Tài liệu Uy tín – hiệu quả - chuyên nghiệp – nhanh chóng

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. Giới thiệu chung về công ty T n n ty: n ty n o n t n s n n n Là ơn vị trực thu c Công ty cổ phần ầu tư n doanh nhà - m t trong những doanh nghiệp àn ầu trong lĩn vự ầu tư ự án, tư v n thiết kế xây dựng và kinh o n ịa ốc - n từn ước khẳn ịnh vị trí và hình nh củ m n tron lĩn vực kinh doanh giao dịch b t ng s n. Vớ p ươn âm “UY TÍN – HIỆU QUẢ CHUYÊN NGHIỆP – NHANH CHÓNG” ùn n ũ nhân viên nhiều kinh nghiệm tron lĩn vự tư v n pháp lý, môi giới và thẩm ịn ịa ốc; kể từ khi thành lập ến nay, C A lu n áp ứn ược các nhu cầu của khách hàng m t cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu qu nh t. n ty ã và n n ngừng c i thiện, mở r n , ạng hóa các loại hình s n phẩm, dịch vụ ể phục vụ khách hàng ngày càng tốt ơn. Lĩn vự oạt n - Đầu tư n o n ơ sở hạ tầng KCN - Đầu tư n o n u t ị, un ư và văn p òn cho thuê. Bán hoặ o t u á ăn un ư o c p. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - T m ầu tư n doanh các dự án b t ng s n khác Tr n ơ sở án quy oạ un xây ựn T ủ à N mở r n ến năm và tầm n n ến năm , n ám ố n ty ư r mụ t u ến lượ : n sở dự án qui hoạ tầm n ìn năm 2050”. o n n p ấ đ ng sản trên đến năm 2030 v C H N 2.1. G ớ ệu ổng qu n v qu rìn lập đồ án quy oạ ung xây ựng ủ đô n đến năm 2030 ầm n ìn đến năm 2050 2.1.1 G ớ ệu ổng qu n đồ n quy oạ ung xây ựng ủ đô V ệt N m ện n trở t àn m t quố ó tố p át tr ển n n và mạn mẽ. Dự ến tăn trưởn n tế quố oạn 1 năm tớ sẽ uy tr 7% mỗ năm. Dân số t ị sẽ tăn từ x p xỉ % ện n y l n tr n % vào năm . Đ n và ín p ủ ã ỉ ạo y u ầu t ị oá và p át tr ển t ịp áp ứn ượ mụ t u p át tr ển n tế, xã t eo ướn N - Đ và p ân ố ân 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ư à oà và ền vữn . ện n y, ín p ủ n ó ươn tr n ến lượ ưu t n p át tr ển à N t àn m tT ủ ó quy m lớn, tầm ỡ quố tế, là trun tâm ín trị - àn ín quố , trun tâm lớn về văn oá, o , áo ụ , n tế và o ị quố tế. N ày 9 8 Quố nướ X N V ệt N m ã r N ị quyết 1 8 Q 1 về v ệ mở r n ị ớ àn ín t ủ à N , m T àn p ố à N ũ vớ tỉn à Tây ũ, uyện M L n tỉn Vĩn P và xã t u uyện Lươn Sơn tỉn ò n vớ tổn ện tí tự n n . ,6 m , ân số 6. . ân. N ày 1 8T ủ tướn ín p ủ ã r Quyết ịn số 1878 QĐ-TTg phê uyệt N ệm vụ án quy oạ un xây ựn T ủ à N mở r n ến năm và tầm n n ến năm . T ự ện N ị quyết số 1 8 và Quyết ịn số 1878 QĐ-TT , Xây ựn ã tổ ứ tuyển n tư v n quố tế lập quy oạ un xây ựn t ủ à N . N ày 9 8, tạ văn n số 1 8 TT -KTN, Chính p ủ ã p t uận lự n L n n tư v n quố tế PPJ (Perkins Eastman – o Kỳ, POS O E& và JIN – Hàn Quố ) là ơn vị lập quy oạ . 2.1.1.2 ín ấ đô ị - Là trung tâm hành chính 3 ín trị ủ nướ . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Là trun ụ qu n tr n - Là trun vự âu Á - T tâm văn ó o ủ nướ . tâm n tế - ị á n Dươn . n n ệ và áo vụ và t ươn mạ u 2.1.1.3. Mụ êu quy oạ - ầm n ìn: Xây ựn và P át tr ển T ủ à N trở t àn T àn p ố X n – Văn ến – Văn M n - ện ạ , tr n nền t n p át tr ển ền vữn , à N tron tươn l sẽ p át tr ển năn n và ệu qu , là ểu tượn o nướ , ón v trò trun tâm àn ín - ín trị Quố , trun tâm lớn ủ Quố về văn oá - o – áo ụ - kinh tế, m t trun tâm u lị và o ị Quố tế ó tầm u vự âu Á - T á n Dươn . T ủ à N sẽ là nơ ó m trườn sốn tốt n t, s n oạt trí vớ t lượn o và ó ơ ầu tư t uận lợ . - ư ng l mong mu n xây ựng v p r ển Hà rở n : n n : P át tr ển ền vữn về m trườn T àn p ố Văn ến: ân n ữ o t n và p át tr ển n tr n nền t n n n – n tế tr t ứ n 4 : P át tr ển ền vữn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Mụ êu ín ủ quy oạ • Nân o v trò vị t ế, tín ạn tr n ủ à N , xứn án là T ủ ủ m t nướ ó tr n 1 tr ệu ân, p át tr ển ền vữn và n ập vớ nền n tế t ế ớ . • Xây ựn n n ủ àN ,m t t ị lị sử, văn oá truyền t ốn , n qu n, ến tr ặ trưn , p át tr ển và o t n ượ ặ t ù r n ủ à N . • Địn ướn , t ự ện tr ển á ủ trươn ín sá , ến lượ p át tr ển n tế, văn oá, xã , n n n quố p òn ủ Quố &T ủ . • Xây ựn m n ín quyền t ị, tự ủ và p ân quyền ợp lý o á t ị trự t u n m tạo năn n tron 2.1.2. u n tá qu n lý t ị và t u rìn lập ế oạ t ầu tư. đồ n xây ựng ủ đô 2.1.2.1. Đặ đ ểm ìn ìn xây ựng v p r ển ủ đô Tron suốt 1 t ế từ năm 1 1 - 1 ) lị sử n t àn và p át tr ển ủ t ủ àN n l ền vớ quá tr n t ị oá. K u t àn ổ, u 6 p ố p ườn , u p ố P áp qu á t ờ ỳ ều ượ xá ịn là trun tâm à N ổ y t ị l lị sử, là trun tâm văn oá - ín trị - n tế, nơ tập trun á ơ qu n ầu não ủ n à 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nướ V ệt N m, nơ n r n ữn oạt n văn oá m n tầm quố , u vự và quố tế. oạn từ ò n lập lạ ến n y, à N ã n ều lần quy oạ lạ t àn p ố vớ n ữn n uy n t là văn m n , ện ạ và m trườn tron sạ . Tron ó Quy oạ à N năm 1998 vớ ý tưởn p át tr ển ờs n n và àn l n x n s n N uệ là t àn p ố trun tâm tron ùm t ị à N . S u ơn1 năm t ự ện ến năm 1 , ó t ể n ận t y: - N ều u t ị mớ , á n tr n TKT, á n tr n ầu mố qu n tr n n ư: ầu, ốn , ườn vàn t ị, ệ t ốn p nướ , t oát nướ , xử lý rá , nướ t ... từn ướ ã ượ tr ển xây ựn t eo quy oạ . - Là ơ sở qu n tr n ể lập Q T á Quận, uyện, á quy oạ t ết, lập ế oạ u á ự án ầu tư xây ựn ủ n ều lĩn vự tr n ị àn t àn p ố. Kết qu ạt ượ n làm t y ổ ện mạo mặt ủ t àn p ố. Tuy n n, sự p át tr ển và quá tr n oàn t ện mặt t ị n ỉ o quy oạ mà nó òn tuỳ t u vào n ều ều ện n ư năn lự qu n lý và n u n lự ầu tư. S u sáp n ập mở r n ị ớ àn ín t ủ à n , m T àn p ố à N ũ vớ tỉn à Tây ũ, 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 uyện M L n tỉn Vĩn P và xã t u uyện Lươn Sơn tỉn ò n vớ tổn ện tí tự n n . ,6 m , ân số 6. 8.8 7n ườ 1 9). Để xây ựn á ến lượ p át tr ển, tạo t ền ề t c ẩy p át tr ển n tế - xã , nân o t lượn u sốn ủ n ườ ân T ủ , quyết á v n ề t n tạ tron quá tr n xây ựn & p át tr ển t ị ướn tớ p át tr ển ền vữn ạt ệu qu o tr n lĩn vự K n tế văn ó – m trườn , ần t ết lập Quy oạ un xây ựn T ủ àN . R n ớ lập quy oạ àN P ạm v n n ứu trự t ếp: o m toàn ện tí T ủ à N t eo N ị quyết số 1 8 Q 1 về v ệ Đ ều ỉn ị ớ àn ín t àn p ố à N tạ ỳ p t ứ III Quố oá XII. P ạm v n n ứu án t ếp: o m á tỉn p ố t u Vùn t ủ à N , vùn n n , Vùn n tế tr n ểm và á qu n á : Nn , n , à N m, à Dươn , P òn , ò n , ưn Y n, Vĩn P Địn , N n n , P T , Qu n N n , T á Nguyên. 7 và t àn n s n tỉn l n N , ,N m n ,T á Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1.2.2. C ồn ạ rong xây ựng p r ển đô ị v n ững vấn đề ần g ả quyế rong quy oạ ện n y, T ủ àN n ố mặt vớ n ều v n ề t n tạ tron quá tr n t ị ó n ư: Sự p át tr ển quá t về á mặt ị vụ y tế, ơ sở áo ụ , n m m trườn , ệ t ốn o t n ùn t ... o n ểm soát ượ v ệ tăn ân số, n t là ân từ á u p ụ ận vào thành p ố ể t m ếm v ệ làm; T ếu á ến lượ và ín sá ểm soát, qu n lý t ị ây lãn p í tà n uy n t và n u n lự ầu tư. Quá tr n tr ển và t ự ện quy oạ àN ến n y ó n ều v n ề ần t ếp tụ n n ứu ể quyết, m ó 1 ểm ín , ó là: 1. ư n t àn ượ á trun tâm t ị ó tầm ỡ ể tổ ứ á sự ện lớn ủ t nướ và T ủ n ư á n n văn ó , vu ơ trí p ụ vụ n ân ân T ủ và tron vùn . . Dự áo quy m ân số và p ân ố ân ư ợp lý o à N vào năm và tầm n n ến năm . Kế oạ o t n và tạo Đ t ị l lị sử m K u p ố ổ, p ố ũ và á s n, tí á . 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 . quyết á áp lự t ị ó n n ày m t tăn làm n ưởn ến ệ t ốn s n văn ó và n qu n ủ à N , quỹ t n n n ệp. . Địn ướn quyết tr n 7 ự án ầu tư xây ựn n rà soát và ập n ật 6. K t á n u n tà n uy n s n , ủ àN o p át tr ển t ị và ểm soát v ệ t oát nướ và lũ lụt ủ t àn p ố ủ yếu tập trun ở ị àn tỉn à Tây ũ trướ sáp n ập. 7. P át tr ển àn l n s n n , tạo ựn n n n qu n ín ủ t àn p ố. 8. ệ t ốn ot n t ị ần ượ t ếp tụ nân p và mở r n 9. ạ tần ỹ t uật & ạ tần xã t ị t ếp tụ nân p và mở r n 1 . Lự n ị ểm xây ựn á trụ sở àn ín á n àn n m m t mật xây ựn tron n và ịn ướn lự n ị ểm Trun tâm àn ín quố mớ t eo tầm n n s u năm . 11. Xá ịn vị trí xây ựn á K N ủ lự và p át tr ển n tế vùn 1 . quyết á v n ề quá t o á ị vụ y tế, áo ụ ở u vự n 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 . Đề xu t á ươn tr n n à ở xã n u ầu xã . 1 . T m n u n n p í ầu tư xây ựn 15. T ết lập n ụ qu n lý t ị áp ứn 2.1.2.3. ững n ng ệm qu ế Quy oạ un àN ượ n n ứu ự tr n á n n ệm quy oạ và t ết ế ủ mườ sáu t àn p ố lớn tr n t ế ớ , t u á u vự âu Á, âu u, Trun Mỹ, N m Mỹ và o Kỳ, ó á ặ ểm tươn n vớ Vùn T ủ à N , là: n o - Thái Lan, Manila – P l pp nes, K n , àn âu, N m K n , T ượn - Trun Quố , Ku l Lumpur – Malaysia, Seoul, àn Quố , r elon - Tây n N , T àn p ố Mê-hi-cô – Mex o, r s l – r z l, o, New Yor , T ủ W s n ton - o Kỳ, Luân Đ n – n , P r s P áp. á uy n á tư v n nướ n oà ã tổn ết ó 17 n n ệm quy oạ ó t ể áp ụn o àN ượ t àn ốn loạ n ư s u: - ầm n ìn (Các vấn ề P át tr ển ô t ị): 1) Tầm qu n tr n ủ quy oạ un . ) Lự n và t ự t quy m và mật p ù ợp. ) Tạo ựn n n ủ m tt ủ quố vớ t ết ế t ị. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ) K ểm soát tăn ân số. ) P ố ợp á m n t ết ế ền vữn . 6) Tạo ựn và t ự ện tầm n n. - Cơ sở vật c ất ô t ị lõ (Các vấn ề cơ sở tầng). 7) Xây ựn ơ sở ạ tần ị vụ xã ện ạ . 8) P át tr ển m t ệ t ốn ot n n n và ườn o tố . 9) ợp n t t àn p ố ị t ở m t òn s n . 1 ) Kết nố t àn p ố vớ vùn . - ng trưởng t ông m n (các vấn ề k ông g n v mô trường). 11) ến n n mặt nướ t ị t àn t ện í qu n tr n . 1 ) Xây ựn 1 ) N à ở xã (14) K uyến 1 ) o vệ - Đặc trưng ô t ị. 16) n ị p ủ. 17) T ết lập ẫn và t ếp ận. m t trun tâm t ươn mạ ện ạ . . í p át tr ển n tế. s n văn ó , t n n n và ến tr . ểm p ù ợp m t ệ t ốn 11 o á n v n ơ qu n n ín n p Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 V ệ quy oạ và p át tr ển n ữn t àn p ố toàn ầu này là m n ứn o m t số à quy oạ ụt ể ũn n ư á mố quy oạ qu n tr n mà x t ở m t ó nào ó p ù ợp vớ quy oạ un ủ T ủ à N . 2.1.2.4. Mô ìn ông g n ủ đô . u tr t ị àN ượ xây ựn ự tr n á yếu tố p át tr ển ền vữn là sự ết nố mạn ự , trun tâm, tần ậ . ụ t ể là: 1) P át tr ển T ủ t ị vệ t n . àN m t ị ạt n ân và Đ t ị ạt n ân là trun tâm ín trị, văn ó , lị sử, ị vụ, y tế, ào tạo t lượn o ủ nướ , u vự và T àn p ố à N , ó ân số o n - , tr ệu n ườ , ượ mở r n từ t ị l lị sử về p í Tây ến tuyến ườn Vàn IV, về p í s n n – Khu vự M Ln ,Đ n n , Lâm t eo ịn ướn ủ Quy oạ 1998. Tron ó: T àn p ố l lị sử ượ ểm soát o t nn m n ặt á s n s n văn ó T ăn Lon ổ và lố sốn truyền t ốn ủ n ườ à N , ân số tố là 0,8 triệu n ườ , ốn ế ểm soát mật và tần o xây ựn . Xây ựn uỗ t ịn m ườn vàn 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 IV Đ n P ượn – oà Đứ – à Đ n – T ườn Tín nơ ây sẽ xây ựn á n tr n ó mật o, ưu t n về n qu n ây x n mặt nướ . uỗ t ị này sẽ m l y t ị l lị sử, ó vùn ệm n ăn á ở àn l n x n s n N uệ và t ếp n ận n ều án từ tr n 7 ự án n rà soát, ập n ật. K u vự Lâm, Lon n p át tr ển ị vụ t lượn o n ư t ươn mạ , tà ín , n ân àn , t ị trườn ứn oán, ào tạo n ề, y tế uy n sâu...và ỗ trợ á n àn n n ệp QL . Đ n n p át tr ển t ươn mạ o ị quố tế, n n ệp ỹ t uật o, u lị s n t á , trườn qu y n vớ ot n tí ổ Lo và ầm Vân Tr , TT t ể t o t àn p ố à N SI D). M Ln u là u t ị ị vụ và n n ệp sạ , n àn , ỹ t uật o ết nố vớ sân y N à , p át tr ển trun tâm tr ển lãm EXPOR, ợ o ết ợp trun tâm o n n ệ uy n n àn o và ây. n t àn t ị vệ t n là ò Lạ , Sơn tây, Xuân M , P Xuy n – P M n và Só Sơn ó ân số từ x p xỉ từ 1 vạn ến 7 vạn n ườ 1 t ị. Mỗ t ị vệ t n sẽ ó m t oặ n ều n ân tố ín ể tạo n ăn v ệ làm và ó ứ năn ặ t ù r n ể ỗ trợ, s vớ t ị trun tâm về n à ở, ào tạo t lượn o, n n ệp, 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ị vụ... Tron ó ò Lạ là t ị o , nơ tập trun trí tuệ và n n ệ t n t ến n t ủ V ệt N m, là trun tâm ào tạo n u n n ân lự t lượn o ủ nướ và vùn . Sơn Tây là ạt n ân t ẩy p át tr ển n tế - xã ử n Tây t ủ à N , là t ị văn ó lị sử u lị s n t á , p át tr ển t ểu t ủ n n ệp, n n n ệp s n t á . Xuân M là t ị ạ và ị vụ ử n p í Tây N m à N . P Xuy n – P M n là t ị vệ t n p í N m ủ T ủ , p át tr ển n n ệp, o tàn , á ị vụ trun uyển, ầu mố p ân p ố , t ếp vận àn ó và Lo st s p ân p ố n n s n vùn . Só Sơn là t ị ử n p í à N , là t ị n n ệp, ị vụ n àn n N à n vớ o t n u vự n Só . ) n t àn àn l n x n s n Đáy, s n Tí , s n à L n m p ân tá ểm soát n ưỡn p át tr ển ủ t ị ạt n ân và á t ị vệ t n . àn l n x n ếm 68% tổn ện tí t tự n n, ó ứ năn o vệ n ữn u vự tự n n qu n tr n n ư ệ t ốn s n , vùn n V , ươn Tí , Só Sơn; o vệ vùn n n t n, n n n ệp năn su t o, các làng xóm, làn n ề truyền t ốn , á tí văn oá và ểm soát lũ lụt. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tron u vự àn l n x n , xây ựn ườn n qu n -N m và t ị s n t á mật t p là P T , Quố O , Sơn quy m ân số tố vạn n ườ t ị) tạ o t ủ tuyến ín QL6, ườn Lán - ò Lạ và QL . Duy tr á t ị tr n ện ữu n ư P ùn , Tây Đ n , P T , L n Qu n, K m à , Vân Đ n , Đạ N ĩ , T ườn Tín và n t àn mớ m t số t ị tứ. á t ị s n t á và á t ị tr n, t ị tứ ó n ệm vụ un p á ị vụ n n ỗn ợp o u vự nông thôn. T ết lập vàn x n t eo s n N uệ ết nố á n n mở và ệ t ốn n v n t ị tạo vùn ệm và là n n á ệt ữ t ị l lị sử vớ phần mở r n mớ ủ t ị ạt n ân tr n tuyến vàn IV trán v ệ p át tr ển t eo vết ầu lo n . Vàn x n s n N uệ sẽ m tố mật xây ựn , t ến tớ n p át tr ển ân ư t ị ỉ ó á n tr n n n s n t á ây x n và mặt nướ , ) P át tr ển mạn lướ ot n ện ạ , nân p và ổ sun mớ ệ t ốn ườn quố l , ườn vàn , ườn n qu n và ệ t ốn ot n n n lớn ể ết nố t uận t ện t ị ạt n ân, t ị vệ t n và toàn u vự á tron và n oà t àn p ố à N . 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ) Xây ựn tuyến ườn trụ T ăn Lon ết nố ữ v vớ trun tâm Đ n Lị sử. N oà ứ năn về o t n , ây ũn là trụ n n văn ó ết nố văn ó T ăn Lon và văn ó Xứ Đoà . Tr n tuyến trụ sẽ xây ựn mớ n tr n văn ó , lị sử và trí ủ nướ và à N . Trun tâm àn ín quố ự ến sẽ ặt tạ u vự V - ò Lạ , n vớ trụ T ăn Lon . Đ án Quy oạ un T ủ à N sẽ ượ tr ển t ự ện t eo á mố t ờ n n ư s u: oạn từ năm 1 . Xây ựn ệ t ốn tần ạ ỹ t uật un , tron ó ưu t n xây ựn mạn lướ ot n n n , ạ tần á K N, á u t ươn mạ ầu mố , ạ tần á ơ sở trườn ạ , á t ị mớ ườn vàn IV và p í s n n . Xây ựn TKT và TX t ị ò Lạ . oạn . T ếp tụ xây ựn á ạn mụ n tr n ã tr ển tron oạn 1 -2020. Xây ựn á ơ sở ạ tần xã tron á t ị mớ mở r n ủ t ị ạt n ân và TKT á t ị vệ t n á . tạo t ị l lị sử. Xây ựn ạ tần u ân ư nông thôn. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 oạn oàn t ện á ạn mụ oạn 1 -2030. . P át tr ển à ò và t ếp tụ n tr n ã xây ựn tron 2.1.2.5.T ự rạng ự n S u tr n quố xem x t và uyệt ự án t ó n ít n ữn ý ến p n á tron v n ề và m n qu oạ à n . ó ạ ểu n n t n vớ á qu oạ ó v t y ư ợp lý, á p ần qu oạ ư ó lý o r r n và ỉ m n tín t p át. ó ý ến tạ s o lạ p ờ u àn ín n à nướ l n a vì, qui oạ n ư vậy làm m t truyền t ốn và văn ó ủ n ể lạ N ư vậy òn r t n ều ý ến àn ã và n ủn o ự án qu oạ này. Nó ần t em t ờ n và ý ến, tư v n ể ó t ể oàn t ện và uyệt m t á ợp lý. Tron ó á t xun qu n á vùn ượ qu oạ ã tăn l n r t n ều từ m y t án n y, ó n ườ ã ỏ t ền t ể m t vàn v . Do áo í và truyền n ó p n án t ự tế vè t n n p uyệt ự án n n í t ó p ần ạ xuốn . ín v vậy p n n ứu ín xá ị àn qu oạ và m t á n n n ạy, ợp lý ể tận ụn ơ ầu tư tron ự án này. Đầu tư lâu à p 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vớ n n ứu n xu ướn và t ờ ơ ể ạt ệu qu n o n o n t. n o n 2.2.P ân í đ ểm mạn , đ ểm yếu v ủ ông y 2.2.1. Đ ểm mạn Là m t o n n ệp oạt n tron lĩn vự n o n ượ ần năm, Do n n ệp ã tạo lập ượ o m n m t số ểm mạn và n n ừn p át uy ểm mạn : - Tập hợp cho mình m t n ũ án , nhân viên chuyên nghiệp, có k luật, nhiệt tình, sáng tạo trong lĩn vực qu n lý, tư v n, phát triển b t ng s n . ủ kh năn và năn lực tổ chứ , ều hành dự án có quy mô mang tầm cỡ tron nước và quốc tế. - Đ n ũ án qu n lý ượ ào tạo ỹ lưỡn , ó n n ệm n ều năm tron lĩn vự n o n t n s n - ó qu n ệ vớ n ều tổ ứ tín ụn 2.2.2 Đ ểm yếu Thị trườn t n s n ần r t nhiều vốn uy n từ n ân ân, n ân àn oặ ín sá í ầu ủ 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ỉn p ủ. ó vốn thị trườn t n s n sẽ sống, hết vốn thị trường suy gi m, vốn tăn t ị trường m, vốn gi m thị trường ngu . ện n y ầu ết á o n n ệp t m tron lĩn vự n o n t n s n ều t ếu vốn, v vậy ây là m t tron n ữn ểm yếu ủ n ty - V ệ l n m n , ợp tá ữ n ty vớ á o n nghiệp tron nướ òn ạn ế - Từ ó ư r uyến nghị, b n thân các doanh nghiệp cần n n ón t y ổi tập quán kinh doanh ơn l , p ân tán, ể liên minh lại với nhau mới mong có sức mạn ối mặt với sự cạnh tranh sẽ ngày m t kh c nghiệt ơn từ p í á ối thủ ngoại - nhữn n ườ ã khẳn ịn ượ ẳng c p của mình ở những dự án b t ng s n cao c p. - Tín uy n n ệp tron n ty ư t ể ện r n t. N ư n t ã ết yếu tố chuyên nghiệp là yếu tố qu n tr n ể tạo lợi thế cạnh tranh. Vậy nên, các nhà ầu tư tron nước cần ph vào n ững thị phần chuyên biệt; ầu tư n m t vào lĩn vực nghiên cứu - phát triển ể n m b t xu ướng tiêu dùng và liên minh lạ ể tạo thế giao dị “ ng vai ph i lứ ” vớ á ối tác quốc tế. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Để làm ượ ều này, các doanh nghiệp ph i cập nhật kỹ năn mới, ứng dụng công nghệ mới, chuyên sâu trong từn n oạn: quy hoạch, thiết kế, xây dựng, qu n lý dự án, tiếp thị, hậu mãi... - Là thị trường non tr nên thị trường b t ng s n Việt Nam vẫn phổ biến là thị trường tiền mặt, thị trường tr óp ư p át tr ển. N ười dân có nhu cầu b t ng s n, khi mua vẫn t ường tr m t lần b ng tiền mặt. Đây là yếu tố khác biệt ơ n so với thị trường b t ng s n ở Mỹ. 2.2.3. C i Đượ ết, ện tí T ủ mở r n n m tron quy oạ t àn p ố ến năm và tầm n n o n ần . m2 vớ tổ ứ n n t ị m lõi trung tâm và t ị vệ t n xun qu n vớ ạ tần o t ông n , ện ạ T eo o sát t ị trườn ĐS Quý 1 1 ủ n ty TN R r Ell s RE) V ệt N m, tron t án ầu năm 1 , t ị trườn n à ở à N ã ứn ến sự “nón l n” ủ t ị trườn t nền và un ư ạn trung bình. Tạ m t số u vự , á t nền ã tăn từ – 50%. N u ầu un ư ó á ướ 1. USD m2 n ư T , 20
- Xem thêm -