Tài liệu Vài nét sơ lược về công ty tnhh xây dựng - vận tải phương duy

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc vÒ mäi mÆt. §Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Níc ta ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §Ó b¾t kÞp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, §¶ng vµ Nhµ Níc ®· cã sù ®æi míi trong c«ng t¸c qu¶n lý. Nhng víi b¶n chÊt lµ mét níc XHCN th× bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo híng kinh tÕ thÞ trêng. §¶ng vµ Nhµ Níc ®· ®Ò ra môc tiªu lµ: "NÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN". Më ®Çu cho c«ng t¸c ®æi míi qu¶n lý kinh tÕ lµ viÖc c¸c doanh nghiÖp quèc doanh ®· dÇn chuyÓn sang c¬ chÕ tù cung, tù cÊp, kh«ng cßn t×nh tr¹ng quan liªu bao cÊp, û l¹i vµo Nhµ níc. C¸c doanh nghiÖp quèc doanh ®· dÇn ®Þnh híng ®îc híng ®i cña m×nh lµ s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña Nh©n d©n ®ång thêi còng thu vÒ cho Nhµ níc mét nguån ng©n s¸ch lín. Bªn c¹nh c¸c doanh nghiÖp quèc doanh th× nh÷ng c«ng ty, doanh nghiÖp t nh©n còng ra ®êi cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vµ nh÷ng nhu cÇu cña x· héi. C¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi quèc doanh thùc hiÖn nhiÖn vô s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®ång thêi còng cã nghÜa vô víi Nhµ níc. C¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thùc c¸c chÝnh s¸ch h¹ch to¸n ®éc lËp vµ theo chÕ ®é h¹ch to¸n Nhµ níc ban hµnh. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ cã vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay. §Ó qu¶n lý kinh tÕ ®îc râ rµng, chÝnh x¸c, kÞp thêi th× kÕ to¸n ®ãng vai trß quan träng ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc còng nh doanh nghiÖp t nh©n th× c«ng t¸c kÕ to¸n lµ c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt ®Ó ®iÒu hµnh qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay. C«ng t¸c kÕ to¸n gióp cho viÖc tÝnh to¸n, x©y dùng vµ kiÓm tra b¶o vÖ viÖc sö dông tµi s¶n, vËt t ,vèn, qu¶n lý tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp xÝ nghiÖp… Dùa vµ o c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n kÞp thêi. §a doanh nghiÖp ®i lªn vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I. PhÇn chung A.Vµi nÐt s¬ lîc vÒ c«ng ty TNHH x©y dùng - vËn t¶i Ph¬ng Duy A.1. §Æc ®iÓm chung cña c«ng ty TNHH vËn t¶i vµ x©y dùng Ph¬ng Duy. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. - Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty ®îc x©y dùng vµo n¨m 2000, theo quyÕt ®Þnh sè 2523/Q§UB cña thµnh phè Hµ Néi (së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t) ho¹t ®éng theo sè ®¨ng ký 0102005855. §Þa chØ c«ng ty: Xãm T©n Tr¹i - Phó Cêng - Sãc S¬n - Hµ Néi Trong 4 n¨m qua víi sù qu¶n lý s¶n xuÊt cña c¸n bé l·nh ®¹o cña c«ng ty vµ s nhiÖt t×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· ®a c«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn, ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña con ngêi. C«ng ty ngµy cµng më réng qui m« ho¹t ®éng, ®êi sèng c«ng nh©n ®îc n©ng cao. ViÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®Ò tµi cña c«ng ty lu«n ®¹t kÕt qu¶ tèt n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt ®¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc vµ ®Þa ph¬ng. Tõ n¨m thµnh lËp tíi nay c«ng ty ®· ®i vµo ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶. MÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n nhng c«ng ty ®· tÝch cùc kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý, t×m kiÕm ®èi t¸c… Nhê vËy c«ng ty ®· cã nh÷ng khëi s¾c tèt ®Ñp qua ®ã lµm cho c«ng ty cã ®îc lîi nhuËn ®¸ng kÓ thÓ hiÖn qua b¶ng sau: Sè TT Chi tiªu 2002 2003 2004 §VT 1 Sè vèn kinh doanh 6.500 6560 6750 Tr® 2 Doanh thu b¸n hµng 5.330 7.683 6.676 Tr® 3 Thu nhËp chÞu thuÕ 27.200 22.670 26.900 Tr® 4 Sè lîng c«ng nh©n viªn 70 110 144 Ngêi 5 Thu nhËp b×nh qu©n cña 720.000 767.000 823.000 ® CBCNV 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. 2.1. Chøc n¨ng. C«ng ty lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp t×m ®èi t¸c ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt do ®ã ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc th× viÖc nhËp nguyªn vËt liÖu (s¾t, thÐp, xi m¨ng…) mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo lµ rÊt quan träng, c¸c phÇn viÖc ®ã ph¶i ®¶m b¶o tèt th× s¶n xuÊt kinh doanh míi ®¹t hiÖu qu¶. - NhËn thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, ®êng bé. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thi c«ng c¸c lo¹i nÒn mãng, trô c¸c lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông h¹ tÇng c¬ së kü thuËt. - Khai th¸c vËn t¶i, chuyÓn ®Êt ®¸. 2.2. NhiÖm vô - Lµm ®Çy ®ñ thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña nhµ níc. - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh trªn c¬ së t«n träng ph¸p luËt. - T¹o lËp sù qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn kinh doanh 3. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 3.1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. S¬ ®å vÒ bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. Gi¸m ®èc Pg® sx Phßng kÕ ho¹ch P.t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng Pg® kd P.tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kü thuËt + Gi¸m Lµ ngêi quyÕt ®Þnh môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t §éi®èc: thi c«ng §éi thi c«ng §éi thi triÓn c«ngcña toµn bé c«ng ty, c¸c dùng bé phËn bædùng nhiÖm x©yquyÕt dùng®Þnh sè 1 thµnh lËp x©y sè 2trùc thuéc,x©y sèc¸c 3 trëng phã bé phËn, qu¶n lý gi¸m s¸t, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng th«ng qua c¸c trî lý, phßng ban. + Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt: Lµ ngêi trùc tiÕp gióp ®ì gi¸m ®èc vÒ mÆt s¶n xuÊt thi c«ng +Phã gi¸m ®èc kinh doanh: Gióp gi¸m ®èc vÒ mÆt t×m kiÕm ®èi t¸c, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô. Phã gi¸m ®èc lµ ban trùc tiÕp gióp ®ì gi¸m ®èc, thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hoÆc ®îc gi¸m ®èc trùc tiÕp ph©n c«ng qu¶n lý gi¸m s¸t khi gi¸m ®èc uû quyÒn. +C¸c phßng ban: chÞu sù ph©n c«ng vµ thùc hiÖn nhiÖm vô do ban gi¸m ®èc chØ ®¹o. 3.2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 3.2.1.Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ c¬ cÊu cña phßng kÕ to¸n. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chøc n¨ng nhiÖm vô Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc tËp chung t¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, ë c¸c ®éi, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt trùc thuéc c«ng ty kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng mµ chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn thèng kª kÕ to¸n lµm nhiÖm vô thu thËp, ph©n lo¹i, kiÓm tra chøng tõ sau ®ã vµo sæ chi tiÕt vËt t, lao ®éng, m¸y mãc vµ tËp hîp chøng tõ gèc vµo b¶ng tËp hîp chøng tõ göi lªn c«ng ty hµng th¸ng vµo ngµy 25. - C¬ cÊu cña phßng kÕ to¸n. + KÕ to¸n trëng: chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ®¬n gi¶n, gän nhÑ, phï hîp víi yªu cÇu híng dÉn, chØ ®¹o kiÓm tra c«ng viÖc do kÕ to¸n viªn thùc hiÖn, tæ chøc lËp b¸o c¸o theo yªu cÇu qu¶n lý, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ cÊp trªn vÒ th«ng tin kÕ to¸n. + KÕ to¸n tæng hîp: cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. + KÕ to¸n vËt t TSC§: cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån vËt t, x¸c ®Þnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña TSC§, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ chÝnh x¸c sè lîng TSC§, t×nh h×nh khÊu hao, tÝnh ®óng chi phÝ söa ch÷a vµ gi¸ trÞ trang thiÕt bÞ. + KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n vay: C¨n cø vµo b¶ng duyÖt quü l¬ng cña c¸c ®éi vµ khèi gi¸n tiÕp cña c«ng ty, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp tËp hîp b¶ng l¬ng, thùc hiÖn ph©n bæ, tÝnh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. + KÕ to¸n tiÒn m¨t, tiÒn göi ng©n hµng: cã nhiÖm vô më sæ chi tiÕt theo dâi c¸c kho¶n thu tiÒn mÆt, TGNH vµ c¸c kho¶n thanh to¸n cuèi th¸ng, lËp b¶ng kª thu chi vµ ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp. + Thñ quü: c¨n cø vµo chøng tõ thu, chi ®· ®îc phª duyÖt thñ quü tiÕn hµnh ph¸t, thu, nép tiÒn ng©n hµng, cïng víi kÕ to¸n tiÒn mÆt qu¶n lý tiÒn cña c«ng ty. 3.2.2. H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty TNHH vËn t¶i vµ x©y dùng Ph¬ng Duy. KÕ To¸n Trëng KÕ to¸n vËt t TSC§, CCDC KÕ to¸n tiÒn mÆt TGNH KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n vay 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nh©n viªn thèng kª kÕ to¸n t¹i c¸c ®¬n vÞ Thñ quü Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.2.3. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty. C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, tiÕn hµnh thi c«ng x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh trong cïng mét thêi gian, nªn chi phÝ ph¸t sinh thêng xuyªn liªn tôc vµ ®a d¹ng. §Ó kÞp thêi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú cho tõng c«ng tr×nh còng nh toµn bé nghiÖp vô ph¸t sinh t¹i c«ng ty, c«ng ty ®ang ¸p dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n kª khai thêng xuyªn, h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ph¬ng ph¸p chøng tõ ghi sæ. S¬ ®å ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Ghi chó: B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i Ghi hµng ngµy Ghi cuèi ngµy §èi chiÕu kiÓm tra B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¸otr×nh c¸o tµi 4. Tæ chøc s¶n xuÊt, quy s¶n xuÊt. S¬ ®å chÝnh tæ chøc s¶n xuÊt. NhËn thÇu Tæ chøc thi Hoµn thµnh c«ng nghiÖm thu B¶ng tæng hîp chi tiÕt Bµn giao X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt mang tÝnh chÊt c«ng nghiÖp cã ®Æc ®iÓm kh¸c víi ngµnh s¶n xuÊt kh¸c. Sù kh¸c nhau cã ¶nh hëng lín ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý trong ®¬n vÞ x©y dùng,vÒ tæ chøc s¶n xuÊt th× ph¬ng thøc nhËn thÇu ®· trë thµnh ph¬ng thøc chñ yÕu.S¶n phÈm cña c«ng ty lµ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kh«ng di chuyÓn ®îc mµ cè ®Þnh ë n¬i s¶n xuÊt nªn chÞu ¶nh hëng cña ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thêi tiªt, gi¸ c¶ thÞ trêng … cña n¬i ®Æt s¶n phÈm.§¨c ®iÓm nµy buéc ph¶i di chuyÓn m¸y mãc, thiÕt bÞ, nh©n c«ng tíi n¬i tæ chøc s¶n xuÊt, sö dông h¹ch to¸n vËt t, tµi s¶n sÏ phøc t¹p. S¶n phÈm x©y l¾p ®îc dù to¸n tríc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i so s¸nh víi dù to¸n, ph¶i lÊy dù to¸n lµm thíc ®o s¶n xuÊt.X©y dùng ®îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t. Khi hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®îc bµn giao cho ®¬n vÞ sö dông.Do vËy s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng theo yªu cÇu. A.2.Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ¶nh hëng tíi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ch to¸n cña doanh nghiÖp. 1.Nh÷ng thuËn lîi: C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn tËn tuþ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n, lao ®éng lµnh nghÒ. Tæ chøc s¶n xuÊt trong giai ®o¹n nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn do vËy ®©y lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó c«ng ty ngµy cµng ®¹t ®îc nhiÒu doanh thu. C«ng ty cã mét bé m¸y qu¶n lý kiÖn toµn vµ nh¹y bÐn trong kinh doanh 2. Nh÷ng khã kh¨n. Do ®Æc ®iÓm c«ng ty lµ lo¹i h×nh x©y dùng cho nªn sè vßng chu chuyÓn vèn dµi, ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ViÖc qu¶n lý vÒ nguyªn vËt liÖu cha ®îc thùc hiÖn tèt g©y l·ng phÝ B. C¸c phÇn hµnh kÕ to¸n . B.1.KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: 1.Thñ tôc lËp, tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ tiÒn mÆt tiÒn göi ng©n hµng: - TiÒn mÆt lµ sè vån b»ng tiÒn ®îc b¶o qu¶n t¹i quü cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×ng s¶n xuÊt kinh doanh tiÒn mÆt ®îc lËp vµ cã tr×nh tù lu©n chuyÓn theo quy ®Þnh cña ngµnh kÕ to¸n. Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n viÕt phiªó thu. PhiÕu thu nh»m x¸c ®Þnh sè tiÒn mÆt thùc tÕ nhËp quü vµ lµm c¨n cø ®Ó thñ quü thu tiÒn, ghi sæ quü, kÕ to¸n ghi sæ c¸c kho¶n thu cã liªn quan. PhiÕu thu kÕ to¸n ®îc lËp thµnh 3 liªn.Thò quü gi÷ l¹i 1 liªn ®Î ghi sæ, 1 liªn giao cho ngêi nép tiÒn, mét liªn lu t¹i n¬i lËp phiÕu. Cuèi ngµy toµn bé phiÕu thu vµ chøng tõ gèc chuyÓn cho kÕ to¸n ghi sæ. Trong trêng hîp cã c¸c chøng tõ gèc vÒ thanh to¸n, kÕ to¸n viÕt phiÕu chi, phiÕu chi x¸c ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn mÆt chi cho c«ng viÖc…lµ c¨n cø ®Ó 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho thñ quü xuÊt quü, ghi sæ quü vµ sæ kÕ to¸n. Phiªó chi ®îc lËp thµnh 2 liªn, mét liªn ®îc lu ë n¬i lËp phiÕu, mét liªn thñ quü dïng ®Î ghi sæ quü sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n cïng chøng tõ gèc ®Ó vµo sæ kÕ to¸n. Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc thñ quü vµo sæ quü tiÒn mÆt, sæ nhËt ký tiÒn mÆt,nhËt ký thu tiÒn vµ tõ c¸c nhËt ký nµy kÕ to¸n vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan. - KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng: Khi nhËn ®îc giÊy b¸o Cã, b¸o Nî cña ng©n hµng göi ®Õn kÕ to¸n lËp sæ tiÒn göi ng©n hµng ®ång thêi ®èi chiÕu víi chøng tõ gèc kÌm theo, x¸c minh vµ xö lý kÞp thêi c¸c kho¶n chªnh lÖch sau ®ã kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo nhËt ký thu tiÒn göi ng©n hµng vµ nhËt ký chi tiÒn göi ng©n hµng. Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®èi chiÕu sè liÖu trªn sæ tiÒn göi víi b¶ng kª cña ng©n hµng. 2. Nguyªn t¾c qu¶n lý vèn b»ng tiÒn cña c«ng ty. C«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt lµ ViÖt Nam §ång (VN§). Khi h¹ch to¸n c«ng t¸c chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c ph¶i theo tû gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n liªn ng©n hµng do ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam th«ng b¸o t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô.TiÒn mÆt cña c«ng ty ®îc tËp trung t¹i quü. Mäi nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn thu, chi, tiÒn mÆt qu¶n lý vµ b¶o qu¶n tiÒn mÆt thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tiÒn mÆt, TGNH. - Sæ quü tiÒn mÆt: C¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi thñ quü lËp sæ qòy tiÒn mÆt. Sæ quü tiÒn mÆt Th¸ng…n¨m… Ngµy Sè phiÕu DiÔn gi¶i Sè tiÒn Thu chi Thu Chi 1 2 3 4 5 6 Tån ®Çu kú Tån 7 Tån cuèi kú Sæ quü tiÒn mÆt ®îc lËp theo th¸ng vµ ®îc tÝnh chi tiÕt theo tõng chøng tõ. Cét 1,2,3: ghi hµng th¸ng ghi sæ vµ sè hiÖu cña phiÕu thu, phiÕu chi. Cét 4: ghi néi dung tãm t¾t cña phiÕu thu, chi. Cét 5: ghi sè tiÒn nhËp quü. Cét 6: ghi sè tiÒn xu©t quü. Cét 7: ghi sè tiÒn tån quü cuèi ngµy. + Sæ qòy kiªm b¸o c¸o quü: C¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi ®Ó lËp. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngµy 1 Sè phiÕu Thu Chi 2 3 Sæ quü kiªm b¸o c¸o qòy Th¸ng…n¨m… Sè tiÒn DiÔn gi¶i Thu TK§¦ 4 5 6 Tån ®Çu kú Chi 7 Tån 8 Tån cuèi kú Sæ quü kiªm b¸o c¸o quü ®îc lËp hµng th¸ng më ra ®Ó theo dâi t×nh h×nh phiªu thu, phiªu chi, tån tiÒn mÆt. Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc nh phiÕu thu, phiªu chi tiÕn hµnh ghi sæ quü kiªm b¸o c¸o quü nh sau: Cét 1,2,3: ghi ngµy th¸ng ghi sæ vµ sè hiÖu cña phiÕu thu, phiÕu chi Cét 4: ghi néi dung cña phiÕu thu, phiÕu chi Cét 5: ghi tµi kho¶n ®èi øng liªn quan Cét 6: ghi sè tiªn nhËp quü Cét 7: ghi sè tiÒn xu©t quü. Cét 8: ghi sè d tån quü cuèi ngµy(SDCK) SDCK = SD§K + Tæng thu – Tæng chi - NhËt ký thu tiÒn: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh lµm ph¸t sinh bªn nî TK 111, ®èi øng víi c¸c TK cã liªn quan. C¨n cø vµo sæ quü kiªm b¸o c¸o vµ kÌm theo chøng tõ gèc. NhËt ký thu tiÒn Ngµy Chøng tõ Ghi cã c¸c TK liªn quan th¸ng Ghi Nî TK11 TK511 TK kh¸c DiÔn gi¶i ghi sæ SH NT 2 TK111 Sè tiÒn SH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sè d ®Çu kú Sè d cuèi kú Cét 1 ®Õn 3: Ghi hµng th¸ng ghi sæ, sè hiÖu vµ ngµy th¸ng cña chøng tõ Cét 4 : Ghi tãm t¾t néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Cét 5 : Ghi sè tiÒn ph¸t sinh bªn nî TK 111. Cét 6 ®Õn 8: Ghi sè tiÒn cña c¸c tµi kho¶n, ghi cã ®èi øng víi nî TK 111 Cét 9 : Ghi sè hiÖu TK, ghi sè ph¸t sinh ®èi øng víi bªn nî TK 111 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cuèi th¸ng kÕ to¸n ph¸t hµnh céng sè ph¸t sinh vµ ®©y lµ c¨n cø ®Ó vµo sæ c¸i tµi kho¶n. - Sæ nhËt ký chi tiÒn: Sæ nhËt ký chi tiÒn: N¨m… Ngµy Chøng tõ Ghi nî c¸c TK liªn quan th¸ng Ghi cã TK kh¸c ghi sæ SH NT DiÔn gi¶i TK111 TK112 TK331 Sè tiÒn SH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tån ®Çu kú Tån cuèi kú Sæ nµy ®îc më cho c¶ n¨m ph¶n ¸nh chi tiÒn mÆt ®îc ph¶n ¸nh vµo mét dßng hoÆc mét sè dßng tuú thuéc vµo ®èi tîng kÕ to¸n. Cét 1,2,3: ghi ngµy th¸ng ghi sæ, sè hiÖu vµ ngµy th¸ng cña chøng tõ. Cét 4: ghi tãm t¾t néi dung nghiÖp vô. Cét 5: ghi sè tiÒn ph¸t sinh bªn cã TK111 ®èi øng víi c¸c TK liªn quan Cét 6,7,8: ghi sè tiÒn cña c¸c Tk ghi Nî ®èi øng víi bªn cã TK111. Cét 9: ghi sè hiÖu TK, ghi Nî sè ph¸t sinh ®èi øng víi TK111. - Sæ tiÒn göi ng©n hµng: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh liªn quan ®Õn tiÒn göi ng©n hµng. Sæ tiÒn göi ng©n hµng. N¬i më TK giao dÞch. Ngµy th¸ngChøng tõ Sè tiÒn DiÔn gi¶i ghi sæ NT Göi vµo Rót ra Cßn l¹i 1 2 3 4 5 6 7 SD§K SDCK Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ nh giÊy b¸o cã, giÊy b¸o nî, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ tiÒn göi ng©n hµng. Cét 1, 2, 3: ghi ngµy th¸ng ghi sæ, sè hiÖu vµ ngµy th¸ng cña chøng tõ. Cét 4: ghi néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Cét 5 : ghi sè tiÒn göi vµo ng©n hµng. Cét 6 : ghi sè tiÒn rót ra chi tiªu qua ng©n hµng. Cét 7 : ghi sè tiÒn cßn l¹i ë ng©n hµng cuèi kú. B.2 KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. TiÒn l¬ng lµ sè tiÒn thï lao lao ®éng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng theo sè lîng vµ chÊt lîng mµ ngêi lao ®éng hoÆc c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ãng gãp, bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña hä trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Tr×nh tù tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch trªn l¬ng. §Ó qu¶n lý lao ®éng vÒ mÆt sè lîng c«ng ty sö dông sæ s¸ch lao ®éng. Chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n lao ®éng lµ b¶ng chÊm c«ng ®îc lËp riªng cho tõng bé phËn, tæ ®éi s¶n xuÊt, cuèi th¸ng b¶ng chÊm c«ng ®îc dïng ®Ó tæng hîp thêi gian lao ®éng ®Ó tÝnh l¬ng cho tõng bé phËn, tæ ®éi s¶n xuÊt. Chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n lao ®éng lµ b¶ng chÊm c«ng. “ b¶ng c«ng” ®îc lËp riªng cho tõng bé phËn, tæ ®éi s¶n xuÇt trong ®ã ghi râ ngµy, th¸ng lµm viÖc, nghØ viÖc cña mçi ng¬i lao ®éng. Cuèi th¸ng b¶ng chÊm c«ng ®îc dïng ®Ó tæng hîp thêi gian lao ®éng tÝnh l¬ng lao ®éng theo thêi gian. §Ó thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho ngêi lao ®éng hµng th¸ng kÕ to¸n t¹i c«ng ty ph¶i lËp “b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng” cho tõng tæ ®äi s¶n xuÊt vµ c¸c phßng ban c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh l¬ng cho tõng ngêi. L¬ng s¶n phÈm, l¬ng thêi gian c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n khÊu trõ vµo sè tiÒn lao ®éng ®îc lÜnh. C¸c kho¶n thanh to¸n vÒ trî cÊp vÒ BHXH còng ®îc lËp vµ kÕ to¸n xem xÐt x¸c nhËn ch÷ ký råi tr×nh lªn gi¸m ®èc ký duyÖt. B¶ng thanh to¸n l¬ng vµ BHXH sÏ lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n l¬ng, BHXH cho tõng ngêi lao ®éng. T¹i c«ng ty viÖc thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho ngêi lao ®éng thêng chia lµm 2 kú: Kú mét t¹m øng vµ kú hai sÏ nhËn sè cßn l¹i sau khi ®· trõ vµo c¸c kho¶n khÊu trõ. C¸c kho¶n thanh to¸n l¬ng, BHXH b¶ng kª danh s¸ch nh÷ng ngêi cha lÜnh l¬ng cïng c¸c chøng tõ b¸o c¸o thu, chi tiÒn mÆt ph¶i ®îc chuyÓn vÒ kÕ to¸n kiÓm tra ghi sæ. S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ tiÒn l¬ng B¶ng chÊm c«ng cña c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt B¶ng thanh to¸n l¬ng cña c¸c ®éi SX B¶ng thanh to¸n l¬ng cña c«ng ty B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng H×nh thøc tr¶ l¬ng mµ c«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy ¸p dông lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian. §Ó ¸p dông tr¶ l¬ng theo thêi gian, c«ng ty ph¶i theo dâi ghi chÐp thêi gian lµm viÖc cña ngêi lao ®éng vµn møc l¬ng thêi gian cña hä. Doanh nghiÖp ¸p dông tiÒn l¬ng thêi gian cho nh÷ng c«ng viÖc cha x©y dùng ®îc ®Þnh møc lao ®éng, cha cã ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm. Thêng ¸p 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dông cho lao ®éng lµm c«ng t¸c v¨n phßng nh hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, thèng kª … - H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm: Lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng tÝnh theo sè lîng, chÊt lîng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt lîng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm: Sè lîng hoÆc khèi lîng s¶n phÈm TiÒn l¬ng s¶n phÈm = hoµn thµnh ®ñ tiªu chuÈn chÊt lîng x ®¬n gi¸ tiªn l¬ng SP TiÒn l¬ng s¶n phÈm cã thÓ ¸p dông ®èi víi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc ®èi víi ngêi lao ®éng gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt s¶n phÈm.§Ó khuyÕn kÝch ngêi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt chÊt lîng s¶n phÈm doanh nghiÖp ¸p dông c¸c ®¬n gi¸ s¶n phÈm kh¸c nhau. Trong c«ng ty ®Ó phôc vô c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l¬ng cã thÓ chia lµm 2 lo¹i :TiÒn l¬ng lao ®éng s¶n xuÊt trùc tiÕp, tiªn l¬ng lao ®éng gi¸n tiÕp, trong ®ã chi tiÕt theo tiÒn l¬ng chÝnh vµ tiÒn l¬ng phô. + TiÒn l¬ng chÝnh lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian ngêi lao ®éng thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c, ngoµi nhiÖm vô chÝnh cña hä,gåm tiÒn l¬ng tr¶ theo cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp. + TiÒn long phô lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c ngoµi nhiÖm vô chÝnh. Thêi gian lao ®éng nghØ phÐp,nghØ èm…. Th× ®îc hëng theo chÕ ®é. - Quü BHXH, BHYT, KPC§ + Quü BHXH: §îc t¹o thµnh tõ trÝch theo tû lÖ trªn tæng sè quü l¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp cña c«ng nh©n viªn chøc. + Quü BHYT: §îc sö dông thanh to¸n c¸c kho¶n kh¸m ch÷a bÖnh, viÖn phÝ thuèc…cho ngêi lao ®éng trong thêi gian ®au èm, sinh ®Î… + KPC§: §îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tænh thÓ tiÒn l¬ng c¬ b¶n vµ c¸c kho¶n phô cÊp cña c«ng nh©n viªn thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng, tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Tæng quü BHYT, BHXH, KPC§ ®îc trÝch lµ 25% trªn tæng quü l¬ng trong ®ã: BHXH lµ 20% : C«ng ty nép 15% _ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Ngêi lao ®éng 5% _ trõ vµo l¬ng BHYT trÝch 3% trªn tæng : 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xu©t kinh doanh 1% trõ vµo l¬ng ngêi lao ®éng KPC§ trÝch 2% trªn tæng: 1% nép lªn cÊp trªn. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1% c«ng ty ®Ó l¹i sinh ho¹t. Ngoµi chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, c«ng ty cßn lËp quü khen thëng cho tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong lao ®éng s¶n xuÊt. TiÒn thëng bao gåm thëng thi ®ua, trong s¶n xuÊt n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm vËt t, hoµn thµnh tríc kÕ ho¹ch ®îc giao vÒ thêi gian. - C¬ së lËp, ph¬ng ph¸p lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. Tõ b¶ng c«ng ( b¶ng chÊm c«ng) ®îc lËp tõ c¸c ®éi, c¸c bé phËn cuèi th¸ng tæng hîp thêi gian lao ®éng. B¶ng chÊm c«ng lµ c¨n cø cho phßng kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng cho tõng ®éi, tõng bé phËn. C«ng ty TNHH VËn t¶i vµ x©y dùng Ph¬ng Duy STT Hä vµ tªn 1 B¶ng chÊm c«ng Th¸ng …n¨m… 2 3 4 5 6 7 1 2 . . . x x x x Lª V¨n Th¸i Ng BÊt L¬ng Tæ trëng (ký, hä tªn) x 0 x 0 x 0 x x 0 x … 0 x x x x x 31 Sè c«ng x 29 x 28 §éi trëng (ký, hä tªn) Sau khi lËp xong b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng chuyÓn cho kÕ to¸n trëng duyÖt, ®©y lµ c¨n cø ®Ó thanh to¸n l¬ng cho ngêi lao ®éng vµ nh©n viªn trong c«ng ty. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty TNHH x©y dùng vËn t¶i Ph¬ng Duy B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng Th¸ng…n¨m… N¨m Lo¹i Ngµy TiÒn TiÒn STT Hä vµ tªn sinh thî c«ng c«ng ®îc hëng ®· øng Cßn Ký l¹i nhËn Tæng Tæ trëng (ký, hä tªn) ®éi trëng (ký, hä tªn) C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cña c¸c phßng ban, toµn c«ng ty tiÕn hµnh tæng hîp vµ chi tiÕt theo cét l¬ng chÝnh, l¬ng phô vµ c¸c kho¶n kh¸c trªn b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng. B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng Th¸ng…n¨m… Ghi cã TK 334 ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn STT kho¶n L¬ng chÝnh L¬ng phô C¸c Céng Ghi nî TK kh¸c 1 TK 641 2 TK 642 … … KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n theo l¬ng ®îc thùc hiÖn trªn c¸c TK 334, 335, 338 vµ c¸c TK kh¸c cã liªn quan. + Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu. Hµng th¸ng tÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng. Nî TK 622, 627, 641, 642: tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ Cã TK 334: tæng sè l¬ng ph¶i tr¶ Sè tiÒn thëng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. Nî TK 431: tiÒn thëng Nî TK 642, 627, 641, 622…,: thëng trong s¶n xuÊt Cã TK 334: tæng sè ph¶i tr¶ TrÝch BHXH, BHYT,KPC§ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî TK 622, 627, 642…: Nî TK 334: Cã TK 338 (3382, 3383, 3384): tæng sè trÝch B.3. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) TSC§: lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi. Sau mçi kú s¶n xuÊt TSC§ vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu vµ chØ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ë díi d¹ng hao mßn TSC§. - Thñ tôc, chøng tõ lu©n chuyÓn kÕ to¸n. Mçi khi cã TSC§ t¨ng thªm ph¶i lËp biªn b¶n giao nhËn TSC§. Phßng kÕ to¸n ph¶i sao cho mçi bé phËn mét b¶n ®Ó lu. Hå s¬ ®ã bao gåm: biªn b¶n giao nhËn TSC§, c¸c b¶n sao tµi liÖu kü thuËt, c¸c ho¸ ®¬n, giÊy vËn chuyÓn bèc dì…Phßng kÕ to¸n gi÷ l¹i ®Ó lµm c¨n cø tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§. Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô më sæ, thÎ ®Ó theo dâi vµ ph¶n ¸nh diÔn biÕn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông. - Thñ tôc ®a TSC§ vµo s¶n xuÊt, thanh lý, biªn b¶n bµn giao TSC§, kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. Mçi mét TSC§ ®îc lËp thµnh biªn b¶n riªng cho tõng thêi kú, ngµy th¸ng ®a vµo sö dông, thanh lý nhîng b¸n. Khi cã TSC§ míi ®a vµo sö dông hoÆc ®iÒu TS cho ®¬n vÞ kh¸c, c«ng ty ph¶i lËp hîp ®ång bµn giao gåm: ®¹i diÖn bªn giao, ®¹i diÖn bªn nhËn vµ mét sè uû viªn. Biªn b¶n giao nhËn TSC§ ®îc lËp cho tõng TSC§. §èi víi trêng hîp giao nhËn cïng mét lóc nhiÒu TS cïng lo¹i, cïng gi¸ trÞ vµ do cïng mét ®¬n vÞ giao cã thÓ lËp chung mét biªn b¶n giao nhËn TSC§. Biªn b¶n giao nhËn ®îc lËp thµnh 2 b¶n mçi bªn gi÷ mét b¶n, biªn b¶n nµy ®îc chuyÓn cho phßng kÕ to¸n ®Ó ghi sæ vµ lu. Khi thanh lý TSC§, ®¬n vÞ ph¶i lËp biªn b¶n thanh lý TSC§. Thµnh lËp héi ®ång thanh lý gåm c¸c «ng bµ ®¹i diÖn c¸c bªn. Thanh lý TS nµo th× ghi tªn m·, quy c¸ch sè hiÖu TSC§ ®ã, tªn níc s¶n xuÊt, nguyªn gi¸, sè n¨m ®a vµo sö dông…sau ®ã héi ®ång thanh lý cã kÕt luËn cô thÓ. Sau khi thanh lý song c¨n cø vµo chøng tõ tÝnh to¸n tæng hîp sè chi phÝ thùc tÕ vµ gi¸ trÞ thu håi vµo dßng chi phÝ thanh lý vµ gi¸ trÞ thu håi. Biªn b¶n thanh lý do ban thanh lý TSC§ lËp vµ cã ®Çy ®ñ ch÷ ký (ghi râ hä tªn phã, trëng ban thanh lý, kÕ to¸n trëng vµ thñ trëng c«ng ty) - Ph¬ng ph¸p vµ cë së lËp thÎ TSC§ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ThÎ TSC§ dïng chung cho mäi TSC§ nh nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ… + ThÎ TSC§ bao gåm 4 phÇn chÝnh: Ghi c¸c chØ tiªu chung vÒ TSC§ nh m· hiÖu, quy c¸ch, sè hiÖu, níc s¶n xuÊt… Ghi c¸c chØ tiªu nguyªn gi¸ TSC§ ngay sau khi b¾t ®Çu h×nh thµnh TSC§ vµ qua tõng thêi kú do ®¸nh gi¸ l¹i, x©y dùng, trang thiÕt bÞ thªm … vµ gi¸ trÞ hao mßn ®· tÝnh qua c¸c n¨m. Ghi sè phô tïng, dông cô ®Ò nghÞ kÌm theo. Ghi gi¶m sè TSC§: ngµy, th¸ng, n¨m cña chøng tõ ghi gi¶m TSC§ vµ lý do gi¶m. ThÎ TSC§ do kÕ to¸n lËp, kÕ to¸n trëng x¸c nhËn. ThÎ ®îc lu ë v¨n phßng ban kÕ to¸n suèt qu¸ tr×nh sö dông TS . + C¨n cø ®Ó lËp thÎ TSC§ bao gåm biªn b¶n giao nhËn TSC§, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, b¶n trÝch khÊu hao TSC§… 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sè hiÖu Ngµy, chøng th¸ng… tõ S¬ ®å thÎ TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ DiÔn gi¶i Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Gi¸ trÞ hao Céng N¨m mßn( tõng dån n¨m) Nguyªn gi¸ C¨n cø vµo chøng tõ gèc, vµo thÎ TSC§…kÕ to¸n ghi vµo sæ TSC§. Sæ TSC§ dïng ®Ó ghi t¨ng hoÆc gi¶m TSC§ t¹i c«ng ty. Ph¶n ¸nh sè cßn l¹i cña TSC§ t¹i c«ng ty. S¬ ®å sæ TSC§ Ghi t¨ng TSC§ Ghi gi¶m TSC§ Chøng tõ Tªn, Chøng tõ Lý Sè l- Gi¸ trÞ nh·n Sè l- §¬n Thµnh îng cßn gi¸ tiÒn SH Ngµy hiÖu, îng SH Ngµy do l¹i th¸ng quy th¸ng c¸ch Ph¬ng ph¸p tÝnh møc khÊu hao TSC§ c«ng ty ®ang ¸p dông. Møc khÊu hao = b×nh qu©n n¨m ph¶i trÝch Tû lÖ khÊu hao b×nh qu©n n¨m cña TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ ph¶i khÊu hao = x TØ lÖ khÊu hao b×nh qu©n n¨m cña TSC§ Nguyªn gi¸ TSC§ ph¶i khÊu hao Sè n¨m sö dông Trêng hîp thêi gian sö dông hay nguyªn gi¸ TSC§ thay ®æi doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh l¹i møc khÊu hao trung b×nh cña TSC§, b¨ng c¸ch lÊy gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n chia cho thêi gian sö dông, x¸c ®inh l¹i hoÆc thêi gian sö dông cßn l¹i cña TSC§. Møc khÊu hao n¨m cuèi cña thêi gian sö dông TSC§ ®Þnh lµ hiÖu sè gi÷a nguyªn gi¸ TSC§ vµ sè khÊu hao luü kÕ ®· thùc hiÖn ®Õn n¨m tríc n¨m cuèi cïng cña TSC§ ®ã. - KÕ to¸n söa ch÷a TSC§: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c ph¬ng thøc söa ch÷a mµ doanh nghiÖp ®ang ¸p dông lµ söa ch÷a thêng xuyªn. + KÕ to¸n söa ch÷a thêng xuyªn TSC§ lµ lo¹i söa ch· cã ®Æc ®iÓm møc ®é h háng nhÑ, nhá, viÖc söa ch÷a ®¬n gi¶n, cã thÓ tù söa ch÷a, ph¸t sinh chi phÝ Ýt cho nªn cã thÓ h¹ch to¸n toµn bé mét lÇn chi phÝ cña ®èi tîng sö dông TSC§. KÕ to¸n c¨n cø vµo chi phÝ sña ch÷a thùc tÕ ph¸t sinh ®Ó ph¶n ¸nh. Nî TK 627: TSC§ dïng cho s¶n xuÊt chung. Nî TK 642: TSC§ dïng cho qu¶n lý. Cã TK 334, 338, 152…chi phÝ söa ch÷a + KÕ to¸n söa ch÷a lín TSC§: lµ lo¹i söa ch÷a cã ®¨c ®iÓm cã møc ®é h háng nÆng nªn ®ßi hái sù söa ch÷a lµ phøc t¹p. C«ng viÖc söa ch÷a cã thÓ do doanh nghiÖp tù ®¶m nhiÖm hoÆc ph¶i thuª ngoµi. Thêi gian söa ch÷a nhiÒu vµ TSC§ ph¶i ngõng ho¹t ®éng. Chi phÝ söa ch÷a lín ®îc tiÕn hµnh theo dù to¸n. §Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh söa ch÷a ®îc tiÕn hµnh vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ chi phÝ, gi¸ thµnh c«ng tr×nh söa ch÷a lín c¸c chi phÝ tríc hÕt ®îc tËp hîp ë TK 241_x©y dùng c¬ b¶n dë dang chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh… Chøng tõ kÕ to¸n sö dông ®Ó ph¶n ¸nh c«ng viÖc söa ch÷a lín hoµn thµnh lµ “ biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh” TK sö dông: TK 2413_ söa ch÷a lín TSC§. Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh chi phÝ sdöa ch÷a lín TSC§, trêng hîp söa ch÷a thêng xuyªn TSC§ kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n mµ tÝnh vµo hci phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¨n cø vµo chøng tõ tËp hîp, kÕ to¸n ghi. Nî TK 241 (2413) Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 152… B.4. KÕ to¸n vËt liÖu c«ng cô, dông cô Víi ®Æc trng cña c«ng ty chuyªn vÒ x©y dùng c¬ b¶n, s¶n phÈm lµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng tr×nh giao th«ng nªn nguån nhËp nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô cña c«ng ty lµ rÊt ®a d¹ng. - Nguyªn vËt liÖu, dông cô, céng cô cña c«ng ty ®îc mua vµo tõ c¸c c«ng ty, cña hµng chuyªn cung cÊp vÒ vËt liÖu, c«ng cô, dông cô phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: nh c«ng ty th¬ng m¹i vµ dÞch vô H¶i Long, c«ng ty vËt liÖu x©y dùng 1_5, c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n, c«ng ty thÐp ViÖt §øc… - Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ. Ho¸ ®¬n mua hµng Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t PhiÕu nhËp kho Sæ chi tiÕt ThÎ kho - Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô: + Nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty bao gåm: Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu chñ yÕu tham gia vµo qu¸ tr×nh thi c«ng nh: xi m¨ng, thÐp, s¾t, g¹ch… Nguyªn vËt liÖu phô: lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu cã vai trß bao gãi vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh nh : chÊt phô gia bª t«ng… Phô tïng thay thÕ: dïng ®Ó thay thÕ söa ch÷a trong m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn nh : ®Ìn xe, èng x¶… Nhiªn liÖu bao gåm: x¨ng, dÇu ch¹y m¸y… PhÕ liÖu: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu thu ®îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hay thanh lý tµi s¶n, cã thÓ sö dông hay b¸n ran ngoµi. + C«ng cô, dông cô : L¸n tr¹i t¹m thêi, ®µ gi¸o, cèt pha, dông cô gi¸ l¾p chuyªn dïng s¶n xuÊt. QuÇn ¸o b¶o hé lao ®éng khi thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh mang tÝnh chÊt phøc t¹p nguy hiÓm - TÝnh gi¸ vËt liÖu,c«ng cô, dông cô theo gi¸ trÞ thùc tÕ. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p “ nhËp truíc xuÊt tríc”. Hµng tån kho ®îc h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, trÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt kho ®îc tÝnh : Gi¸ trÞ thùc tÕ Gi¸ trÞ thùc tÕ = = vËt liÖu xuÊt ®¬n vÞ vËt liªô kho nhËp kho Gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp kho ®îc tÝnh nh sau: x Sè lîng vËt liÖu xuÊt dïng tõng lÇn nhËp kho tríc C¸c kho¶n Gi¸ trÞ Gi¸ mua Chi phÝ gi¶m trõ ghi trªn kh©u mua = thùc tÕ vËt + = nhËp + ®¬nliÖu ho¸ kho Hµng ngay c¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn hµng ho¸, phiÕu nhËp kho kÕ to¸n vµo sæ kÕ to¸n cã liªn quan. + KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu: C«ng ty dïng ph¬ng ph¸p thÎ song song ®Ó qu¶n lý vËt liÖu, c«ng cô, dông cô ë kho: thñ kho dïng thÎ song song ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån vËt liÖu, dông cô vÒ mÆt sè lîng. Mçi chøng tõ nhËp, xuÊt, vËt t ®îc ghi mét dßng vµo thÓ kho, thÓ kho ®îc më cho tõng danh ®iÓm vËt t. Cuèi th¸ng thñ kho tiÕn hµnh tæng céng sè nhËp, xuÊt, tÝnh ra tån kho vÒ mÆt lîng theo tõng danh ®iÓm vËt t. ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n vËt t më thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt t cho tõng danh ®iÓm vËt t t¬ng øng víi thÓ kho më ë kho. ThÎ kho nµy cã néi dung t¬ng tù nh thÎ kho nhng chØ kh¸c lµ theo dâi vÒ mÆt gi¸ trÞ. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú, khi nhËn ®îc chøng tõ nhËp, xuÊt kho do thñ kho chuyÓn tíi, nh©n viªn kÕ to¸n vËt t ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu vµ ghi ho¸ ®¬n h¹ch to¸n vµo thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt t vµ tÝnh ra sè tiÒn. Sau ®ã lÇn lît ghi c¸c nghiÖp vô, nhËp, xuÊt vµo c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan. Cuèi th¸ng tiÕn hµnh céng thÎ vµ ®èi chiÕu víi thÎ kho. + Ph¬ng ph¸p vµ c¬ së lËp sæ kÕ to¸n chi tiÕt: PhiÕu nhËp kho: dïng trong trêng hîp nhËp kho vËt t, s¶n phÈm hµng ho¸ mua ngoµi, thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. Khi lËp phiÕu nhËp kho ph¶i ghi râ sè phiÕu nhËp vµ ngµy th¸ng n¨m lËp phiÕu, hä tªn ngêi nhËp vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸, sè ho¸ ®¬n, lÖnh nhËp kho vµ tªn ngêi nhËp kho. 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
- Xem thêm -