Tài liệu ước lượng mô hình garch cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn mÒm qu¶n lý l¬ng I. Yªu cÇu cña doang nghiÖp §©y lµ b¶n mÉu phÇn mÒm mµ doanh nghiÖp dÆt hµng thiÕt kÕ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp. Víi c¸c yªu cÇu cô thÓ mµ doanh nghiÖp ®a ra, b¶n mÉu phÇn mÒm nµy ®· ®îc cµi dÆt mét sè chøc n¨ng c¬ b¶n. C¸c yªu cÇu cña doanh nghiÖp bao gåm viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng tÝnh l¬ng hµnh chÝnh vµ tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. 1. Th«ng tin ban cña hÖ thèng tÝnh l¬ng hµnh chÝnh - Hä tªn c¸n bé - HÖ sè l¬ng - HÖ sè phô cÊp - C¸c kho¶n khÊu trõ 2. Th«ng tin ban ®Çu vÒ hÖ thèng l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm - Hä tªn c«ng nh©n - Sè lîng s¶n phÈm lo¹i 1 vµ ®¬n gi¸ tr¶ l¬ng - Sè lîng s¶n phÈm lo¹i 2 vµ ®¬n gi¸ tr¶ l¬ng - Sè lîng s¶n phÈm lo¹i 3 vµ ®¬n gi¸ tr¶ l¬ng - C¸c møc thëng tõ 1 ®Õn 7 : møc 1 thëng 30% so víi l¬ng, møc 2 thëng 25%, møc 3 thëng 20%, møc 4 thëng 15%, møc 5 thëng 10%, møc 6 thëng 5%, møc 7 thëng 0%. B¶n mÉu phÇn mÒm ®îc thiÕt kÕ trªn c¬ së c¸c th«ng tin ®ã. II. Giíi ThiÖu Trong mçi doanh nghiÖp th× c«ng viÖc tÝnh l¬ng thñ c«ng thêng diÔn ra phøc t¹p, mÊt nhiÒu c«ng søc mµ l¹i dÔ m¾c c¸c sai sãt. §©y lµ phÇn mÒm ®îc doanh nghiÖp yªu cÇu thiÕt kÕ nh»m phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý l¬ng cña toµn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 bé doanh nghiÖp. Nã gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ dÔ dµng tÝnh to¸n ® îc l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c, gi¶m rÊt nhiÒu c«ng søc cña nhµ qu¶n lý. PhÇn mÒm nµy cho phÐp doanh nghiÖp cã thÓ cËp nhËt danh s¸ch C¸n bé c«ng nh©n viªn ( CBCNV ), xo¸ tªn CBCNV khi cÇn , cËp nhËt c¸c th«ng tin ®Ó tÝnh l¬ng hµnh chÝnh vµ l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm. Ngêi qu¶n lý cã thÓ thùc hiÖn c«ng viÖc tÝnh l¬ng hµnh chÝnh vµ l¬ng theo s¶n phÈm dÔ dµng, nhanh chãng. Theo dâi ®îc danh s¸ch CBCNV cña doanh nghiÖp nãi chung, danh s¸ch CB hµnh chÝnh vµ C«ng nh©n s¶n suÊt. T×m kiÕm mét c¸ch nhanh chãng CBCNV theo møc l¬ng, møc thëng ( Ngoµi ra cßn nhiÒu chøc n¨ng t×m kiÕm hiÖu qu¶ kh¸c cha ®îc ®Ò cËp ®Õn trong néi dung cña B¶n MÉu nµy). PhÇn mÒm cho phÐp doanh nghiÖp cã thÓ lËp ®îc c¸c b¸o vÒ t×nh h×nh l¬ng cña doanh nghiÖp. In ra ®îc c¸c b¶ng l¬ng hµnh chÝnh v¸ l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm qua tõng th¸ng tõng n¨m, In ra b¶ng l¬ng tæng hîp cña toµn doanh nghiÖp. PhÇn mÒm cßn cung cÊp cho ngêi dïng môc híng dÉn dÔ hiÓu. BÊt kú lóc nµo ngêi dïng còng cã thÓ cã ®îc nh÷ng th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng vµ chÝnh x¸c vÒ t×nh h×nh l¬ng cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra nã cßn ®¸p øng nhu cÇu b¶o mËt ë møc cÇn thiÕt. PhÇn mÒm qu¶n lý l¬ng lµ mét s¶n phÈm rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp khi muèn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý ®Ó tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ mét trong c¸c thµnh phÇn gióp doanh nghiÖp cã thÓ Tin häc ho¸ ®èi víi ho¹t ®éng qu¶n lý vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. III. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña phÇn mÒm Nh phÇn tªn ®· giíi thiÖu mét c¸ch kh¸i qu¸t vÒ phÇn mÒm qu¶n lý l¬ng vµ mét sè chøc n¨ng cña nã. PhÇn nµy sÏ giíi thiÖu mét c¸ch chi tiÕt h¬n vÒ nh÷ng kh¶ n¨ng mµ nã ®em l¹i cho doanh nghiÖp khi sö dông phÇn mÒm nµy vµ c¸ch sö dông nã trong c«ng t¸c qu¶n lý l¬ng . §Ó sö dông phÇn mÒm ®Çu tiªn ta ph¶i khëi ®éng ch¬ng tr×nh. Sau khi khëi ®éng th× ch¬ng tr×nh yªu cÇu ngêi dïng n¹p mËt khÈu, chØ khi nµo n¹p ®óng mËt khÈu th× ta míi cã thÓ sö dông ®îc phÇn mÒm. Yªu cÇu mËt khÈu : N¹p mËt khÈu vµo ®©y H×nh 1. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Mµn h×nh chÝnh cña ch¬ng tr×nh. Sau khi n¹p ®óng mËt khÈu th× mµn h×nh chÝnh xuÊt hiÖn nh sau : H×nh 2. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n ®îc giíi thiÖu ë ®©y gåm : 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H×nh 3. C¸c thùc ®¬n lùa chän cho phÐp ta : - NhËp sè liÖu : NhËp danh s¸ch CBCNV, NhËp d÷ liÖu ®Ó tÝnh l¬ng hµnh chÝnh vµ l¬ng theo s¶n phÈm. - Xo¸ CBCNV trong danh s¸ch khi cÇn. - TÝnh l¬ng hµnh chÝnh vµ l¬ng theo s¶n phÈm. - T×m kiÕm c¸c th«ng tin : Danh s¸ch CBCNV, Danh s¸ch CBCNV tÝnh l¬ng hµnh chÝnh, Danh s¸ch CBCNV tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm, t×m kiÕm CBCNV theo møc l¬ng ,møc thëng … - LËp c¸c b¸o c¸o vµ in ra : Danh s¸ch CBCNV, b¶ng l¬ng hµnh chÝnh th¸ng, n¨m, b¶ng l¬ng theo s¶n phÈm th¸ng, n¨m. - PhÇn gióp ®ì sÏ híng dÉn ngêi dïng mét c¸ch tØ mØ c¸ch sö dông phÇn mÒm vµ lêi giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm nµy. 2. Chøc n¨ng nhËp d÷ liÖu. H×nh 4. a. NhËp danh s¸ch : 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H×nh 5. Khi nhËp cÇn chó ý kh«ng ®îc ®Ó trèng môc M· c¸n bé. Ph¶i lùa chän xem ngêi ®îc nhËp vµo danh s¸ch thuéc ®¬n vÞ tÝnh l¬ng nµo : S¶n xuÊt hay hµnh chÝnh . Sau mçi lÇn nhËp ta nªn bÊm nót Lu (hoÆc tæ hîp phÝm Alt + L ) ®Ó lu l¹i vµo danh s¸ch. Muèn nhËp thªm ta bÊm nót Thªm ( Alt + T ), muèn tho¸t bÊm nót §ãng ( Alt + N ). b. Xãa CBCNV trong danh s¸ch H×nh 5. Sau khi nhËp ( hay chän) M· c¸n bé råi bÊm nót Xo¸ ( Alt + X ) m¸y sÏ hái “ B¹n cã ch¾c ch¾n xo¸ kh«ng ”, bÊm Yes ®Ó xo¸. c. NhËp d÷ liÖu ®Ó tÝnh l¬ng hµnh chÝnh. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H×nh 6. Mçi lÇn nhËp th× cã møc l¬ng tèi thiÓu lµ cè ®Þnh chung. NÕu khi cã sù thay ®æi th× ta míi ph¶i nhËp cho môc nµy. Khi nhËp M· c¸n bé th× Hä tªn m¸y sÏ tù ®éng ®iÒn vµo. d. NhËp d÷ liÖu ®Ó tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm. H×nh 7. Khi nhËp d÷ liÖu cho môc nµy th× cã §¬n gi¸ l¬ng cña c¸c s¶n phÈm vµ ®Þnh møc lµ cè ®Þnh ta kh«ng ph¶i nhËp d÷ liÖu cho chóng. e. VÒ CSDL Cho phÐp ta quay l¹i CSDL cña ch¬ng tr×nh, tuy nhiªn khi phÇn mÒm ®· hoµn thiÖn th× CSDL sÏ bÞ dÊu ®i ngêi dïng sÏ kh«ng thÓ thÊy ®îc. f. Tho¸t 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cho phÐp ta tho¸t hoµn toµn khái øng dông ®ang ch¹y. 3. TÝnh l¬ng H×nh 8. a. TÝnh l¬ng hµnh chÝnh Môc nµy cho phÐp ngêi dïng cã thÓ tÝnh l¬ng hµnh chÝnh mét c¸ch tù ®éng H×nh 9. NÕu b¹n nhËp M· c¸n bé th× Hä tªn ®îc tù ®éng ®iÒn, c¸c môc L¬ng tèi thiÓu, C¸c kho¶n khÊu trõ, HÖ sè l¬ng, HÖ sè phô cÊp lµ c¸c d÷ liÖu ®· ®îc ta nhËp tríc nªn còng ®îc tù ®éng ®iÒn mçi khi ta cÇn tÝnh l¬ng cho mçi ngêi. C¸c môc TiÒn l¬ng, Phô cÊp, §îc lÜnh sÏ ®îc m¸y tù ®éng ®iÒn vµo mçi khi ta dÞch con trá ( hoÆc bÊm chuét ) vµo ®ã. Phô luc 1 : C¸c thñ tôc thùc hiÖn viÖc tÝnh TiÒn l¬ng, Phô cÊp, §îc lÜnh 1. Thñ tôc ®Ó tù ®éng tÝnh l¬ng. Private Sub Tuong_GotFocus() Tluong = Luong * Hesoluong End Sub 2. Thñ tôc tù ®éng tÝnh tiÒn phô cÊp. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Private Sub Tphucap_GotFocus() Tphucap = Luong * HesoPhucap End Sub 3. Thñ tôc tù ®éng tÝnh TiÒn lÜnh. Private Sub Duoclinh_GotFocus() Duoclinh = Tluong + Tphucap - Khautru End Sub b. TÝnh l¬ng theo s¶n phÈm. M¸y tÝnh sÏ gióp ta tÝnh l¬ng theo ®¬n gi¸ cña s¶n phÈm H×nh 10. Phô lôc 2 : C¸c thñ tôc tÝnh L¬ng, Lo¹i thëng, TiÒn lÜnh 1.Thñ tôc tÝnh l¬ng Private Sub Luong_GotFocus() Luong = SLSp1 * DG1 + SLSp2 * DG2 + SlSp3 * DG3 End Sub 2. Thñ tôc tÝnh Lo¹i thëng Private Sub Thuong_GotFocus() If (Luong >= DM + 0.6 * Luong) Then Thuong = 1 If (Luong < DM + 0.6 * Luong) And (Luong >= DM + 0.5 * Luong) Then 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thuong = 2 If (Luong < DM + 0.5 * Luong) And (Luong >= 0.4 * Luong) Then Thuong = 3 If (Luong < DM + 0.4 * Luong) And (Luong >= DM + 0.3 * Luong) Then Thuong = 4 If (Luong < 0.3 * Luong) And (Luong >= DM + 0.2 * Luong) Then Thuong = 5 If (Luong < 0.2 * Luong) And (Luong >= 0.1 * Luong) Then Thuong = 6 If (Luong < DM + 0.1 * Luong) Then Thuong = 7 End Sub 3.Thñ tôc TÝnh tiÒn lÜnh Private Sub DLinh_GotFocus() Select Case Thuong Case 1: DLinh = Luong + 0.3 * Luong Case 2: DLinh = Luong + 0.25 * Luong Case 3: DLinh = Luong + 0.2 * Luong Case 4: DLinh = Luong + 0.15 * Luong Case 5: DLinh = Luong + 0.1 * Luong Case 6: DLinh = Luong + 0.05 * Luong Case 7: DLinh = Luong End Select End Sub 4. Chøc n¨ng t×m kiÕm a. Danh s¸ch CBCNV. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H×nh 11. b. Danh s¸ch CB hµnh chÝnh H×nh 12. c. Danh s¸ch c«ng nh©n s¶n xuÊt 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 H×nh 13. d. C¸c chøc n¨ng t×m kiÕm kh¸c cha ®îc hoµn thiÖn trong néi dung cña b¶n mÉu nµy. 5. C¸c b¸o c¸o h×nh 14. Chøc n¨ng nµy cho phÐp ta in ra ®îc Danh s¸ch CBCNV toµn doanh NghiÖp, b¶ng l¬ng hµnh chÝnh, b¶ng l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm cña tõng th¸ng tõng n¨m. C¸c b¸o c¸o nµy ®îc in ra trong c¸c phô lôc 1, 2, 3 ë cuèi tµi liÖu nµy. 6. Trî gióp PhÇn nµy cho c¸c th«ng tin híng dÉn sö dông cña phÇn mÒm vµ lêi giíi thiÖu vÒ ch¬ng tr×nh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 IV. KÕt luËn B¶n mÉu phÇn mÒm nµy ®· ®îc c¹i ®Æt mét sã chøc n¨ng c¬ b¶n ®¸p øng ®îc yªu cÇu tÝnh l¬ng cña doanh nghiÖp. C¸c chøc n¨ng cßn thiÕu sÏ ®îc hoµn thiÖn trong thêi gian tíi 12
- Xem thêm -