Tài liệu Vai trò của chủ tịch hồ chí minh

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I . qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty DÖt May Hµ néi Cty DÖt_May Hµ néi(tªn giao dÞch lµ HANOSIMEX), tªn gäi tríc ®©y lµ nhµ m¸y sîi Hµ Néi hoÆc XÝ nghiÖp liªn hiÖp sîi dÖt kim Hµ Néi, lµ mét doanh nghiÖp lín thuéc tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam. C«ng ty ®îc x©y dùng tõ n¨m 1979 dùa trªn c¬ së gióp ®ì cña h·ng UNIONMATEX(CHLB §øc). HiÖn nay toµn c«ng ty cã: -Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ : 24 ha -Tæng sè lao ®éng lµ : 4756 (lao ®éng) -Tæng sè vèn lµ : 162.110 (triÖu ®ång ) -ThÞ trêng réng lín trong c¶ níc vµ xuÊt khÈu sang c¸c níc nh :Mü,c¸c níc EU,NhËt,vµ mét sè níc Ch©u ¸… §Þa chØ : §iÖn tho¹i : Fax: 1. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn -Ngµy 07/4/1978:Tæng c«ng ty nhËp khÈu thiÕt bÞ ViÖt Nam vµ h·ng UNIONMATEX (CHLB §øc) chÝnh thøc kÝ hîp ®ång x©y dùng nhµ m¸y sîi Hµ néi. -Th¸ng 12/1979 khëi c«ng x©y dùng nhµ m¸y -Th¸ng 1/1982 b¾t ®Çu l¾p ®Æt c«ng nghÖ vµ phô trî -Th¸ng 10/1982 ph©n xëng sîi II(sîi b«ng) ®i vµo ho¹t ®éngvíi mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ bao gåm 31 m¸y ch¶i,11 m¸y ghÐp,10 m¸y th«,65 m¸y sîi con,10 m¸y èng,350000 cäc sîi víi c«ng suÊt thiÕt kÕ 4000 tÊn/n¨m.§ång thêi hoµn thµnh 2 nhiÖm vô lµ l¾p r¸p ph©n xëng I(sîi pha) vµ chuÈn bÞ lao ®éng ®Ó ph©n xëng I ®i vµo ho¹t ®éng. - Th¸ng 6/1983 ph©n xëng sîi pha b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng v¬Ý d©y chuyÒn s¶n xuÊt bao gåm 40 m¸y ch¶i,20 m¸y ghÐp,118 m¸y sîi con,13 m¸y èng,450000 cäc sîi víi c«ng suÊt thiÕt kÕ 4000 tÊn/n¨m. -Ngµy 21/11/1984 hoµn thµnh c¸c h¹ng môc c¬ b¶n vµ chÝnh thøc bµn giao c«ng tr×nh cho nhµ m¸y qu¶n lÝ vµ ®iÒu hµnh -Th¸ng 10/1985 thµnh lËp thªm ph©n xëng s¶n xuÊt phô ®Ó tËn dông b«ng phÕ liÖu bÞ lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÝnh ®Ó s¶n xuÊt kh¨n b«ng víi s¶n lîng 4000 chiÕc/n¨m -Th¸ng 12/1989 nhµ m¸y më réng quy m« tõ ®ã ph©n xëng dÖt kim ra ®êi.D©y chuyÒn s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu lo¹i m¸y víi chÊt lîng cao,cã c«ng suÊt 190000 s¶n phÈm quÇn ¸o c¸c lo¹i/n¨m vµ 300 tÊn v¶i c¸c lo¹i. -Th¸ng 4/1990 Bé kinh tÕ ®èi ngo¹i cho phÐp nhµ m¸y ®îc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp tªn giao dÞch ®èi ngo¹i lµ HANOSIMEX . -Ngµy 30/4/1991 c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt theo quyÕt ®Þnh sè 138/Q§ vµ 139/Q§ nhµ m¸y sîi Hµ Néi thµnh xÝ nghiÖp liªn hiÖp sîi-dÖt kim Hµ Néi. Tõ ®ã,c¸c ph©n xëng trë thµnh c¸c nhµ m¸y trùc thuéc xÝ nghiÖp liªn hiÖp. -Th¸ng 6/1993 x©y dùng d©y chuyÒn dÖt kim sè II vµ th¸ng 3/1994 ®a vµo sö dông . -Ngµy 19/5/1993 kh¸nh thµnh nhµ m¸y dÖt kim 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Th¸ng 10/1993 Bé c«ng nghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh s¸t nhËp nhµ m¸y sîi Vinh(NghÖ An) vµo xÝ nghiÖp liªn hiÖp. -Th¸ng 1/1995 khëi c«ng x©y dùng nhµ m¸y thªu §«ng Mü. -Th¸ng 3/1995 c«ng ty dÖt Hµ §«ng còng chÝnh thøc trë thµnh nhµ m¸y thµnh viªn cña xÝ nghiÖp liªn hiÖp. -Ngµy 2/9/1995 kh¸nh thµnh nhµ m¸y thªu §«ng Mü. XÝ nghiÖp liªn hiÖp ®· ®a thªm 1 nhµ m¸y thµnh viªn vµo ho¹t ®éng .§Ó phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý vµ thuËn tiÖn trong viÖc ®iÒu hµnh ,th¸ng 6/1995 Bé C«ng nghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh ®æi tªn xÝ nghiÖp liªn hiÖp sîi dÖt kim Hµ néi thµnh c«ng ty DÖt Hµ néi(tªn giao dÞch lµ HANOSIMEX ) Nh vËy cho ®Õn nay C«ng ty DÖt Hµ Néi cã 8 nhµ m¸y thµnh viªn(trong ®ã nhµ m¸y dÖt kim gåm 2 thµnh viªn nhá h¬n lµ nhµ m¸y DÖt nhuém vµ nhµ m¸y May Hµ néi) vµ 1 tæ hîp dÞch vô s¶n xuÊt vµ x©y dùng.Víi thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiªn ®¹i ,®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ,v× vËy s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ®¹t chÊt lîng cao,®îc tÆng thëng nhiÒu huy ch¬ng vµng,b¹c vµ b»ng khen c¸c lo¹i t¹i c¸c héi chî triÓn l·m kinh tÕ kÜ thuËt hµng n¨m vµ ®îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao.s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc xuÊt sang nhiÒu níc nh NhËt B¶n,Trung Quèc,Hµn Quèc,CHLB §øc,Thuþ Sü….Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n¨m ®¹t tíi h¬n 10 triªu USD.NhiÒu n¨m qua c«ng ty lu«n duy tr× ®îc s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao,cã uy tÝn víi kh¸ch hµng trong níc vµ nhiÒu c«ng ty trªn thÕ giíi.C«ng ty lu«n më réng h×nh thøc kinh doanh mua b¸n gia c«ng,trao ®æi hang ho¸ s½n sµng hîp t¸c víi b¹n hµng trong níc vµ ngoµi níc ®Ó ®Çu t m¸y moc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i,t¨ng s¶n lîng vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ,hoµn chØnh vµ më réng d©y chuyÒn kÐo sîi vµ dÖt kim . 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty 2.1. Chøc n¨ng Lµ mét doanh nghiÖp lín cña ngµnh c«ng nghiÖp may ViÖt Nam ®îc trang bÞ toµn bé thiÕt bÞ cña Italia,CHLB §øc,NhËt B¶n,Hµn Quèc,BØ….C«ng ty DÖt Hµ Néi cã chøc n¨ng chÝnh sau ®©y: ` - C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh ,xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng cao nh c¸c lo¹i sîi s¶n phÈm dÖt kim … - C«ng ty chuyªn nhËp c¸c lo¹i b«ng , x¬, phô tïng thiÕt bÞ chuyªn ngµnh, ho¸ chÊt thuèc nhuém. - Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cã thªm chøc n¨ng lµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i ,dÞch vô cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña c«ng ty ,trùc tiÕp tham gia mua b¸n víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi nÕu cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ cho phÐp. 2.2. NhiÖm vô Trong thêi k× bao cÊp,c«ng ty s¶n xuÊt c¸c lo¹i sîi b«ng sîi pha cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh dÖt.Do ®ã nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty lµ: - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh theo híng dÉn cña Bé c«ng nghiÖp nhÑ - TiÕp nhËn nguyªn vËt liÖu theo kÕ ho¹ch ®îc ph©n phèi b»ng lÖnh cña Bé - S¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch ®· ®Þnh tríc vÒ sè lîng,chñng lo¹i… - XuÊt b¸n cho c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh theo kÕ ho¹ch cña Bé. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tõ n¨m 1989 ,sau héi nghÞ TW §¶ng lÇn thø VI chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng c«ng ty ®îc trao quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh , c«ng ty kh«ng cßn thô ®éng nhËn kÕ ho¹ch tõ cÊp trªn mµ chñ ®éng t×m kiÕm thÞ trêng,t×m kiÕm kh¸ch hµng s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm mµ thÞ trêng yªu cÇu vµ kh¸ch hang ®Æt mua.Nhê cã quyÒn ph¸t huy lµm chñ tËp thÓ s¸ng t¹o trong kinh doanh c«ng ty ®· vît lªn kh¼ng ®Þnh cho m×nh nhiÖm vô sau: -T×m hiÓu thÞ trêng ,x¸c ®Þnh c¸c mÆt hµng mµ thÞ trêng cã nhu cÇu -Tæ chøc s¶n xuÊt theo nhu cÇu ®Æt hµng cña kh¸ch hµng - PhÊn ®Êu n©ng cao chÊt lîng ,h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ,gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt b»ng mäi biÖn ph¸p cã thÓ. - Chó träng më réng thÞ trêng hiÖn cã vµ t¹o thÞ trêng míi c¶ trong níc vµ níc ngoµi. - Chó träng ph¸t triÓn mÆt hµng xuÊt khÈu qua ®ã më réng s¶n xuÊt t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty víi mÆt hµng chñ lùc lµ s¶n phÈm dÖt kim trªn c¬ së sè lîng,chÊt lîng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng quèc tÕ. 3. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty Tæng Gi¸m ®èc s¬ ®å tæ chøc c«ng ty dÖt may hµ néi P.Tæng Gi¸m ®èc I P.Tæng Gi¸m ®èc II KTTC P.Tæng Gi¸m ®èc III PXNK QMR SAMR KT§T PHTM TCHC H&S MR KHTT TTTN NGCK NMAS NMDN P§SO NMSV NMM1 TTYT DENI NMM2 èng giÊy NMH§ NMM3 TBCBSX DENI NMM§ TBCBSX OE NMTT 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ghi chó: §iÒu hµnh trùc tuyÕn §iÒu hµnh hÖ thèng chÊt lîng §iÒu hµnh hÖ thèng tr¸ch nhiÖm x· héi C¸c tõ viÕt t¾t trong s¬ ®å tæ chøc C«ng ty DÖt May Hµ Néi . -QMR -SAMR -H&SMR -TCHC -KT§T -PXNK -KHTT -PHTM -KTTC -P§SO -TTTN -TTYT -NMM1 -NMM2 -NMM3 -NMM§ -NMDN -NMH§ -DENI -NMAS -NMSV -NGCK -èng giÊy -NMTT -TBCBSX OE -TBCBSX DENI : §¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt lîng : §¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ tr¸ch nhiÖm x· héi : §¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ søc khoÎ vµ an toµn : Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : Phßng KÜ thuËt -§Çu t : Phßng XuÊt -NhËp khÈu : Phßng KÕ ho¹ch thÞ trêng : Phßng Th¬ng M¹i : Phßng KÕ to¸n tµi ChÝnh : Phßng §êi sèng : Trung t©m thÝ nghiÖm vµ kiÓm tra chÊt lîng : Trung t©m Y tÕ : Nhµ m¸y May 1 : Nhµ m¸y May 2 : Nhµ m¸y May 3 : Nhµ m¸y May §«ng Mü : Nhµ m¸y DÖt Nhuém : Nhµ m¸y DÖt Hµ §«ng : Nhµ m¸y DÖt DENIM : Nhµ m¸y Sîi : Nhµ m¸y Sîi Vinh : Ngµnh C¬ KhÝ : Bé phËn s¶n xuÊt èng giÊy : Nhµ m¸y May mÉu thêi trang : TiÓu ban chuÈn bÞ s¶n xuÊt nhµ m¸y sîi OE : TiÓu ban chuËn bÞ s¶n xuÊt nhµ m¸y DÖt v¶i DENIM. 3.1. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty Theo s¬ ®å trªn ta cã thÓ thÊy c¸ch bè trÝ bªn trong c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty DÖt Hµ Néi lµ theo kiÓu trøc tuyÕn chøc n¨ng. Trong ®ã .ngêi l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®îc sù gióp ®ì cña nh÷ng l·nh ®¹o chøc n¨ng ®Ó chuÈn bÞ c¸c quyÕt ®Þnh, híng dÉn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh. Ngêi l·nh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¹o cao nhÊt trong doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt vµ cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh. L·nh ®¹o c¸c bé phËn chøc n¨ng kh«ng ra mÖnh lÖnh trùc tiÕp cho nh÷ng ngêi thõa hµnh ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt. Tuy nhiªn c¬ cÊu nµy còng cã nhîc ®iÓm lµ ngêi l·nh ®¹o thêng xuyªn gi¶I quyÕt mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng nªn ngêi l·nh ®¹o ph¶i häp hµnh nhiÒu, mÊt nhiÒu thêi gian . Tæng hîp l¹i c«ng ty cã 9 phßng ban chøc n¨ng vµ 10 nhµ m¸y thµnh viªn. C¸c nhµ m¸y trùc thuéc c«ng ty còng cã c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ qu¶n lý riªng nhng chÞu sù l·nh ®¹o chung cña Tæng gi¸m ®èc. 3.1.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ quan tæng gi¸m ®èc 3.1.1.1. Tæng gi¸m ®èc c«ng ty *Chøc n¨ng: §iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty . *NhiÖm vô : NhËn vèn ,®Êt ®ai ,tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c do Tæng c«ng ty giao. Sö dông cã hiÖu qu¶ ,b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn . X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn ,kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ hµng n¨m ,dù ¸n ®Çu t míi vµ ®Çu t chiÒu s©u ,dù ¸n hîp t¸c vµ ®Çu t víi níc ngoµi ,dù ¸n liªn doanh ,c¸c hîp ®ång kinh tÕ cã gi¸ trÞ lín . B¸o c¸o Tæng c«ng ty vµ c¸c c¬ quan nhµ níc cã them quyÒn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ,b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ,b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña nhµ níc vµ cÊp trªn . Thµnh lËp vµ chØ ®¹o c¸c héi ®ång t vÊn vÒ c¸c lÜnh vùc :®Çu t ,khoa häc kÜ thuËt ,gi¸ c¶ vµ c¸c lÜnh vc cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty . §Ò ra chÝnh s¸ch vµ môc tiªu chÊt lîng ,tr¸ch nhiÖm x· héi thÝch hîp cho tõng thêi kú. Cam kÕt cung cÊp mäi nguån lùc cÇn thiÕt vÒ nh©n lùc ,thêi gian ,ng©n s¸ch ,vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®Ó thùc hiÖn viÖc qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO-9002 vµ tiªu chuÈn tr¸ch nhiÖm x· héi SA8000 ThiÕt lËp vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé c«ng nh©n viªn tu©n thñ ,thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÊt lîng vµ chÝnh s¸ch tr¸ch nhiÖm x· héi . §¹i diÖn c«ng ty th¬ng lîng ,gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ tr¸ch nhiÖm x· héi víi ®¹i diÖn ngêi lao ®éng . ChÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt tríc kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty . Chñ tr× c¸c cuéc häp xem xÐt cña l·nh ®¹o ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn hÖ thèng chÊt lîng ,hÖ thèng tr¸ch nhiÖm l·nh ®¹o . Phª duyÖt sæ tay chÊt lîng ,quy tr×nh ,c¸c hîp ®ång kinh tÕ mua b¸n hµng ho¸ ,vËt t , thiÕt bÞ ,danh s¸ch nhµ thÇu phô ,c¸c biÖn ph¸p xö lý khiÕu n¹i . *QuyÒn h¹n : ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng c«ng ty vµ nhµ nwocs vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty . §îc ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p vît them quyÒn trong trêng hîp khÈn cÊp (thiªn tai , ®Þch ho¹ …) vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc c¬ quan c¸p trªn vµ nhµ níc vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ã . 3.1.1.2. Phã tæng gi¸m ®èc I 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *Chøc n¨ng : qu¶n lý ®iÒu hµnh lÜnh vùc s¶n xuÊt ,kÜ thuËt sîi ,dÖt thoi . *NhiÖm vô : ChØ ®¹o ho¹t ®éng cña c¸c nhµ m¸y thµnh viªn :Sîi ,dÖt kh¨n ,dÖt Dennim vÒ c«ng t¸c x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ,kÕ ho¹ch vËt t ,kÕ ho¹ch tu söa thiÕt bÞ ,phô tïng ,nhµ xëng ,®Þnh møc kinh tÕ –kÜ thuËt thuéc ph¹m vi ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch . ChØ ®¹o c«ng t¸c mua s¾m vËt t ,thiÕt bÞ ,phô tïng ,phô liÖu, qu¶n lý kho ChØ ®¹o c«ng t¸c tiÕt kiÖm vµ kho¸n chi phÝ s¶n xuÊt . ChØ ®¹o c«ng t¸c s¸ng kiÕn ,c¶i tiÕn kü thuËt . ChØ ®¹o c«ng t¸c phßng ch«ng ch¸y næ vµ lò lôt . ChØ ®¹o c¸c c«ng viÖc thuéc ph¹m vi ph©n c«ng liªn quan ®Õn HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng vµ HÖ th«ng qu¶n lý tr¸ch nhiÖm x· héi . *QuyÒn h¹n : ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc tæng gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng . Cã quyÒn giao nhiÖm vô cho nh÷ng ngêi gióp viÖc cña m×nh . *B¸o c¸o :Phã tæng gi¸m ®èc I b¸o c¸o c«ng viÖc trùc tiÕp cho Tæng gi¸m ®èc . 3.1.1.3. Phã tæng gi¸m ®èc II (kiªm ®¹i diÖn l·nh ®¹o phô tr¸ch hÖ thèng chÊt lîng vµ hÖ thèng tr¸ch nhiÖm x· héi ) *Chøc n¨ng : Qu¶n lý ,®iÒu hµnh lÜnh vùc s¶n xuÊt ,kü thuËt dÖt kim-nhuém –may . Thay mÆt Tæng gi¸m ®èc ®iÒ hµnh viÖc x©y dùng ¸p dông hÖ thèng chÊt lîng theo ISO-9000 ,hÖ thèng tr¸ch nhiÖm x· héi SA8000 *NhiÖm vô : - NhiÖm vô ®iÒu hµnh lÜnh vùc s¶n xuÊt kü thuËt dÖt kim-nhuém-may : ChØ ®¹o ho¹t ®éng cña c¸c nhµ m¸y thµnh viªn :DÖt nhuém –May vÒ c«ng t¸c d vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ,kÕ ho¹ch vËt t ,thiÕt bÞ ,kÕ ho¹ch tu söa thiÕt bÞ ,phô tïng , söa ch÷a nhµ xëng ,®Þnh møc kinh tÕ- kü thuËt thuéc ph¹m vi ®îc ph©n c«ng phu tr¸ch . ChØ ®¹o c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm néi ®Þa ,tæ chøc ®îc b¸n hµng . ChØ ®¹o viÖc ban hµnh söa ®æi ,phª duyÖt c¸c tµi liÖu vÒ kü thuËt vµ chÊt lîng trong hÖ th«ng chÊt lîng vµ hÖ th«ng tr¸ch nhiÖm x· héi . ChØ ®¹o c«ng t¸c ®µo t¹o n©ng bËc cho c«ng nh©n . ChØ ®¹o c«ng t¸c kü thuËt an toµn vµ b¶o hé lao ®éng . -NhiÖm vô ®iÒu hµnh hÖ thèng chÊt lîng: X©y dùng c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chÊt lîng vµ môc tiªu chÊt lîng cô thª r thÝch hîp trong tõng giai ®o¹n . ChØ ®¹o viÖc x©y dùng ban hµnh vµ söa ®æi c¸c v¨n b¶n hÖ thèng chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO-9000 . Xem xÐt hoÆc phª duyÖt c¸c quy tr×nhvµ mét sè quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty . DuyÖt c¸c kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ ,b¸o c¸o ®¸nh gi¸ chÊt lîng néi bé . DuyÖt ch¬ng tr×nh ,kÕ ho¹ch ®µo t¹o thuéc ph¹m vi hÖ thèng b¶o ®¶m chÊt lîng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc vµ phßng ngõa nh»m b¶o ®¶m hÖ thèng chÊt lîng theo ISO-9000 lu«n lu«n ®îc duy tr× vµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn . -NhiÖm vô ®iÒu hµnh hÖ thèng tr¸ch nhiÖm x· héi : X©y dùng ,triÓn khai ¸p dông vµ duy tr× hÖ th«ng tr¸ch nhiÖm x· héi theo tiªu chuÈn SA8000 Xem xÐt sæ tay tr¸ch nhiÖm x· héi ,c¸c thñ tôc ,c¸c híng dÉn c«ng viÖc liªn quan dÕn tr¸ch nhiÖm x· héi . ChÞu tr¸ch nhiÖm ho¹ch ®Þnh ®Ó thùc hiÖn tiªu chuÈn tr¸ch nhiÖm x· héi Xem xÐt c¸c ho¹t ®éng söa ch÷a kh¾c phôc,c¶i tiÕn … Tæ chøc ho¹t ®éng ®¸nh gÝa néi bé . B¶o ®¶m quyÒn ®îc xem xÐt cña c¸c bªn liªn quan nhu kh¸ch hµng , c¸c nhµ cung cÊp ,nhµ thÇu ,bªn chøng nhËn . B¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng qu¶n lý tr¸ch nhiÖm x· héi trong c¸c cuéc häp xem xÐt cña l·nh ®¹o . §¹i diÖn c«ng ty trong viÖc th«ng tin víi bªn ngoµi c¸c vÊn ®Ò vÒ tr¸ch nhiÖm x· héi . *QuyÒn h¹n : ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc T«ng gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng . Cã quyÒn thi hµnh vµ xö lý c¸c c«ng viÖc thuéc hÖ thèng chÊt lîng vµ tr¸ch nhiÖm x· héi ,chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc . Cã quyÒn giao nhiÖm vô cho nh÷ng ngêi giup viÖc cña m×nh . *B¸o c¸o : Phã tæng gi¸m ®èc II kiªm ®¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt lîng (QMR) ,®¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ tr¸ch nhiÖm x· héi (SAMR) b¸o c¸o c«ng viÖc trùc tiÕp cho Tæng gi¸m ®èc . 3.1.1.4. Phã tæng gi¸m ®èc III : -Chøc n¨ng : Qu¶n lý ,®iÒu hµnh lÜnh vùc lao ®éng tiÒn l¬ng ,chÕ ®é ,chÝnh s¸ch ,®êi sèng ,c¸c ®¬n vÞ tù h¹ch to¸n . -NhiÖm vô : ChØ ®¹o c«ng t¸c lao ®éng ,tiÒn l¬ng , chÕ ®é chÝnh s¸ch . ChØ ®¹o c«ng t¸c hµnh chÝnh ,qu¶n trÞ ,®êi sèng ,y tÕ ,vµ v¨n thÓ . ChØ ®¹o ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ tù h¹ch to¸n :Ngµnh c¬ khÝ ,bé phËn èng giÊy . ChØ ®¹o c¸c c«ng viÖc thuéc ph¹m vi ph©n c«ng liªn quan ®Õn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng vµ hÖ thèng qu¶n lý tr¸ch nhiÖm x· héi . -QuyÒn h¹n : ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vÌ lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng . Cã quyÒn giao nhiÖm vô cho nh÷ng ngêi gióp viÖc m×nh . -B¸o c¸o :Phã Tæng gi¸m ®èc III b¸o c¸o c«ng viÖc trùc tiÕp cho Tæng gi¸m ®èc . 3.1.1.5. V¨n phßng tæng gi¸m ®èc : thùc hiªn c¸c chøc n¨ng v¨n phßng , ®¸nh m¸y ,phôc vô ®ãn tiÕp kh¸ch. ChuÈn bÞ c¸c cuéc häp,c¸c k× héi nghÞ cña c«ng ty . 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: * Phßng KÕ ho¹ch –ThÞ trêng:cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n,trung h¹n vµ dµi h¹n (c¸c chiÕn lîc s¶n xuÊt ),nhËn ký kÕt hîp ®ång víi kh¸ch hµng trong níc.Tæ chøc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc lao ®éng .ChØ ®¹o hÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm ,n¾m ch¾c gi¸ c¶ ®Çu vµo còng nh ®Çu ra vµ nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ trêng ,lµm tham mu cho Gi¸m ®èc khi ®µm ph¸n víi b¹n hµng,®¶m b¶o mua b¸n víi gi¸ c¶ hîp lý,qu¶n lý hµng ho¸ xuÊt,nhËp… * Phßng XuÊt –NhËp khÈu : nhu cÇu thÞ trêng níc ngoµi giao dÞch víi kh¸ch hµng níc ngoµi . NhËp thiÕt bÞ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng ty ,xuÊt b¸n s¶n phÈm ra níc ngoµi ký kÕt c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu . * Phßng KÕ to¸n-Tµi chÝnh : qu¶n lý nguån vèn ,quü cña c«ng ty.Thùc hiÖn c«ng t¸c tÝn dông, kiÓm tra ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ,phô tr¸ch c©n ®èi thu chi b¸o c¸o quyÕt to¸n .TÝnh vµ tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc.Thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n víi kh¸ch hµng vµ thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ níc.Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh theo luËt kÕ to¸n thèng kª vµ chÕ ®é l¬ng theo quy ®Þnh cña nhµ níc. * Phßng Kü thuËt-®Çu t : lËp lªn c¸c dù ¸n ®Çu t ,duyÖt c¸c thiÕt kÕ mÉu cña c¸c m· kh¸ch hµng,duyÖt phiÕu c«ng nghÖ may,®ång thêi cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c ®Þnh møc. Qu¶n lý toµn bé c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kÜ thuËt ,c¸c chØ tiªu kÜ thuËt cña toµn c«ng ty. * Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh:tæ chøc c¸n bé ,c«ng t¸c tiÒn l¬ng tiÒn thëng cña toµn c«ng ty . Tæ chøc tuyÓn dông ,bè trÝ ®µo t¹o,n©ng cÊp n©ng bËc,båi dìng kØ luËt khen thëng… * Trung t©m KCS(thÝ nghiÖm vµ kiÓm tra chÊt lîng)phô tr¸ch vÒ c«ng nghÖ dÖt kim,c«ng nghÖ sîi , chÊt lîng s¶n phÈm dÖt,sîi,may mÆc.KiÓm tra nguyªn liÖu ®Çu vµo,thÝ nghiÖm vµ kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm . * Trung t©m Y TÕ : KiÓm tra kh¸m ch÷a bÖnh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn , kh¸m ch÷a bÖnh nghÒ nghiÖp,®iÒu trÞ cÊp cøu c¸c tai n¹n lao ®éng x¶y ra t¹i c«ng ty. 3.2. D©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt : C«ng ty DÖt Hµ Néi cã nhiÒu lo¹i d©y chuyÒn dïng ®Ó s¶n xuÊt 3 lo¹i mÆt hµng chÝnh: sîi , s¶n phÈm dÖt kim, kh¨n b«ng. C¸c d©y chuyÒn nµy chñ yÕu lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt liªn tôc ( bè trÝ mÆt b»ng ®Þnh híng thao s¶n phÈm ) HiÖn nay t¹i nhµ m¸y sîi I ,sîi Vinh ®Òu cã 1 d©y chuyÒn võa s¶n xuÊt sîi ch¶i kü võa s¶n xuÊt sîi ch¶i th«. T¹i nhµ m¸y sîi II còng cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt trªn ®ång thêi cã c¶ d©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi phÕ OE. Vµ tõ nh÷ng lo¹i sîi ch¶i kü vµ ch¶i th« cã thª kÕt hîp ®Ó s¶n xuÊt sîi ®¬n ch¶i th« vµ sîi ®¬n ch¶i kü (cotton hoÆc PECO ) vµ sîi xe. * D©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi ®¬n ch¶i th« (®iÓn h×nh lµ sîi Ne 32 Cot CTDK) B«ng cotton B«ng ®· ®îc M¸y b«ng Thµnh phÈm ®· ®îc ®¸nh èng XÐ trén Cói ch¶i M¸y ch¶i th« Sîi con M¸y èng th« Sîi th« M¸y sîi con M¸y ghÐp Cói ghÐp M¸y th« 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *D©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi xe(®iÓn h×nh lµ sîi Ne 45/2 (65/35) DK ) B«ng cotton Sîi ®¸nh M¸y ®¸nh èng èng Sîi ®Ëu M¸y ®Ëu xe chËp 2,3 Thµnh phÈm ®· ®îc ®¸nh èng M¸y xe M¸y èng *D©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi phÕ OE B«ng phÕ B«ng M¸y xö lý B«ng phÕ B«ng ®îc M¸y b«ng Cotton xÐ trén Thµnh phÈm Sîi phÕ OE M¸y ghÐp Cói ghÐp Sîi con M¸y èng M¸y sîi con kh«ng läc *D©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi Peco ch¶i th«( sîi Ne 45(83/17) CTDK ): B«ng M¸y b«ng Cotton cotton B«ng ®· ®îc xÐ Trén X¬ P.E M¸y ch¶i th« cotton X¬ ®· ®îc M¸y b«ng P.E Thµnh phÈm XÐ trén Cói ch¶i th« cotton Cói ch¶i M¸y ch¶i th« P.E th« P.E Sîi con Sîi th« M¸yghÐp Peco ®ét 1,2,3 Cói ghÐp Sîi Peco M¸y èng C¬ khÝ M¸y con Kho nguyªn liÖu *D©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm dÖt kim: Sîi V¶i méc Xö lý hoµn M¸y dÖt kim tÊt Sîi I V¶i thµnh C¾t PhÈm Sîi II DÖt kim M¸y th« §éng lùc May QuÇn ¸o dÖt kim Sîi Vinh DÖt Hµ §«ng KÕt cÊu s¶n xuÊt lµ viÖc m« t¶ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn s¶n xuÊt vÒ quy tr×nh lµm viÖc theo dßng thêi gian s¶n phÈm liªn tôc. KÕt cÊu nµy cã liªn quan mét phÇn tíi d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ s¶n phÈm . May thªu Kho thµnh phÈm 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. C¸c nguån lùc cña c«ng ty HANOSIMEX 4.1. Lùc lîng lao ®éng : Còng nh c¸c c«ng ty dÖt may kh¸c C«ng ty DÖt Hµ Néi cã lùc lîng lao ®éng ®«ng ®¶o vµ lao ®éng n÷ chiÕm ®a sè,kho¶ng 70% lµ lao ®éng chÝnh cña nh÷ng bé phËn s¶n xuÊt trùcTTtiÕp.Sè Tr×nh lao ®éng §é trùc tiÕp thamSègia lao vµo ®éngho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ kho¶ng 90%,lao ®éng gi¸n tiÕp kho¶ng 10% bao gåm: qu¶n lý kinh tÕ ;qu¶n lý kÜ thuËt;nhiÖm vô hµnh chÝnh vµ nhu cÇu kh¸c phôc vô cho s¶n xuÊt . 1 Trªn §¹i häc 3 2 §¹i häc 331 3 Cao ®¼ng 35 B¸o c¸o4chÊt lîng ®iÓm 30/04/2002 Trung cÊp lao ®éng t¹i thêi 167 5 C«ng nh©n bËc 1 433 6 C«ng nh©n bËc 2 509 7 C«ng nh©n bËc 3 718 8 C«ng nh©n bËc 4 1169 9 C«ng nh©n bËc 5 973 10 C«ng nh©n bËc 6 379 11 C«ng nh©n bËc 7 39 * * Tæng céng: 4756 Tû lÖ lao ®éng gi¸n tiÕp: 9,8% * Tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp: 90,2% 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TT Chøc danh Lao ®éngTrong®ã Tr×nh ®é trong DS L§ n÷ T.§H §H C§ T/C BËc1 BËc2 BËc3 BËc4 BËc5 BËc6 BËc7 1 NM Sîi 1034 731 34 8 9 17 60 151 246 392 114 3 2 NMSîi Vinh 716 522 16 8 65 49 44 9 3 NM MayI 522 457 15 4 4 NM MayII 525 430 19 5 5 DÖtNhuém 263 90 27 6 NM DENIM 143 45 7 NM C¬§iÖn 82 21 12 8 NMM§/Mü 285 216 8 4 6 9 NM DÖtH/§ 689 496 31 6 10 CBSXM_III 68 57 2 4 116 64 12 P.§/sèng 64 13 P.TCHC 60 81 165 140 10 3 14 92 106 142 141 3 3 23 27 31 58 59 31 7 5 71 12 14 4 8 2 1 6 16 21 21 53 57 138 10 6 3 18 28 78 166 217 99 38 2 41 2 5 7 5 37 9 2 11 20 15 15 7 53 2 1 2 9 14 7 6 9 53 17 13 1 1 3 9 26 14 P.KTTC 22 17 18 4 15 P.XNK 15 10 15 16 P.KT§T 18 6 17 TT-KCS 35 32 7 7 5 6 18 TT-YTÕ 10 7 5 6 2 6 4696 3273 3 307 11 P.KHTT 19 Ban TG§  Tæng Céng 1 2 24 2 9 125 51 116 298 2 3 8 14 16 1 4 5 5 42 177 507 493 940 992 926 272 37 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o chÊt lîng lao ®éng t¹i thêi ®iÓm th¸ng 25/9/2001 T×nh h×nh lao ®éng tõ n¨m 1997-2001 **T¨ng, gi¶m lao ®éng: TT N¨m 1 2 3 4 5 1997 1998 1999 2000 T9/2001 L§ t¨ng trong n¨m Trong ®ã: tuyÓn míi 350 285 400 181 329 343 283 400 181 32 L§ gi¶m NghØ trong hu n¨m 420 8 491 15 378 28 572 15 525 8 NghØ chê hu 4 2 23 80 NghØ chÕ ®é 1 lÇn 381 416 278 417 442 Th«i bá viÖc 19 28 31 16 48 Gi¶m kh¸c 12 32 41 124 27 **Tr×nh ®é bËc thî: TT 1 2 3 4 5 N¨m Tæng sè Khèi lao ®éng qu¶n lý 1997 5438 578 1998 5329 563 1999 5218 521 2000 4922 491 T9/2001 4770 466 CNSX 4860 4766 4697 4431 4304 BËc tõ 2-3 1876 1775 1679 1569 1395 BËc tõ 4-5 1244 1368 1512 1622 1848 BËc tõ 6-7 52 68 108 227 298 BËc thî bqu©n 3 3,2 3,2 3,5 3,5 4.2. C¬ cÊu Vèn cña c«ng ty Vèn lµ yÕu tè quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë bÊt k× doanh nghiÖp nµo.Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã nhiÒu c¬ héi nhng còng cã nh÷ng th¸ch thøc nÕu doanh nghiÖp cã nhiÒu vèn sÏ chñ ®éng h¬n.ViÖc thu hót vèn ®Çu t tõ ng©n s¸ch,tõ vay ng©n hµng,tù bæ sung vèn tõ ho¹t ®éng cña c«ng ty…lu«n lµ mèt quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp.C«ng ty DÖt Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã sè vèn t¬ng ®èi lín do c«ng ty cã 10 nhµ m¸y thµnh viªn vµ mét tæ hîp dÞch vô s¶n xuÊt . C¬ cÊu vèn cña C«ng ty DÖt Hµ Néi N¨m Vèn Tæng sè vèn Vèn lu ®éng Vèn cè ®Þnh 2000  160373 58514 100759 2001 % 100 37,13 62,87  161373 51525 109848 % 100 31,9 68,1 §¬n vÞ :TriÖu ®ång 2002 %  161974 61234,4 100739,6 100 37,8 62,2 5 . Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay cña c«ng ty DÖt May Hµ Néi. 5.1.ThuËn lîi: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty DÖt Hµ Néi lµ mét trong sè Ýt c¸c c«ng ty thuéc ngµnh dÖt ViÖt Nam ®îc ®Çu t x©y dùng vµ ®i vµo s¶n xuÊt vµo ®Çu nh÷ng n¨m 80 víi quy m« s¶n xuÊt lín,tiªn tiÕn n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ cao vµ ®îc trang bÞ ®ång bé h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c c«ng ty trong ngµnh.Nhê ®ã c«ng ty ®· s¶n xuÊt ra nhiÒu lo¹i sîi víi chØ sè cao,®¹t chÊt lîng tèt,®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng víi c¸c ®èi thñ kh¸c . Tr¶i qua h¬n 15 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty kh«ng nh÷ng duy tr× ®îc n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ mµ cßn ®Çu t n©ng cÊp vµ trang bÞ thªm c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp tiªn tiÕn ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ lµm ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng.MÆt kh¸c,c«ng ty ®· më réng s¶n xuÊt ,x©y dùng ®ång bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt dÖt kim khÐp kÝn víi c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i,cã n¨ng lùc s¶n xuÊt 7 triÖu s¶n phÈm may mÆc mçi n¨m,cã thÓ ®¸p øng ®îc c¶ nhu cÇu xuÊt khÈu vµ nhu cÇu tiªu dïng trong níc.ViÖc s¸t nhËp nhµ m¸y sîi Vinh,c«ng ty dÖt Hµ §«ng vµo C«ng ty DÖt Hµ Néi ,®ång thêi víi viÖc x©y dùng c¬ së may thªu §«ng Mü ®· lµm t¨ng quy m« vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt trong nh÷ng n¨m tíi. C«ng ty DÖt Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng c«ng ty trong ngµnh cã t duy n¨ng ®éng víi c¬ chÕ thÞ trêng .Tr¶i qua nhiÒu n¨m ho¹t ®éng trong c¬ chÕ kinh tÕ míi c«ng ty ®· ®µo t¹o ®îc mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é kÜ thuËt vµ qu¶n lý kinh tÕ,thu hót ®îc nhiÒu cö nh©n,c¸n bé kÜ s vÒ lµm viÖc t¹i c«ng ty.ChØ trong h¬n 10 n¨m,c«ng ty ®· x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ ng¬i s¶n xuÊt kinh doanh bÒ thÕ víi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i .MÊy n¨m gÇn ®©y c«ng ty ph¸t triÓn lµm ¨n cã l·i ®· më réng quy m« s¶n xuÊt thu hót nhiÒu lao ®éng ®¶m b¶o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thu nhËp æn ®Þnh. C«ng ty ®· t¹o ®îc mèi quan hÖ t¬ng ®èi g¾n bã víi nhiÒu kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc.C¸c s¶n phÈm sîi ®· cã chç ®øng v÷ng ch¾c ë thÞ trêng trong vµ ngoµi níc ®Æc biÖt lµ thÞ trêng thµnh phè Hå ChÝ Minh.§èi víi s¶n phÈm dÖt kim tuy lµ mÆt hµng míi nhng ®· cã mÆt ë nhiÒu khu vùc thÞ trêng trªn thÕ giíi.Nhê cã thÕ m¹nh vÒ chÊt lîng vµ chñng lo¹i s¶n phÈm c«ng ty ngµy cµng thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc,uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng ®îc n©ng cao,t¹o thÕ cho c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. 5.2. Khã kh¨n: So víi thÕ giíi m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ kÐo sîi cña c«ng ty cßn l¹c hËu,thiÕt kÕ c«ng nghÖ ban ®Çu cho ®Õn nay kh«ng cßn phï hîp víi nhu cÇu ,kÕt cÊu chñng lo¹i mÆt hµng cã nhu cÇu nhÊt lµ ®èi víi kh¸ch hµng níc ngoµi. Nguyªn liÖu ®Çu vµo cho s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ b«ng x¬ th× hoµn toµn ph¶I nhËp tõ níc ngoµi,do ®ã c«ng ty ®· mÊt ®i mét phÇn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh ,nhiÒu khi nguyªn liÖu kh«ng kÞp vÒ lµm cho tiÕn ®é s¶n xuÊt cña c«ng ty chËm trÔ,kh«ng giao hµng ®óng thêi gian ,do ®ã lµm mÊt ®i mét sè kh¸ch hµng cña c«ng ty. VÒ thÞ trêng ®èi víi s¶n phÈm dÖt kim,c«ng ty cha chó träng ®óng møc ®èi víi thÞ trêng trong níc mµ hÇu nh cßn bá ngá.§ång thêi c«ng ty vÉn cßn ®Ó hë 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh©u quan träng mµ kh¶ n¨ng cña c«ng ty cã thÓ khai th¸c ®îc ®ã lµ viÖc nghiªn cøu thiÕt kÕ,chÕ t¹o mÉu mèt c¸c s¶n phÈm dÖt kim. C«ng ty DÖt Hµ Néi lµ mét c«ng ty lín nhng b¶n th©n nã còng bao hµm nh÷ng bÊt lîi:viÖc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng víi khèi lîng lín th× míi cã l·i cho c«ng ty ,trong s¶n xuÊt dÖt kim còng nh kh¨n b«ng phôc vô néi ®Þa viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm gÆp khã kh¨n do kh«ng thÓ ®¸p øng toµn bé nhu cÇu cña c¸c nhãm kh¸ch hµng v× nh÷ng nhu cÇu ®ã cßn nhá kh«ng phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt lo¹i lín.Do vËy,nh÷ng kh¸ch hµng nhá lÎ cßn bÞ bá ngá. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ cña c«ng ty cßn cøng nh¾c,cô thÓ ®èi víi c¸c s¶n phÈm tån kho l©u ngµy : s¶n phÈm sîi ®¹t chÊt lîng kÐm ; s¶n phÈm dÖt kim , kh¨n sai hoÆc mÉu m· kh«ng hîp thÞ hiÕu …Khi x©y dùng gi¸ b¸n c¸c lo¹i s¶n phÈm nµy ,gi¸ cßn cao nªn kh¸ch hµng kh«ng chÊp nhËn dÉn ®Õn s¶n phÈm tån ®äng l©u ngµy trong kho vµ lµm gi¶m tèc ®é quay vßng vèn cña c«ng ty . HiÖn nay hµng dÖt may trong níc ph¶i c¹nh tranh víi hµng ngo¹i nhËp cã chÊt lîng cao , hµng nhËp lËu tõ phÝa Trung Quèc trµn lan trªn thÞ trêng,hµng gi¶ lµm mÊt uy tÝn cña nhiÒu doanh nghiÖp trong níc.§©y lµ khã kh¨n kh«ng chØ cña riªng C«ng ty DÖt Hµ Néi mµ cßn lµ cña toµn ngµnh dÖt may ViÖt Nam .§Ó gi¶i quyÕt ®îc vÊn ®Ò nµy,®ßi hái ph¶i cã sù hç trî tõ nhiÒu c¬ quan h÷u quan vµ tõ chÝnh b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp dÖt may. II . Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y 1. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: 1.1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty: S¶n phÈm cña c«ng ty ®îc s¶n xuÊt díi d¹ng nguyªn liÖu s¶n xuÊt nh c¸c lo¹i sîi cotton , Peco , P.E c¸c lo¹i víi c¸c chØ sè kh¸c nhau, hay lµ c¸c hµng tiªu dïng nh c¸c s¶n phÈm may mÆc ,hµng dÖt kim ,kh¨n ,lÒu du lÞch… -S¶n phÈm sîi :lµ s¶n phÈm truyÒn thèng vµ chñ lùc cña C«ng ty DÖt Hµ Néi ,®îc b¸n cho c¸c c«ng ty th¬ng m¹i –s¶n xuÊt hµng dÖt trong níc mµ thÞ trêng miÒn Nam lµ chñ yÕu .C¸c lo¹i sîi cña c«ng ty cã chÊt lîng cao , ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu chÊt lîng nh : chØ sè réng ( tõ chi sè Ne80E ®Õn chi sè Ne60 )®é bÒn chi sè cao, ®iÓm dµy máng kÕt t¹p ®Òu ë møc ®é cho phÐp …tuy nhiªn do nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan lÉn chñ quan mµ sîi dµnh cho xuÊt khÈu cßn rÊt Ýt so víi n¨ng lùc s¶n xuÊt . -S¶n phÈm dÖt kim:hµng xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm may mÆc tõ v¶i dÖt kim . MÆt hµng nµy cã ®Æc ®iÓm chñ yÕu lµ :®é co d·n lín ,dÔ biÕn d¹ng nªu kh«ng ®Þnh h×nh tèt ,mÉu m· kh«ng ®a d¹ng phong phó nh hµng dÖt thoi ,®ßi hái nguyªn vËt liÖu cung cÊp ph¶i lµ hµng cã chÊt lîng cao nh sîi ch¶i kü .Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm kh¸ phøc t¹p ,nhÊt lµ kh©u xö lý hoµn tÊt v¶i . ChÝnh v× vËy mµ s¶n xuÊt ®îc hµng cã chÊt lîng cao phôc vô xuÊt khÈu sÏ rÊt khã kh¨n .HiÖn nay hµng may mÆc cña c«ng ty ®îc xuÊt chñ yÕu cho §µi Loan ,NhËt B¶n ,vµ mét sè níc EU ,tuy nhiªn do tr×nh ®é thiÕt bÞ m¸y mãc cña 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c«ng ty cßn bÞ h¹n chÕ nªn chÊt lîng hµng xuÊt khÈu cßn h¹n chÕ , søc c¹nh tranh cha cao ,c«ng t¸c tiÕp tÞ cßn yÕu nªn thÞ trêng cha ®îc më réng . -S¶n phÈm kh¨n lÒu du lÞch :®îc s¶n xuÊt t¹i nhµ m¸y dÖt Hµ §«ng cho nªn tõ n¨m 1995 trong kÕt cÊu s¶n phÈm cña c«ng ty cã thªm mÆt hµng kh¨n b«ng c¸c lo¹i vµ ®Õn n¨m 1997 cã thªm mÆt hµng lÒu du lÞch xuÊt khÈu. Ngoµi c¸c s¶n phÈm trªn c«ng ty cßn kinh doanh mét sè lo¹i nh :b¹t v¶i phñ ®iÒu hoµ . C¸c s¶n phÈm nµy tuy míi xuÊt hiÖn nhng còng ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo tæng doanh thu vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu . Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cñng cè vµ n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng s¶n phÈm cña m×nh ,C«ng ty DÖt Hµ Néi ®· cè g¾ng phÊn ®Êu nç lùc ®Ó ®îc cÊp chøng chØ ISO 9002 . §©y lµ mét trong nh÷ng tiªu chuÈn n»m trong bé tiªu chuÈn ISO 9000 do tæ chøc quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn ban hµnh lÇn ®Çu n¨m 1987 ,¸p dông réng r·i trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh ,dÞch vô §iÒu nµy cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi toµn c«ng ty ,nã gãp phÇn lµm t¨ng uy tÝn lµm cho s¶n phÈm cña c«ng ty dÔ dµng x©m nhËp thÞ trêng míi , ngêi tiªu dïng chÊp nhËn s¶n phÈm cña c«ng ty ,s¶n phÈm xuÊt khÈu cã chÊt lîng ngµy cµng cao…. Chñng lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty Sîi 1.Sîi ®¬n Ne 20 cotton CK Ne 30 cotton CK Ne 20 cotton CT Ne 32 cotton CK Ne 30 PE 100% Ne 45 PE 100% Ne 30(65/35) CK Ne 45(83/17) CK Ne 30(65/35) CT Ne 30(83/17) CT Ne 45(83/17) CT Ne 45(65/35) CT Ne 60(65/35) CK Ne 20(65/35) CT 2.Sîi xe Ne 32/2(65/35) CT Ne 45/2(65/35) DK Ne 60/2(65/35) DK DÖt-Nhuém 1.V¶i PE/CO Lacost 60/2 PK (65/35) Lacost 45/2 PK (65/35) Interlock 60/2(65/35) máng Interlock 60/2(65/35) dµy Rib 1x1 45/2(65/35) Spd Rib 2x2 30/2 T/c-Spd Cæ+bo tay dÖt 40/2 (65/35) 2.V¶i Cotton Single 20/1 cotton CK Single 20/1 cotton CKkÎ Single 30/1 cotton CKLB Single 32/1 cotton CK(scan) Single 36/1 cotton CT Rib 1x1 36/1 cotton CT Bo+cæ Rib 1x1 30/1 cotton Bo+cæ Rib 1x1 20/1-kÎ May-Thªu 1.Hµng may ¸o Poloshirt(dµi,ng¾n tay) ¸o T-shirt(ng¾n tay+kÎ) ¸o Hineck (dµi tay) QuÇn ¸o thÓ thao ¸o may « ngêi lín 2.Hµng thªu ¸o Poloshirt(dµi,ng¾n tay) ¸o thÓ thao 1.2. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty : BÊt cø doanh nghiÖp nµo khi tham gia kinh doanh ®Ó ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng kÕ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ho¹ch s¶n xuÊt g¾n liÒn víi thÞ trêng bëi thÞ trêng lµ n¬i quyÕt ®Þnh doanh nghiÖp s¶n xuÊt c¸i g× ,s¶n xuÊt nh thÕ nµo ,vµ víi sè lîng lµ bao nhiªu . MÆt kh¸c ,®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn vÊn ®Ò t¸i s¶n xuÊt më réng víi 4 kh©u (s¶n xuÊt –ph©n phèi - trao ®æi – tiªu dïng ). §Ó 4 kh©u nµy vËn ®éng 1 c¸ch thèng nhÊt th× s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ph¶i ®îc tiªu thô trªn thÞ trêng .Bëi vËy ,sau mçi kú kinh doanh doanh nghiÖp cÇn ph©n tÝch ,xem xÐt t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm trong viÖc chØ ®¹o ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cho kú tiÕp theo .Do ®ã mµ viÖc lËp kÕ ho¹ch ,x©y dùng chiÕn lîc lµ kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp . C«ng ty DÖt Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng cã nhiÖm vô võa s¶n xuÊt võa tiªu thô hµng ho¸ .mÆt hµng chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n phÈm sîi vµ s¶n phÈm dÖt kim .§©y lµ nh÷ng mÆt hµng mµ trªn thÞ trêng cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh .s¶n phÈm sîi lµ s¶n phÈm truyÒn thèng vµ hiÖn nay vÉn lµ s¶n phÈm chñ lùc cña c«ng ty ,lo¹i s¶n phÈm nµy rÊt quan träng v× nã lµ nguyªn liÖu ®Çu vµo cho c«ng nghiÖp dÖt v¶i vµ nhu cÇu sö dông v¶i thêng t¨ng theo møc t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ . §ång thêi còng n¶y sinh nhu cÇu c¸c lo¹i v¶i cã chÊt lîng cao .X¸c ®Þnh ®îc nhiÖm vô cña m×nh c«ng ty ®· qu¸n triÖt ph¬ng ch©m s¶n xuÊt : -ChØ ®a vµo chiÕn lîc kÕ ho¹ch vµ s¶n xuÊt mÆt hµng ®· ®îc ký kÕt hîp ®ång hoÆc ch¾c ch¾n ®îc tiªu thô trªn thÞ trêng . -s¶n xuÊt c¸i mµ thÞ trêng cÇn chø kh«ng s¶n xuÊt c¸i m×nh cã s½n . TT A 1 2 3 C¸c chØ tiªu 4 5 6 B Gi¸ trÞ TSL : TængDT(cã VAT) Tæng DT(ko VAT) -KV Hµ Néi -KV Vinh -KV Hµ §«ng -DT kh¸c Nép ng©n s¸ch Lîi nhuËn Kim ng¹ch XK 7 Kim ng¹ch NK §¬n vÞ tÝnh C Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® Tr.® 1000 USD 1000 USD Thùc hiÖn n¨m 2001 1 592409 589214 556774 443537 51495 55942 5800 5293 1446 16797 11225 KÕt qu¶ n¨m 2002 K.H n¨m 2002 T.Cty giao 2 660500 640700 64900 1296 2300 20700 16148 K.H néi bé 3 665000 701025 667500 547600 55000 79601 22150 Thùc hiÖn n¨m 2002 So s¸nh (%) TH02/ TH01 5=4/1 117,7 118,9 120,4 TH02/ KHTCT 6=4/2 105,6 104,6 TH02/ KHNB 7=4/3 104,8 99,97 100,45 3267 3174 2300 23537 60,0 159,1 140,1 244,9 100 116,7 106,3 15402 137,2 94,5 4 697231 700780 670492 543063 44561 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2002 cña c«ng ty lµ t¬ng ®èi tèt, hÇu hÕt c¸c chØ tiªu ®Òu ®¹t vµ vît so víi kÕ ho¹ch mµ tæng c«ng ty còng nh néi bé ®Ò ra. Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng thùc tÕ t¨ng 17,7% so víi n¨m 2001, vît kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty giao 5%. Cã ®îc kÕt qu¶ ®ã tËp thÓ ban l·nh ®¹o c«ng ty trong thêi gian qua chó träng t×m kiÕm thÞ trêng cho s¶n phÈm ®Çu ra, tiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t triÓn thi trêng truyÒn thèng lµ Hµ Néi , Hµ §«ng, Vinh ®ång thêi ph¶i chó träng vµo c¸c thÞ trêng c¸c tØn l©n cËn kh¸c nh»m x©y dùng mét thÞ trêng trong æn ®Þnh cã nh vËy c«ng ty míi v¬n lªn ®Ó kh¼ng ®Þnhuy tÝn vµ vÞ thÕ cña m×nh tríc kh¸ch hµng vµ trøc ®èi thñ c¹nh tranh. Tuy nhiªn trong thêi gian tíi tæng c«ng ty vµ c«ng ty dÖt may Hµ Néi ph¶i chó 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 träng t×m kiÕm c¸c nguån cung øng nguyªn liÖu ®Çu vµo nh»m chñ ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. TiÕn hµnh khoanh vïng nguyªn liÖu cã biÖn ph¸p hç trî kÞp thêi cho bµ con n«ng d©n vÒ vèn còng nh vÒ kü thuËt. H¹n chÕ viÖc phô thuéc vµo nguån hµng nhËp khÈu tõ bª ngoµi v× diiªï nµy cã thÓ ¶nh hëng rÊt lín ®Ðn viÖc chñ ®éng s¶n xuÊt. Sè läng hµng ho¸ nhËp khÈu tõ bªn ngoµi trong nh÷ng n¨m võa qua lµ rÊt lín hµng n¨m lªn ®Õn h¬n 100 tØ ®ång chiÕm tØ lÖ cao trong gi¸ trÞ tæng s¶n lîng thùc hiÖn. ThÞ trêng ngoµi níc thêi gian qua cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc nhÊt lµ thÞ trêng Mü, EU ®· ®em l¹i nhiÒu c¬ héi kinh doanh míi cho ngµnh dÖt may ViÖt Nam. Nhê sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña ngµnh dÖt may, c«ng ty dªti may Hµ Néi ®ang vµ sÏ µm ¨n ngµy cµng hiÖu qu¶ gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chung ngµnh dÖt may, phÊn ®ÊuchØ tiªu nép ng©n s¸ch n¨m sau cao h¬n n¨m tríc vµ ®¶m b¶o hoµn thµnh ®¹t vµ vît møc so víi kÕ ho¹ch ®îc giao. Lîi nhuËn ®¹t dîc n¨m 2002 vît 59% so víi n¨m 2001 vµ hoµn thµnh 100% chØ tiªu ®Ò racho n¨m 2002 ®iÒu nµy sÏ cñng cè vµ gi÷ v÷ng niÒm tin cho tËp thÓ ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n vien to¸n cong ty bíc vµo thùchiÖnkÕ ho¹ch n¨m 2003. chØ cã v¬n lªn c«ng ty míi t¹o dîclßng tin ®èi víi kh¸ch hµng vµ dèi vÝ ngêi lao ®éng vÒ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, ®ång thêi ®¶m b¶o møc thu nhËp æn ®Þnh vµ ngµy cµng t¨ng cho ngêi lao ®éng gióp hä yªn t©m s¶n xuÊt n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, lµm ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao ®i ®«i víi viÖc c¶i tiÕn mÉu m·, ph¸t huy s¸ng t¹o. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 T×nh h×nh thu nhËp cña ngêi lao ®éng n¨m 2002 TT ChØ tiªu 1 Thu nhËp BQ 2 KV Hµ Néi KV Vinh KVHµ §«ng KV §«ng Mü Tæng quü l¬ngn¨m ®¬n vÞ tÝnh Ngh×n/ ng/th Tr.® Thùc hiÖn 2001 1292 888 820 792 59456 KÕ ho¹ch 2002 T.cty Néi bé giao 1250 850 850 1100 60402 Thùc hiÖn 2002 1350 950 900 1150 60037 So s¸nh(%) Th02/ th01 Th02 Th02/ khnb T.cty 104,5 107 109,8 145,2 101,1 108 111,8 105,9 104,4 99,4 2. ThÞ trêng vµ chiÕn lîc Marketting cña c«ng ty 2.1.ThÞ trêng cña c«ng ty Muèn b¸n ®îc hµng tÊt yÕu ph¶i t×m ®îc kh¸ch hµng –thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm . Xem xÐt thÞ trêng cña c«ng ty ®Ó thÊy ®îc nh÷ng c¬ héi míi cho ho¹t ®éng cña c«ng ty còng nh kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng ,x©y dùng nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n víi nh÷ng s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ sîi ,hµng may mÆc ,dÑt kim kh¨n ,lÒu b¹t xuÊt khÈu . * §èi víi thÞ trêng sîi : Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· cè g¾ng gi÷ v÷ng ®îc kh¸ch hµng truyÒn thèng do chÊt lîng sîi lu«n ®¶m bao ®ång thêi cã thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi .Tuy nhiªn s¶n phÈm sîi Ýt c«ng ph¸t triÓn ra thÞ trêng níc ngoµi vµ hiÖn nay c«ng ty kh«ng cung cÊp ®ñ sîi theo nhu cÇu thÞ trêng . Sîi lµ nguyªn liÖu ®Çu vµo cho c¸c s¶n phÈm dÖt may cho nªn nã phô thuéc nhiÒu vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm dÖt may cña ViÖt Nam .Theo dù ®o¸n tèc ®é t¨ng trëng cña thÞ trêng sîi trong giai ®o¹n 2000-2005 lµ 5-7% .Víi tû phÇn chiÕm trªn 18% ë thÞ trêng sîi toµn C«ng ty DÖt Hµ Néi chøng tá cã n¨ng lùcc s¶n xuÊt m¹nh nhÊt trong c¶ níc vµ viÖc tiªu thô cña c«ng ty lu«n tiÕn triÓn tèt. Kh¸ch hµng truyÒn thèng cña c«ng ty ë khu vùc phÝa B¾c lµ :C«ng ty dÖt v¶i c«ng nghiÖp ,c«ng ty dÖt kim §«ng Xu©n ,c«ng ty chØ kh©u Hµ Néi ,c«ng ty dÖt kim Th¾ng Lîi… T¹i khu vùc phÝa Nam c«ng ty Ýt b¸n trùc tiÕp cho c¸c c«ng ty dÖt mµ chñ yÕu b¸n cho c¸c c«ng ty th¬ng m¹i TNHH ,nh : c«ng ty TNHH VÜnh Thµnh ,Tiªn TiÕn ,Nguyªn Long ,c«ng ty th¬ng m¹i Trung TÝn vµ Vinatex §µ N½ng … Víi thÞ trêng níc ngoµi c«ng ty cha cã kh¶ n¨ng t¨ng khèi lîng sîi nen nhiÒu v× : Thùc tÕ m¸y mãc kÐo sîi cña c«ng ty ®· cã thêi gian sö dông h¬n 15 n¨m .Trong khi ®ã khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ph¸t triÓn nh vò b·o th× m¸y mãc cña c«ng ty ®· l¹c hËu so víi c¸c níc trªn thÕ giíi ,nguyªn liÖu ®Ó kÐo sîi cã chÊt lîng cao thêng cã gi¸ ®¾t gÊp 1,5 lÇn nguyªn liÖu b«ng x¬ th«ng thêng ,viÖc ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®Ó cã ®îc s¶n phÈm sîi cã chÊt lîng cao ®ßi hái vèn ®Çu t rÊt lín . 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ trêng nµy lµ c¸c c«ng ty s¶n xuÊt sîi nh : c«ng ty dÖt VÜnh Phó ,c«ng ty dÖt 8/3 ,c«ng ty dÖt Nam §Þnh ( PhÝa B¾c ) c«ng ty dÖt HuÕ ,c«ng ty dÖt ViÖt Th¾ng ,c«ng ty dÖt Th¾ng Lîi (PhÝa Nam ) .Nh÷ng c«ng ty nµy hiÖn ®ang ®æi míi thiÕt bÞ ,n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ,më réng s¶n xuÊt …®iÒunµy còng lµ ®iÓm kh«ng thuËn lîi cho C«ng ty DÖt Hµ Néi nhÊt lµ nh÷ng ®èi thñ ë phÝa nam do ®ã c«ng ty ë xa thÞ trêng th× viÖc n¾m b¾t th«ng tin khã kh¨n h¬n ®ång thêi chi phÝ vËn chuyÓn bao gãi giao cho kh¸ch hµng cao lµm cho gi¸ b¸n t¨ng ,do thÞ trêng ë xa nªn tiÕn ®é vµ thêi gian giao hµng chËm h¬n c¸c ®èi thñ … * §èi víi s¶n phÈm dÖt kim : S¶n phÈm dÖt kim lµ mÆt hµng míi cña C«ng ty DÖt Hµ Néi nã cã mÆt trªn thÞ trêng tõ n¨m 1991 cïng víi sù ra ®êi cña nhµ m¸y dÖt kim cña c«ng ty . Nh÷ng n¨m ®Çu s¶n xuÊt chñ yÕu lµ ®Ó b¸n trong níc v× thÞ trêng níc ngoµi cha biÕt ®Õn .Tõ n¨m 1992 c«ng ty ®· x¸c ®Þnh chç ®øng cña s¶n phÈm dÖt kim lµ thÞ trêng níc ngoµi .Cïng víi sù ®Çu t chiÒu s©u ,c«ng ty ®· më réng s¶n xuÊt ®Ó t¨ng khèi lîng tiªu thô . Nh×n chung ,s¶n lîng doanh thu xuÊt khÈu tõ s¶n phÈm dÖt kim t¨ng râ rÖt nhng t×nh h×nh tiªu thô trong níc l¹i kh«ng æn ®Þnh do nhiÒu yÕu tè nh gi¸ c¶ ,thu nhËp cña ngêi d©n ,chÊt lîng s¶n phÈm ,sù kh¸c biÖt vÒ khÝ hËu gi÷a khÝ hËu phÝa b¾c vµ phÝa Nam … Tuy nhiªn ,thÞ tr êng trong níc lµ thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng bëi sè d©n ®«ng vµ thu nhËp cña ngêi d©n ngµy cµng t¨ng .NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nµy ,hiÖn nay c«ng ty ®· nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm víi mÉu m· ®a d¹ng phï hîp víi con ngêi vµ khÝ hËu ViÖt Nam .V× vËy sè lîng tiªu thô s¶n phÈm nµy trªn thÞ trêng trong níc t¨ng ®¸ng kÓ .§èi víi thÞ trêng níc ngoµi th× thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm dÖt kim cña c«ng ty bao gåm : NhËt B¶n ,Hång K«ng ,§µi Loan ,Italia ,§øc , Hµn Quèc ,Anh …Trong ®ã NhËt B¶n lµ thÞ tr êng truyÒn thèng vµ lµ ®Þa bµn chÝnh tiªu thô víi tû lÖ hµng tiªu thô trªn 80% hµng dÖt kim xuÊt khÈu . Tuy nhiªn còng ph¶i nãi ®Õn thÞ trêng Anh ,Hµ Lan ,Italia ,®©y lµ nh÷ng thÞ trêng míi cña c«ng ty nhng tiÒm n¨ng ph¸t triÓn lµ rÊt lín ,tû lÖ khèi lîng xuÊt khÈu sang thÞ trêng nµy t¨ng ®Òu hµng n¨m vµ hiÖn nay con sè ®ã kho¶ng 12%. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty ë phÝa B¾c lµ dÖt kim §«ng Xu©n , dÖt kim Th¨ng Long ,dÖt kim Th¾ng Lîi ,Textimex .ë phÝa Nam cã c«ng ty dÖt Nha Trang ,c«ng ty dÖt Thµnh C«ng ,dÖt Phíc Long ,dÖt Ch©u ¸ .§©y lµ nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh hiÖn nay vµ c¶ nh÷ng n¨m tiÕp theo cña c«ng ty .Ngoµi c¸c ®èi thñ s¶n xuÊt s¶n phÈm dÖt kim trong níc c«ng ty cßn ph¶i ®¬ng ®Çu víi nh÷ng s¶n phÈm dÖt kim nhËp ngo¹i trµn lan tõ Trung Quèc , Th¸i Lan ,§µi Loan ,Singapo …Thêi gian qua hµng nhËp ngo¹i ®· chiÕm ® îc thÞ phÇn lín trong níc ,®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn hµng Trung Quèc nhËp vµo ViÖt Nam víi khèi lîng rÊt lín .Nh÷ng s¶n phÈm nµy thêng cã chÊt lîng kÐm nh hµng máng chãng r¸ch ,mÇu s¾c chãng bÞ phai nhng chóng l¹i cã ®iÓm m¹nh lµ mÉu m· phong phó ®a d¹ng mÇu s¾c hµi hoµ bao gãi ®Ñp tiÖn lîi ,nhanh thay ®æi mèt mµ gi¸ c¶ l¹i rÎ 20
- Xem thêm -