Tài liệu ứng dụng plc xây dựng panel scada giám sát lưới hạ thế

 • Số trang: 295 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 89 |
 • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA BAÙO CAÙO NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC ÖÙNG DUÏNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ (ÑEÀ TAØI CAÁP BOÄ) CHUÛ TRÌ ÑEÀ TAØI : TS NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC THAM GIA ÑEÀ TAØI : ThS HOÀ PHAÏM HUY AÙNH KS NGUYEÃN THEÁ KIEÄT TP HOÀ CHÍ MINH , Thaùng 06 - 2003 Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ MUÏC LUÏC Lôøi môû ñaàu CH I: Tìm hieåu löùôi haï theá vaø yeâu caàu cuûa maïng löùôi giaùm saùt löùôi haï theá CH I.I: Sô ñoà löùôi haï theá phaân phoái ñieän 1. Sô ñoà TNC 2. Sô ñoà TNS 3. Sô ñoà TNC – S 4. Sô ñoà noái ñaát IT 5. Sô ñoà noái ñaát TT CH I.II: Sô ñoà löùôi haï theá tieâu thuï ñieän 1. Löùôi phaân phoái hình tia 2. Löùôi phaân phôùi maïch voøng CH I.III: Caûi thieän heä soá coâng suaát 1. Baûn chaát cuûa naêng luïông phaûn khaùng 2. Caùc ñònh nghóa veà heä soá coâng suaát 2.1 Heä soá coâng suaát töùc thôøi 2.2 Heä soá coâng suaát trung bình 2.3 Heä soá coâng suaát töï nhieân 3. Nhu caàu caûi thieän heä soá coâng suaát CH I.IV: Caùc bieän phaùp naâng cao heä soá coâng suaát 1. Naâng cao heä soá coâng suaát töï nhieân 2. Naâng cao heä soá coâng suaát cosϕ baèng phöông phaùp buø 2.1 Buø baèng tuï ñieän 2.2 Buø baèng maùy buø ñoàng boä 2.3 Buø baèng ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3. Tính toaùn vaø phaân phoái dung löïông buø 3.1 Xaùc ñònh dung löïông buø 3.2 Choïn tuï ñieän vaø ñieàu chænh dung löïông buø CH I.V: Tìm hieåu caùc löùôi haï theá caàn giaùm saùt & baûo veä 1. Phaân tích caùc thaønh phaàn ñoái xöùng vaø baát ñoái xöùng 2. Tìm hieåu caùc söï coá ngaén maïch cuï theå 2.1 Ngaén maïch ba pha 2.2 Ngaén maïch moät pha chaïm ñaát 2.3 Söï coá 2 pha khoâng chaïm ñaát 2.4 Söï coá 2 pha chaïm ñaát 2.5 Söï coá hôû pha CH I.VI: Giôùi thieäu caùc phöông phaùp buø coâng suaát phaûn khaùng Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Trang 1 Ch 1/1 Ch 1/1 Ch 1/1 Ch 1/2 Ch 1/2 Ch 1/3 Ch 1/4 Ch 1/5 Ch 1/5 Ch 1/6 Ch 1/6 Ch 1/6 Ch 1/6 Ch 1/6 Ch 1/7 Ch 1/7 Ch 1/7 Ch 1/8 Ch 1/8 Ch 1/8 Ch 1/9 Ch 1/9 Ch 1/9 Ch 1/10 Ch 1/10 Ch 1/10 Ch 1/11 Ch 1/13 Ch 1/14 Ch 1/14 Ch 1/15 Ch 1/16 Ch 1/17 Ch 1/19 Ch 1/21 Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ baèng tuï ñieän 1. Taùc duïng cuûa tuï buø doïc 2. Taùc duïng cuûa tuï buø ngang CH I.VII: Ñaëc ñieåm cuûa maïng giaùm saùt löùôi haï theá hieän ñaïi 1. Giôùi thieäu chung 2. Yeâu caàu taïo maïng cuûa maïng SCADA giaùm saùt löùôi haï theá 3. Giôùi thieäu thoâng soá kyõ thuaät 1 soá thieát bò giaùm saùt löùôi haï theát hieän ñaïi 3.1 DIGIPACT UM0 VOLMETER 3.2 DIGIPACT IM0 AMMETER 3.3 DIGIPACT PM150 POWER METER CH II: Giôùi thieäu PLC TSX-Premium CH II.I: Giôùi thieäu veà phaàn cöùng PLC TSX 57 1. Giôùi thieäu veà RACK 2. Giôùi thieäu veà module Nguoàn 2.1 Caùc hoï module nguoàn 2.2 Moâ taû vaät lyù (cho khoái nguoàn TSX PSY 2600 ñang söû duïng) 3. Giôùi thieäu veà module vi xöû lyù (processor) 4. Giôùi thieäu module input analog TSX AEY 414, AEY 800 4.1 Giôùi thieäu, moâ taû vaät lyù vaø kyù hieäu caùc ngoõ vaøo cuûa module 4.2 Caùch laép ñaët, cheøn module vaø Rack CH II.II: Giôùi thieäu veà phaàn meàm PL7 PRO cuûa PLC TSX Premium CH II.III: Giôùi thieäu caùc ngoân ngöõ laäp trình 1. Ngoân ngöõ Ladder Program (LD) 1.1 Ñaëc ñieåm 1.2 Caùc bieåu töïông leänh baèng hình hoaï 2. Ngoân ngöõ Structured Text (ST) 3. Ngoân ngöõ Instruction List (IL) 4. Ngoân ngöõ Grafcet Sequential Function Chart-SFC) 5. Caùc leänh naâng cao CH III: Xaây döïng löu ñoà vaø giaûi thuaät SCADA giaùm saùt löùôi haï theá Ch III.I: Löïa choïn caáu hình phaàn cöùng Ch III.II: Xaây döïng löu doà (Flowchart) vaän haønh vaø giaùm saùt löùôi haï theá Ch III.III: Xaây döïng chöông trình Ladder giaùm saùt löùôi haï theá 1. Baûng toùm taét caùch choïn & phaân boá bieán duøng trong Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Ch 1/21 Ch 1/23 Ch 1/24 Ch 1/24 Ch 1/27 Ch 1/29 Ch 1/29 Ch 1/30 Ch 1/30 Ch 2/1 Ch 2/3 Ch 2/3 Ch 2/4 Ch 2/4 Ch 2/5 Ch 2/6 Ch 2/12 Ch 2/12 Ch 2/12 Ch 2/13 Ch 2/15 Ch 2/15 Ch 2/15 Ch 2/16 Ch 2/20 Ch 2/23 Ch 2/24 Ch 2/26 Ch 3/1 Ch 3/1 Ch 3/3 Ch 3/11 Ch 3/11 Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ chöông trình: 1.1 Caùc bieán Bit noäi %Mi 1.2 Phaân boá caùc bieán noäi %MWi 1.3 Caùc bieán töø keùp noäi %MDi 1.4 Baûng phaân boá caùc bieán DIGITAL ngoõ vaøo %Ii 1.5 Baûng phaân phoái caùc bieán DIGITAL ngoõ ra %Qi 1.6 Baûng phaân boá caùc bieán ANALOG ngoõ vaøo %IWi 1.7 Baûng phaân boá caùc bieán ANALOG ngoõ ra %QWi 2. Phaân tích toùm taét giaûi thuaät cuûa chöông trình SCADA giaùm saùt löùôi haï theá CH IV: Xaây döïng giao dieän ñoäng trong thôøi gian thöïc ñeå giaùm saùt löùôi haï theá (coâng cuï Runtime Screen) Ch IV.I: Giôùi thieäu chung 1. Menu chính cuûa PL7-PRO khi hoaït ñoäng ôû mode offline (khoâng keát noái) 1.1 Caùc thuïc ñôn soaïn thaûo coù saün cuûa maøn hình khai thaùc 1.2 Cöûa soå maønh hình khai thaùc RUNTIME SCREEN 1.3 Caùc giai ñoaïn khi baét ñaàu soaïn thaûo RUNTIME 1.4 Printing Ch IV.II: Menu chính cuûa PL7-PRO khi hoaït ñoäng ôû mode online (keát noái) 1. Caùc ñoái töïông ñoäng 2. Thöù töï hieån thò caùc ñoái töïông 3. Choïn löïa moät ñoái töïông ñoäng 4. Palette coâng cuï uility 5. Hieäu chænh caùc bieán 6. Tìm kieám bieán 7. Quaûn lí hieån thò 8. Quaûn lí keyboard vaø ñieàu khieån PLC 9. Tool tips Ch IV.III: Maønh hình chaån ñoaùn (Viewer) 1. Giôùi thieäu 2. Caáu truùc cuûa doøng nhaén baùo loãi 3. Hieån thò caùc doøng nhaén baùo loãi 3.1 Colors (Maøu) 3.2 Flashing (Chôùp taét) 4. Quaûn vaø thao taùc thöïc hieän vôùi doøng baùo loãi 5. Löu tröõ caùc doøng baùo loãi Ch IV.IV: ÖÙng duïng RUNTIME xaây döïng giao dieän ñoäng cho Panel SCADA giaùm saùt löùôi haï theá Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Ch 3/11 Ch 3/14 Ch 3/16 Ch 3/16 Ch 3/18 Ch 3/19 Ch 3/19 Ch 3/20 Ch 4/1 Ch 4/1 Ch 4/1 Ch 4/1 Ch 4/3 Ch 4/6 Ch 4/27 Ch 4/31 Ch 4/31 Ch 4/31 Ch 4/31 Ch 4/31 Ch 4/31 Ch 4/32 Ch 4/33 Ch 4/33 Ch 4/33 Ch 4/34 Ch 4/34 Ch 4/34 Ch 4/35 Ch 4/35 Ch 4/36 Ch 4/36 Ch 4/37 Ch 4/38 Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ 1. Xaây döïng caùc maøn hình giao dieän ñoäng duøng cho Panel SCADA giaùm saùt löùôi haï theá: 1.1 Cöûa soå Overview-Screen 1.2 Caùc cöûa soå thoâng soá ñoäng %Si - %Mi - %Ii & %Qi 1.3 Cöû soå truy caäp thoâng soá löùôi haï theá 1.4 Cöûa soå ñoà thò thôøi gian thöïc (Trend Diagram) 1.5 Cöûa soå truy caäp sô ñoà löùôi haï theá 1.6 Cöaû soå truy caäp söï coá löùôi haï theá 1.7 Cöûa soå truy caäp cô sôû döõ lieäu löùôi haï theá Ch IV.V: Toùm taét caùc tính naêng giaùm saùt – ñieàu khieån chính cuûa Panel SCADA giaùm saùt löùôi haï theá: CH V: Toång hôïp caùc keát quaû thöïc nghieäm treân Panel SCADA giaùm saùt löùôi haï theá Ch V.I: Giôùi thieäu chung Ch V.II: Giôùi thieäu caáu hình caùc phaàn töû cuaû module SCADA khi thöû nghieäm Ch V.II: Caùc keát quaû thöû nghieäm treân module SCADA giaùm saùt löùôi haï theá 1. Thöû nghieäm giaùm saùt, ño, hieån thò caùc thoâng soá doøng I, aùp U, coâng suaát S cuûa löùôi haï theá ôû cheá ñoä vaän haønh bình thöông 1.1 Thuïc nghieäm maùch haï theá 1 nguoàn – 1 taûi 1.2 Thöï nghieäm maïch haï theá 3 pha 1 nguoàn – 2 taûi song song: 2. Thöû nghieäm module SCADA phaùt hieän & caûnh baùo kòp thôøi caùc daïng söï coá ngaén maïch 1 pha, 2 pha, 3 pha caû treân nhaùnh chính cuõng nhö treân töøng nhaùnh taûi ñaàu cuoái 2.1 Thöû nghieäm ngaén maïnh 1 pha 2.2 Thöû nghieäm ngaén maïch 2 pha 2.3 Thöû nghieäm ngaén maïch 3 pha 3. Thöû nghieäm module SCADA phaùt hieän & caûnh baùo kòp thôøi caùc daïng söï coá maát aùp pha (1 pha, 2 pha hay caû 3 pha) treân nhaùnh chính cuõng nhö treân töøng nhaùnh taûi ñaàu cuoái: 4. Thuû nghieäm module SCADA phaùt hieän & caûnh baùo kòp thôøi caùc daïng söï coá thaáp aùp vaø quaù aùp do bieán ñoäng nguoàn treân löùôi haï theá 5. Thöû nghieäm module SCADA phaùt hieän & caûnh baùo kòp thôøi caùc daïng söï coá doøng roø xuaát hieän treân ñöøông daây hay doøng roø töø pha noái voõ thieát bò 6. Thöû nghieäm module SCADA hoã trôï ngaét maïch khi CB chöa ngaét maïch kòp: Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Ch 4/39 Ch 4/40 Ch 4/41 Ch 4/43 Ch 4/44 Ch 4/45 Ch 4/46 Ch 4/47 Ch 4/49 Ch 5/1 Ch 5/1 Ch 5/2 Ch 5/8 Ch 5/8 Ch 5/8 Ch 5/14 Ch 5/19 Ch 5/20 Ch 5/21 Ch 5/22 Ch 5/24 Ch 5/25 Ch 5/27 Ch 5/29 Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ 6.1 Duøng SCADA hoã trôï ñieàu khieån ñoùng ngaét maïch taûi trong cheá ñoä vaän haønh bình thöøông: 6.2 SCADA hoã trôï ñieàu khieån ñoùng ngaét maïch taûi khi coù söï coá quaù taûi keùo daøi: 7. Thöû nghieäm khaû naêng taïo cô sôû lieäu lieân quan ñeán caùc tình huoáng söï coá cuûa module SCADA 8. Thöû nghieäm khaû naêng hieån thò daïng ñoà thò (Trend Diagram) giaù trò doøng I, aùp U, coâng suaát S-P-Q theo thôøi gian thöïc treân nhaùnh chính cuõng nhö treân töøng nhaùnh taûi ñaàu cuoái cuûa module SCADA 9. Thöû nghieäm khaû naêng theo doõi vaø töï ñoäng buø heä soá coâng suaát cosϕ cho nhaùnh chính cuõng nhö cho töøng nhaùnh taûi ñaàu cuoái cuûa module SCADA Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Ch 5/30 Ch 5/32 Ch 5/33 Ch 5/36 Ch 5/38 Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ CHI : ÑAËC ÑIEÅM CUÛA MAÏNG GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ HIEÄN ÑAÏI : Maïng SCADA giaùm saùt löôùi haï theá , trong xu theá phaùt trieãn hieän nay , ngoaØi chöùc naêng giaùm saùt & thu thaäp xöû lyù döõ lieäu , coøn phaûi goùp phaàn thoûa maõn caùc muïc tieâu bao goàm : • Baûo ñaûm tính lieân tuïc cuûa löôùi haï theá. • Toái öu hoùa caùc nguoàn taøi nguyeân cuõng nhö chaát löôïng baûo trì. • Naâng cao chaát löôïng ñieän naêng. • Baûo ñaûm an toaøn löôùi haï theá. HÌNH 1.1 : TAÛI ÑAÀU CUOÁI LÖÔÙI HAÏ THEÁ HIEÄN ÑAÏI Löôùi ñieän haï theá hieän ñaïi khi ñöôïc laép ñaët luoân luoân phaûi thoûa maõn caùc muïc tieâu sau : • Naâng cao möùc linh hoaït khi xöû duïng ñieän naêng • Giaûm giaù thaønh söû duïng ñieän. • Tieát kieäm chi phi laép ñaët, baûo trì & naâng caáp • Baûo ñaûm an toaøn cho ngöôøi vaän haønh. • Caûi thieän tieän nghi khi vaän haønh löôùi haï theá. Muoán theá löôùi haï theá caàn phaûi coù TÍNH THÍCH ÖÙNG CAO, KHAÛ NAÊNG NAÂNG CAÁP & TÍNH THÍCH NGHI vôùi moïi caáu hình khi laép ñaët. Ngöôøi vaän haønh löôùi haï theá ñeå thoûa maõn caùc yeâu caàu cuûa maïng SCADA giaùm saùt löôùi caàn phaûi bieát: Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Caøi ñaët ñaày ñuû caùc chöùc naêng ñieàu khieån khi laép ñaët , naém toát caùc traïng thaùi vaän haønh , trong ñoù goàm caû khaû naêng ñieàu khieån töø xa cuûa caùc khí cuï vaø thieát bò. • Keát noái toát vôùi moïi phaàn töû naèm trong maïng haï theá ñang vaän haønh, baûo ñaûm ñaùp öùng nhanh nhaát khi coù söï coá xaõy ra. • Khai thaùc vaø xöû lyù toát döõ lieäu thu thaäp . • Ño vaø hieån thò moïi thoâng soá cuûa löôùi phaân phoái (doøng , aùp , coâng suaát , cosϕ..). • Baûo ñaûm an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò. Nhö vaäy ta coù theå qui veà 4 nhoùm chöùc naêng lôùn cho maïng SCADA giaùm saùt löôùi haï theá bao goàm : Ñ0 LÖÔØNG, HIEÅN THÒ, ÑIEÀU KHIEÅN & QUAÛN LYÙ , ñöôïc minh hoïa theo HÌNH 1.2 : • HÌNH 1.2 : 4 CHÖÙC NAÊNG LÔÙN CUÛA MAÏNG SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Sô ñoà HÌNH 1.2 theå hieän 4 chöùc naêng lôùn cuûa maïng SCADA giaùm saùt löôùi haï theÁ bao goàm : • Chöùc naêng ÑO LÖÔØNG : baûo ñaûm thu thaäp ñöôïc ñaày ñuû döõ lieäu lieân quan ñeán heä thoáng phaân phoái löôùi haï theÁ . Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ • • • Chöùc naêng HIEÅN THÒ : theå hieän ñaày ñuû moïi thoâng soá löôùi cuõng nhö luoân kòp thôøi caûnh baùo söï coá neáu coù. Chöùc naêng ÑIEÀU KHIEÅN : coù khaû naêng GIAÙM SAÙT vaø ÑIEÀU KHIEÅN TÖØ XA moïi thaønh phaàn cuûa löôùi haï theá. Chöùc naêng QUAÛN LYÙ : baûo ñaûm giaûm chi phi vaän haønh . taêng cöôøng tieän nghi & ñôn giaûn hoùa coâng taùc baûo trì. Caùc thieát bò baûo veä & ñoùng caét hieän ñaïi cho pheùp môû roäng 4 chöùc naêng chính neâu treân, cuï theå : Naâng cao tính naêng khi ño caùc thoâng soá cuûa löôùi ñieän , khoâng chæ theå hieän giaù trò doøng & aùp ôû maët tröôùc cuûa PANEL hieån thò , maø coøn theå hieän caùc ñaïi löôïng P; S; cosϕ ϕ cuøng khaû naêng truyeàn giaù trò ño veà maùy tính PC trung taâm. Chöùc naêng ñieàu khieån coù nhieàu tính naêng môùi : Coù khaû naêng taäp trung döõ lieäu ñeå kieåm tra vaø phaân tích. Ñieàu khieån töø xa CB cuøng caùc thieát bò khaùc trong maïng. Hieån thò thoâng baùo traïng thaùi töøng thieát bò cuõng nhö tình traïng ñieän aùp treân töøng thanh caùi. Phaùt hieän söï coá vaø caûnh baùo kòp thôøi. Chöùc naêng chaån ñoaùn vaø baûo trì coù theâm tính naêng ñònh vò trí nôi bò söï coá cuõng nhö löu tröõ caùc thoâng soá lieân quan ñeán töøng söï coá. Chöùc naêng quaûn lyù coù khaû naêng ñoïc thoâng soá ñieän tieâu thuï töø xa , giaùm saùt vaø phaân tích ñaày ñuû caùc ñaïi löôïng P; S; cosϕ ϕ . 1) YEÂU CAÀU TAÏO MAÏNG CUÛA MAÏNG SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ : Ta khai thaùc caùc Saûn phaåm tieâu bieåu thuoäc hoï DIGIPACT (SCHNEIDER) bao goàmø Ñoàng hoà coâng suaát DIGIPACT PM100 , PM150 , PM300 ,.. HÌNH 1.3 : DIGIPACT PM100 HIEÅN THÒ I, U, P, S & CAÙC THAØNH PHAÀN HAØI Khaû naêng noái maïng cuûa DIGIPACT PM raát maïnh , cuï theå nhö sau : PM150 coù theå noái maïng cuïc boä (DIGIPACT internal bus) Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ PM300 coù theå trao ñoåi döõ lieäu tröïc tieáp vôùi PC hay PLC qua ñöôøng truyeàn RS232 , söû duïng giao thöùc MODBUS/JBUS. HÌNH 1.4 : KHAÛ NAÊNG NOÁI MAÏNG NOÄI BOÄ THOÂNG QUA BOÄ THU THAÄP DÖÕ LIEÄU DC150 HÌNH 1.5 : KHAÛ NAÊNG NOÁI MAÏNG TRÖÏC TIEÁP VÔÙI MAÙY CHUÛ PC THOÂNG QUA GIAO THÖÙC MODBUS/JBUS PROTOCOL Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Nhö vaäy, thoâng qua maùy tính PC hay PLC , ngöôøi vaän haønh maïng coù theå : • Phaân tích toång hôïp thoâng tin nhaänñöôïc töø caùc ñoàng hoà ño • Ñieàu khieån töø xa CB vaø caùc taûi ñaàu cuoái khaùc • Hieån thò traïng thaùi cuøng caùc thoâng soá khaùc cuûa thieát bò • Ñieàu khieån vaø trao ñoåi döõ lieäu vôùi nhieàu thieát bò khaùc khoâng cuøng hoï DIGIPACT nhö : Rôle trung theá SEPAM 2000 Heä thoáng VIGIHOLM giaùm saùt löôùi haï theá IT CB hoï MASTERPACT trang bò TRIP UNIT ñieän töû STR68. Coù theå khai thaùc caùc phaàn meàm giaùm saùt chuyeân duøng hay töï soaïn thaûo ñeå caøi ñaët treân PC. Noù cho pheùp giao dieän, xöû lyù moïi thoâng tin ñöôïc cung caáp töø caùc thieát bò RTUs ñaàu cuoái . Noùi ngaén goïn laø ngöôøi ñieàu haønh chæ caàn duøng noù ñeå giaùm saùt toaøn boä löôùi haï theá. HÌNH 1.6 : MAØN HÌNH GIAO DIEÄN GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ ÑIEÅN HÌNH 2) GIÔÙI THIEÄU THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT 1 SOÁ THIEÁT BÒ GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ HIEÄN ÑAÏI : 1) DIGIPACT UM100 VOLTMETER : A) HÌNH DAÏNG B) SÔ ÑOÀ KEÁT NOÁI HÌNH 1.7 : DIGIPACT UM100 VOLTMETER 2) DIGIPACT IM100 AMMETER : Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ A) HÌNH DAÏNG B) SÔ ÑOÀ KEÁT NOÁI HÌNH 1.8 : DIGIPACT IM100 AMMETER 3) DIGIPACT PM150 POWER METER : A) HÌNH DAÏNG Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ B) SÔ ÑOÀ KEÁT NOÁI 1 : HIEÅN THÒ ÑIEÄN AÙP & HEÄ SOÁ MEÙO ÑIEÄN AÙP 2 : HIEÅN THÒ DOØNG HIEÄU DUÏNG & HEÄ SOÁ MEÙO DOØNG 3 : MAØN HÌNH TINH THEÅ LOÛNG (lcd) HIEÅN THÒ KEÁT QUAÛ 4 : HIEÅN THÒ TAÀN SOÁ & HEÄ SOÁ COÂNG SUAÁT 5 : HIEÅN THÒ COÂNG SUAÁT (P) & ÑIEÄN NAÊNG TIEÂU THUÏ 6 : PHÍM TRUY CAÄP THOÂNG SOÁ 7 / 8 : CAÙC PHÍM DUØNG HIEÄU CHÆNH THOÂNG SOÁ 9 : PHÍM NHAÄP THOÂNG SOÁ HÌNH 1.9 : DIGIPACT PM 100/150/300 POWER METER Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ 1 : PM 150 POWER METER 2 : MODULE ÑIEÀU KHIEÅN & CHÆ THÒ CLS 150 3 : KEÁT NOÁI VÔÙI CB (CIRCUITS BREAKER) 4 : GIAO DIEÄN ÑIEÀU KHIEÅN & HIEÅN THÒ SC 150 5 : MODULE TAÄP TRUNG DÖÕ LIEÄU DC 150 6 : HOÄP KEÁT NOÁI HÌNH 1.10 : SÔ ÑOÀ KEÁT NOÁI CAÙC THIEÁT BÒ HIEÄN ÑAÏI GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ CH II : XAÂY DÖÏNG LÖU ÑOÀ & GIAÛI THUAÄT SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ: II.1 LÖÏA CHOÏN CAÁU HÌNH PHAÀN CÖÙNG Caáu hình phaàn cöùng ôû daïng hình hoaï cho ta choïn ñeå moâ phoûng caùc thieát bò phaàn cöùng thaät söï ñöôïc xöû duïng trong caáu hình PLC bao goàm boä xöû lyù Processor, caùc modul I/O, caùc modul chuyeân duøng nhö modul CTY xxx( Counter), AEYxxx (Analog Input ), CFYxxx ( Stepper Motor ), Simulation ( Simulation ). . v. v. . . . Caùc muïc döôùi ñaây ñi keøm vôùi hình minh hoïa. HÌNH 2.1 : CHOÏN MODUL PROCESSOR TSX PREMIUM CHO PLC Caùc böôùc löïa choïn: • Choïn boä xöû lyù Processor: TSX Premium 57352 V3.0 Non memory card. Modul nguoàn baét buoäc laø PSY 2600. (HÌNH 2.1) • Choïn Rack caém: click phaûi chuoät vaøo vò trí chæ ñònh thöù töï cuûa Rack, vaøo doøng “Replay Rack” choïn loaïi TSY RKY8 Non-Extendable 8 Position Rack. • Click ñuùp chuoät vaøo khung Modul, maøn hình hieän ra baûng Add Module, choïn töøng loaïi Modul theo nhöõng vò trí thích hôïp töông öùng vôùi caáu hình thöïc teá, sau ñoù keát thuùc baèng caùch choïn muïc “Confirm” cho caáu hình. (HÌNH 2.2) HÌNH 2.2 : KHAI BAÙO CAÁU HÌNH MODUL CUÛA PLC TSX PREMIUM • Ngoaøi ra vieäc xaùc ñònh, hieäu chænh laïi caùc khoái chöùc naêng phaàn meàm chuyeân duøng (TIMER, SERIES 7 TIMER, MONOSTABLES, COUNTER, REGISTERS, DRUMS) cho phuø hôïp vôùi töøng muïc ñích söû duïng seõ hoã trôï raát nhieàu cho öùng duïng laäp trình sau naøy: Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ II.2 XAÂY DÖÏNG LÖU ÑOÀ (FLOWCHART) VAÄN HAØNH VAØ GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ : Löu ñoà chính vaän haønh giaùm saùt löôùi ñieän haï theá START Reset Kieåm tra ñieàu kieän vaän haønh nhaùnh chính AB No Yes Kieåm tra söï coá nhaùnh chính AB Vaän haønh vaø Thu thaäp thoâng soá No Yes Kieåm tra söï coá nhaùnh chính AB No Cho vaän haønh caùc nhaùnh taûi Hieån thò thoâng soá löôùi No Ñieàu chænh TUÏ BUØ Kieåm tra Power Factor Yes Phaân loaïi vaø Ghi nhaän SÖÏ COÁ Caùch ly nhaùnh chính vaø caùc nhaùnh taûi Khaéc phuïc söï coá nhaùnh chính AB Yes Yes End Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT No Döøng Heä Thoáng Baùo Ñoäng SÖÏ COÁ Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Löu ñoà vaän haønh & giaùm saùt NHAÙNH TAÛI CD START Kieåm tra ñieàu kieän vaän haønh nhaùnh taûi CD No Kieåm tra söï coá nhaùnh taûi CD Yes Vaän haønh vaø Thu thaäp thoâng soá nhaùnh taûi CD No Yes Kieåm tra söï coá nhaùnh taûi CD No Hieån thò thoâng soá löôùi Yes Phaân loaïi vaø Ghi nhaän SÖÏ COÁ Caùch ly nhaùnh taûi CD No Khaéc phuïc söï coá nhaùnh taûi CD Yes Xoùa BIT SÖÏ COÁ Baùo Ñoäng SÖÏ COÁ End Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Löu ñoà vaän haønh & giaùm saùt NHAÙNH TAÛI EF START Kieåm tra ñieàu kieän vaän haønh nhaùnh taûi EF No Kieåm tra söï coá nhaùnh taûi EF Yes Vaän haønh vaø Thu thaäp thoâng soá nhaùnh taûi EF No Yes Kieåm tra söï coá nhaùnh taûi EF No Hieån thò thoâng soá löôùi Yes Phaân loaïi vaø Ghi nhaän SÖÏ COÁ Caùch ly nhaùnh taûi EF No Khaéc phuïc söï coá nhaùnh taûi EF Yes Xoùa BIT SÖÏ COÁ Baùo Ñoäng SÖÏ COÁ End Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Löu ñoà vaän haønh & giaùm saùt NHAÙNH TAÛI GH START Kieåm tra ñieàu kieän vaän haønh nhaùnh taûi GH No Kieåm tra söï coá nhaùnh taûi GH Yes Vaän haønh vaø Thu thaäp thoâng soá nhaùnh taûi GH No Yes Kieåm tra söï coá nhaùnh taûi GH No Hieån thò thoâng soá löôùi Yes Phaân loaïi vaø Ghi nhaän SÖÏ COÁ Caùch ly nhaùnh taûi GH No Khaéc phuïc söï coá nhaùnh taûi GH Yes Xoùa BIT SÖÏ COÁ Baùo Ñoäng SÖÏ COÁ End Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Baùo caùo NCKH / DUØNG PLC XAÂY DÖÏNG PANEL SCADA GIAÙM SAÙT LÖÔÙI HAÏ THEÁ Chöông trình con phaùt hieän & khaéc phuïc söï coá START RESET Giaùm saùt thoâng soá ñaàu vaøo N Phaùt hieän söï coá Y Söï coá quaù doøng ,thaáp doøng Soá quaù aùp = 3 Xöû lyù söï coá Söï coá maát aùp Söï coá quaù aùp ,thaáp aùp Söï coá maát doøng Xöû lyù söï coá Soá quaù aùp = 2 Xöû lyù söï coá Soá quaù aùp = 1 Soá maát aùp = 3 Soá maátù aùp = 2 Xöû lyù söï coá Ñaùnh giaù,phaân loaïi söï coá N Ngaét nguoàn ñieän khaéc phuïc söï coá Y END Chöông trình con phaùt hieän vaø phaân loaïi caùc söï coá veà doøng : Baùo caùo: NGUYEÃN HÖÕU PHUÙC – HOÀ PHAÏM HUY AÙNH – NGUYEÃN THEÁ KIEÄT Soá maát aùp = 1
- Xem thêm -