mµ c«ng ty kiÓm so¸t , ®îc ®o b»ng tû lÖ gi÷a lîng cung hµng ho¸ - dÞch vô cña c«ng ty víi tæng lîng cung hµng ho¸ - dÞch vô ®ã trªn thÞ trêng. ThÞ phÇn mµ c«ng ty giµnh ®îc thÓ hiÖn thÕ lùc cña c«ng ty trªn thÞ trêng , thÓ hiÖn chç ®øng cña c«ng ty trong ho¹t ®éng c¹nh tranh khèc liÖt . Mµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ mét quy luËt tÊt yÕu lu«n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty . ChÝnh v× vËy , chiÕn lîc ph©nphèi ph¶i ®¹t ®îc môc tiªu giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh ®Ó c«ng ty x¸c lËp ®îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ trêng vµ h¬n thÕ n÷a lµm t¨ng vÞ thÕ cña c«ng ty trªn thÞ trêng . + An toµn trong kinh doanh: Kinh doanh lu«n g¾n liÒn víi rñi ro . ChiÕn lîc kinh doanh cµng t¸o b¹o , c¹nh tranh cµng khèc liÖt th× kh¶ n¨ng thu lîi cµng lín nhng g¾n liÒn víi nã lµ møc ®é rñi ro cao . nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro bao gåm c¶ nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan vµ chñ quan . Rñi ro lu«n cã mÆt trªn thÞ trêng , cã khi nã cßn tiÒm Èn ngay trong c¬ héi cña c«ng ty . Do vËy mét môc tiªu cña chiÕn lîc 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph©n phèi lµ ph¶i cã biÖn ph¸p nh»m ng¨n ngõa , tr¸nh nÐ hoÆc h¹n chÕ nh»m gi¶m thiÖt h¹i ë møc thÊp nhÊt vµ tranh thñ khai th¸c c¬ héi , biÕn tiÒm n¨ng thµnh hiÖn thùc . + Môc tiªu x· héi: Lµ mét môc tiªu kh¸ míi mÎ , xuÊt hiÖn cïng lóc víi nh÷ng quan ®iÓm , quan niÖm míi vÒ kinh doanh. Cã ph¶i mét c«ng ty phôc vô vµ tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng bao giê còng quan t©m ®Õn l¬Þ Ých l©u dµi cña ngêi tiªu dïng vµ x· héi hay kh«ng ? Môc tiªu x· héi (nh©n b¶n ) cña chiÕn lîc ph©nphèi ®ßi hái sù c©n b»ng 3 yÕu tè: lîi Ých cña c«ng ty , tho¶ m·n nhu cÇu ngêi tiªu dïng vµ lîi Ých x· héi. - §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng cña c«ng ty : + Ph©n tÝch ®iÓm, m¹nh ®iÓm yÕu , c¬ héi vµ nguy c¬ ( SWOT) ,doanh sè thu ®îc còng nh ®Ò cËp ®Õn lîi thÕ c¹nh tranh cña kªnh ph©n phèi cña c«ng ty vµ nh÷ng nguy c¬ hiÖn t¹i tiÒm Èn trong t¬ng lai . Ph©n tÝch SWOT dùa trªn nh÷ng c¬ së ph©n tÝch vÒ thùc tr¹ng. + §¸nh gi¸ thÕ m¹nh , ®iÓm yÕu cña c«ng ty trong mèi quan hÖ víi ph©n tÝch c¹nh tranh sÏ v« cïng h÷u Ých cho viÖc ®Þnh thÕ vÞ c¹nh tranh cña c«ng ty. C«ng ty cã thÓ tËn dông c¸c ®iÓm m¹nh cña m×nh , kh¾c phôc vµ gi¶m thiÓu hËu qu¶ cña nh»m môc ®Ých chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. + Xem xÐt nguy c¬ vµ c¬ héi bæ xung cho viÖc ph©n tÝch vµ tËn dông lý thuyÕt vµ ®¸nh gi¸ ®iÓm m¹nh , ®iÓm yÕu cña c«ng ty . Môc ®Ých nh»m nhËn ra vµ tranh thñ c¸c c¬ héi kinh doanh tèt nhÊt phï hîp ph¬ng híng ph¸t triÓn cña c«ng ty. Khã kh¨n bªn trong B¶n th©n c«ng ty M«i trêng doanh §iÓm m¹nh kinh C¬ héi ThuËn lîi §iÓm yÕu Nguy c¬ Rñi ro Khã kh¨n bªn ngoµi + Ph©n tÝch ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së cña nh÷ng th«ng tin vÒ b¶n th©n c«ng ty vµ nh÷ng th«ng tin kh«ng hoµn chØnh vÒ thÞ trêng . Nhµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc sÏ ®¸nh gi¸ vµ ®a ra c¸c dù ®o¸n vÒ t¬ng lai cña c«ng ty . §ã lµ c¬ së ®Ó ®a ra nh÷ng chiÕn lîc ph©n phèi cho t¬ng lai. 1.2.3- X¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn lîc ph©n phèi: ChiÕn lîc ph©n phèi kh«ng chØ cã mét môc tiªu chung mµ chóng thêng ®îc tÝnh to¸n íc lîng th«ng qua c¸c chØ tiªu cô thÓ , ®Þnh tÝnh hoÆc ®Þnh lîng . Th«ng thêng cã 4 môc tiªu chÝnh lµ : + Tiªu thô ®îc khèi lîng lín hµng ho¸, dÞch vô + Tèi thiÓu ho¸ chi phÝ + B¶o ®¶m nhanh chãng hµng ho¸ , dÞch vô + §¶m b¶o chÊt lîng hµng ho¸ C¸c môc tiªu lµ c¸i ®Ých cÇn ®¹t tíi cña chiÕn lîc . Tuy nhiªn , khi cô thÓ ho¸ c¸c môc tiªu cÇn ph¶i c¨n cø vµo c¸c kh¶ n¨ng , nguån lùc cña c«ng ty. CÇn tr¸nh ®Ò ra ë móc qu¸ thÊp hoÆc qu¸ cao. ë møc qu¸ thÊp sÏ kh«ng vËn dông hÕt ®îc kh¶ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 n¨ng cña hÖ thèng ph©n phèi . Ngîc l¹i, qu¸ cao sÏ vît qua khái kh¶ n¨ng cña c«ng ty th× sù vËn hµnh kªnh ph©n phèi kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ nhiÒu khi dÉn ®Õn thÊt b¹i . Tuú theo môc tiªu tæng qu¸t ph©n phèi, dùa trªn ph©n tÝch SWOT cña c«ng ty trong lÜnh vùc ph©n phèi còng nh nghiªn cøu chiÕn lîc ph©n phèi mµ nhµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc cã thÓ chän mét hoÆc mét sè chØ tiªu then chèt lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng vµ chän lùa mét chiÕn lîc ph©n phèi tèi u cho c«ng ty. 1.2.4- C¸c chiÕn lîc ph©n phèi: Trªn thùc tÕ , chiÕn lîc ph©n phèi mµ mçi c«ng ty th¬ng m¹i sö dông rÊt ®a d¹ng bëi qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh, nh÷ng chiÕn lîc nµy cã nh÷ng xuÊt ph¸t ®iÓm rÊt kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cô thÓ cña mçi c«ng ty . Nhng tùu chung l¹i mét sè chiÕn lîc c¬ b¶n , lµm nÒn t¶ng cho qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc mµ c¸c c«ng ty th¬ng m¹i thêng hay sö dông . - C¨n cø vµo sù t¬ng t¸c giòa xøc ®Èy cña ngêi tiªu dïng vµ søc hót cña ngêi tiªu dïng ®è víi c«ng ty trong vai trß trung gian th¬ng m¹i trong kªnh ph©n phèi . + ChiÕn lîc ph©n phèi ®Èy : Khi søc ®Èy cña ngêi cung øng cã ¶nh hëng m¹nh ®Õn ho¹t ®éng ph©n phèi cña c«ng ty th× c«ng ty cè g¾ng ®Èy c¸c s¶n phÈm ra c¸c cöa hµng cµng nhiÒu cµng tèt. +ChiÕn lîc ph©n phèi kÐo : Khi søc kÐo cña nhu cÇu tiªu dïng t¸c ®éng m¹nh lªn c«ng ty th× c«ng ty cã mét chiÕn lîc ph©n phèi híng theo viÖc th¶o m·n nhu cÇu tiªu dïng , qua ®ã c«ng ty sÏ kÐo kh¸ch hµng tíi c¸c cöa hµng cña m×nh. Th«ng qua viÖc thùc hiÖn mét chiÕn dÞch qu¶ng c¸o , khuyÕn m¹I nh»m kÝch thÝch nhu cÇu ngêi tiªu dïng. - C¨n cø vµo sù ®¸nh gi¸ cña c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ( c¸c cöa hµng trong m¹ng líi ph©n phèi ) cña c«ng ty vÒ ®iÒu , c¬ héi thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng lîi dông . Khi Êy , c¸c chiÕn lîc cã thÓ ¸p dông bao gåm: + ChiÕn lîc "x©y dùng ": Lµ chiÕn lîc më réng , ph¬ng híng chiÕn lîc ph¸t triÓn c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cña c«ng ty trong mét hoÆc mét sè thÞ trêng cô thÓ. C¨n cø trªn nh÷ng kÕt qu¶ ®iÒu tra thÞ trêng thÓ hiÖn r»ng ®IÒu kiÖn thÞ trêng lµ thuËn lîi vµ c«ng ty cã thÓ thµnh c«ng vµ giµnh ®îc mét phÇn thÞ phÇn nµo ®ã ( trªn c¬ së phï hîp víi môc tiªu cña c«ng ty ) Khi ®ã c«ng ty sÏ quyÕt ®Þnh giµnh c¸c nguån lùc cña m×nh vµo thÞ trêng nh»m ph¸t triÓn thÞ phÇn vµ lîi nhuËn. Víi môc tiªu chiÕn lîc lµ vÉn víi mét sè kh¸ch hµng hiÖn cã mµ c«ng ty vÉn lµm t¨ng vµ gi÷ møc ®é t¨ng trëng doanh sè kinh doanh . ChiÕn lîc nµy ®ßi hái nhiÒu nç lùc lín h¬n tõ phÝa b¸n hµng , dÞch vô b¸n hµng ë nh÷ng tr×nh ®é cao kÕt hîp víi c¸c ho¹t ®éng yÓm trî , qu¶ng c¸o ®Æc biÖt . +ChiÕn lîc duy tr× : C«ng ty kh«ng cßn theo ®uæi môc tiªu gia t¨ng doanh sè vµ lîi nhuËn cña mét s¶n phÈm hay mét thÞ trêng nµo ®ã n÷a . C«ng ty buéc ph¶i duy tr× trong thÞ trêng ®ã cã lÏ lµ trong mét thêi gian dµi tiÕp theo. Nhng viÖc ®Çu t, sö dông nguån lùc cho thÞ trêng ®ã ph¶i ®îc c©n nh¾c thËn träng ®Ó duy tr× cñng cè møc lîi nhuËn vµ thÞ phÇn . §©y lµ mét chiÕn lîc thô ®éng ®iÒu tiÕt nh÷ng ho¹t ®éng ph©n phèi , b¸n hµng . Lùc lîng b¸n hµng ( ë c¸c ®¬n vÞ kinh doanh ) th«ng qua viÖc tiÕp xóc víi nh÷ng kh¸ch hµng mµ c«ng ty ®· hoµn toµn cã u thÕ vÒ c¹nh tranh so víi c¸c ®èi thñ nh»m tËp trung gi÷a lîi nhuËn vµ thÞ phÇn. Nh÷ng kh¸ch hµng nµy cã ®îc nh÷ng cung øng dÞch vô ë møc ®é cao ®Ó hoµn toµn lo¹i bá kh¶ n¨ng c¹nh tranh tõ c¸c ®èi thñ. C«ng ty cßn mét c¸ch ch¾t läc ®Õn mét sè kh¸ch hµng tiÒm n¨ng khi nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng Êy biÓu hiÖn sÏ mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn hay nhiÒu uthÕ cho c«ng ty. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +ChiÕn lîc thu ho¹ch nhanh : chiÕn lîc nµy ®îc ¸p dôngkhi nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch kinh doanh cho thÊy : mÆc dï lîi nhuËn cña c«ng ty trong lóc nµy vÉn cßn ®¸ng kÓ nhng theo ®¸nh gi¸ dµi h¹n th× c¬ héi kinh doanh cña hä trong thÞ trêng Êy s¾p qua ®i . Do vËy , cÇn gi¶m dÇn c¸c nguån lùc mµ c«ng ty ®· sö dông trong thÞ trêng nµy . ChiÕn lîc ®îc ¸p dông víi môc tiªu lµ cµng gia t¨ng doanh sè cµng nhiÒu cµng tèt mµ kh«ng kÓ ®Õn hËu vÒ l©u dµi. Lùc lîng b¸n hµng chØ tËp trung vµo nh÷ng kh¸ch hµng lín nhÊt , cã lîi nhÊt mµ th«i. C¸c kh¸ch hµng nhá dÇn dÇn sÏ ®îc Ýt quan t©m vµ phôc vô . Ngoµi ra , c«ng ty cßn kiÓm tra chi phÝ qu¶n lý chÆt chÏ ®Ó ®¹t ®îc nhiÒu h¬n vÒ lîi Ých tµi chÝnh. + ChiÕn lîc g¹t bá : Do nhiÒu nguyªn nh©n , c«ng ty nhËn thÊy víi mét s¶n phÈm , víi mét thÞ trêng nµy hä kh«ng cßn c¬ héi kinh doanh dï ng¾n hay dµi h¹n ,c«ng ty buéc ph¶i ngõng ho¹t ®éng kinh doanh s¶n phÈm ®ã t¹i thÞ trêng nµy . Lóc ®ã , lùc lîng b¸n hµng khi tiÕp xóc víi kh¸ch hµng ph¶I cè g¾ng gi¶m lîng hµng tån kho, dù tr÷ xuèng møc thÊp nhÊt. 1.2.5- §¸nh gi¸ lùa chän chiÕn lîc: C¨n cø vµo c¸c chiÕn lîc cã thÓ c«ng ty sÏ ®¸nh gi¸ lùa chän chiÕn lîc ®Ó chän ra mét chiÕn l¬cj tèi u nhÊt trªn c¬ së môc tiªu cña chiÕn lîc ph©n phèi ®Ò ra. ViÖc ®¸nh gi¸ lùa chän cÇn dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c sau: - ChiÕn lîc ph©n phèi ph¶i cã môc tiªu t¬ng øng víi môc tiªu cña c«ng ty. - ChiÕn lîc ph©n phèi ph¶i n»m trong môc tiªu cña c«ng ty - ChiÕn lîc ph©n phèi ph¶i ®¶m b¶o môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty, võa ph¶i tho¶ m·n nhu cÇu thÞ trêng. 1.2.6- TriÓn khai thùc hiÖn chiÕn lîc ph©n phèi Lµ kÕ ho¹ch tõng bíc ®Ó triÓn khai chiÕn lîc ph©n phèi ®· lùa chän vµ ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña chiÕn lîc. §Ó thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc ph©n phèi trong kÕ ho¹ch ho¸ cÇn ph¶i chØ râ thêi gian vµ ng©n s¸ch cho phÐp tõng bíc thùc hiÖn.Nã ph¶i tr¶ lêi ®îc c©u hái vÒ c¸ch thøc triÓn khai chiÕn lîc vµ híng dÉn mäi nç lùc cña c«ng ty ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ph©n phèi. Nã chØ râ c¸c néi dung cña chiÕn lîc vµ ph¸c th¶o c¸c ho¹t ®éng t¸c nghiÖp t¬ng øng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng néi dung ®ã . Mét c¸ch tæng qu¸t , viÖc triÓn khai thùc hiÖn chiÕn lîc ph©n phèi cã 2 néi dung c¬ b¶n : * Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng: Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng sÏ biÕn chiÕn lîc ph©n phèi thµnh nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ . Nã ph¶i tho¶ m·n c¸c c©u hái sau : + SÏ lµm g×? + Ai sÏ lµm viÖc ®ã +Khi nµo lµm vµ lµm trong bao l©u? 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Chi phÝ cho mçi hµnh ®éng vµ tæng chi phÝ lµ bao nhiªu? Th«ng thêng ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña mét chiÕn lîc ph©n phèi bao gåm c¸c ho¹t ®éng sau: - ThiÕt kÕ kªnh ph©n phèi : + X¸c ®Þnh ®é dµi kªnh ( sè trung gian cña kªnh ) + X¸c ®Þnh ®é réng kªnh ( sè trung gian cña mçi kh¸ch hµng cña kªnh ph©n phèi ). - Ph¬ng híng b¸n hµng - X¸c ®Þnh kÕ ho¹ch ph©n phèi: con ®êng, ph¬ng tiÖn chuyÓn hµng ho¸ - Qu¶n lý nghiÖp vô kho ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng cung øng liªn tôc . - Qu¶n trÞ c¸c chøc n¨ng b¸n lÎ mµ néi dung chñ yÕu lµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ thiÕt kÕ cöa hµng . - Hîp ®ång víi kh¸ch hµng * X©y dùng ng©n s¸ch : Tõ kÕ ho¹ch biÖn ph¸p cho nhµ ho¹ch ®Þnh x©y dùng mét ng©n s¸ch t¬ng øng , vÒ thùc chÊt lµ dù ®o¸n lç l·i . Mét dù ®o¸n lç l·i bao gåm 2 phÇn: -PhÇn thu: Ghi dù b¸o sè lîng ®¬n vÞ hµng ho¸ vµ ®¬n gi¸ rßng trung b×nh cña hµng ho¸ sÏ b¸n. Qua ®ã dù ®o¸n ®îc tæng doanh thu. -PhÇn chi : Bao gåm chi phÝ lu th«ng hµng ho¸ ( dù tr÷ , vËn chuyÓn , bao b× , bèc xÕp )chi phÝ cho trÞ gi¸ t¨ng cña hµng ho¸ , chi phÝ cho ho¹t ®éng qu¶n lý vµ b¸n hµng ... dù ®o¸n tæng chi phÝ . HiÖu qu¶ cña hai cét lµ l·i dù kiÕn. Trªn c¬ së chi phÝ ph©n phèi cho ph©n phèi vµ tÝnh hîp lý cña ng©n s¸ch nµy mµ cÊp qu¶n trÞ tèt cao sÏ phª chuÈn hay thay ®æi dù to¸n nµy . Khi ®ã ng©n s¸ch sÏ lµ c¬ së cho viÖc tiÕn hµnh tõng ho¹t ®éng cña kÕ ho¹ch . 1.2.7- KiÓm tra viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc : - Kh¸i niÖm kiÓm tra thùc hiÖn chiÕn lîc : Thùc hiÖn chiÕn lîc ph©n phèi liªn quan ®Õn viÖc chuyÓn chiÕn lîc thµnh ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng t¸c nghiÖp theo thêi gianbiÓu . ThÈm chÝ c¸c kÕ ho¹ch ®· ®îc ph¸t triÓn cËn thËn nhÊt còng cã khi kh¸ch hµng thùc hiÖn thêi gian tèt nhÊt bëi nh÷ng ph¸t sinh kh¸ch hµng kh«ng thÓ lêng tríc ®îc. Do vËy , cÇn ph¶i cã hÖ thèng kiÓm tra chiÕn lîc ph©n phèi cã hiÖu qu¶. - KiÓm tra viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc ph©n phèi lµ viÖc nghiªn cøu thêng xuyªn , kh¸ch quan , cã hÖ thèng vµ toµn diÖn m«i trêng kinh doanh ph©n phèi môc tiªu , chiÕn lîc vµ ho¹t ®éng nghiÖp vô cña nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh vµ ®a ra nh÷ng kiÕn nghÞ, söa ®æi trong ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng ®Ó tèi u ho¸ ho¹t ®éng cña c«ng ty. sau: KiÓm viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc ph©n phèi cña c«ng ty bao gåm 3 bíc c¬ b¶n + §o lêng kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + So s¸nh kÕt qu¶ võa ®o ®îc víi môc tiªu chiÕn lîc ph©n phèi. + §iÒu chØnh l¹i ch¬ng tr×nh thùc hiÖn nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChiÕn lîc f©n fèi Thùc hiÖn KÕ ho¹ch B1 Thùc hiÖn B1 KÕ ho¹ch B2 Thùc hiÖn B2 KÕ ho¹ch B3 Thùc hiÖn B3 2- Nh÷ng yªu cÇu nguyªn t¾c cña qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi: 2.1- Nh÷ng yªu cÇu cña qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi: - Ho¹ch ®Þnh ph¶i x¸c ®Þnh râ môc tiªu tõ ®ã thiÕt lËp mét chiÕn lîc ph©n phèi phï hîp vµ mét ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cô thÓ. Bëi c¸c môc tiªu cña chiÕn lîc ph©n phèi lµ c¬ së cho viÖc x©y dùng mét chiÕn lîc. Chiªn lîc cã ®óng ®¾n vµ hiÖu qu¶ víi t×nh thÕ cña c«ng ty hay kh«ng lµ nhê viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vµ tin cËy cña th«ng tin Marketing ph©n phèi còng nh môc tiªu cña chiÕn lîc kinh doanh. - Qu¸ tr×nh ®ã ph¶i ®îc tæ chøc theo quy tr×nh thèng nhÊt chÝnh x¸c tõng giai ®o¹n . - C¸c gi¶i ph¸p cña chiÕn lîc ph¶i thÝch øng ®îc víi thêi c¬ vµ xu thÕ biÕn ®éng cña thÞ trêng . - Ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph¶i ph©n biÖt ®îc ®©u lµ chiÕn lîc lý tëng , ®©u lµ chiÕn lîc cÇu toµn. Lý do thËt dÔ hiÓu bëi v× t tëng trong ho¹ch ®Þnh nªn mÊt ®i qu¸ nhiÒu thêi gian cho c¸c chi tiÕt , kú väng cã ®îc mét chiÕn lîc hoµn h¶o . Nhng khi triÓn khai th× ®· mÊt qu¸ nhiÒu thêi c¬ bëi nã ®· trë n©n l¹c hËu so víi sù thay ®æi hµng ngµy cña thÞ trêng. 2.2- Nh÷ng nguyªn t¾c: - LÊy nhu cÇu thÞ trêng lµm xuÊt ph¸t ®iÓm bëi s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ phôc vô sÏ cã lóc bÞ lçi thêi vµ ®µo th¶i trong khi nhu cÇu thÞ trêng c¨n b¶n vÉn lu«n tån t¹i. lùc . - Ph¶i phï hîp víi ph¶ n¨ng cña c«ng ty vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh còng nh nh©n - Ph¶i ®¶m b¶o sù phèi hîp chÆt chÏ , hiieô qu¶ gi÷a c¸c bé phËn , c¸c phßng chøc n¨ng kh¸c nhau v× chiÕn lîc ph©n phèi lµ mét trong nh÷ng chiÕn lîc bé phËn cã mèi quan hÖ t¬ng t¸c víi c¸c bé chiÕn lîc kh¸c . - Ph¶i chØ râ vµ lîng ho¸ c¸c môc tiªu. PhÇn II Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi s¶n phÈm cña c«ng ty Th¬ng m¹i - dÞch vô Trµng Thi 1. Mét sè ®Æc ®iÎm kh¸i qu¸t vÒ tæ chøc vËn hµnh kinh doanh trong c«ng ty Th¬ng m¹i - dÞch vô Trµng Thi : Thi: * Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Th¬ng m¹i - DÞch vô Trµng C«ng ty Th¬ng m¹i - dÞch vô Trµng Thi ®îc thµnh lËp tõ th¸ng 2 n¨m 1955 mµ tiÒn th©n lµ c«ng ty kim khÝ ho¸ chÊt Hµ Néi trùc thuéc së th¬ng nghiÖp Hµ Néi. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chøc n¨ng ban ®Çu cña c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ chuyªn doanh nhãm hµng kim khÝ ®iÖn m¸y, lµm mét sè ho¹t ®éng dÞch vô liªn quan , bæ trî trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. Sau khi cã NghÞ ®Þnh 338/HDBT ban hµnh ngµy 20 th¸ng11 n¨m 1991 vÒ viÖc thµnh lËp vµ gi¶i thÓ doanh nghiÖp nhµ níc nªn tªn gäi, nhiÖm vôvµ chøc n¨ng cña c«ng ty còng cã sù thay ®æi. Theo ®Ò nghÞ cña Së th¬ng m¹i Hµ Néi, Uû ban nh©n d©n thµnh phè ®· ra quyÕt ®Þnh sè 2884/Q§-UB ngµy 17/11/1992 vÒ viÖc cho phÐp C«ng ty kim khÝ ®iÖn m¸y Hµ Néi thµnh lËp doanh nghiÖp nhµ níc. §Ó thÝch øng víi ®iÒu kiÖn vµ c¬ chÕ kinh doanh míi , t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty, ngµy 20/4/1998 UBND thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh 1787 Q§-UB ®Ó ®æi tªn vµ x¸c ®Þnh l¹i chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. Tªn gäi míi lµ C«ng ty Th¬ng m¹i - dÞch vô Trµng Thi trùc thuéc Së th¬ng m¹i Hµ Néi. Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña c«ng ty ®îc x¸c ®Þnh trong quyÕt ®Þnh nµy vµ thÓ hiÖn cô thÓ trong giÊy phÐp kinh doanh sè 108268 do Träng tµi kinh tÕ Nhµ Níc cÊp ngµy 10/5/93 vµ bæ sung ngµy 17/4/1998. 2- Chøc n¨ng nhiÖm vô ,c¬ cÊu tæ chøc vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian võa qua V× ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th¬ng m¹i - dÞch vô nªn chøc n¨ng chñ yÕu cña c«ng ty bao gåm: - Kinh doanh b¸n bu«n , b¸n lÎ c¸c ®å dïng gia ®×nh , ph¬ng tiÖn ®i l¹i , thiÕt bÞ m¸y mãc , nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt... - Lµm ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn trong vµ ngoµi níc. Tæ chøc s¶n xuÊt , gia c«ng , dÞch vô söa ch÷a c¸c ®å dïng ®iÖn , ®iÖn tö gia dông , ®iÖn l¹nh , ph¬ng tiÖn ®i l¹i . - Tæ chøc c¸c dÞch vô kinh doanh: cho thuª v¨n phßng ®Æt trô së giao dÞch, dÞch vô du lÞch. - Liªn doanh, liªn kÕt c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc ®Ó më réng c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - XuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ (sµnh sø, m©y tre ®an, ®å gç v.v...); Hµng may mÆc, hµng c«ng nghiÖp, hµng n«ng s¶n, thuû s¶n, c¸c lo¹i ho¸ chÊt c«ng nghiÖp, ho¸ chÊt thùc phÈm, thùc phÈm t¬i sèng, thùc phÈm c«ng nghÖ, rîu s¶n xuÊt trong níc. - NhËp khÈu vËt t nguyªn liÖu, ho¸ chÊt vµ thiÕt bÞ kü thuËt phôc vô s¶n xuÊt, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, hµng tiªu dïng: xe ®¹p, xe m¸y, phô tïng xe ®¹p, phô tïng xe m¸y, hµng ®å ®iÖn d©n dông, hµng ®iÖn l¹nh, vËt liÖu x©y dùng, trang thiÕt bÞ néi thÊt, hµng thiÕt bÞ c«ng nghiÖp. 2.1- NhiÖm vô cña c«ng ty: Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng , c«ng ty th¬ng m¹i - dÞch vô Trµng Thi cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tæ chøc thu mua n¾m nguån hµng ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong ph¹m vi c¸c mÆt hµng kinh doanh vµ theo ®óng c¸c quy ®Þnh, chÝnh s¸ch cña Nhµ Níc. - Më réng ®Þa bµn kinh doanh, tõng bíc triÓn khai ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu , tríc m¾t lµ víi thÞ trêng Trung Quèc vµ c¸c níc §«ng nam ¸. - TÝch cùc t×m hiÓu nhu cÇu , sù biÕn ®éng cña thÞ trêng, thi hiÕu kh¸ch hµng nh»m cã ho¹t ®éng kinh doanh thÝch hîp ®Ó t¨ng søc thu hót hÊp dÉn kh¸ch hµng. - §Èy m¹nh kinh doanh b¸n lÎ , chó träng ho¹t ®éng b¸n bu«n: më réng m¹ng líi c¸c cöa hµng b¸n lÎ ®Ó theo kÞp sù ph¸t triÓn ®« thÞ vµ quy ho¹ch kinh tÕ x· héi cña thµnh phè, lùa chän c¸c lo¹i h×nh b¸n lÎ tiªn tiÕn . 2.2- C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty: §Ó thÝch øng víi ®iÒu kiÖn kinh doanh míi , tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nhiÒu thay ®æi theo híng më réng tÝnh ®éc lËp tù chñ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cho c¸c cöa hµng vµ ®¬n vÞ trùc thuéc. Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty Th¬ng m¹i - dÞch vô ®îc tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng thùc hiÖn theo m« h×nh sau: 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ban Gi¸m §èc Phßng nghiÖp vô Cöa hµng Cöa hµng Cöa hµng Phßng trng bµy Phßng TC hµnh chÝnh XÝ nghiÖp Tæ XÝ nghiÖp Tæ Phßng kÕ to¸n XÝ nghiÖp Tæ c«ngBan gi¸m c«ng ®èc c«ng Víi c¬ cÊu tæ chøc trªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho cïng víi phßng t¸c t¸c ban trùc thuéc l·nh ®¹o qu¶n lý nhanh chãng chÝnh x¸c t¸c kÞp thêi c¸c®¬n vÞ kinh doanh ( gåm 12 cña hµng vµ 2 xÝ nghiÖp ) víi m¹ng líi ph©n bæ trªn 6 quËn néi thµnh vµ 2 huyÖn Gia L©m Tõ Liªm . §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh tù chñ, tù h¹ch to¸n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ lùc lîng lao ®éng, tríc n¨m 1990 sè lao ®éng cña c«ng ty lªn tíi h¬n 1000 ngêi trong ®ã lùc lîng lao ®éng gi¸n tiÕp lµ trªn 20%. Khi chuyÓn híng lao ®éng kinh doanh, cïng víi viÖc khai th¸c chÊn chØnh l¹i c¬ cÊu tæ chøc, ¸p dông chÕ ®é kho¸n, c«ng ty ®· tiÕn hµnh gi¶m dÇn sè lao ®éng d thõa: cho nghØ hu vµ nghØ viÖc theo QuyÕt ®Þnh 176/CP. §Õn nay sè lîng lao ®éng cña c«ng ty chØ cßn lµ 480 ngêi (gi¶m h¬n 50 %), sè lîng lao ®éng gi¸n tiÕp chØ cßn 7% trong tæng sè lao ®éng. Sè lao ®éng nµy chñ yÕu ®îc qua ®µo t¹o nghiÖp vô kinh doanh (tõ trung cÊp ®Õn ®¹i häc). Trong sè c¸c c¸n bé qu¶n lý cao cÊp , nh÷ng ngêi ®µo t¹o ë bËc ®¹i häc chiÕm tû lÖ lín. 2.3- T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian võa qua: 5 n¨m qua (1993- 1997) trong chÆng ®êng x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty (43 n¨m) lµ mét qu·ng thêi gian quan träng, ®¸nh dÊu giai ®o¹n chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kinh doanh theo c¬ chÕ bao cÊp sang h¹ch to¸n kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ Níc, theo ®Þnh híng XHCN. Nh×n l¹i qu·ng thêi gian nµy, ho¹t ®éng cña c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n míi do sù c¹nh tranh cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn ph¶i t¹m thêi nghØ viÖc, vÒ hu tríc tuæi, vÒ mÊt søc... nh÷ng ngêi cßn l¹i th× viÖc lµm Ýt, l¬ng thÊp tëng chõng khã chô ®îc. Nhng díi sù l·nh ®¹o cña Thµnh uû, UBND Thµnh phè, së Th¬ng m¹i cïng sù gióp ®ì cña c¸c cÊp, c¸c nghµnh cña thµnh phè, tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· ph¸t huy truyÒn thèng ®oµn kÕt, quyÕt t©m kh¾c phôc khã kh¨n, ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp, kh¬i dËy tiÒm n¨ng vèn cã, kh«ng nh÷ng gióp cho c«ng ty ®øng v÷ng mµ ngµy cµng ph¸t triÓn. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C«ng ty ®îc nhµ níc tÆng thëng hu©n ch¬ng Lao ®éng h¹ng 3. Víi sè vèn ban ®Çu khi ®¨ng ký thµnh lËp l¹i Doanh nghiÖp lµ: 4057 triÖu ®ång, trong ®ã : + Vèn cè ®Þnh : 650 triÖu ®ång + Vèn lu ®éng : 3407 triÖu ®ång Do vËy, trong giai ®o¹n nµy c«ng ty ph¶i huy ®éng vèn ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh tõ nhiÒu nguån lùc ,chñ yÕu lµ vay ng©n hµng vµ huy ®éng tõ c¸n bé , nh©n viªn cña c«ng ty. Tõ ®ã tËp trung ph¸t triÓn c¸c xÝ nghiÖp, cña hµng: n©ng cÊp l¹i nhµ xëng, cöa hµng, ®æi míi trang thiÕt bÞ m¸y mãc kÕt hîp víi viÖc ®a ra c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh hîp lý mang tÝnh thiÕt thùc cao mµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¸ kh¶ quan nh: ch¨m lo b¶o vÖ ®êi sèng ngêi lao ®éng , b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vãn sö dông, ®¶m b¶o thu nhËp cho ngêi lao ®éng thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ Níc. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh - dÞch vô cña c«ng ty trong 5 n¨m qua ®¹t ®îc nh sau : §¬n vÞ tÝnh :1000 ®ång Sè TT 1 2 3 4 ChØ tiªu chñ yÕu Tæng doanh thu Tæng sè nép ng©n s¸ch Trong ®ã: -ThuÕ lîi tøc Thu nhËp b×nh qu©n Thùc hiÖn 1993 39.733.899 617.629 Thùc hiÖn 1994 68.835.786 1.114.453 Thùc hiÖn 1995 101.621.241 1.349.874 Thùc hiÖn 1996 119.987.882 1.796.375 Thùc hiÖn 1997 147.245.122 1.914.484 7.003 121 48.320 248 96.447 386 263.337 557 368.771 630 NÕu lÊy 2 chØ tiªu lµ doanh thu vµ nép ng©n s¸ch ®Ó ®¸nh gi¸ , th× tõ n¨m 1993 ®Õn n¨m 1997 doanh thu t¨ng tõ 40 tû lªn 147 tû (gÊp 3,67 lÇn), nép ng©n s¸ch tõ 618 triÖu lªn 1914 triÖu (gÊp 3,09 lÇn). §Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ trªn, trong 5 n¨m qua c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi c¬ chÕ kinh doanh , ®Çu t c¶i t¹o , n©ng cÊp mµng líi kinh doanh hµng tû ®ång (trung t©m Th¬ng m¹i - dÞch vô Trµng Thi, cöa hµng ®iÖn m¸y Trµng TiÒn, cöa hµng Th¬ng m¹i Gi¶ng Vâ...) n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®i ®«i víi viÖc n©ng cao v¨n minh th¬ng nghiÖp , t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý. §Õn n¨m 1998 lµ n¨m b¶n lÒ cña kÕ ho¹ch 5n¨m ( 1996- 2000) nhng còng lµ n¨m kinh tÕ §Êt Níc nãi chung vµ Thñ §« nãi riªng gÆp nhiÒu khã kh¨n do thÞ trêng diÔn biÕn phøc t¹p , ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ cña c¸c níc khu vùc §«ng Nam ¸ .. N»m trong t×nh h×nh chung ®ã , lµ mét doanh nghiÖp Nhµ Níc ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc Th¬ng m¹i - dÞch vô , c«ng ty còng gÆp nhiÒu khã kh¨n , tèc ®é mua b¸n hµng ho¸ chËm , thÞ trêng kh«ng æn ®Þnh , søc mua gi¶m sót... Nhng díi sù l·nh ®¹o cña Ban Gi¸m §èc Së , Ban c¸n sù §¶ng nghµnh vµ sù gióp ®ì tÝch cùc cña Ban, Nghµnh Thµnh Phè , ngay tõ ®Çu n¨m tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty ®· phÊn ®Êu kh¾c phôc mäi khã kh¨n , t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p , c¸ch lµm hay ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô mµ Thµnh Phè vµ Së giao chonh tÝch cùc t×m kiÕm , më réng thÞ trêng tiªu thô , më nhiÒu ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm ë hÇu hÕt c¸c tØnh phÝa B¾c , ®èi víi c¸c mÆt hµng nh : ®å gia dông , nguyªn vËt liÖu x©y dùng , ®å ®iÖn gia dông ... - Ph¸t ®éng c¸n bé c«ng nh©n viªn gãp vèn kinh doanh ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng thiÕu vèn trong kinh doanh, c¶i t¹o n©ng cÊp mµng líi (vay kinh doanh trªn 1 tû ®ång). - Xin giÊy phÐp XNK ®Ó më réng thÞ trêng , khai th¸c thªm nguån hµng nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ trêng Hµ Néi. Bíc ®Çu ®· nhËp 3 ®ît hµng thiÕt bÞ v¨n phßng, m¸y ®iÒu hoµ ®Ó phôc vô cho viÖc kinh doanh trong c«ng ty ( Nép thuÕ XNK 376 triÖu ®ång) . - Ph¸t triÓn thªm mµng líi kinh doanh , dÞch vô , ®Çu t n©ng cÊp mét sè mµng líi kinh doanh ®Ó n©ng cao v¨n minh th¬ng nghiÖp nh: Tr¹m b¶o dìng xe Honda, cöa hµng Quúnh Mai... - T¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng thªm thu nhËp cho ngêi lao ®éng. KÕt qu¶ ®¹t ®îc trong n¨m 1998: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Stt 1 2 3 4 Chi tiªu Tæng D.sè b¸n ra D.sè nhËp khÈu Nép ng©n s¸ch - ThuÕ lîi tøc Thu nhËp B/Q 1 ngêi/th¸ng §¬n vÞ tÝnh KÕ ho¹ch 1998 Tr.®ång USD Tr.®ång Tr.®ång 1000® 157.000 0 1.960 330 600 Thùc hiÖn 1998 171.895 1.800 2.100 438 630 So s¸nh TH/KH 102 TH98/TH 97 107,1 128,7 110 108,8 109,6 105 Cã 3 ®¬n vÞ ®· hoµn thµnh tríc kÕ ho¹ch doanh sè b¸n ra n¨m 1998 tõ 2 ®Õn 3 th¸ng ®ã lµ: Cöa hµng Th¬ng m¹i - dÞchvô Thuèc B¾c, trung t©m Th¬ng m¹i - dÞch vô Trµng Thi, cöa hµng Th¬ng m¹i Gia L©m. VÒ c«ng t¸c ®æi míi doanh nghiÖp , c«ng ty ®· thùc hiÖn chñ tr¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ Níc vÒ cæ phÇn ho¸ . Mét bé phËn doanh nghiÖp ®ã lµ trung t©m Th¬ng m¹i NghÜa §« ®· tiÕn hµnh lµm thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ víi sè vèn lµ 2,2 tûvµ gÇn 40 c¸n bé c«ng nh©n viªn. §Õn ngµy 30/12/98 ®· tiÕn hµnh ®¹i héi cæ ®«ng lÇn thø nhÊt bÇu ra héi ®ång qu¶n trÞ gåm 5 ngêi , ban gi¸m ®èc ®· th«ng qua ®iÒu lÖ vµ ph¬ng ¸n kinh doanh - s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn . N¨m 1998 , ®Ó hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý , n©ng cao hiÖu qu¶ ®iÒu hµnh cña doanh nghiÖp c«ng ty ®· bæ xung vµ söa ®æi ®iÒu lÖ ho¹t ®éng kinh doanh - dÞch vô cña c«ng ty cho phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô míi ®îc UBND Thµnh phè phª duyÖt t¹i quyÕt ®Þnh sè 4213 ngµy 14/10/98 . Ban hµnh quy chÕ tµi chÝnh néi bé , ®æi tªn 7 ®¬n vÞ trùc thuéc víi chøc n¨ng ,nhiÖm vô cô thÓ . Bíc ®Çu c«ng ty xin phÐp Së vµ Thµnh phè cÊp dÊu cho 3 ®¬n vÞ trong c«ng ty cã con dÊu riªng ®Ó ho¹t ®éng giao dÞch . ty : 3- Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph©n phèi ë c«ng 3.1- Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ môc tiªu chiÕn lîc chung cña c«ng ty Th¬ng m¹i dÞch vô Trµng Thi : * C¬ së x¸c ®Þnh chiÕn lîc §Ó x¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn lîc ph©n phèi c«ng ty ®· c¨n cø : - Kinh doanh b¸n lÎ , b¸n bu«n c¸c mÆt hµng trong giÊy phÐp kinh doanh. - Tæ chøc c¸c dÞch vô kinh doanh vµ dÞch vô trong, sau khi b¸n . lÎ. - Më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®Çu t n©ng cÊp c¸c cöa hµng b¸n - Gi÷ v÷ng vai trß chñ ®¹o cña th¬ng nghiÖp Quèc doanh trªn thÞ trêng mµ c«ng ty lµ mét bé phËn cÊu thµnh . C¨n cø vµo m«i tr¬ng kinh doanh cña c«ng ty: qua ®¸nh gi¸ t×nh h×nh m«i trêng kinhdoanh c«ng ty nhËn thÊy : - Bªn c¹nh thµnh phÇn th¬ng nghiÖp Nhµ Níc , th¬ng nghiÖp t nh©n ®· th©m nhËp vµo ho¹t ®éng kinh doanh rÊt nhanh chãng , h×nh thµnh lªn mét sè trung t©m b¸n bu«n lín vµ mét sè phè chuyªn doanh c¸c mÆt hµng thuéc nhãm h¸ng xe m¸y , ®iÖn tö , kim khÝ, vËt liÖu x©y dùng nh phè HuÕ , chî Hoµ B×nh , phè Hai Bµ Trng , C¸t Linh... lµm cho kh«ng gian thÞ trêng bu«n b¸n nhãm hµng nµy më réng vµ lan 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 to¶ kh«ng ngõng ë nhiÒu n¬i . Do ®ã ®· lµm gi¶m ®i phÇn nµo cêng ®é kh¸ch hµng ®èi víi m¹ng líi kinh doanh cña c«ng ty. - Ngoµi ra , trªn ®Þa bµn Hµ Néi cßn cã sù gia t¨ng m¹ng líi b¸n lÎ hµng ho¸ cïng nhãm hµng cña doanh nghiÖp Nhµ Níc nh: Tæng c«ng ty ®iÖn m¸y - xe ®¹p vµ xe m¸y , c«ng ty Th¬ng m¹i Hµ néi ... vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nh : Nhµ m¸y c¬ khÝ , nhµ m¸y ®iÖn c¬ thèng nhÊt , nhµ m¸y bãng ®Ìn phÝch níc R¹ng §«ng ... Nh÷ng yÕu tè ®ã ®· lµm gi¶m møc chiÕm lÜnh thÞ trêng cña c«ng ty. C¨n cø vµo t×nh h×nh nguån lùc cña c«ng ty : C«ng ty Th¬ng m¹i - dÞch vô Trµng Thi lµ mét c«ng ty kh¸ lín trong c¸c c«ng ty Th¬ng m¹i Nhµ Níc còng nh trªn thÞ trêng Hµ Néi xÐt c¶ vÒ mÆt doanh thu , sè lîng lao ®éng còng nh mÆt b»ng vµ sè ®iÓm b¸n . C¸c trung t©m Th¬ng m¹i cña c«ng ty thêng ë nh÷ng vÞ trÝ trung t©m cña ho¹t ®éng kinh doanh nh : Trµng Thi , Gi¶ng vâ , C¸t Linh ... cïng ®éi ngò nh©n viªn ®· qua ®µo t¹o cã tr×nh ®é ®· vµ ®ang t¹o nªn mét søc m¹nh cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn . Qua nh÷ng c¬ së trªn , c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu vµ kÕ ho¹ch triÓn khai trong n¨m tíi lµ cñng cè trªn thÞ trêng b¸n lÎ , ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô hµng ho¸ , x©m nhËp sang thÞ trêng b¸n bu«n , khai th¸c tèi ®a c¸c khu vùc thÞ trêng träng ®iÓm ®Æc biÖt lµ sÏ tham gia vµo thÞ trêng b¸n lÎ nhãm hµng kim khÝ ®iÖn m¸y ë mét sè khu vùc ngo¹i thµnh cã tèc ®é thÞ ho¸ nh Tõ Liªm. * KÕ ho¹ch chiÓn khai thùc hiÖn chiÕn lîc: - Th©m nhËp s©u vµo thÞ trêng b»ng c¸ch thu hót kh¸ch hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh ®ång thêi kh«ng ®Ó mÊt ®i tËp kh¸ch hµng hiÖn h÷u cña m×nh . ThÓ hiÖn ë mÆt ®Þnh lîng lµ gia t¨ng doanh sè cña s¶n phÈm hiÖn cã trªn thÞ trêng b»ng nh÷ng nç lùc tiÕp thÞ n¨ng ®éng nh : gi¶m gi¸ ®Ó c¹nh tranh , t¨ng cêng ho¹t déng qu¶ng c¸o ... - Khai th¸c thÞ trêng : c«ng ty t×m c¸ch gia t¨ng doanh sè qua viÖc triÓn khai nh÷ng mÆt hµng míi nh ®iÖn tö d©n dông... cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn danh môc hµng hãa cò vµo thÞ trêng hiÖn t¹i - Më réng ranh giíi thÞ trêng cña c«ng ty qua viÖc ®a nh÷ng mÆt hµng hiÖn cã cña c«ng ty vµo thÞ trêng míi nh huyÖn Thanh Tr× , quËn Thanh Xu©n... - VÒ chiÕn lîc s¶n phÈm - dÞch vô : c«ng ty híng tíi chuyªn doanh mét sè mÆt hµng ®ang cã nhu cÇu trªn thÞ trêng ®Ó x¸c ®Þnh c¬ c©ó mÆt hµng kinh doanh cho phï hîp. Ngoµi ra , c«ng ty còng cÇn t¹o míi vµ ph¸t hiÖn nh÷ng nhu cÇu míi cña ngêi tiªu dïng , ®Æc biÖt trong lÜnh vùc cung cÊp c¸c dÞch vô - ChÝnh s¸ch gi¸ :¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®Þnh gi¸ linh ho¹t , phï hîp víi mÆt b»ng gi¸ trªn thÞ trêng còng nh lµ kh¶ n¨ng vµ møc ®é chÊp nhËn c¶u kh¸ch hµng . 3.2. §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng cña c«ng ty: 3.2.1- Ph©n tÝch c¬ héi vµ nguy c¬: - Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi vÒ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong thËp kû võa qua ®îc thÓ hiÖn ë tû lÖ t¨ng trëng kinh tÕ cao vµ æn ®Þnh. Cho ®Õn n¨m 1995 , tû lÖ t¨ng trëng cña tæng thu nhËo quèc d©n( GDP)lµ 9,5% tõ n¨m 1995 ®Õn n¨m 2005 tû lÖ t¨ng trëng dù ®o¸n lµ tõ 10 - 12%. Do ®ã , GDP/®Çu ngêi còng t¨ng. Theo dù ®o¸n GDP/®Çu ngêi n¨m 1998 ë Hµ Néi ®¹t xÊp xØ 1000 USD vµ cho ®Õn n¨m 2005 tèc ®é vÉn duy tr× vµ thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 20
- Xem thêm -