Tài liệu ước lượng mô hình garch cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên hastc

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đề bài: Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE. Sử dụng chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BPC – Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn trong thời gian từ ngày 04/01/2005 đến ngày 30/12/2005. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. Một số khảo sát sơ lược về chuỗi lợi suất của giá cổ phiếu BPC: Ký hiệu: Pt là giá cổ phiếu tại thời điểm t Rt là lợi suất của cổ phiếu tại thời điểm t Lợi suất của cổ phiếu được tính theo công thức sau Rt = (Pt+1 – Pt)/Pt Ký hiệu: R là lợi suất của cổ phiếu BPC. Biểu đồ chuỗi RBPC: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Kiểm định tính dừng của chuỗi RBPC : H0 : Chuỗi không dừng H1 : Chuỗi dừng –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ADF Test Statistic 1% Critical -20.11583 Value* -3.4586 5% Critical Value -2.8734 10% Critical Value -2.573 *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(R) Method: Least Squares Date: 11/22/07 Time: 22:40 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sample(adjusted): 2 246 Included observations: 245 after adjusting endpoints Std. Variable Coefficient Error t-Statistic Prob. - R(-1) -1.252454 0.062262 20.11583 0 C -0.000127 0.000662 0.192367 0.8476 Mean dependent R-squared Adjusted R-squared 0.624795 var 5.10E-05 S.D. dependent 0.623251 var –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 5 0.016891 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S.E. of regression Akaike info 0.010368 criterion -6.29212 Sum squared resid 0.02612 Schwarz criterion -6.26353 Log likelihood 772.7841 F-statistic 2.133806 Prob(F-statistic) 404.6466 DurbinWatson stat Kết quả kiểm định : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 6 0 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DW = 2.133806 cho biết ut không tự tương quan |  | = 20.11583 > |  | = 3.4586 qs 0.01 |  | = 20.11583 > |  | = 2.8734 qs 0.05 |  | = 20.11583 > |  | = 2.573 qs 0.1 Bằng tiêu chuẩn ADF, RBPC là chuỗi dừng với giá trị tới hạn là 1%, 5%, 10%. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Mô hình ARIMA đối với chuỗi RBPC : Chuỗi dừng nên ta có trong mô hình ARIMA tham số d = 0. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 a) Xác định tham số p và q dựa vào lược đồ tương quan của chuỗi RBPC –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ta thấy có quá trình AR(1) và AR(2) b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với RBPC Mô hình có hệ số chặn Dependent Variable: R Method: Least Squares Date: 11/22/07 Time: 22:46 Sample(adjusted): 3 246 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Included observations: 244 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations Std. Variable Coefficient Error t-Statistic Prob. - C -0.000126 0.000398 0.317282 0.7513 AR(1) -0.323584 0.061969 5.221735 0 AR(2) -0.281553 0.061969 4.543482 0 Mean dependent R-squared 0.137359 var –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 11 -0.00012 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Adjusted R-squared S.D. dependent 0.130201 var S.E. of regression 0.010706 Akaike info 0.009984 criterion -6.36337 Sum squared resid 0.024025 Schwarz criterion -6.32037 Log likelihood 779.331 F-statistic 19.18739 DurbinWatson stat 1.990162 Prob(F-statistic) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 12 0 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kiểm định T có P_value = 0.7513 > 0.05 cho kết quả hệ số của c thực sự bằng 0. Tiến hành kiểm định Coefficient-test. Wald Test: Equation: Untitled Null Hypothesis: C(1)=0 F-statistic 0.100668 Chi-square 0.100668 Probability 0.751305 Probability 0.75103 Kết quả kiểm định cho thấy F có P_value = 0.751305> 0.05 và kiểm định 2 có P_value = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 0.75103 > 0.05, như vậy hệ số của c thực sự bằng 0. Mô hình không có hệ số chặn Dependent Variable: R Method: Least Squares Date: 11/22/07 Time: 22:53 Sample(adjusted): 3 246 Included observations: 244 after adjusting endpoints Convergence achieved after 3 iterations Variable Coefficient Std. t-Statistic Prob. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Error AR(1) -0.323242 0.061844 5.226734 0 AR(2) -0.281212 0.061844 4.547115 0 Mean dependent R-squared 0.136999 var Adjusted R-squared -0.00012 S.D. dependent 0.133433 var S.E. of 0.010706 Akaike info regression 0.009966 criterion Sum 0.024035 -6.37115 Schwarz criterion -6.34248 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 squared resid Log likelihood Durbin-Watson 779.28 stat Từ kết quả trên cho thấy  Lợi suất của BPC trong một phiên giao dịch có bị ảnh hưởng của lợi suất trong phiên giao dịch trước do hệ số của AR(1) và AR(2) thực sự khác 0 (P_value của kiểm định T đối với hệ số đều bằng 0 < 0.05).  Hệ số của AR(1) và AR(2) đều âm cho biết lợi suất trong một phiên giao dịch ảnh –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 16 1.990017 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hưởng ngược chiều lợi suất 2 phiên giao dịch trước. Vậy mô hình ARIMA đối với chuỗi RBPC là Rt = -0.323242*Rt-1 -0.281212*Rt-2 + t 4. Mô hình GARCH(p,q) đối với chuỗi RBPC : a) Xác định giá trị tham số p Từ phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kí hiệu là et, sau đó sử dụng lược đồ tương quan của chuỗi et2 để suy ra p. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ta được p = 1. b) Mô hình GARCH(1) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Dependent Variable: R Method: ML - ARCH (Marquardt) Date: 11/22/07 Time: 22:54 Sample(adjusted): 3 246 Included observations: 244 after adjusting endpoints Convergence achieved after 44 iterations Variance backcast: ON Std. Coefficient Error zStatistic Prob. AR(1) -0.356567 0.098507 -3.61973 0.000 AR(2) -0.277937 0.086669 0.001 - –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 20
- Xem thêm -