Tài liệu Vai trò của công nghệ thông tin với sự phát triển của giáo dục

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Cïng víi sù v¬n lªn kh«ng ngõng ngµnh Bu chÝnh viÔn th«ng ®ang cïng ®Êt níc trong tiÕn tr×nh héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Víi ph¬ng ch©m ®i t¾t ®ãn ®Çu, hiÖn nay c¸c c«ng ty trùc thuéc Tæng c«ng ty Bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam (VNPT) ®ang tõng bíc ®îc ®Çu t c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó b¾t kÞp víi xu thÕ ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thËp kû 90, khi c«ng nghÖ th«ng tin di ®éng GSM 900 trªn thÞ trêng th«ng tin di ®éng thÕ giíi ®· ph¸t triÓn vµ th¬ng m¹i ho¸ th× ë ViÖt Nam cha cã c«ng ty nµo sö dông c«ng nghÖ nµy. Tríc t×nh h×nh ®ã, vµo ®Çu n¨m 1993, VNPT ®· quyÕt ®Þnh ®a c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nµy vµo ViÖt Nam vµ giao cho c«ng ty Th«ng tin di ®éng (VMS) qu¶n lý, ®Çu t x©y dùng m¹ng líi, cung cÊp dÞch vô th«ng tin di ®éng trªn toµn l·nh thæ ViÖt Nam, ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. §Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao, VMS ®· tõng bíc ®Çu t c¸c thiÕt bÞ m¹ng líi theo tiªu chuÈn quèc tÕ víi sù gióp ®ì cña ®èi t¸c Comvik. NhiÒu dù ¸n ®Çu t ®îc lËp vµ triÓn khai thùc hiÖn theo chiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty. ViÖc c¸c dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng mét c¸ch hiÖu qu¶ cã sù ®ãng gãp kh«ng nhá cña c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n . Trong thêi gian tíi c«ng ty sÏ tËp trung ®Çu t m¹nh vµo m¹ng líi ®Ó t¹o bíc nh¶y vät vÒ chÊt lîng còng nh sè lîng dÞch vô cung cÊp. V× vËy, chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ®ang lµ mét vÊn ®Ò cÇn quan t©m hiÖn nay ë c«ng ty. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, víi mong muèn ®îc gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng nµy, em ®· chän ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp: “Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i c«ng ty Th«ng tin di ®éng “ LuËn v¨n ®îc tr×nh bµy thµnh 3 ch¬ng nh sau: Ch¬ng I: Dù ¸n ®Çu t vµ chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i c«ng ty Th«ng tin di ®éng. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i c«ng ty Th«ng tin di ®éng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o, TS. Lu ThÞ H¬ng vµ c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n – Thèng kª - Tµi chÝnh c«ng ty Th«ng tin di ®éng ®· quan t©m híng dÉn, gióp ®ì tËn t×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong qu¸ tr×nh viÕt luËn v¨n. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Lêi më ®Çu 2 Ch¬ng I Dù ¸n ®Çu t vµ chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp 7 1. Vai trß cña dù ¸n ®Çu t ®èi víi doanh nghiÖp 1.1 Dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp 1.1.1 Ho¹t ®éng ®Çu t cña doanh nghiÖp 1.1.2 Dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp 1.2 Vai trß cña dù ¸n ®Çu t ®èi víi doanh nghiÖp 2. Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp 2.1 Kh¸i niÖm ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t 2.2 Néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp 7 7 7 9 12 12 12 13 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.1 X¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t vµ vèn ®Çu t tõng n¨m theo tiÕn ®é thùc hiÖn ®Çu t dù kiÕn. 14 2.2.2 Nguån tµi trî cña dù ¸n 16 2.2.3 X¸c ®Þnh dßng tiÒn cña dù ¸n ®Çu t theo tõng thêi kú 18 2.2.4 C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t 20 3ChÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp 27 3.1 Kh¸i niÖm chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®èi víi doanh nghiÖp 27 3.2 Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t 27 3.2.1 Thêi gian ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n 27 3.2.2 Chi phÝ cho viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n 27 3.2.3 KÕt qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n 28 3.3 C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp 28 3.3.1 C¸c nh©n tè chñ quan 28 3.3.2 C¸c nh©n tè kh¸ch quan 30 Ch¬ng II Thùc tr¹ng chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i c«ng ty Th«ng tin di ®éng. 32 1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty Th«ng tin di ®éng 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Th«ng Tin Di §éng 1.2 S¬ ®å tæ chøc c«ng ty th«ng tin di ®éng 1.3 Ph¬ng thøc kinh doanh cña c«ng ty 1.3.1 Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh 1.3.2 Vµi nÐt giíi thiÖu vÒ Comvik 1.4 §Æc ®iÓm kinh doanh dÞch vô cña c«ng ty 1.4.1 §Æc tÝnh s¶n phÈm cña c«ng ty 1.4.2 §Æc tÝnh kinh tÕ kü thuËt cña quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty 1.4.3 §èi tîng kh¸ch hµng cña c«ng ty 1.5 T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 32 32 34 35 35 35 36 36 37 38 39 2. Thùc tr¹ng chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i c«ng ty th«ng tin di ®éng 43 2.1 Quy tr×nh lËp vµ ph©n tÝch dù ¸n t¹i c«ng ty 43 2.2 C¬ së tÝnh to¸n doanh thu, chi phÝ cña mét dù ¸n 45 2.3 Quy tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n l¾p ®Æt dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng tr¶ tiÒn tríc cña c«ng ty VMS. 46 2.3.1 Sù cÇn thiÕt cña dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng tr¶ tiÒn tríc (prepaidcard) 46 2.3.2 M« t¶ dù ¸n 47 2.3.3 Giíi thiÖu chung vÒ hÖ thèng Pre-paid cho m¹ng GSM 49 2.3.4 Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n l¾p ®Æt dÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng tr¶ tiÒn tríc (Dù ¸n Prepaid Card). 50 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.4 §¸nh gi¸ chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i c«ng ty th«ng tin di ®éng 2.4.1 KÕt qu¶ ®¹t ®îc 2.4.2 Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n 61 61 63 Ch¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t t¹i c«ng ty Th«ng tin di ®éng. 67 1.§Þnh híng ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty trong thêi gian tíi 1.1 ph¬ng híng ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty bu chÝnh viÔn th«ng 1.2 §Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty 67 67 68 2. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ®Çu t t¹i c«ng ty Th«ng tin di ®éng. 2.1 X¸c ®Þnh ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thu, chi cña dù ¸n 2.2 N©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thu thËp, ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin 2.3 Hoµn thiÖn c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t 2.4 X©y dùng ch¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t 2.5 Tæ chøc ®iÒu hµnh hîp lý, cã khoa häc ¸n 71 71 72 72 74 74 3. KiÕn nghÞ 75 KÕt luËn 89 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 90 Ch¬ng I Dù ¸n ®Çu t vµ chÊt lîng ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 1. Vai trß cña dù ¸n ®Çu t ®èi víi doanh nghiÖp 1.1 Dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp 1.1.1 Ho¹t ®éng ®Çu t cña doanh nghiÖp §Çu t lµ ho¹t ®éng chñ yÕu quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn vµ t¨ng trëng cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh. Ho¹t ®éng ®Çu t lµ ho¹t ®éng bá vèn vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt, kinh doanh hay dÞch vô nh»m t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n vµ t¸i s¶n xuÊt më réng c¸c c¬ së vËt chÊt cña nÒn kinh tÕ nãi chung, cña ®Þa ph¬ng, cña ngµnh vµ cña c¸c c¬ së kinh doanh dÞch vô nãi riªng. Ho¹t ®éng ®Çu t ë ®©y ®îc hiÓu lµ ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn trong ®ã ngêi cã tiÒn ®Çu t tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nh»m t¹o ra s¶n phÈm míi cho nÒn kinh tÕ, lµm t¨ng tiÒm lùc s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho ngêi lao ®éng. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi, qu¶n lý vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t cã thÓ ph©n lo¹i ho¹t ®éng ®Çu t theo c¸c tiªu thøc sau:  Theo c¬ cÊu vèn, ®Çu t cã thÓ ®îc chia thµnh c¸c lo¹i sau:  §Çu t tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) §©y lµ lo¹i ®Çu t nh»m mua s¾m , c¶i t¹o, më réng TSC§ trong doanh nghiÖp. Th«ng thêng vèn ®Çu t cho lo¹i tµi s¶n nµy chiÕm mét tû träng lín trong tæng vèn ®Çu t cña doanh nghiÖp. Lo¹i nµy cã thÓ bao gåm: - §Çu t x©y l¾p - §Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ - §Çu t TSC§ kh¸c §Çu t cho TSC§ bao gåm ®Çu t tµi s¶n h÷u h×nh (nhµ xëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ…) vµ ®Çu t tµi s¶n v« h×nh (danh tiÕng, b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ, tªn th¬ng m¹i…).  §Çu t tµi s¶n lu ®éng(TSL§) §©y lµ kho¶n ®Çu t h×nh thµnh nªn TSL§ cÇn thiÕt b¶o ®¶m cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng b×nh thêng. Khi cã sù t¨ng trëng cña doanh nghiÖp ë mét møc ®é nµo ®ã ®ßi hái ph¶i cã sù bæ sung TSL§.  §Çu t tµi s¶n tµi chÝnh Trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän ®Çu t vµo c¸c tµi s¶n tµi chÝnh nh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu. Lo¹i tµi s¶n nµy cã thÓ mang l¹i c¸c lîi Ých tµi chÝnh trong t¬ng lai. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖc ph©n lo¹i ®Çu t theo c¬ cÊu vèn gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ xem xÐt tÝnh chÊt hîp lý cña c¸c kho¶n ®Çu t trong tæng thÓ ®Çu t cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o x©y dùng ®îc mét kÕt cÊu tµi s¶n thÝch øng víi ®iÒu kiÖn cña tõng doanh nghiÖp nh»m ®¹t hiÖu qu¶ ®Çu t cao.  Theo môc tiªu cã thÓ chia thµnh c¸c lo¹i sau:  §Çu t t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp  §Çu t ®æi míi s¶n phÈm  §Çu t thay ®æi thiÕt bÞ  §Çu t më réng xuÊt khÈu s¶n phÈm, n©ng cao chÊt lîng, më réng thÞ trêng tiªu thô.  §Çu t kh¸c: nh gãp vèn thùc hiÖn liªn doanh víi c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ kh¸c, ®Çu t ra níc ngoµi… ViÖc ph©n lo¹i nµy gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ kiÓm so¸t ®îc t×nh h×nh thùc hiÖn ®Çu t theo nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh. §Ó ®¶m b¶o cho mäi c«ng cuéc ®Çu t ®îc tiÕn hµnh thuËn lîi, ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Ò ra ®ßi hái ph¶i lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ. Cã nghÜa lµ ph¶i xem xÐt, tÝnh to¸n toµn diÖn c¸c khÝa c¹nh kinh tÕ, kü thuËt, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, m«i trêng, x· héi, ph¸p lý… cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t , ®Õn sù ph¸t huy t¸c dông vµ hiÖu qu¶ ®¹t ®îc cña c«ng cuéc ®Çu t, ®ång thêi ph¶i dù ®o¸n ®îc c¸c yÕu tè bÊt ®Þnh sÏ x¶y ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t, ¶nh hëng ®Õn sù thµnh b¹i cña c«ng cuéc ®Çu t. TÊt c¶ sù chuÈn bÞ nµy ®îc thÓ hiÖn trong dù ¸n ®Çu t. 1.1.2 Dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp XÐt mét c¸ch tæng qu¸t dù ¸n ®Çu t lµ mét tËp hîp c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Æc thï víi c¸c môc tiªu, ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn cô thÓ ®Ó ®¹t tíi tr¹ng th¸i mong muèn. Mét dù ¸n ®Çu t cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau:  Môc tiªu cña dù ¸n ®Çu t Nh÷ng môc tiªu vÒ t¨ng trëng kinh tÕ, ®ãng gãp phóc lîi cho x· héi, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng cêng søc m¹nh c¹nh tranh… cÇn ® îc ho¹ch ®Þnh mét c¸ch hîp lý th«ng qua viÖc thùc hiÖn c¸c kÕt qu¶ cô thÓ vÒ thu nhËp cña dù ¸n, vÒ nghÜa vô ®ãng thuÕ ®èi víi nhµ níc, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng… VÊn ®Ò lµ c¸c môc tiªu nµy cÇn ph¶i ® îc ®Þnh híng mét c¸ch phï hîp víi nguån lùc s½n cã vµ cã thÓ huy ®éng ®îc, ®Æc biÖt lµ phï hîp víi xu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng vµ cña x· héi trong t¬ng lai.  C¸c nguån lùc cña dù ¸n ®Çu t 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh÷ng nguån lùc nµy bao gåm tiÒn, tµi nguyªn, tri thøc khoa häc kü thuËt, n¨ng lùc lao ®éng s¶n xuÊt cña con ngêi…Vµ muèn sö dông ®îc chóng cÇn ph¶i bá ra mét chi phÝ nhÊt ®Þnh nh chi cho ho¹t ®éng nghiªn cøu triÓn khai, chi cho viÖc khai th¸c tµi nguyªn, ®µo t¹o n©ng cÊp tay nghÒ, chi cho x©y dùng, më réng nhµ m¸y, kho b·i hay thay thÕ, mua thªm m¸y mãc thiÕt bÞ.  TÝnh chÊt kÕ ho¹ch cña dù ¸n ®Çu t Chi phÝ sö dông nguån lùc ph¶i ®îc dù trï mét c¸ch chi tiÕt theo tõng diÔn biÕn, c«ng ®o¹n cña viÖc chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trong suèt qu¸ tr×nh dù ¸n ®îc thùc hiÖn lu«n cã sù vËn ®éng liªn tôc cña c¸c dßng chi phÝ vµ thu nhËp do ®ã tÝnh chÊt kÕ ho¹ch cña dù ¸n thÓ hiÖn ë sù s¾p xÕp, ®iÒu chØnh sù vËn ®éng nµy mét c¸ch nhÞp nhµng, hµi hoµ nh»m ®¹t ®îc môc tiªu cña dù ¸n. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ dù ¸n ®Çu t cÇn xem xÐt chu kú cña dù ¸n ®Çu t. Chu kú cña dù ¸n ®Çu t lµ c¸c bíc hoÆc c¸c giai ®o¹n mµ mçi dù ¸n ph¶i tr¶i qua b¾t ®Çu tõ khi dù ¸n míi chØ lµ ý ®å ®Õn khi dù ¸n ®îc hoµn thµnh, chÊm døt ho¹t ®éng. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ thùc hiÖn mét dù ¸n ®Çu t tr¶i qua 3 giai ®o¹n: chuÈn bÞ ®Çu t, thùc hiÖn ®Çu t vµ vËn hµnh c¸c kÕt qu¶ cña giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t nh»m ®¹t ®îc môc tiªu cña dù ¸n. C¸c bíc c«ng viÖc cña c¸c giai ®o¹n h×nh thµnh vµ thùc hiªn mét dù ¸n ®Çu t cã thÓ ®îc tãm t¾t trong b¶ng sau. B¶ng 1.1: C¸c giai ®o¹n cña mét dù ¸n ®Çu t ChuÈn bÞ ®Çu t Nghiªn Nghiªn Cøu ph¸t hiÖn c¸c c¬ héi ®Çu t Cøu tiÒn kh¶ thi s¬ bé lùa chän dù ¸n Nghiªn cøu kh¶ thi (lËp dù ¸n (LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt) Thùc hiÖn ®Çu t §¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh (thÈ m ®Þnh dù ¸n) §µm ph¸n vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång ThiÕt kÕ vµ lËp dù to¸n thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh Ch¹y thö vµ nghiÖm thu sö dông VËn hµnh kÕt qu¶ ®Çu t Sö dông cha hÕt c«ng suÊt Sö dông c«ng suÊt ë møc cao nhÊt C«ng suÊt gi¶m dÇn vµ thanh lý Qu¸ tr×nh lËp dù ¸n n»m trong giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t. C«ng t¸c so¹n th¶o ®îc tiÕn hµnh qua 3 møc ®é nghiªn cøu:  Giai ®o¹n nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t §©y lµ giai ®o¹n h×nh thµnh dù ¸n vµ lµ bíc nghiªn cøu s¬ bé nh»m x¸c ®Þnh triÓn väng ®em l¹i hiÖu qu¶ vµ sù phï hîp víi thø tù u tiªn trong chiÕn lîc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cã hai cÊp ®é nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t lµ c¬ héi ®Çu t chung vµ c¬ héi ®Çu t cô thÓ. C¬ héi ®Çu t chung lµ c¬ héi ®Çu t ®îc xem xÐt ë cÊp ®é ngµnh, vïng hoÆc c¶ níc nh»m ph¸t hiÖn nh÷ng lÜnh vùc cÇn vµ cã thÓ ®îc ®Çu t trong tõng thêi kú ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc. C¬ héi ®Çu t cô thÓ ®îc xem xÐt ë cÊp ®é tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô nh»m ph¸t triÓn, më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ trêng… ViÖc nghiªn cøu vµ ph¸t hiÖn c¸c c¬ héi ®Çu t ë mäi cÊp ®é ph¶i ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn ®Ó cung cÊp c¸c dù ¸n s¬ bé cho nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi, tõ ®ã x¸c ®Þnh ®îc danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t cÇn thùc hiÖn trong tõng thêi kú kÕ ho¹ch.  Giai ®o¹n nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi. §©y lµ bíc tiÕp theo cña c¸c c¬ héi ®Çu t cã nhiÒu triÓn väng ®· ®îc lùa chän, cã quy m« ®Çu t lín, phøc t¹p vÒ mÆt kü thuËt, thêi gian thu håi vèn l©u, cã nhiÒu yÕu tè bÊt ®Þnh t¸c ®éng. §èi víi c¸c c¬ héi ®Çu t quy m« nhá, kh«ng phøc t¹p vÒ mÆt kü thuËt vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ râ rµng th× cã thÓ bá qua giai ®o¹n nghiªn cø tiÒn kh¶ thi. Trong giai ®o¹n nµy c¸c nhµ ®Çu t ph¶i íc tÝnh c¸c kho¶n môc chñ yÕu nh thu nhËp, chi phÝ. ViÖc íc tÝnh ®îc tiÕn hµnh c¨n cø vµo nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña dù ¸n, c«ng suÊt, dung lîng vµ c¸c yÕu tè kh¸c. §ång thêi ph¶i x¸c ®Þnh ®îc nguån vèn, quy m« ®Çu t vµ chi phÝ c¬ héi cña nã. §Æc ®iÓm nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò ë giai ®o¹n nµy lµ cha chi tiÕt, xem xÐt ë tr¹ng th¸i tÜnh, ë møc trung b×nh mäi ®Çu ra, ®Çu vµo, mäi khÝa c¹nh kü thuËt, tµi chÝnh kinh tÕ cña c¬ héi ®Çu t. V× vËy, tÝnh chÝnh x¸c ë giai ®o¹n nµy kh«ng cao.  Giai ®o¹n nghiªn cøu kh¶ thi §©y lµ bíc sµng läc cuèi cïng ®Ó lùa chän ®îc dù ¸n tèi u. ë giai ®o¹n nµy ph¶i kh¼ng ®Þnh c¬ héi ®Çu t cã kh¶ thi hay kh«ng, cã v÷ng ch¾c, cã hiÖu qu¶ hay kh«ng? ë giai ®o¹n nµy, mäi khÝa c¹nh nghiªn cøu ®Òu ®îc xem xÐt ë tr¹ng th¸i ®éng tøc lµ cã tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè bÊt ®Þnh cã thÓ x¶y ra theo tõng néi dung nghiªn cøu. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸, ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t, tæng møc kinh phÝ ®Çu t (néi, ngo¹i tÖ), c¸c khèi lîng thiÕt bÞ, vËt liÖu chñ yÕu, nguån vèn, c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch dù ¸n ®Çu t …  Giai ®o¹n ®¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh (thÈm ®Þnh dù ¸n) Trong giai ®o¹n nµy dù ¸n ®îc ®a lªn c¸c c¬ quan chøc n¨ng, c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn hoÆc ban gi¸m ®èc cña c«ng ty ®Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t. TiÕp theo lµ giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t , ë giai ®o¹n nµy c¸c nhµ ®Çu t tiÕn hµnh ký kÕt vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång mua s¾m thiÕt bÞ, x©y l¾p c«ng tr×nh vµ vËn hµnh ch¹y thö. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cuèi cïng lµ ®¸nh gi¸ sau khi thùc hiÖn dù ¸n: giai ®o¹n nµy rÊt cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é ®ãng gãp cña dù ¸n vµo lîi Ých cña ®Êt níc còng nh lîi Ých c¶u ®¬n vÞ kinh doanh sau nh÷ng n¨m vËn hµnh c«ng tr×nh. 1.2 Vai trß cña dù ¸n ®Çu t ®èi víi doanh nghiÖp Dù ¸n ®Çu t lµ c¨n cø quan träng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu ®Çu t, do ®ã nã cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn quyÕt ®Þnh ®Çu t dµi h¹n cña doanh nghiÖp. §©y lµ mét trong nh÷ng quyÕt ®Þnh cã ý nghÜa chiÕn lîc, t¸c ®éng lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ßi hái ph¶i cã mét lîng vèn lín ®Ó ®Çu t. V× vËy, hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu t phô thuéc vµo viÖc dù to¸n ®óng ®¾n vèn ®Çu t. Sai lÇm trong viÖc dù to¸n vèn ®Çu t g©y hËu qu¶ nghiªm träng cho doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy, dù ¸n ®Çu t cã vai trß rÊt lín ®èi víi doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn ë chç: Dù ¸n ®Çu t lµ c¨n cø quan träng ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc bá vèn ®Çu t, lµ c¬ së ®Ó xin phÐp ®îc ®Çu t vµ giÊy phÐp ho¹t ®éng, xin phÐp nhËp khÈu vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ, xin hëng c¸c kho¶n u ®·i, xin gia nhËp c¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp. Ngoµi ra nã cßn lµ ph¬ng tiÖn t×m ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc liªn doanh bá vèn ®Çu t. Dù ¸n ®Çu t cßn lµ c¨n cø quan träng ®Ó theo dâi, ®«n ®èc qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi, h¹n chÕ nh÷ng víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n, xö lý hµi hoµ quan hÖ vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô gi÷a c¸c bªn tham gia dù ¸n. Tõ nh÷ng vai trß quan träng nh vËy viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t kh«ng thÓ coi nh lµ mét viÖc lµm chiÕu lÖ ®Ó t×m ®èi t¸c, xin cÊp vèn, vay vèn mµ ph¶i coi ®ã lµ mét c«ng viÖc quan träng, nghiªm tóc bëi nã x¸c ®Þnh quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña chÝnh b¶n th©n c¸c ®¬n vÞ lËp dù ¸n. 3 2. Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp 2.1 Kh¸i niÖm ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t lµ ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n díi gi¸c ®é cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n tham gia ®Çu t vµo dù ¸n. Mèi quan t©m chñ yÕu cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nµy lµ viÖc ®Çu t vµo dù ¸n cã mang l¹i mét lîi nhuËn thÝch ®¸ng hoÆc ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn h¬n so víi viÖc ®Çu t vµo c¸c dù ¸n kh¸c hay kh«ng. Ph©n tÝch tµi chÝnh cã nhiÖm vô cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó c¸c nhµ ®Çu t cã thÓ ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®Çu t ®óng ®¾n. ChÝnh v× vËy, mçi mét nhµ ®Çu t ®øng trªn nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau sÏ cã nh÷ng môc tiªu kh¸c nhau trong c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t. §øng trªn quan ®iÓm nhµ tµi trî, ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t thùc chÊt lµ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Ó lùa chän dù ¸n ®Çu t cã hiÖu qu¶ tµi chÝnh cao, cã kh¶ n¨ng hoµn vèn vay ®óng thêi h¹n. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §øng trªn quan ®iÓm chñ ®Çu t, ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó chñ ®Çu t lùa chän ®îc ph¬ng ¸n ®Çu t tèt nhÊt mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt. §øng trªn quan ®iÓm qu¶n lý nhµ níc, ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t lµ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Ó lùa chän ®Çu t sao cho ®¶m b¶o c¸c lîi Ých cña ngêi tham gia ®Çu t vµ c¶ nh÷ng ®ãng gãp cña dù ¸n ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Môc tiªu cña ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n lµ xem xÐt, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña dù ¸n ®Çu t trªn gãc ®é h¹ch to¸n kinh tÕ cña ®¬n vÞ thùc hiÖn dù ¸n. Cô thÓ lµ xem xÐt c¸c chi phÝ sÏ ph¶i thùc hiÖn kÓ tõ khi so¹n th¶o cho ®Õn khi kÕt thóc dù ¸n, xem xÐt thu nhËp mµ ®¬n vÞ thùc hiÖn dù ¸n sÏ hoÆcph¶i ®¹t ®îc. Yªu cÇu cña ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t lµ c¸c sè liÖu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña dù ¸n ph¶i ®¶m b¶o chÝnh x¸c, cã ®é tin cao. §iÒu ®ã ®ßi hái trong qu¸ tr×nh thu nhËp th«ng tin, tµi liÖu vÒ thÞ trêng, ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh cÇn khoa häc, chÝnh x¸c. C¬ së cña viÖc thu nhËp th«ng tin phô thuéc chñ yÕu vµo yªu cËu cô thÓ cña mçi dù ¸n bao gåm c¸c yÕu tè nh: lÜnh vùc ®Çu t, quy m« dù ¸n, møc ®é c¹nh tranh, nhu cÇu thÞ trêng… ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh ph ¬ng ph¸p thu mÉu th«ng tin cho thÝch hîp. Trong ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh cã thÓ sö dông c¸c nguån nh: niªn gi¸m thèng kª hµng n¨m, tµi liÖu tæng hîp tõ c¸c c¬ quan qu¶n lý ngµnh, c¬ quan thÈm ®Þnh nhµ níc… 2.2 Néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t cña doanh nghiÖp Ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch x¸c ®Þnh chi phÝ vµ thu nhËp cña dù ¸n mét c¸ch chÝnh x¸c, sau ®ã sö dông c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch dù ¸n nh»m lùc chän ra mét dù ¸n hay mét ph¬ng ¸n ®Çu t tèt nhÊt, ®em l¹i lîi Ých cao nhÊt. Hay nãi c¸ch kh¸c, ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t lµ nh»m chän ra mét dù ¸n cã hiÖu qu¶ tµi chÝnh cao nhÊt trong sè c¸c dù ¸n ®ang cã. Nhng tríc khi x¸c ®Þnh chi phÝ thu nhËp cña dù ¸n, viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t vµ nguån tµi trî lµ rÊt cÇn thiÕt vµ lµ nh÷ng néi dung quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh. 2.2.1 X¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t vµ vèn ®Çu t tõng n¨m theo tiÕn ®é thùc hiÖn ®Çu t dù kiÕn. §Ó triÓn khai dù ¸n ®Çu t, chñ ®Çu t ph¶i tÝnh to¸n lîng vèn cÇn thiÕt cho dù ¸n. Trong mçi dù ¸n ®Çu t, viÖc tÝnh sè vèn cÇn thiÕt cho tõng h¹ng môc ®Çu t vµ trong tõng giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t gióp c¸c nhµ ®Çu t tÝnh ®îc tæng nhu cÇu vÒ vèn vµ ®ã còng lµ c¨n cø ®Ó c¸c nhµ ®Çu t t×m kiÕm nguån tµi trî cho dù ¸n, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ ®Çu t vµ x¸c ®Þnh thêi gian hoµn vèn. Tæng møc ®Çu t lµ vèn ®Çu t ®îc dù kiÕn ®Ó chi phÝ cho toµn bé kÕ ho¹ch ®Çu t nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®Çu t, ®a vµo khai th¸c, sö dông theo yªu cÇu cña dù ¸n. Tæng møc ®Çu t ®îc tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh trong giai ®o¹n nghiªn cøu kh¶ thi cña dù ¸n. Tæng møc ®Çu t ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së n¨ng lùc s¶n xuÊt theo thiÕt kÕ, khèi lîng c¸c c«ng t¸c chñ yÕu vµ suÊt ®Çu t, gi¸ chuÈn, ®¬n gi¸ tæng hîp do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng møc ®Çu t lµ toµn bé chi phÝ ®Çu t vµ x©y dùng, lµ giíi h¹n chi phÝ tèi ®a cña dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh trong quyÕt ®Þnh ®Çu t, bao gåm nh÷ng chi phÝ cho viÖc chuÈn bÞ ®Çu t, chi phÝ thùc hiÖn ®Çu t x©y dùng, l·i vay Ng©n hµng cña chñ ®Çu t trong thêi gian thùc hiÖn ®Çu t, vèn lu ®éng ban ®Çu cho s¶n xuÊt, chi phÝ dù phßng.  Chi phÝ chuÈn bÞ ®Çu t :  Chi phÝ nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t  Chi phÝ nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi (nÕu cã)  Chi phÝ nghiªn cøu kh¶ thi  Chi phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n  Chi phÝ thùc hiÖn ®Çu t  Chi phÝ ban ®Çu vÒ ®Êt ®ai: Bao gåm c¸c lo¹i chi phÝ gi¶i to¶ ®Çu t san lÊp mÆt b»ng, chi phÝ th¸o dì … ®Ó t¹o nªn mÆt b»ng thuËn lîi cho c«ng cuéc ®Çu t. Chi phÝ nµy phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh: ®Æc ®iÓm., ®Þa h×nh, quan hÖ së h÷u cña ®Êt ®ai.  Chi phÝ x©y l¾p - Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh t¹m, c«ng tr×nh phôc vô thi c«ng, nhµ tr¹m t¹i hiÖn trêng phôc vô thi c«ng (nÕu cã). - Chi phÝ x©y dùng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh - Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh - Chi phÝ di chuyÓn lín thiÕt bÞ thi c«ng vµ lùc lîng x©y dùng trêng hîp chØ ®Þnh thÇu nÕu cã). (trong  Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ - Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c cña c«ng tr×nh - Chi phÝ vËn chuyÓn b¶o qu¶n, b¶o dìng t¹i hiÖn trêng vµ b¶o hiÓm c«ng tr×nh.  Chi phÝ kh¸c nh : l·i vay ng©n hµng, ®Òn bï hoa mµu…  Chi phÝ ban ®Çu cho s¶n xuÊt lµ nh÷ng chi phÝ nguyªn, nhiªn vËt liÖu, tiÒn l¬ng, ®iÖn níc, phï tïng ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t ®îc tiÕn hµnh thuËn lîi. Chi phÝ nµy phô thuéc vµo tõng ®Æc ®iÕm s¶n xuÊt cña tõng ngµnh.  Chi phÝ dù phßng: ®îc x¸c ®Þnh b»ng 5% toµn bé gi¸ trÞ c«ng tr×nh. Chi phÝ sù phßng chØ dïng ®Ó dù trï vèn, kh«ng dïng ®Ó thanh to¸n. Khi ph¸t 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sinh chi phÝ, ph¶i lËp dù to¸n cã sù thèng nhÊt cña chñ ®Çu t vµ nhµ thÇu dÓ tr×nh cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t gi¶i quyÕt. Sau khi x¸c ®Þnh ®îc tæng møc ®Çu t cho dù ¸n cÇn tiÕn hµnh ®a vµo b¶ng tiÕn ®é thùc hiÖn ®Çu t: B¶ng 1.2: BiÓu tiÕn ®é thùc hiÖn ®Çu t Tªn c«ng viÖc Chi vèn ®Çu t N¨m thø 1 N¨m thø 2 N¨m thø 3 ….. N¨m thø n A B C … Tæng céng BiÓu nµy ®îc ®a ra ®Ó ph¶n ¸nh mét c¸ch râ nÐt khèi lîng vèn ®Çu t cho tõng c«ng viÖc cña c«ng cuéc ®Çu t qua tõng n¨m, ®Ó tõ ®ã thÊy ®îc xu híng cña nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t vµ cã kÕ ho¹ch huy ®éng vµ qu¶n lý vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. §èi víi c¸c dù ¸n lín trong thµnh phÇn tæng vèn trªn cÇn t¸ch riªng theo c¸c nhãm: - Theo nguån h×nh thµnh : vèn tù cã, vay ng¾n h¹n, vay dµi h¹n. - Theo h×nh thøc: b»ng tiÒn, b»ng hiÖn vËt. ViÖc dù tÝnh cô thÓ thµnh phÇn vèn ®Çu t cña dù ¸n gióp cho c¸c nhµ ®Çu t, c¸c nhµ qu¶n lý cã mét c¸ch nh×n tæng qu¸t vÒ dù ¸n. 2.2.2 Nguån tµi trî cña dù ¸n Khi tiÕn hµnh ®Çu t cho mét dù ¸n, c¸c nhµ ®Çu t cã thÓ cïng mét lóc huy ®éng nhiÒu nguån tµi trî kh¸c nhau. V× sè vèn ®Çu t cho mét dù ¸n thêng rÊt lín nªn khã cã thÓ thùc hiÖn ®Çu t tõ duy nhÊt mét nguån. Ngoµi ra, viÖc huy ®éng vèn ®Çu t tõ nhiÒu nguån tµi trî gióp cho nhµ ®Çu t cã thÓ ph©n t¸n ®îc rñi ro. Th«ng thêng ®Ó tiÕn hµnh tµi tr¬ cho mét dù ¸n c¸c nhµ ®Çu t thêng sö dông nguån tµi trî dµi h¹n. Nguån tµi trî dµi h¹n bao gåm vèn vay vµ vèn chñ së h÷u 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.2.1 vèn vay Tïy theo lo¹i h×nh cña m×nh mµ doanh nghiÖp cã thÓ vay vèn tõ c¸c tæ chøc tÝn dông nh ng©n hµng. quü tÝn dông... Vãn vay dïng ®Ó ®Çu t x©y dùng míi, c¶i t¹o, më réng, ®æi míi kü thuËt vµ c«ng nghÖ c¸c dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô cã hiÖu qu¶, cã kh¶ n¨ng thu håi vèn vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Vèn vay ®îc ¸p dông theo c¬ chÕ tù vay, tù tr¶, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ®Çu t vµ ®iÒu kiÖn vay- tr¶ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Bªn canh viÖc vay nî tõ c¸c tæ chøc tÝn dung, doanh nghiÖp cßn cã thÓ vay tõ phÝa c«ng chóng th«ng qua h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng ty. §©y lµ h×nh thøc gióp c«ng ty huy ®éng ®îc mét sè lîng vèn nhµn rçi lín trong d©n c. Tuy nhiªn, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÇn xem xÐt tríc khi ph¸t hµnh lµ lùa chän lo¹i tr¸i phiÕu nµo phï hîp nhÊt víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty vµ t×nh h×nh trªn thÞ trêng tµi chÝnh. §èi víi c¸c dù ¸n ®îc tµi trî b»ng vèn vay, nhµ ®Çu t cã thÓ ph©n t¸n rñi ro cho ngêi cho vay. Bªn c¹nh ®ã, chi phÝ cña bé phËn vèn huy ®éng b»ng c¸ch ®i vay lµ chi phÝ tríc thuª nªn doanh nghiÖp sÏ ®îc hëng mét kho¶n tiÕt kiÖm nhê thuÕ. Tuy nhiªn, nh÷ng dù ¸n nµy kh«ng cã tÝnh kh¶ thi cao, thêi gian triÓn khai thùc hiÖn chËm v× phô thuéc vao ngíi cho vay. Do ®ã, tïy vµo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ nhµ ®Çu t sÏ lùa chän c¸ch thøc vay vèn phï hîp. 2.2.2.2 Vèn chñ së h÷u §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vèn chñ së h÷u lµ vèn ®Çu t cña ng©n s¸ch nhµ níc. Cßn trong c¸c doanh nghiÖp t nh©n, vèn chñ së h÷u chÝnh lµ vèn ®Çu t ban ®Çu vµ kh«ng thÊp h¬n vèn ph¸p ®Þnh. Trong thùc tÕ, vèn chñ së h÷u cña chñ doanh nghiÖp t nh©n lín h¬n nhiÒu so víi vèn ph¸p ®Þnh, nhÊt lµ sau mét thêi gian ho¹t ®éng vµ më réng kinh doanh. §èi víi c«ng ty cæ phÇn, nguån vèn do c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp khi thµnh lËp chÝnh lµ vèn chñ së h÷u cña c«ng ty. C¸c dù ¸n ®Çu t b»ng nguån vèn cæ phÇn cã rÊt nhiÒu lîi thÕ. Tríc hÕt, nhµ ®Çu t cã thÓ tËp hîp ®îc søc m¹nh vÒ tµi chÝnh cña nhiÒu ngêi, khai th¸c ®îc søc m¹nh tiÒm n¨ng cña c¸c nguån vèn nhµn rçi t¹i chç vµ kinh nghiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh dù ¸n cña tËp thÓ héi ®éng qu¶n trÞ. Khi sö dông nguån tµi trî b»ng h×nh thøc nµy ph¶i cã kÕ ho¹ch huy ®éng cô thÓ, khíp víi tiÕn ®é c¸c giai ®o¹n cña dù ¸n, tr¸nh viÖc véi vµng huy ®éng nhng cha triÓn khai ®îc kÕ ho¹ch sö dông mµ vÉn ph¶i tr¶ lîi tøc cæ phiÕu, g©y ¶nh hëng ®Õn c«ng viÖc sau nµy. Mét bé phËn kh¸c cña vèn chñ së h÷u cña c¸c doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng lµ nguån vèn t¸i ®Çu t. Nguån vèn nµy ®îc h×nh thµnh tõ lîi nhuËn vµ khÊu hao ®îc tÝch luü l¹i tõ nhiÒu n¨m. Nã thÓ hiÖn tiÒm lùc vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. NÕu trong tæng vèn ®Çu t cã mét phÇn lín ®îc tµi trî tõ nguån vèn nµy th× dù ¸n sÏ ®îc vËn hµnh tr«i ch¶y h¬n 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi c¸c nguån tµi trî kÓ trªn, doanh nghiÖp cßn cã thÓ sö dông nguån tµi trî tõ vèn liªn doanh, liªn kÕt. Nguån nµy ®îc h×nh thµnh bëi sù gãp vèn gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc ®Ó h×nh thµnh mét doanh nghiÖp míi. Møc ®é gãp vèn gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau tuú thuéc vµo tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn tham gia. §©y lµ mét ph¬ng ph¸p huy ®éng vèn kh¸ phæ biÕn, nhê ®ã doanh nghiÖp cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng vÒ vèn, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô còng nh hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ. Sau khi x¸c ®Þnh c¸c nguån tµi trî cho dù ¸n cÇn tiÕn hµnh x¸c ®Þnh tû träng cña tõng nguån trong tæng nguån vµ chi phÝ cña tõng nguån. Trªn c¬ së ®ã, tÝnh to¸n chi phÝ vèn trung b×nh cña dù ¸n, lÊy ®ã lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tû suÊt chiÕt khÊu ®Ó tÝnh to¸n mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶. 2.2.3 X¸c ®Þnh dßng tiÒn cña dù ¸n ®Çu t theo tõng thêi kú ViÖc x¸c ®Þnh c¸c dßng tiÒn cña mét dù ¸n cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn nh÷ng kÕt luËn vÒ viÖc chÊp thuËn hay b¸c bá dù ¸n. C«ng viÖc nµy ®ßi hái cã sù nghiªn cøu kü cµng, cã liªn quan ®Õn nhiÒu nh©n tè nh t¨ng trëng kinh tÕ, khuynh híng gi¸ c¶, khuynh híng tiªu dïng… C¸c dßng tiÒn cña dù ¸n bao gåm c¸c dßng chi phÝ vµ c¸c dßng thu nhËp sau khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng. Trong ph©n tÝch tµi chÝnh, môc tiªu lµ ®¸nh gi¸ lîi nhuËn mµ dù ¸n mang l¹i cho chñ ®Çu t còng nh c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc kh¸c tham gia vµo dù ¸n. Do ®ã, khi x¸c ®Þnh chi phÝ vµ thu nhËp cña dù ¸n, chØ xÐt ®Õn nh÷ng chi phÝ vµ thu nhËp nµo lµ x¸c thùc ®èi víi c¸ nh©n vµ tæ chøc ®· nªu. Dßng tiÒn cña mét dù ¸n ®Çu t lµ c¨n cø ®Ó ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t, ®îc x¸c ®Þnh dùa vµo sè chªnh lÖch gi÷a dßng thu nhËp vµ dßng chi phÝ. Kh¸i niÖm thu nhËp ë ®©y kh«ng gièng nh kh¸i niÖm thu nhËp cña kÕt qu¶ kinh doanh trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, nh÷ng dù b¸o vÒ thu chi cña dù ¸n ®îc lËp theo ph¬ng ph¸p kÕ to¸n lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng kho¶n thu nhËp, chi phÝ trªn c¬ së khi viÖc thu chi ®· ®îc hoµn tÊt. Tuy nhiªn, ®Ó x¸c ®Þnh dßng tiÒn cña mét dù ¸n ®Çu t, chóng ta chØ tÝnh ®Õn nh÷ng kho¶n thu, chi ë thêi ®iÓm ghi nhËn nã. Trong b¸o c¸o thu nhËp cña kÕ to¸n, khÊu hao ®îc khÊu trõ vµo chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh lîi nhuËn trong kú, nhng ®Ó tÝnh dßng tiÒn cña dù ¸n, khÊu hao kh«ng ph¶i lµ chi phÝ b»ng tiÒn, khÊu hao chØ lµ mét yÕu tè cña chi phÝ lµm gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Do vËy, khÊu hao ®îc coi lµ mét nguån thu nhËp cña dù ¸n. B¶ng 1.3: mÉu b¸o c¸o thu nhËp cña dù ¸n. §¬n vÞ: ChØ tiªu Vßng ®êi cña dù ¸n ®Çu t N¨m 1 N¨m 2 … N¨m n 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Doanh thu b¸n hµng 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3. L·i gép 4. Chi phÝ b¸n hµng vµ qu¶n lý 5. Thu nhËp tríc thuÕ vµ l·i vay 6. Chi phÝ l·i vay 7. Lîi nhuËn tríc thuÕ 8. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 9. Lîi nhuËn sau thuÕ Tõ b¶ng trªn ta x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng chØ tiªu tµi chÝnh quan träng lµm c¨n cø tÝnh thu nhËp rßng cña dù ¸n ®Çu t. Thu nhËp tríc thuÕ vµ l·i vay ®îc tÝnh dùa vµo sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu cña dù ¸n víi toµn bé chi phÝ (ngo¹i trõ thuÕ vµ l·i vay) cña dù ¸n. Dßng tiÒn sau thuÕ ®îc x¸c ®Þnh tríc hÕt dùa vµo l·i sau thuÕ, sau ®ã ®iÒu chØnh víi c¸c kho¶n khÊu hao TSC§ vµ c¸c luång tiÒn vµo kh¸c nh gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi ®îc (nÕu cã), hoÆc c¸c kho¶n thu håi vèn lu ®éng khi kÕt thóc dù ¸n ta ®îc : Dßng tiÒn cña dù ¸n = Lîi nhuËn sau thuÕ + KhÊu hao TSC§ 2.2.4 C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn viÖc lùa chän c¸c dù ¸n ®Çu t. C¸c ph¬ng ph¸p nµy cho phÐp chóng ta cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ cña dù ¸n trong t¬ng lai. Th«ng thêng c¸c nhµ ®Çu t thêng sö dông 4 ph¬ng ph¸p sau ®©y: - Ph¬ng ph¸p gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng (NPV) - Ph¬ng ph¸p tû lÖ hoµn vèn néi bé (IRR) - Ph¬ng ph¸p thêi gian hoµn vèn (PP) - Ph¬ng ph¸p chØ sè doanh lîi (PI) §Ó sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nµy tríc hªt cÇn lµm râ c¸c kh¸i niÖm sau: Gi¸ trÞ theo thêi gian cña tiÒn: TiÒn cã gi¸ trÞ kh«ng gièng nhau ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. Mét ®ång tiÒn cã ®îc ë hiÖn t¹i ®îc coi lµ cã gi¸ trÞ cao h¬n còng mét ®ång tiÒn ®ã nhËn ®îc ë t¬ng lai. Do ®ã, ngêi ®i vay s½n sµng tr¶ l·i suÊt ®Ó cã thÓ sö dông ®îc vèn cßn ngêi cho vay ®ßi hái ph¶i ®îc tr¶ l·i. L· i kÐp: lµ mét ph¬ng ph¸p tÝnh l·i, trong ®ã l·i cña kú tríc ®îc gép vµo gèc ®Ó tÝnh l·i tiÕp cho kú sau. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 FV = PV(1+r)n Trong ®ã: FV lµ gi¸ trÞ t¬ng lai cña tiÒn PV lµ vèn ban ®Çu (gi¸ trÞ hiÖ t¹i) r lµ l·i suÊt n lµ sè kú tÝnh l·i Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña dßng tiÒn trong t¬ng lai: Trong c¸c dù ¸n ®Çu t, thu nhËp vµ chi phÝ thêng x¶y ra vµo c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau. V× tiÒn cã gi¸ trÞ thêi gian nªn ®Ó so s¸nh chi phÝ vµ thu nhËp x¶y ra ë c¸c kho¶ng thêi gian kh¸c nhau, cÇn ph¶i quy ®æi vÒ mét thêi ®iÓm chung nµo ®ã, thêng lµ vÒ hiÖn t¹i. ChiÕt khÊu lµ viÖc quy ®æi ®ång tiÒn ë c¸c thêi ®iÓm vÒ cïng mét thêi ®iÓm cã thÓ lµ hiÖn t¹i hoÆc t¬ng lai. Th«ng thêng c¸c nhµ ®Çu t thêng quy vÒ thêi ®iÓm hiÖn t¹i ®Ó dÔ so s¸nh. Tû lÖ chiÕt khÊu: Lµ mét yÕu tè rÊt quan träng, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc lùa chän c¸c dù ¸n ®Çu t. V× vËy, tríc khi tiÕn hµnh c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n ®Çu t ph¶i x¸c ®Þnh ®îc tû lÖ chiÕt khÊu cña dù ¸n. Tû lÖ chiÕt khÊu lµ phÇn lîi nhuËn thÝch hîp bï ®¾p rñi ro, thùc chÊt ®©y lµ tû lÖ lîi tøc mong ®îi cña nhµ ®Çu t, phô thuéc vµo c¬ cÊu sö dông vèn ®Çu t cña dù ¸n, nªn viÖc x¸c ®Þnh tû lÖ chiÕt khÊu mét c¸ch chÝnh x¸c lµ mét viÖc lµm kh«ng ®¬n gi¶n. Trªn thùc tÕ, c¸c nhµ ®Çu t cã thÓ x¸c ®Þnh tû lÖ chiÕt khÊu b»ng c¸ch lÊy l·i suÊt tr¸i phiÕu kho b¹c cña nhµ níc céng víi phÇn thëng rñi ro hoÆc lÊy l·i suÊt cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông, hay cã thÓ tham kh¶o tû lÖ tr¶ cæ tøc cña mét sè c«ng ty cæ phÇn. 2.2.4.1 Ph¬ng Ph¬ng ph¸p gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng (Net Present Value, viÕt t¾t lµ NPV) cña mét dù ¸n ®Çu t lµ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c luång tiÒn rßng kú väng trong t¬ng lai víi gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña vèn ®Çu t. C«ng thøc tÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng lµ : n NPV  C 0   i 1 Ci (1  r ) i Trong ®ã NPV lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng cña dù ¸n C0 lµ vèn ®Çu t ban ®Çu Ci lµ thu nhËp rßng dù tÝnh trong n¨m i r lµ tû lÖ chiÕt khÊu n lµ sè n¨m ho¹t ®éng cña dù ¸n 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mèi quan hÖ gi÷a NPV cña mét dù ¸n vµ tû lÖ chiÕt khÊu ¸p dông ®Ó ®¸nh gi¸ nã ®îc minh ho¹ b»ng ®å thÞ sau: NPV r Nh×n vµo ®å thÞ trªn, ta thÊy khi r t¨ng th× NPV gi¶m vµ khi ®å thÞ c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm mµ NPV cña dù ¸n b»ng 0, ®ã chÝnh lµ tû lÖ hoµn vèn néi bé IRR cña dù ¸n. Sö dông NPV nh mét ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t, chóng ta cÇn ph©n biÖt 2 t×nh huèng: - §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t ®éc lËp nhau th× dù ¸n ®Çu t ®îc chän lµ dù ¸n cã NPV>0. Víi dù ¸n cã NPV =0, doanh nghiÖp sÏ tïy theo sù cÇn thiÕt cña nã ®èi víidn mµ ra quyÕt ®Þnh. - §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t cã tÝnh ph¬ng ¸n, tøc lµ chÊp nhËn dù ¸n n¸y th× ph¶i lo¹i bá dù ¸n kh¸c th× dù ¸n ®Çu t ®îc lùa chän lµ dù ¸n cã NPV cao nhÊt. *¦u ®iÓm Ph¬ng ph¸p NPV cho biÕt quy m« sè tiÒn l·i cã thÓ thu ®îc tõ dù ¸n.Ph¬ng ph¸p NPV kh¾c phôc ®îc nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p thêi gian hoµn vèn còng nh ph¬ng ph¸p tû lÖ hoµn vèn néi bé mµ ta sÏ ®Ò cËp díi ®©y. Ph¬ng ph¸p NPV cã tÝnh ®Õn gi¸ trÞ theo thêi gian cña tiÒn, tÝnh ®Çy ®ñ mäi kho¶n chi vµ thu trong c¶ thêi kú ho¹t ®éng cña dù ¸n. V× vËy, NPV lµ tiªu chuÈn ®Ó chän tËp dù ¸n, tøc lµ chän ra kh«ng ph¶i mét dù ¸n mµ lµ mét sè dù ¸n trong sè nh÷ng dù ¸n cã thÓ cã ®Ó ®¹t tæng lîi Ých lín nhÊt víi nguån lùc cã h¹n. * Nhîc ®iÓm Ph¬ng ph¸p NPV phô thuéc vµo tû lÖ chiÕt khÊu r ®îc lùa chän, tû lÖ nµy cµng nhá th× NPV cµng lín vµ ngîc l¹i. ViÖc x¸c ®Þnh tû lÖ chiÕt khÊu chÝnh x¸c lµ rÊt khã kh¨n, nhÊt lµ khi thÞ trêng cã sù biÕn ®éng. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph¬ng ph¸p NPV kh«ng ¸p dông cho c¸c dù ¸n cã thêi h¹n kh¸c nhau vµ cã vèn ®Çu t kh¸c nhau. Do ®ã, muèn so s¸nh ph¶i chuyÓn ®æi thêi h¹n cña c¸c dù ¸n. NPV lµ chØ tiªu tuyÖt ®èi nªn chØ dõng l¹i ë møc ®é x¸c ®Þnh lç l·i thùc cña dù ¸n mµ cha thÊy ®îc gi¸ trÞ lîi Ých thu ®îc tõ mét ®ång vèn ®Çu t. 2.2.4.2 Ph¬ng Ph¬ng ph¸p tû lÖ hoµn vèn néi bé Tû lÖ hoµn vèn néi bé (Internal Rate of Return, viÕt t¾t lµ IRR) ®o lêng tû lÖ hoµn vèn ®Çu t cña mét dù ¸n. VÒ kü thuËt tÝnh to¸n, IRR cña mét dù ¸n lµ tû lÖ chiÕt khÊu mµ t¹i ®ã NPV = 0. §Ó x¸c ®Þnh IRR ta ¸p dông ph¬ng ph¸p néi suy tuyÕn tÝnh. Tríc hÕt, cÇn t×m 2 tû lÖ chiÕt khÊu, mét cho NPV cã gi¸ trÞ d¬ng, mét cho NPV cã gi¸ trÞ ©m. Sau ®ã ¸p dông c«ng thøc: IRR r1  NPV1 (r2  r1 ) ( NPV1  NPV2 ) r1 lµ tû lÖ chiÕt khÊu nhá h¬n r2 lµ tû lÖ chiÕt khÊu lín h¬n NPV1 lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng d¬ng, øng víi r1 NPV2 lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng ©m, øng víi r2 Khi sö dông ph¬ng ph¸p néi suy nªn lÊy kho¶ng c¸ch gi÷a hai tû lÖ ®îc chän kh«ng nªn vît qu¸ 5%. Ph¬ng ph¸p nµy cho thÊy, IRR lµ tû lÖ hoµn vèn néi bé tõ nh÷ng kho¶n thu nhËp cña mét dù ¸n. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ nÐu dù ¸n chØ cã IRR = r th× c¸c kho¶n thu nhËp tõ dù ¸n chØ ®ñ ®Ó hoµn tr¶ phÇn vèn gèc vµ l·i ®· ®Çu t ban ®Çu vµo dù ¸n. Sö dông ph¬ng ph¸p IRR x¸c ®Þnh cho c¸c t×nh huèng ®Çu t sau: - NÕu hai dù ¸n ®Çu t ®éc lËp nhau th× dù ¸n cã IRR > r sÏ ®îc chän. NÕu IRR = r th× tuú theo yªu cÇu ®èi víi dù ¸n, chñ ®Çu t cã thÓ chÊp nhËn hay b¸c bá nã. - NÕu hai dù ¸n ®Çu t lo¹i trõ nhau, ta chän dù ¸n cã IRR lín nhÊt. *¦u ®iÓm Tû lÖ hoµn vèn néi bé chØ râ l·i suÊt vay tèi ®a mµ dù ¸n cã thÓ chÞu ® îc nÕu ph¶i vay vèn. §©y lµ mét th«ng tin quan träng ®èi víi hÇu hÕt c¸c nhµ ®Çu t mµ kh«ng mét ph¬ng ph¸p nµo cã thÓ mang l¹i ®îc. Qua ®ã cho phÐp x¸c ®Þnh ®îc l·i suÊt tèi thiÓu mµ dù ¸n cã thÓ mang l¹i. Ph¬ng ph¸p nµy cßn cho phÐp ®¸nh gi¸ ®îc møc sinh lêi cña dù ¸n cã tÝnh ®Õn yÕu tè gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn vµ cho phÕp so s¸nh møc sinh lêi víi chi phÝ vèn ®Ó ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ sö dông vèn. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Nhîc ®iÓm Trong trêng hîp gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng cña dù ¸n ®æi dÊu nhiÒu lÇn dÉn ®Õn ®êng cong NPV c¾t trôc hoµnh t¹i nhiÒu ®iÓm th× sÏ cã nhiÒu gi¸ trÞ cña IRR. Tõ ®ã dÉn ®Õn viÖc khã x¸c ®Þnh chÝnh x¸c IRR nµo lµm chØ tiªu ®¸nh gi¸. Ngoµi ra, ph¬ng ph¸p nµy cha quan t©m ®Õn quy m« cña vèn ®Çu t. Cã thÓ cã nh÷ng dù ¸n IRR cao nhng quy m« nhá h¬n mét dù ¸n cã IRR thÊp h¬n nhng quy m« lín h¬n. Bëi vËy, khi lùa chän dù ¸n cã IRR cao rÊt cã thÓ bá qua c¬ héi thu ®îc gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng lín h¬n. Ph¬ng ph¸p IRR kh«ng ®o lêng ®îc gi¸ trÞ t¨ng thªm do dù ¸n mang l¹i do ®ã lµm cho nhµ ®Çu t khã cã thÓ biÕt chÝnh x¸c m×nh sÏ thu ®îc bao nhiªu trong t¬ng lai. 2.2.4.3 Ph¬ng Ph¬ng ph¸p thêi gian hoµn vèn Thêi gian hoµn vèn (Payback Period, viÕt t¾t lµ PP) cña mét dù ¸n lµ ®é dµi ®Ó thu håi ®ñ vèn ®Çu t ban ®Çu. Nã kh«ng chØ cã ý nghÜa khi ®a ra quyÕt ®Þnh ®Çu t mµ cßn lµ thíc ®o ®Ó c¸cnhµ ®Çu t xem xÐt thêi h¹n thu håi vèn còng nh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®Çu t. Cã hai c¸ch x¸c ®Þnh thêi gian hoµn vèn: Thêi gian hoµn vèn gi¶n ®¬n (®îc dïng trong giai ®o¹n nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi). ChØ tiªu nµy kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c c¸c yÕu tè t¸c ®éng. Thêi gian hoµn vèn gi¶n ®¬n ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: PP  Tæng vèn dÇu t Lîi nhuËn sau thuÕ  KhÊu hao TÝnh thêi gian hoµn vèn tõ lîi nhuËn sau thuÕ vµ khÊu hao cho phÐp thÊy ®îc mét c¸ch ®Çy ®ñ kh¶ n¨ng thu håi vèn, lo¹i trõ sù thiªn lÖch trong dù tÝnh lîi nhuËn cao, trÝch khÊu hao thÊp nh»m ®¹t ®îc chØ tiªu hoµn vèn ng¾n. Nhµ ®Çu t cÇn ph¶i quan t©m lùa chän ph¬ng ph¸p vµ møc ®é tÝnh khÊu hao hµng n¨m sao cho kh«ng lµm cho gi¸ thµnh qu¸ cao nhng còng ph¶i võa kÞp thêi thu håi ®ñ vèn ®Çu t tríc khi kÕt thóc dù ¸n hoÆc tríc khi m¸y mãc l¹c hËu vÒ mÆt kü thuËt. Thêi gian hoµn vèn cã chiÕt khÊu (dïng trong nghiªn cøu kh¶ thi) Nguyªn t¾c: Theo ph¬ng ph¸p nµy ngêi ta quy ®æi vèn ®Çu t bá ra trong tõng n¨m còng nh thu nhËp rßng tõng n¨m vÒ mét thêi ®iÓm ®Ó tÝnh to¸n. Thêi ®iÓm ®ã cã thÓ khi dù ¸n b¾t ®Çu bá vèn hoÆc dù ¸n b¾t ®Çu ®i vµo s¶n xuÊt. Ph¬ng ph¸p tÝnh: Ph¬ng ph¸p céng dån: §©y lµ ph¬ng ph¸p céng dån thu nhËp rßng ®· x¸c ®Þnh cña c¸c n¨m ®îc quy vÒ thêi ®iÓm gèc cho ®Õn khi chóng ®ñ bï ®¾p vèn ®Çu t ban ®Çu. Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông ®Ó tÝnh thêi gian hoµn vèn gi¶n ®¬n ( nhng dßng tiÒn cña c¸c n¨m kh«ng ®îc quy ®æi vÒ cïng mét thêi ®iÓm). 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph¬ng ph¸p trõ dÇn: Víi ph¬ng ph¸p nµy, thay b»ng viÖc x¸c ®Þnh thu nhËp rßng cña c¸c n¨m råi quy vÒ thêi ®iÓm gèc, ta gi÷ nguyªn nã vµ thùc hiÖn quy chuyÓn chi phÝ ®Çu t ban ®Çu ®Õn thêi ®iÓm c¸c n¨m trong t¬ng lai sau ®ã lÊy chi phÝ nµy trõ ®i thu nhËp rßng cña tõng n¨m cho ®Õn khi nã b»ng kh«ng. T¹i thêi ®iÓm ®ã chÝnh lµ sè n¨m cÇn thiÕt ®Ó thu håi vèn ®Çu t. Theo ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ thêi gian hoµn vèn, nÕu rót ng¾n ®îc thêi gian nµy sÏ tèt h¬n cho mét dù ¸n ®Çu t. *¦u ®iÓm Ph¬ng ph¸p thêi gian hoµn vèn thêng ®îc sö dông v× nã ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ tÝnh, dÔ ¸p dông vµ ®îc sö dông nh mét c«ng cô sµng läc. Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng dù ¸n cã quy m« võa vµ nhá, vèn ®Çu t Ýt, thêi gian hoµn vèn ng¾n, ®iÒu kiÖn kinh doanh gÆp nhiÒu rñi ro, cÇn thu håi vèn nhanh. *Nhîc ®iÓm Ph¬ng ph¸p nµy kh«ng quan t©m ®Õn lîi nhuËn thu ®îc sau thêi gian hoµn vèn. Do ®ã, cã thÓ dÉn ®Õn viÖc bá qua nh÷ng dù ¸n cã thêi gian hoµn vèn dµi nhng mang l¹i lîi nhuËn cao ®Ó thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n cã thêi gian hoµn vèn ng¾n nh ng cha ch¾c cã hiÖu qu¶ lín. §Æc biÖt lµ cã thÓ bá qua nh÷ng dù ¸n cã thêi gian thi c«ng l©u tríc khi ®a vµo vËn hµnh vµ sinh l·i mÆc dï dù ¸n ®ã cã thÓ quan trong trong ph¸t triÓn dµi h¹n cña doanh nghiÖp, nhÊt lµ khi cã sù thay ®æi ®Þnh híng. Do kh«ng quan t©m ®Õn tæng lîi nhuËn nªn viÖc xÕp h¹ng dù ¸n kh«ng phï hîp víi môc tiªu tèi ®a hãa lîi nhuËn cña chñ ®Çu t. Thêi gian hoµn vèn cã chiÕt khÊu phô thuéc vµo r, nÕu r cµng lín th× PP cµng lín vµ ngîc l¹i. Do vËy cïng mét dù ¸n nhng chän r kh¸c nhau th× sÏ dÉn ®Õn PP kh¸c nhau. 2.2.4.4 Ph¬ng Ph¬ng ph¸p chØ sè doanh lîi ChØ sè doanh lîi (Profit Index, viÕt t¾t lµ PI) lµ mèi quan hÖ tû sè gi÷a thu nhËp rßng hiÖn t¹i so víi vèn ®Çu t ban ®Çu. PI ®îc x¸c ®Þnh nh sau: PI  PV P Trong ®ã P lµ vèn ®Çu t ban ®Çu PV lµ thu nhËp rßng hiÖn t¹i §¸nh gi¸ vµ lùa chän dù ¸n : Khi PI < 1, lo¹i bá dù ¸n. Khi PI = 1 tuú tõng trêng hîp cô thÓ ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t hay kh«ng. Khi PI > 1 nÕu dù ¸n ®éc lËp th× tÊt c¶ dù ¸n ®Òu ®îc chän, cßn nÕu lµ c¸c dù ¸n lo¹i trõ nhau th× chän dù ¸n cã PI lín nhÊt. *¦u ®iÓm 20
- Xem thêm -