Tài liệu Vai trò của hội chợ triển lãm

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vai trß cña héi chî triÓn l·m ®èi víi ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i cña ViÖt Nam (Liªn hÖ víi Trung t©m Héi chî Th-¬ng m¹i - C«ng ty VINEXAD) Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 3 Ch-¬ng I : Héi chî triÓn l·m lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn th-¬ng m¹i quan träng 5 I. 1. a) b) 2. a) b) II. III. Kh¸i niÖm - Ph©n lo¹i HCTL Kh¸i niÖm - §Æc ®iÓm cña HCTL C¸c quan niÖm vÒ HCTL §Æc ®iÓm cña HCTL Ph©n lo¹i Héi chî - TriÓn l·m C¨n cø theo chñ ®Ò C¨n cø theo ®Þa lý Chøc n¨ng cña HCTL C¸c tæ chøc vÒ HCTL 6 11 13 16 Ch-¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tæ chøc HCTL cña ViÖt Nam cña C«ng ty VINEXAD vµ vai trß cña HCTL ®èi víi ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i 39 I. 1. 2. 3. II. 1. 2. III. 1. 2. Giíi thiÖu C«ng ty Qu¶ng c¸o vµ Héi chî Th-¬ng m¹i Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn 39 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô 41 C¬ cÊu tæ chøc (vÏ s¬ ®å) 42 Ho¹t ®éng tæ chøc HCTL cña ViÖt Nam vµ cña Cty VINEXAD 48 Tæ chøc ho¹t ®éng HCTL cña ViÖt Nam 48 Tæ chøc ho¹t ®éng HCTL cña Cty VINEXAD 49 Vai trß cña HCTL ®èi víi ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i 57 Vai trß cña HCTL ®èi víi giíi thiÖu s¶n phÈm, g¾n s¶n 57 phÈm víi l-u th«ng T¹o m«i tr-êng gi÷a ng-êi s¶n xuÊt víi c¸c th-¬ng nh©n 58 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. 4. 5. gãp phÇn n©ng cao qui c¸ch, chÊt l-îng s¶n phÈm. Gióp c¸c doanh nghiÖp cã thªm th«ng tin ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh G¾n thÞ tr-êng trong n-íc víi thÞ tr-êng n-íc ngoµi Gióp cho ng-êi tiªu dïng hiÓu biÕt vÒ gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm, n©ng cao doanh sè b¸n hµng 58 59 59 Ghi chó : Tr-íc n¨m 1986, 1986 - 1990, 1991 ®Õn nay. Ch-¬ng III : C¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc HCTL 1. ChiÕn l-îc cña Cty VINEXAD trong c«ng t¸c tæ chøc HCTL vµ ®µo t¹o c¸n bé nghiÖp vô n¨m 2000 - 2005 2. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc HCTL ë trong n-íc 3. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc HCTL ë n-íc ngoµi 4. X©y dùng Trung t©m HCTL Quèc tÕ 2. G¾n c«ng t¸c tæ chøc HCTL cña ViÖt Nam víi c¸c tæ chøc HCTL Quèc tÕ Hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch qu¶n lý nhµ n-íc vÒ HCTL 2 60 66 75 79 80 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i ngµy cµng ®-îc quan t©m vµ ph¸t triÓn theo ®µ ph¸t triÓn cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu, vµ ngµy cµng trë nªn ®a d¹ng, phong phó d-íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Trong ®ã ph¶i nãi ®Õn c¸c ho¹t ®éng tæ chøc Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i (HCTLTM)- mét c«ng cô ®¾c lùc, cã hiÖu qu¶ cao phôc vô ®¾c lùc c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i hiÖn ®¹i. ë ViÖt Nam h×nh thøc xóc tiÕn th-¬ng m¹i nµy b¾t ®Çu thu hót sù quan t©m chó ý cña c¸c nhµ tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp, kh¸ch tham quan còng nhc¸c c¬ quan qu¶n lý tõ n¨m 1994 trë l¹i ®©y. Tõ chç mét n¨m chØ cã mét tíi hai Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i vµ mét, hai ®¬n vÞ tæ chøc ®Õn nay ®· cã hµng chôc ®¬n vÞ tham gia vµo viÖc tæ chøc hµng n¨m trªn 200 héi chî triÓn l·m trong n-íc, tham gia trªn 50 Héi chî TriÓn l·m ë n-íc ngoµi. Quy m« vµ h×nh thøc ngµy cµng ph¸t triÓn ®ßi hái ph¶i cã sù chØ ®¹o, h-íng dÉn vµ qu¶n lý nh»m ®-a ho¹t ®éng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i trë thµnh mét c«ng cô thùc sù cña ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i, thóc ®Èy s¶n xuÊt, kinh doanh t¨ng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu vµ gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. D-íi ®©y lµ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, cèt lâi bao trïm toµn bé quy tr×nh ho¹t ®éng cña mét Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i diÔn ra trong vµ ngoµi n-íc, nh÷ng mÆt m¹nh , mÆt yÕu vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn bµn luËn, tranh c·i ®Ó ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p tèt nhÊt gióp cho c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc, c¸c ®¬n vÞ tæ chøc kinh doanh Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i trong n-íc, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tham dù héi chî triÓn l·m th-¬ng m¹i còng nh- ®«ng ®¶o ng-êi tiªu dïng cã nh÷ng nhËn ®Þnh ®óng ®¾n vµ hµnh ®éng theo ®óng quy tr×nh gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng, môc ®Ých cña c¸c ho¹t ®éng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam. V× néi dung rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p, t«i chØ xin phÐp tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò næi cém vµ c¸c biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m ®-a c¸c ho¹t ®éng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i cña n-íc nhµ theo kÞp c¸c ho¹t ®éng Héi chî TriÓn l·m cña c¸c n-íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. Kho¸ luËn ®-îc tr×nh bµy theo bè côc lý luËn kÕt hîp thùc tiÔn, tõ quan niÖm ®Õn hiÖn thùc vµ cã mæ xÎ ph©n tÝch tõng c«ng ®o¹n cô thÓ. Tµi liÖu 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tham kh¶o cña n-íc ngoµi, trong n-íc tõ c¸c vÊn ®Ò mang tÝnh chuyªn m«n cao ®Õn c¸c vÊn ®Ò ph¶n ¸nh hiÖn thùc sinh ®éng. KÕt cÊu kho¸ luËn gåm 3 Ch-¬ng. Ch-¬ng I : Héi chî triÓn l·m lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn th-¬ng m¹i quan träng Ch-¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tæ chøc HCTL cña ViÖt Nam, cña c«ng ty VINEXAD vµ vai trß cña HCTL ®èi víi ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i Ch-¬ng III : C¸c gi¶i ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc HCTL 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I Héi chî triÓn l·m Mét h×nh thøc xóc tiÕn th-¬ng m¹i quan träng - Ho¹t ®éng th-¬ng m¹i ra ®êi khi xuÊt hiÖn trao ®æi hµng ho¸ gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n cã tõ khi con ng-êi biÕt s¶n xuÊt. ViÖc mua b¸n trao ®æi ngµy cµng ph¸t triÓn v-ît ra ngoµi mét vïng, mét khu vùc, mét quèc gia. Héi chî triÓn l·m ra ®êi lµ mét c«ng cô quan träng trong viÖc xóc tiÕn th-¬ng m¹i . - Xóc tiÕn th-¬ng m¹i lµ mét ho¹t ®éng nghiªn, trao ®æi th«ng tin gi÷a ng-êi s¶n xuÊt, ng-êi mua vµ ng-êi b¸n nh»m ®-a ra c¸c biÖn ph¸p cho s¶n xuÊt, s¶n phÈm, gi¸ c¶ vµ n¬i tiªu thô t¸c ®éng ®Õn th¸i ®é vµ c¸ch c- xö cña c¸c ®èi t-îng, lµ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ kinh doanh. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i nh»m ®-a ra nh÷ng môc tiªu cho ng-êi tiªu dïng biÕt mét s¶n phÈm ®Ých thùc t¹i mét ®Þa ®iÓm chÝnh x¸c trong thêi gian x¸c ®Þnh . - Lùa chän mét ph-¬ng ph¸p xóc tiÕn hîp lý phô thuéc nhiÒu vµo yªu cÇu vµ tµi chÝnh cô thÓ. Ta cÇn xem xÐt c¸c b-íc sau ®Ó lùa chän : 1. 2. 3. 4. X¸c ®Þnh kh¸ch hµng chñ yÕu QuyÕt ®Þnh tr×nh bµy g× víi hä Dù kiÕn tµi chÝnh §-a ra môc tiªu cÇn ®¹t ®-îc - Kh¸ch hµng sÏ thay ®æi chñ yÕu tïy tõng thÞ tr-êng vµ tõng lo¹i s¶n phÈm. ViÖc lùa chän kh¸ch hµng chñ yÕu trong mçi tr-êng hîp ph¶i dùa trªn c¬ së hiÓu râ vÒ 1. Ng-êi sö dông cuèi cïng tõng s¶n phÈm 2. C¸c ph-¬ng ph¸p Marketing th«ng qua s¶n phÈm giao ®Õn ng-êi sö dông cuèi cïng. - §«i khi c«ng viÖc nµy còng rÊt quan träng nh»m x¸c ®Þnh ai lµ ng-êi t¸c ®éng ®Õn ng-êi sö dông hoÆc c¸c th-¬ng gia trong khi quyÕt ®Þnh b¸n hµng - thËm trÝ mÆc dï hä kh«ng ph¶i lµ ng-êi b¸n hµng trùc tiÕp. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Th«ng th-êng c¸ch xóc tiÕn tèt nhÊt lµ tËp trung vµo viÖc thuyÕt phôc ng-êi nhËp khÈu ®Ó hä nhËp hµng, c¸c ®¹i lý, c¸c nhµ b¸n lÎ tÇm cì hay c¸c nhµ sö dông cuèi cïng . Nh-ng trong c¸c tr-êng hîp kh¸c, viÖc xóc tiÕn cã thÓ lµ cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra nhu cÇu tiªu dïng mét s¶n phÈm nh»m thuyÕt phôc c¸c doanh nghiÖp mua nã. ThËm chÝ sau ®ã viÖc xóc tiÕn kh«ng ph¶i nh»m vµo toµn bé ng-êi tiªu dïng mµ ®Õn mét bé phËn d©n chóng ®-îc lùa chän, hä hÇu hÕt lµ ng-êi mua hµng. - HÇu hÕt c¸c c«ng cô th-êng dïng cña xóc tiÕn th-¬ng m¹i ®èi víi c¸c nhµ xuÊt khÈu muèn th©m nhËp thÞ tr-êng n-íc ngoµi th«ng qua c¸c nhµ ph©n phèi, c¸c ®¹i lý, c¸c cöa hµng b¸ch ho¸ tæng hîp, hÖ thèng b¸n lÎ hay hay c¸c nhµ sö dông cuèi cïng lµ: + Th- tõ trùc tiÕp + Th«ng tin ®¹i chóng + Tham quan c¸ nh©n + C¸c ®oµn kh¶o s¸t + TriÓn l·m Héi chî - Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i lµ nh÷ng c«ng cô cã hiÖu qu¶ th«ng tin cao, c«ng cô xóc tiÕn xuÊt khÈu nhËp khÈu nµy g¾n chÆt víi c¸c phÇn sÏ tr×nh bµy sau. I. Kh¸i niÖm - Ph©n lo¹i Héi chî TriÓn l·m (HCTL) 1. Kh¸i niÖm - ®Æc ®iÓm cña HCTL 1.1 Ph©n biÖt c¸c tõ sau: ThuËt ng÷ Héi chî TriÓn l·m xuÊt hiÖn vµ ®-îc sö dông t¹i n-íc ta tõ tiÕng n-íc ngoµi. Theo tiÕng Anh th-êng sö dông c¸c tõ sau ®©y - Show: Sù tr-ng bµy, cuéc triÓn l·m - Fair : Héi chî, chî phiªn - exhibition : Cuéc triÓn l·m, cuéc tr-ng bµy - Exposition : Sù bµy hµng, cuéc triÓn l·m Ghi chó: theo ®Þnh nghÜa trong tõ ®iÓn Tuú qui m«, néi dung, tÝnh chÊt, cña tõng sù tr-ng bµy, giíi thiÖu mµ dïng tõ Héi chî hay TriÓn l·m hay Expo (theo tiÕng Anh lµ Show, fair, Exhibition hay Exposition ) . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2. Quan niÖm vÒ Héi chî TriÓn l·m: - §Þnh nghÜa chung: Mét cuéc TriÓn L·m lµ mét cuéc tr-ng bµy, cho dï víi tªn g× ®i n÷a ®Òu cã chung mét chøc n¨ng chÝnh lµ gi¸o dôc c«ng d©n, mét cuéc TriÓn l·m cã thÓ giíi thiÖu nh÷ng ph-¬ng tiÖn theo chñ ý cña con ng-êi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu v¨n minh ho¸ hay giíi thiÖu tiÕn bé ®¹t ®-îc cña mét hay nhiÒu ngµnh lµ kÕt qu¶ cña trÝ tuÖ con ng-êi, hay tr-ng bµy nh÷ng triÓn väng cho t-¬ng lai. Mét cuéc TriÓn l·m cã tÝnh quèc tÕ khi cã nhiÒu h¬n mét n-íc tham dù.(Theo ®Þnh nghÜa cña V¨n phßng TriÔn L·m quèc tÕ-B.I.E ) - §Þnh nghÜa theo v¨n b¶n LuËt Th-¬ng m¹i ban hµnh n¨m 1998: a) Héi chî Th-¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i tËp trung trong mét thêi gian vµ ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh, trong ®ã tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh ®-îc tr-ng bµy hµng ho¸ cña m×nh nh»m môc ®Ých tiÕp thÞ, ký kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng. b) TriÓn l·m th-¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i th«ng qua viÖc tr-ng bµy hµng ho¸, tµi liÖu vÒ hµng ho¸ ®Ó giíi thiÖu, qu¶ng c¸o nh»m më réng vµ thóc ®Èy viÖc tiªu thô hµng ho¸. c) C¸c Héi chî, TriÓn l·m th-¬ng m¹i ph¶i x¸c ®Þnh râ chñ ®Ò, quy m«,thêi gian, ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh, danh môc hµng ho¸, tµi liÖu vÒ hµng ho¸, tªn, ®Þa chØ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia. - §Þnh nghÜa theo c¸c nhµ tæ chøc: a) Héi chî Th-¬ng m¹i lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn th-¬ng m¹i tËp hîp c¸c tæ chøc, c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c nhµ kinh doanh, c¸c ®în vÞ lµm dÞch vô t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh (th-êng tõ 7 - 10 ngµy hoÆc cã thÓ h¬n n÷a) nh»m giíi thiÖu c¸c ho¹t ®éng, giíi thiÖu s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô vµ tµi liÖu, t¹o c¬ héi cho hä còng nh- c«ng chóng nhËn biÕt, trao ®æi tiÕp cËn ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång. Trong héi chî c¸c doanh nghiÖp ®-îc phÐp b¸n hµng vµ ngoµi c¸c kh¸ch lµ doanh nghiÖp ®Õn bµn b¹c lµm ¨n, cßn më cöa tù do ®ãn tiÕp ®«ng ®¶o quÇn chóng ®Õn xem vµ mua hµng. Héi chî th-êng cã nh÷ng l-îng kh¸ch vµo ®«ng h¬n. b)TriÓn l·m Th-¬ng m¹i còng lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn th-¬ng m¹i song cã tÝnh chuyªn m«n s©u h¬n tËp hîp c¸c tæ chøc, c¸c hµng, c¸c c«ng ty chuyªn vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô diÔn ra t¹i mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh, trong mét thêi gian x¸c ®Þnh (th-êng tõ 3 - 5 ngµy, cã thÓ nhiÒu nhÊt lµ 7 ngµy) nh»m giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, tµi liÖu lµ dÞp tèt nhÊt cho c¸c doanh nghiÖp thu thËp th«ng tin, bµn b¹c, trao ®æi, ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång lín. Trong triÓn l·m c¸c doanh nghiÖp tham dù kh«ng b¸n hµng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lÎ, kh¸ch tham quan ®-îc mêi ®Õn ®Ó lµm quen bµn b¹c ®µm ph¸n ký kÕt. TriÓn l·m th-êng héi tô c¸c nhµ chuyªn m«n vµ thùc sù quan t©m ®Õn lÜnh vùc hä lµm viÖc. c) Ngoµi hai lo¹i h×nh trªn cßn cã mét lo¹i h×nh lµ Expo b¾t nguån tõ Exposition. Qui m« h×nh thøc vµ néi dung ®a d¹ng vµ lín h¬n nhiÒu hai lo¹i h×nh trªn. Th-êng th× mçi n-íc, mçi khu vùc Ýt nhÊt lµ 2 n¨m hay mét vµi n¨m tæ chøc mét lÇn trªn diÖn tÝch lín hµng tr¨m ngh×n m 2 trong thêi gian dµi tõ 1,5 th¸ng ®Õn 5 th¸ng, nh-ng kh«ng qu¸ 6 th¸ng. Nh÷ng Expo nµy muèn thùc hiÖn ph¶i ®-îc Phßng TriÓn l·m Quèc tÕ c«ng nhËn (The International Exhibitions Bureau - BIE) viÖc tæ chøc, thùc hiÖn ph¶i tu©n thñ theo hiÖp ®Þnh vÒ triÓn l·m thÕ giíi ký t¹i Pari ngµy 22/11/1928 ®-îc bæ xung c¸c nghÞ ®Þnh ngµy 10/5/1948, 16/11/1960, 30/11/1972 vµ söa ®æi ngµy 24/6/1982, 31/5/1988. Thùc tÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay kh¸i niÖm vÒ triÓn l·m, héi chî hay Expo cßn bÞ hiÓu lÇm hay hiÓu ch-a ®óng. Do vËy, ®èi víi mét sè Héi chî TriÓn l·m khi lÊy tªn ch-a phï hîp víi qui m«, néi dung, h×nh thøc, tÝnh chÊt cña nã. §iÒu nµy do gÇn ®©y nhiÒu ®¬n vÞ kh«ng ph¶i chuyªn ngµnh còng tham gia vµo viÖc tæ chøc c¸c Héi chî vµ TriÓn l·m Th-¬ng m¹i. Ngoµi ra còng cã nh÷ng tæ chøc do ch¹y theo kinh doanh do vËy còng kh«ng muèn ph©n ®Þnh râ tªn, x¸c ®Þnh râ môc ®Ých vµ néi dung nh»m thu hót kh¸ch tham dù còng nh- kh¸ch tham quan, tranh thñ t¨ng doanh sè ®Ó ®¶m b¶o lÊy thu bï chi. 1.3. §Æc ®iÓm cña héi chî vµ triÓn l·m th-¬ng m¹i Lµ mét h×nh thøc xóc tiÕn th-¬ng m¹i trùc tiÕp, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao do vËy Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i th-êng ®ßi hái nh÷ng yªu cÇu cao vÒ néi dung cña ho¹t ®éng maketing. Qua c¸c Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i c¸c doanh nghiÖp cã thÓ thu ®-îc l-îng th«ng tin nhanh, chÝnh x¸c vµ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh th©m nhËp thÞ tr-êng. Bëi v× c¸c ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i lµ : + §-a ra ®-îc nhËn xÐt tæng qu¸t vÒ thÞ tr-êng, s¶n phÈm, b¹n hµng, dÞch vô thËm chÝ c¶ phong tôc tËp qu¸n vµ c¸c c¸ch tiÕp cËn qua kh¸ch hµng vµ s¶n phÈm + Cïng mét lóc cã thÓ quan t©m ®-îc tÊt c¶ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt + Trao ®æi th«ng tin tiÕp thÞ mét c¸ch cô thÓ + Trùc tiÕp lµm viÖc hay liªn l¹c víi ®èi t¸c + Giíi thiÖu mét lóc cho c¶ 3 ®èi t-îng : Ng-êi b¸n, ng-êi mua, ng-êi sö dông + TËn dông tÊt c¶ c¸c hoµn c¶nh 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + §¹t ®Õn sù hiÓu biÕt t-êng tËn + L«i cuèn sù chó ý cña c¸c qu¶ng ®¹i quÇn chóng + C¬ së tèt ®Ó kiÓm chøng thÞ tr-êng * Nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt nµy t¹o thuËn lîi cho Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i cã thÓ ®Æt ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ nhanh h¬n c¸c kü thuËt xuÊt nhËp khÈu. Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i cã thÓ ®-îc dïng ®Ó t¹o ra nh÷ng thÞ tr-êng xuÊt nhËp khÈu lín kh¸c nhau . - TÝnh phøc t¹p cña Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i lµ: Sù tham dù bao hµm ý r»ng sÏ cã mét sù bïng næ vÒ s¶n phÈm, tæ chøc, c¸n bé vµ ngay c¶ vÒ mét qui m« còng nh- c¶ mét ®Êt n-íc. V× vËy, nã ®-îc xem nh- lµ mét vÊn ®Ò lín ®èi víi mét ngµnh, nhiÒu ngµnh, thËm chÝ c¶ mét ®Êt n-íc ®ßi hái ph¶i ®-îc xem xÐt vµ chuÈn bÞ . - NhiÒu nhµ qu¶n lý giái trë thµnh thiÕu n¨ng lùc khi ®-îc giao nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch vµ gi¸m s¸t hµng tr-ng bµy. §Æc biÖt lµ nh÷ng ng-êi míi vµo nghÒ cã thÓ sÏ bÞ cho¸ng v¸ng bëi sù míi l¹ cña t×nh huèng nµy. Sù tham dù vµo Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i bao gåm nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p sau: + VÊn ®Ò thêi h¹n cuèi cïng vµ khÈn cÊp + Coi lµ c«ng viÖc bæ trî + Va ch¹m ®Õn nhiÒu ng-êi + Ph¸t sinh nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng dù ®o¸n ®-îc + §ßi hái sù øng biÕn - C¸c chñ thÓ cña Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i a) C¸c chñ thÓ chÝnh cña Héi chî TriÓn L·m Th-¬ng m¹i gåm: + Ng-êi tæ chøc (Organizer): lµ ®¬n vÞ ®-îc phÐp ho¹t ®éng kinh doanh lÜnh vùc Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i ë c¸c cÊp kh¸c nhau nhthuéc Bé, Ngµnh, UBND tØnh, .... Ng-êi ®øng ra tæ chøc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc c¸c c¬ quan qu¶n lý, c¬ quan ph¸p luËt, chÝnh phñ, c¸c ®èi t¸c vÒ néi dung, h×nh thøc chÊt l-îng, hiÖu qu¶. Mét nhµ tæ chøc lín vµ cã tiÕng t¨m ph¶i ®¶m b¶o qui m«, néi dung, h×nh thøc, chÊt l-îng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i do m×nh tæ chøc, biÕt kÕt hîp c¸c søc m¹nh cña c¸c ®èi t¸c vµ cã mét m¹ng l-íi dÞch vô phôc vô Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i hoµn h¶o vµ cã chÊt l-îng. Nhµ tæ chøc th-êng t×m c¸c ®¬n vÞ cïng phèi hîp tæ chøc, cïng tæ chøc chung, c¸c nhµ ñng hé, c¸c nhµ tµi trî .. + Ng-êi tham dù ( Exhibitor ): chñ thÓ kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i. Sè l-îng kh¸ch tham dù sÏ quyÕt ®Þnh qui m«, tÝnh chÊt vµ hiÖu qu¶ cña Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i. Kh¸ch tham dù ë 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cµng nhiÒu khu vùc, ®Þa ph-¬ng, trong n-íc vµ ngoµi n-íc th× Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i cµng mang tÝnh quèc tÕ s©u s¾c. Th«ng qua chñ thÓ nµy tÝnh chÊt vµ néi dung cña Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i míi ®-îc béc lé ph¶n ¸nh vµ chÝnh kh¸ch tham dù quyÕt ®Þnh lo¹i h×nh Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i. Kh¸ch tham dù tr-ng bµy giíi thiÖu s¶n phÈm, dÞch vô d-íi c¸c h×nh thøc b»ng h×nh ¶nh, b»ng nghe nh×n, hiÖn vËt... gióp cho Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i thªm s«i ®éng vµ phong phó. ChÝnh hä vµ mét phÇn nh÷ng c«ng t¸c vËn ®éng tiÕp thÞ cña Ng-êi tæ chøc sÏ thu hót kh¸ch tham quan ®Õn ®«ng hay v¾ng. ChÝnh hä t¹o nªn m«i tr-êng cho c¸c ho¹t ®éng trao ®æi, gÆp gì, cam kÕt vµ ký hîp ®ång , më réng tiÕp tôc c¸c ho¹t ®éng trao ®æi th-¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu gi÷a ng-êi s¶n xuÊt, ng-êi kinh doanh vµ tiªu dïng, gi÷a c¸c doanh nghiÖp vµ gi÷a c¸c vïng, c¸c n-íc, c¸c khu vùc. + Ng-êi tham quan (Visitor): th-êng ph©n ra lµm hai lo¹i : - Ng-êi tham quan chuyªn m«n (Business Visitor) vµ Ng-êi tham quan c«ng chøng (Public Visitor). Tuú tÝnh chÊt vµ néi dung cña tõng lo¹i h×nh Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i mµ Ng-êi tæ chøc vµ Kh¸ch tham dù cã ý ®Þnh tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, vËn ®éng ®èi t-îng nµo tham quan vµ qui ®Þnh thêi gian, l-îng kh¸ch tham quan bao nhiªu ®Ó ®Æt môc ®Ých cña Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i . b) C¸c chñ thÓ phô kh¸c kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh tæ chøc Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i : - §¬n vÞ cïng tæ chøc (Joint Organizer): cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô gièng ng-êi tæ chøc, song tuú tõng lÜnh vùc chuyªn s©u vµ ®-îc ph©n tr¸ch nhiÖm vµ h-ëng quyÒn lîi t-¬ng øng. - §¬n vÞ Phèi hîp tæ chøc (Co-Organizer): th-êng th× chØ gióp tõng phÇn viÖc theo thÕ kh¶ n¨ng vµ chuyªn m«n cña m×nh do ng-êi tæ chøc quyÕt ®Þnh. - §¬n vÞ b¶o trî ( Sponsor ): lµ c¸c c¬ quan chÝnh phñ, c¸c bé ngµnh, c¸c tËp ®oµn c¸c h·ng ®ang cÇn khuyÕch tr-¬ng vÒ c¸c ho¹t ®éng vµ thanh danh cña m×nh t¹i mét khu vùc vµ thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh, ñng hé trùc tiÕp vÒ vËt chÊt vµ tµi chÝnh, kinh tÕ nh»m t¨ng c-êng chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ cña Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i. - §¬n vÞ ñng hé ( Supporter ): c¸c c¬ quan l·nh ®¹o chuyªn ngµnh, c¸c l·nh ®¹o c¸c ®Þa ph-¬ng, c¸c h·ng th«ng tÊn vµ b¸o chÝ ... th-êng lµ nh÷ng ng-êi ñng hé c¸c Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i vÒ mäi mÆt ®Æc biÖt trong 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 viÖc cè vÊn c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n nh- t×m ®èi t¸c, vËn ®éng kh¸ch chuÈn bÞ c¸c néi dung héi th¶o chuyªn ®Ò, ñng hé vµ nhiÒu ho¹t ®éng kh¸ch. - §¬n vÞ thiÕt kÕ vµ dµn dùng gian hµng ( Stand contractor ): lµ ®¬n vÞ chuyªn vÒ t¹o cho Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i cã tÝnh chuyªn s©u, khuyÕch tr-¬ng vµ t¸i t¹o c¸c gian hµng ®Æc biÖt, gian hµng quèc gia, gian hµng tiªu chuÈn ®ång thêi t¸i t¹o toµn c¶nh kh«ng gian trong vµ ngoµi nhµ khu dieenx ra Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i. §©y lµ ®¬n vÞ lµm cho bé mÆt cña Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i thªm hÊp dÉn, g©y Ên t-îng vµ thu hót sù tß mß hiÕu kú cña kh¸ch tham quan. - §¬n vÞ vËn chuyÓn hµng ho¸ trong vµ ngoµi n-íc(Freight Forwarder): lµ c¸c ®¬n vÞ vËn chuyÓn hµng kh«ng, ®-êng biÓn, ®-êng bé hç trî ®¾c lùc cho viÖc chuÈn bÞ hµng vµ ng-êi tham dù Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i. C¸c ph-¬ng tiÖn thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, qu¶n lý khoa häc sÏ gióp kh¸ch tham dù ®¶m b¶o hµng ®óng chÊt l-îng, thêi gian vµ gi¶m chi phÝ. - C¬ quan H¶i quan( custom office ): Lµ ®¬n vÞ qu¶n lý nhµ n-íc, thay mÆt chÝnh phñ gi¸m s¸t hµng ho¸ tr-ng bµy vµ theo quy ®Þnh cña tõng n-íc sÏ thu phÝ, thu thuÕ ®¶m b¶o cho Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i ®¹t môc ®Ých vµ thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch hµng ho¸ cña quèc gia. - §¬n vÞ cho thuª diÖn tÝch Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i ( Trade Fair and Exhibition Centre): lµ ®¬n vÞ cã ®Êt vµ c¸c ®iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng, c¸c lo¹i thiÕt bÞ,... ®Ó cho c¸c ®¬n vÞ tæ chøc Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i thuª, thùc hiÖn c¸c Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i cña m×nh. §¬n vÞ nµy còng th-êng lµ ®¬n vÞ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i. - §¬n vÞ cho thuª c¸c thiÕt bÞ phôc vô gian hµng vµ trang trÝ thªm (service providers ): lµ ®¬n vÞ dÞch vô chuyªn cho thuª c¸c thiÕt bÞ nh- tñ, bµn ghÕ, kÖ bôc... nh÷ng thø mµ gãp phÇn phô trî cho viÖc trang trÝ vµ tr-ng bµy gian hµng. - §¬n vÞ cho thuª c©y c¶nh ( plant provider ): còng lµ mét ®¬n vÞ dÞch vô cho thuª vµ b¸n c©y c¶nh phôc vô c¸c gian hµng. - §¬n vÞ b¸n hµng ¨n uèng gi¶i kh¸t ( catering ) - §¬n vÞ kh¸ch s¹n ( Hotel ) - §¬n vÞ du lÞch ( Travel agent ) 2. Ph©n lo¹i Héi chî TriÓn l·m 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i vµ mçi lo¹i ®Òu cã mét môc ®Ých sö dông riªng. Nã cã thÓ hay phÇn nµo lµm cho tõng kh¸ch tham dù, kh¸ch tham quan chó ý. ë ®©y chóng ta chØ xem xÐt hai c¸ch ph©n lo¹i mµ ®-îc c¸c c¬ quan qu¶n lý, kh¸ch tham dù còng nh- kh¸ch tham quan hay biÕt ®Õn 2.1. C¨n cø theo ®Þa lý: a/ Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i tæ chøc trong n-íc : Theo c¸c tµi liÖu cña C«ng ty VINEXAD, Bé Th-¬ng m¹i còng nhthùc tÕ viÖc ph©n lo¹i nµy nh»m x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm c¸c Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i ®-îc tæ chøc trong ph¹m vi mét n-íc. Mçi n-íc tuú réng hay hÑp, tuú sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nhanh hay chËm, tuú sù quan t©m cña c¸c c¬ quan vÜ m« vµ vi m« ®Òu cã c¸c Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i rÊt phong phó vµ ®a d¹ng. Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i trong n-íc chØ nãi vÒ viÖc tæ chøc ®-îc thùc hiÖn t¹i mét n-íc nµo ®ã bÊt kÓ do ®¬n vÞ trong nuíc tæ chøc hay c¸c ®¬n vÞ n-íc ngoµi tæ chøc . HiÖn nay, mçi n-íc nhá nhÊt còng cã hµng tr¨m Héi chî TriÓn L·m Th-¬ng m¹i hµng n¨m, nh÷ng n-íc lín vµ ph¸t triÓn nh- Mü, NhËt, Trung Quèc,§øc,....hµng n¨m cã hµng ngµn Häi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i.VÒ néi dung vµ kü thuËt tæ chøc thùc hiÖn th× phô thuéc vµo qui m«, tÝnh chÊt, néi dung vµ tÇm quan träng cña tõng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i riªng. Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i tæ chøc t¹i mçi n-íc thÓ hiÖn tr×nh ®é d©n trÝ, uy tÝn cña n-íc chñ nhµ, ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn Kinh tÕ - X· héi cña mçi n-íc vµ th«ng qua Nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i nµy nh»m kh¼ng ®Þnh c¸c ®Þnh h-íng t-¬ng lai cña tõng n-íc . b/ Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i tæ chøc ë n-íc ngoµi Lµ nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i mµ n-íc chñ nhµ tham dù hay tæ chøc t¹i mét n-íc kh¸c. §©y chØ lµ ph©n ranh giíi vµ ®Ó lµm c¸c thñ tôc thùc hiÖn vµ tæ chøc. Khi tham dù hay tæ chøc c¸c Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i ë mét n-íc nµo ®ã ®Òu ph¶i tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i cña quèc tÕ vµ n-íc chñ nhµ. Sau ®©y chóng ta ®i s©u ph©n tÝch vÒ Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i ph©n theo chñ ®Ò. Sù ph©n lo¹i nµy dÔ hiÓu vµ cô thÓ do vËy cã thÓ qióp nhËn biÕt nhanh vµ râ rµng 2.2. C¨n cø theo chñ ®Ò: a/ Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i tæng hîp : ( General Trade fair ) 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ c«ng nghiÖp vµ tiªu dïng ®-îc tr-ng bµy trong Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i.Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i ®-îc më ®Ó ®ãn tiÕp qu¶ng ®¹i quÇn chóng, nh÷ng kh¸ch chuyªn m«n vÉn tham dù. Kh¸ch tham quan cã thÓ lµ kh¸ch quèc tÕ, quèc gia, khu vùc thËm trÝ c¸c TØnh nãi vÒ vÒ qui m«. ThÝ dô c¸c Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i sau : The Milan Fair, The Swiss Industries Fair , Budapest Fair . b/ Héi chî TriÓn l·m TM chuyªn ngµnh (Specialized Trade Fair) Nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i lo¹i nµy thêi gian ®Çu lµ dµnh cho kh¸ch chuyªn m«n (Business Visitors ), mÆc dï vËy mét sè Héi chî TriÓn l·m còng dµnh cho qu¶ng ®¹i quÇn chóng, th«ng th-êng dµnh mét phÇn thêi gian. Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i nµy chuyªn vÒ c¸c ngµnh hoÆc lÜnh vùc th-¬ng m¹i ( thÝ dô nh- thùc phÈm hoÆc da ) hoÆc ®«i khi mang nhiÒu néi dung v-ît ngoµi ph¹m vi kinh doanh ( thÝ dô nh- c¸c thiÕt bÞ bÖnh viÖn hoÆc tr-êng häc ). Møc ®é chuyªn m«n ho¸ còng kh¸c nhau. Kh¸ch hµng th-êng lµ quèc tÕ hoÆc quèc gia nãi vÒ vÒ ph¹m vi vµ xu h-íng th-êng gåm c¶ nhiÒu lo¹i h×nh kinh doanh vµ c«ng nghiÖp kh¸c nhau. ThÝ dô: Prªt µ Porter (Paris, Clothing) ; Anuga (Cologne. Food). c/ Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i phô trî : ( Secondary Trade fair ) Lo¹i h×nh nµy chiÕm ®a sè c¸c Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i. Chóng kh«ng ®-îc coi lµ nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i lín. Chóng th-êng ®ãng vai trß quan träng vÒ tõng lÜnh vùc riªng. Chóng th-êng bao gåm nh÷ng Héi chî TriÓn l·m chuyªn ngµnh rÊt s©u cã ph¹m vÞ trong n-í còng nh- quèc tÕ, kÓ c¶ nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i cña nhiÒu khu vùc, nhiÒu tØnh. Chóng th-êng bÞ h¹n chÕ vÒ kh¸ch chuyªn m«n, vµ nhiÒu Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i tØnh vµ khu vùc chØ nh»m môc ®Ých phôc vô ng-êi b¸n lÎ. ThÝ dô : INTERSVC (Paris, confectionery), National House Wares Exhibition (Chicago) International Food Fair (Utrecht) d) Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i tiªu dïng :(Consumer Trade Fair ) §©y lµ nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i dµnh cho qu¶ng ®¹i quÇn chóng ®Õn tham quan, bÞ giíi h¹n bëi tõng khu vùc hoÆc ®Õn tõ nhiÒu vïng cña quèc gia. HÇu hÕt c¸c Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i lo¹i nµy giíi thiÖu chung c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ thu hót sù quan t©m cña kh¸ch hµng tiªu dïng song còng cã nhiÒu Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i quan träng chuyªn vÒ c¸c lÜnh vùc quan träng nh- ¤t«, ThuyÒn vµ nhµ ë. ThÝ dô : International Ideal Homes Exhibition (Burmingham), Modern Engineer Exhibition (London). L-u ý chung : 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i h×nh Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i kh¸c nhau thay ®æi kh«ng chØ bëi môc ®Ých cña c¸c nhµ tham dù sÏ tham gia mµ cßn phô thuéc vµo tõng thÞ tr-êng cô thÓ. ë ViÖt nam hai lo¹i h×nh c) vµ d) th-êng ®-îc c¸c nhµ tæ chøc thùc hiÖn. II. Chøc n¨ng cña Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i 1. Chøc n¨ng chung : Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i lµ mét bé phËn quan träng, ph¸t huy hiÖu qu¶ nhanh vµ cao trong chÝnh s¸ch giao tiÕp,khuÕch tr-¬ng cña c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp. Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i ®· ®ãng vai trß næi bËt trong thÞ tr-êng hµng c«ng nghiÖp vµ ®ang thµnh c«ng trong thÞ tr-êng hµng tiªu dïng. Th«ng qua Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i gióp c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu nhanh, hiÖu qu¶ ®Ó lËp kÕ ho¹ch maketing cho t-¬ng lai, ®¸nh gi¸ cã c¬ së, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng XNK vµ kinh doanh . Cung cÊp cho c¸c tæ chøc doanh nghiÖp th«ng tin cô thÓ vÒ thÞ tr-êng cã chän läc vµ thiÕt lËp ngay mèi quan hÖ lµm ¨n ban ®Çu. Th«ng qua Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn giíi thiÖu vÒ ho¹t ®éng s¶n phÈm cña m×nh nhanh nhÊt, ®ång thêi thu thËp chÝnh x¸c, nhanh c¸c th«ng tin tõ kh¸ch hµng gióp c¸c doanh nghiÖp cã ngay kÒ ho¹ch chuÈn bÞ th©m nhËp thÞ tr-êng vµ tÝnh to¸n chÝnh x¸c hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng XNK vµ kinh doanh. Qua Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i cã thÓ n¾m b¾t ®-îc nhu cÇu thÞ hiÕu, së thÝch, phong tôc tËp qu¸n, c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng XNK cña tõng vïng, tõng khu vùc, h¬n n÷a cã thÓ ®-a ra c¸c chiÕn l-îc XNK vµ kinh doanh nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao tr¸nh thiÖt h¹i, sai xãt kh«ng cÇn thiÕt. Qua Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i doanh nghiÖp cã thÓ rót ng¾n ®-îc c¸c giai ®o¹n trong ho¹t ®éng marketing, t×m kiÕm nhanh kh¸ch hµng vµ cã thÓ chñ ®éng trong chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng XNK kinh doanh nh»m t¹o ra nh÷ng ph-¬ng ¸n tèi -u. Còng qua Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ l¹i m×nh, nh×n nhËn ®èi thñ c¹nh tranh, tõ ®ã ®-a ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ®¹t kÕt qu¶ XNK vµ kinh doanh tèt trªn thÞ tr-êng. Ngoµi ra th«ng qua Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i ®éi ngò c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c kinh doanh, ®Æc biÖt lµ XNK ®-îc n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt nhanh nhÊt, cã hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mang tÝnh tæng hîp cao tõ tæ chøc, tr×nh bµy, giao tiÕp, ®µm ph¸n vµ sö dông ng«n ng÷... H¬n n÷a tham dù Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i c¸c doanh nghiÖp cßn ®-îc sù ñng hé cña c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n-íc, ChÝnh phñ c¸c n-íc còng nh- c¸c ngµnh liªn quan phôc vô Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i nhhµng kh«ng, du lÞch, kh¸ch s¹n, vËn chuyÓn...Do vËy lµ ph-¬ng ph¸p tiÕp cËn thÞ tr-êng, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu Ýt tèn kÐm nhÊt ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. §iÒu cÇn nhÊn m¹nh, th«ng qua Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i c¸c doanh nghiÖp, cïng víi s¶n phÈm còng nh- dÞch vô cña m×nh kh¼ng ®Þnh vai trß vµ uy tÝn ®èi víi ng-êi tiªu dïng vµ qu¶ng ®¹i quÇn chóng. V× ngoµi sù ñng hé cña ®¬n vÞ, tæ chøc Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i, c¸c c¬ quan chÝnh phñ, c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n-íc, nhiÒu Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i cßn cã c¸c gi¶i th-ëng, c¸c giÊy chøng nhËn phÈm chÊt, c¸c b»ng khen, giÊy khen cÊp cho c¸c nhµ doanh nghiÖp, c¸c s¶n phÈm... 2. Chøc n¨ng cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i h×nh HCTLTM : a/ Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i tæng hîp : VÊn ®Ò mÊu chèt trong viÖc tr-ng bµy vµ giíi thiÖu hµng ho¸ t¹i c¸c Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i lµ lµm sao thu hót ®-îc sè l-îng lín kh¸ch tham dù vµo gian hµng. Dï cho kh¸ch tham quan cã thÓ ®«ng, nh-ng trong ®ã chØ cã mét l-îng kh¸ch nhÊt ®Þnh quan t©m ®Õn s¶n phÈm cña b¹n . Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i tæng hîp th-êng cã c¸c khu quèc gia riªng , nh-ng nhiÒu kh¸ch tham dù n-íc ngoµi n»m ë khu quèc tÕ vµ ë ®©y hä cã thÓ mong chê kh¸ch chuyªn m«n. Tuy nhiªn t¹i nhiªï n-íc ngoµi Ch©u ¢u, Mü Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i tæng hîp lµ lo¹i h×nh thÝch hîp b/ Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i chuyªn ngµnh : §©y th-êng lµ Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i cã hiÖu qu¶ , bëi nã thu hót ®-îc sè l-îng lín c¸c nhµ lµm ¨n quan t©m ®Õn c¸c lÜnh vùc cô thÓ . Riªng t¹i T©y ¢u , mét kh¸ch tham dù t¹i mét Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i chuyªn ngµnh bÊt kú ®Òu cã thÓ gÆp gì nhiÒu nhµ kinh doanh tõ nhiÒu n-íc, mµ nh÷ng kh¸ch kinh doanh nµy hä rÊt muèn ®-îc gÆp vµ lµm viÖc khi ë trong n-íc . Nh-ng vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi mçi nhµ tham dù Héi chî TriÓn l·m lµ ®¶m b¶o sao cho cã mét l-îng kh¸ch lín nhÊt ®Þnh ®Õn th¨m gian hµng cña m×nh trong thêi gian TriÓn l·m lµ mét ®iÒu khã kh¨n . §èi víi c¸c c«ng ty ®ang th©m nhËp vµo mét thÞ tr-êng, nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i nµy t¹o ra mét c¬ héi thuËn lîi ®Ó t×m kiÕm §¹i lý 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hoÆc nhµ nhËp khÈu / ph©n phèi . Mét khi ®· x¸c ®Þnh ®-îc môc tiªu cho thÞ tr-êng th× c¸c c«ng ty th-êng dïng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i ®Ó ñng hé c¸c c¬ quan ®¹i diÖn b»ng c¸ch liªn l¹c vµ c¸c nhµ nhËp khÈu c«ng nghiÖp, c¸c nhµ b¸n lÎ .. c/ Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i bæ trî : ThËt hiÕm ®èi víi c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn ®Ó cã ®-îc c¸c gian hµng t¹i nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i nµy, song chÝnh phñ ph¶i c©n nh¾c qióp c¸c c«ng ty tham gia vµo c¸c Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i nh- vËy , khi x¸c ®Þnh ®-îc ®óng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i vµ thÊy nã phï hîp víi kÕ ho¹ch tiÕp thÞ . Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i lo¹i nµy cã ph¹m vi trong mét quèc gia cã chøc n¨ng nh- c¸c Héi chî TriÓn l·m lín, lµ mét ph-¬ng tiÖn quan träng ®Ó t×m kiÕm c¸c ®¹i lý, nhµ ph©n phèi cho mét c«ng ty ®ang mong muèn th©m nhËp thÞ tr-êng . Mét khi t¹i mét thÞ tr-¬ng cã c¶ c¸c Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i khu vùc vµ quèc gia ®Òu cã thÓ coi lµ nh÷ng ph-¬ng tiÖn quan träng ®Ó më réng c¸c quan hÖ th-¬ng m¹i ë c¸c møc ®é vµ nh- vËy sÏ t¹o c¬ héi ®Ó cñng cè, thiÕt lËp mét m¹ng l-íi ph©n phèi thóc ®Èy viÖc th©m nhËp thÞ tr-êng. Trong c¸c lÜnh vùc nh- quÇn ¸o, quµ tÆng, th× Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i th-êng lµ nh÷ng c¬ héi quyÕt ®Þnh ®Ó giíi thiÖu c¸c biÖn ph¸p míi ®Èy m¹nh kinh doanh b¸n lÎ cho hµng n¨m hoÆc nöa n¨m. Chóng cã thÓ lµ sù kiÖn quan träng th«ng b¸o tr-íc trong th-¬ng m¹i, vµ nhiÒu c«ng ty thÊy nã lµ b¶n chÊt ®Ó tham dù nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i, th«ng th-êng c¸ch tèt nhÊt ®Ó lµm ®iÒu nµy th-êng kÕt hîp víi c¸c nhµ ph©n phèi. d/ Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i tiªu dïng BÊt chÊp sù thËt lµ c¸c Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i më cöa cho qu¶ng ®¹i quÇn chóng cã thÓ thu hót mét sè l-îng lín c¸c kh¸ch tham quan, ®©y th-êng lµ mét sù l·ng phÝ tiÒn ®èi víi mét c«ng ty hoÆc mét quèc gia tham gia, trõ phi viÖc ph©n phèi ®· ®-îc thiÕt lËp, vµ c¸c s¶n phÈm cña hä cã trong c¸c cöa hµng b¸n lÎ, lo¹i trõ mét ®iÒu nÕu c¸c kh¸ch tham dù cã ®iÒu kiÖn trang tr¶i toµn bé chi phÝ vµ sinh lîi tõ viÖc b¸n hµng t¹i gian hµng. Nh-ng ®iÒu nµy kh«ng ph¶i lµ c¸ch ®Ó g©y dùng sù tiÕp tôc b¸n hµng t¹i mét thÞ tr-êng - NÕu s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty cã mÆt t¹i c¸c cöa hµng, vµ chóng cã thÓ ®· ®ång nhÊt nh- nhau, sau ®ã nã cã thÓ cã Ých ®èi víi viÖc tæ chøc c¸c Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i tiªu dïng nh- mét c«ng cô xóc tiÕn, ®Æc biÖt nÕu viÖc tr-ng bµy cã mét l-îng kh¸ch b¸n lÎ lín ®· tiªu thô s¶n phÈm 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. C¸c Tæ chøc Héi chî TriÓn l·m lín trªn thÕ giíi : Héi chî triÓn l·m th-¬ng m¹i hiÖn nay lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn th-¬ng m¹i ®iÓn h×nh phæ biÕn kh¾p mäi n¬i trªn thÕ giíi. ¥ tõng n-íc cã nhiÒu tæ chøc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy, mçi khu vùc còng cã c¸c tæ chøc riªng vµ trªn ph¹m vi thÕ giíi còng cã tæ chøc riªng nh- B.I.E. Mçi mét tæ chøc tuú theo c¸c ho¹t ®éng cô thÓ hä lÊy tªn còng kh¸c nhau nh-: 1) Trªn thÕ giíi cã B.I.E - International Exhibition Bureau 2) ë c¸c khu vùc còng cã c¸c tæ chøc riªng nh- APECC - Asia Pacific Exhibition & Convention Council 3) C¸c n-íc còng cã nhiÒu tæ chøc chuyªn s©u nh-: - Hannover - Messe International GMBH - §øc - Adsale - Adsale Exhibition Services Ltd - Hångk«ng - Shanghai International Exhibition Corporation - Trung Quèc Mçi n-íc cã tõ hµng chôc ®Õn hµng tr¨m tæ chøc héi chî triÓn l·m, vµ còng mçi n-íc cã hµng tr¨m ®Õn hµng ngµn cuéc Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i hµng n¨m. Mçi khu v-c ®Òu cã mét tæ chøc chuyªn vÒ héi chî triÓn l·m. §iÒu nµy cµng chøng tá tÇm quan träng cña héi chî triÓn l·m trong viÖc xóc tiÕn, ®Èy m¹nh xuÊt nhËp khÈu vµ th-¬ng m¹i trong ph¹m vi mét n-íc, trong khu vùc vµ toµn cÇu. Sau ®©y lµ mét sè tæ chøc héi chî triÓn l·m cña n-íc ngoµi ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam vµ ViÖt Nam tham gia vµo vµ cïng phèi hîp ho¹t ®éng. Apecc - Asia Pacific Exhibition & convention council HéI §åNG VÒ HéI CHî TRIÓN L·M C¸C N¦íC CH¢U ¸ - TH¸I B×NH D¦¥NG Add : 159 Samsung - dong, Kangnam - gu, Seoul 135 - 731 Korea Tel : 82 - 2 - 551 - 1134 Fax : 82 - 2 - 551 - 0117 Website : www.apecc.or.kn E - mail : master1@apecc.or.kn 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1) APECC lµ mét tæ chøc quèc tÕ phi lîi nhuËn, phi chÝnh trÞ. §-îc thµnh lËp vµo th¸ng 11/1989 gåm 9 thµnh viªn t¹i cuéc häp më ®Çu t¹i Korea Exhibition Centre ( KOEX ) t¹i SEOUL. Môc ®Ých cña APECC lµ ph¸t triÓn c¸c lîi Ých kinh doanh toµn cÇu cña c¸c thµnh viªn th«ng qua sù céng t¸c chÆt chÏ chung vµ khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn cña c¸c ®¬n vÞ Héi chî TriÓn l·m ë khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D-¬ng. - §¹i Héi §ång ®Çu tiªn ®-îc tæ chøc t¹i International Exhibition Centre ë Osaka (Intex, Osaka) th¸ng 5/1990. Ngµy nay APECC cã 34 thµnh viªn cña 15 n-íc kh¾p khu vùc ch©u A - Th¸i B×nh D-¬ng. - APECC x¸c ®Þnh nh÷ng môc tiªu tæ chøc riªng cña m×nh nh- sau: + N©ng cao quyÒn lîi cña c¸c thµnh viªn trong t×nh h×nh quèc tÕ cña c¸c cuéc tæ chøc HCTL cïng thêi ®iÓm. + G©y dùng mèi quan hÖ v× lîi Ých chung vµ t×nh h÷u nghÞ bÒn chÆt gi÷a c¸c thµnh viªn. + Cung cÊp cho c¸c thµnh viªn sè l-îng th«ng tin vµ t- liÖu míi nhÊt vÒ Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i. + §ãng gãp hiÖu qu¶ vµo hoµ b×nh thÕ giíi. - APECC cã nhiÒu lo¹i h×nh ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cho c¸c thµnh viªn: + Ên phÈm: APECC Newsletter ( xuÊt b¶n mïa xu©n vµ mµu thu) APECC Membership Directory ( hµng n¨m) APECC Brochure + Ch-¬ng tr×nh ho¹t ®éng trao ®æi c¸n bé gi÷a c¸c thµnh viªn + §¸p l¹i nh÷ng ®Ò nghÞ cña c«ng chóng gi÷a c¸c thµnh viªn + DÞch vô Internet : http://www. apecc. or. kn 2) C¸c thµnh viªn: ( t×nh tr¹ng 1998, th¸ng 1) + Chñ cña c¬ së vËt chÊt : Trung t©m TriÓn l·m, Trung t©m Héi nghÞ, Phßng häp... + Héi nghÞ chuyªn ngµnh: ( Héi chî TriÓn l·m vµ t-¬ng tù), c¸c nhµ tæ chøc + C¸c ngµnh vµ dÞch vô liªn quan : Hµng kh«ng, giao th«ng ®-êng bé, tµu biÓn, vËn chuyÓn, dÞch vô trî gióp vÒ ng«n ng÷ häc, dÞch vô th- ký, c¸c c«ng ty trî gióp... 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 1: Thµnh viªn PhÝ hµng n¨m (USD) 1 500 1 000 500 Regular Members Associate Members Affiliate Members PhÝ ban ®Çu 1 000 500 300 - APECC gåm 34 thµnh viªn cña 15 n-íc: a. Regular Member ( 29) b. Associate Member ( 3) - Debindo multi adhismasti pt, Indonexia - Pt, Ad - House Primacipta, Indonexia - Viet Nam National Trade Fair and Advertising Company (Vinexad) c. Affiliate Member (2) 3) S¬ ®å tæ chøc : §¹i héi ®ång Chñ tÞch Phã chñ tÞch ñy Ban th-êng trùc ñy Ban LuËt ph¸p ñy Ban Héi viªn Tæng Th- ký Tr-ëng phßng gi¸m s¸t th- ký thùc thi 19 Thñ quü Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4) Tµi chÝnh: Tµi chÝnh ho¹t ®éng cña APECC dùa c¬ b¶n vµo phÝ ®ãng gãp gia nhËp vµ héi viªn, phÝ hµng n¨m vµ doanh sè tõ c¸c nguån nhqu¶ng c¸o trong Ên phÈm. Hannover - Messe International GMBH Germany C«ng ty Héi chî TriÓn L·m Hannover Céng hoµ Liªn bang §øc. 1. §¬n vÞ tæ chøc Héi chî triÓn l·m Th-¬ng m¹i lín nhÊt thÕ giíi. C«ng ty ®Æt t¹i Hannover - Deutsche Messe AG lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ tæ chøc Héi chî triÓn l·m Th-¬ng m¹i cã kinh nghiÖm vµ thµnh c«ng nhÊt trªn thÕ giíi vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ Hannover Fair, CeBIT, EMO vµ LIGNA Hannover - nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i quan träng nhÊt trªn thÕ giíi. C«ng ty trùc thuéc lµ Hannover - Messe International tiÕp nèi nh÷ng c«ng viÖc cña Deutsche Messe AG vµ kinh nghiÖm cña m×nh vÒ thÞ tr-êng quèc tÕ nh»m cung cÊp dÞch vô Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i tèt nhÊt. Hannover - Messe International cã nh÷ng kh¶ n¨ng t¹o ra ¶nh h-ëng tèt vÒ c¸c thÞ tr-êng ®Çy høa hÑn vµ më réng kinh doanh. 2. §¬n vÞ hµng ®Çu vÒ tiÕp thÞ ë nh÷ng thÞ tr-êng ph¸t triÓn. + Tõ n¨m 1985 Hannover - Messe International ®· ph¸t triÓn vµ tæ chøc c¸c héi chî c«ng nghiÖp vµ triÓn l·m th-¬ng m¹i kh¾p toµn cÇu. C¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ tËp chung vµo c¸c thÞ tr-êng ph¸t triÓn ®Ó t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò ban ®Çu ch-a cã ®èi víi c¸c c«ng ty c«ng nghiÖp (ThÝ dô kh¸ch tham dù). + Hannover Messe International lµ mét tæ chøc Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i ch©u ¢u hµng ®Çu ë Trung Quèc. ChÝnh t¹i ®©y c«ng ty ®· cã mét hå s¬ hµo hïng vµo n¨m 1984. Nh÷ng Héi chî TriÓn l·m Th-¬ng m¹i tæ chøc t¹i Trung Quèc ®· t¹o ra mét hßn ®¸ t¶ng vµo phÇn cßn l¹i cña khu vùc réng lín nµy. + T¹i ViÖt nam, mét khu vùc ph¸t triÓn nhanh ®ang ®-îc quan t©m, Hannover Messe International ®· tÝch luü ®-îc nhiÒu kinh nghiÖm trong ho¹t ®éng tiÕp thÞ Héi chî TriÓn l·m. Quan hÖ víi nh÷ng (nhµ quyÕt ®Þnh) quan chøc quan träng t¹i ®©y rÊt tèt. G¾n chÆt víi trong n-íc, Hannover Messe International ®ãng mét vai trß quan träng t¹i Thæ NhÜ Kú t¹i ®©y c«ng ty ®· tæ chøc mét Héi chî C«ng nghiÖp lín nhÊt n-íc nµy. 20
- Xem thêm -