Tài liệu ứng dụng thực tế của ucp 600 và isbp 681 trong việc tạo lập và kiểm tra bộ chứng từ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại một số ngân hàng thương mại

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu KÓ tõ sau khi cã luËt ®Çu t níc ngoµi vµ gÇn ®©y lµ luËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, ho¹t ®éng ®Çu t ë níc ta ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ cã nh÷ng ®ãng gãp rÊt to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. §Çu t ®îc coi lµ ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ®i lªn, n©ng cao tæng s¶n phÈm x· héi, tõng bíc ®a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam theo kÞp c¸c níc trªn thÕ giíi. Nhu cÇu t ®èi víi níc ta hiÖn nay rÊt lín vµ khÈn tr¬ng, nhng vÊn ®Ò ®Æt ra kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®Çu t cã hiÖu qu¶? Mét trong nh÷ng ph¬ng thøc cho vay cã hiÖu qu¶ lµ lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. §èi víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao khi cho vay, nhÊt lµ cho vay trung vµ dµi h¹n th× viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t ®Æc biÖt lµ vÒ ph¬ng diÖn tµi chÝnh cña dù ¸n lµ kh©u quan träng trong cho vay tÝn dông ®Çu t lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ vèn vay lµm rñi ro cho Ng©n hµng, gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ®· cã nhiÒu ®æi míi thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng. H¬n n÷a trong c«ng cuéc ®æi míi, víi chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ Nhµ níc cã rÊt nhiÒu nhµ ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam, v× vËy chóng ta còng thu ®îc nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p. HÖ thèng Ng©n hµng nhµ níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh phÊn ®Êu ®Ó ®i lªn ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn kh«ng thÓ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i nhÊt ®Þnh. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc, ®¸ng khÝch lÖ, c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ so víi yªu cÇu vÒ ®Çu t còng nh yªu cÇu ®æi míi cña hÖ thèng Ng©n hµng vµ cña c¶ §Êt níc. VÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i rót ra nh÷ng mÆt tån t¹i thiÕu sãt ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc nh»m ®a ra ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Qua thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang, tõ thùc tÕ cña ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i chi nh¸nh em ®· chän ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang, chuyªn ®Ò mong muèn ®a ra mét c¸i nh×n cã hÖ thèng lý luËn vµ thùc tÕ ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang, qua ®ã nªu lªn nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c vµ tån t¹i trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng. Chuyªn ®Ò còng m¹nh d¹n ®a ra nh÷ng kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p mong muèn phÇn nµo cã thÓ gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vµ tån t¹i ®ã. Néi dung chuyªn ®Ò gåm ba phÇn: PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· b¾c giang PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng thÈm ®inh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt, em rÊt mong ®îc sù gióp ®ì quý b¸u cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c« chó c¸n bé, nh©n viªn Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang ®Ó chuyªn ®Ò hoµn chØnh h¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I giíi thiÖu chung vÒ chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· b¾c giang I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· b¾c giang. 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang. Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang lµ mét chi nh¸nh cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, ®îc thµnh lËp ngµy 12/3/2001 vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 8/5/2001 víi ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®Õn nay ®· cã 39 c¸n bé . §Õn nay chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang lµ mét ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh lín trªn tØnh B¾c Giang ®· thu hót ®îc kh¸ nhiÒu c¸ nh©n, doanh nghiÖp, c¸c ng©n hµng cïng hÖ thèng hoÆc kh¸c hÖ thèng cã quan hÖ mËt thiÕt víi ng©n hµng. Trong ®iÒu kiÖn chi nh¸nh míi ra ®êi nhng thÞ phÇn tÝn dông trªn ®Þa bµn t¬ng ®èi æn ®Þnh, chi nh¸nh lu«n cã xu híng ®æi míi trong phong c¸ch phôc vô víi ph¬ng ch©m “LÞch sù – V¨n minh – TËn t×nh – HiÖu qu¶”, “V× sù thµnh ®¹t cña kh¸ch hµng vµ ng©n hµng”, trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®Ó ngµy cµng thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn ng©n hµng m×nh giao dÞch. Chi nh¸nh hiÖn ®ang cã trô së t¹i: §êng NguyÔn ThÞ Lùu ThÞ x· B¾c Giang. Tel: (0240) 850 554; Fax: (0240) 850 556. 1.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang. Theo quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam sè 169/Q§/H§QT ngµy 07/09/2000 ®· qui ®Þnh : 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nãi chung vµ Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang nãi riªng cã chøc n¨ng:  Trùc tiÕp kinh doanh trªn ®Þa bµn theo ph©n cÊp cña Ng©n Hµng N«ng nghiÖp  Tæ chøc ®iÒu hµnh kinh doanh vµ kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé theo sù uû quyÒn cña Tæng Gi¸m §èc Ng©n Hµng N«ng nghiÖp .  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®îc giao vµ lÖnh Tæng Gi¸m §èc Ng©n Hµng N«ng nghiÖp. Chi nh¸nh NHNN &PTNT ThÞ x· B¾c Giang cã nhiÖm vô :  Huy ®éng vèn : a) Khai th¸c vµ nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n ,cã kú h¹n, tiÒn göi thanh to¸n cña c¸c tæ chøc ,c¸ nh©n thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong níc vµ níc ngoµi b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ . b) Ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi , tr¸i phiÕu, kú phiÕu ng©n hµng vµ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c theo qui ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp. c) TiÕp nhËn c¸c nguån vèn tµi trî, vèn uû th¸c cña ChÝnh phñ ,chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ ,c¸ nh©n trong níc vµ níc ngoµi theo qui ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp . d) §îc phÐp vay vèn cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông trong níc khi Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp cho phÐp.  Cho vay : Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ; c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ theo ph©n cÊp uû quyÒn .  Híng dÉn kh¸ch hµng x©y dùng dù ¸n, víi c¸c dù ¸n tÝn dông vît quyÒn ph¸n quyÕt :tr×nhNg©n hµng N«ng nghiÖp cÊp trªn quyÕt ®Þnh.  Kinh doanh c¸c nghiÖp vô ngo¹i hèi khi ®îc Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp cho phÐp.  Kinh doanh dÞch vô : thu, chi tiÒn mÆt; kÐt s¾t,nhËn cÊt gi÷ c¸c lo¹i giÊy tê trÞ gi¸ ®îc b»ng tiÒn ;thÎ thanh to¸n ; nhËn uû th¸c cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông tµi chÝnh, tÝn dông c¸c tæ chøc , c¸ nh©n trong vµ ngoµi n- 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 íc ; c¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c ®îc Ng©n hµng Nhµ níc, Ng©n hµng N«ng nghiÖp quy ®Þnh.  Lµm dÞch vô cho Ng©n hµng Ngêi nghÌo.  Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh vµ ph©n phèi thu nhËp theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp.  Thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé viÖc chÊp hµnh thÓ lÖ, chÕ ®é nghiÖp vô trong ph¹m vi ®Þa bµn theo quy ®Þnh.  Tæ chøc thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch kinh tÕ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tiÌn tÖ, tÝn dông vµ ®Ò ra kÕ ho¹ch kinh doanh phï hîp víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ®Þa ph¬ng.  ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o ,thèng kª theo chÕ ®é quy ®Þnh vµ theo yªu cÇu ®ét xuÊt cña Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cÊp trªn.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®îc Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cÊp trªn giao. Trong thùc tÕ ThÞ x· B¾c Giang lµ mét ®Þa bµn lín cña tØnh B¾c Giang, ®©y lµ n¬i tËp trung nhiÒu xÝ nghiÖp lín cña tØnh B¾c Giang, cã nh÷ng trung t©m th¬ng m¹i lín, d©n c ®«ng ®óc, thuËn lîi cho ng©n hµng më réng vµ ph¸t huy c¸c nghiÖp vô cña m×nh. Cho ®Õn nay Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang cã nh÷ng s¶n phÈm chÝnh nh lµ: Thanh to¸n trong níc:  Më tµi kho¶n cho c¸ nh©n vµ tæ chøc kinh tÕ.  ChuyÓn tiÒn nhanh thanh to¸n trong níc.  Thu chi t¹i chç theo kh¶ n¨ng vµ yªu cÇu cña kh¸ch hµng.  Thu hé, chi hé; chi tr¶ hé l¬ng.  Chi tr¶ kiÒu hèi. S¶n phÈm tiÒn göi vµ kho quü:  NhËn tiÒn göi b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, tæ chøc,c¸ nh©n víi l·i suÊt linh ho¹t.  NhËn tiÒn göi qua ®ªm. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu. S¶n phÈm tÝn dông:  Cho vay ng¾n, trung vµ dµi h¹n tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n.  Ph¸t hµnh b¶o l·nh Ng©n hµng c¸c lo¹i.  ChiÕt khÊu th¬ng phiÕu, chøng tõ cã gi¸.  T vÊn ®Çu t, th¬ng m¹i, thÈm ®Þnh c¸c ®èi t¸c.  Cho vay tr¶ gãp.  Cho vay thÊu chi.  Cho vay tiªu dïng CBCNV.  Cho vay mua nhµ ë. Víi quy m« ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng lªn kh¸ nhanh cïng víi sù ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng vµ n©ng cao chÊt lîng kinh doanh, NHNN &PTNT ThÞ x· B¾c Giang ®· thùc sù trëng thµnh ®ãng vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ x· héi kh«ng chØ víi tØnh B¾c Giang mµ cßn víi c¸c tØnh kh¸c. II. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· b¾c giang. 2.1. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. Tæng sè CBCNV cña chi nh¸nh ®Õn ngµy 31/12/2004 lµ 39 c¸n bé trong ®ã cã 08 c¸n bé tÝn dông (kÓ c¶ c¸n bé lµm c«ng t¸c thèng kª kÕ ho¹ch ho¸), 08 c¸n bé kÕ to¸n ng©n quü vµ cßn l¹i lµ c¸c c¸n bé lµm viÖc ë c¸c phßng ban kh¸c. Tæng sè c¸n bé trªn ®îc bè trÝ s¾p xÕp theo c¬ cÊu c¸c phßng nh sau:  Ban l·nh ®¹o: 03 c¸n bé gåm cã: Gi¸m ®èc phô tr¸ch chung vµ trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c tæ chøc, KiÓm tra – KiÓm to¸n to¸n néi bé, chiÕn lîc kinh doanh. Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n ng©n quü vµ hµnh chÝnh.Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch KÕ ho¹ch - Kinh doanh.  Phßng KÕ to¸n – Ng©n quü: 08 c¸n bé.  Phßng Hµnh chÝnh nh©n sù: 01 c¸n bé. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Phßng TÝn Dông: 08 c¸n bé.  chÝ nh¸nh trùc thuéc: + Phßng giao dÞch:  Phßng giao dÞch sè 11: 04 c¸n bé.  Phßng giao dÞch sè 12: 03 c¸n bé .  Phßng giao dÞch sè 13: 04 c¸n bé. + Chi nh¸nh cÊp 3:  Chi nh¸nh sè 2: 06 c¸n bé.  Chi nh¸nh sè 2: 05 c¸n bé. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña NHNo& PTNT ThÞ x· B¾c Giang Ban l·nh ®¹o Phßng HC-NS Chi nh¸nh trùc thuéc Phßng giao dÞch Phßng KHKD Phßng KT-NQ Phßng TÝn Dông Chi nh¸nh cÊp 3 2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban. Theo phô lôc kÌm theo QuyÕt ®Þnh 169/Q§-H§QT ngµy 07/09/2000 cña H§QT Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam cã qui ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phßng ban. Cã thÓ tuú theo quy m« ho¹t ®éng vµ sè chi nh¸nh ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n trùc thuéc ®îc quyÕt ®Þnh m« h×nh tæ chøc gän nhÑ, cã thÓ s¸p nhËp 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mét sè phßng víi nhau. VÝ dô Phßng Kinh tÕ- KÕ ho¹ch víi Phßng TÝn dông thµnh Phßng Kinh tÕ –KÕ ho¹ch, Phßng KÕ to¸n –Ng©n quü víi Phßng Vi tÝnh thµnh Phßng KÕ to¸n –Ng©n quü, Phßng Hµnh chÝnh víi phßng TCCB-§T thµnh Phßng Hµnh chÝnh –Nh©n sù. 2.2.1. Phßng KÕ ho¹ch - Kinh doanh.  Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt chiÕn lîc cña kh¸ch hµng, chiÕn lîc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph¬ng.  X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n theo ®Þnh híng kinh doanh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp.  Tæng hîp, theo dâi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh vµ quyÕt to¸n ®Õn c¸c chi nh¸nh NHNo& PTNT trªn ®Þa bµn.  C©n ®èi nguån vèn, sö dông vèn vµ ®iÒu hoµ vèn kinh doanh ®èi víi c¸c chi nh¸nh NHNo& PTNT trªn ®Þa bµn.  Tæng hîp, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh quý, n¨m. Dù th¶o b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt.  §Çu mèi thùc hiÖn th«ng tin phßng ngõa rñi ro vµ xö lý rñi ro tÝn dông.  Tæng hîp, b¸o c¸o chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh.  Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn lîc kh¸ch hµng tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng nh»m më réng theo híng ®Çu t tÝn dông khÐp kÝn: s¶n xuÊt, chÕ biÕn, tiªu thô xuÊt khÈu vµ g¾n tÝn dông víi s¶n xuÊt, lu th«ng vµ tiªu dïng.  Ph©n tÝch kinh tÕ theo ngµnh, nghÒ kinh tÕ kü thuËt, danh môc kh¸ch hµng lùa chän cho vay an toµn vµ ®¹t hiÖu qua cao.  ThÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt cho vay c¸c dù ¸n tÝn dông theo sù ph©n cÊp uû quyÒn. C¸n bé thÈm ®Þnh ®i s©u xem xÐt t×m hiÓu tÝnh chÝnh x¸c, nh÷ng tån t¹i cña dù ¸n, nh÷ng chç nµo th¾c m¾c cÇn ph¶i t×m hiÓu lµm thÕ nµo ®Ó kh«ng bá sãt c¸c c¬ héi ®Çu t vµ ®ång thêi h¹n chÕ thÊp nhÊt yÕu tèt rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó ®¶m b¶o ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n Ng©n hµng ThÞ x· B¾c Giang cã mét ph¬ng ¸n hay quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t mét c¸ch khoa häc trªn c¬ së thu thËp c¸c nguån th«ng tin ®ång thêi kÕt hîp víi kinh nghiÖm thùc tÕ. ViÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®îc tiÕn hµnh cô thÓ tõng néi dung nhng trong thùc tÕ c¸c néi dung cña dù ¸n thêng liªn quan chÆt chÏ víi nhau nªn cã thÓ tiÕn hµnh ®ång thêi nhiÒu néi dung vµ tuú theo tÝnh chÊt ®Çu t cô thÓ cña dù ¸n, ngêi thÈm ®Þnh cã thÓ lîc bá bíc nµo ®îc coi lµ kh«ng cÇn thiÕt. Mét dù ¸n ®îc chñ ®Çu t göi ®Õn Ng©n hµng ThÞ x· B¾c Giang, sau khi tiÕp nhËn dù ¸n ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh c¸c néi dung sau: + ThÈm ®Þnh t c¸ch ph¸p nh©n vay vèn - ThÈm ®Þnh hå s¬ ph¸p lý cña doanh nghiÖp Khi xem xÐt hå s¬ ph¸p lý cña doanh nghiÖp c¸n bé thÈm ®Þnh thêng yªu cÇu cã ®ñ c¸c hå s¬ sau:  QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp.  QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm gi¸m ®èc; kÕ to¸n trëng  Biªn b¶n bÇu héi ®ång qu¶n trÞ  GiÊy phÐp kinh doanh  GiÊy phÐp hµnh nghÒ phï hîp + ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t. + ThÈm ®Þnh c¸c yÕu tè ®Çu vµo (nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, ®éng lùc lao ®éng...) Khi thÈm ®Þnh cÇm xem xÐt c¸c mÆt  C¬ së ph¸p lý kü thuËt ®Ó x¸c ®Þnh qui m« tr÷ lîng vµ kh¶ n¨ng cung cÊp cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo.  ChÊt lîng c¸c yÕu tè ®Çu vµo  C¸c h×nh thøc cung cÊp khai th¸c  Gi¸ c¶ ®Çu vµo... 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + ThÈm ®Þnh vÒ mÆt tµi chÝnh.  VÊn ®Ò tæng vèn ®Çu t.  VÊn ®Ò nguån vèn ®Çu t.  VÒ kh¶ n¨ng tr¶ nî.  VÊn ®Ò kh¶ n¨ng sinh lêi.  VÊn ®Ò rñi ro vµ qu¶n lý rñi ro.  TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n thuéc nguån vèn trong níc, níc ngoµi.Trùc tiÕp lµm dÞch vô uû th¸c nguån vèn thuéc ChÝnh phñ, bé vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc.§ång thêi theo dâi, ®¸nh gi¸, s¬ kÕt, tæng kÕt; ®Ò xuÊt Tæng Gi¸m ®èc cho phÐp nh©n réng.  X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c m« h×nh tÝn dông thÝ ®iÓm, thö nghiÖm trong ®Þa bµn.  Thêng xuyªn ph©n lo¹i d nî, ph©n tÝch nî qu¸ h¹n, t×m nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt híng kh¾c phôc.  Gióp Gi¸m ®èc chi nh¸nh chØ ®¹o, kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c chi nh¸nh NHNo& PTNT trùc thuéc trªn ®Þa bµn.  Tæng hîp, b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo& PTNT giao. 2.2.2. Phßng KÕ to¸n - Ng©n quü.  Trùc tiÕp h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª vµ thanh to¸n theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc, Ng©n hµng N«ng nghiÖp.  X©y dùng chØ tiªu kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quyÕt to¸n kÕ ho¹ch thu, chi, tµi chÝnh, quü tiÒn l¬ng ®èi víi c¸c chi nh¸nh NHNo& PTNT trªn ®Þa bµn tr×nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp phª duyÖt.  Qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng theo quy ®Þnh cña NHNo& PTNT trªn ®Þa bµn. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Tæng hîp, lu tr÷ hå s¬ tµi liÖu vÒ h¹ch to¸n, kÕ to¸n, quyÕt to¸n vµ c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh.  Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép Ng©n s¸ch Nhµ níc theo luËt ®Þnh.  Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trong vµ ngoµi níc.  ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò.  Tæng hîp, thèng kª vµ lu tr÷ sè liÖu, th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh.  Xö lý c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn h¹ch to¸n kÕ to¸n, kÕ to¸n thèng kª, h¹ch to¸n nghiÖp vô, tÝn dông vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh.  ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o, thèng kª vµ cung cÊp sè liÖu, th«ng tin theo quy ®Þnh.  Qu¶n lý, b¶o dìng vµ söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ tin häc.  Lµm dÞch vô tin häc.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c ®îc Gi¸m ®èc chi nh¸nh. 2.2.3. Phßng Hµnh chÝnh- Nh©n sù.  X©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cu¶ chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®· ®îc Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo& PTNT phª duyÖt.  X©y dùng triÓn khai ch¬ng tr×nh giao ban néi bé chi nh¸nh vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc ®Þa bµn.Trùc tiÕp lµm th ký tæng hîp cho Gi¸m ®èc NHNo& PTNT.  T vÊn ph¸p chÕ trong viÖc thùc thi c¸c nhiÖm vô cô thÓ vÒ giao kÕt hîp ®ång, ho¹t ®éng tè tông, tranh chÊp d©n sù, h×nh sù, kinh tÕ, lao ®éng, hµnh chÝnh liªn quan ®Õn c¸n bé, nh©n viªn vµ tµi s¶n cña chi nh¸nh NHNo& PTNT.  Thùc thi ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn an ninh, trËt tù, phßng ch¸y, næ t¹i c¬ quan.  Lu tr÷ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn Ng©n hµng vµ v¨n b¶n ®Þnh chÕ cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  §Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch ®Õn lµm viÖc, c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh NHNo& PTNT  Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña chi nh¸nh; thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th, lÔ t©n, ph¬ng tiÖn giao th«ng, b¶o vÖ, y tÕ cña chi nh¸nh NHNo&PTNT.  Thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o tiÕp thÞ theo chØ ®¹o cña Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh NHNo& PTNT.  Thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n,söa ch÷a TSC§, mua s¾m c«ng cô lao ®éng, vËt dÎ mau háng; qu¶n lý nhµ tËp thÓ, nhµ kh¸ch, nhµ nghØ cña c¬ quan.  §Çu mèi trong viÖc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸-tinh thÇn vµ th¨m hái èm, ®au, hiÕu, hû c¸n bé, nh©n viªn.  X©y dùng lÒ lèi lµm viÖc trong ®¬n vÞ vµ mèi quan hÖ víi tæ chøc §¶ng, C«ng ®oµn, chi nh¸nh trùc thuéc trªn ®Þa bµn.  §Ò xuÊt m¹ng líi kinh doanh trªn ®Þa bµn.  §Ò xuÊt ®Þnh møc lao ®éng, giao kho¸n quü tiÒn l¬ng ®Õn c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trùc thuéc tªn ®Þa bµn theo c¬ chÕ kho¸n tµi chÝnh cña NHNo& PTNT.  Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé, ®Ò xuÊt cö c¸n bé, nh©n viªn ®i c«ng t¸c, häc tËp trong vµ ngoµi níc. Tæng hîp, theo dâi thêng xuyªn c¸n bé, nh©n viªn ®îc quy ho¹ch, ®µo t¹o.  §Ò xuÊt, hoµn thiÖn vµ lu tr÷ hå s¬ theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc, §¶ng, ngµnh Ng©n hµng trong viÖc bæ nhiÖm, khen thëng, kû luËt c¸n bé nh©n viªn trong ph¹m vi ph©n cÊp thÈm quyÒn cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp.  Trùc tiÕp qu¶n lý hå s¬ c¸n bé thuéc chi nh¸nh NHNo& PTNT qu¶n lý vµ hoµn tÊt hå s¬, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé nghØ hu, nghØ chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, cña ngµnh Ng©n hµng.  Thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua, khen thëng cña chi nh¸nh NHNo& PTNT.  ChÊp hµnh c«ng t¸c b¸o c¸o thèng kª, kiÓm tra chuyªn ®Ò. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh NHNo&PTNT giao. 2.2.4. Phßng tÝn dông. Phßng tÝn dông cã vai trß kh«ng thÓ thiÕu t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. Phßng tÝn dông cã quan hÖ trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, gi÷ c¸c chøc n¨ng lµm thñ tôc, kÝ kÕt hîp ®ång tÝn dông víi kh¸ch hµng. T¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang phßng tÝn dông cã 08 c¸n bé, trong ®ã cã 01 trëng phßng, 02 phã phßng. Trëng phßng qu¶n lý ho¹t ®éng chung ho¹t ®éng cña phßng, 01 phã phßng ®¶m nhiÖm ho¹t ®éng cho vay doanh nghiÖp phã phßng cßn l¹i ®¶m nhiÖm ho¹t ®éng cho vay kh¸c. C¸c c¸n bé cßn l¹i ph©n ®Þa bµn mçi ngêi phô tr¸ch cho vay mét ®Þa bµn cô thÓ. Phßng tÝn dông kh«ng nh÷ng cã chøc n¨ng kÝ kÕt hîp ®ång mµ cßn ®¶m nhiÖm chøc n¨ng t vÊn cho kh¸ch hµng thñ tôc cho vay còng nh thñ tôc kÝ kÕt hîp ®ång víi ng©n hµng. C¸n bé tÝn dông còng cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh tµi s¶n cÇm cè cho vay cña kh¸ch hµng, ®¶m b¶o tiÕn ®é tr¶ l·i còng nh hoµn vèn cña kh¸ch hµng. 2.2.5. Chi nh¸nh trùc thuéc:  Phßng giao dÞch: Cã chøc n¨ng chÝnh lµ huy ®éng vèn ë c¸c ®Þa bµn xa trung t©m. C¸c giao dÞch ®îc thùc hiÖn ë c¸c bµn giao dÞch sau ®ã vµo cuèi ngµy ®îc mang vÒ trung t©m ®Ó vµo sæ.  Chi nh¸nh cÊp 3: Cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh trung t©m ho¹t ®éng theo sù chØ huy trùc tiÕp cña trung t©m, cã trô së ®Æt t¹i c¸c ®Þa bµn xa trung t©m. HiÖn t¹i c¸c chi nh¸nh cÊp 3 cña Ng©n hµng thÞ x· B¾c Giang vÉn ®i thuª trô së lµm viÖc, c¬ së h¹ tÇng cßn thiÕu thèn quy m« nhá. C¸c Chi nh¸nh cÊp 3 ho¹t ®éng ®éc lËp víi trung t©m cuèi th¸ng c¸c giao dÞch ®îc göi vÒ trung t©m ®Ó vµo sæ tÝnh to¸n. 2.3. Tr×nh ®é chuyªn m«n: VÒ tr×nh ®é c¸n bé: HiÖn nay NHNo thÞ x· cã 13 c¸n bé ®· häc xong líp ®¹i häc t¹i chøc ngoµi giê ®· nhËn b»ng tèt nghiÖp, 3 c¸n bé ®ang theo häc líp ®¹i häc t¹i chøc, trong n¨m 1 c¸n bé tham gia dù líp Trung CÊp Lý LuËn ChÝnh TrÞ do ThÞ Uû tæ chøc, 3 ®ång chÝ ®îc ®i häc líp t×m hiÓu vÒ 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §¶ng. Thêng xuyªn bè trÝ lao ®éng hîp c«ng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thÓ tham gia ®Çy ®ñ khãa häc, c¸c líp tËp huÊn nghiÖp vô, c¸c líp tù ®µo t¹o trªn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ tÝnh ®ång nghiÖp. B¶ng1: Tr×nh ®é c¸n bé Tr×nh ®é §¹i häc Trung cÊp Tèt nghiÖp PTNH sè lîng 17 22 0 Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m cña chi nh¸nh HiÖn nay Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang ®· kÞp thêi ®iÒu chØnh vµ t¨ng cêng c¸n bé gi÷a c¸c bé phËn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. III. kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang mét sè n¨m gÇn ®©y. 3.1- Nguån vèn: Tæng nguån vèn huy ®éng b»ng néi tÖ tÝnh ®Õn 31/12/2004 ®¹t 126.384 triÖu ®ång, t¨ng so víi ®Çu n¨m 33.415 triÖu ®ång, tèc ®é t¨ng trëng 35,9%, ®¹t 68% kÕ ho¹ch NHNo tØnh giao n¨m 2003, thÊp h¬n 12,15% so víi tèc ®é t¨ng trëng nguån vèn cña toµn tØnh n¨m 2003 (toµn tØnh t¨ng 48,05%). TÝnh riªng nguån vèn huy ®éng b»ng ngo¹i tÖ ®Õn 31/12/2003 ®¹t 2.125 triÖu ®ång. B¶ng 2: C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng néi tÖ n¨m 2003 - 2004 §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 31/12/03 I. Nguån vèn ph©n theo thêi h¹n 126.384 1. TiÒn göi kh«ng kú h¹n 3.105 2. TiÒn göi cã kú h¹n díi 12 th¸ng 31/12/04 T¨ng, gi¶m (+, -) TuyÖt ®èi T¬ng ®èi + 33.415 + 35,9% 663.105 + 660 + 27% 23.811 21.568 - 2.243 - 8,6% 3. TG CKH tõ 12 ®Õn díi 24 T 96.603 128.736 + 32.133 + 49,8% 4. TiÒn göi tõ 24 th¸ng trë lªn 2.865 + 2.865 + 100% 159.799 5.73 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Ph©n theo tÝnh chÊt NV huy ®éng 126.384 159.799 + 33.415 + 35,9% + 1.252 + 90,9% 1. TiÒn göi tµi kho¶n c¸ nh©n, 2.629 TCKT 2. TiÒn göi tiÕt kiÖm 115.264 190.095 + 74.831 + 185% 3. Ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu -34.177 - 42.668 - 83,4% 3.881 8.491 Nguån B¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m cña phßng TÝn Dông Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy, nguån vèn thùc chÊt chØ t¨ng 33.415 triÖu ®ång so cïng kú n¨m tríc, tèc ®é t¨ng 35,9% nhng vÒ kÕt cÊu nguån vèn cã thay ®æi, sè d tiÒn göi ph¸t hµnh kú phiÕu tr¸i phiÕu gi¶m 42.668 triÖu ®ång so cïng kú n¨m tríc vµ tËp trung t¨ng ë lo¹i tiÒn göi tiÕt kiÖm ®Æc biÖt lµ tiÕt kiÖm cã kú h¹n tõ 12 th¸ng trë lªn do n¨m 2003 NHNo tØnh tiÕp tôc ph¸t ®éng c¸c ®ît huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm 12 th¸ng cã l·i, cã thëng, bªn c¹nh ®ã lµ lo¹i tiÕt kiÖm tr¶ l·i bËc thang rÊt thuËn tiÖn cho ngêi göi tiÒn nªn kh¸ch hµng thêng tËp trung vµo mét sè h×nh thøc tiÒn göi nµy. TiÒn göi cã kú h¹n 12 th¸ng trë lªn n¨m 2003 chiÕm tû träng 78,7% trong tæng nguån vèn, tÝnh bÒn v÷ng, æn ®Þnh cña nguån tiÒn huy ®éng cao, t¹o ®iÒu kiÖn trong viÖc chñ ®éng nguån vèn ®Ó tiÕp tôc ®Çu t, më réng tÝn dông nhng chi phÝ tr¶ l·i vÒ nguån vèn cao, ®iÒu ®ã dÉn ®Õn chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu vµo - ®Çu ra ë NHNo thÞ x· rÊt thÊp (0,24%), ®ßi hái c¸c chi phÝ kh¸c trong ho¹t ®éng kinh doanh hÕt søc ph¶i tiÕt kiÖm, hîp lý. 3.2- D nî: Tæng d nî ®Õn 31/12/2003 ®¹t: 105.560 triÖu ®ång, t¨ng 40.412 triÖu ®ång, tèc ®é t¨ng 61,5% so víi ®Çu n¨m, ®¹t 115% kÕ ho¹ch giao n¨m 2003, cao h¬n 30,9% so víi tèc ®é t¨ng d nî cña toµn tØnh n¨m 2003 (toµn tØnh t¨ng 30,55%); trong ®ã d nî ng¾n h¹n lµ 59.174 triÖu ®ång, d nî trung h¹n lµ 46.386 triÖu ®ång, chiÕm 43,9% trong tæng d nî h÷u hiÖu; tèc ®é t¨ng trëng d nî trung h¹n lµ phï hîp. B¶ng 3: T¨ng trëng d nî n¨m 2002 - 2003 §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2002 2003 T¨ng, gi¶m TuyÖt ®èi T¬ng ®èi 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng d nî 65.148 105.560 + 40.412 + 62% - D nî ng¾n h¹n Trong ®ã: d nî dù ¸n 37.370 6.055 59.174 6.911 + 21.804 + 58,3% - D nî trung h¹n Trong ®ã: d nî dù ¸n 27.778 1.859 46.386 1.651 + 18.608 66,9% Nguån B¸o c¸o tæng kÕt cuèi n¨m cña phßng TÝn Dông Ph©n tÝch d nî theo thµnh phÇn kinh tÕ n¨m 2002 - 2004: + Doanh nghiÖp nhµ níc: 3 doanh nghiÖp, sè tiÒn 4.010 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 3,8% trong tæng d nî. + Doanh nghiÖp ngoµi QD: 6 doanh nghiÖp, sè tiÒn 8.493 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 8,04% trong tæng d nî. + Hîp t¸c x·: 2 kh¸ch hµng, sè tiÒn 320 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 0,3% trong tæng d nî. + Hé gia ®×nh, c¸ nh©n: 4.729 kh¸ch hµng, sè tiÒn 92.737 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 87,9% trong tæng d nî. Thùc hiÖn cho vay th«ng qua tæ chøc Héi n«ng d©n theo nghÞ quyÕt liªn tÞch sè 2308 ®Õn 31/12/2003 lµ 5 tæ víi 46 thµnh viªn cßn d nî, sè tiÒn d nî 333 triÖu ®ång. ViÖc cho vay theo tæ, nhãm th«ng qua c¸c tæ chøc nh héi n«ng d©n, héi phô n÷ kh«ng ph¸t triÓn ®îc do ®Þa bµn vïng d©n c gÇn ng©n hµng, mÆt kh¸c nhu cÇu vèn ®¬n lÎ cã tÝnh cÊp b¸ch cao, t©m lý ngêi vay muèn ®Õn giao dÞch trùc tiÕp t¹i ng©n hµng, thñ tôc giao dÞch nhanh gän … ViÖc më réng cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn thÞ x· B¾c Giang ®· gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, thùc hiÖn 6 ch¬ng tr×nh kinh tÕ x· héi cña tØnh, gãp phÇn lµm tèt nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ, æ ®Þnh chÝnh trÞ t¹i ®Þa ph¬ng. - Nî qu¸ h¹n: §Õn 31/12/2003 lµ 468 triÖu ®ång, chiÕm tû lÖ 0,44% trong tæng d nî h÷u hiÖu, t¨ng 348 triÖu ®ång so víi ®Çu n¨m, n¨m 2004 nî qu¸ h¹n lµ 520 triÖu ®ång chiÕm tû lÖ 0.51% trog tæng d nî h÷u hiÖu, t¨ng 25 triÖu ®ång 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 so víi n¨m 2003. NQH t¨ng do c¸c nguyªn nh©n: tiÕp nhËn nî cÇm ®å cña c«ng ty vµng b¹c ®¸ quý B¾c Giang; do chuyÓn nî qu¸ h¹n c¸c mãn nî tiÒm Èn rñi ro chñ yÕu lµ nî cho vay ®êi sèng ®èi víi CBCNV C«ng ty ®êng s¾t Hµ L¹ng. Tríc t×nh h×nh t¨ng nhanh cña nî qu¸ h¹n, Ban gi¸m ®èc NHNo thÞ x· ®· chØ ®¹o c¸c chi nh¸nh, phßng nghiÖp vô ph¶i ph©n tÝch chi tiÕt ®Õn tõng mãn nî qu¸ h¹n, nî trong h¹n, nî ®îc gia h¹n nî ®Ó t×m nguyªn nh©n tiÒm Èn rñi ro vµ cã c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp trong viÖc xö lý thu håi nî. * ViÖc trÝch lËp dù phßng rñi ro vµ xö lý rñi ro: - Tæng sè trÝch dù phßng rñi ro n¨m 2003 (nî th«ng thêng): 391 triÖu ®. B¶ng 4: TrÝch lËp dù phßng rñi do vµ xö lý rñi do §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu n¨m 2002 n¨m 2003 n¨m 2004 I. TrÝch dù phßng 273 391 421 rñi ro 1. Nî th«ng th273 391 421 êng 2. Nî c¸c dù ¸n 0 0 0 UT§T II. Sè nî ®· ®îc 98 197 252 XLRR 1. Nî th«ng th96 193 243 êng 2. Nî c¸c dù ¸n 2 4 9 UT§T III. Tæng nî ®· 122 145 152 ®îc XLRR thu håi ®îc 1. Nî th«ng th121 143 147 êng 2. Nî c¸c dù ¸n 1 2 5 UT§T Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt chi nh¸nh n¨m 2004 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Ho¹t ®éng b¶o l·nh ng©n hµng: - Tæng sè nî ®· ®îc xö lý rñi ro n¨m 2003: 29 mãn, sè tiÒn 197 triÖu ®. Trong ®ã: + Nî th«ng thêng: 27 mãn, sè tiÒn 193 triÖu ®ång. + Nî c¸c dù ¸n UT§T: 2 mãn, sè tiÒn 4 triÖu ®ång. - Tæng sè nî ®· xö lý rñi ro thu håi ®îc: 145 triÖu ®ång. Trong ®ã: Nî th«ng thêng: 143 triÖu ®ång, nî c¸c dù ¸n UT§T: 2 triÖu ®ång. Ho¹t ®éng b¶o l·nh ng©n hµng ®îc Ban gi¸m ®èc NHNo thÞ x· B¾c Giang quan t©m nh»m ®a d¹ng ho¸ dÞch vô kinh doanh. §Õn 31/12/2003, ®· thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh ng©n hµng cho 2 kh¸ch hµng víi gi¸ trÞ b¶o l·nh 621 triÖu ®ång. §Õn 31/12/2004 ®· thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh ng©n hµng cho bèn kh¸ch hµng víi gi¸ trÞ b¶o l·nh 932 triÖu ®ång. * Cho vay xuÊt khÈu lao ®éng: Phèi kÕt hîp víi Héi n«ng d©n tØnh, c¸c ®¬n vÞ tuyÓn dông ngêi lao ®éng trong cho vay ngêi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i níc ngoµi. §· thùc hiÖn cho vay ®èi víi c¸c ®èi tîng ®i lao ®éng cã thêi h¹n níc ngoµi 6 trêng hîp, sè tiÒn 82 triÖu ®ång. * C¸c ho¹t ®éng kh¸c: - Chi tr¶ tiÕt kiÖm b»ng vµng: ChuÈn bÞ ®ñ sè lîng vµng ®Ó tr¶ cho c¸c kh¸ch hµng göi tiÕt kiÖm b»ng vµng ®Õn h¹n, ®¶m b¶o tr¶ vµng cho kh¸ch an toµn, kh«ng x¶y ra thiÕu hôt mÊt m¸t, ®èi víi kh¸ch hµng kh«ng cã nhu cÇu gi÷ vµng ®· vËn ®éng kh¸ch b¸n vµng cho ng©n hµng ®Ó göi tiÒn tiÕt kiÖm víi sè tiÒn huy ®éng ®îc trªn 500 triÖu ®ång. §Õn 31/12/2003 cã 3 kh¸ch hµng cßn sè d tiÕt kiÖm b»ng vµng t¹i NHNo thÞ x· víi sè d 8,8 lîng vµng (t¬ng ®¬ng 44 triÖu ®ång) cha ®Õn h¹n thanh to¸n. Cho ®Õn ngµy 31/12/2004 kh«ng kh¸ch hµng nµo cßn cã sè d tiÕt kiÖm b»ng vµng t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n thÞ x· B¾c Giang. - §· chó träng më réng c¸c ho¹t ®éng dÞch vô nh»m ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh, t¨ng tû lÖ thu phÝ dÞch vô cho ng©n hµng nh phèi hîp víi C«ng ty TNHH Minh Trêng Sinh cho vay c¸c kh¸ch hµng mua « t« tr¶ gãp; TriÓn khai ®¹i lý b¶o hiÓm phi nh©n thä cho c«ng ty B¶o ViÖt B¾c Giang. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.3 - C«ng t¸c kÕ to¸n, ng©n quü: C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn, phôc vô kh¸ch hµng nhanh chãng, thuËn tiÖn h¬n ®¸p øng ®îc yªu cÇu nhiÖm vô, qu¶n lý ®îc khèi lîng lín d nî, tiÒn göi cña kh¸ch hµng. Lµm tèt c¸c dÞch vô thanh to¸n chuyÓn tiÒn, chi tr¶ kiÒu hèi … Trong c¸c n¨m 2003 ®Õn 1/4/2005 ®· thùc hiÖn 2.537 mãn chuyÓn tiÒn víi doanh sè chuyÓn tiÒn lµ 375.682 triÖu ®ång, phôc vô kÞp thêi cho nhu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng, thùc hiÖn 25 mãn chi tr¶ kiÒu hèi, sè tiÒn 31.175 USD. C«ng t¸c ng©n quü lu«n lu«n ®îc quan t©m coi träng hµng ®Çu, ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn kh«ng ®Ó x¶y ra thiÕu mÊt tiÒn. §· thùc hiÖn tr¶ l¹i tiÒn thõa cho kh¸ch hµng 25 mãn, sè tiÒn lµ 29.400.000 ®ång. 3.4 - C«ng t¸c hµnh chÝnh, nh©n sù: C«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n phßng ®· ®i vµo ho¹t ®éng cã nÒ nÕp, më sæ s¸ch theo dâi c«ng v¨n ®i, ®Õn, theo dâi kho Ên chØ mét c¸ch khoa häc. Bè trÝ c¸n bé trùc c¬ quan 24/24 giê, do ®ã viÖc b¶o vÖ tµi s¶n, an ninh trËt tù c¬ quan ®îc gi÷ v÷ng. C«ng t¸c ®iÒu chuyÓn tiÒn ®Õn c¸c chi nh¸nh, phßng giao dÞch vµ chuyÓn tiÒn nép vÒ tØnh ®óng quy tr×nh, ®¶m b¶o an toµn. ViÖc chÊp hµnh néi quy c¬ quan, giê giÊc lµm viÖc ®îc thùc hiÖn t¬ng ®èi tèt. Tuy nhiªn mét sè c¸n bé ®«i khi cßn ®i muén, vÒ sím. 3.5 - C«ng t¸c kiÓm tra vµ tù kiÓm tra: C«ng t¸c kiÓm tra vµ tù kiÓm tra ®îc quan t©m chó träng, n¨m 2004 ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ThÞ x· B¾c Giang ®· ®îc tØnh vµ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam tæ chøc ba ®oµn kiÓm tra chuyªn ®Ò theo néi dung c¸c ®Ò c¬ng sau: §Ò c¬ng kiÓm tra c«ng t¸c tÝn dông n¨m 2004 sè 430/NHNo KTKT ngµy 23/4/2003 cña Tæng Gi¸m ®èc ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò c¬ng kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông, ng©n quü sè 285/NHNo KTKT ngµy 28.4/2003 cña thanh tra ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n tØnh B¾c Giang. - §Ò c¬ng kiÓm tra chuyªn ®Ò nguån vèn vµ kÕ ho¹ch tæng hîp sè 2173/NHNo - KHTH ngµy 10/7/2003 cña Tæng Gi¸m ®èc ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. - §Ò c¬ng kiÓm tra nî ®· xö lý rñi ro sè 1218/NHNo - XLRR cña Tæng gi¸m ®èc ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam. - KiÓm tra c«ng t¸c quyÕt to¸n niªn ®é n¨m 2003. Trong n¨m, NHNo thÞ x· B¾c Giang ®· tæ chøc 2 ®oµn tù kiÓm tra c¸c chuyªn ®Ò t¹i Trung t©m vµ c¸c chi nh¸nh ng©n hµng cÊp III, c¸c phßng giao dÞch. Sau kiÓm tra ®· cã biªn b¶n ®a ra nh÷ng vÊn ®Ò cßn sai sãt cÇn chØnh söa theo tõng chuyªn ®Ò tÝn dông, kÕ to¸n. Hµng th¸ng c¸c phßng chuyªn ®Ò thùc hiÖn tù kiÓm tra chuyªn ®Ò cña m×nh nh»m ph¸t hiÖn vµ chØnh söa kÞp thêi c¸c sai sãt trong qu¸ tr×nh t¸c nghiÖp. Sau c¸c ®ît kiÓm tra, tù kiÓm tra ®· tæ chøc häp rót kinh nghiÖm vµ chØnh söa ngay nh÷ng sai sãt, cã b¸o c¸o chØnh söa göi phßng chuyªn ®Ò vµ phßng kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé cña tØnh. 3.6 - Ho¹t ®éng phong trµo, ®oµn thÓ: §· ph¸t ®éng nhiÒu ®ît thi ®ua s«i næi trong toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o kh«ng khÝ vui t¬i phÊn khëi, ®éng viªn khÝch lÖ anh chÞ em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao nh: Thi ®ua hoµn thµnh nhiÖm vô kinh doanh quý I, II, III, IV n¨m 2004; Thi ®ua ph¸t huy truyÒn thèng ®¬n vÞ anh hïng lao ®éng, ra søc phÊn ®Êu hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô kinh doanh n¨m 2004; Tæ chøc ®ît thi ®ua vËn ®éng huy ®éng vèn cã thëng trªn toµn quèc vµ huy ®éng vèn trªn ®Þa bµn,… VËn ®éng chÞ em phô n÷ tham gia phong trµo " Phô n÷ tÝch cùc häc tËp, lao ®éng, s¸ng t¹o x©y dùng gia ®×nh h¹nh phóc" … Tæ chøc c¸c phong trµo v¨n ho¸ thÓ thao trong ®¬n vÞ, c¸c cuéc giao lu thÓ thao víi ThÞ ñy, UBND ThÞ x· vµ c¸c phêng, x· t¹o bÇu kh«ng khÝ th©n thiÖn, hiÓu biÕt lÉn nhau, tranh thñ sù gióp ®ì vµ thóc ®Èy mèi quan hÖ phèi hîp bÒn chÆt gi÷a ng©n hµng víi chÝnh quyÒn c¸c cÊp. 20
- Xem thêm -