Tài liệu ứng dụng phương pháp dạy học theo nhiệm vụ vào kỹ năng viết trong trường thpt số 2 bảo thắng

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO THẮNG ***    *** NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG Đề tài: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO NHIỆM VỤ VÀO KỸ NĂNG VIẾT TRONG TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO THẮNG Giáo viên: Hoàng Thị Hiền Chức vụ: Tổ trưởng tổ Tiếng Anh. Năm học 2013 - 2014 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO THẮNG ------------1.TÓM TẮT ĐỀ TÀI Hiện nay có rất nhiều phương pháp dạy học được nghiên cứu đưa ra. Ví dụ phương pháp dạy học như phương pháp gợi mở, vấn đáp, phương pháp giảng giải minh họa, phương pháp luyện tập thực hành, phương pháp giải quyết vấn đề, phương pháp áp dụng thực tiễn, phương pháp theo nhiệm vụ trọng tâm… Tuy nhiên phương pháp dạy học theo nhiệm vụ là tối ưu để có thể ứng dụng vào giảng dạy mang lại hiệu quả cao. Phương pháp dạy học theo nhiệm vụ là phương pháp dạy học ngôn ngữ dựa trên nhiệm vụ thực tế (Real Word Tasks). Dạy học ngôn ngữ dựa vào nhiệm vụ đưa ra bối cảnh cho việc thực thi nhiệm vụ và sử dụng ngôn ngữ. Nhiệm vụ học phải hướng đến các mục tiêu giao tiếp. Nhiệm vụ học chủ yếu tập trung vào ý nghĩa. Nhiệm vụ học phải xác định được đầu ra (Outcome) rõ ràng. Nhiệm vụ học là một hoạt động bất kì giúp người học sử dụng ngôn ngữ đích (Target Language). Nhiệm vụ có cách thức thực hiện và kết quả. Là giáo viên ngoại ngữ, dạy bộ môn Tiếng Anh trong THPT, tôi luôn trăn chở làm thế nào phát huy khả năng sáng tạo của các em một cách tốt nhất, đồng thời để mỗi bài học không bị nhàm chán, thiết nghĩ nếu tôi ứng dụng phướng pháp dạy học theo nhiệm vụ vào kĩ năng viết vào mỗi giờ viết sẽ giúp các em rất nhiều, không chỉ rèn luyện sự tự tin, mà còn giúp các em biết cách diễn đạt ngôn ngữ Đề tài: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO bằng tiếng nước ngoài theo cách sử dụng của họ, điều này sẽ là bước đệm sau này NHIỆM VỤ VÀO DẠY KỸ NĂNG VIẾT TRONG TRƯỜNG của các em. THPT SỐ 2 BẢO THẮNG. Nghiên cứu được tiến hành trên hai loại đối tượng học sinh, những học sinh Giáo viên: HOÀNG THỊ HIỀN Tiếng Anh 7 năm giữa các lớp như 10A1, 10A2 ở kì 1 khi các em chưa áp dụng Chức vụ: TỔ TRƯỞNG TỔ TIẾNG ANH phương pháp này và kì 2 đã áp dụng phương pháp. Qua thực hiện nghiên cứu đã Trường: THPT SỐ 2 BẢO THẮNG chứng tỏ rằng việc ứng dụng phương pháp dạy học qua nhiệm vụ vào kĩ năng viết Tiếng Anh có hiệu quả rất cao. 2. GiỚI THIỆU 2. 1. Hiện trạng. - Nhiều học sinh không có khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. - Nhiều học sinh không có khẳ năng ứng dụng Tiếng Anh trong thực tiễn. - Nhiều học sinh THPT không có hứng thú đam mê với môn học Tiếng Anh. - Nhiều học sinh chỉ học Tiếng Anh mục đích chỉ để đối phó với các mùa thi. 2.2. Giải pháp thay thế. - Dành nhiều thời gian để giúp các em biết cách thể hiện mình, giúp các em thực hiện các nhiệm vụ đơn giản thông qua các Tasks. - Phân tích tình trạng học tập hay thái độ biểu hiện của các em. - Thường xuyên liên lạc, kiểm tra thái độ, ý thức, chất lượng học tập. 2.3. Vấn đề nghiên cứu. Ứng dụng phương pháp dạy học theo nhiệm vụ vào kĩ năng viết tại trường Năm học: 2013-2014 THPT Bảo Thắng 2 có hiệu quả không? 2. 4. Giả thuyết nghiên cứu. Ứng dụng với học sinh mọi đối tượng trong trường THPT, áp dụng hệ Tiếng Anh cơ bản ( Tiếng Anh 7 năm) với 2 lớp 10A1, 10A2. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG 2 3.1. Khách thể nghiên cứu. Tôi lựa chon lớp 10A1, 10A2 ( Tiếng Anh hệ 7 năm) tại trường THPT số 2 Bảo Thắng. 3.2. Thiết kế. Để làm rõ vấn đề nghiên cứu tôi chọn thiết kế đa cơ sở AB. Trong đó: +, A là giai đoạn cơ sở (hiện trạng chưa có tác động ứng dụng phương pháp dạy học qua nhiệm vụ). +, B là giai đoạn cơ sở (hiện trạng có tác động ứng dụng phương pháp dạy học qua nhiệm vụ ). Tôi chọn 2 cách nghiên cứu để đảm bảo tính khả quan trong nghiên cứu của mình . * Cách một: So sánh đối chiếu cùng một nhóm học sinh qua quá trình tiến bộ, giữa 2 học kì I và II, Kì I (Giai đoạn A) khi chưa có sự tác động, và kì II ( giai đoạn B ) đã có sự tác động. Sau đó đánh giá đối chiếu. Ở cách thực hiện này, tôi chọn các em học sinh lớp 10. +,Thiết kế như sau: - Kì 1 – Lớp 10A1 ( không sử dụng phương pháp) Khả năng thực hiện nhiệm vụ của các em ( Tính theo điểm STT Lớp miệng TB) Giỏi Khá TB Yếu Kém ( 9-10) ( 7-8) (5-6) ( 3-4) (0-2) - Kì 1: Lớp 10A2 ( không sử dụng phương pháp) STT Lớp Khả năng thực hiện nhiệm vụ của các em ( Tính theo điểm Giỏi Khá ( 9-10) ( 7-8) miệng TB) TB (5-6) Yếu Kém ( 3-4) (0-2) - Kì 2: Lớp 10A1 ( có sử dụng phương pháp) STT Lớp Khả năng thực hiện nhiệm vụ của các em ( Tính theo điểm Giỏi Khá ( 9-10) ( 7-8) miệng TB) TB (5-6) Yếu Kém ( 3-4) (0-2) Lớp 10A2 ( có sử dụng phương pháp) STT Lớp Khả năng thực hiện nhiệm vụ của các em ( Tính theo điểm miệng TB) 3 Giỏi Khá TB Yếu Kém ( 9-10) ( 7-8) (5-6) ( 3-4) (0-2) 3.3. Quy trình nghiên cứu Tôi đánh giá các em qua điểm số để thấy sự cố gắng của các em, đồng thời có lưu lại các sản phẩm của các em làm để đối chiếu đánh giá. Để học sinh có được những sản phẩm của mình cô giáo phải hướng dẫn các em.  So sánh đối chiếu cùng một nhóm học sinh qua quá trình tiến bộ, giữa 2 học kì I và II.  Học sinh lớp 10 A1, 10A2 không sử dụng phương pháp. A. Bài dạy : ví dụ qua bài Unit 5 Date of preparing: 26/ 10/ 2013 and Date of teaching: 28/ 10/ 2013. UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU LESSON 4: WRITING Period 30 I. Objectives: 1. Education Aims: - Students can write simple instructions on how to use some household appliances. 2. Knowledge: a. General knowledge: - Writing instructions. b. Language: - Language used in instructions. - Connectors and the imperative form of of the verbs. 3. Skills: - Writing: write a set of instructions on how to operate a TV with a remote control. 4.Methods: traditional methods - Teacher teaches and students follow the teacher II. Anticipated problems: - Students may not be familiar with the verbs used in certain instructions. III. Teaching Aids: - board, textbook, chalk. IV. Procedures: Teacher's activities I. Before you write: Students' activities - Helps sts to find some new words…… - Explain some new words: + lift (v) : raise something + re'ceiver (n) : the part of a telephone that receives the sound. 4 - Listen to the teacher. - Copy these words into theit notebooks. + slot (n): a narrow opening to put a card or a coin in. + 'ambulance(n): a special vehicle used to for carrying sick people to hospital. + remote control (n): (picture) + cord (n): (realia) - Ask sts to listen and repeat and then some sts stand up to read again. - Listen and read after the teacher. - Some sts stand up and read aloud, other sts listen and give remarks. - Read the set of instructions in pairs . (1). Task 1: - T reads some questions to make sure that sts understand the instructions. T: What should I have to make a call? T: How many stages are there to operate the telephone? T: What number shoudl I dial to call the fire service? - Listen and check. (2). Task 2: - Teacher instructs again and finds out the connectors and the imperative form of the verbs. - Move around to help sts if necessary. - Ask sts to compare their answers with other pairs. - Ask 2 sts to read their answers aloud. - Ask other sts give remarks. - Check and give the correct answers. - Answer teacher's questions: S1: You will need a phone card and the number you are calling. S2: There are four stages. S3: You should dial 114. - Students do the task + Connectors : first, next, then, until. + Verbs : lift, insert, press, wait. - Check their answers and correct them if they are wrong . - Listen to the teacher and then work in pairs. - Some pairs report: S1: What do you have to make sure if you want to operate the ... ? S2: If you want to operate ..., you have to make sure that the cord is plugged in and the main is turned on. (3). Task 3: - Ask sts to look at the TV and the remote control in the picture and then work in pairs to answer the questions. - Move round to conduct the activity and to help sts if necessary. - Ask some pairs to report and check. - Do the writing task. II.While you write: (1). Task 4: . - Let sts write the instructions. - Move around to conduct the activity. - Read their writing: "................................................................ . -To turn on the TV, press the POWER button -To turn off the TV, press the POWER 5 button again. -To select a programme, press the PROGRAMME button. -To watch VTV1, press button number 1. -To watch VTV2, press button number 2. III.After you write: - Get feedback by asking one or two sts to read their work aloud. - Ask some other sts to give remarks. - Check and give the correct answer. IV. Homework: - Redo Task 4. - Take note B. Hình ảnh minh họa. ( Giáo viên chỉ giảng bài, giáo viên làm trung tâm, dạy theo phương pháp truyền thống). C. Kết quả Khả năng thực hiện nhiệm vụ của các em (Tính theo điểm STT 1 2 miệng kì TB) Khá TB Yếu Kém (9-10) ( 7-8) (5-6) (3-4) (0-2) 10A1 2 5 7 20 2 36 = 5,6% = 13,9% = 19,4% = 55,7% = 5,6% 10A2 1 4 8 24 2 39 = 2,5 % = 10,2% =20,5% = 64,3% = 5,2% Lớp Giỏi 6  Học sinh lớp 10 A1, 10A2 sử dụng phương pháp A.Ví dụ bài dạy : Khảo sát qua bài Unit 14 - Tiến trình bài dạy. Date of preparing: 25/ 03/ 2014 and Date of teaching: 28/ 03/ 2014. UNIT 14: THE WORLD CUP LESSON 4: WRITING Period: 88 I. Objectives: 1. Education Aims: - Students can write an announcement. 2. Knowledge: a. General knowledge: - An announcement concerning football. b. Language: - Language used to write an announcement. - The future tenses and the passive voice. 3. Skills: - Reading: read the model announcement. - Speaking: discuss in pairs. - Writing: write an announcement. 4. Methods: - Use task base to help students in writing skill II. Anticipated problems: - Students are not familiar with this type of writing. III. Teaching Aids: - Projector, Textbook and Lesson plan, IV. Procedures: Teacher's activities Students' activities 1. Homework checking :( 5 mins) - Ask one st to talk about the milestones in - Listen to their friend and give Pele's life. remarks. - Ask other sts to listen to their friend and give remarks. - Listen to the teacher. - Check and give remarks. 2. Before you write:( 20 mins) a. Task 1: - Aims: to get sts to know how to write an announcement. T give detail aims for students T asks Ss to find new words individually - Listen to the teacher carefully. T suggest some new words after students’ finished work +a'nnounce (v): thông báo + a'nnouncer (n): người thông báo + announcement (n): sự thông báo - Copy down the words into theit + co'mmittee (n): ủy ban notebooks. 7 + post'pone (v):trì hoãn. +due to (prep): vì, do + se'vere (adj) : very bad. + con'tact (v):liên lạc + The Ho Chi Minh Communist Youth Union : Đoàn thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh… - Ask sts to listen and repeat and then copy down these words into their notebooks. - Ask some sts to read these words again. - Ask sts to read the announcement in their notebooks and then work in pairs to answer the questions that follow. - Allow sts to work in pairs to ask and answer the questions orally. - Move around to help if necessary. - Ask sts to compare their answer with other pairs. - Get feedback and give remarks. - Tell sts that these four questions are the main contents of an announcement. b. Task 2: - Aims: to ask Ss to distinguish two announcements and decide what they write - Ask sts to read two situations in task 2. - Ask them to work in pairs to answer the similar questions to those in task 1. - Ask sts to create the time and the place of the meeting in the first situation. - Allow sts to work in pairs in 5 minutes. - Move around to help if necessary and to check . - Ask sts compare their answers with other pairs. - Ask some pairs to report. 8 - Listen and repeat. - Some sts stand up and read again. - Read the announcement in pairs and then answer the questions that follow. - Work in pairs to ask and answer and then share their answer with their friends. - Present their ideas. 1. The national football championship organizing committee is. 2. The match between Nam Dinh and Binh Duong. 3. The match will be played at 3 p.m on Sunday, April 25th. 4. It will be played at My Dinh national Stadium. - Listen to the teacher. - Read two situations. - Work in pairs to discuss two situations. - Some pairs report. + Situation 1: 1. Bao Thang Numer 2 High School Football Team. 2. The team are looking for new players for the new football season. 3. The first meeting of volunteers will be at 7 p.m on Sunday, April 15th. 4. It will be at Hai Duong Central Stadium. + Situation 2: 1. The HCM Communist Youth Union of Bao Thang 2 High School. 2. A friendly match with New Stars Football Club. 3. It will be played at 5 p.m on - Correct sts' mistakes if there are any. 3. While you write:( 10 mins) - Aims: Sts practise writing one of the two situations. - Ask sts to write down what they have discussed into their notebooks. - Let sts write in 10 minutes. - Ask them to refer to the model announcement in task 1 if necessary. - Move around to conduct the activity. 4. After you write:( 9 mins) Aims: to get feedback and check sts' work. - Get feedback by asking some sts to read their work aloud. - Ask some other sts to give remarks. - Check and give the correct answer. - If there is enough time, T can have sts exchange their writing among sts with in a group so that they can check their friend's work and give remarks. 5. Homework: ( 1min) - Part D (page 84 - workbook). - Redo Tasks 1 and 2. - Prepare Part LANGUAGE FOCUS for next period…. - Slides trình chiếu trong quá trình dạy. 9 Sunday, April 20th. 4. It will be played in the football field of New Stars Football Club. - Listen to the teacher. - Do the writing task. - Read their writing: ( a model announcement) " Bao Thang Number 2 High School Football Team wishes to announce that the team are looking for new players for the new football season. Volunteers must be good at football and are students of Bao Thang Number 2 High School. The first meeting will take place at 7 p.m on Sunday, April 15th at Bao Thang Number 2 High School’Yard.If you want any further information, you can contact Nguyen Van Ba, class 10 of Chemistry or at 860.222." 10 B. Hình ảnh hoạt động dạy. ( Giáo viên sử dụng phương pháp giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh và giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ của mình ) 11 C. Kết quả Khả năng thực hiện nhiệm vụ của các em ( Tính theo điểm STT Lớp Giỏi Khá 10A1 ( 9-10) 5 ( 7-8) 10 1 36 = 18,9% 2 10A2 39 miệng TB) TB Yếu Kém (5-6) 8 ( 3-4) 13 (0-2) = 27,8% = 22,2 % = 31,1% 3 6 12 17 1 = 7,6% = 15,4% = 30,8% = 43,7% = 2,5% 0 3.4. Đo lường và thu thập dữ liệu Công cụ đo lường mà nghiên cứu này sử dụng điểm số để đánh giá sự tiến bộ của các em sau đó đánh giá tổng hợp, mọi sự cố gắng tiến bộ của các em đều được cô giáo quan sát kĩ và ghi chép lại được thể hiện ở phần phụ lục. 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ 4.1. Trình bày kết quả: * Cách một: So sánh đối chiếu cùng một nhóm học sinh qua quá trình tiến bộ, giữa 2 học kì I và II của từng lớp 10A1 và 10A2. +, Biểu đồ sự tiến bộ của học sinh. A. Biểu đồ sự tương quan khả năng viết của học sinh giữa kì 1 và kì 2 lớp 10A1 +, Số lượng hs: 36 25 20 15 10A2- Kì 1 10A2 - Kì 2 10 B. Biểu đồ sự tương quan khả năng viết của học sinh giữa kì 1 và kì 2 lớp 10A2. 5 +, Số lượng hs: 39 0 12 Gioi Khá TB Yeu Kém * Cách hai: So sánh đối chiếu hai lớp học để thấy rõ sự khác biệt. 25 20 10A2- Kì 1 10A1 - Kì 1 10A2 - Kì 2 10A1 - Kì 2 15 10 5 4.2. Phân tích dữ liệu Sự tiến bộ của các em học sinh được biểu thị dưới dạng đồ thị trong hai giai 0 đoạn khác nhau. Khi chưa có sự tác động ứng dụng phương pháp theo nhiệm vụ Gioi Khá TB Yeu Kém vào kĩ năng viết và khi đã ứng dụng phương pháp này đã thể hiện theo chiều hướng tích cực có hiệu quả. Ở kì I nếu ta so sánh giữa hai lớp 10A1 và 10A2, số lượng học sinh đạt điểm giỏi rất thấp, lớp 10A1 chỉ đạt 5,6% và 10A2 chỉ đạt 2,5 %, số lượng học sinh đạt khá cũng không cao, chỉ 13,9 % ở lớp 10A1 và 10,2 % ở 10A2. Trong khi học sinh đạt trung bình và yếu lại rất cao, lớp 10A1 có học sinh trung bình chiếm 19,4% và 55,7% yếu, còn lại là kém, và 10A2 có 20,5 % học sinh đạt điểm trung bình và 64% yếu. Ở kì II khi tôi áp dụng phương pháp giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh, qua quan sát đồ thị cho thấy sự cố gắng của các em rất rõ rệt. Các em nắm bắt được từng vai trò của mình, cần làm gì, nên hiệu quả tăng lên. Lớp 10A1 lên tới 15,3% học sinh đạt điểm giỏi, 10A2 cũng đạt lên 3,2 %. Đặc biệt số học sinh không còn đạt điểm kém ở 10A1 và 10A2 cũng giảm tới 2,7%. Hơn nữa điểm khá cả hai lớp đều tăng hơn 10%. 13 Qua đó có thể thấy rằng việc đổi mới phương pháp là rất quan trọng, và quan trọng hơn cả là khả năng viết Tiếng Anh của các em được cải thiện và nâng cao. 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1. Kết luận: Việc ứng dụng phương pháp “ Ứng dụng phương pháp dạy học theo nhiệm vụ vào kĩ năng viết trong trường THPT số 2 Bảo Thắng” là có hiệu quả. 5.2. Khuyến nghị: - Đối với các cấp lãnh đạo: Cần đẩy mạnh xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tổ chức nhiều phong trào học tập có ích thu hút sự tham gia của các em để tạo cảm giác tích cực học tập khi tới trường tới lớp. - Đối với giáo viên: Khi giáo dục học sinh cần sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm tích lũy để có nhiều phương pháp có hiệu quả giúp các em học sinh có kết quả cao trong học tập. - Trong quá trình nghiên cứu mặc dù đã rất cố gắng tìm tòi và ứng dụng phương pháp này vào giảng dạy song không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong Hội Đồng Ban Giám Khảo xem xét và đóng góp thêm tạo điều kiện để tôi hoàn thiện hơn nghiên cứu của mình. Người thực hiện Hoàng Thị Hiền TÀI LIỆU THAM KHẢO • Tài liệu tập huấn nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. • Tài liệu tham khảo phương pháp dạy học theo nhiệm vụ. • Tài liệu một số phần mềm hỗ trợ (Phần mềm làm phim Ureal Sutudio, cắt phim VCL media player…) 14 PHỤ LỤC 1- Đĩa CD đính kèm NCKHUD này (kèm theo bản cứng). 2- Kết quả phiếu thống kê điểm học sinh. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG BẢNG ĐIỂM KHẢO SÁT NCKHUD - MÔN NGOẠI NGỮ - NĂM HỌC 2013-2014 Khối 10 - Lớp 10A1 Miệng Mã học STT Họ và tên sinh Kì 1 Kì 2 M3 M4 1 131709636 Nguyễn Ngọc Anh 10 10 2 131709637 Đoàn Thị Quỳnh Anh 10 10 3 131709638 Nguyễn Phạm Việt Anh 7 8 4 131709639 Trần Thị Kim Anh 4 8 15 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 131709640 131709641 131709642 131709643 131709644 131709645 131709646 131709647 131709648 131709649 131709650 131709651 131709652 131709653 131709654 131709655 131709656 131709657 131709658 131709659 131709660 131709661 131709662 131709663 131709664 131709665 131709666 131709667 131709668 131709669 131709670 131709671 Đặng Thùy Phạm Thùy Vũ Đức Phạm Văn Phạm Thị Nguyễn Văn Lùng Tuấn Nguyễn Thanh Trần Thị Lê Thị Phạm Tuấn Lê Thị Lê Đình Nguyễn Thị Đỗ Trung Phạm Văn Lưu Ngọc La Diệp Hoàng Hiền Nguyễn Thị Xuân Phạm Trà Trần Đại Phạm Thanh Đinh Xuân Lương Thi Thanh Nguyễn Thị Lê Ngọc Đỗ Thị Hồng Trần Thị Hồng Phạm Linh Nguyễn Trọng Ngô Trọng Dương Dương Dương Duy Duyên Đại Đạt Hà Hậu Hậu Hiệp Hoài Hoàng Huế Kiên Kiên Khuyên Linh Lương Mai My Nghĩa Sơn Sơn Tâm Tú Tuấn Tuyết Thái Trang Trường Trung 7 7 5 4 8 4 7 6 5 5 5 4 3 3 4 5 4 3 5 3 7 1 0 4 3 3 4 5 4 3 3 3 8 8 6 7 9 5 8 8 8 6 7 6 5 5 5 4 4 4 6 5 10 3 3 4 4 4 4 7 5 7 8 4 BẢNG ĐIỂM KHẢO SÁT NCKHUD - MÔN NGOẠI NGỮ - NĂM HỌC 2013-2014 Khối 10 - Lớp 10A2 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Mã học sinh 131708244 131708245 131708246 131708247 131708248 131708249 131708250 131708251 Họ và tên Nguyễn Văn Hoàng Vũ Ngọc Mai Hoàng Cao Ngọc Lê Huy Vũ Thị Đỗ Linh Nguyễn Đức An Anh Anh Anh Công Châm Chi Chiến 16 Miệng Kì 1 7 6 6 6 3 7 4 5 Kì 2 10 5 8 8 7 5 6 7 M3 M4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 131708252 131708253 131708254 131708255 131708256 131708257 131708258 131708259 131708260 131708261 131708262 131708263 131708264 131708265 131708266 131708267 131708268 131708269 131708270 131708271 131708272 131708273 131708274 131708275 131708276 131708277 131708278 131708279 131708280 131708281 131708282 Lê Văn Đồng Nhật Nguyễn Văn Phạm Hoàng Nguyễn Tiến Phạm Thị Nguyễn Thị Nguyễn Đức Hoàng Thị Bích Tống Quốc Dương Thùy Thái Việt Đinh Hải Phạm Thành Hoàng Thị Đỗ Thị Hà Trần Thị Nguyễn Thúy Trần Văn Phạm Quang Nguyễn Văn Vũ Văn Tưởng Thu Nguyễn Thị Trần Vũ Đào Thị Thùy Nguyễn Thị Thu Huỳnh Thị Đỗ Trần Đỗ Quốc Tải Thị Chính Duy Đạt Đạt Đạt Hạnh Hậu Hiếu Huyền Khánh Linh Long Long Luân Mơ My Ngát Nga Phụng Quyền Quyền Tú Thương Thúy Thức Trang Trang Trang Trung Việt Xuyến 17 3 7 6 6 5 4 3 4 4 4 3 3 5 4 6 2 5 6 4 4 3 2 4 5 3 9 4 1 4 3 7 4 7 6 7 6 5 4 5 5 4 4 3 6 4 6 3 6 7 4 4 4 4 4 4 4 10 4 2 4 4 9 MỤC LỤC 1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI 2. GiỚI THIỆU 2. 1. Hiện trạng 2.2. Giải pháp thay thế: 2.3. Vấn đề nghiên cứu 2. 4. Giả thuyết nghiên cứu 3. PHƯƠNG PHÁP 3.1. Khách thể nghiên cứu 3.2. Thiết kế 3.3. Quy trình nghiên cứu 3.4. Đo lường và thu thập dữ liệu 4. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ 4.1. Trình bày kết quả: 4.2. Phân tích dữ liệu 5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1. Kết luận: 18 Trang 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 12 12 12 13 14 14 5.2. Khuyến nghị: TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỤC LỤC 14 15 16 19 SỞ GD&ĐT LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO THẮNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên SKKN :.............................................................................................................. ................................................................................................................................... Tác giả :..................................................................................................................... Môn (hoặc Lĩnh vực):............................................................................................... Đơn vị :..................................................................................................................... ................................................................................................................................... Đánh giá của Hội đồng chấm. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Tính mới, sáng tạo : .............. / 6 điểm Tính KH : ………............... / 5 điểm Tính khả thi, hiệu quả : ......... / 6 điểm Hình thức : ................. / 2 điểm 19 Thời gian nộp:………../1 điểm Tổng số : ....... điểm Xếp loại :............... (Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm Xếp loại B : Từ 14 đến <17 điểm Xếp loại C : Từ 10 đến <14 điểm Không xếp loại: < 10 điểm) Người chấm 1 (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày Người chấm 2 (Ký, ghi rõ họ tên) tháng năm …… Chủ tịch Hội đồng xét duyệt UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên SKKN :.............................................................................................................. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Tác giả :..................................................................................................................... Môn (hoặc Lĩnh vực):............................................................................................... Đơn vị :..................................................................................................................... ................................................................................................................................... Đánh giá của Hội đồng chấm (Ghi tóm tắt những đánh giá chính): ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Tính mới, sáng tạo : .............. / 6 điểm Tính KH : ………............... / 5 điểm Tính khả thi, hiệu quả : ......... / 6 điểm Hình thức : ................. / 2 điểm Thời gian nộp:………../1 điểm 20
- Xem thêm -