Tài liệu Vai trò của kế hoạch hoá trong nền kinh tế thị trường

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu ********** Trong bèi c¶nh hiÖn nay vµ yªu cÇu ph¸t triÓn ®Êt n-íc trong thêi k× míi, ®-êng lèi kinh tÕ cña ®¶ng ta ®-îc x¸c ®Þnh lµ:§Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ ,hiÖn ®¹i ho¸ x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ , ®-a n-íc ta trë thµnh mét n-íc c«ng nghiÖp , -u tiªn ph¸t triÓn lùc l-îng s¶n xuÊt , ®ång thêi x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa , ph¸t huy cao ®é néi lùc , ®ång thêi tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn nhanh , cã hiÖu qu¶ vµ bÒn v÷ng , t¨ng tr-ëng kinh tÕ ®i liÒn víi ph¸t triÓn v¨n ho¸ , tõng b-íc c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n thùc hiÖn tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi , b¶o vÖ vµ c¶i thiÖn m«i tr-êng .KÕt hîp ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi víi t¨ng c-êng quèc phßng an ninh. §ã lµ néi dung vÒ ®-êng lèi vµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®-îc ®-a ra trong v¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn IX,môc tiªu nµy cã ®¹t ®-îc hay kh«ng cßn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh- :T×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi trong vµ ngoµi n-íc , quan hÖ quèc tÕ , néi lùc cña quèc gia……Vµ mét trong nh÷ng yÕu tè n¾m gi÷ vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi mµ bÊt k× quèc gia nµo còng ph¶i quan t©m ®ã lµ vai trß cña kÕ ho¹ch ho¸ , ®Æc biÖt lµ víi nh÷ng quèc gia ®ang ph¸t triÓn nh- ViÖt Nam. Víi tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kiÕn thøc tæng hîp cßn h¹n chÕ, trong ®Ò ¸n nµy em xin cã ®ãng gãp mét sè ý kiÕn vÒ: “ Vai trß cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cña ViÖt Nam” . RÊt mong c« tËn t×nh gióp ®ì vµ chØ b¶o . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« ®· gióp em hoµn thµnh tèt ®Ò ¸n nµy. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hµ néi ngµy 27-11-01. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: Vai trß cña kÕ ho¹ch ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. I ) Kh¸i niÖm , néi dung vÒ kÕ ho¹ch ho¸ 1.Kh¸i niÖm: _ KÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi lµ ph-¬ng thøc qu¶n lý cña nhµ n-íc b»ng môc tiªu thÓ hiÖn b»ng viÖc x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cô thÓ cÇn ®¹t ®-îc trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh vµ c¸ch thøc ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu ®ã th«ng qua hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch , c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ®iÒu hµnh toµn bé hÖ thèng kinh tÕ x· héi. Tõ kh¸i niÖm vÒ kÕ ho¹ch ho¸ ë trªn cã thÓ rót ra mét sè nhËn ®Þnh vÒ b¶n chÊt cña kÕ ho¹ch ho¸:  Lµ sù t¸c ®éng cã ý thøc cña chÝnh phñ víi môc ®Ých ®Þnh h-íng vµ khèng chÕ c¸c biÕn sè kinh tÕ- x· héi chñ yÕu cña mét quèc gia hay cña mét vïng , mét ®Þa ph-¬ng. Hay: * X¸c ®Þnh môc tiªu ph¸t triÓn . * X¸c ®Þnh c¸ch thøc t¸c ®éng cña chÝnh phñ. 2.Néi dung. 2.1: HÖ thèng môc tiªu ph¸t triÓn : _ HÖ thèng môc tiªu ph¸t triÓn x¸c ®Þnh ®Ých cuèi cïng cÇn ®¹t tíi trong thêi k× kÕ ho¹ch vµ HÖ thèng nµy bao gåm:  Môc tiªu tæng qu¸t.  Môc tiªu kinh tÕ.  Môc tiªu x· héi 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2: HÖ thèng c¸c chØ tiªu x· héi: HÖ thèng nµy cô thÓ ho¸ môc tiªu chiÕn l-îc b»ng c¸c con sè cô thÓ dùa vµo: _ TÝnh chÊt cña chØ tiªu:  ChØ tiªu ph¸p lÖnh: X©y dùng vµ b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn.  ChØ tiªu h-íng dÉn: Gîi ý cho c¸c ®¬n vÞ cÊp d-íi thùc hiÖn.  ChØ tiªu dù b¸o:Mang tÝnh chÊt th«ng b¸o dµi h¹n. _ H×nh th¸i biÓu hiÖn:  ChØ tiªu mang tÝnh gi¸ trÞ.  ChØ tiªu hiÖn vËt.  HÖ thèng chØ tiªu môc tiªu vµ biÖn ph¸p nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Æt ra vµ mang tÝnh c©n ®èi nh- c©n ®èi vèn ®Çu t-, c©n ®èi lao ®éng. 2.3: HÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn _ HÖ thèng x¸c ®Þnh c¸c khu«n mÉu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn , lµ c¬ së ®IÒu tiÕt c¸c hµnh vi kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ,doanh nh©n, v× vËy nã ph¶i b¶o ®¶m:  TÝnh râ rµng , cô thÓ chi tiÕt, tøc lµ cô thÓ ho¸ b»ng th«ng t- h-íng dÉn vµ qui ®Þnh thêi gian , ®èi t-îng ¸p dông.  C¸c chÝnh s¸ch ban hµnh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n.  C¸c chÝnh s¸ch b¶o ®¶m mét tÝnh æn ®Þnh t-¬ng ®èi. 2.4: HÖ thèng kÕ ho¹ch ho¸ ph¸t triÓn : _ HÖ thèng nµy lµ kÕ ho¹ch ho¸ cña quèc gia bao gåm:  KÕ ho¹ch ho¸ cña ngµnh.  KÕ ho¹ch ho¸ vïng. Trong ®ã: a,KÕ ho¹ch ho¸ cña ngµnh: _ Lµ kÕ ho¹ch ho¸ toµn bé qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng theo ngµnh mµ kh«ng thuéc cÊp nµo qu¶n lý , kh«ng ph©n biÖt h×nh thøc së h÷u nµo, l·nh thæ nµo.  Môc tiªu: T¹o ra tèc ®é , t¨ng tr-ëng cao theo ngµnh víi c¬ cÊu hîp lý. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Ph¹m vi: C¸c doanh nghiÖp trùc thuéc ngµnh, kh«ng ph©n biÖt doanh nghiÖp ®ã thuéc l·nh thæ nµo , do cÊp nµo qu¶n lý. b, KÕ ho¹ch ho¸ cña vïng: _ Lµ cô thÓ ho¸ môc tiªu quèc gia ë cÊp ®Þa ph-¬ng vïng. _ Cã môc tiªu riªng ®èi víi nh÷ng ®Þa ph-¬ng s½n lîi thÕ vïng vµ cã nÐt ®Æc thï. 2.5: HÖ thèng c¸c ch-¬ng tr×nh dù ¸n – Quèc gia. _ Lµ ph-¬ng thøc vµ c«ng cô ®Ó triÓn khai kÕ ho¹ch. Trong hÖ thèng nµy nªn tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò cèt lâi , -u tiªn trong thêi k× kÕ ho¹ch.  Lùa chän c¸c vÊn ®Ò cÇn ph¶i dùa vµo ch-¬ng tr×nh.  TËp trung lùc l-îng ®Ó tæ chøc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh.  TÝnh lång ghÐp c¸c ch-¬ng tr×nh. 3.C¬ së lý luËn cña kÕ ho¹ch ho¸: C¬ së lý luËn cña kÕ ho¹ch ho¸ kinh tÕ quèc d©n lµ lý luËn kinh tÕ cña chñ nghÜa M¸c – Lª-nin, tr-íc hÕt lµ lý luËn vÒ t¸i s¶n xuÊt më réng x· héi chñ nghÜa. Trong ®ã cã thÓ nªu lªn nh÷ng nguyªn lý sau ®©y liªn quan rÊt chÆt chÏ víi kÕ ho¹ch ho¸. Qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®-îc xem nh- sù thèng nhÊt gi÷a t¸i s¶n xuÊt nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt cho sù tån t¹i cña x· héi víi t¸i s¶n xuÊt c¸c quan hÖ x· héi. V× vËy , kÕ ho¹ch ho¸ x· héi chñ nghÜa kh«ng gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô s¶n xuÊt mét c¸ch t¸ch rêi , mµ cã tÝnh ®Õn c¸c quan hÖ së h÷u , sù ph©n phèi thu nhËp , sù thay ®æi tÝnh chÊt vµ ®iÒu kiÖn lao ®éng vµ sinh ho¹t , sù n©ng cao ®êi sèng cña mäi nhãm ng-êi trong x· héi. NhËn thøc vµ vËn dông nh÷ng quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan cña chñ nghÜa x· héi lµ ®IÒu kiÖn b¾t buéc ®Ó b¶o ®¶m tÝnh hiÖn thùc vµ tÝnh cã c¨n cø khoa häc cña c¸c kÕ ho¹ch . §ång thêi , thõa nhËn vai trß quyÕt ®Þnh cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan kh«ng cã nghÜa lµ phñ nhËn t¸c dông cña c¸c nh©n tè chñ quan ( chÝnh s¸ch , t- t-ëng , ®¹o ®øc, t©m lý x· héi vµ c¸ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh©n.) , Mµ nÕu ta tÝnh ®Õn chóng th× cã thÓ n©ng cao ®-îc tÝnh cã c¨n cø vµ vai trß tÝch cùc cña c¸c kÕ ho¹ch. KÕ ho¹ch ho¸ xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®ßi hái cña qui luËt kinh tÕ c¬ b¶n cña chñ nghÜa x· héi, theo ®ã môc ®Ých cña nÒn s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa lµ tho¶ m·n tèi ®a nh÷ng nhu cÇu kh«ng ngõng t¨ng lªn cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong x· héi x· héi chñ nghÜa. Bëi vËy , khi x©y dùng nh÷ng kÕ ho¹ch kinh tÕ quèc d©n, ng-êi ta tÝnh ®Õn mäi mÆt nh÷ng nhu cÇu vËt chÊt vµ v¨n ho¸ ®· chÝn muåi cña nh÷ng ng-êi lao ®éng.NhiÖm vô b¶o ®¶m ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®Ó tho¶ m·n ®Çy ®ñ nhÊt nh÷ng nhu cÇu ®ã ®Òu ®-îcgi¶i quyÕt trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ. Quy luËt ph¸t triÓn cã kÕ ho¹ch vµ c©n ®èi ®ßi hái trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ph¶i ®¹t ®-îc sù t-¬ng xøng hÕt søc râ rÖt vÒ sè l-îng trong viÖc ph©n bè lao ®éng x· héi gi÷a s¶n xuÊt t- liÖu s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt vËt phÈm tiªu dïng, gi÷a c¸c lÜnh vùc vµ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n, sù t-¬ng øng gi÷a s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm , gi÷a s¶n xuÊt víi tiªu dïng, gi÷a vèn s¶n xuÊt vµ hao phÝ lao ®éng gi÷a cÊp ph¸t tµi chÝnh vµ cung øng vËt t-.TÝnh c©n ®èi vµ c©n b»ng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n ®¹t ®-îc lµ nhê ph-¬ng ph¸p c©n ®èi cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch. Quy luËt tiÕt kiÖm thêi gian lao ®éng ®ßi hái sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¶i t×m nh÷ng biÖn ph¸p ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt x· héi sao cho nh÷ng nhu cÇu x· héi ®-îc tho¶ m·n víi chi phÝ Ýt nhÊt vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸.Trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ,quy luËt nµy thÓ hiÖn ë viÖc kh«ng ngõng t×m tßi nh÷ng ph-¬ng ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt , x©y dùng kÕ ho¹ch theo nguyªn t¾c chi phÝ Ýt nhÊt ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô kÕ ho¹ch. Sù t¸c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ trong ®iÒu kiÖn cña chñ nghÜa x· héi ®ßi hái sù thèng nhÊt gi÷a mÆt hiÖn vËt vµ mÆt gi¸ trÞ cña kÕ ho¹ch, lµm cho 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¸ c¶ kÕ ho¹ch gÇn víi hao phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt , kÕt hîp gi÷a c¸c nhiÖm vô kÕ ho¹ch trùc tiÕp cã tÝnh chÊt ph¸p lÖnh víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ ®Ó hoµn thµnh th¾ng lîi c¸c nhiÖm vô Êy. Nh÷ng tiÒn ®Ò kh¸ch quan, chøc n¨ng vµ c¬ së lý luËn t¹o nªn b¶n chÊt cña hÖ thèng kÕ ho¹ch ho¸ x· héi chñ nghÜa cßn quyÕt ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c chÝnh cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n, lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng trªn thùc tiÔn kÕ ho¹ch nhµ n-íc vÒ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong sè nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ kinh tÕ quèc d©n ®-îc h×nh thµnh d-íi sù t¸c ®éng cña t- t-ëng lª-nin-nÝt vÒ kÕ ho¹ch ho¸ vµ do kÕt qu¶ cña kinh nghiÖm lÞch sö to lín trong lÜnh vùc nµy, ng-êi ta cã thÓ kÓ ra nh÷ng nguyªn t¾c sau ®©y:  ChÕ ®é tËp trung d©n chñ trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch , chÕ ®é nµy ®ßi hái ph¶i kÕt hîp kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung víi tÝnh ®éc lËp kinh doanh cña tõng kh©u riªng biÖt trong nÒn kinh tÕ ,tÝnh nhiÒu cÊp ( ph©n cÊp) trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch, sù kÕt hîp gi÷a tÝnh ph¸p lÖnh cña c¸c nhiÖm vô kÕ ho¹ch chñ yÕu víi nh÷ng ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n kinh tÕ ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch .  Sù thèng nhÊt cña kÕ ho¹ch kinh tÕ quèc d©n, nguyªn t¾c nµy ®-îc x©y dùng vµ thùc hiÖn trong sù thèng nhÊt gi÷a ba mÆt chñ yÕu cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch: Theo ngµnh , theo vïng l·nh thæ vµ theo thêi gian ( kÕ ho¹ch ho¸ ng¾n h¹n vµ kÕ ho¹ch ho¸ dµi h¹n)  TÝnh chÊt cã môc tiªu cña kÕ ho¹ch kinh tÕ quèc d©n, tÝnh chÊt nµy thÓ hiÖn ë tÝnh ®Þnh h-íng cña c¸c biÖn ph¸p ghi trong kÕ ho¹ch nh»m ®¹t nh÷ng môc tiªu cô thÓ, gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô kinh tÕ vµ x· héi.Trªn thùc tÕ , nguyªn t¾c nµy ®-îc thùc hiÖn trong hÖ thèng c¸c nhiÖm vô kÕ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ho¹ch ®Æc tr-ng cho nh÷ng kÕt qu¶ cuèi cïng cña viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nguyªn t¾c nµy ®-îc thùc hiÖn bæ sung b»ng viÖc sö dông trªn thùc tÕ ph-¬ng ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ theo ch-¬ng tr×nh cã môc tiªu.  TÝnh c©n ®èi cña kÕ ho¹ch kinh tÕ qu«c d©n, tøc lµ viÖc qui ®Þnh vµ thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch nh÷ng tû lÖ kinh tÕ chung,nh÷ng tû lÖ s¶n xuÊt vµ kinh tÕ – kü thuËt, coi nh- ®iÒu kiÖn b¾t buéc ®Ó ®¶m b¶o ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch v÷ng ch¾c.  §Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ kinh tÕ qu«c d©n cña nh÷ng gi¶i ph¸p kÕ ho¹ch ,®ßi hái ph¶i t×m nh÷ng ph-¬ng ¸n kÕ ho¹ch nµo mµ trong ®ã c¸c nhiÖm vô kÕ ho¹ch ®-îc gi¶i quyÕt víi chi phÝ Ýt nhÊt vÒ lao ®éng,vËt t- vµ tµi chÝnh. Ngoµi nh÷ng ph-¬ng ph¸p vµ nguyªn t¾c nªu trªn , c¬ së ph-¬ng ph¸p luËn cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ kinh tÕ quèc d©n cßn ®-îc thÓ hiÖn ë kÕt cÊu vµ l«-gich lËp kÕ ho¹ch kinh tÕ quèc d©n. II ) V× sao nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cÇn kÕ ho¹ch : 1. Nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ kÕ ho¹ch trong c¬ chÕ cò. _ VÒ c¬ së:  §©y lµ thêi kú thèng trÞ cña së h÷u nhµ n-íc.  Lµ giai ®o¹n thèng trÞ cña nhµ n-íc chuyªn chÝnh v« s¶n. _ VÒ b¶n chÊt: KÕ ho¹ch ho¸ tËp trung kÕ ho¹ch khèng chÕ trùc tiÕp cña chÝnh phñ th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh mang tÝnh ph¸p lÖnh ph¸t ra tõ trung -¬ng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vµ tùu chung l¹i kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung mang tÝnh c-ìng chÕ trùc tiÕp ,trong ®ã nhµ n-íc lµ chñ thÓ trùc tiÕp qu¶n lý ®IÒu hµnh mäi kÕ ho¹ch ,cßn ®èi t-îng ®ù¬c qu¶n lý th«ng qua c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh kh«ng cã ¶nh h-ëng tÝch cùc tíi sù ph¸t triÓn cu¶ mét nÒn kinh tÕ vèn dÜ ®· cã xuÊt ph¸t ®IÓm thÊp. _ VÒ môc tiªu: TiÕp cËn chi tiÕt mäi ph¹m vi , mäi lÜnh vùc ,nh- vËy kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung chñ yÕu lµ c¸c chØ tiªu hiÖn vËt mang tÝnh chÊt ph¸p lÖnh. _ VÒ c¸ch thøc t¸c ®éng: Theo hÖ thèng ph¸p lÖnh b¾t buéc cÊp ph¸t,giao nép. Nh- vËy , víi nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ kÕ ho¹ch ho¸ trong c¬ chÕ cò chóng ta ®· thÊy ®-îc nh÷ng mÆt h¹n chÕ nh-ng kh«ng ph¶iv× vËy mµ cã thÓ bá qua nã ®-îc , ph¶i coi ®ã lµ bµi häc ®Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt h¬n trong thêi gian tíi vµ chóng ta h·y ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ trong nh÷ng n¨m qua. 2.Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ . Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn ®-êng lèi ®æi míi cña ®¶ng c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn quan träng, gãp phÇn tÝch cùc thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ ë n-íc ta. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt sau : _ ChuyÓn dÇn tõ kÕ ho¹ch ho¸ ph¸p lÖnh mang tÝnh tËp trung quan liªu bao cÊp tr-íc ®©y sang kÕ ho¹ch ho¸ ®Þnh h-íng, víi viÖc, tËp trung nç lùc x©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi , b-íc ®Çu phèi hîp gi÷a chiÕn l-îc víi qui ho¹ch vµ kÕ ho¹ch , gi÷a kÕ ho¹ch dµi h¹n, kÕ ho¹ch n¨m n¨m vµ hµng n¨m. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 _ C«ng t¸c qui ho¹ch ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc so víi tr-íc, ®· g¾n kÕt ®-îc môc tiªu cña chiÕn l-îc víi néi dung qui ho¹ch ,x¸c ®Þnh ®ù¬c tiÒm n¨ng ,®Þnh h-íng ph¸t triÓn cho tõng ®Þa ph-¬ng vµ mét sè ngµnh quan träng. _ ChuyÓn dÇn träng t©m sang kÕ ho¹ch ho¸ ®Þnh h-íng ph¸t triÓn n¨m n¨m,chuyÓn dÇn viÖc ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch tõ can thiÖp vi m« sang chó träng c¸c vÊn ®Ò vÜ m«,c¸c c©n ®èi lín, c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ. _ TriÓn khai ph-¬ng ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ theo ch-¬ng t×nh nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng bøc xóc nhÊt cña x· héi, viÖc lång ghÐp c¸c ch-¬ng tr×nh môc tiªu lµ mét h-íng tÝch cùc vµ ®ang ®-îc ®Èy m¹nh. _ chØ tiªu kÕ ho¹ch ®-îc thay ®æi mét c¸ch c¬ b¶n , chØ cßn gi÷ hai ph¸p lÖnh c¬ b¶n ( thu chi ng©n s¸ch vµ vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n),thu hÑp dÇn c¸c chØ tiªu hiÖn vËt ®ång thêi më réng thªm c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ. _ §æi míi qui tr×nh lËp kÕ ho¹ch ,c«ng t¸c dù b¸o,th«ng tin ®-îc t¨ng c-êng ,ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®-îc c¶i tiÕn phï hîp h¬n víi kinh tÕ thÞ tr-êng vµ th«ng lÖ quèc tÕ. _ C«ng t¸c ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch cã hiÖu lùc vµ thiÕt thùc h¬n ,kÞp thêi xö ký nh÷ng diÔn biÕn bÊt th-êng ,sö dông nh÷ng c«ng cô qu¶n lý vÜ m« lµ chÝnh nh»m ®¶m b¶o nh÷ng c©n ®èi lín gãp phÇn æn ®Þnh kinh tÕ x· héi. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ nãi trªn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ vÉn ®ang cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn tiÕp tôc gi¶i quyÕt trong ®ã tËp trung vµo: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Ch-a x©y dùng ®ù¬c c¬ së lý luËn vµ ph-¬ng ph¸p luËn vÒ kÕ ho¹ch ho¸ phï hîp víi thùc tÕ ®æi míi cña ®Êt n-íc ,mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n lµm nÒn cho ®æi míi kÕ ho¹ch ho¸ ch-a ®-îc lý gi¶i ®ñ râ.  ChiÕn l-îc qui ho¹ch ,kÕ ho¹ch n¨m n¨m vµ hµng n¨m cßn ch-a thËt ¨n khíp víi nhau, sè l-îng môc tiªu vµ ch-¬ng t×nh träng ®iÓm qu¸ nhiÒu lµm ph©n t¸n nguån lùc.  Sù phèi hîp kÕ ho¹ch theo ngµnh vµ theo l·nh thæ hiÖu qu¶ ch-a cao.  C¬ chÕ ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch ch-a thËt phï hîp ,cßn sö dông nhiÒu biÖn ph¸p hµnh chÝnh,chÝnh s¸ch vÜ m« cßn thay ®æi nhiÒu .  C«ng t¸c th«ng tin,dù b¸o,ph©n tÝch,kinh tÕ,ch-a ®¸p øng yªu cÇu, bé m¸y tæ chøc vµ tr×nh ®é c¸n bé nãi chung,cßn d-íi tÇm ®ßi hái cña yªu cÇu ®æi míi. 3.V× sao kinh tÕ thÞ tr-êng vÉn cÇn kÕ ho¹ch . a) KÕ ho¹ch ho¸ lµ c«ng cô ®Çu hµng vµ qu¶n lý vü m« nÒn kinh tÕ quèc d©n _ KÕ ho¹ch ho¸ cô thÓ ho¸ c¸c môc tiªu cña chiÕn l-îc vµ qui ho¹ch ph¸t triÓn b»ng viÖc x©y dùng c¸c chØ tiªu,môc tiªu biÖn ph¸p, c¸c c©n ®èi vÜ m«, c¸c chÝnh s¸ch vµ thÓ chÕ,c¬ chÕ vËn hµnh ¸p dông trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. b) §Þnh h-íng ph¸t triÓn: 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 _ §-îc thÓ hiÖn ë nh÷ng gãc ®é:  KÕ ho¹ch ®Þnh h-íng c¸c b-íc ®i cña nÒn kinh tÕ,tøc lµ x¸c ®Þnh c¸c néi dung mang tÝnh ®Þnh h-íng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ.  Tõ chiÕn l-îc ph¸t triÓn tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c b-íc theo qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh qui ho¹ch ph¸t triÓn ,kÕ ho¹ch ph¸t triÓn n¨m n¨m….Vµ x¸c ®Þnh c¸c ch-¬ng tr×nh quèc gia.  Gi¶m dÇn c¸c dung l-îng ph¸p lÖnh trong kÕ ho¹ch ho¸ b»ng c¸ch: gi¶m chØ tiªu ®Þnh l-îng,chØ tiªu ph¸p lÖnh vµ c¸c chØ tiªu hiÖn vËt. HiÖn nay ë ViÖt Nam , chÝnh phñ th«ng qua vµ ph¸t triÓn ph¸p lÖnh, t¨ng tr-ëng , thu chi ng©n s¸ch ,cho ®Çu t- ph¸t triÓn…. 1. Vai trß cña kÕ ho¹ch ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. C¸c chøc n¨ng cña kÕ ho¹ch ho¸ x· héi chñ nghÜa do b¶n chÊt cña chÕ ®é x· héi chñ nghÜa,còng nh- do c¸c quy luËt ph¸t triÓn kh¸ch quan cña chÕ ®é nµy quyÕt ®Þnh. 4.1: Thø nhÊt ,®ã lµ sù cñng cè vµ ph¸t triÓn c¬ së cña chñ nghÜa x· héi ,lùc luîng s¶n xuÊt còng nh- quan hÖ s¶n xuÊt cña chñ nghÜa x· héi . Tõ nh÷ng b-íc ®Çu tiªn cña m×nh ,kÕ ho¹ch ho¸ x· héi chñ nghÜa ch¼ng nh÷ng ph¶n ¸nh tr×nh ®é x· héi ho¸ s¶n xuÊt vµ quan hÖ së h÷u ®· ®¹t ®-îc,mµ cßn lu«n lu«n lµ mét c«ng cô tÝch cùc ®Ó -u tiªn ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ x· héi chñ nghÜa ,thùc hiÖn nguyªn t¾c x· héi chñ nghÜa vÒ ph©n phèi cña c¶i vËt chÊt tuú theo hao phÝ lao ®éng.v.v… §Æc biÖt quan träng lµ vai trß s¸ng t¹o cña kÕ ho¹ch ho¸ trong viÖc kh¾c phôc t×nh tr¹ng l¹c hËuvÒ x· héi vµ kinh tÕ. Kinh nghiÖm kÕ ho¹ch ho¸ tÝch luü ®-îc ë Liªn X« vµ c¸c n-íc x· héi chñ nghÜa kh¸c cho phÐp mét sè n-íc 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®ang ph¸t triÓn cã thÓ chuyÓn tõ nh÷ng quan hÖ tr-íc t- b¶n chñ nghÜa sang nh÷ng quan hÖ x· héi chñ nghÜa. 4.2: Thø hai,chøc n¨ng cña kÕ ho¹ch ho¸ x· héi chñ nghÜa lµ ph¸t hiÖn vµ dù kiÕn nh÷ng nhu cÇu cña x· héi ,kÓ c¶ nhu cÇu cña s¶n xuÊt lÉn nhu cÇu kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt,®Ó tho¶ m·n mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt nh÷ng nhu cÇu ®ã vµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n lao ®éng. Trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n,chñ nghÜa x· héi nh»m vµo viÖc tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu x· héi ,chø kh«ng ph¶i nh»m t¨ng thªm gi¸ trÞ thÆng d- víi tÝnh chÊt lµ nguån lîi nhuËn vµ ®Þa t« nh- trong chñ nghÜa tb¶n. Do ®ã, nhu cÇu x· héi vµ sù tho¶ m·n nã trë thµnh môc ®Ých trùc tiÕp cña viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt ,lµ ®iÓm xuÊt ph¸t vµ lµ tiªu chuÈn chÝnh ®Ó x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch . 4.3: Thø ba, kÕ ho¹ch ho¸ x· héi chñ nghÜa ®ßi hái mét quan ®iÓm kinh tÕ quèc d©n ®ång bé ®èi víi viÖc t¹o ra vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vËt t-, lao ®éng vµ tµi chÝnh. Nguyªn t¾c chñ yÕu cña viÖc qu¶n lý kinh tÕ x· héi chñ nghÜa lµ ph¶i ®-îc kÕt qu¶ cuèi cïng lín nhÊt trªn mét ®¬n vÞ chi phÝ. XuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c ®ã ,c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n ®-îc x©y dùng nh- nh÷ng kÕ ho¹ch nh»m tho¶ m·n tíi møc cao nhÊt cã thÓ ®-îc nh÷ng nhu cÇu x· héi víi nh÷ng nguån lîi hiÖn cã. 4.4: Thø t-, kÕ ho¹ch ho¸ x· héi chñ nghÜa b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn kinh tÕ c©n ®èi , kh«ng cã khñng ho¶ng , kh«ng cã thÊt nghiÖp vµ suy tho¸i s¶n xuÊt . 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong ®iÒu kiÖn chÕ ®é së h÷u c«ng céng vÒ t- liÖu s¶n xuÊt chiÕm ®Þa vÞ thèng trÞ, nh÷ng kh¶ n¨ng kh¸ch quan cña viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cã kÕ ho¹ch ®-îc thùc hiÖn th«ng qua hÖ thèng kÕ ho¹ch ho¸ kinh tÕ quèc d©n, mµ ë ®ã c¸c kh©u riªng biÖt,lÜnh vùc ph¸t triÓn kinh tÕ riªng biÖt ®-îc phèi hîp víi nhau nh- mét chØnh thÓ thèng nhÊt. 4.5: Cuèi cïng, thø n¨m,chøc n¨ng kÕ ho¹ch ho¸ x· héi chñ nghÜa bao gåm c¶ viÖc hoµn thiÖn c¬ chÕ kinh tÕ vÒ thùc hiÖn vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch . §iÒu ®ã cã nghÜa lµ ®ång thêi víi viÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch, ng-êi ta x¸c ®Þnh nh÷ng thay ®æi trong c¬ cÊu kinh tÕ nh»m thóc ®Èy viÖc hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô kÕ ho¹ch , ®ã lµ nh÷ng thay ®æi vÒ gi¸ c¶,h×nh thøc tr¶ c«ng,®Þnh møc tiÒn tr¶ vÒ viÖc sö dông nh÷ng nguån tµI nguyªn cã h¹n…v..v..Nhê ®ã ®¹t ®-îc sù thèng nhÊt gi÷a lîi Ých toµn quèc víi lîi Ých cña tõng ng-êi tham gia s¶n xuÊt x· héi. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ngII: Nh÷ng néi dung ®æi míi cu¶ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ë ViÖt Nam ---=***=--I. Thùc tr¹ng cña qu¸ tr×nh ®Þnh h-íng cho viÖc ®æi míi vµ néi dung tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ë ViÖt Nam. 1. §Þnh h-íng . 1.1: X¸c ®Þnh râ vai trß cña nhµ n-íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. BÊt kú nÒn kinh tÕ nµo ®Òu cã vai trß t¸c ®éng cña nhµ n-íc. MÆc dï møc ®é vµ c¸ch thøc t¸c ®éng cña nhµ n-íc ë c¸c n-íc kh«ng gièng nhau, nh-ng vÊn ®Ò cã tÝnh nguyªn t¾c lµ nhµ n-íc chØ nªn bæ sung thÞ tr-êng vµ h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña thÞ tr-êng chø kh«ng nªn lµm thay thÞ tr-êng. Muèn thÞ tr-êng ph¸t triÓn th× nhµ n-íc ph¶i m¹nh, cã hiÖu lùc vµ trong s¹ch, bëi v× rÊt nhiÒu c«ng viÖc trong kinh tÕ thÞ tr-êng chØ cã nhµ n-íc míi ®¶m ®-¬ng ®-îc. §ã lµ c¸c chøc n¨ng nh- : §Þnh h-íng cho sù ph¸t triÓn , trùc tiÕp ®Çu t- vµo mét sè lÜnh vùc ®Ó dÉn d¾t nç lùc ®Çu t- cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, thiÕt lËp khu«n khæ ph¸p luËt, vËn hµnh hÖ thèng chÝnh s¸ch nhÊt qu¸n ®Ó t¹o m«i tr-êng æn ®Þnh vµ thuËn lîi cho giíi kinh doanh, kh¾c phôc vµ h¹n chÕ mÆt tiªu cùc cña kinh tÕ thÞ tr-êng, ph©n phèi l¹i thu nhËp qu«c dan, qu¶n lý tµi s¶n c«ng vµ kiÓm kª, kiÓm so¸t,toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChÝnh quyÒn c¸c cÊp ph¶i qu¸n triÖt quan ®IÓm, ®-êng lèi, nghÞ quyÕt cña §¶ng, kÞp thêi thÓ chÕ ho¸, cô thÓ ho¸ ®Ó ®-a nghÞ quyÕt vµo cuéc sèng, th-êng xuyªn ph©n tÝch tæng kÕt rót kinh nghiÖm, kiÕn nghÞ bæ sung ®iÒu chØnh kÞp thêi c¸c chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch. 1.2: Kh¼ng ®Þnh vai trß cña kÕ ho¹ch ho¸ trong c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc. §Õn nay vai trß cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ®· ®-îc x¸c ®Þnh . Nh-ng ®Ó ®i ®Õn ®-îc kh¼ng ®Þnh ®ã, ViÖt Nam ®· ph¶i tr¶i qua nh÷ng b-íc th¨ng trÇm nhÊt ®Þnh. LuËn ®iÓm “ kÕ ho¹ch ho¸ kh«ng thÓ cïng tån t¹i víi kinh tÕ thÞ tr-êng” , hay nãi c¸ch kh¸c “ §· lµ kinh tÕ thÞ tr-êng th× kh«ng thÓ cã kÕ ho¹ch ho¸” , Trong thêi gian ®Çu ®· t¸c ®éng lµm yÕu vai trß cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ trong c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ nãi chung . Nh-ng thùc tiÔn ®· chøng minh vai trß ngµy cµng lín lao, tr¸ch nhiÖm ngµy cµng nÆng nÒ cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa , thÞ tr-êng võa lµ c¨n cø võa lµ ®èi t-îng cña kÕ ho¹ch ho¸ . ë tÇm vÜ m«, cã bèn môc tiªu lu«n ®-îc nhµ n-íc tÝnh ®Õn: æn ®Þnh gi¸ c¶, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ c©n b»ng c¸n c©n th¸nh to¸n quèc tÕ. C¸c môc tiªu trªn cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau, sù thiªn lÖch hay qu¸ nhÊn m¹nh vµo môc tiªu nµy sÏ ¶nh h-ëng xÊu ®Õn viÖc ®¹t ®-îc môc tiªu kh¸c, vµ cuèi cïng sÏ ¶nh h-ëng ®Õn c©n b»ng tæng thÓ nÒn kinh tÕ . Do vËy kÕ ho¹ch ho¸ kinh tÕ quèc d©n ph¶i ®¶m b¶o c¸c c©n ®èi kinh tÕ tr¸nh hiÖn t-îng thiªn lÖch vÒ c¸c môc tiªu riªng do tõng bé hoÆc c¬ quan hoÆc ®Þa ph-¬ng ®¶m nhiÖm. ViÖc sö dông c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ ph¶i ®¶m b¶o sù ph©n ®Þnh gi÷a qu¶n lý nhµ n-íc vµ qu¶n lý kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc.kÕ ho¹ch kinh tÕ cña nhµ n-íc cÇn ®-îc x¸c ®Þnh môc tiªu, gi¶i thÝch râ ý nghÜa cña môc tiªu ®ã ®èi víi sù ph¸t triÓn trong t-¬ng lai, x¸c ®Þnh râ møc ®é vµ c¸ch thøc mµ khu vùc kinh tÕ nhµ n-íc thùc hiÖn nh»m gãp phÇn vµo thùc hiÖn 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 môc tiªu chung. §èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c th× kÕ ho¹ch ho¸ kh«ng cã tÝnh ¸p ®Æt mµ th«ng qua c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch thèng nhÊt víi lîi Ých ®Ó khuyÕn khÝch hä tù nguyÖn hµnh ®éng theo h-íng môc tiªu kÕ ho¹ch ®· ®Æt ra. 1.3: Chó träng h¬n n÷a c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ . Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn trong nh÷ng n¨m qua ®· ®Ó l¹i mét sè vÊn ®Ò ph¶i gi¶i quyÕt ngay nh- : C¸c kho¶n nî n-íc ngoµi , tØ lÖ th©m hôt c¸n c©n v·ng lai t-¬ng ®èi cao. Cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc lµm cho nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n cña n-íc ta trong kinh tÕ ®èi ngo¹i cµng thªm phøc t¹p. V× vËy c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ph¶i nhanh chãng h×nh thµnh nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu ttrong n-íc vµ n-íc ngoµi theo h-íng ph¸t huy néi lùc , n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ, hç trî cho qu¸ tr×nh héi nhËp cña nÒn kinh tÕ. Ngµy nay, tèc ®é ph¸t triÓn c«ng nghÖ ngµy cµng cao, sè l-îng s¶n phÈm míi, c«ng nghÖ míi ngµy cµng nhiÒu ®· ®Æt ra nhiÒu nhiÖm vô quan träng cho c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ lµ ph¶i x©y dùng nh÷ng chÝnh s¸ch chuyÓn giao c«ng nghÖ thuËn lîi, t×m ra ®-îc h-íng “ ®i t¾t , ®ãn ®Çu” Gióp cho nÒn kinh tÕ cã tèc ®é t¨ng tr-ëng cao, æn ®Þnh, rót ng¾n kho¶ng c¸ch víi c¸c n-íc tiªn tiÕn. KÕt qu¶ cña tiÕn tr×nh héi nhËp phô thuéc rÊt nhiÒu vµo søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ , mµ yÕu tè quan träng nhÊt ®Ó ®¶m b¶o søc c¹nh tranh l©u dµi lµ c«ng nghÖ. V× vËy ®æi míi kÕ ho¹ch ho¸ cÇn chó träng nhiÒu h¬n ®Õn vÊn ®Ò ®æi míi c«ng nghÖ . 1.4: B¶o ®¶m t-¬ng quan gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ víi tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi . 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ph¶i ®¶m b¶o sù thèng nhÊt gi÷a yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ víi ®¶m b¶o chÝnh s¸ch x· héi , cô thÓ lµ : _ T¨ng tr-ëng kinh tÕ ph¶i g¾n liÒn víi tiÕn bé vµ c«ng b»ng x· héi ngay trong tõng b-íc vµ trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t triÓn . C«ng b»ng x· héi ph¶i thÓ hiÖn ë c¶ kh©u ph©n bè hîp lý t- liÖu s¶n xuÊt lÉn ë kh©u ph©n bè kÕt qu¶ s¶n xuÊt ,ë viÖc t¹o ra c¬ héi cho mäi ng-êi ph¸t triÓn vµ sö dông tèt n¨ng lùc cña m×nh. _ Thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p ph©n phèi , lÊy ph©n phèi theo kÕt qu¶ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ chñ yÕu , ®ång thêi ph©n phèi theo møc ®ãng gãp cña c¸c nguån lùc kh¸c vµo kÕt qu¶ kinh doanh. Thùc hiÖn ph©n phèi th«ng qua phóc lîi x· héi ,qua chÝnh s¸ch ®iÒu tiÕt hîp lý .B¶o hé quyÒn lîi cña ng-êi lao ®éng. _ Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi theo tinh thÇn x· héi ho¸ , trong ®ã nhµ n-íc gi÷ vai trß nßng cèt. _ Thùc hiÖn xãa ®ãi gi¶m nghÌo , tæ chøc tèt ®êi sèng x· héi trªn tõng ®Þa bµn ®Ó trong ®iÒu kiÖn thu nhËp b×nh qu©n cßn thÊp vÉn t¹o ®-îc mét cuéc sèng tho¶i m¸i h¬n. 1.5: KÕt hîp kÕ ho¹ch ho¸ theo ngµnh víi kÕ ho¹ch ho¸ theo ®Þa ph-¬ng vµ vïng l·nh thæ. XÐt vÒ b¶n chÊt kÕ ho¹ch ®Þnh h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cã néi dung cèt lâi lµ lµm thay ®æi vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, kÓ c¶ c¬ cÊu ngµnh vµ c¬ cÊu vïng l·nh thæ . Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ nãi chung vµ c¬ cÊu c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nãi riªng lµ mét qu¸ tr×nh tiÕn ho¸ tuÇn tù ,mang tÝnh néi t¹i vµ ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n . T¸c ®éng cña kÕ ho¹ch 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chØ cã thÓ ®Èy nhanh hoÆc rót ng¾n qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu chø kh«ng thÓ bá qua mét giai ®o¹n nµo. Trong thêi kú bïng næ c¸c quan hÖ kinh tÕ toµn cÇu ho¸ hiÖn nay,kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ cÊu kinh tÕ cña quèc gia chñ yÕu ph¶i c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn ,tiÒm n¨ng ,kü n¨ng vµ lîi thÕ cña m×nh.Do ®ã , nhµ n-íc cÇn ®Æc biÖt l-u ý vµ -u tiªn hç trî nh÷ng ngµnh träng ®IÓm cña nÒn kinh tÕ ( cã tØ träng lín vµ tèc ®é ph¸t triÓn cao trong GDP, tû träng sö dông lao ®éng cao trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu.) Quy ho¹ch hay chiÕn l-îc ph¸t triÓn ngµnh cÇn ®-îc x©y dùng theo ®Þnh h-íng më, cã tÝnh ®Õn xu h-íng ph¸t triÓn cung vµ cÇu trªn thÞ tr-êng thÕ giíi, ph¶i kh¾c phôc khuynh h-íng tù cung tù cÇu khÐp kÝn. Qui ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh chØ mang tÝnh h-íng dÉn vµ tham kh¶o. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi , cÇn qu¸n triÖt nguyªn t¾c ph¸t triÓn ®«ng ®Òu gi÷a c¸c vïng. Nhµ n-íc trung -¬ng cã thÓ thùc hiÖn nhiÖm vô nµy theo c¸ch hoÆc -u tiªn ®Çu t- cho c¸c vïng kÐm ph¸t triÓn , hoÆc dµnh -u ®·i ë møc cao ®èi víi c¸c vïng nµy ®Ó thu hót ®Çu t- t- nh©n vµo ®ã. ViÖc ph©n cÊp kÕ ho¹ch gi÷a trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng cÇn ®-îc x¸c ®Þnh hîp lý vµ râ rµng. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Þa ph-¬ng trø¬c hÕt do chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng quyÕt ®Þnh . Nhµ n-íc trung -¬ng chØ tËp trung thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cã tÝnh hÖ thèng ,c©n ®èi , mµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc . ViÖc ph©n cÊp lu«n ph¶i ®i kÌm víi nh÷ng biÖn ph¸p kiÓm tra, gi¸m s¸t thÝch hîp, ®Æc biÖt lµ kÕ ho¹ch ho¸ c¸c kho¶n chi tõ ng©n s¸ch cÊp trªn. 2. §æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1: Tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi chiÕn tranh thø II ®øng tr-íc sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ quyÕt liÖt trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi vµ xu h-íng khu vùc ho¸ , toµn cÇu ho¸, muèn qu¶n lý ®Êt n-íc cã hiÖu qu¶ b¾t buéc c¸c chÝnh phñ ph¶i qu¶n lý tèt nÒn kinh tÕ , mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng vµ chñ yÕu nhÊt ®Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ chÝnh lµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n ( bao gåm viÖc x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu chñ yÕu , quy m«, tèc ®é, thÓ chÕ, chÝnh s¸ch…) . kÕ ho¹ch ho¸ mÆc nhiªn ®· trë thµnh ho¹t ®éng tù gi¸c vµ cã ý thøc cña nÒn kinh tÕ . §Ó qu¶n lý vµ vËn hµnh tèt nÒn kinh tÕ quèc d©n theo c¸c môc tiªu x¸c ®Þnh chÝnh phñ c¸c n-íc ®Òu tiÕn hµnh x©y dùng c¸c qui m«, tèc ®é vµ c¸c quan hÖ c©n ®èi hîp lý ®Ó t¹o ra b-íc ®i vµ c¬ cÊu cã lîi nhÊt víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Song ®iÒu c¨n b¶n mµ c¸c n-íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn kh¸c víi ta ( §ã còng chÝnh lµ ®Æc ®iÓm ®Ó ph©n biÖt gi÷a c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ cña c¸c n-íc nµy víi ViÖt Nam) Lµ c¸c kÕ ho¹ch x©y dùng nªn chØ ®Ó c«ng bè réng r·i cho d©n chóng biÕt , qua ®ã mµ mçi ng-êi ( ph¸p nh©n hoÆc thÓ nh©n ) tù ®iÒu chØnh hoÆc tù quyÕt ®Þnh hµnh ®éng cña m×nh cho phï hîp víi môc tiªu vµ lîi Ých cña nhµ n-íc. C¸c kÕ ho¹ch nµy kh«ng giao cho ai vµ còng kh«ng b¾t buéc víi bÊt kú ai ( Hoµn toµn kh«ng cã tÝnh ph¸p lÖnh) . Song do tÝnh hÊp dÉn cña kÕ ho¹ch cña chÝnh phñ thÓ hiÖn qua c¸c chÕ ®é -u ®·i trong chÝnh s¸ch tµi chÝnh vµ ph-¬ng thøc trî gióp( thuÕ ,l·i suÊt , tµi trî vèn ,chÕ ®é xuÊt nhËp khÈu….)nªn ®· l«i kÐo ®-îc toµn x· héi, nhÊt lµ c¸c nhµ ®Çu t- quan t©m vµ tham gia thùc hiÖn c¸c môc tiªu trong ch-¬ng tr×nh cña chÝnh phñ, th«ng qua c¸ch thøc nµy ®-a nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo c¸c môc tiªu ®· ®Þnh. ViÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ nh- trªn ®-îc gäi lµ kÕ ho¹ch ho¸ gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c c«ng cô ®ßn b¶y kinh tÕ . Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c nhµ kinh tÕ thÕ giíi th× ®©y ®-îc coi lµ ph-¬ng ph¸p kÕ ho¹ch ho¸ 20
- Xem thêm -