Tài liệu ước lượng mô hình garch cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên hastc hoặc hose

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam cã mét vÞ trÝ rÊt thuËn lîi ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch. Tµi nguyªn du lÞch ViÖt nam ®îc c¸c chuyªn gia thÕ giíi ®¸nh gi¸ lµ rÊt phong phó vµ ®a d¹ng c¶ tµi nguyªn tù nhiªn vµ tµi nguyªn nh©n v¨n. Nhê chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ ®èi ngo¹i vµ kinh tÕ ®èi ngo¹i, ngµnh du lÞch thñ ®« ®· cã nh÷ng bíc tiÕn ph¸t triÓn ®¸ng khÝch lÖ. Ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch trong ®ã cã ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n ®ang diÔn ra s«i ®éng víi nhiÒu h×nh thøc phong phó, ®a d¹ng, ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß n¨ng ®éng, hiÖu qu¶ cña mét ngµnh kinh tÕ míi ®ang cã triÓn väng ®ãng gãp nhiÒu h¬n trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, gãp phÇn thóc ®Èy sù nghiÖp ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc QuËn §èng §a lµ mét trong nh÷ng quËn cã diÖn tÝch lín cña thµnh phè Hµ néi vµ cã nhiÒu tiÒm n¨ng du lÞch. Tuy nhiªn thêi gian qua bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶, tiÕn bé ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n trªn ®Þa bµn quËn cßn béc lé nh÷ng mÆt h¹n chÕ nh vÊn ®Ò h×nh thøc kh¸ch s¹n phôc vô cßn nghÌo nµn, chÊt lîng kÐm. §éi ngò c¸n bé, nh©n viªn cha ®îc ®µo t¹o tèt, tr×nh ®é nghiÖp vô vµ kiÕn thøc cha cao. C¬ së h¹ tÇng vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn thiÕu thèn, l¹c hËu. ý thøc gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc cha cao, quan träng nhÊt lµ thiÕu sù ®æi míi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ xu thÕ héi nhËp hiÖn nay, ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ®Æc biÖt lµ kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn cÇn cã nh÷ng ®Þnh híng ®óng vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé nh»m th¸o gì nh÷ng khã kh¨n hiÖn t¹i ®Ó híng tíi mét t¬ng lai ph¸t triÓn h¬n. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn, lµ mét sinh viªn cïng víi nh÷ng mong muèn ®îc gãp søc m×nh vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn ngµnh. Sau mét thêi gian t×m hiÓu ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n t¹i ®Þa bµn quËn §èng §a em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn §èng §a” cho tiÓu luËn cña m×nh. Trong ®Ò tµi nghiªn cøu nµy cßn nhiÒu ®iÒu em cha ®Ò cËp ®Õn bëi cha nghiªn cøu ®îc s©u s¾c nªn cha ®îc hoµn chØnh kÝnh mong ®îc sù gióp ®ì, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« ®Ó em ®îc hiÓu thªm vµ s©u h¬n vÒ sù ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n. 1 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 I - C¬ së lý luËn 1. Tæng quan vÒ ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n a. ThÕ nµo lµ kinh doanh kh¸ch s¹n §Ó qu¶n lý vµ kinh doanh tèt mét doanh nghiÖp kh¸ch s¹n ta ph¶i hiÓu kinh doanh kh¸ch s¹n lµ mét h×nh thøc kinh doanh trong nÒn c«ng nghiÖp mang tÝnh c¹nh tranh cao. ChÝnh nÐt ®Æc trng nµy ®· phÇn nµo quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n. b. C¸c chøc n¨ng cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n Chøc n¨ng s¶n xuÊt Chøc n¨ng tæ chøc tiªu dïng trong kinh doanh kh¸ch s¹n Tõ c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n ta cã nhËn ®Þnh: ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n võa mang s¾c th¸i cña ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt cô thÓ võa mang tÝnh chÊt cña ngµnh kinh doanh dÞch vô vµ ta cã m« h×nh: KDKS = Lu tró + ¡n uèng + DÞch vô kh¸c c. C¬ së h×nh thµnh vµ lÞch sö ph¸t triÓn cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n *C¬ së h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn HiÖn nay, ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ®îc coi lµ mét ngµnh kinh doanh ®éc lËp trong nÒn kinh tÕ cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. Qua thêi gian ngµnh kinh doanh lu tró nãi chung vµ kinh doanh kh¸ch s¹n nãi riªng ®· cã mét lÞch sö ph¸t triÓn dùa trªn mét c¬ së khoa häc nhÊt ®Þnh. * LÞch sö ph¸t triÓn cña ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n cã nguån gèc tõ c¸c nhµ trä phôc vô nh÷ng kh¸ch ®i xa nhµ. Cho ®Õn ngµy nay, ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ®· ph¸t triÓn víi tèc ®é rÊt nhanh chãng trªn kh¾p c¸c níc, ®Æc biÖt lµ nh÷ng níc cã nÒn v¨n minh c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. d. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n Trong thùc tiÔn kinh doanh kh¸ch s¹n cã hai nh©n tè cã thÓ ®a ®Õn nh÷ng khã kh¨n: mét lµ do chÝnh chÝnh kh¸ch hµng g©y ra. Hai lµ do nh©n viªn kh¸ch s¹n g©y ra vÒ th¸i ®é phôc vô, tr×nh ®ä phôc vô...trong quan hÖ gi÷a nh©n viªn víi kh¸ch hµng. 2 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n lµ mét ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh ®Æc thï. Ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n diÔn ra liªn tôc theo thêi gian. 2. Tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n Tæ chøc lµ thµnh lËp ra c¸c bé phËn cÇn thiÕt theo yªu cÇu c«ng t¸c vµ x¸c lËp c¸c mèi quan hÖ vÒ nghiÖp vô vµ quyÒn hµnh gi÷a c¸c c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ trong doanh nghiÖp nh»m thiÕt lËp mét m«i trêng thuËn lîi trong ho¹t ®éng vµ ®¹t ®Õn môc tiªu chung. Qóa tr×nh tæ chøc kinh doanh kh¸ch s¹n ®îc diÔn ra theo mét quy tr×nh, do vËy mµ c¸c kh©u ®Òu liªn quan ®Õn nhau, cã ¶nh hëng lín gi÷a c¸c bé phËn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c lo¹i h×nh së h÷u kh¸ch s¹n ë níc ta cã mét sè h×nh thøc së h÷u kh¸ch s¹n phæ biÕn nh c¸c kh¸ch s¹n thuéc së h÷u nhµ níc, së h÷u t nh©n, kh¸ch s¹n 100% vèn ®Çu t níc ngoµi, kh¸ch s¹n liªn doanh gi÷a doanh nghiÖp ViÖt nam víi doanh nghiÖp níc ngoµi. C¸c h×nh thøc qu¶n lý kh¸ch s¹n: ngêi qu¶n lý võa lµ ngêi së h÷u kh¸ch s¹n, ngêi qu¶n lý lµ ngêi kh¸c kh«ng ®ång thêi lµ chñ së h÷u kh¸ch s¹n. 3 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 II - thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n Quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn ®èng ®a 1. VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña quËn §èng §a QuËn §èng §a víi diÖn tÝch kho¶ng 14km2 lµ mét trong ba quËn lín nhÊt Thµnh phè Hµ néi. N»m ë phÝa T©y Nam cña Thñ ®«, quËn tiÕp gi¸p gi÷a quËn Ba §×nh vµ Hoµn KiÕm, gåm 21 phêng. QuËn §èng §a cã 2 ®iÓm du lÞch næi bËt lµ V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m ®¹i diÖn cho nÒn v¨n ho¸ kinh kú vµ Gß §èng §a mét di tÝch lÞch sö ®¹i diÖn cho tinh thÇn ®éc lËp tù cêng cña d©n téc ViÖt nam vµ nhiÒu ®iÓm kh¸c mang nhiÒu tiÒm n¨ng du lÞch. 2. T×nh h×nh kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn §èng §a Víi 40 ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n- nhµ hµng chiÕm 12,1% tæng sè ®¬n vÞ kinh doanh toµn Thµnh phè, vµ ®øng thø vÒ sè ®¬n vÞ kinh doanh kh¸ch s¹n nhµ hµng. VÒ lao ®éng ®øng thø 2 víi 1.847 ngêi chiÕm 18,4% tæng sè lao ®éng. Qua ph©n tÝch c¬ cÊu doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n nhµ hµng ta thÊy trªn ®Þa bµn quËn cã 40 ®on vÞ kinh doanh kh¸ch s¹n nhµ hµng bao gåm 1.847 lao ®éng. N¨m 2000 t¹o ra doanh thu lµ 192.906 triÖu ®ång, møc thuÕ ph¶i nép lµ 16.608 triÖu ®ång vµ ®· nép cho nhµ níc 11.993 triÖu ®ång. Víi 6 doanh nghiÖp Nhµ níc chiÕm tû träng 15%, c¸c chØ tiªu cña doanh nghiÖp Nhµ níc t¬ng ®èi lín, nhng ho¹t ®éng kinh doanh cha thËt sù cã hiÖu qu¶. C¸c c«ng ty cæ phÇn tá ra cã hiÖu qu¶ h¬n sè doanh nghiÖp chiÕm 10% , c¸c chØ tiªu lîi nhuËn tríc thuÕ vµ t×nh h×nh nép thuÕ ®Òu ®¹t. §©y lµ mét híng míi ®Ó c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh t¨ng hiªô qu¶ kinh doanh cña ngµnh. 3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn §èng §a a. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh S¶n phÈm kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn §èng §a thêng ®îc xÕp vµo lo¹i trung b×nh trong hÖ thèng kh¸ch s¹n Hµ néi vÒ c¶ quy m« vµ chÊt lîng. S¶n phÈm thiÕu sù phong phó ®a d¹ng. C¸c kh¸ch s¹n nµy thêng chØ chó träng vµo s¶n phÈm lu tró, ¨n uèng cßn c¸c dÞch vô bæ sung th× 4 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 h¹n chÕ h¬n. Nh kh¸ch s¹n Holydays-Hµ néi chñ yÕu lµ kinh doanh ¨n uèng vµ lu tró. Trong sè kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn th× cã c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim liªn lµ kinh doanh nhiÒu dÞch vô h¬n. T×nh tr¹ng c¹nh tranh b»ng gi¸ thuª phßng vÉn lµ phæ biÕn nhng ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh viÖc më réng dÞch vô bæ sung l¹i lµ mét gi¶i ph¸p tèt ®Ó c¹nh tranh lµnh m¹nh h¬n. b. C¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo th× bé m¸y tæ chøc cã vai trß rÊt quan träng vµ cã ý nghÜa to lín trong viÖc quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp Tuú theo quy m« vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ, mçi kh¸ch s¹n cã mét m« h×nh tæ chøc qu¶n lý riªng. c. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn §èng §a Víi 6 doanh nghiÖp kinh doanh kh¸ch s¹n-nhµ hµng, trong ®ã cã 3 doanh nghiÖp quy m« lín (trªn 100 phßng) vµ 3 doanh nghiÖp víi quy m« võa vµ nhá vÒ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n Kim liªn chiÕm 53,14% tæng sè phßng kh¸ch s¹n vµ lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ lîi nhuËn tríc thuÕ chiÕm 84,6%. Cßn c¸c doanh nghiÖp quy m« võa vµ nhá th× kh¸ch s¹n Holydays-Hµ néi víi 60 phßng kh¸ch s¹n vµ chñ yÕu lµ kinh doanh ¨n uèng, lu tró, ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ tuy doanh thu chØ chiÕm 5,06% nhng lîi nhuËn tríc thuÕ l¹i chiÕm 11,78% tæng lîi nhuËn tríc thuÕ cu¶ c¸c doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã trªn ®Þa bµn quËn cßn cã hai doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç lµ c«ng ty dÞch vô du lÞch Sao mai víi 116 phßng kh¸ch s¹n lç 488 triÖu, c«ng ty ViÖt hµ cã 19 phßng lç 253 triÖu ®· lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn. 4. §¸nh gi¸ chung ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn §èng §a C¸c kh¸ch s¹n cã thuËn lîi vÒ m«i trêng kinh doanh, nguån vèn, c¶ nh÷ng nç lùc, cè g¾ng cña b¶n th©n mçi doanh nghiÖp, ho¹t ®éng kinh doanh ®· mang l¹i hiÖu qu¶ cao Bªn c¹nh ®ã c¸c kh¸ch s¹n nµy cßn bÞ h¹n chÕ vÒ s¶n phÈm, chuyªn m«n nghiÖp vô, tr×nh ®é ngo¹i ng÷ cña ®éi ngò lao ®éng. 5 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 C«ng t¸c Marketing ch ®îc chó träng, cha tÝch cùc khai th¸c, t×m kiÕm nhu cÇu míi ®Ó cã s¶n phÈm hÊp dÉn h¬n C«ng t¸c qu¶n lý cña c¸c kh¸ch s¹n cha chÆt chÏ nªn dÉn ®Õn mét sè tiªu cùc vÉn x¶y ra trong qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng, chi phÝ, gi¸, vèn... lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh C¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn cha thËt sù ®ãng vai trß nßng cèt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc 6 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æi míi ho¹t ®éng Kinh doanh kh¸ch s¹n trªn ®Þa bµn quËn ®èng ®a 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn §èng §a Trªn ph¬ng diÖn chñ quan Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù ph¸t triÓn thiÕu quy ho¹ch nªn sè lîng kh¸ch s¹n vît qu¸ xa so víi nhu cÇu, céng víi chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng ®îc chó träng. C¸c kh¸ch s¹n ®ua nhau gi¶m gi¸ cho thuª phßng ®Ó c¹nh tranh mµ kh«ng chó träng vµo c¸c thuéc tÝnh cña s¶n phÈm gi¶m søc hÊp dÉn. C¸c kh¸ch s¹n quèc doanh còng r¬i vµo t×nh tr¹ng nµy. T×nh tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng cña c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn cha thËt sù cã hiÖu qu¶, sè lîng lao ®éng nhiÒu nhng chÊt lîng cha cao, tr×nh ®é ngo¹i ng÷, chuyªn m«n nghiÖp vô cßn h¹n chÕ, tû lÖ lao ®éng lín tuæi cao kh«ng phï hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n VÒ mÆt chñ quan ®Ó ph¸t triÓn mét ngµnh kh¸ch s¹n-du lÞch cã hiÖu qu¶, gãp phÇn quan träng vµo t¨ng trëng kinh tÕ quèc d©n, gi÷ v÷ng ®Þnh híng XHCN th× c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn cÇn cã nh÷ng chuyÓn biÕn, ®æi míi theo chiÒu híng tèt h¬n, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n Trªn ph¬ng diÖn kh¸ch quan §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong c¹nh tranh, kh«ng bÞ hoµ tan trong xu thÕ toµn cÇu ho¸, khu vùc hãa mét mÆt thÓ hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn, quan ®iÓm v÷ng ch¾c cña m×nh, ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn cÇn ph¶i t×m cho m×nh mét híng ®i riªng, thÓ hiÖn b¶n s¾c riªng, lîi thÕ riªng nhng vÉn gi÷ ®îc tÝnh truyÒn thèng d©n téc trong kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi 2. §Þnh híng ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch trªn ®Þa bµn quËn §èng §a §Ó quËn thùc hiÖn ®îc môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng còng nh ®Þnh híng ph¸t triÓn du lÞch Thñ ®«. Theo em trªn ®Þa bµn quËn cÇn cã nh÷ng ®Þnh híng ph¸t triÓn qua ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch: 7 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 - QuËn cÇn ph¶i ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh kinh doanh du lÞch nh kinh doanh l÷ hµnh, kinh doanh vËn chuyÓn, lu tró vµ ¨n uèng, dÞch vô th«ng tin qu¶ng c¸o, t vÊn, vui ch¬i gi¶i trÝ - CÇn khai th¸c c¸c tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n ®Ó tæ chøc c¸c tua du lÞch g¾n víi 2 ®iÓm di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ næi bËt cña quËn lµ V¨n MiÕu-Quèc Tö Gi¸m vµ gß §èng §a - CÇn cã sù liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c doanh nghiÖp, c¸c lo¹i h×nh kinh doanh du lÞch trªn ®Þa bµn quËn 3. Mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn §èng §a a. VÒ c«ng t¸c Marketing Cho ®Õn nay c«ng t¸c Marketing vÉn cha ®îc quan t©m coi träng trong kinh doanh kh¸ch s¹n ë níc ta ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh. V× c¸c kh¸ch s¹n nµy cã nguån kh¸ch chÝnh æn ®Þnh tõ c¸c c¬ quan chñ qu¶n th«ng qua c¸c cuéc héi nghÞ, héi th¶o vµ tõ c¸c c«ng ty du lÞch l÷ hµnh ®a ®Õn. Do chi phÝ cho ho¹t ®éng Marketing trong viÖc qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn trªn th«ng tin ®¹i chóng lín mµ kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ nh mong muèn Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng ho¹t ®éng cña c«ng t¸c Marketing tõ l©u ®· trë thµnh mét c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu, lµ ho¹t ®éng quan träng ®ãng vai trß chñ ®¹o trong viÖc gióp kh¸ch s¹n cã kh¶ n¨ng ®¬ng ®Çu víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ trêng vµ dµnh ®îc lîi thÕ trong kinh doanh. §a sè c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh cha cã phßng Marketing riªng biÖt, g©y khã kh¨n trong c«ng cuéc c¹nh tranh cña kh¸ch s¹n VÒ l©u dµi ®Ó thu hót vµ gi÷ v÷ng nguån kh¸ch c¸c kh¸ch s¹n cã quy m« ®ñ lín nªn cã 1 phßng Marketing riªng biÖt. Cßn ®èi víi c¸c kh¸ch s¹n cã quy m« nhá cã thÓ tæ chøc kÕt hîp bé phËn Marketing víi lÔ t©n. Ho¹t ®ong Marketing cña kh¸ch s¹n ph¶i ®îc thùc hiÖn phæ biÕn, réng r·i trong toµn thÓ c¸c nh©n viªn, cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a nh©n viªn tiÕp xóc víi phßng Marketing. Nh©n viªn lÔ t©n cã ®iÒu kiÖn biÕt râ h¬n ai hÕt nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch, sù hµi lßng hay kh«ng hµi lßng vÒ hµng ho¸, dÞch vô nµo ®ã nªn hä lµ mét bé phËn tham mu tèt cho phßng Marketing G¾n trong 1 kh¸ch s¹n cô thÓ-Holydays-Hµ néi lµ mét kh¸ch s¹n míi ®îc n©ng cÊp, sè lao ®éng trùc tiÕp cã t¨ng nhng t¨ng nhiÒu nªn hiÖu qu¶ sö 8 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 dông lao ®éng cha cao. V× quy m« kh¸ch s¹n ®îc më réng nªn c«ng t¸c Marketing lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó qu¶ng b¸, thu hót nguån kh¸ch míi cho kh¸ch s¹n. Kh¸ch s¹n nªn kÕt hîp bé phËn Marketing víi lÔ t©n ®Ó võa tËn dông ®îc lao ®éng võa cã ®iÒu kiÖn ®Ó t¹o ra s¶n phÈm ®ång bé. Khi kh¸ch c¶m thÊy hµi lßng vÒ s¶n phÈm dÞch vô th× c«ng t¸c Marketing ®Ët hiÖu qu¶ HiÖu qu¶ dù kiÕn cña gi¶i ph¸p: - Kh¸ch s¹n võa lµm ®îc c«ng t¸c Marketing, võa tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ nhng l¹i yªu cÇu møc ®é tËp trung tinh thÇn cña nh©n viªn cao - TÇm qu¶n lý cña c¸c nhµ l·mh ®¹o réng h¬n, th«ng tin gi÷a l·nh ®Ëo víi nh©n viªn ph¶i thêng xuyªn h¬n nhng c¸c chiÕn lîc kinh doanh ®a ra ®îc quan t©m h¬n, chÊt lîng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng h¬n b. VÒ chÊt lîng s¶n phÈm Tõ thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn hiªn nay cho thÊy s¶n phÈm kh¸ch s¹n cßn ®¬n ®iÖu, chÊt lîng cha cao, cha cã chiÒu s©u. Trong khi nhu cÇu cña kh¸ch ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng, møc nhu cÇu ®ßi hái chÊt lîng cao. VËy c¸c kh¸ch s¹n cÇn cã sù ®Çu t n©ng cÊp kh¸ch s¹n, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô. §Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cÇn cã sù ®æi míi c¶ hai thuéc tÝnh h÷u h×nh vµ v« h×nh cña s¶n phÈm kh¸ch s¹n. §Çu t n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt kü thuËt nh»m n©ng cao chÊt lîng phôc vô, ®¸p øng nhu cÇu cñ kh¸ch. C¸c kh¸ch s¹n nªn tËp trung vµo c¬ së vËt chÊt kü thuËt trong néi thÊt kh¸ch s¹n, kÕt hîp hµi hoµ kiÕn tróc hiÖn ®¹i vµ dan téc ®Î võa gi÷ ®îc nh÷ng s¾c th¸i v¨n ho¸ d©n téc, võa t¹o nÐt ®Æc s¾c trong s¶n phÈm kh¸ch s¹n. C¸c kh¸ch s¹n cÇn n©ng cÊp sè lîng, chÊt lîng dÞch vô bæ sung ®Ó kÐo dµi thêi gian lu tró cña kh¸ch. Nh kh¸ch s¹n Holydays-Hµ néi cã thÓ më réng c¸c dÞch vô Massage, Dancing, VËt lý trÞ liÖu thay v× chØ kinh doanh lu tró vµ ¨n uèng Bªn c¹nh ®ã l·nh ®¹o doanh nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn chÊt lîng, ®¶m b¶o tÝnh an toµn cho du kh¸ch. C¸c doanh nghiÖp cÇn cã sù ®æi míi thuéc tÝnh v« h×nh cña s¶n phÈm, thuéc tÝnh phi vËt chÊt, ®æi míi chÊt lîng phôc vô, yªu cÇu nh©n viªn ph¶i ®îc ®µo t¹o chuyªn s©u vÒ v¨n ho¸, lÞch sö, ®Þa lý, kinh tÕ x· héi bªn c¹nh nh÷ng kü n¨ng nghiÖp vun ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ trong giao tiÕp 9 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 c. §éi ngò lao ®éng vµ qu¶n lý Trong c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh sè lîng lao ®éng lín nhng chÊt lîng cha cao nªn c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh cÇn cã sù ®µo t¹o míi, ®µo t¹o l¹i ®éi ngò lao ®éng Ngoµi sù tù gi¸c cè g¾ng cña mçi nh©n viªn cÇn cã c¸c quy ®Þnh cô thÓ b¨ng h×nh thøc chÊm ®iÓm, sù gãp ý cña kh¸ch hµng vµ c¸c h×nh thøc thëng, ph¹t râ rµng ®Ó ngêi lao ®éng n©ng cao chÊt lîng C¸c doanh nghiÖp thêng xuyªn chñ ®éng t¸c ®éng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, khiÕn thøc cña nh©n viªn b»ng c¸ch tæ chøc ch¬ng tr×nh ®µo t¹o nguån nh©n lùc. §©y lµ viÖc lµm hÕt søc cµn thiÕt bëi khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ®æi míi víi tèc ®é nhanh nªn c¸c kh¸ch s¹n ®Çu t vµ ®éi ngò lao ®éng th× hiÖu qu¶ ®éi ngò lao ®éng ®îc n©ng cao §Ó t¹o cho kh¸ch s¹n m×nh cã nÐt ®Æc s¾c riªng th× l·nh ®¹o kh¸ch s¹n ph¶i chó ý ®Õn b¶n s¾c d©n téc nh©n viªn kh¸ch s¹n ph¶i cã sù nhËn thøc vµ tinh thÇn ®oµn kÕt ®Ó ñng hé c¸c chñ tr¬ng cña l·nh ®¹o, cña Nhµ níc §éi ngò l·nh ®¹o ngoµi kiÕn thøc vÒ qu¶n trÞ kinh doanh hä ph¶i n¾m v÷ng c¸c ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ níc cÇn cã sù nhanh nhËy, s¾c bÐn, cã tr×nh ®é qu¶n lý cao. Tr¸nh t tëng b¶o thñ ®Ò cao d©n chñ ®Ó phÊt huy tÝnh s¸ng t¹o cña ®éi ngò lao ®éng Mçi kh¸ch s¹n cÇn cã ch¬ng tr×nh ®µo t¹o phï hîp víi kinh phÝ nh kh¸ch s¹n Kim liªn, Holydays-Hµ néi ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nªn cã thÓ thuª c¸c chuyªn gia níc ngoµi vÒ gi¶ng d¹y c«ng nghÖ kü thuËt phôc vô míi, hay cö c¸n bé ®i häc c¸c kho¸ ®µo t¹o t¹i níc ngoµi Nh vËy nguån nh©n lùc trong kinh doanh kh¸ch s¹n lµ yÕu tè v« cïng quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm nªn cÇn thiÕt ph¶i thêng xuyªn n©ng cao, ®æi míi d. VÒ tæ chøc qu¶n lý vµ kinh doanh Bé m¸y qu¶n lý cã ¶nh hëng lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ lµ bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh, khèi qu¶n lý vµ khèi kinh doanh t¬ng ®èi ®éc lËp c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn cÇn cã sù ®iÒu chØnh bé maý qu¶n lý cho phï hîp h¬n, cô thÓ: 10 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 - X©y dùng bé m¸y cã sù kÕt hîp gi÷a khèi qu¶n lý vµ khèi kinh doanh nhng vÉn díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. - Chän lùa kü cµng vÒ tiªu chuÈn nh nghÒ nghiÖp, tr×nh ®é qu¶n lý, phÈm chÊt ®¹o ®øc khi bæ nhiÖm gi¸m ®èc kh¸ch s¹n - TriÖt ®Ó vµ ph¸t huy thÕ m¹nh cña chÕ ®é d©n chñ, t¹o ®iÒu kiªn thuËn lîi cho gi¸m ®èc khi ®a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh nhng vÉn tu©n thñ nguyªn t¾c 1 thñ trëng - C¸n bé thuéc khèi qu¶n lý vµ khèi kinh doanh kh«ng chØ giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cßn ph¶i cã ®¹o ®øc - Thêng xuyªn tæ chøc líp ®µo t¹o vÒ tr×nh ®é qu¶n lý cho c¸c trëng bé phËn ®Ó hä cã ®iÒu kiÖn häc hái kinh nghiÖm qu¶n lý tõ c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong vµ ngoµi níc e. Mét sè kiÕn nghÞ * C¸c kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt ®èi víi c¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n - C¸c nhµ kinh doanh kh¸ch s¹n cÇn ph¸t huy nh÷ng tiÒm lùc vèn cã cña m×nh ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh - Kh¾c phôc t×nh tr¹ng ®ua nhau h¹ gi¸ phßng - Quan t©m ®µo t¹o, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò lao ®éng cña m×nh 1 nguån lùc v« gi¸ cña doanh nghiÖp - C¸c l·nh ®¹o doanh nghiÖp kh¸ch s¹n nªn liªn kÕt víi nhau, trao ®æi häc hái kinh nghiÖm qu¶n lý Ngoµi sù nç løc cña b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp, ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n cÇn cã sù trî gióp cña c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn * C¸c kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt ®èi víi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn - §èi víi UBND quËn §èng §a §Ó ph¸t huy tèt vai trß cña m×nh trong viÖc ph¸t triÓn du lÞch UBND quËn cÇn x©y dùng l¹i bé m¸y qu¶n lý, thµnh lËp phßng du lÞch hoÆc cã bé phËn theo dâi du lÞch quËn nh»m theo dâi trùc tiÕp t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh tõ ®ã cã nh÷ng con sè thèng kª chÝnh x¸c, cô thÓ ®Ó ®Ò xuÊt ph¬ng híng ph¸t triÓn víi c¬ quan cÊp trªn vµ cã nh÷ng dù b¸o cho n¨m tíi ®Ó cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu 11 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 UBND quËn nªn khèng chÕ sè lîng kh¸ch s¹n, sè buång phßng sÏ x©y dùng trong thêi gian tíi, t¹o ®iÒu kiªn cho kh¸ch s¹n quèc doanh ho¹t ®éng kinh doanh, khuyÕn khÝch c¸c kh¸ch s¹n ®i vµo c¶i tiÕn, ®Çu t trang thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm - §èi víi së du lÞch Cïng víi c¸c ngµnh cã liªn quan nh Së giao th«ng c«ng chÝnh v¨n phßng kiÕn tróc s Thµnh phè hoµn thµnh quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng du lÞch. Cô thÓ lµ vÊn ®Ò giao th«ng, kiÕn tróc kh¸ch s¹n, kiÕn tróc thµnh phè... ®Èy m¹nh viÖc hiªn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ phong c¸ch phôc vô KÕt hîp chÆt chÏ cïng c¸c Ban, Ngµnh, Bé cã kh¸ch s¹n quèc doanh ®Ó tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nh»m ph¸t huy tèi ®a nguån lùc trong ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch T¨ng cêng ho¹t ®éng tiÕp thÞ, qu¶ng b¸ vµ më réng thÞ trêng - §èi víi Tæng côc Du lÞch Lµ c¬ quan trùc thuéc chÝnh phñ, tæng côc du lÞch ®Ò xuÊt víi chÝnh phñ c¸c gi¶i ph¸p cho ho¹t ®éng cña ngµnh du lÞch nãi chung vµ c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh nãi riªng trªn c¬ së b¸o c¸o xin ý kiÕn cña c¸c së du lÞch Tæng côc du lÞch chØ ®¹o së du lÞch, viªn nghiªn cøu ph¸t triÓn du lÞch nªn nghiªn cøu tr¬ng tr×nh thuª phßng theo ®Þnh kú vµ viÖc thµnh lËp trung t©m trao ®æi phßng trªn thÕ giíi, trong khu vùc Tæ chøc thµnh lËp hiÖp héi c¸c kh¸ch s¹n-n¬i diÔn ra sù gÆp gì trao ®æi th«ng tin, kinh nghiÖm gi÷a c¸c nhµ qu¶n lý, t¹o sù thèng nhÊt trong kinh doanh cña kh¸ch s¹n nh»m thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶ng b¸, xóc tiÕn du lÞch tæng hîp KÕt luËn Trong c¬ chÕ thi trêng hiÖn nay cïng víi chÝnh s¸ch më cöa, du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ ®îc nhiÒu ngêi quan t©m ®Õn. ViÖc nghiªn cøu t×m hiÓu thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn QuËn §èng §a trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy mét bøc tranh ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh . Thuéc khèi doanh nghiÖp quèc doanh nªn c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh cã vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ®æi míi ®Êt 12 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn : 6.280.688 níc. Nhng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn thêi gian qua cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc. Do vËy tÊt yÕu cÇn cã sù ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt lîng cña ngµnh. Trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh trªn ®Þa bµn quËn §èng §a'' vµ em ®· cè g¾ng vËn dông ®îc kiÕn thøc ®îc trang bÞ ®Ó ®a ra c¬ së lý luËn, c¬ së khoa häc cho viÖc kh¶o s¸t, ph©n tÝch hiÖn tr¹ng cña ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n quèc doanh. Víi sù ®¸nh gi¸ chung thùc nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n cña c¸c kh¸ch s¹n quèc doanh ®Ó t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña sù tån t¹i, trªn c¬ së ®ã rót kinh nghiÖm ®Ó ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c kh¸ch s¹n nµy. Qua ®ã em ®· nhËn thÊy gi÷a c¬ së lý luËn vµ khoa häc nã hoµn toµn cã mèi liªn hÖ h÷u c¬ víi thùc tÕ. §Ó cã ® îc thµnh c«ng trong kinh doanh th× mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng chiÕn l îc, nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý cã c¬ së khoa häc, ph¶i cã sù nç lùc cè g¾ng, ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña toµn bé l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ quan träng h¬n lµ ph¶i lu«n ®æi míi ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n íc. 13
- Xem thêm -