Tài liệu UY_NHIEM_CHI

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Uû nhiÖm chi ChuyÓn kho¶n, chuyÓn tiÒn th, ®iÖn Tªn ®¬n vÞ tr¶ tiÒn:.................................... Sè tµi kho¶n:........................................... T¹i ng©n hµng:.......tØnh, TP.......................... Sè:......... LËp ngµy: .... Tªn ®¬n vÞ nhËn tiÒn: .................................. Sè tµi kho¶n:........................................... T¹i ng©n hµng.....tØnh, TP.............................. phÇn do nh ghi tµi kho¶n nî Tµi kho¶n cã Sè tiÒn b»ng sè Sè tiÒn b»ng ch÷:...................................... ...................................................... Néi dung thanh to¸n:................................... ............................................................................................................................................................ §¬n vÞ tr¶ tiÒn KÕ to¸n Chñ tµi kho¶n Ng©n hµng A Ghi sæ ngµy........... KÕ to¸n Trëng phßng kÕ to¸n Ng©n hµng B Ghi sæ ngµy:......... KÕ to¸n Trëng phßng kÕ to¸n
- Xem thêm -