Tài liệu ước lượng mô hình garch cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên hastc

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu M¸y tÝnh ®iÖn tö ra ®êi vµo n¨m 1946 t¹i Hoa Kú, tõ ®ã ®· ph¸t triÓn rÊt m¹nh vµ ®Õn nay ®· tr¶i qua 5 thÕ hÖ. Sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña ngµnh c«ng nghÖ tin häc hiÖn nay, ë bÊt kú mét lÜnh vùc nµo còng xuÊt hiÖn c¸c hÖ thèng th«ng tin cïng c¸c phÇn mÒm øng dông, ho¹t ®éng dùa trªn c¸c m¸y vi tÝnh ®Ó hç trî trong c«ng viÖc, gióp cho chóng ta gi¶I quyÕt nhanh chãng nhiÒu vÊn ®Ò ®îc ®Æt ra… Trong xu híng ph¸t triÓn nhanh chãng cña c«ng nghÖ th«ng tin, viÖc tiÕp cËn víi c«ng nghÖ ®ßi hái mçi ngêi chóng ta ph¶I x¸c ®Þnh cho b¶n th©n ph¬ng ph¸p tiÕp cËn nhanh nhÊt. ViÖc cËp nhËt, ph©n tÝch, tæ chøc vµ xö lý th«ng tin lµ vÊn ®Ò v« cïng quan träng. §Ó cã thÓ x©y dùng vµ triÓn khai mét hÖ thèng th«ng tin. Chóng ta cÇn ph¶I tiÕp cËn hÖ thèng, x¸c ®Þnh ®îc nhiÖm vô chÝnh cña hÖ thèng, c¸c nguån d÷ liÖu chÝnh cÇn cung cÊp cho hÖ thèng. Tõ ®ã, ta tæ chøc vµ thiÕt kÕ hÖ thèng mét c¸c hîp lý nhÊt. HiÖn nay : “HÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ “ lµ mét trong nh÷ng hÖ thèng th«ng tin hiÖn ®¹i vµ kh¸ míi mÎ. §©y lµ mét hÖ thèng th«ng tin phøc t¹p vµ mang tÝnh thùc tÕ cao. Víi nh÷ng hiÓu biÕt cã h¹n. Em xin ®îc tr×nh bµy c¸ch tiÕp cËn, ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng nãi trªn, trong nh÷ng phÇn sau cña ®Ó tµi. Ph¹m Quang HiÕu - Líp 01B4- CNTH - ViÖn §H Më HN 1 HÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ §Æt vÊn ®Ò Tõ tríc tíi nay, khi häc tËp vµ nghiªn cøu, Ýt nhiÒu chóng ta ®· tõng ®äc vµ mîn s¸ch t¹i th viÖn. Ta thÊy r»ng, khi ®Õn th viÖn, viÖc ®Çu tiªn chóng ta ph¶I lµm lµ viÕt phiÕu yªu cÇu vµ nép cho thñ th. Thñ th kiÓm tra sè thÎ b¹n ®äc vµ sè s¸ch yªu cÇu mîn. NÕu tho¶ m· th× t×m s¸ch, lËp phiÕu mîn vµ giao s¸ch cho b¹n ®äc. Ta thö h×nh dung, nÕu viÖc qu¶n lý b¹n ®äc, qu¶n lý s¸ch, qu¶n lý viÖc tr¶ s¸ch còng ®îc thùc hiÖn thñ c«ng nh vËy, th× sÏ ph¶i cÇn nhiÒu nh©n sù, qua nhiÒu c«ng ®o¹n . Cïng víi sù tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt, ®Æc biÖt lµ ngµnh khoa häc m¸y tÝnh. ViÖc sö dông chóng lµm c«ng cô ®Ó phôc cho cuéc sèng ngµy cµng trë nªn réng r·i. VËy th× t¹i sao chóng ta l¹i kh«ng ¸p dông tin häc ho¸ vµo kh©u qu¶n lý. Khi ®ã, viÖc qu¶n lý th«ng tin vÒ s¸ch, b¹n ®äc vµ ho¹t ®éng mîn tr¶ s¸ch sÏ trë nªn ®¬n gi¶n h¬n. Bëi mäi thø ®Òu ®îc lu tr÷, xö lý trªn m¸y tÝnh th«ng qua ch¬ng tr×nh phÇn mÒm. C¸c th«ng tin vÒ s¸ch, b¹n ®äc, mîn tr¶ ®Òu ®îc qu¶n lý b»ng c¬ së d÷ liÖu (CSDL). ViÖc thªm míi, cËp nhËt, thèng kª t×m kiÕm s¸ch hay b¹n ®äc ®Òu ®îc thùc hiÖn nhê ch¬ng tr×nh phÇn mÒm cµi ®Æt trªn m¸y tÝnh. Mét trong nh÷ng c¸ch ®ã lµ ta qu¶n lý dùa trªn thÎ tõ. Theo c¸ch nµy, mçi b¹n ®äc khi lµm thÎ th viÖn sÏ ®îc cÊp mét thÎ tõ. Trªn ®ã cã ghi ®Çy ®ñ sè thÎ, hä tªn,…Nh÷ng th«ng tin nµy ®· ®îc lu trong mét c¬ së d÷ liÖu dïng ®Ó qu¶n lý b¹n ®äc. T¬ng tù nh vËy ®èi víi s¸ch, sau khi ®îc ph©n lo¹i, ta d¸n cho mçi quyÓn mét m· v¹ch riªng. Mçi m· v¹ch thÓ hiÖn th«ng tin cña mét cuèn s¸ch. Khi ®Õn th viÖn, muèn mîn s¸ch hoÆc tr¶ s¸ch, b¹n ®äc ®Òu ph¶i xuÊt tr×nh thÎ ®ã ®Ó thñ th kiÓm tra. §èi víi c¸ch qu¶n lý th«ng thêng, ®Ó kiÓm tra b¹n ®äc thñ th sÏ ph¶i nhËp vµo m¸y tÝnh sè thÎ cña b¹n ®äc, m¸y tÝnh kiÓm tra, nÕu hîp lÖ th× b¹n ®îc phÐp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng mîn tr¶. Sau khi kiÓm tra b¹n ®äc, ®Ó kiÓm tra s¸ch, thñ th còng ph¶I nhËp m· s¸ch vµo m¸y tÝnh. §èi víi c¸ch qu¶n lý b»ng thÎ tõ th× toµn bé th«ng tin b¹n ®äc sÏ ®îc m· hãa vµ lu trªn thÎ tõ. Khi b¹n xuÊt tr×nh thÎ, thñ th chØ viÖc dïng m¸y quÐt thÎ tõ ®ã. M¸y tÝnh sÏ tù ®éng ®äc vµ kiÓm tra c¸c d÷ liÖu trªn thÎ tõ, sau ®ã sÏ ®a ra c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn thÎ tõ ®ã. M¸y quÐt thÎ tõ ®îc sö dïng ®Ó ®äc thÎ tõ vµ quÐt m· v¹ch cña s¸ch. ViÖc kiÓm tra s¸ch còng sÏ trë nªn ®¬n gi¶n h¬n. Bëi v× thñ th sÏ kh«ng ph¶I nhËp, mµ chØ viÖc dïng m¸y ®Ó quÐt m· v¹ch cña cuèn s¸ch. Víi c«ng nghÖ dïng thÎ tõ, viÖc qu¶n lý s¸ch, viÖc qu¶n lý b¹n ®äc vµ c¸c ho¹t ®éng mîn, tr¶ s¸ch cña b¹n ®äc sÏ ®¬n gi¶n h¬n, tiÕt kiÖm thêi gian h¬n vµ cã ®é chÝnh x¸c cao, bëi v× ®Òu ®îc tù ®éng ho¸. Tuy nhiªn cho ®Õn nay c«ng nghÖ thÎ tõ dïng cho th viÖn ë ViÖt Nam vÉn cha ph¸t triÓn réng r·i. Chi tiÕt vÒ viÖc m« t¶ hÖ thèng, ph©n tÝch hÖ thèng vµ thiÕt kÕ hÖ thèng sÏ ®îc tr×nh bµy ë c¸c phÇn sau cña ®Ò tµi “hÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ”. Ph¹m Quang HiÕu - Líp 01B4- CNTH - ViÖn §H Më HN 2 HÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ Néi dung ®Ò tµi c¸c phÇn chÝnh sau: PhÇn I: M« t¶ hÖ thèng.  Quy tr×nh ho¹t ®éng gåm c¸c chøc n¨ng chÝnh:  Qu¶n lý b¹n ®äc  Qu¶n lý s¸ch  Qu¶n lý mîn tr¶  Thèng kª vµ t×m kiÕm  MÉu biÓu:  MÉu ®¬n ®¨ng ký lµm thÎ th viÖn. PhÇn II: Ph©n tÝch hÖ thèng.  Ph©n tÝch hÖ thèng vÒ chøc n¨ng :  S¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô.  S¬ ®å dßng d÷ liÖu: + s¬ ®å dßng d÷ liÖu møc ®Ønh. + c¸c s¬ ®å dßng d÷ liÖu møc díi ®Ønh.  §Æc t¶ tiÕn tr×nh  Ph©n tÝch d÷ liÖu.  M« h×nh thùc thÓ liªn kÕt  M« h×nh d÷ liÖu quan hÖ PhÇn III: ThiÕt kÕ hÖ thèng.  Mét sè giao diÖn chÝnh.  C¬ së d÷ liÖu. Ph¹m Quang HiÕu - Líp 01B4- CNTH - ViÖn §H Më HN 3 HÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ PhÇn I : M« t¶ hÖ thèng I. m« t¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng : HÖ thèng qu¶n lý th viÖn dùa trªn thÎ tõ ®îc x©y dùng nh»m môc ®Ých. Gióp cho thñ th qu¶n lý b¹n ®äc, qu¶n lý s¸ch, theo dâi c¸c ho¹t ®éng mîn, tr¶ s¸ch cña b¹n ®äc, in c¸c b¸o c¸o thèng kª, in phiÕu ®ßi s¸ch, in phiÕu ph¹t, mét c¸ch nhanh chãng mµ kh«ng ph¶I thùc hiÖn nhiÒu thao t¸c. Qua hÖ thèng nµy, b¹n ®äc còng sÏ kh«ng ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian ®Ó loµm thñ tôc mîn, tr¶ s¸ch. Th viÖn cã thÓ cã nhiÒu phßng ®äc. HÖ thèng m¸y tÝnh dïng ®Ó ®äc thÎ tõ vµ quÐt m· v¹ch s¸ch, dù kiÕn sÏ ®îc ®Æt gÇn cña ra vµo cña mçi phßng ®äc. HÖ thèng sÏ bao gåm c¸c chøc n¨ng chÝnh sau: 1.Chøc n¨ng qu¶n lý b¹n ®äc: NÕu b¹n ®äc lµ ngêi míi, ®Ó cã thÓ mîn s¸ch cña th viÖn, b¹n ®äc ph¶i ®¨ng ký lµm thÎ th viÖn. Muèn lµm thÎ th viÖn, b¹n ph¶i xin giÊy giíi thiÖu, ®Õn th viÖn nép giÊy giíi thiÖu vµ khai ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vµo mÉu ®¨ng ký lµm thÎ th viÖn ®· ®îc th¶o s½n. Sau 1 tuÇn b¹n sÏ nhËn ®îc thÎ b¹n ®äc lµ thÎ tõ. Khi b¹n ®äc ®îc cÊp thÎ, trªn thÎ tõ sÏ cã mét m· sè riªng, ®ång thêi c¸c th«ng tin c¸ nh©n cña b¹n ®äc sÏ ®îc cËp nhËt vµo mét c¬ së dù liÖu trong m¸y tÝnh. Bao gåm : Sè thÎ, Tªn b¹n ®äc, N¨m sinh, Giíi tÝnh, NghÒ nghiÖp, Tr×nh ®é, Ngµy ®¨ng ký, Ngµy hÕt h¹n, N¬i c«ng t¸c, §iÖn tho¹i, §Þa chØ liªn hÖ, Email. C¬ së d÷ liÖu vÒ b¹n ®äc, liªn kÕt víi c¸c c¬ së d÷ liÖu kh¸c th«ng qua m· thÎ. Mçi n¨m, b¹n ®äc ph¶I xin gia h¹n sö dông thÎ mét lÇn. NÕu kh«ng xin gia h¹n, coi nh thÎ mÊt hiÖu lùc. Qua chøc n¨ng qu¶n lý b¹n ®äc, thñ th cã thÓ cËp nhËt hå s¬ b¹n ®äc míi, thèng kª, t×m kiÕm b¹n ®äc, dÔ dµng n¾m b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin vÒ b¹n ®äc: + C¸c th«ng tin c¸ nh©n cña b¹n ®äc + ThÎ cña b¹n ®äc cã hîp lÖ kh«ng + §· hÕt h¹n sö dông hay cha + §· xin gia h¹n sö dông cha + B¹n ®äc hiÖn ®ang mîn nh÷ng cuèn s¸ch nµo + Nh÷ng vi ph¹m cña b¹n ®äc nh : lµm háng s¸ch, mÊt s¸ch Thñ th sÏ dùa vµo nh÷ng th«ng tin nµy ®Ó qu¶n lý vµ xö lý b¹n ®äc : + Gia h¹n sö dông thÎ nÕu b¹n ®äc xin gia h¹n vµ kh«ng vi ph¹m néi qui + T¹m dõng h¹n sö dông thÎ nÕu b¹n ®äc vi ph¹m(lµm háng hoÆc lµm mÊt s¸ch) 2. Chøc n¨ng qu¶n lý s¸ch: Chøc n¨ng qu¶n lý s¸ch sÏ lµm c¸c c«ng viÖc : + Bæ sung s¸ch míi + CËp nhËt th«ng tin s¸ch(xem, söa, xo¸) + Thèng kª, t×m kiÕm ®Ó biÕt t×nh tr¹ng s¸ch + In c¸c b¸o c¸o thèng kª Ph¹m Quang HiÕu - Líp 01B4- CNTH - ViÖn §H Më HN 4 HÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ S¸ch míi ®îc bæ sung b»ng nhiÒu nguån kh¸c nhau. T¹i ®©y s¸ch ®îc ®¸nh sè c¸ biÖt vµ ph©n lo¹i theo: t¸c gi¶,ngµy xuÊt b¶n, nhµ xuÊt b¶n, lÜnh vùc, ng«n ng÷,…C¸c th«ng tin vÒ s¸ch còng ®îc lu trong mét c¬ së d÷ liÖu ®Ó qu¶n lý. Mçi cuèn s¸ch sÏ ®îc d¸n mét m· v¹ch riªng. Còng t¬ng tù nh chøc n¨ng qu¶n lý b¹n ®äc, thñ th dïng chøc n¨ng nµy ®Ó bæ sung s¸ch míi. Thèng kª, t×m kiÕm s¸ch theo tªn t¸c gi¶, nhµ xuÊt b¶n, ngµy xuÊt b¶n, lÜnh vùc, ng«n ng÷…Qua ®ã, thñ th cã thÓ biÕt ®îc t×nh tr¹ng cña s¸ch trong th viÖn. Thñ th sÏ in b¸o c¸o theo th¸ng hoÆc theo quÝ, b¸o c¸o lªn cÊp trªn vÒ sè s¸ch míi ®îc bæ sung, vÒ t×nh tr¹ng cña s¸ch trong th viÖn. S¸ch qu¸ cò, r¸ch n¸t, bÞ mÊt hoÆc néi dung kh«ng cßn phï hîp n÷a th× lo¹i bá khái hÖ thèng, nghÜa lµ d÷ liÖu vÒ cuèn s¸ch ®ã sÏ bÞ xo¸ khái c¬ së d÷ liÖu, kh«ng cßn lu tr÷ trong m¸y tÝnh n÷a. Th viÖn còng cho phÐp b¹n ®äc dïng chøc n¨ng t×m kiÕm ®Ó t×m kiÕm nh÷ng cuèn s¸ch mµ m×nh cÇn t×m nhê vµo sù trî gióp cña hÖ thèng m¸y tÝnh trong th viÖn. B¹n ®äc chØ cã thÓ xem th«ng tin vÒ s¸ch, t×m kiÕm s¸ch, nhng kh«ng thÓ xo¸ hoÆc söa nh÷ng th«ng tin ®ã. 3. Chøc n¨ng mîn, tr¶ s¸ch: Nh÷ng môc tríc, ®· nãi vÒ c¸ch thøc ho¹t ®éng cña c¸c chøc n¨ng : qu¶n lý s¸ch, qu¶n lý b¹n ®äc. Ta thÊy r»ng, c¸c chøc n¨ng ®ã cha ph¶i lµ ®Æc ®iÓm vît tréi cña “hÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ”. §Æc ®iÓm vît tréi cña hÖ thèng nµy ®îc thÓ hiÖn ë chøc n¨ng mîn, tr¶ s¸ch. Khi ®Õn th viÖn, nÕu ®· cã thÎ th viÖn, b¹n ®äc cã thÓ tù m×nh t×m s¸ch trong kho s¸ch hoÆc dïng chøc n¨ng t×m kiÕm trªn m¸y tÝnh. Sau khi ®· t×m ®îc nh÷ng cuèn s¸ch mµ m×nh muèn mîn, b¹n ®äc ph¶I ®Õn n¬I ®Æt hÖ thèng m¸y tÝnh quÐt thÎ tõ ®Ó lµm thñ tôc mîn. T¹i ®©y, cïng víi sù trî gióp cña hÖ thèng, thñ th sÏ gióp b¹n ®äc lµm thñ tôc mîn s¸ch. Tríc tiªn, thñ th dïng m¸y quÐt thÎ tõ ®Ó kiÓm tra thÎ th viÖn cña b¹n ®äc. M¸y tÝnh sÏ tù ®äc sè thÎ. T×m b¹n ®äc trong c¬ së d÷ liÖu, xö lý d÷ liÖu vµ ®a ra c¸c th«ng b¸o: + NÕu thÎ b¹n ®äc hîp lÖ(cha hÕt h¹n sö dông) + NÕu b¹n ®äc kh«ng nî s¸ch. Thñ th dïng m¸y quÐt m· v¹ch cña tõng cuèn s¸ch b¹n ®äc muèn mîn. Mçi b¹n ®äc chØ ®îc mîn tèi ®a n¨m cuèn s¸ch. M¸y tÝnh sÏ ghi sè thÎ b¹n ®äc vµ th«ng tin vÒ nh÷ng cuèn s¸ch b¹n ®äc mîn vµo mét b¶n ghi, trong c¬ së d÷ liÖu mîn tr¶. ViÖc tr¶ s¸ch còng ®îc tiÕn hµnh t¬ng tù nh vËy. Khi b¹n ®äc ®Õn tr¶ s¸ch, thñ th còng dïng m¸y quÐt thÎ tõ ®Ó ®äc sè thÎ cña b¹n ®äc. M¸y tÝnh sÏ t×m b¶n ghi chøa sè thÎ cña b¹n ®äc, trong c¬ së d÷ liÖu mîn tr¶. + NÕu b¹n ®äc mang tr¶ ®ñ s¸ch + NÕu s¸ch kh«ng bÞ háng Sau ®ã quÐt m· v¹ch cña tõng cuèn s¸ch b¹n ®äc mang tr¶. M¸y tÝnh sÏ tù ®éng xo¸ b¶n ghi khái c¬ së d÷ liÖu. + NÕu b¹n ®äc cßn nî s¸ch, m¸y tÝnh sÏ kh«ng xo¸ c¶ b¶n ghi mµ chØ xo¸ th«ng tin nh÷ng cuèn s¸ch b¹n ®äc mang tr¶. + NÕu b¹n ®äc lµm mÊt hoÆc háng s¸ch th× xö lý ph¹t. Ph¹m Quang HiÕu - Líp 01B4- CNTH - ViÖn §H Më HN 5 HÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ ii. mÉu biÓu : 1. PhiÕu ®¨ng ký lµm thÎ th viÖn: Th viÖn thµnh phè hµ néi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc  phiÕu ®¨ng ký lµm thÎ th viÖn Hä vµ tªn :..................................................................Nam,N÷ :............................................ N¨m sinh :......................................................N¬i sinh :........................................................ NghÒ nghiÖp :.................................................Tr×nh ®é :........................................................ §Þa chØ c¬ quan :.................................................................................................................... §Þa chØ nhµ riªng :.................................................................................................................. §iÖn tho¹i :.........................................E-mail:........................................................................ Khi cÇn : B¸o tin cho ai :....................................................................................................................... ë ®©u :.................................................................................................................................... T«i xin cam ®oan nh÷ng ®iÒu khai trªn lµ hoµn toµn ®óng. Ngµy……th¸ng……n¨m…… Ngêi khai ký tªn 2 ¶nh 3x4 2 ¶nh 3x4 Ph¹m Quang HiÕu - Líp 01B4- CNTH - ViÖn §H Më HN 6 HÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ PhÇn II : Ph©n tÝch hÖ thèng I. ph©n tÝch hÖ thèng vÒ chøc n¨ng : 1. S¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô : HÖ thèng nµy gåm cã 3 chøc n¨ng chÝnh. Mçi chøc n¨ng chÝnh l¹i ®îc ph©n r· thµnh c¸c chøc n¨ng con: a. Chøc n¨ng qu¶n lý b¹n ®äc:  Qu¶n lý hå s¬ b¹n ®äc : - CËp nhËt hå s¬ b¹n ®äc : + nhËp míi hå s¬ b¹n ®äc + xem b¶n ghi + söa b¶n ghi + xo¸ b¶n ghi - Thèng kª, t×m kiÕm b¹n ®äc  Qu¶n lý thÎ b¹n ®äc : - CÊp thÎ b¹n ®äc - Gia h¹n thÎ b¹n ®äc - Huû thÎ b¹n ®äc b. Chøc n¨ng qu¶n lý s¸ch :  CËp nhËt th«ng tin s¸ch : - Bæ sung s¸ch míi - Xem b¶n ghi - Söa b¶n ghi - Xo¸ b¶n ghi  Thèng kª, t×m kiÕm s¸ch c. Chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng mîn tr¶ :  Qu¶n lý mîn s¸ch : - KiÓm tra b¹n ®äc - Khèng chÕ sè lîng s¸ch mîn - T¹o vµ lu b¶n ghi trong kho mîn tr¶  Qu¶n lý tr¶ s¸ch : - X¸c nhËn b¹n ®äc tr¶ s¸ch - KiÓm tra t×nh tr¹ng s¸ch - T×m vµ xo¸ b¶n ghi trong kho mîn tr¶  B¸o c¸o thèng kª - Thèng kª s¸ch mîn qu¸ h¹n - In phiÕu ®ßi s¸ch Ph¹m Quang HiÕu - Líp 01B4- CNTH - ViÖn §H Më HN 7 HÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ S¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô: Qu¶n lý th viÖn Qu¶n lý s¸ch CËp nhËt th«ng tin s¸ch Bæ sung s¸ch míi Xem b¶n ghi Qu¶n lý b¹n ®äc Qu¶n lý hå s¬ b¹n ®äc Thèng kª, t×m kiÕm s¸ch Söa b¶n ghi Xo¸ b¶n ghi NhËp míi hå s¬ b¹n ®äc CËp nhËt hå s¬ b¹n ®äc Xem b¶n ghi Qu¶n lý thÎ b¹n ®äc Thèng kª, t×m kiÕm b¹n ®äc Söa b¶n ghi Qu¶n lý m în tr¶ CÊp thÎ b¹n ®äc Gia h¹n thÎ b¹n ®äc Qu¶n lý mîn s¸ch Huû thÎ b¹n ®äc KiÓm tra b¹n ®äc Khèng chÕ sè lîng s¸ch mîn Qu¶n lý tr¶ s¸ch T¹o vµ lu b¶n ghi X¸c nhËn b¹n ®äc tr¶ s¸ch KiÓm tra t×nh tr¹ng s¸ch B¸o c¸o thèng kª T×m vµ xo¸ b¶n ghi Thèng kª s¸ch mîn qu¸ h¹n In phiÕu ®ßi s¸ch Xo¸ b¶n ghi Ph¹m Quang HiÕu - Líp 01B4- CNTH - ViÖn §H Më HN 8 HÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ 2. S¬ ®å dßng d÷ liÖu nghiÖp vô (Data Flow Diagrams): Mét sè ký hiÖu sö dông trong c¸c s¬ ®å dßng d÷ liÖu nghiÖp vô: Chøc n¨ng hoÆc tiÕn tr×nh Dßng d÷ liÖu Kho d÷ liÖu T¸c nh©n ngoµi HÖ thèng qu¶n lý th«ng tin s¸ch, b¹n ®äc vµ mîn tr¶ b»ng thÎ tõ gåm cã : a. C¸c chøc n¨ng chÝnh : Qu¶n lý b¹n ®äc Qu¶n lý s¸ch Qu¶n lý mîn tr¶ b. C¸c kho d÷ liÖu chÝnh : Kho b¹n ®äc Kho s¸ch Kho mîn tr¶ c. C¸c t¸c nh©n ngoµi : B¹n ®äc Thñ th Nguån cung cÊp s¸ch Ban gi¸m ®èc th viÖn jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Ph¹m Quang HiÕu - Líp 01B4- CNTH - ViÖn §H Më HN 9 HÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ S¬ ®å dßng d÷ liÖu møc ®Ønh B¹n ®äc Tr¶ lêi yªu cÇu Yªu cÇu cÊp thÎ Yªu cÇu mîn s¸ch Yªu cÇu b¸o c¸o Tr¶ lêi yªu cÇu Ban gi¸m ®èc th viÖn B¸o c¸o thèng kª Qu¶n lý b¹n ®äc Yªu cÇu b¸o c¸o B¸o c¸o thèng kª B¹n ®äc Mîn tr¶ s¸ch Thñ th ThÎ b¹n ®äc Qu¶n lý s¸ch Qu¶n lý mîn tr¶ S¸ch míi Nguån cung cÊp s¸ch M· v¹ch s¸ch Tr¶ S¸ch Th«ng tin ph¶n håi B¹n ®äc Ph¹m Quang HiÕu - Líp 01B4- CNTH - ViÖn §H Më HN KÕt qu¶ tra cøu S¸ch Th«ng tin s¸ch cÇn t×m B¹n ®äc 10 HÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ Chøc n¨ng qu¶n lý b¹n ®äc KÕt qu¶ t×m kiÕm B¹n ®äc PhiÕu ®¨ng ký lµm thÎ Th«ng tin b¹n ®äc Qu¶n lý hå s¬ b¹n ®äc B¸o c¸o thèng kª B¹n ®äc Th«ng tin b¹n ®äc KÕt qña cËp nhËt Thñ th Mîn tr¶ s¸ch Qu¶n lý thÎ b¹n ®äc CÊp thÎ Tr¶ Thñ th Ph¹m Quang HiÕu - Líp 01B4- CNTH - ViÖn §H Më HN Xin gia h¹n thÎ lêi B¹n ®äc 11 HÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ Chøc n¨ng qu¶n lý s¸ch Thñ th Nguån cung cÊp s¸ch Mîn tr¶ s¸ch S¸ch B¸o c¸o thèng kª Th«ng tin s¸ch míi CËp nhËt th«ng tin s¸ch KÕt qu¶ cËp nhËt Th«ng tin s¸ch Thñ th Ph¹m Quang HiÕu - Líp 01B4- CNTH - ViÖn §H Më HN KÕt qu¶ thèng kª S¸ch KÕt qu¶ t×m kiÕm Thèng kª t×m kiÕm s¸ch Th«ng tin s¸ch cÇn t×m KÕt qu¶ t×m kiÕm B¹n ®äc 12 HÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ Chøc n¨ng qu¶n lý mîn tr¶ B¹n ®äc Yªu cÇu mîn s¸ch ThÎ b¹n ®äc Tr¶ lêi yªu cÇu M· v¹ch s¸ch Qu¶n lý m în B¹n ®äc Thñ th S¸ch B¸o c¸o thèng kª Mîn tr¶ s¸ch Thñ th ThÎ b¹n ®äc M· v¹ch s¸ch Tr¶ S¸ch B¸o c¸o thèng kª Qu¶n lý tr¶ Th«ng tin ph¶n håi B¹n ®äc Ph¹m Quang HiÕu - Líp 01B4- CNTH - ViÖn §H Më HN PhiÕu ®ßi s¸ch S¸ch B¹n ®äc B¹n ®äc 13 HÖ thèng qu¶n lý th«ng tin b¹n ®äc, s¸ch vµ mîn tr¶ dùa trªn thÎ tõ 3. §Æc t¶ tiÕn tr×nh :  TiÕn tr×nh mîn s¸ch : 1. TiÕn tr×nh : ho¹t ®éng mîn s¸ch.  D÷ liÖu vµo : - ThÎ b¹n ®äc - S¸ch - M· sè thÎ - M· v¹ch s¸ch  D÷ liÖu ra : - B¶n ghi mîn s¸ch ®èi víi tõng b¹n ®äc 2. M« t¶ : Víi mçi b¹n ®äc ®Õn mîn s¸ch a) KiÓm tra thÎ b¹n ®äc b) K:= M· sè thÎ b¹n ®äc c) If K=Ø Th× - Dõng l¹i vµ th«ng b¸o thÎ kh«ng hîp lÖ - KiÓm tra b¹n ®äc tiÕp theo Ngîc l¹i  KiÓm tra h¹n sö dông cña thÎ  If K.Ngµy hÕt h¹n > Ngµy hiÖn t¹i Th× - Dõng l¹i vµ th«ng b¸o thÎ ®· hÕt h¹n sö dông - KiÓm tra b¹n ®äc tiÕp theo d) If K. Sè s¸ch mîn qu¸ h¹n > 0 Th×  Dõng l¹i  KiÓm tra b¹n ®äc tiÕp theo Ngîc l¹i  x:= K. Sè s¸ch ®· mîn  d:=Ø (Sè s¸ch s¾p mîn)  Tæng:=x+d e) While Tæng - Xem thêm -