Tài liệu Vai trò của quốc tế cộng sản với phong trào cách mạng việt nam

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Vai trß cña Quèc tÕ Céng s¶n víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam va sù ra ®êi cua §¶ng céng s¶n ViÖt Nam (1919 - 1930) 1)Sù ra ®êi cña Quèc tÕ céng s¶n: ChiÕn tranh lµm cho Quèc tÕ thø hai ph¸ s¶n. Phong trµo x· héi chñ nghÜa ®Æt ra cho nh÷ng ngêi m¸c-xÝt tiªn tiÕn nhÊt suy nghÜ vµ bµn vÒ viÖc thµnh lËp Quèc tÕ thø hai ®Ó l·nh ®¹o phong trµo c«ng nh©n vµ x· héi chñ nghÜa tiÕn lªn lµm rßn sø mÖnh cña m×nh. B¶n tuyªn ng«n chiÕn tranh vµ §¶ng c«ng nh©n d©n chñ - x· héi Nga cña Trung ¬ng §¶ng b«n-sª-vÝch c«ng bè th¸ng 11-1914 ë BÐc-n¬; råi ®Õn viÖc xuÊt hiÖn ph¸i t¶ Xim-mÐc-van n¨m 1915; cïng víi viÕc ®Êu tranh ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn nh÷ng nh©n tè ®ã ®Ó chèng l¹i ph¸i L«ng-ghª ë Ph¸p, Cau-ky ë §øc, M¸c-tèp vµ Trèt-xki ë Nga, ®ã lµ nh÷ng tiÒn ®Ò chuÈn bÞ cho sù ra ®êi cña mét quèc tÕ míi – Quèc tÕ céng s¶n. Cuéc héi nghÞ thµnh lËp triÖu tËp do s¸ng kiÕn cña nh÷ng ngßi b«nsª-vÝch Nga ®øng ®Çu lµ Lª-nin. Héi nghÞ bao gåm ®¹i biÓu Côc ®èi ngo¹i §¶ng céng s¶n c«ng nh©n Ba lan, c¸c ®¹i biÓu §¶ng céng s¶n c«ng nh©n Hung- ga-ri, ¸o, §øc, Uû ban trung ¬ng §¶ng céng s¶n PhÇn Lan, Ban chÊp hµnh Liªn ®oµn d©n chñ-x· héi c¸ch m¹ng Ban-c¨ng vµ ®¹i biÓu Liªn ®oµn tuyªn truyÒn chñ nghÜa x· héi Mü, häp tõ ngµy 2 ®Õn ngµy 6-3-1919, quyÕt ®Þnh thµnh lËp Quèc tÕ céng s¶n. 2) Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Quèc tÕ céng s¶n: Quèc tÕ céng s¶n ho¹t ®éng trong suèt 23 n¨m, tõ th¸ng 3-1919 ®Õn th¸ng 5-1943 th× gi¶i thÓ, tr¶i qua b¶y lÇn §¹i héi (kÓ c¶ héi nghÞ thµnh lËp, vÒ sau ®îc tuyªn bè lµ §¹i héi lÇn thø nhÊt). Cã thÓ chia lµm hai thêi kú ho¹t ®éng cña Quèc tÕ céng s¶n: Thêi kú thø nhÊt cã sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Lª-nin vÜ ®¹i vµ thêi kú thø hai tõ sau khi Lª-nin mÊt ®Õn khi tuyªn bè gi¶i thÓ.Tuy lµ hai thêi kú nhng Quèc tÕ thø ba tõ ®Çu tíi cuèi ®Òu ph¸t triÓn díi sù chØ ®¹o cña mét t tëng vµ mét ®êng lèi nhÊt qu¸n lª-nin-nÝt, triÖt ®Ó c¸ch m¹ng, víi h¹t nh©n l·nh ®¹o lµ nh÷ng ngêi b¹n chiÕn ®Êu xuÊt s¾c nhÊt cña Lª-nin. §¹i héi lÇn thø I cña Quèc tÕ céng s¶n (3-1919) ®îc triÖu tËp trong t×nh h×nh phong trµo c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n c¸c níc Ch©u ©u lªn cao. Tham dù §¹i héi cã ®¹i biÓu cña c¸c ®¶ng céng s¶n vµ nhãm céng s¶n ë 30 níc tham dù, trong ®ã cã ®¹i biÓu cña ph¬ng §«ng. ChØ xÐt vÒ thµnh phÇn ®¹i héi còng thÊy ®©y lµ mét tæ chøc quèc tÕ ®¹i diÖn cho lîi Ých cña ca giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng c¸c níc thuéc ®Øa vµ nöa thuéc ®Þa. Lª-nin ®îc Ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng céng s¶n Nga uû nhiÖm ®äc diÔn v¨n khai m¹c. -1- §¹i héi lÇn thø II cña Quèc tÕ céng s¶n khai m¹c ngµy 19-7-1920 ë Pª-tr«-gr¸t; tõ ngµy 23-7 ®Õn 7-8-1920, th× chuyÓn vÒ M¸t-xc¬-va. §¹i héi cã 169 ®¹i biÓu chÝnh thøc, ®¹i diÖn cho c¸c ®¶ng vµ c¸c tæ chøc céng s¶n cña 37 níc. T¹i §¹i héi lÇn nµy, Lª-nin tËp trung trÝ tuÖ lµ nh÷ng viÖc cùc kú quan träng ®Ó chuÈn bÞ cho §¹i héi thµnh c«ng tèt ®Ñp. Ngêi viÕt cuèn BÖnh Êu trÜ “t¶” khuynh trong phong trµo céng s¶n, viÕt S¬ th¶o lÇn thø nhÊt nh÷ng luËn c¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa, S¬ th¶o lµn thø nhÊt nh÷ng luËn c¬ng vÒ vÊn ®Ò ruéng ®Êt, LuËn c¬ng vÒ nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña §¹i héi II Quèc tÕ céng s¶n vµ §iÒu kiÖn kÕt n¹p vµo Quèc tÕ céng s¶n. §¹i héi lÇn thø III cña Quèc tÕ céng s¶n häp tõ ngµy 22-6 ®Õn ngµy 12-7-1921 ë M¸t-c¬-va cã 605 ®¹i biÓu tham dù, trong ®ã cã 291 ®¹i biÓu chÝnh thøc vµ 314 ®¹i biÓu kh«ng cã quyÒn biÓu quyÕt cña 103 tæ chøc v« s¶n t¹i 53 níc. Lª-nin trùc tiÕp chØ ®¹o viÖc chuÈn bÞ vµ suèt qu¸ tr×nh tiÕn hµnh ®¹i héi. §¹i héi lÇn nµy ph¸t triÓn nh÷ng vÊn ®Ò chiÕn lîc vµ s¸ch lîc cña cña c¸c ®¶ng céng s¶n theo ®êng ®· ®Ò ra ë §¹i héi lÇn thø I vµ lÇn thø II trong®iÒu kiÖn c¸ch m¹ng míi. §¹i héi lÇn thø IV Quèc tÕ céng s¶n häp tõ ngµy 5-11 ®Õn ngµy 5-121922. §¹i héi khai m¹c ë Pª-tr«-gr¸t vµ ngµy 9-11 th× chuyÓn ®i M¸t-c¬-va. Tham dù §¹i héi cã 408 ®¹i biÓu, ®¹i diÖn cho 58 ®¶ng céng s¶n. VÊn ®Ò trung t©m cña §¹i héi lÇn nµy lµ chÝnh s¸ch mÆt trËn thèng nhÊt. §¹i héi lÇn thø V Quèc tÕ céng s¶n häp tõ ngµy 17-6 ®Õn ngµy 8-71924 ë M¸t-c¬-va, cã 504 ®¹i biÓu tham dù, ®¹i diÖn cho 46 ®¶ng céng s¶n, 4 ®¶ng kh¸c vµ 10 tæ chøc quèc tÕ. §¹i héi tæng kÕt t×nh h×nh vµ rót ra bµi häc kinh nghiÖm cña c¸c cuéc ®Êu tranh giai cÊp tõ n¨m 1918 ®Õn 1923, nªu lªn ý nghÜa quan träng bËc nhÊt cña viÖc b«n-sª-vÝch ho¸ c¸c ®¶ng céng s¶n lµm cho c¸c ®¶ng n¾m v÷ng c¬ së t tëng lý luËn vµ tæ chøc cña chñ nghÜa Lª-nin, biÕt ¸p dông ®óng ®¾n vµo hoµn c¶nh cô thÓ cña tõng níc, biÕn c¸c ®¶ng thµnh c¸c ®¶ng quÇn chóng m¹nh mÏ. §¹i héi lÇn thø VI Quèc tÕ céng s¶n häp tõ ngµy 17-7 ®Õn ngµy1-91928. Tham dù ®¹i héi cã 350 ®¹i biÓu cña 55 ®¶ng céng s¶n vµ 10 tæ chøc cña 57 níc. §¹i héi cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng ®èi víi viÖc b«n-sª-vÝch ho¸ c¸c ®¶ng céng s¶n vµ ®Ëp tan bän c¬ héi chñ nghÜa h÷u khuynh trong phong trµo céng s¶n quèc tÕ. §¹i héi lÇn thø VII Quèc tÕ céng s¶n ®îc triÖu tËp vµo b¶y n¨m sau, tõ ngµy 25-7 ®Õn ngµy 20-8-1935 t¹i M¸t-c¬-va, trong hoµn c¶nh t×nh h×nh thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng quan träng. -2- Ch¬ng II ¶nh huëng cña Quèc tÕ céng s¶n víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam vµ sù ra ®êi cña §¶ng céng s¶n ViÖt nam. 1) ¶nh hëng tíi c¸ch m¹ng ViÖt Nam: 1.1. NguyÔn ¸i Quèc lùa chän con ® êng cøu níc díi ¸nh s¸ng ®êng lèi cña Quèc tÕ Céng s¶n: Tõ khi bÞ thùc d©n Ph¸p x©m lîc, nh©n d©n ViÖt Nam ®· nhiÒu lÇn næi dËy ®Êu tranh giµnh ®éc lËp, tù do, nhng tÊt c¶ c¸c phong trµo yªu níc chèng Ph¸p ®Òu bÞ ®µn ¸p vµ thÊt b¹i, t×nh h×nh ®en tèi nh kh«ng cã ®êng ra. Tríc t×nh h×nh thùc tiÔn nh vËy, ngµy 05/6/1911, ngêi thanh niªn NguyÔn TÊt Thµnh ra ®i t×m con ®êng cøu níc ®Ó gi¶i phãng d©n téc. B»ng con ®êng tù lao ®éng kiÕm sèng vÊt v¶ vµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ ë nhiÒu níc ch©u ¢u, ch©u Mü, ch©u Phi, nhng NguyÔn ¸i Quèc vÉn cha t×m thÊy con ®êng cøu níc ®óng ®¾n. Qua t×m hiÓu vÒ c¸ch m¹ng t s¶n Ph¸p, Mü, Ngêi thÊy r»ng ®ã lµ nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng cha triÖt ®Ó v× ngêi lao ®éng vÉn cha ®îc hëng quyÒn lîi. ChØ ®Õn khi NguyÔn ¸i Quèc ®äc t¸c phÈm cña Lªnin viÕt ®Ó tr×nh bµy t¹i §¹i héi II cña QTCS “S¬ th¶o lÇn thø nhÊt nh÷ng luËn c¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò thuéc ®Þa”, th× lóc ®ã Ngêi míi thùc sù t×m thÊy con ®êng gi¶i phãng d©n téc. B¸o Nh©n ®¹o sè ra ngµy 16, 17/7/1920 ®· ®¨ng toµn v¨n t¸c phÈm ®ã cña Lªnin. Víi 12 ®iÓm trong luËn c¬ng, Lªnin ®· tr×nh bµy mét c¸ch ng¾n gän nh÷ng nguyªn t¾c víi viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò thuéc ®Þa trong thêi ®¹i ®Õ quèc chñ nghÜa, x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ vai trß cña phong trµo gi¶i phãng d©n téc trong tiÕn tr×nh c¸ch m¹ng thÕ giíi vµ tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng nhiÖm vô chiÕn lîc vµ s¸ch lîc cña c¸c §CS, nh»m ®a sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc ë c¸c níc thuéc ®Þa giµnh -3- ®îc th¾ng lîi hoµn toµn. §ã chÝnh lµ tÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò cña sù nghiÖp cøu níc mµ NguyÔn ¸i Quèc ®· tr¨n trë vµ dµy c«ng t×m tßi kh¾p n¬i trªn thÕ giíi trong suèt gÇn 10 n¨m gian khæ, vÊt v¶ vµ LuËn c¬ng cña Lªnin vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa ®· gi¶i ®¸p. Tõ ®ã, NguyÔn ¸i Quèc quyÕt ®Þnh døt kho¸t lùa chän theo con ®êng, theo tæ chøc chÝnh trÞ lµ Quèc tÕ III do Lªnin s¸ng lËp vµ l·nh ®¹o. §©y chÝnh lµ tæ chøc thùc sù ch¨m lo, gióp ®ì c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc ®Êu tranh chèng chñ nghÜa ®Õ quèc giµnh ®éc lËp, tù do cho d©n téc. Ngêi nhËn thøc ®îc lµ trong thêi ®¹i ngµy nay, muèn cøu níc vµ gi¶i phãng d©n téc tÊt ph¶i ®i theo con ®êng cña Lªnin vµ QTCS ®· v¹ch ra, ®ã chÝnh lµ con ®êng c¸ch m¹ng v« s¶n. Cã thÓ nãi “S¬ th¶o lÇn thø nhÊt nh÷ng luËn c¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò thuéc ®Þa” ®Õn víi NguyÔn ¸i Quèc nh ngêi ®i ®êng ®ang kh¸t gÆp ®îc nguån níc m¸t, nh ngêi ®· vît qua ®îc ®ªm tèi ®Ó thÊy ®îc ¸nh s¸ng mÆt trêi. LuËn c¬ng cña Lªnin vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa ®· ®¸p øng kh¸t väng ch¸y báng cña hµng tr¨m d©n téc thuéc ®Þa ®ang t×m ®êng gi¶i phãng v× “Lªnin lµ ngêi ®Çu tiªn ®· ®Æt c¬ së cho mét thêi ®¹i míi, thËt sù c¸ch m¹ng trong c¸c thuéc ®Þa”(1). Sau nµy, khi nhí l¹i thêi ®iÓm ®îc ®äc b¶n luËn c¬ng cña Lªnin, Ngêi ®· viÕt: “LuËn c¬ng cña Lªnin lµm cho t«i rÊt c¶m ®éng, phÊn khëi, s¸ng tá, tin tëng biÕt bao! T«i vui mõng ®Õn ph¸t khãc lªn. Ngåi mét m×nh trong buång mµ t«i nãi to lªn nh ®ang nãi tríc quÇn chóng ®«ng ®¶o: Hìi ®ång bµo bÞ ®äa ®Çy ®au khæ! §©y lµ c¸i cÇn thiÕt cho chóng ta, ®©y lµ con ®êng gi¶i phãng chóng ta! Tõ ®ã t«i hoµn toµn tin theo Lªnin, tin theo Quèc tÕ thø ba”(2). Còng tõ ®ã, NguyÔn ¸i Quèc “Tham gia th¶o luËn s«i næi ®Ëp l¹i nh÷ng lêi lÏ chèng l¹i Lªnin, chèng Quèc tÕ thø ba”(3). §©y lµ bíc chuyÓn biÕn quyÕt ®Þnh trong nhËn thøc t tëng cña NguyÔn ¸i Quèc tõ chñ nghÜa yªu níc sang chñ nghÜa céng s¶n, vµ më ®Çu mét chuyÓn biÕn c¸ch m¹ng trong lÞch sö t tëng níc ta. §ã lµ viÖc më ®êng t tëng c¸ch m¹ng ViÖt Nam dÇn tõ t tëng t s¶n sang t tëng v« s¶n. Sau khi ®¨ng nh÷ng luËn c¬ng cña Lªnin, b¸o chÝ cña §¶ng x· héi Ph¸p tiÕp tôc ®¨ng c¸c v¨n kiÖn cña §¹i héi II QTCS vµ §¹i héi I c¸c d©n téc ph¬ng §«ng häp ë Ba-cu. NguyÔn ¸i Quèc rÊt t©m ®¾c víi 21 ®iÒu kiÖn kÕt n¹p vµo QTCS, ®Æc biÖt lµ ®iÒu kiÖn thø 8: “ §¶ng nµo muèn gia nhËp Quèc tÕ III ®Òu buéc ph¶i th¼ng tay v¹ch mÆt nh÷ng thñ ®o¹n x¶o tr¸ cña bän ®Õ quèc níc m×nh trong c¸c thuéc ®Þa, ñng hé trªn thùc tÕ - chø kh«ng ph¶i b»ng lêi nãi...”(4). 1) Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, tËp 2 (XuÊt b¶n lÇn thø 2), Nxb. CTQG, H., 1995, Tr. 219. 2) Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, tËp 10 (XuÊt b¶n lÇn thø 2), Nxb. CTQG, H., 1996, Tr. 127. 33) Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, tËp 10 (XuÊt b¶n lÇn thø 2), Nxb. CTQG, H., 1996, Tr. 127. 41) Hå ThÞ Tè L¬ng: Mèi quan hÖ cña QTCS víi §CSDD, tµi liÖu lu tr÷ HVCTQG HCM, tr 30 1 2 -4- Cã thÓ nãi, sau LuËn c¬ng cña Lªnin, nh÷ng sù kiÖn chÝnh trÞ nªu trªn ®· gãp phÇn cñng cè thªm niÒm tin v÷ng ch¾c vµo Lªnin, vµo QTCS, níc Nga X« - ViÕt vµ cñng cè thªm lËp trêng chÝnh trÞ cña NguyÔn ¸i Quèc. Cuèi n¨m 1920, t¹i §¹i héi lÇn thø XVIII cña §¶ng x· héi Ph¸p, díi ¸nh s¸ng ®êng lèi chÝnh trÞ cña QTCS, NguyÔn ¸i Quèc cïng víi ®¹i ®a sè ®¹i biÓu tham dù §¹i héi ®· bá phiÕu t¸n thµnh gia nhËp Quèc tÕ III. NguyÔn ¸i Quèc ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ngêi s¸ng lËp §¶ng céng s¶n Ph¸p vµ lµ ngêi céng s¶n ViÖt Nam ®Çu tiªn, nguyÖn ®i theo con ®êng cña QTCS. Víi t c¸ch lµ ®¶ng viªn §CS Ph¸p, NguyÔn ¸i Quèc say mª nghiªn cøu lý luËn cña Lªnin, ®êng lèi cña QTCS vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò ®Êu tranh c¸ch m¹ng, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò d©n téc vµ vÊn ®Ò thuéc ®Þa, ®ång thêi h¨ng h¸i tham gia mäi ho¹t ®éng thùc tiÔn nh»m thùc hiÖn lý luËn, ®êng lèi vµ c¸c nghÞ quyÕt cña QTCS vÒ vÊn ®Ò nµy. NguyÔn ¸i Quèc t×m ®Õn ®îc chñ nghÜa M¸c - Lªnin, lùa chän con ®êng cøu níc theo ®êng lèi cña QTCS vµ hoµn toµn ®i theo con ®êng cña QTCS, ®¸nh dÊu bíc ngoÆt quyÕt ®Þnh trong sù nghiÖp cøu d©n, cøu níc cña Ngêi vµ ®· t¸c ®éng s©u xa ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong t¬ng lai. Tõ ®©y, lÞch sö c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®· chÊm døt sù khñng ho¶ng vÒ ®êng lèi vµ ®îc soi s¸ng b»ng ¸nh s¸ng vµ con ®êng mµ chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®· chØ ra. NguyÔn ¸i Quèc lµ ngêi ViÖt Nam ®Çu tiªn tiÕp nhËn vµ coi ®ã lµ mÆt trêi chãi läi, soi s¸ng con ®êng ®i tíi th¾ng lîi cuèi cïng cho mçi d©n téc, ®ã lµ ®éc lËp d©n téc, chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa céng s¶n. 1.2. Quèc tÕ Céng s¶n t¹o m«i tr êng thuËn lîi cho NguyÔn ¸i Quèc ho¹t ®éng c¸ch m¹ng: T¹i §¹i héi III §CS Ph¸p häp t¹i Pari (10/1922), mèi quan hÖ gi÷a c¸ch m¹ng ViÖt Nam víi QTCS chÝnh thøc ®îc thiÕt lËp, khi NguyÔn ¸i Quèc vµ §.D.Manuinxki - ®¹i diÖn cña BCH QTCS gÆp nhau t¹i §¹i héi nµy. Manuinxki rÊt thÝch bµi diÔn v¨n ng¾n gän vµ n¶y löa cña NguyÔn ¸i Quèc ph¸t biÓu t¹i §¹i héi. MÊy th¸ng sau, Manuinxki ®îc BCH QTCS giao nhiÖm vô chuÈn bÞ b¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi V vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa, ¤ng nhí ngay ®Õn ngêi b¹n céng s¶n trÎ tuæi §«ng D¬ng ë Pari, ¤ng trùc tiÕp ®Ò nghÞ BCH Trung ¬ng §CS Ph¸p cö NguyÔn ¸i Quèc sang ®Êt níc X« ViÕt ®Ó lµm viÖc t¹i QTCS. Tõ Pari, NguyÔn ¸i Quèc ®· bÝ mËt sang §øc. ë §øc, Ngêi ®îc c¬ quan ®Æc mÖnh toµn quyÒn Céng hßa x· héi chñ nghÜa X« ViÕt liªn bang Nga t¹i BÐcLin cÊp giÊy ®i ®êng. Ngµy 30/6/1923, NguyÔn ¸i Quèc lÇn ®Çu tiªn ®Æt ch©n lªn m¶nh ®Êt cña Liªn X«. Ngêi trùc tiÕp tham gia c«ng t¸c, ho¹t ®éng trong Ban Ph¬ng §«ng cña QTCS. -5- Sù thay ®æi m«i trêng ®· t¹o cho sù nghiÖp ho¹t ®éng c¸ch m¹ng cña NguyÔn ¸i Quèc cã thªm nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi. M¸txc¬va lµ trung t©m cña phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi, n¬i ®ãng trô së cña QTCS. T¹i M¸txc¬va NguyÔn ¸i Quèc ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh, trao ®æi kinh nghiÖm, häc hái víi nh÷ng nhµ l·nh ®¹o lçi l¹c cña phong trµo céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc tÕ, víi c¸c chiÕn sÜ chèng ®Õ quèc trªn mäi miÒn cña thÕ giíi. Ngêi ®îc nghiªn cøu c¸c tµi liÖu, v¨n kiÖn c¸c ®¹i héi, héi nghÞ cña QTCS, t×nh h×nh c¸c thuéc ®Þa, cã ®iÒu kiÖn nghiªn cøu s©u s¾c quan ®iÓm cña Lªnin. Nh vËy, ngoµi ®Þa bµn ho¹t ®éng ë Ph¸p rÊt quan träng, th× giai ®o¹n 1923 - 1924 khi ë Liªn X«, lµ giai ®o¹n cùc kú quan träng ®èi víi NguyÔn ¸i Quèc vµ ®èi víi phong trµo gi¶i phãng d©n téc ViÖt Nam. Nhê m«i trêng ho¹t ®éng nµy mµ NguyÔn ¸i Quèc cã ®iÒu kiÖn hoµn chØnh nh÷ng t tëng chÝnh trÞ cña m×nh, ®Æt ®îc mèi quan hÖ trùc tiÕp gi÷a QTCS, §CS Liªn X« víi phong trµo c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Quan träng nhÊt lµ Ngêi ®· ph¸c häa nh÷ng nÐt lín vÒ chiÕn lîc cho cuéc ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc cña nh©n d©n ta theo ®êng lèi cña QTCS, theo c¸ch m¹ng th¸ng Mêi. §ång thêi, QTCS còng ®· b¾t ®Çu hiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ vÒ ViÖt Nam vµ §«ng D¬ng, bëi v× NguyÔn ¸i Quèc ®· b¸o c¸o t×nh h×nh, ph¸t biÓu ý kiÕn tham luËn ë c¸c héi nghÞ quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ t¹i §¹i héi V QTCS (17/6 ®Õn 08/7/1924 t¹i M¸txc¬va). Sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a NguyÔn ¸i Quèc vµ QTCS lµ ®iÒu kiÖn v« cïng thuËn lîi ®Ó truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµo ViÖt Nam. Sau khi NguyÔn ¸i Quèc sang Liªn X« vµ lµm viÖc trong QTCS, sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a Ngêi vµ QTCS ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ trong viÖc truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, ®êng lèi cña QTCS vµo ViÖt Nam. Ngµy 27/01/1924, QTCS göi nh©n d©n ta mét v¨n kiÖn “Quèc tÕ lao n«ng héi kÝnh c¸o” do NguyÔn ¸i Quèc viÕt. V¨n kiÖn ®Çu tiªn nµy ®· nªu ho¹t ®éng, chÝnh s¸ch ñng hé sù nghiÖp gi¶i phãng nh©n d©n thuéc ®Þa cña QTCS: “Héi Êy b©y giê m¹nh l¾m, ®Ó gióp hµng triÖu, hµng mu«n, mÊy ngêi lµm ¨n ngô ph¬ng, nhÊt lµ n«ng d©n khèn khæ vÒ thuéc ®Þa nh d©n An Nam ta vËy”(1). Tê Courrier d’ H¶i Phßng (tin tøc H¶i Phßng) ®· ®¨ng v¨n kiÖn trªn ë sè b¸o ra ngµy 09/8/1924. V¨n kiÖn nµy ®Õn tay nh©n d©n ViÖt Nam chøng minh r»ng: con ®êng ®a chñ nghÜa M¸c - Lªnin tõ M¸txc¬va, tõ QTCS ®Õn ViÖt Nam ®· ®îc khai th«ng mµ ngêi khai më con ®êng ®ã chÝnh lµ NguyÔn ¸i Quèc. Sau v¨n kiÖn “Quèc tÕ lao n«ng héi kÝnh c¸o”, vµo dÞp kû niÖm ngµy chèng chiÕn tranh ®Õ quèc 01/8/1924, víi sù gióp ®ì cña NguyÔn ¸i Quèc, QTCS c«ng bè lêi kªu gäi b»ng tiÕng viÖt tè c¸o chiÕn tranh ®Õ quèc 1914 1918; vÒ níc Nga díi sù l·nh ®¹o cña Lªnin ®· ®¸nh ®æ ®îc vua chóa vµ 1) Quèc tÕ n«ng héi kÝnh c¸o, tµi liÖu lu tr÷ t¹i VLS§-K-Q1/10, tr1 1 -6- kªu gäi d©n ta ®uæi mÊy qu©n d· man thuéc ®Þa. §ã lµ v¨n kiÖn thø hai cña QTCS th«ng qua NguyÔn ¸i Quèc göi ®Õn nh©n d©n ta. Th¸ng 01/1924, §¹i héi lÇn thø nhÊt cña Quèc d©n §¶ng Trung Quèc, th«ng qua ba chÝnh s¸ch lín “Liªn Nga, liªn céng, ñng hé c«ng n«ng”. Tríc ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®ã, ngµy 11/4/1924 NguyÔn ¸i Quèc göi th ®Õn BCH QTCS yªu cÇu ®îc cö vÒ Qu¶ng Ch©u lµ trung t©m c¸ch m¹ng cña Trung Quèc ®Ó ho¹t ®éng trong ViÖt kiÒu. Tríc ®Ò xuÊt cña NguyÔn ¸i Quèc, ®ång thêi nh»m xóc tiÕn mäi ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng §CS ë §«ng D¬ng, ®¸p øng nguyÖn väng thiÕt tha cña NguyÔn ¸i Quèc vµ gióp ®ì c¸c ®¹i biÓu c¸ch m¹ng ë c¸c níc §«ng Nam ¸, BCH QTCS ®· nghiªn cøu vµ chuÈn bÞ chuyÕn ®i cña NguyÔn ¸i Quèc vÒ Qu¶ng Ch©u. Biªn b¶n sè 9 ngµy 25/9/1924 cña BTV QTCS giao cho Ban ph¬ng §«ng s¾p xÕp cho NguyÔn ¸i Quèc ®Õn Qu¶ng Ch©u vµ còng v¹ch ra kÕ ho¹ch cô thÓ trªn c¬ së nh÷ng ®Ò nghÞ cña NguyÔn ¸i Quèc trong viÖc chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn thµnh lËp §CS ViÖt Nam. Ngµy 11/11/1924, NguyÔn ¸i Quèc ®Õn Qu¶ng Ch©u. Ngµy 18/12/1924, NguyÔn ¸i Quèc göi b¸o c¸o cho ®oµn chñ tÞch QTCS b¸o tin Ngêi ®Õn Qu¶ng Ch©u gi÷a th¸ng 12 vµ nh÷ng c«ng viÖc bíc ®Çu ®· lµm ®îc. B¸o c¸o ®Ò nghÞ QTCS gióp ®ì thªm vÒ tµi chÝnh, chØ thÞ cho c¸c ®¹i diÖn ë Qu¶ng Ch©u ph¶i ch¨m lo ®Õn §«ng D¬ng, quan t©m tuyªn truyÒn trong phô n÷ vµ thiÕu nhi. T¹i Qu¶ng Ch©u, NguyÔn ¸i Quèc lµm viÖc víi t c¸ch lµ phiªn dÞch cña ph¸i ®oµn M.M.B«r«®in - ®¹i diÖn cña QTCS lµm cè vÊn chÝnh trÞ chÝnh cho Quèc d©n §¶ng vµ chÝnh phñ Qu¶ng Ch©u. Thêi gian nµy, NguyÔn ¸i Quèc ®· liªn l¹c chÆt chÏ víi Ban ph¬ng §«ng cña QTCS qua ph¸i ®oµn B«r«®in b»ng th, ®iÖn b¸o, b¸o c¸o. V× vËy, QTCS n¾m ®îc diÔn biÕn cña t×nh h×nh nªn ®· cã sù chØ ®¹o, gióp ®ì kÞp thêi. ë Qu¶ng Ch©u, sau khi tiÕp xóc víi Phan Béi Ch©u vµ c¸c héi viªn cña tæ chøc T©m T©m x·, NguyÔn ¸i Quèc viÕt b¸o c¸o göi QTCS “T«i sÏ huÊn luyÖn cho hä vÒ ph¬ng ph¸p tæ chøc. Chóng t«i sÏ göi hä trë vÒ §«ng D¬ng ho¹t ®éng sau ba th¸ng häc tËp trong lóc nµy, ®©y lµ biÖn ph¸p duy nhÊt”(1). C¸c líp huÊn luyÖn chÝnh trÞ do NguyÔn ¸i Quèc tæ chøc ®îc sù quan t©m ®Æc biÖt cña B«r«®in. ¤ng ®· ®Õn gi¶ng lÞch sö §¶ng céng s¶n Nga. Theo sù giíi thiÖu cña B«r«®in, c¸c gi¶ng viªn X« ViÕt gi¶ng d¹y t¹i Häc viÖn qu©n sù Hoµng Phè (Trung Quèc), trong sè ®ã cã c¸c tíng lÜnh næi tiÕng, c¸c anh hïng cña thêi kú néi chiÕn nh: Nguyªn so¸i t¬ng lai V.K. Bliukherê, P.A. P¸p Lèp, M.V. QuybsÐp, V.M. Primacèp lµ nh÷ng ngêi thêng xuyªn ®Õn gi¶ng bµi ë c¸c líp huÊn luyÖn. 1) HCM toµn tËp, t©p 2, Nxb CTQG 1995, tr 9 1 -7- Tõ nh÷ng líp huÊn luyÖn ®Çu tiªn, NguyÔn ¸i Quèc ®· lùa chän ra nh÷ng thanh niªn yªu níc cã xu híng céng s¶n chñ nghÜa ®Ó thµnh lËp Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn vµo th¸ng 2/1925, NguyÔn ¸i Quèc ®· trùc tiÕp chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng cña Héi tõ khi thµnh lËp cho ®Õn n¨m 1927. Cïng víi viÖc më c¸c líp huÊn luyÖn chÝnh trÞ, ®îc sù gióp ®ì cña B«r«®in, NguyÔn ¸i Quèc ®· göi c¸n bé vµo häc ë Trêng qu©n sù Hoµng Phè, n¬i cã c¸c cè vÊn qu©n sù X«-viÕt ®îc QTCS ph¸i ®Õn tham gia gi¶ng d¹y, huÊn luyÖn qu©n ®éi Trung Quèc. C¸n bé ViÖt Nam ®îc göi theo häc ë trêng ®ã nh: Lª Hång Phong, Lª ThiÕt Hïng, Phïng ChÝ Kiªn, NguyÔn S¬n, ë trêng nµy, cã tíi ngãt hai m¬i ®ång chÝ ViÖt Nam ®îc ®µo luyÖn trong c¸c khãa ®µo t¹o. 1.3. Quèc tÕ Céng s¶n gióp ®µo t¹o c¸n bé cho c¸ch m¹ng ViÖt Nam: §Ó tiÕn tíi thµnh lËp mét ®¶ng c¸ch m¹ng v« s¶n, mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®ã lµ cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé, hä lµ h¹t nh©n cña phong trµo quÇn chóng c«ng n«ng, lµ ®éi ngò nh÷ng ngêi n¾m ®îc lý luËn c¬ b¶n cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ biÕt vËn dông nã vµo thùc tiÔn níc m×nh. Dï trong ®iÒu kiÖn cßn v« cïng khã kh¨n cña thêi kú ®Õ quèc can thiÖp vò trang vµ néi chiÕn, nhng víi tinh thÇn quèc tÕ cao c¶, níc Nga X« ViÕt ®· thùc hiÖn ®êng lèi cña QTCS vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa. ViÖc thµnh lËp Trêng §¹i häc Céng s¶n cña nh©n d©n lao ®éng ph¬ng §«ng (gäi t¾t lµ Trêng §¹i häc Ph¬ng §«ng) lµ mét trong nh÷ng nç lùc cña níc Nga. Trêng ®îc thµnh lËp theo s¾c lÖnh ngµy 21/4/1921 cña BCH Trung ¬ng toµn Nga vµ ®îc ®Æt t¹i M¸txc¬va, trùc thuéc Héi ®ång gi¸o dôc quèc d©n níc Liªn bang Céng hßa x· héi chñ nghÜa X« ViÕt Nga. Môc ®Ých lµ ®Ó ®µo t¹o c¸n bé cho c¸c níc céng hßa ph¬ng §«ng X« ViÕt. Sau nµy, trêng chuyÓn sang trùc thuéc BCH Trung ¬ng §CS Nga vµ ®µo t¹o c¸n bé cho c¶ c¸c níc thuéc ®Þa. Trêng §¹i häc Ph¬ng §«ng tån t¹i tõ 1921 ®Õn 1938, trong thêi gian nµy, trêng ®· ®µo t¹o nhiÒu nhµ c¸ch m¹ng chuyªn nghiÖp kh«ng nh÷ng cho ph¬ng §«ng X« ViÕt, mµ ®µo t¹o c¸n bé cho c¶ c¸c níc thuéc ®Þa vµ nöa thuéc ®Þa. Con em cña 73 d©n téc kh¸c nhau ®· ®Õn häc ë trêng. §èi víi ViÖt Nam, trêng §¹i häc Ph¬ng §«ng ®ãng vai trß to lín trong viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸c chiÕn sÜ c¸ch m¹ng chuyªn nghiÖp. T¹i §¹i héi V cña QTCS, NguyÔn ¸i Quèc ®· ®Ò nghÞ víi §CS Ph¸p: “Göi nh÷ng ngêi b¶n xø vµo trêng §¹i häc Céng s¶n cña nh÷ng ngêi lao ®éng ph¬ng §«ng ë M¸txc¬va”(1). Vµo kho¶ng cuèi n¨m 1923, NguyÔn ¸i Quèc ®· theo häc mét líp ng¾n h¹n ë trêng vµ chÝnh Ngêi ®· ®Æt nÒn t¶ng cho mèi quan HCM toµn tËp, tËp 2, Nxb CTQG 1995,tr 30 2) Hå ThÞ Tè L¬ng: Mèi quan hÖ cña QTCS víi §CSDD, tµi liÖu lu tr÷ t¹i HVCTQG HCM, tr 63 1 -8- hÖ kh¨ng khÝt gi÷a nhµ trêng víi §CS Ph¸p vµ tæ chøc c¸ch m¹ng mµ NguyÔn ¸i Quèc s¸ng lËp vÒ sau. Sau NguyÔn ¸i Quèc, nh÷ng ngêi c¸ch m¹ng ViÖt Nam theo häc ë trêng b»ng hai con ®êng: tõ Ph¸p vµ Trung Quèc tíi. C¶ hai con ®êng nµy ®Òu do NguyÔn ¸i Quèc kiÕn t¹o. ë Ph¸p theo ®Ò nghÞ cña NguyÔn ¸i Quèc vµ ®îc sù quan t©m cña BCH Trung ¬ng §¶ng Ph¸p “tõ nh÷ng n¨m 1923 - 1924 tõ Ph¸p nhãm nh÷ng nhµ c¸ch m¹ng chuyªn nghiÖp ®Çu tiªn ®· ®Õn häc ë trêng §¹i häc Céng s¶n cña nh©n d©n lao ®éng ph¬ng §«ng”(2). Theo tµi liÖu cña së mËt th¸m Ph¸p, NguyÔn ThÕ TruyÒn vµ Hoµng Quang GÞu lµ nh÷ng ngêi giíi thiÖu nh÷ng ngêi ViÖt Nam cho §CS Ph¸p göi sang Liªn X« häc tËp. ë Trung Quèc, Quèc d©n §¶ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh÷ng ngêi ViÖt Nam bÝ mËt xuÊt d¬ng sang Nga, cho ®Õn khi x¶y ra cuéc ph¶n c«ng ®Çu tiªn chèng céng th¸ng 04/1927. ë ®©y, NguyÔn ¸i Quèc cïng víi B«r«®in lùa chän vµ lµm nh÷ng thñ tôc cÇn thiÕt cho nh÷ng thanh niªn u tó nhÊt trong Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng Thanh niªn ®Ó göi hä ®Õn trêng §¹i häc Ph¬ng §«ng häc tËp. Líp ®Çu tiªn Ngêi göi ®i häc lµ TrÇn Phó, Lª Hång Phong (1926). Sau ®ã, tõ c¶ hai con ®êng tõ Ph¸p vµ Trung Quèc, sinh viªn ViÖt Nam ®îc cö ®Òu ®Æn sang häc ë trêng. Theo tµi liÖu cña Së mËt th¸m §«ng D¬ng, QTCS th¸ng 10/1930 ®· dµnh cho ngêi ViÖt Nam 30 chç ë c¸c trêng M¸txc¬va. Sau khi häc xong, QTCS tæ chøc cho c¸c ®ång chÝ lÇn lît vÒ níc ho¹t ®éng. Nh÷ng ngêi ®îc trêng §¹i häc Ph¬ng §«ng ®µo t¹o, ®¹i bé phËn ®Òu trë thµnh c¸n bé c¸ch m¹ng cèt c¸n. Mét sè ngêi trë thµnh chiÕn sÜ c¸ch m¹ng næi tiÕng vµ l·nh ®¹o §¶ng ta nh: NguyÔn ¸i Quèc, TrÇn Phó, Lª Hång Phong, Hµ Huy TËp, NguyÔn ThÞ Minh Khai…cã ng êi trë thµnh gi¸o s ®á cña QTCS nh NguyÔn Kh¸nh Toµn. Theo A.A.X«c«lèp, t¸c gi¶ cña cuèn s¸ch “Quèc tÕ Céng s¶n vµ ViÖt Nam” M¸txc¬va 1998, cho r»ng: Tõ n¨m 1925 ®Õn cuèi nh÷ng n¨m 1930 ë ba trêng gåm: Trêng §¹i häc Céng s¶n cña nh©n d©n lao ®éng Ph¬ng §«ng, trêng Quèc tÕ Lªnin, ViÖn nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa cã trªn 60 ngêi ViÖt Nam theo häc. Riªng trêng §¹i häc Ph¬ng §«ng, theo lu tr÷ t¹i kho tµi liÖu cña QTCS th× ®Õn n¨m 1935 ®· cã 47 ngêi ViÖt Nam tèt nghiÖp t¹i trêng. 2.Quèc tÕ Céng s¶n víi viÖc chuÈn bÞ vµ thµnh lËp §¶ng ta: 2.1. Quèc tÕ Céng s¶n víi viÖc truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµo ViÖt Nam -9- §Ó gi¶i phãng c¸c d©n téc ë c¸c níc thuéc ®Þa vµ phô thuéc, Lªnin nhiÒu lÇn nhÊn m¹nh viÖc thµnh lËp §¶ng v« s¶n ë nh÷ng níc nµy vµ ®ã còng chÝnh lµ nhiÖm vô cña QTCS. V× vËy, QTCS ®· ®Ò ra nhiÖm vô tuyªn truyÒn ®êng lèi cña QTCS, chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµo c¸c níc thuéc ®Þa trong ®ã cã ViÖt Nam. ViÖt Nam lµ ®Þa bµn xung yÕu ë §«ng Nam ¸ ®îc QTCS chó ý ngay tõ ®Çu. QTCS chó ý viÖc nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn chiÕn lîc, s¸ch lîc vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa, ®ång thêi tiÕn hµnh hµng lo¹t c¸c ho¹t ®éng nh»m truyÒn b¸ t tëng c¸ch m¹ng v« s¶n vµo ph¬ng §«ng vµ thóc ®Èy phong trµo yªu níc ë ph¬ng §«ng theo khuynh híng c¸ch m¹ng v« s¶n. mét trong nh÷ng nç lùc theo híng ®ã lµ QTCS thµnh lËp nh÷ng trung t©m ®Ó truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c - Lªnin cho c¸c níc ph¬ng §«ng. Cuèi nh÷ng n¨m 1920, trªn nhiÒu t¹p chÝ cña Quèc TÕ III xuÊt hiÖn mét lo¹t bµi nghiªn cøu vÒ §«ng D¬ng vµ nh÷ng nghiªn cøu Êy ®· gãp phÇn kh«ng nhá ®Ó c¸c ®ång chÝ trong BCH Quèc TÕ III chØ ®¹o, gióp ®ì nh÷ng ngêi céng s¶n ViÖt Nam x©y dùng ®êng lèi chiÕn lîc vµ s¸ch lîc trong bíc ®i ®Çu tiªn. QTCS ®· chØ thÞ cho c¸c §CS in c¸c tµi liÖu M¸c-xÝt vµ chuyÓn vÒ ViÖt Nam. §CS Ph¸p, mét ph©n bé m¹nh cña QTCS “®· cã sù ®ãng gãp quan träng vµo viÖc truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµo ViÖt Nam (1). §CS Ph¸p ®· in vµ göi sang ViÖt Nam hµng ngh×n b¶n in nh÷ng t¸c phÈm cña c¸c nhµ kinh ®iÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin. C©u l¹c bé Quèc tÕ “Nh÷ng ngêi thñy thñ” do Tæng c«ng ®oµn Ph¸p s¸ng lËp t¹i M¸c-x©y n¨m 1927 ®ãng vai trß quan träng trong viÖc truyÒn b¸ nµy. Nhê sù tÝch cùc gióp ®ì cña §CS Ph¸p díi sù l·nh ®¹o cña QTCS mµ ngêi ViÖt Nam ®· biÕt ®Õn chñ nghÜa M¸c - Lªnin, biÕt ®Õn ®êng lèi d©n téc vµ thuéc ®Þa cña QTCS, tiÕp nhËn ®îc sù chØ ®¹o ®èi víi c¸ch m¹ng thuéc ®Þa vµ tõ ®ã ngêi ViÖt Nam cã suy nghÜ míi, t tëng míi, ®i theo con ®êng mµ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, QTCS chØ ra, tiÕn tíi gi¶i phãng d©n téc, giµnh ®éc lËp, tù do, Êm no, h¹nh phóc cho c¶ d©n téc ta. 2.2. Quèc tÕ Céng s¶n víi viÖc thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam: §Ò c¬ng vÒ phong trµo c¸ch m¹ng ë c¸c níc thuéc ®Þa vµ nöa thuéc ®Þa lµ mét v¨n kiÖn chÝnh trÞ quan träng ®èi víi c¸c d©n téc bÞ ®Õ quèc thèng trÞ, vµ v¨n kiÖn ®ã cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn phong trµo c¸ch m¹ng ë ViÖt Nam nh÷ng n¨m 1928 - 1930. §Ò c¬ng vµ v¨n kiÖn kh¸c cña §¹i héi VI QTCS ®îc bÝ mËt chuyÓn ®Õn Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng Thanh niªn. NhiÒu thanh niªn tiªn tiÕn trong Héi vµ c¸c tæ chøc kh¸c, bíc ®Çu tiÕp thu 11) Sù hîp t¸c quèc tÕ gi÷a §CS Liªn X« vµ §CS ViÖt Nam. lÞch sö vµ hiÖn ®¹i. Nxb. Sù thËt, H.,1987, Tr. 74. - 10 - lý luËn cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin th«ng qua nh÷ng t¸c phÈm cña NguyÔn ¸i Quèc, nh÷ng bµi häc chÝnh trÞ Ngêi gi¶ng t¹i Qu¶ng Ch©u, nh÷ng v¨n kiÖn cña QTCS, c¸c s¸ch b¸o M¸c-xÝt nh: Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n, Lµm g×?, Hai s¸ch lîc cña §¶ng x· héi - d©n chñ trong c¸ch m¹ng d©n chñ, b¸o nh©n ®¹o… Trong nh÷ng n¨m 1928 - 1929, phong trµo “V« s¶n hãa” do kú bé Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng Thanh niªn B¾c Kú khëi xíng ®îc c¸c héi viªn cña Héi h¨ng h¸i tham gia, hä cïng sèng, cïng lµm viÖc, cïng tham gia ®Êu tranh víi c«ng nh©n, tuyªn truyÒn vµ tæ chøc c¸ch m¹ng v« s¶n trong giai cÊp c«ng nh©n. Nh vËy, víi sù gióp ®ì cã hiÖu qu¶, sù chØ ®¹o s¸t sao, kÞp thêi cña QTCS vµ c¸c §¶ng anh em, sù ho¹t ®éng kh«ng mÖt mái cña NguyÔn ¸i Quèc vµ nh÷ng ngêi yªu níc c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX, chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®· ®îc truyÒn b¸ vµo ViÖt Nam dÉn ®Õn bíc nh¶y vät vÒ chÊt cña phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu níc. Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng Thanh niªn lóc nµy kh«ng cßn ®ñ kh¶ n¨ng vµ uy tÝn ®Ó l·nh ®¹o phong trµo c¸ch m¹ng ®ang lªn cao n÷a. T×nh h×nh Êy, ®ßi hái ph¶i cã mét §¶ng c¸ch m¹ng v« s¶n m¹nh mÏ vµ thèng nhÊt trong c¶ níc, cã kû luËt nghiªm minh vµ g¬ng cao ngän cê c¸ch m¹ng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin l·nh ®¹o giai cÊp c«ng nh©n vµ nh©n d©n lao ®éng ViÖt Nam ®Êu tranh giµnh ®éc lËp. V× vËy, ®Çu n¨m 1929 ë níc ta b¾t ®Çu cã cuéc ®Êu tranh gi÷a c¸c nhãm céng s¶n ®Ó tiÕn tíi thµnh lËp mét §CS thèng nhÊt. T¹i héi nghÞ trï bÞ cho §¹i héi I cña Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng Thanh niªn th¸ng 01/1929 do Tæng bé triÖu tËp ë Hång K«ng, ®¹i biÓu kú bé B¾c Kú ®· ®Æt ra vÊn ®Ò thµnh lËp §¶ng. Ngµy 07/3/1929, nh÷ng ngêi tiªn tiÕn nhÊt trong kú bé Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng Thanh niªn ë B¾c Kú thµnh lËp Chi bé céng s¶n ®Çu tiªn ë trong níc t¹i sè nhµ 5D Hµm Long - Hµ Néi. TiÕp ®ã, ngµy 28/3/1929, §¹i héi kú bé ViÖt Nam c¸ch m¹ng Thanh niªn, víi vai trß nßng cèt lµ chi bé 5D Hµm Long, nhÊt trÝ t¸n thµnh chñ tr¬ng thµnh lËp §CS, v× hä ®· tiÕp thu ®îc chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ thÊy râ sø mÖnh cña giai cÊp c«ng nh©n. Tríc t×nh h×nh ®ã, tæng bé Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng Thanh niªn ë níc ngoµi quyÕt ®Þnh triÖu tËp §¹i héi §¹i biÓu toµn quèc lÇn thø nhÊt vµo 01/5/1929 t¹i H¬ng C¶ng. T¹i §¹i héi nµy, ®oµn ®¹i biÓu B¾c Kú ®a ra ®Ò nghÞ gi¶i t¸n Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng Thanh niªn vµ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng. §Ò nghÞ cña ®oµn §¹i biÓu B¾c Kú kh«ng ®îc §¹i héi chÊp nhËn. Tríc t×nh h×nh ®ã, ®oµn ®¹i biÓu B¾c Kú (gåm Ng« Gia Tù vµ NguyÔn Tu©n) rót khái §¹i héi vµ vÒ níc ®Ó xóc tiÕn viÖc thµnh lËp §¶ng. Ngµy 17/6/1929, §CS §«ng D¬ng ®· ®îc thµnh lËp t¹i sè nhµ 312, Phè Kh©m Thiªn - Hµ Néi. - 11 - Tuyªn ng«n cña §CS §«ng D¬ng viÕt: “trong c«ng cuéc c¸ch mÖnh tiÕn hµnh, b¶n §¶ng sÏ nhÊt thiÕt xin theo Quèc tÕ Céng s¶n chØ dÉn”(1). Sau khi §CS §«ng D¬ng thµnh lËp cha ®îc bao l©u th× tæng bé ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn còng tuyªn bè thµnh lËp An Nam Céng s¶n §¶ng vµo th¸ng 7/1929 ë Nam Kú vµ còng tù nhËn m×nh lµ mét chi bé cña QTCS. §iÒu lÖ cña An Nam Céng s¶n ghi “An Nam Céng s¶n §¶ng lµ chi bé cña Quèc tÕ Céng s¶n nªn gäi lµ An Nam Céng s¶n §¶ng chi bé Quèc tÕ Céng s¶n”(2). Vµo th¸ng 9/1929, T©n viÖt c¸ch mÖnh §¶ng lµ tæ chøc cña tiÓu t s¶n trÝ thøc cã khuynh híng tiÕn bé, t¸n thµnh gi¶i phãng d©n téc råi tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi. Nh÷ng ngêi tiÕn tiÕn trong T©n viÖt c¸ch mÖnh ®¶ng häp bµn thµnh lËp §CS. Ngµy 01/01/1930 t¹i bÕn ®ß Trai, §øc Thä, Hµ TÜnh c¸c ®¹i biÓu nhÊt trÝ t¸n thµnh lËp §«ng D¬ng Céng s¶n Liªn ®oµn. Lêi “Tuyªn ®¹t”: “§«ng D¬ng Céng s¶n Liªn ®oµn kªu gäi ®¶ng viªn T©n viÖt c¸ch mÖnh…bÊt cø ngêi nµo thõa nhËn ch¬ng tr×nh, ®iÒu lÖ cña ®Ö tam quèc tÕ vµ cña Liªn ®oµn h·y gia nhËp §«ng D¬ng Céng s¶n Liªn ®oµn vµ kÓ tõ nay trë ®i T©n viÖt c¸ch mÖnh §¶ng kh«ng cßn lµ mét ®oµn thÓ ch©n chÝnh”(3). Nh vËy, trong thêi gian ng¾n tõ gi÷a n¨m 1929 ®Õn ®Çu n¨m 1930, do kÕt qu¶ cña viÖc truyÒn b¸ chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµo phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu níc, ë ViÖt Nam ®· xuÊt hiÖn ba tæ chøc céng s¶n. C¸c tæ chøc céng s¶n ra ®êi ®· l·nh ®¹o cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng ph¸t triÓn m¹nh h¬n. Tuy vËy, do cïng tån t¹i, ®Òu t¸n thµnh ®Ò c¬ng vÒ phong trµo c¸ch m¹ng ë c¸c níc thuéc ®Þa vµ nöa thuéc ®Þa cña QTCS, nªn tæ chøc nµo còng tù nhËn lµ §CS ch©n chÝnh vµ duy nhÊt ë §«ng D¬ng vµ ra søc tranh thñ sù c«ng nhËn cña QTCS ®èi víi tæ chøc cña m×nh. §iÒu ®ã chøng tá uy tÝn lín lao cña QTCS vµ ¶nh hëng m¹nh mÏ cña c¸c NghÞ quyÕt §¹i héi VI cña QTCS ®èi víi c¸c tæ chøc vµ khuynh híng céng s¶n ë ViÖt Nam tríc n¨m 1930. Trong tuyªn truyÒn vËn ®éng, c¸c tæ chøc trªn ®· ®¶ kÝch lÉn nhau, tranh giµnh ¶nh hëng trong quÇn chóng “Cuéc ®Êu tranh néi bé ®ã t¹o nªn nguy c¬ lín lao vµ mét trë ng¹i nghiªm träng trong c«ng t¸c l·nh ®¹o quÇn chóng ®Êu tranh vµ cho viÖc më réng phong trµo quÇn chóng”(4). T×nh tr¹ng nµy ®ßi hái ph¶i thµnh lËp mét chÝnh §CS duy nhÊt ë ViÖt Nam, ®Ó ®¶m nhËn vai trß l·nh ®¹o c¸ch m¹ng trong c¶ níc. §ã lµ yªu cÇu ®ßi hái cÊp thiÕt cña phong trµo c¸ch m¹ng níc ta. QTCS n¾m râ t×nh h×nh vµ 18/10/1929, Héi ®ång Ban BÝ th ph¬ng §«ng thuéc BCH QTCS ®· häp ®Ó th¶o luËn vÒ vÊn ®Ò §«ng D¬ng. Sau khi 1) V¨n kiÖn §¶ng: Toµn tËp, tËp 1, Nxb. CTQG, H.,1998, Tr. 217. 2) V¨n kiÖn §¶ng: Toµn tËp, tËp 1, Nxb. CTQG, H., 1998, Tr. 359. 3 3) V¨n kiÖn §¶ng: Toµn tËp, tËp 1, Nxb. CTQG, H., 1998, Tr. 405. 41) Hång ThÕ C«ng: Lîc th¶o lÞch sö phong trµo céng s¶n §«ng D¬ng n¨m 1933. 1 2 - 12 - xem xÐt c¸c v¨n kiÖn cña Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng Thanh niªn nh c¬ng lÜnh tèi thiÓu vµ nh÷ng th«ng tin kh¸c vÒ §«ng D¬ng, Ban BÝ th ph¬ng §«ng ®· th¶o mét b¶n dù th¶o nghÞ quyÕt vÒ viÖc thµnh lËp §CS §«ng D¬ng vµ vÒ nh÷ng nhiÖm vô s¾p tíi cña nh÷ng ngêi céng s¶n §«ng D¬ng. B¶n dù th¶o nghÞ quyÕt kh¼ng ®Þnh cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vµ sù cÊp thiÕt kh«ng thÓ tr× ho·n viÖc tæ chøc §CS §«ng D¬ng v×: “Sù ph¸t triÓn cña phong trµo c¸ch m¹ng cña §«ng D¬ng, sù c¨m thï s©u s¾c cña ®«ng ®¶o quÇn chóng ®èi víi chñ nghÜa ®Õ quèc Ph¸p, ®Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn cña phong trµo c«ng nh©n ®éc lËp vµ sù tån t¹i cña c¸c nhãm céng s¶n ë trong níc”(1). B¶n dù th¶o NghÞ quyÕt còng ®Ò ra c¸c nhiÖm vô trung t©m cña nh÷ng ngêi céng s¶n §«ng D¬ng trong thêi kú tíi. ViÖc kÐo dµi ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vµ tÝnh chÊt tæ, nhãm trong c¸c tæ chøc céng s¶n trë thµnh sù k×m h·m nguy hiÓm ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸ch m¹ng, “Ban chÊp hµnh Quèc tÕ céng s¶n khuyÕn nghÞ lËp tøc b¾t tay vµo tæ chøc §¶ng céng s¶n thèng nhÊt cña §«ng D¬ng”(2). BCH QTCS ®Ò nghÞ lµm mét sè viÖc cho ®Õn khi triÖu tËp §¹i héi thµnh lËp §¶ng. Ngµy 27/10/1929 QTCS göi cho nh÷ng ngêi céng s¶n ë §«ng D¬ng mét b¶n ChØ thÞ “VÒ viÖc thµnh lËp mét §¶ng Céng s¶n ë §«ng D¬ng”. QTCS kh¼ng ®Þnh: “ë §«ng D¬ng, chóng ta ®· cã ®ñ mäi ®iÒu kiÖn kh¸ch quan cho mét cuéc c¸ch m¹ng t s¶n d©n chñ (c¸ch m¹ng ph¶n ®Õ vµ ruéng ®Êt)”(3) vµ sù trëng thµnh cña phong trµo c¸ch m¹ng ë §«ng D¬ng, lßng c¨m thï cña quÇn chóng nh©n d©n ®«ng ®¶o ®èi víi chñ nghÜa ®Õ quèc Ph¸p, vµ ®Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn cña phong trµo c«ng nh©n ®éc lËp vµ sù tån t¹i cña c¸c tæ chøc céng s¶n trong níc, ®ang t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vµ sù cÇn thiÕt cÊp b¸ch lµ ph¶i tæ chøc mét §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng. QTCS phª ph¸n nh÷ng hiÖn tîng chia rÏ, bÌ ph¸i trong c¸c tæ chøc céng s¶n, th¸i ®é lõng chõng trong viÖc thµnh lËp ngay mét §¶ng céng s¶n v×: ViÖc thiÕu mét §¶ng Céng s¶n duy nhÊt trong lóc phong trµo quÇn chóng c«ng nh©n vµ n«ng d©n ngµy cµng ph¸t triÓn, ®· trë thµnh mét ®iÒu nguy hiÓm v« cïng cho t¬ng lai tríc m¾t cña cuéc c¸ch m¹ng ë §«ng D¬ng. QTCS chØ ra :NhiÖm vô quan träng nhÊt vµ cÊp b¸ch nhÊt cña tÊt c¶ nh÷ng ngêi céng s¶n §«ng D¬ng lµ thµnh lËp mét §¶ng c¸ch m¹ng cã tÝnh chÊt quÇn chóng ë §«ng D¬ng. §¶ng ®ã ph¶i chØ cã mét vµ lµ tæ chøc céng s¶n duy nhÊt ë §«ng D¬ng. vµ §¶ng céng s¶n §«ng d¬ng ph¶i ®îc thµnh lËp b»ng c¸ch tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng phÇn tö thËt sù lµ céng s¶n cña tÊt c¶ c¸c nhãm céng s¶n. QTCS yªu cÇu §CS §«ng D¬ng ph¶i t¨ng cêng mèi quan hÖ víi §CS Ph¸p, Trung Quèc vµ Ên §é. B¶n chØ thÞ cña QTCS lµ mét v¨n kiÖn quý gi¸ vµ rÊt quan träng ®èi víi nh÷ng ngêi ViÖt Nam lóc bÊy giê. Nã 1) V¨n kiÖn §¶ng: Toµn tËp, tËp 1, Nxb. CTQG, H., 1998, Tr. 593, 594. 2) V¨n kiÖn §¶ng: Toµn tËp, tËp 1, Nxb. CTQG, H., 1998, Tr. 608. 1 2 - 13 - gãp phÇn chØ ra c¸ch thøc, híng ®i, gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn néi bé vµ chÊm døt sù chia rÏ trong hµng ngò c¸c nhãm céng s¶n vµ thóc ®Èy m¹nh mÏ viÖc thµnh lËp mét §¶ng céng s¶n thèng nhÊt trong c¶ níc. Sau ®ã Ýt l©u, ®ång chÝ TrÇn Phó cho biÕt “Bøc th cña Quèc tÕ Céng s¶n (tøc bøc th göi cho nh÷ng ngêi céng s¶n §«ng D¬ng) cã mét ¶nh hëng quyÕt ®Þnh trong viÖc thèng nhÊt §¶ng”(1). Ngµy 31/10/1929, Ban BÝ th Ph¬ng §«ng ®· göi cho c¸c ñy viªn ñy ban (Ban chÝnh trÞ) b¶n nghÞ quyÕt vÒ viÖc thµnh lËp mét §¶ng Céng s¶n ë §«ng D¬ng. Ban BÝ th c¸c níc ph¬ng §«ng yªu cÇu c¸c ®ång chÝ ñy viªn ñy ban nhËn xÐt tríc khi Ban BÝ th chÝnh trÞ th«ng qua b¶n nghÞ quyÕt chÝnh thøc. Tríc t×nh tr¹ng chia rÏ gi÷a c¸c tæ chøc céng s¶n, “§¶ng viªn §¶ng Thanh niªn lËp tøc ph¸i sang Xiªm mét liªn l¹c viªn cã nhiÖm vô t×m gÆp NguyÔn ¸i Quèc, tr×nh bµy cho «ng râ t×nh c¶nh nguy ngËp cña §¶ng vµ mêi «ng trë vÒ Hång K«ng ®iÒu khiÓn §¶ng”(2). Nh vËy, víi t c¸ch lµ ®¹i diÖn cña QTCS, NguyÔn ¸i Quèc ®· triÖu tËp Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng t¹i Cöu Long, H¬ng C¶ng (Trung Quèc). Dù héi nghÞ cã ®¹i biÓu cña §CS §«ng D¬ng (TrÞnh §×nh Cöu vµ NguyÔn §øc C¶nh) vµ An Nam céng s¶n §¶ng (NguyÔn ThiÖu vµ Ch©u V¨n Liªm). NguyÔn ¸i Quèc chñ täa héi nghÞ. Héi nghÞ ®· ph©n tÝch t×nh h×nh, phª ph¸n nh÷ng t tëng bÌ ph¸i, chia rÏ trong c¸c nhãm céng s¶n, nãi râ chñ tr¬ng cña QTCS vÒ viÖc thµnh lËp §CS thèng nhÊt. Héi nghÞ ®· t¸n thµnh viÖc hîp nhÊt §¶ng vµ thèng nhÊt lÊy tªn lµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. Héi nghÞ th«ng qua ChÝnh c¬ng v¾n t¾t, S¸ch lîc v¾n t¾t vµ §iÒu lÖ v¾n t¾t cña §¶ng do NguyÔn ¸i Quèc so¹n th¶o. ChÝnh c¬ng, s¸ch lîc v¾n t¾t cña §¶ng ®· v¹ch râ ®êng lèi chiÕn lîc cña §¶ng lµ ph¶i tiÕn hµnh “T s¶n d©n quyÒn c¸ch m¹ng vµ thæ ®Þa c¸ch m¹ng ®Ó ®i tíi x· héi céng s¶n” (3). Cuéc c¸ch m¹ng t s¶n d©n quyÒn cã nhiÖm vô ®¸nh ®æ bän ®Õ quèc Ph¸p, bän Phong kiÕn vµ t s¶n ph¶n c¸ch m¹ng, lµm cho ViÖt Nam ®îc ®éc lËp, tÞch thu ruéng ®Êt cña bän ®Õ quèc vµ bän ph¶n c¸ch m¹ng ®em chia cho n«ng d©n nghÌo “Lµm thæ ®Þa c¸ch m¹ng ®¸nh tróc bän ®¹i ®Þa chñ vµ phong kiÕn”(4). Sau khi Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng thµnh c«ng, NguyÔn ¸i Quèc ®· b¸o c¸o kÕt qu¶ tèt ®Ñp ®ã víi QTCS “Víi t c¸ch lµ ph¸i viªn cña Quèc tÕ Céng s¶n cã ®Çy ®ñ quyÒn quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn phong trµo c¸ch m¹ng ë §«ng D¬ng, t«i nãi cho hä biÕt nh÷ng sai lÇm vµ hä ph¶i lµm 1)Bïi C«ng Trêng: Nhí l¹i viÖc thèng nhÊt §¶ng, B¸o Nh©n d©n ngµy 10/12/1959, Tr.2 2) T×m hiÓu c¸c ®¶ng ph¸i ViÖt Nam trong thêi Ph¸p thuéc: §«ng D¬ng Céng s¶n §¶ng, Tµi liÖu lu tr÷ t¹i VLS§. KH: P/33. 49, tr.190. 33) Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, tËp 3 (XuÊt b¶n lÇn thø 2), Nxb. CTQG 1995, Tr. 1. 41) Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, tËp 3 (XuÊt b¶n lÇn thø 2), Nxb. CTQG 1995, Tr. 3. 1 2 - 14 - g×. hä ®ång ý thèng nhÊt vµo mét §¶ng. Chóng t«i cïng nhau x¸c ®Þnh C¬ng lÜnh vµ ChiÕn lîc theo ®êng lèi cña Quèc tÕ Céng s¶n”(1). Nh vËy, QTCS ®· göi ChØ thÞ, nhng do ®iÒu kiÖn giao th«ng, liªn l¹c rÊt khã kh¨n lóc ®ã nªn c¸c tæ chøc §¶ng cha nhËn ®îc ChØ thÞ. ViÖc NguyÔn ¸i Quèc tæ chøc ®îc hîp nhÊt c¸c tæ chøc céng s¶n thµnh §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lµ mét nç lùc lín vµ lµ sù s¸ng t¹o rÊt lín cña Ngêi. §¶ng ta ra ®êi ®· chÊm døt sù khñng ho¶ng vÒ l·nh ®¹o kÐo dµi trong nhiÒu n¨m vµ ®óng nh Hå ChÝ Minh ®¸nh gi¸: “ViÖc thµnh lËp §¶ng lµ mét bíc ngoÆt v« cïng quan träng trong lÞch sö c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Nã chøng tá r»ng giai cÊp v« s¶n ta ®· trëng thµnh vµ ®ñ søc l·nh ®¹o c¸ch m¹ng”(2). Sù ra ®êi cña §CS ViÖt Nam lµ s¶n phÈm tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh vËn ®éng cña phong trµo c¸ch m¹ng ViÖt Nam tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø nhÊt, lµ kÕt qu¶ cña sù kÕt hîp gi÷a chñ nghÜa M¸c - Lªnin víi phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu níc ë ViÖt Nam. Sù kiÖn träng ®¹i nµy g¾n liÒn víi c«ng lao v« cïng to lín cña vÞ l·nh tô kÝnh yªu cña d©n téc ta: NguyÔn ¸i Quèc. §ång thêi kh«ng t¸ch khái sù gióp ®ì tËn t×nh, sù chØ ®¹o chÆt chÏ vµ kÞp thêi cña QTCS trong viÖc chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn vµ cö ®¹i diÖn tæ chøc thµnh lËp §¶ng ta - ®©y lµ ®ãng gãp v« cïng to lín cña QTCS ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam. 2) Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, tËp 3 (XuÊt b¶n lÇn thø 2), Nxb. CTQG 1995, Tr. 12. 3) Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, tËp 10 (XuÊt b¶n lÇn thø 2), Nxb. CTQG, H., 1996, Tr. 8. 1 2 - 15 - KÕt LuËn ****** ****** §îc V.I. Lªnin s¸ng lËp vµo ngµy 04/3/1919, QTCS ra ®êi ®· chÊm døt thêi kú khñng ho¶ng cña phong trµo céng s¶n vµ c«ng nh©n quèc tÕ do bän c¬ héi g©y ra. QTCS ra ®êi ®· kÞp thêi l·nh ®¹o phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn nh vò b·o sau c¸ch m¹ng th¸ng Mêi Nga (1917). §èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam, QTCS cã nh÷ng ®ãng gãp v« cïng to lín. N¨m 1927 trong bµi §Ö Tam quèc tÕ NguyÔn ¸i Quèc ®· viÕt: “An Nam muèn c¸ch mÖnh thµnh c«ng, th× tÊt ph¶i nhê §Ö Tam quèc tÕ”(1) vµ thùc tÕ lµ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc níc ta thµnh c«ng mét phÇn lµ nhê Quèc tÕ Céng s¶n . ChÝnh LuËn c¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa cña Lªnin do Quèc tÕ Céng s¶n th«ng qua vµ khÈu hiÖu “V« s¶n tÊt c¶ c¸c níc vµ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc ®oµn kÕt l¹i”, 21 ®iÒu kiÖn gia nhËp QTCS… ®· gióp NguyÔn ¸i Quèc t×m thÊy con ®êng cøu níc ®óng ®¾n, chÊm døt thêi kú khñng ho¶ng vÒ ®êng lèi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. QTCS ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho NguyÔn ¸i Quèc vµ nh÷ng ngêi céng s¶n ViÖt Nam nghiªn cøu, kh¶o s¸t thùc tÕ, häc tËp kinh nghiÖm cña c¸c §CS vµ phong trµo c¸ch m¹ng c¸c níc. Nhê thêi gian ho¹t ®éng trong QTCS víi t c¸ch lµ ñy viªn §oµn Chñ tÞch Quèc tÕ N«ng d©n (Phô tr¸ch n«ng d©n c¸c thuéc ®Þa, phô tr¸ch côc ph¬ng Nam trong Ban ph¬ng §«ng cña QTCS). NguyÔn ¸i Quèc ®· ®i nghiªn cøu thùc tÕ ë 28 níc trªn 4 ch©u lôc(2). Nhê tiÕp thu lý luËn M¸c - Lªnin tËn gèc vµ kiÓm nghiÖm trong thùc tiÔn ®Êu tranh mµ NguyÔn ¸i Quèc ®· vît qua ®îc nh÷ng h¹n chÕ trong tÇm nh×n cña nhiÒu ngêi ®¬ng thêi trong viÖc ®¸nh gi¸, s¾p xÕp lùc lîng trong c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, trong s¸ch lîc MÆt trËn, trong ®¸nh gi¸ xu thÕ vËn ®éng cña lÞch sö. QTCS ®· ®µo t¹o ra ®éi ngò nh÷ng ngêi c¸n bé trung kiªn, cã ®¹o ®øc vµ tinh thÇn c¸ch m¹ng cao, n¾m v÷ng chñ nghÜa M¸c - Lªnin. §ã lµ nh÷ng h¹t gièng quÝ b¸u cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. Nhê líp c¸n bé nµy mµ tõ c¸c c¬ng vÞ l·nh ®¹o cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam cã ngêi chÌo l¸i tèt, ®· l·nh ®¹o c¸ch m¹ng ViÖt Nam thµnh c«ng. Nhê líp c¸n bé do QTCS ®µo t¹o c¬ b¶n vµ cã hÖ thèng mµ §¶ng ta cã bíc trëng thµnh v÷ng ch¾c c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn l·nh ®¹o c¸ch m¹ng…T¸t c¶, kh¼ng ®Þnh sù ®ãng gãp v« cïng to lín cña QTCS ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam kh«ng chØ víi giai ®o¹n c¸ch m¹ng ®· qua mµ nh÷ng g× thuéc chiÕn lîc, chiÕn thuËt c¸ch 1) Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, TËp 2 (XuÊt b¶n lÇn thø 2), Nxb. CTQG 1995, Tr. 287. 2)Tr×nh Mu: QTCS víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam, T¹p chÝ LÞch sö §¶ng sè 3 - 1999, Tr. 26. 1 2 - 16 - m¹ng, nh÷ng quan ®iÓm c¸ch m¹ng cña QTCS cßn nguyªn gi¸ trÞ cho ®Õn ngµy nay chÝnh lµ cÈm nang thÇn kú ®em ®Õn th¾ng lîi vÜ ®¹i cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong thêi gian tíi. - 17 - Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Ban nghiªn cøu lÞch sö §¶ng Trung ¬ng xuÊt b¶n: V¨n kiÖn §¶ng 1930 - 1945, TËp I, Hµ Néi, 1977. 2. Ban nghiªn cøu lÞch sö §¶ng Trung ¬ng xuÊt b¶n: V¨n kiÖn §¶ng 1930 - 1945, TËp II, Hµ Néi, 1978. 3. Ban nghiªn cøu lÞch sö §¶ng Trung ¬ng xuÊt b¶n: V¨n kiÖn §¶ng 1930 - 1945, TËp III, Hµ Néi, 1977. 4. PTS. Bïi §×nh B«n: Mét sè vÊn ®Ò vÒ giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam hiÖn nay, Nxb. CTQG, Hµ Néi, 1997. 5. C.M¸c - Ph.¡ngghen: Tuyªn ng«n cña §¶ng Céng s¶n, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1976. 6. PGS. §ç Quang Hng: Thªm nh÷ng hiÓu biÕt vÒ Hå ChÝ Minh, Nxb. Lao ®éng, Hµ Néi, 2001. 7. TS. Cao V¨n Liªn: Ph¸c th¶o lÞch sö thÕ giíi, Nxb. Thanh niªn, Hµ Néi, 2003. 8. GS. Phan Ngäc Liªn - GS. §inh Xu©n L©m: Ho¹t ®éng cña B¸c Hå ë níc ngoµi, Hµ Néi, 1998. 9. LÞch sö §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam (1920 - 1954) s¬ th¶o, TËp 1, Nxb. Sù thËt, Hµ Néi, 1998. 10. LÞch sö §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2004. 11. LÞch sö phong trµo n«ng d©n vµ Héi n«ng d©n ViÖt Nam (1930 - 1945), Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1998. 12. Hå ThÞ Tè L¬ng: Mèi quan hÖ cña Quèc tÕ céng s¶n ®èi víi §¶ng Céng s¶n §«ng D¬ng, Tµi liÖu lu tr÷ t¹i ViÖn Th«ng tin T liÖu - Häc viÖn ChÝnh trÞ Quèc gia Hå ChÝ Minh. 13. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, TËp 1 (xuÊt b¶n lÇn thø 2), Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1995. 14. Hå ChÝ Minh: Toµn tËp, TËp 2 (xuÊt b¶n lÇn thø 2), Nxb. ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 1995. - 18 -
- Xem thêm -