Tài liệu V100 củng cố và phát triển thị trường tại cty ứng dụng và kỹ thuật tm á châu

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trêng ®¹i häc th¬ng m¹i chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §¬n vÞ thùc tËp: C«ng ty øng dông kü thuËt vµ th¬ng m¹i ¸ Ch©u Chuyªn ®Ò: “ Mét sè biÖn ph¸p nh»m cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ” Gi¸o viªn híng dÉn : TS - Ph¹m C«ng §oµn Sinh viªn thùc hiÖn : §µo Minh Phíc Líp : 35 - A8 Khoa : Qu¶n trÞ doanh nghiÖp Hµ Néi: 05-2003 §µo minh Phíc 0 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Kinh tÕ thÞ trêng víi t×nh h×nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, ®ßi hái mçi chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng. Ph¶i biÕt ph¸t huy mäi lç lùc v¬n lªn, t¹o chç ®øng cho m×nh trªn th¬ng trêng ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Muèn lµm ®îc ®iÒu nµy th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt t×m mäi c¸ch ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô, tõ ®ã më réng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, n©ng cao uy tÝn, vÞ thÕ cña doanh nghiÖp. Cã thÓ nãi, ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ vµ c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng lu«n g¾n liÒn søc sèng cña mét doanh nghiÖp. Mäi nç lùc ho¹t ®éng trªn th¬ng trêng cña doanh nghiÖp chØ nh»m vµo mét híng ®Ých duy nhÊt lµ ®Èy m¹nh doanh sè më réng thÞ trêng tiªu thô, nhê ®ã hµng ho¸ ®îc chuyÓn thµnh tiÒn, thùc hiÖn vßng chu chuyÓn vèn trong doanh nghiÖp vµ chu chuyÓn tiÒn tÖ trong x· héi, ®¶m b¶o phôc vô cho c¸c nhu cÇu x· héi. Nh vËy, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn thÞ trêng trªn c¬ së ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ lµ mét kh©u hÕt søc quan träng, lµ mét yªu cÇu thêng xuyªn vµ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi sù ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp, lµ con ®êng c¬ b¶n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, thùc hiÖn c¸c môc tiÒu cña doanh nghiÖp. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty INCOM em ®· lùa chän ®Ò tµi :” Mét sè biÖn ph¸p nh»m cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i” víi môc ®Ých ®i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, kinh doanh cña C«ng ty vµ ph©n tÝch kü c¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi thÞ trêng tiªu thô, tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp víi c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ trêng cña C«ng ty. §µo minh Phíc 1 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I: Lý luËn vÒ cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ trêng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp I. Doanh nghiÖp vµ thÞ trêng cña doanh nghiÖp. 1.1. Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Nh×n bÒ ngoµi doanh nghiÖp ®îc biÓu hiÖn nh lµ mét toµ nhµ, nh÷ng m¸y mãc, mét tÊm biÓn, nh·n hiÖu s¶n phÈm, v.v, tãm l¹i lµ nh÷ng yÕu tè rêi r¹c. Tõ gãc ®é ph¸p luËt, doanh nghiÖp ®îc hiÓu nh lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh ®îc thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, trong ®ã kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t s¶n xuÊt tíi tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô trªn thÞ trêng nh»m môc ®Ých sinh lêi. Theo c¸ch tiÕp cËn vi m« cã nhµ kinh tÕ ®a ra quan niÖm vÒ doanh nghiÖp nh sau: Doanh nghiÖp lµ mét h×nh thøc s¶n xuÊt theo ®ã trong cïng mét s¶n nghiÖp ngêi ta phèi hîp gi¸ cña nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau do c¸c t¸c nh©n kh¸c cïng víi chñ së h÷u doanh nghiÖp ®em l¹i nh»m b¸n ra trªn thÞ trêng hµng ho¸ hay dÞch vô vµ ®¹t ®îc mét kho¶n thu nhËp tiÒn tÖ tõ møc chªnh lÖch gi÷a hai gi¸. Nh÷ng quan ®iÓm trªn ®©y vÉn cha thÓ hiÖn ®Çy ®ñ b¶n chÊt kinh tÕ còng nh tÝnh phøc t¹p cña doanh nghiÖp. §Ó biÓu hiÖn ®Çy ®ñ b¶n chÊt cña doanh nghiÖp c¸c nhµ kinh tÕ hiÖn nay ®a ra mét ®Þnh nghÜa vÒ doanh nghiÖp nh sau: Doanh nghiÖp lµ mét céng ®ång ngêi liªn kÕt víi nhau ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i hoÆc dÞch vô vµ tha hëng thµnh qu¶ do viÖc s¶n xuÊt ®ã ®em l¹i. Céng ®ång ngêi trong doanh nghiÖp liªn kÕt víi nhau chñ yÕu trªn c¬ së lîi Ých kinh tÕ. Con ngêi trong doanh nghiÖp ®îc xem nh lµ “con ngêi kinh tÕ”. Chñ doanh nghiÖp muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, ngêi lao ®éng v× tiÒn c«ng mµ hîp t¸c víi chñ doanh nghiÖp. 1.2.ThÞ trêng cña doanh nghiÖp a. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i thÞ trêng. * Kh¸i niÖm thÞ trêng: ThÞ trêng ra ®êi vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ th× kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng th× rÊt phong phó vµ ®a d¹ng: §µo minh Phíc 2 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Theo c¸ch hiÓu cæ ®iÓn th× thÞ trêng lµ n¬i diÔn ra c¸c qu¸ tr×nh trao ®æi vµ mua b¸n. Trong thuËt ng÷ kinh tÕ hiÖn ®¹i, th× thÞ trêng lµ n¬i gÆp gì cña c¶ ngêi b¸n vµ ngêi mua c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô, lµ sù biÓu hiÖn thu gän cña qu¸ tr×nh th«ng qua ®ã tÊt c¶ c¸c quyÕt ®Þnh cña gia ®×nh vÒ tiªu dïng c¸c mÆt hµng nµo, c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c C«ng ty vÒ s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt thÕ nµo vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña c«ng nh©n vÒ lµm viÖc cho ai vµ bao l©u ®Òu ®îc x¸c ®Þnh b»ng sù ®iÒu chØnh gi¸ c¶. ThÞ trêng lµ sù kÕt hîp gi÷a cung vµ cÇu trong ®ã nh÷ng ngêi mua vµ ngêi b¸n b×nh ®¼ng cïng c¹nh tranh. Sè lîng ngêi mua, ngêi b¸n nhiÒu hay Ýt ph¶n ¸nh quy m« cña thÞ trêng lín hay nhá. ViÖc x¸c ®Þnh nªn mua hay nªn b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô víi khèi läng vµ gi¸ c¶ bao nhiªu do cung cÇu quyÕt ®Þnh. Tõ ®ã ta thÊy thÞ trêng cßn lµ n¬i thùc hiÖn sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a hai kh©u s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸. Nh vËy sù h×nh thµnh thÞ trêng cÇn ph¶i cã: + §èi tîng trao ®æi: S¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô. + §èi tîng tham gia trao ®æi: Ngêi b¸n ngêi mua. + §iÒu kiÖn thùc hiÖn trao ®æi: Kh¶ n¨ng thanh to¸n. Trªn thùc tÕ, ho¹t ®éng c¬ b¶n cña thÞ trêng ®îc thÓ hiÖn qua ba nh©n tè: cung, cÇu vµ gi¸ c¶. Hay nãi c¸ch kh¸c thÞ trêng chØ cã thÓ ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn khi cã ®Çy ®ñ ba yÕu tè: + Ph¶i cã hµng ho¸ d thõa ®Ó b¸n ra. + Ph¶i cã kh¸ch hµng, mµ kh¸ch hµng ph¶i cã nhu cÇu cha ®îc tho¶ m·n vµ cã søc mua. + Gi¸ c¶ ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng vµ ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. Qua ®©y cho thÊy ®iÒu quan t©m cña doanh nghiÖp lµ ph¶i t×m ra thÞ trêng, t×m ra nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña s¶n phÈm dÞch vô mµ m×nh cung øng. Ngîc l¹i ®èi víi ngêi tiªu dïng hä ph¶i quan t©m ®Õn viÖc so s¸nh nh÷ng s¶n phÈm mµ nhµ s¶n xuÊt cung øng cã tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh kh«ng vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh ®Õn ®©u. Nh vËy c¸c doanh nghiÖp th«ng qua thÞ trêng mµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt c¸c §µo minh Phíc 3 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp vÊn ®Ò: - Ph¶i s¶n xuÊt hµng ho¸ g×? Cho ai? - Sè lîng bao nhiªu? - MÉu m·, kiÓu c¸ch, chÊt lîng nh thÕ nµo? Cßn ngêi tiªu dïng th× biÕt: - Ai sÏ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña m×nh? - Nhu cÇu ®îc tho¶ m·n ®Õn møc nµo? - Kh¶ n¨ng thanh to¸n ra sao? TÊt c¶ c¸c c©u hái trªn chØ cã thÓ tr¶ lêi chÝnh x¸c trªn thÞ têng. Trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, x©y dùng kÕ ho¹ch mµ kh«ng dùa vµo thÞ trêng ®Ó tÝnh to¸n vµ kiÓm chøng sè cung, cÇu th× kÕ ho¹ch sÏ kh«ng cã c¬ së khoa häc vµ mÊt ph¬ng híng, mÊt c©n ®èi. Ngîc l¹i, viÖc më réng thÞ trêng mµ tho¸t khái sù ®iÒu tiÕt cña c«ng cô kÕ ho¹ch th× tÊt yÕu dÉn ®Õn sù r«Ý lo¹n trong ho¹t ®éng kinh doanh. Tõ ®ã ta thÊy: Sù nhËn thøc phiÕn diÖn vÒ thÞ trêng còng nh sù ®iÒu tiÕt thÞ trêng theo ý muèn chñ quan, duy ý trÝ trong qu¶n lý vµ chØ ®¹o kinh tÕ ®Òu ®ång nghÜa víi viÖc ®i ngîc l¹i c¸c hÖ thèng qui luËt kinh tÕ vèn cã trong thÞ trêng vµ hËu qu¶ sÏ lµm nÒn kinh tÕ khã ph¸t triÓn. * Ph©n lo¹i thÞ trêng Mét trong nh÷ng bÝ quyÕt quan träng nhÊt ®Ó thµnh c«ng ®ã lµ sù am hiÓu cÆn kÏ tÝnh chÊt cña tõng lo¹i thÞ trêng. Ph©n lo¹i thÞ trêng lµ cÇn thiÕt lµ kh¸ch quan ®Ó n¾m ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña tõng thÞ trêng song tuú vµo mçi ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i mµ nã cã ý nghÜa quan träng riªng ®èi víi qu¸ tr×nh kinh doanh. - C¨n cø vµo nguån gèc s¶n xuÊt ra hµng ho¸ mµ ngêi ta ph©n thÞ trêng thµnh: thÞ trêng hµng c«ng nghiÖp vµ thÞ trêng hµng n«ng nghiÖp (Bao gåm hµng l©m nghiÖp vµ hµng ng nghiÖp ). +ThÞ trêng hµng c«ng nghiÖp bao gåm hµng cña c«ng nghiÖp khai th¸c vµ hµng c«ng nghiÖp chÕ biÕn. C«ng nghiÖp khai th¸c cã s¶n phÈm lµ nguyªn vËt liÖu. C«ng nghiÖp chÕ biÕn cã s¶n phÈm lµm hµng tinh chÕ. C¸c hµng ho¸ nµy cã ®Æc tÝnh c¬, lý, ho¸ häc vµ tr¹ng th¸i kh¸c nhau, hµm lîng kü thuËt kh¸c nhau. §µo minh Phíc 4 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp +ThÞ trêng hµng n«ng nghiÖp bao gåm hµng ho¸ cã nguån gèc tõ thùc vËt, c¸c lo¹i hµng ng nghiÖp trong ®ã cã c¶ hµng ho¸ qua kh©u c«ng nghiÖp chÕ biÕn thµnh hµng tinh chÕ. - C¨n cø vµo khèi lîng hµng ho¸ tiªu thô trªn thÞ trêng ngêi ta ph©n chia thµnh thÞ trêng chÝnh, thÞ trêng phô, thÞ trêng nh¸nh vµ thÞ trêng míi. + §èi víi mçi doanh nghiÖp lîng hµng tiªu thô trªn thÞ trêng chÝnh lµ thÞ trêng chiÕm ®¹i ®a sè hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. +ThÞ trêng nh¸nh lµ thÞ trêng chØ tiªu thô mét lîng hµng chiÕm tû träng nhá. +ThÞ trêng míi lµ thÞ trêng mµ doanh nghiÖp ®ang xóc tiÕn th¨m dß vµ ®a hµng vµo, cßn trong giai ®o¹n thö nghiÖm cha cã kh¸ch hµng quen thuéc. - C¨n cø vµo mÆt hµng ngêi ta chia thµnh thÞ trêng tõng lo¹i mÆt hµng: +ThÞ trêng m¸y mãc: Cßn gäi lµ thÞ trêng ®Çu t. + ThÞ trêng hµng nguyªn vËt liÖu: Cßn gäi lµ thÞ trêng hµng trung gian. Nh vËy cã rÊt nhiÒu tªn gäi s¶n phÈm, mçi tªn gäi ®ã hiÖp thµnh thÞ trêng cña mét hµng ho¸ cô thÓ. Do gi¸ trÞ vµ tÝnh chÊt sö dông kh¸c nhau cña tõng nhãm vµ mÆt hµng mµ c¸c thÞ trêng chÞu t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ¶nh hëng víi møc ®é kh¸c nhau. Sù kh¸c nhau nµy ®«i khi ¶nh hëng tíi c¶ ph¬ng thøc mua b¸n, vËn chuyÓn vµ thanh to¸n. - C¨n cø vµo vai trß cña ngêi mua vµ ngêi b¸n trªn thÞ trêng cã thÞ trêng ngêi mua vµ thÞ trêng ngêi b¸n. Trªn tõng thÞ trêng cña ngêi mua hay ngêi b¸n mµ vai trß quyÕt ®Þnh thuéc vÒ ngêi ®ã. +ThÞ trêng ngêi b¸n xuÊt hiÖn ë nh÷ng nÒn kinh tÕ mµ s¶n xuÊt hµng ho¸ kÐm ph¸t triÓn hoÆc ë nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung. Trªn thÞ trêng nµy ngêi mua ®ãng vai trß thô ®éng. + Ngîc l¹i thÞ trêng ngêi mua xuÊt hiÖn ë nh÷ng nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ngêi mua ®ãng vai trß trung t©m chñ ®éng v× hä ®îc vÝ nh "thîng ®Õ" cña ngêi b¸n. Ngêi b¸n ph¶i chiÒu chuéng l«i kÐo ngêi mua, kh¬i dËy vµ tho¶ m¨n nhu cÇu cña ngêi mua lµ quan t©m hµng ®Çu lµ sèng cßn cña ngêi s¶n xuÊt kinh doanh. - C¨n cø vµo sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng ngêi ta chia thµnh: ThÞ trêng hiÖn thùc vµ thÞ trêng tiÒm n¨ng. §µo minh Phíc 5 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + ThÞ trêng hiÖn thùc (truyÒn thèng) lµ thÞ trêng ®ang tiªu thô hµng ho¸ cña m×nh, kh¸ch hµng quen thuéc vµ ®· cã sù hiÓu biÕt lÉn nhau. + ThÞ trêng tiÒm n¨ng lµ thÞ trêng cã nhu cÇu song cha ®îc khai th¸c, hoÆc cha cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. - C¨n cø vµo ph¹m vi thÞ trêng ngêi ta chia thµnh thÞ trêng thÕ giíi, thÞ trêng khu vùc, thÞ trêng toµn quèc, thÞ trêng miÒn vµ thÞ trêng ®Þa ph¬ng. + ThÞ trêng thÕ giíi lµ thÞ trêng ë c¸c níc Ch©u ©u, Ch©u Phi, Ch©u ¸ vµ Trung §«ng. + ThÞ trêng khu vùc: §èi víi níc ta lµ c¸c níc NIC míi, Hång K«ng, §µi Loan, Nam TriÒu Tiªn, Singapo, c¸c níc §«ng Nam ¸ nh In®«nªsia, Th¸i Lan... Ngoµi ra c¨n cø vµo n¬i s¶n xuÊt: Ngêi ta ph©n ra thµnh thÞ trêng hµng s¶n xuÊt trong níc vµ thÞ trêng hµng xuÊt khÈu. b. C¸c yÕu tè cÊu thµnh thÞ trêng - Cung hµng ho¸: Lµ toµn bé khèi lîng hµng ho¸ ®ang cã hoÆc sÏ ®îc ®a ra b¸n trªn thÞ trêng trong mét kho¶ng thêi gian thÝch hîp nhÊt ®Þnh vµ møc gi¸ ®· ®îc x¸c ®Þnh tríc. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn cung: + C¸c yÕu tè vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸ + CÇu vÒ hµng ho¸ + C¸c yÕu tè vÒ chÝnh trÞ x· héi + Tr×nh ®é c«ng nghÖ + Tµi nguyªn thiªn nhiªn - CÇu hµng ho¸: Lµ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. C¸c nh©n tè ¶nh hëng: + Qui m« thÞ trêng + Gi¸ c¶ thÞ trêng + Møc qu¶ng c¸o vÒ c¸c s¶n phÈm kh¸c, ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm bæ sung vµ s¶n phÈm thay thÕ §µo minh Phíc 6 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + Thu nhËp ®îc sö dông cña ngêi tiªu dïng + Së thÝch vµ thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng + Cung hµng ho¸ + Gi¸ c¶ cña nh÷ng hµng ho¸ kh¸c cã liªn quan + Ngoµi ra cßn phô thuéc vµo l·i suÊt, sù s½n cã cña tÝn dông, kú väng vÒ gi¸ c¶ s¶n phÈm - Gi¸ c¶ thÞ trêng: Møc gi¸ c¶ thùc tÕ mµ ngêi ta dïng ®Ó mua vµ b¸n hµng ho¸ trªn thÞ trêng, h×nh thµnh ngay trªn thÞ trêng.C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn gi¸ c¶ thÞ trêng: + Nh©n tè t¸c ®éng th«ng qua cung hµng ho¸ + Nhãm nh©n tè t¸c ®éng th«ng qua cÇu hµng ho¸ + Nhãm nh©n tè t¸c ®éng th«ng qua sù ¶nh hëng mét c¸ch ®ång thêi tíi cung cÇu hµng ho¸. - C¹nh tranh: ®ã lµ sù ganh ®ua k×nh ®Þch gi÷a c¸c nhµ kinh doanh trªn thÞ trêng nh»m cïng mét lo¹i tµi nguyªn s¶n xuÊt hoÆc cïng mét lo¹i kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh c Chøc n¨ng vµ vai trß thÞ trêng. * Chøc n¨ng thÞ trêng ThÞ trêng cã vai trß hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Qua thÞ trêng cã thÓ nhËn biÖt ®îc sù ph©n phèi c¸c nguån lùc s¶n xuÊt th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶. Trªn thÞ trêng gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ c¸c nguån lùc kh¸c vÒ t liÖu s¶n xuÊt søc lao ®éng lu«n biÕn ®éng nh»m ®¶m b¶o c¸c nguån lùc cã h¹n nµy ®îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô, mµ x· héi cã nhu cÇu. ThÞ trêng lµ kh¸ch quan, do vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i dùa trªn c¬ së nhËn biÕt nhu cÇu x· héi vµ lîi thÕ cña m×nh mµ cã ph¬ng ¸n kinh doanh phï hîp ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt. Së dÜ thÞ trêng cã vai trß to lín nh vËy lµ do c¸c chøc n¨ng sau: - Chøc n¨ng thõa nhËn ThÞ trêng lµ n¬i gÆp gì gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n. Ngêi b¸n mong muèn b¸n ®îc nhiÒu hµng ho¸ víi gi¸ c¶ sao cho bï ®¾p ®îc mäi chi phÝ vµ cã nhiÒu lîi nhuËn. Ngêi mua t×m ®Õn thÞ trêng ®Ó mua hµng ho¸ tho¶ m·n ®îc nhu cÇu §µo minh Phíc 7 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n theo ý m×nh. §èi víi bÊt kú hµng ho¸ nµo sÏ cã hai kh¶ n¨ng x¶y ra: + Kh«ng ®îc thÞ trêng thõa nhËn, tøc lµ hµng ho¸ ®ã kh«ng tho¶ m·n ®îc nhu cÇu hoÆc kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn thanh to¸n cña ngêi mua. + §îc thÞ trêng thõa nhËn, hµng ho¸ ®ã ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ gi¸ c¶, sè lîng, chÊt lîng, sù ®ång bé. .. còng nh c¸c yªu cÇu kh¾t khe kh¸c cña ngêi mua, nªn hµng ho¸ ®ã cã ngêi mua. - Chøc n¨ng thùc hiÖn Chøc n¨ng nµy ®ßi hái hµng ho¸ dÞch vô ph¶i ®îc thùc hiÖn gi¸ trÞ trao ®æi b»ng tiÒn hoÆc giÊy tê cã gi¸ trÞ kh¸c. Ngêi b¸n cÇn tiÒn cßn ngêi mua cÇn hµng, sù gÆp gì gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ c¶ vµ sè lîng hµng ho¸ mua b¸n. Hµng ho¸ dÞch vô b¸n ®îc tøc lµ cã sù dÞch chuyÓn hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ ngêi b¸n sang ngêi mua. - Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch Qua hµnh vi trao ®æi hµng ho¸ dÞch vô trªn thÞ trêng, thÞ trêng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn hoÆc ngîc l¹i. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i, hµng ho¸ dÞch vô tiªu thô nhanh sÏ kÝch thÝch doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cung øng nhiÒu hµng ho¸ h¬n n÷a cho thÞ trêng. Ngîc l¹i, nÕu hµng ho¸ dÞch vô kh«ng tiªu thô ®îc sÏ lµ t¸c nh©n ®iÒu tiÕt doanh nghiÖp h¹n chÕ s¶n xuÊt, thu mua hoÆc chuyÓn híng s¶n xuÊt kinh doanh. Chøc n¨ng nµy cßn ®iÒu tiÕt c¸c doanh nghiÖp gia nhËp ngµnh hoÆc rót khái ngµnh, khuyÕn khÝch c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh nghiªn cøu kinh doanh c¸c mÆt hµng míi chÊt lîng cao kh¶ n¨ng tiªu thô khèi lîng lín. - Chøc n¨ng th«ng tin Th«ng tin thÞ trêng lµ nh÷ng th«ng tin vÒ nguån cung øng hµng ho¸ dÞch vô, nhu cÇu hµng ho¸ dÞch vô, gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô. §ã lµ nh÷ng th«ng tin quan träng ®èi víi mäi nhµ s¶n xuÊt kinh doanh, c¶ ngêi mua vµ ngêi b¸n, c¶ ngêi cung øng vµ ngêi tiªu dïng, c¶ ngêi qu¶n lý vµ nh÷ng ngêi nghiªn cøu s¸ng t¹o. Cã thÓ nãi ®ã lµ nh÷ng th«ng tin quan träng ®èi víi toµn x· héi. Cã thÓ nãi th«ng tin thÞ trêng lµ kh«ng kh¸ch quan v× vËy mµ khã cã thÓ dù ®o¸n chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin nµy. Kh«ng cã th«ng tin thÞ trêng th× kh«ng thÓ cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt kinh doanh, còng nh trong quyÕt ®Þnh cña ChÝnh Phñ vÒ qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«. Bëi v× thÞ trêng cã nh÷ng th«ng tin tæng §µo minh Phíc 8 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hîp vÒ cÇu - hµnh vi cña ngêi mua, còng nh vÒ cung - hµnh vi cña ngêi b¸n, gi¸ c¶ thÞ trêng lµ kÕt qu¶ cña sù t¬ng t¸c gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n víi nhau. V× vËy viÖc thu thËp c¸c th«ng tin vÒ thÞ trêng ®îc sù chó ý cña c¶ giíi s¶n xuÊt kinh doanh, c¶ ngêi tiªu dïng vµ cña toµn x· héi. * Vai trß thÞ trêng ThÞ trêng lµ kh©u tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng cã vÞ trÝ trung t©m nã võa lµ môc tiªu cña c¸c doanh nghiÖp, võa lµ m«i trêng cho ho¹t ®éng kinh doanh. Cã thÓ thÊy thÞ trêng qua c¸c vai trß sau: Thø nhÊt, lµ sèng cßn ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸. Môc ®Ých cña ngêi s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ ®Ó b¸n ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi kh¸c vµ qua ®ã ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña m×nh. B¸n khã h¬n mua, b¸n lµ bíc nhÈy nguy hiÓm, cã nhiÒu rñi ro. Do ®ã thÞ trêng cßn th× cßn s¶n xuÊt kinh doanh, mÊt thÞ trêng th× s¶n xuÊt kinh doanh bÞ ®×nh trÖ vµ ph¸ s¶n. Thø hai, thÞ trêng ph¸ vì ranh giíi gi÷a s¶n xuÊt tù nhiªn, tù cÊp, tù tóc ®Ó t¹o thµnh tæng thÓ thèng nhÊt trong toµn nÒn kinh tÕ quèc d©n. Qua trao ®æi mua b¸n gi÷a c¸c vïng, sÏ biÕn kiÓu tæ chøc khÐp kÝn thµnh c¸c vïng chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt hµng ho¸ liªn kÕt víi nhau, chuyÓn kinh tÕ tù nhiªn thµnh kinh tÕ hµng ho¸. Thø ba, thÞ trêng híng dÉn s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh c¨n cø vµo cung cÇu, gi¸ c¶ thÞ trêng ®Ó quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh thÕ nµo, bao nhiªu vµ s¶n xuÊt cho ai? §ång thêi th«ng qua thÞ trêng nhµ níc tiÕn hµnh ®iÒu tiÕt, híng dÉn s¶n xuÊt kinh doanh. Thø t, thÞ trêng ph¶n chiÕu t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, thÞ trêng cho biÕt hiÖn tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nh×n vµo thÞ trêng sÏ thÊy ®îc tèc ®é, tr×nh ®é vµ quy m« cña s¶n xuÊt kinh doanh. Thø n¨m, thÞ trêng lµ n¬i quan träng ®Ó ®¸nh gi¸, kiÓm nghiÖm, chøng minh tÝnh ®øng ®¾n cña c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch biÖn ph¸p kinh tÕ cña c¸c c¬ quan nhµ níc, cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh. ThÞ trêng cßn ph¶n ¸nh c¸c quan hÖ x· héi, hµnh vi giao tiÕp cña con ngêi, ®µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé qu¶n lý, nhµ kinh doanh. §èi víi hµng ho¸ tiªu dïng vµ c¸c dÞch vô phôc vô tiªu dïng thÞ trêng hµng tiªu dïng dÞch vô lµ cÇu míi gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, kÓ c¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, víi ngêi tiªu dïng. §©y còng chÝnh lµ kh©u dÞch vô tiªu dïng, lµ nghÒ néi trî cña toµn x· héi. V× vËy thÞ trêng hµng tiªu §µo minh Phíc 9 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp dïng vµ dÞch vô ph¸t triÓn v¨n minh cã t¸c dông to lín ®èi víi toµn x· héi. Bëi lÏ: - Mét lµ nã ®¶m b¶o thuËn tiªn cho ngêi tiªu dïng cã thÓ nhËn ®îc hµng ho¸ dÞch vô thÝch hîp, hîp víi thÞ hiÕu, thu nhËp cña hä, nã cho phÐp ngêi tiªu dïng tù do lùa chän ®Ó tèi ®a ho¸ tho¶ dông. - Hai lµ nã thóc ®Èy nhu cÇu gîi më nhu cÇu ®a ®Õn cho ngêi tiªu dïng cuéc sèng v¨n minh, hiÖn ®¹i. ThÞ trêng nèi liÒn c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¶ trong níc vµ thÕ giíi ®a hµng ho¸ cã chÊt lîng ngµy cµng tèt ®Õn víi ngêi tiªu dïng kÓ c¶ nh÷ng mÆt hµng trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt cha tèt. - Ba lµ hµng tiªu dïng vµ dÞch vô phôc vô tiªu dïng c¸ nh©n ngµy cµng ph¸t triÓn phong phó vµ ®a d¹ng. Nhê cã sù ph¸t triÓn c¸c lo¹i hµng tiªu dïng vµ dÞch vô thuËn tiÖn ®èi víi ®êi sèng x· héi ®· gi¶i phãng con ngêi khái nh÷ng c«ng viÖc "kh«ng tªn" trong gia ®×nh, võa nÆng nÒ vµ mÊt nhiÒu thêi gian. Nã cho phÐp con ngêi cã nhiÒu thêi gian cho nghØ ng¬i. - Bèn lµ nhê cã thÞ trêng hµng ho¸, dÞch vô thuËn tiÖn ®· bá bít dù tr÷ hµng tiªu dïng ë c¸c hé gia ®×nh. Sù ph©n phèi l¹i dù tr÷ hµng tiªu dïng theo híng tËp trung hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nãi riªng vµ kh©u lu th«ng nãi chung lµm cho thÞ trêng hµng ho¸ phong phó vµ ®a ®¹ng, ngêi mua cã thÓ lùa chän hµng ho¸ phï hîp víi thÞ hiÕu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh . - N¨m lµ nh÷ng thÞ trêng hµng tiªu dïng, dÞch vô æn ®Þnh cã t¸c dông lín ®èi víi viÖc æn ®Þnh ®êi sèng b×nh thêng cña mçi con ngêi, gia ®×nh vµ x· héi. Sù t¸c ®éng tõ phÝa ChÝnh phñ trong qu¶n lý vÜ m« cã t¸c dông rÊt lín trong viÖc b×nh æn thÞ trêng hµng tiªu dïng ®Æc biÖt lµ nh÷ng hµng ho¸ thiÕt yÕu. II. Cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô trong doanh nghiÖp. 1.1. Quan ®iÓm vÒ cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô. a.VÒ vÊn ®Ò cñng cè thÞ trêng tiªu thô. Cñng cè thÞ trêng tiªu thô lµ viÖc doanh nghiÖp thùc hiÖn m« h×nh thÞ trêng cò – s¶n phÈm cò. §iÒu nµy xem ra cã vÎ ®¬n gi¶n nhng l¹i cã vÞ trÝ rÊt quan träng, bëi thùc hiÖn m« h×nh nµy cã nghÜa lµ doanh nghiÖp b¶o vÖ thÞ trêng cña m×nh, gi÷ c¸c kh¸ch hµng cña m×nh. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t viÖc gi÷ kh¸ch hµng cã vai trß kh«ng kÐm viÖc t¨ng thªm kh¸ch hµng vµ thu hót kh¸ch hµng cña ®èi thñ. ChØ nh×n qua ta còng cã thÓ thÊy chi phÝ ®Ó §µo minh Phíc 10 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp t¨ng thªm mét kh¸ch hµng lín h¬n nhiÒu so víi viÖc gi÷ mét kh¸ch hµng. Do vËy thùc hiÖn m« h×nh s¶n phÈm cò – thÞ trêng cò víi c¸c chÝnh s¸ch phô trî b»ng sù nç lùc cao h¬n ®i kÌm lµ híng ®Ó doanh nghiÖp b¶o vÖ thÞ trêng cña m×nh. b.VÒ vÊn ®Ò ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô. PhÇn trªn ta thÊy vai trß cña thÞ trêng hµng ho¸ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ta còng biÕt, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i lµm tèt c«ng t¸c thÞ trêng mµ trong ®ã thÞ trêng hµng ho¸ ®ãng mét vai trß quan träng. Cïng víi sù thay ®æi mét c¸ch nhanh chãng vµ phøc t¹p cña m«i trêng kinh doanh, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i th× tÊt yÕu nã ph¶i s¶n xuÊt vµ cung øng ra thÞ trêng mét thø g× ®ã cã gi¸ trÞ ®èi víi mét nhãm ngêi tiªu dïng. Th«ng qua viÖc trao ®æi nµy doanh nghiÖp sÏ thu l¹i c¸c chi phÝ ®· bá ra ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng hµng ho¸ ®ã ®Ó tiÕp tôc t¸i s¶n xuÊt. Tuy nhiªn viÖc cung øng hµng ho¸ ra thÞ trêng kh«ng thÓ bÊt biÕn mµ nã liªn tôc thay ®æi c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng, mÉu m· theo yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng. §øng trªn gãc ®é ngêi tiªu dïng mµ xem xÐt th× thíc ®o cã thÓ coi lµ kh¸ chÝnh x¸c ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, thiÕt bÞ m¸y mãc c«ng nghÖ mµ chÝnh lµ thÞ trêng tõng s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. NÕu muèn biÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ hay kh«ng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã ®¸p øng ®îc thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng hay kh«ng? Xem xÐt sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng s¶n phÈm ta thÊy ®îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nh thÕ nµo? Ngêi ta cã thÓ ®Çu t më réng s¶n xuÊt t¨ng cêng m¸y mãc trang thiÕt bÞ nhng liÖu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã ®îc thÞ trêng chÊp nhËn hay kh«ng? Râ rµng ta ph¶i nh×n s¶n phÈm díi con m¾t cña ngêi tiªu dïng. Më réng thÞ trêng s¶n phÈm chÝnh lµ viÖc tiÕp tôc duy tr× tiªu thô c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i trªn thÞ trêng hiÖn t¹i ®ång thêi ®a c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i vµo b¸n trong c¸c thÞ míi. Tuy nhiªn nÕu më réng thÞ trêng chØ ®îc hiÓu lµ viÖc ®a c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i vµo b¸n ë c¸c thÞ trêng cò vµ thÞ trêng míi th× cã thÓ xem nh lµ cha ®Çy ®ñ ®èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cña ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Bëi v×, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh chãng vµ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ cha ®ång bé th× kh«ng nh÷ng s¶n phÈm hiÖn t¹i cha ®¸p øng ®îc thÞ trêng hiÖn t¹i mµ viÖc ®a c¸c s¶n phÈm míi vµo thÞ trêng hiÖn t¹i vµ thÞ trêng míi ®ang lµ vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n. §µo minh Phíc 11 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp V× vËy theo c¸nh hiÓu réng h¬n th×: Më réng thÞ trêng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lµ ngoµi viÖc khai th¸c tèt thÞ trêng hiÖn t¹i, ®a s¶n phÈm hiÖn t¹i vµo b¸n trong thÞ trêng míi mµ cßn bao gåm c¶ viÖc nghiªn cøu dù b¸o thÞ trêng ®a ra c¸c s¶n phÈm míi vµo b¸n trong thÞ trêng hiÖn t¹i vµ thÞ trêng míi. §Ó tiÕp tôc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, sau mçi mét giai ®o¹n kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i tæng kÕt ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng trong ®ã cã c¸c ®¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng më réng thÞ trêng. §©y lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng ®Ó doanh nghiÖp rót ra nh÷ng bµi häc vµ kinh nghiÖm tiÕp tôc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp cã thÓ ®¸nh gi¸ sù më réng thÞ trêng s¶n phÈm cña m×nh th«ng qua mét sè chØ tiªu: doanh sè b¸n ra, thÞ phÇn, sè lîng kh¸ch hµng, sè lîng ®¹i lý tiªu thô vµ mét sè chØ tiªu tµi chÝnh kh¸c. 1.2. Néi dung cña viÖc cñng cè vµ më réng. a. Kh«ng ngõng cñng cè vµ më réng thÞ trêng lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cu¶ doanh nghiÖp . Trong kinh doanh, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i trªn thÞ trêng ®Òu ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®éng tiªu thô. S¶n phÈm cña doanh nghiÖp b¸n ®îc trªn thÞ trêng sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò nh: long cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, nép thuÕ vµ c¸c kho¶n ng©n s¸ch…Do ®ã, ë mäi thêi ®iÓm kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng tÇm quan träng cña c«ng t¸c tiªu thôvµ më réng thÞ trêng ®Ó ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu, cã tÝnh thùc thi cao gióp cho doanh nghiÖp gi÷ v÷ngvµ më réng thÞ trêng tiªu thô. Thùc tÕ tiÒm n¨ng cña mçi thÞ trêng kh«ng ph¶i lµ v« h¹n, gi÷a c¸c khu vùc thÞ trêng lu«n cã sù thay ®æi vÒ nhu cÇu. Më réng ®îc thÞ trêng sÏ ®îc cho doanh nghiÖp cã vÞ trÝ ngµy cµng v÷ng ch¾c æn ®Þnh n©ng cao ®îc uy tÝn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong mét bé phËn ngêi tiªu dïng. Vµ trªn c¬ së ®ã thÞ trêng hiÖn cã mang tÝnh æn ®Þnh h¬n. Nãi tíi nÒn kinh tÕ thÞ trêng tøc lµ nãi tíi sù c¹nh tranh gay g¾t trªn mäi lÜnh vùc. NhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra cïng mét lo¹i s¶n phÈm vµ lÏ tÊt nhiªn doanh nghiÖp nµo còng t×m c¸ch giµnh nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Më réng thÞ trêng tiªu thô sÏ t¹o ra ®éng lùc chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, ph¸t triÓn vµ tån t¹i cña tõng doanh nghiÖp. b.Nh÷ng nguyªn t¾c cña c«ng t¸c cñng cè vµ më réng thÞ trêng tiªu thô. * Nguyªn t¾c 1: Më réng thÞ trêng trªn c¬ së ®¶m b¶o v÷ng ch¾c phÇn thÞ trêng hiÖn cã. §èi víi mçi doanh nghiÖp thÞ trêng tiªu thô æn ®Þnh lµ c¬ së cho mäi ho¹t ®éng kinh doanh. §Ó toË thÞ trêng tiªu thô æn ®Þnh, doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p khai th¸c thÞ trêng hiÖn cã c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu §µo minh Phíc 12 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp s©u. Th«ng qua ho¹t ®éng trªn sÏ n©ng cao uy tÝn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Sù æn ®Þnh nµy. Sù æn ®Þnh nµy lµ tiÒn ®Ò cho ho¹t ®éng tim kiÕm thÞ trêng míi hay më réng thÞ trêng. §ã chÝnh lµ c¬ së mowr réng thÞ trêng vµ t¹o nªn mét thÞ trêng kinh doanh æn ®Þnh. * Nguyªn t¾c 2: Më réng thÞ trêng ph¶i dôa trªn c¬ së huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc trong doanh nghiÖp nh : lao déng tµi chÝnh, vÇt t thiÕt bÞ ,…Mçi s¶n phÈm b¸n ra trªn thÞ trêng tiªu thô ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu vÒ sè lîng chÊt lîng vµ gi¸ c¶. Nh÷ng yªu cÇu nµy tuú thuéc vµo quy m« cña thÞ trêng mµ s¶n phÈm cÇn ®¸p øng . Trong doanh nghiÖp c¸c nguån lùc nh lao ®éng, tµi chÝnh, thiÕt bÞ vËt t, sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp tíi sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm . Mäi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Òu dùa trªn c¬ së c©n ®èi gi÷a yªu cÇu thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng vÒ c¸c nguån lùc trong doanh nghiÖp . §èi víi thÞ trêng hiÖn cã, sù biÕn ®éng vÒ nhu cÇu lµ kh«ng ®¸ng kÓ vµ do ®ã mäi nguån lù trong doanh nghiÖp . Khi doanh nghiÖp më réng thÞ trêng nhu cÇu tÊt yÕu sÏ t¨ng lªn, trong khi ®ã c¸c nguån lùc lµ kh«ng ®æi dÉn tíi sù chenh lÖch gi÷a nhu cÇu cña thÞ tr¬ng vµ kh¶ n¨ng cung øng cña doanh nghiÖp . Do ®ã muèn muèn më rén thÞ trêng,doanh nghiÖp cÇn t×m mäi biÖm ph¸p t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ vµ sö dông ®îc tèi ®a c¸c nguån lùc trong doanh nghiÖp ®¶m b¶o tho¶ m·n nhu cÇu thÞ trêng vµ cã lîi nhuËn. *Nguyªn t¾c 3: Më réng thÞ trêng ph¶i dùa trªn c¬ së ph©n tÝch ®Çy ®ñ c¸c lo¹i nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng¬i tiªu dïng vÒ hµng ho¸ ®ã. Muèn s¶n xuÊt ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn nghiªn cøu vµ phan tÝch c¸c th«ng tin vÒ nhu cµu thÞ trêng ®Ó tõ ®ã ra c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh . Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch c¸c th«ng tin, cÇn ph¶i lo¹i bá nhng th«ng tin kh«ng cÇn thiÕt vµ chØ gi÷ l¹i th«ng tin vÒ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. Trªn c¬ së c¸c th«ng tin thu dîc,doanh nghiÖp cÇn ph©n chia thµnh nhãm ngêi tiªu dïng víi ®Çy ®ñ ®Æc ®iÓm cña nhãm ®ã. Nh÷ng ho¹t ®éng trªn cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng víi thÞ trêng míi v× th«ng quathu nh¹p xö lý vµ rót ra quy m« nhu c©ïu kh¶ n¨ng thanh to¸n, doanh nghiÖp nghiÖp x©y dùng nªn chÝnh s¸ch x©m nhËp vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng míi. * Nguyªn t¾c 4: Më réng thÞ trêng ph¶i phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng vµ Nhµ Níc trong tõng thêi k×. Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ Níc trong tõng thêi kú lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng trong viÖc ph©n tÝch c¸c nh©n tè chÝnh trÞ x· héi. ThÞ trêng cña doanh nghiÖp chÞu ¶nh hëng rÊt lín cña c¸c nh©n tè ®ã. Mäi sù thay ®æi vÒ ®êng lèi chÝnh s¸ch cña Nhµ Níc sÏ t¸c ®éng tíi sù biÕn ®éng hay sù æn ®Þnh cña thÞ trêng. Trong kinh doanh mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tu©n thñ luËt ph¸p cña Nhµ Níc, híng ho¹t ®éng cña mçi doanh nghiÖp ph¶i ®i theo c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi ®Æt ra. Më réng thÞ trêng cña doanh nghiÖp ph¶i n»m trong khu«n khæ luËt ph¸p cña Nhµ Níc. Mäi ho¹t ®éng vi ph¹m chÝnh s¸ch ph¸p §µo minh Phíc 13 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp luËt sÏ ¶nh hëng xÊu tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp t¹o nªn sù bÊt æn ®Þnh cña thÞ trêng doanh nghiÖp. Më réng thÞ trêng tiªu thô phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong tõng thêi k× lµ ho¹t ®éng cã tÝnh nguyªn t¾c ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. c. Néi dung c¬ b¶n cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ trêng. * Nghiªn cøu thÞ trêng: Nghiªn cøu thÞ trêng cã ý nghÜa cùc k× quan träng. §èi víi mçi doanh nghiÖp, nghiªn cøu thÞ trêng gi¶i ®¸p c¸c vÊn ®Ò sau: - Nh÷ng lo¹i thÞ trêng nµo cã triÓn väng nhÊt ®èi víi viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp , doanh nghiÖp cã thÓ tiªu thô víi sè lîng bao nhiªu, víi gi¸ c¶ nh thÕ nµo? -Nh÷ng mÆt hµng nµo cã kh¶ n¨ng tiªu thô víi khèi lîng lín nhÊt vµ phï hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ cung øng cña doanh nghiÖp. §Ó viÖc nghiªn cøu thÞ trêng ®¹t hiÖu qu¶ cao th× cÇn ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch chÝnh x¸c vµ liªn tôc. Do vËy, c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng cÇn tiÕn hµnh theo 3 bíc: Bíc1: Tæ chøc thu thËp hîp lÝ, ®Çy ®ñ nguån th«ng tin vÒ nhu cÇu cña c¸c lo¹i thÞ trêng. Bíc 2: Ph©n tÝch, so s¸nh vµ sö lÝ ®óng ®¾n c¸c th«ng tin ®· thu thËp ®îc vÒ nhu cÇu cña c¸c lo¹i thÞ trêng ViÖc sö lÝ c¸c th«ng tin nµy cµng nhanh vµ hîp lÝ sÏ gióp cho viÖc gia c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ nhanh chãng nhÊt. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh sö lÝ th«ng tin, doanh nghiÖp cÇn ph¶i lùa chän ph©n tÝch nh÷ng th«ng tin cã Ých, cã tÝnh x¸t thùc, lo¹i bá nh÷ng th«ng tin nhiÔu, th«ng tin gi¶…®Ó tr¸nh sai lÇm khi gia quyÕt ®Þnh. Néi dung cña sö lÝ th«ng tin lµ: - X¸c ®Þnh th¸i ®é chung cña ngêi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - Lùa chän c¸c thÞ trêng môc tiªu cã kh¶ n¨ng th©m nhËp vµ ph¸t triÓn viÖc tiªu thô cña doanh nghiÖp . Bíc 3: Ra quyÕt ®Þnh. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh sö lÝ th«ng tin ®· nhËn ®îc cho phÐp cña doanh nghiÖp cã thÓ ®a ra quyÕ ®Þnh lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh cña m×nh trong thêi gian tíi hoÆc ra quyÕt ®Þnh trong c«ng t¸c më réng tiªu thô nh: -QuyÕt ®Þnh gi¸ b¸n t¹i c¸c thÞ trêng kh¸c nhau sao cho phï hîp. -QuyÕt ®Þnh ®a gia mÆt hµng míi phï hîp víi ngêi tiªu dïng. -QuyÕt ®Þnh nh÷ng chÝnh s¸ch vµ chiÕn lîc Maketing ë tõng thÞ trêng. -QuyÕt ®Þnh tæ chøc m¹ng líi tiªu thô ë c¸c thÞ trêng. HiÖn nay, nhu cÇu thÞ trêng lµ cã su híng t¨ng lªn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng song nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n th× t¨ng chËm h¬n. V× vËy, doanh nghiÖp ph¶i lùa chän, tÝnh to¸n c¸c kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ chi phÝ kd sao cho phï hîp víi nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cña thÞ trêng, tõ ®ã mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cho doanh nghiÖp. * X©y dùng chiÕn lîc, lùa chän chiÕn lîc s¶n phÈm vµ chiÕn lîc thÞ trêng: §µo minh Phíc 14 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¹nh tranh lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái mµ ngµy cµng trë nªn gay g¾t vµ quyÕt liÖt h¬n. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nhiÒu biªn ph¸p ®Ó n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh trªn th¬ng trêng. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh chiÕn lîc s¶n phÈm vµ ®¸nh gi¸ ®óng tÇm quan träng cña nã trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së tho¶ m·n nhu cÇu thÞ trêng trong tõng thêi k× ho¹t ®éngcña doanh nghiÖp . ThiÕt lËp m¹ng líi c¸c kªnh tiªu thô sao cho hîp lý vµ ®¹t hiÖu qña cao nhÊt. cña kh¸ch hµng khi sö dông s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp…Ngoµi ra ph¶i ph©n tÝch kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng ®Õn ®©u, kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ xóc tiÕn b¸n hµng nh thÕ nµo, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c kªnh tiªu thô. §Æc biÖt trong viÖc ®¸nh gi¸ ph¶i ph©n tÝch râ nh÷ng tån t¹i, víng m¾c cña c«ng t¸c cñng cè vµ më réng thÞ trêng, nguyªn nh©n vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. Bªn c¹nh ®ã, viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tiªu thô lµ c¨n cø ®Ó doanh nghiÖp lËp kÕ ho¹ch cho kú sau, vµ ¶nh hëng ®Õn tÝnh lý luËn vµ thùc tiÔn cña kÕ ho¹ch. V× vËy, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc c«ng t¸c nµy sau mçi kú kinh doanh. 1.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi viÖc cñng cè vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp Cã rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng song chñ yÕu lµ do n¨m nh©n tè sau: a. Nhu cÇu thÞ trêng Nhu cÇu thÞ trêng lµ nhu cÇu cña con ngêi cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. Trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng th× cø cã cÇu ë ®©u lµ cã cung ë ®ã, ngêi s¶n xuÊt ®Æc biÖt quan t©m ®Õn cÇu thÞ trêng lµ nh÷ng hµng ho¸ g×. X· héi cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu cña con ngêi cµng cao, doanh nghiÖp sÏ cã c¬ héi ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng s¶n phÈm nhiÒu h¬n khi mµ nhu cÇu cña thÞ trêng vÒ s¶n phÈm ®ã cao. b. Nh©n tè c¹nh tranh Trªn thÞ trêng cã v« sè ngêi s¶n xuÊt kinh doanh vµ còng cã v« sè ngêi tiªu dïng c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c nhau. Sù tù do trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®a d¹ng kiÓu h×nh vµ nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, nhiÒu ngêi s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ nguån gèc cña sù c¹nh tranh. C¹nh tranh lµ mét quy luËt bÊt kh¶ kh¸ng trong nÒn kinh tÕ thùc chÊt. C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng kh«ng thÓ lÈn tr¸nh c¹nh tranh mµ ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh, ®ãn tríc c¹nh tranh vµ sö dông vò khÝ c¹nh tranh nh mét c«ng cô s¾c bÐn ®Ó th©m nhËp thÞ trêng vµ më réng thÞ trêng. Tuy nhiªn nÕu doanh nghiÖp kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh th× quy luËt sµng läc kh¾c nghiÖt cña thÞ trêng sÏ lo¹i §µo minh Phíc 15 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp bá doanh nghiÖp ®ã ra khái th¬ng trêng. c. Nh©n tè gi¸ c¶ Kh¶ n¨ng mua cña kh¸ch hµng, tríc hÕt phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh hiÖn t¹i cña hä, v× vËy nã cã giíi h¹n. Trªn thÞ trêng cã v« sè ngêi tiªu dïng víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh lµ kh¸c nhau. Gi¸ mµ ngêi tiªu dïng sö dông ®Ó mua b¸n lµ gi¸ c¶ thÞ trêng. Gi¸ c¶ thÞ trêng rÊt linh ho¹t, nã ®iÒu tiÕt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh hµnh vi tiªu dïng cña kh¸ch hµng ®èi víi mét nhãm s¶n phÈm, dÞch vô. TÊt nhiªn cÇu vÒ hµng ho¸, dÞch vô ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè ngoµi gi¸, nhng th«ng thêng khi gi¸ t¨ng lªn tøc kh¾c cÇu vÒ hµng ho¸, dÞch vô ®ã sÏ gi¶m xuèng vµ ngîc l¹i. Trong kinh doanh mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch gi¸ c¶ trong ®ã ®Æc biÖt chó ý ®Õn chiÕn lîc gi¶m gi¸. Gi¶m gi¸ cã t¸c dông kÝch thÝch mua hµng, ®ång thêi tho¶ m·n kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ngêi mua. Khi thùc hiÖn gi¶m gi¸ ®ét ngét cho mét s¶n phÈm nµo ®ã th× dÉn ®Õn sù gia t¨ng râ rÖt cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi hµng ho¸ ®ã. Mét chiÕn lîc gi¶m gi¸ liªn tôc cã suy tÝnh râ rµng sÏ cã kh¶ n¨ng më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng mét c¸ch ®¸ng kÓ ngay c¶ khi søc mua trung b×nh bÞ giíi h¹n. d. Nh©n tè chÝnh trÞ, ph¸p luËt Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu cho viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng. ChÝnh trÞ æn ®Þnh, m«i trêng ph¸p luËt hoµn chØnh sÔ cã søc l«i cuèn doanh nghiÖp trong, ngoµi níc ®Çu t vµo c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, th¬ng m¹i, dÞch vô lµm t¨ng kh¶ n¨ng cung øng hµng ho¸ trªn thÞ trêng ViÖc më réng thÞ trêng bao hµm c¶ më réng thÞ trêng ra nh÷ng vïng míi mµ ë ®ã m«i trêng chÝnh trÞ, ph¸p luËt kh«ng gièng víi thÞ trêng truyÒn thèng cña doanh nghiÖp. ë nh÷ng thÞ trêng míi nµy doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ theo m«i trêng chÝnh trÞ ph¸p luËt ë ®ã th× s¶n phÈm míi hy väng cã chç ®øng trªn thÞ trêng vµ tõ ®ã míi cã c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn. Nh©n tè nµy cã ý nghÜa ®Æc biÖt h¬n khi chóng ta ®ang thùc hiÖn toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ. e. Nh÷ng nh©n tè tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp Mçi doanh nghiÖp ®Òu cã tiÒm n¨ng riªng cña m×nh, ph¶n ¸nh thùc lùc cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Khi cã mét c¸ch ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vÒ tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp, sÏ cho phÐp doanh nghiÖp x©y dùng chiÕn lîc, kÕ ho¹ch kinh doanh, tËn dông thêi c¬ vµ chi phÝ thÊp ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ kinh §µo minh Phíc 16 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp tÕ cao. - TiÒm n¨ng vÒ vèn: Khi doanh nghiÖp cã mét kh¶ n¨ng vµ nguån lùc vÒ tµi chÝnh th× doanh nghiÖp cã nhiÒu thuËn lîi h¬n trong s¶n xuÊt kinh doanh. Kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh tèt sÏ gióp doanh nghiÖp dÔ dµng h¬n tríc c¸c biÕn ®éng bÊt ngê cña thÞ trêng vµ lµ c¬ së cho viÖc më réng thÞ trêng tiªu thô cña doanh nghiÖp. - TiÒm n¨ng vÒ lao ®éng: Tr×nh ®é lao ®éng thÓ hiÖn ë tr×nh ®é qu¶n lý vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn. Tay nghÒ cao sÏ cung cÊp c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng cao mµ gi¸ thµnh thÊp. Bé m¸y qu¶n lý n¨ng ®éng khoa häc sÏ gióp doanh nghiÖp thÝch nghi víi mäi thay ®æi cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nh¹y bÐn trong kinh doanh gióp doanh nghiÖp chíp nh÷ng c¬ héi tèt nhÊt t¹o thÕ v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng tiÕn tíi më réng quy m« thÞ trêng. - Uy tÝn cña doanh nghiÖp: Mçi doanh nghiÖp lu«n lu«n cè g¾ng t¹o mét h×nh ¶nh ®Ñp cña doanh nghiÖp m×nh trong con m¾t cña kh¸ch hµng vµ b¹n hµng. Mét ch÷ tÝn vÒ doanh nghiÖp tèt ®Ñp lµ ®iÒu kiÖn rÊt tèt ®Ó ngêi tiªu dïng ®ãn nhËn hµng ho¸ cña doanh nghiÖp mét c¸ch nhiÖt t×nh. Qua ®ã doanh nghiÖp sÏ t¹o ®îc u thÕ h¬n so víi ®èi thñ vµ viÖc më réng thÞ trêng sÏ thuËn lîi h¬n rÊt nhiÒu. 1.4. Sù cÇn thiÕt ph¶i cñng cè vµ më réng thÞ trêng cña doanh nghiÖp. §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo thÞ trêng s¶n phÈm híng dÉn doanh nghiÖp ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh nã lµ sù sèng cßn ®èi víi hä. Bëi lÏ môc ®Ých cña ngêi s¶n xuÊt lµ ®Ó b¸n vµ thÞ trêng lµ n¬i ph©n phèi hµng ho¸ cña hä ®Õn víi ngêi tiªu dïng. Qua thÞ trêng doanh nghiÖp cã thÓ biÕt ®îc ngêi tiªu dïng cÇn hµng ho¸ nµo víi sè lîng bao nhiªu vµ ®èi tîng cÇn lµ ai… Qua thÞ trêng c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, cña nhµ níc ®îc thùc hiÖn. H¬n n÷a, khi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng, bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng gÆp ph¶i sù c¹nh tranh gay g¾t vµ quyÕt liÖt tõ phÝa thÞ trêng kh«ng chØ víi s¶n phÈm nhËp lËu mµ ngay c¶ víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong níc V× vËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i huy ®éng tèt mäi tiÒm n¨ng néi lùc cña chÝnh m×nh, kh«ng ngõng chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ trêng. ThÞ trêng lu«n biÕn ®éng do vËy ®Ó thµnh c«ng trong kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn n¾m b¾t, quan t©m ®Õn thÞ trêng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn thÞ trêng. Doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng th× kh«ng thÓ chØ dµnh lÊy mét m¶ng thÞ trêng mµ ph¶i v¬n lªn n¾m v÷ng thÞ trêng, thêng xuyªn më réng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng. §µo minh Phíc 17 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i §µo minh Phíc Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 18 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Trêng ®¹i häc Th¬ng M¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng 2: thùc tr¹ng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ë C«ng ty incom I. Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ C«ng incom 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: C«ng ty INCOM ®îc thµnh lËp vµo n¨m 8/1998.C«ng ty INCOM lµ mét doanh nghiÖp ®éc quyÒn cña tËp ®oµn PHILLIPS (Anh – Hµ Lan). INCOM la mét ®¹i diÖn chÝnh, nhµ ph©n phèi linh kiÖn m¸y tÝnh cña PHILLIPS t¹i ViÖt Nam. TËp ®oµn PHILLIPS Lµ mét tËp ®oµn ®iÖn tö cã bÒ dÇy lÞch sö rÊt l©u ®êi. Lµ mét th¬ng hiÖu cã uy tÝn trªnt hÞ trêng quèc tÕ. Cßn INCOM míi cã chiÒu dµi ho¹t ®ång lµ 5 n¨m nhng ngµy nay ®· hoµn thiÖn m×nh vµ ®ang kh¼ng ®Þnh m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh ®Çy kh¾c nghiÖt víi ph¬ng tr©m ®a d¹ng ho¸ kinh doanh kh«ng chØ lµ linh kiÖn m¸y tÝnh cña PHILLIPS mµ cßn cung cÊp c¸c linh kiÖn ®iÖn tö cña nhiÒu th¬ng hiÖu kh¸c nh : LG, Daewoo, IBM, Sam Sung... ngoµi ra, INCOM cßn ®Çu t vµo c¸c dù ¸n kh¸c nh : + L¾p ®Æt hÖ thèng m¸y tÝnh cho c¸c c¬ quan. + T vÊn – söa ch÷a linh kiÖn m¸y tÝnh. + C¸c hîp ®ång mua b¸n linh kiÖn m¸y tÝnh tõ níc ngoµi. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña C«ng ty: C«ng ty INCOM cã chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh lµ tæ chøc vµ thùc hiÖn kinh doanh, tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng, tæ chøc tèt c«ng t¸c cung øng, tiªu thô hµng ho¸ nhanh chãng chuyÓn tõ nhµ s¶n xuÊt ®Õn tay ngêi tiªu dïng gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn hµng ho¸ t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn. §ång thêi thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. a. Chøc n¨ng cña C«ng ty. Lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp víi môc ®Ých lµ th«ng qua s¶n xuÊt, kinh doanh ®Ó gãp phÇn t¹o thu nhËp cho C«ng ty, kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña c¸c thµnh viªn trong C«ng ty, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt lµm giÇu cho ®Êt níc. Nh vËy, chøc n¨ng chÝnh cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong níc nh»m phôc vô tiªu dïng vµ cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n- §µo minh Phíc 19 Khoa QTDN - Líp K35-A8
- Xem thêm -