Tài liệu Ứng dụng phương pháp Move-to-Front trong nén dữ liệu

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 397 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 36965 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Văn Minh ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MOVE-TO-FRONT TRONG NÉN DỮ LIỆU Chuyên ngành: Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán Mã số: 60.46.35 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy Hà Nội, năm 2011
- Xem thêm -