Tài liệu ứng dụng gis và rs trong quy hoạch phát triển cây cao su tại quảng trị

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

# " & '()*+ ,+ -. ! " ! $ '()*+ .+/ .*+ 012 34 /56 789 /56 (<= >? @A:: % :; ! % " # &' () $ * +) , $ -. , / 0/ , ( ' ) % 1 2 3 4 9 , :) ;< 5 9 , :) ;< 75 > # , +& , $ 5 6 75 = 5 ;? 75 @A , :)B CD ? I' J KL M P0' JQ 8 8 - FG 3 H % $ ,)E( ( ( # = % 0 'N 'OE ' A M) % @R , MS 'N '0' ET) S %$ >> A J KL '0' CU/ ' / J >% /J %V > / J* +S' %V >> / J* ' A %8 D $ ' / J* +S' ;? ' / J* ' A A0 L ' J* / W X/ %8 T CY/ '0' 1B JZ $ % [B JZ $ 9 %V %= -\ , %= [B JZ J* +S' %] $ > [B JZ J* ' A ^ $ % [B JZ / W X/ $ $ [B JZ :)E A_' > CA_ @` , $ V POE +a , 1B JZ :)E A_' ;W , @Z , 'OE ' A M) > $8 = O CA_ b @_ , @A , c ) ;a' :)E A_' dL FG e f g F G % FT C)Y Z >% >% _ gFT 6 ei h @Z , ' A M) 4 , Q >% F Hj > $ [B , % P0' JQ @R , MS 'N '0' ET) S %$ [B , O CA_ J @( JQ 1? )Eb k e %V [B , > O CA_ J @( JQ 1? )Eb k e %V [B , O CA_ J @( JQ 1? )Eb k e %8 [B , $ O J KL ' / L ' J* / W X/ ;W , @Z , ' A M) %8 [B , V O ' / J* +S' :)E A_' %] [B , 8 O ' / J* ' A L ' J* / W X/ ;W , @Z , ' A M) @Z , ' A M) [B , = 5S C b) / O ' / L ' J* / W X/ ;W , :)E A_' [B , ] 9 , X/ + b D' :)E A_' l % 5. JZ Lm / n , '0' 1-U' T [B JZ 9 -\ , )Eb @Z , ' A M) @Z , ' A M) B l ^ ? k % ] $ oOE +a , 1B JZ V e %= l > [B JZ J* +S' )Eb k e %] l [B JZ J ' A )Eb k e ^ l $ [B JZ ;W , / W X/ @Z , ' A M) l V [B JZ / O ' / L ' J* / W X/ ;W , / W X/ @Z , ' A M) l 8g= [B JZ :)E A_' > CA_ @` , l ] [B JZ l %^ [B JZ :)E A_' > CA_ @` , l %% [B JZ :)E A_' > CA_ @` , ;? ;W , :)E A_' l % g%> [ 'q ;W , :)E A_' l % %$ %V l %8 l %= [B JZ :)E A_' l %] [B JZ @_ , b @_ , @` , % b @_ , @` , ;? J ' - Mp +& , )*' JS -X , :)E A_' > @Z , ' A M) @Z , ' A M) 0' 1-U' oOE +a , 1B JZ / O ' / ;W , D 0' 1-U' oOE +a , ;W , c 0 D' X/ :)E A_' @( JQ 1? '0' or 0 ;W , :)E A_' @Z , ' A M) > $ D' X/ @Z , ' A M) V 8 = ] /C+ D/E +/FD G H I ,?E E Ma / 0 @ K c m , ,` , 'N m , , b m , Jr JR' OL Y/ MO) ;?A <) Ck ;a' c A R' ;? Js MS , t Lu @ L* , JA_ LU @A , :)0 @l / 0 @ K c A R' b m , JQ CD C? L* / 'N 'm , , b m , J-X' l ? ;?A v , dL V^ 'N T @-U' ;? / 0 @ K @ L_ Lw @A , v , dL , JOE b m , JQ Cx J-X' Mp +& , yL op Cx JZ , 1* '0' CU/ m , c m ,, z1B JZ{ ,q ;U '0' m , )*' D / &' ;& , ( ' ) :)E A_' ;? :)B Cx '0' A_ J* , |A Cr 9 ,?E E b S , m , JQ @A , ) T '0' A_ J* , c @( T,U b S , m , JQ / N '0' ? :)B Cx '0' +A , @_ , 'N '0' :)0 @l '0' a' ' ' d , ) Y/ :)B Cx @)E ; ,q ;U L* < l R' z1B JZ{ @r u R'z ,-s J-X' JQ Cx Jr @u ? 'm , '& @X , }/ :)ET T or * :)S' / ~ , 'N <) :)S' , Cx 't c B d , @X , }/ '0' '. :) ' D b/ '0' '0 O ; ;• 0 , 0 J-X' b K a ( c T or * m , :) '0' / O D' ;? D' X/ '0' m , J-X' :)0 @( '. Mu +v C b) J ) ;?A F€ )Y 5 z |A,@ / ' •A@L A 5EM |L{ Jr 1q J ) Mp +& , @* , -U' . L* Y/ ( @u C_ JOE C? L* , +& , 'N m , , b •A@L A |' ACA,E{ yL Lm B T , U a' z7| C ‚A@C+{ L? CA? J , Z _ U v , D d , -) ; b c€ )Y 5 ,?E E J , , +& , @A , <) Ck ;a' , ( ' ) ;? :)B Cx @A , Ma / 0 @ K 'N J -U' b E ; b' 9 ' ' :)B Cx m , JQ Cx L* '0' 9 , K 't K Jt , ,t/ c m , n ;?A ; b' Mp +& , 't b) :)B . ,)Z ? ,)E( 'N J -U' JK / 0 @ K c T D ;l T @A , 'm , 0' :)E A_' @Z , '0' CA_ 'OE ' A , 0 @Q ' A ; b' , +& , 5 Jr @u ? L* ; J< 1 ' T A M) C? L* CA_ 'OE 'm , , b/ J-X' Lb + ' A MB / ƒL C? „;? , @q ,„ J , ,?E '? , J-X' O @* , + b D' @Z , @( c q/ 'B -U' T) c m , 't L* :)E A_' / W X/ ;? 9 , K l ; b' / 0 @ K 'OE ' A M) @? C Mw J|L C_ L* b :)B c t C-s , @( '. Mu Jt tL R' ; ( ' } , m Jr T ? , ( ' ) … †# , +& , 5 ;? 75 JK o0' JQ ;W , D' X/ @Z , 'OE ' A M) _ )Eb k e ‡ 3)B , @Qˆˆ /C+ D/E /3. J = K :& = L # J M6 D.N( O T CY/ J-X' 1B JZ '0' JQ J KL 't J <) c b CY/ JQ 't J-X' ' A M) _ )Eb k e ‡ 3)B , @Q K @Z , g ` CU/ 1B JZ :)E A_' Mp +& , J 1B JZ ;W , D' X/ 1B JZ :)E A_' > CA_ @` , 1B JZ b @_ , @` , B ; ‰ 0L JK o0' JQ ' D o0' '0' ;Q @D :)E A_' @Z , ' A M) g D A0 ` , CA_ + b D' J :)E A_' @Z , ' A M) @& P. Q(+' O lL K) JI' D M 0 'N CA? 'OE ' A M) g ) Y/ '0' 1B JZ ? ' D 1l J* J* ' A J , A m , +O '- 1B JZ :)E A_' > CA_ @` , 1B JZ b @_ , @` , LU 'N )Eb k e g D @R , MS 'N '0' () ' D g POE +a , 1B JZ ;W , -\ , D' 9 -\ , J* +S' J* ' A X/ ` '0' CU/ 1B JZ J ' A J* +S' 9 g ' Z , , Š/ 1B JZ ;W , D' X/ ;U '0' 1B JZ :)E A_' > CA_ @` , b @_ , @` , b @_ , Mp +& , J JK ' A @ 1B JZ / O ' / '0' ;Q @D / W X/ ;U 'OE ' A M) @& /RS+' 1/T1 +'/.N+ 6E( g ) Y/ cT g 5p +& , / ` '0' MS C b) 't C ( :) L JK oOE +a , '0' CU/ 1B JZ g 5p +& , L b @_ , a' JQ L MS c 0' / •A JK MS t oOE +a , '0' CA_ $ U+/ :& S VW 9X 1/Y+' 6T6 ZR06 D.<+ /[+/ \8) Q]+' Z^+ VW H ;‰ 0L P 634 P Qa6 ^+ VW _5+' `a /W+' 701 $ ! " /b +/Rc+' [B JZ :)E A_' Mp +& , J > CA_ @` , V d e /C+ D/E Z3 ! I :& b+' f(3+ gh b m , JQ Cx g 5 z |A,@ / ' •A@L A 5EM |L{ g C? L* 0 'N 'm , , b m , J-X' l ? ;?A v , dL V^ 'N T cŒ @-U' ;? / 0 @ K @ L_ Lw @A , v , dL , JOE 5 J-X' Mp +& , yL op Cx JZ , 1* '0' CU/ m , c m ,, z1B JZ{ ,q ;U '0' m , )*' D / &' ;& , ( ' ) :)E R ' ;? :)B Cx '0' R J* , |A Cr 9 ,?E E 5 Jr @u ? 'm , '& @X , }/ :)ET JQ @A , ) T '0' R J* , c T g or * :)S' / ~ , 'N <) :)S' , @( T,U 5 't c B d , @X , }/ '0' '. :) ' D / N '0' ? :)B Cx '0' +A , b/ '0' '0 O ; ; J0 , 0 J-X' b @_ , 'N '0' :)0 @l '0' a' K a ( c Tgor * m , :) '0' ' ' d , ) Y/ :)B Cx @)E ; / O D' ;? D' X/ '0' m , J-X' ,q ;U L* < l R' z1B JZ{ :)0 @( '. Mu R J* 'N '0' +v C b) J ) ;?A t <) :) bL c 0' ) c JQ , k 5 oA , :) <) JQ , k c 0' ) ' A JT E Jr S , :) bL ' ) , C?… 5 C? L* b S , cT X/ , v 'A ,-s ;? b S , L0E D 'W , '0' T 1Q ,A_ ; JK C-) @v op Cx / O D' K Q '0' m , JQ Cx JK / &' ;& L* L&' JD' , ( ' ) JQ b S , m , JQ Cx J ) ( 'N T , U J-X' oOE +a , ;?A J ) v , dL V^ z%]V { _ + ;U ( ,R C? 5 z + |A,@ / ' •A@L A 5EM |L{ 5A , MA , ;U + ? , CA_ '0' @-s , J_ R' _ € '• , T ? , ( ' ) ;? oOE +a , '0' b S , m , JQ Cx 'N Ll 5a @ Js ;? / 0 @ K '0' b S , m , JQ Cx @A , v , dL V^ Jr J-X' :)S' T ' / Y ;? J0 , 0 ' A l ;YE dL %]V= * JQ Cx :)S' T Jr :)ET JQ ? CY/ Œ 1 ) Y ;? op Cx +v C b) Q Cx z ALL MM A A |A,@ / ' C 5| M , + @A'|MM ,{ yL L&' JD' / 9 1 T c T ' ;< Ck ;a' ?E @A , v , dL T/ |A T) oŠ +-U ,t' J* b S , 5 't K J-X' K) - L* b S , ,ZL '0' X/ / … ' , L^ dL @u C_ JOE N J< / 0 @ K ' D 'N ; ‰ 0L @A , L* s , +? ' D C? Lm @-s , ;? L :) @R , 'N t @A , Ck ;a' ?E Jr d , C( ' t , @A , L* ;? dL , JOE z4Mc | %]]${ @A , c Jt L&' () ' D 'N ; b' Mp +& , 5 C? _A @ v , , 0 @Q LU ' A '0' m , b 't m , :) / O D' c m ,, g s , AI' Lm l A0 '0' +v C b) 't A_ J* s c B d , / O D' c m ,, g s , ;? Lm l A0 5 ' A / Š/ _A @ v , m , 't , 0 @Q , d , ' A '0' m , J-X' @ T o) ` +v C b) ;b z[)@@A), ;? '* , Ma %]]={ • b ;‰ 0L ;? M ‘ p , bL , B :)ET '0' 'm , 0' , ( L dL %]8]g %]=^ '0' '. :) b L 1q J ) T/ 'Y 'm , , b ) Jt @A , %^ dL T/ |A z%]=^g%]]^{ Jr @ K c '0' , ( ' ) yL o0' JQ c B d , ;? / -. , / 0/ Mp +& , - C b) ; ‰ 0L JK bL ;& 'N Ll ` v , dL %]]^g%]]$ 1( '_ ; b' Lu @* , ' ) g p , bL <) ,? Jr ) J-X' L* MS cT :)B @’ @b ;< = c A MS Ck R' ‘ 'm , , b ;? c T -U JOE J KL :) ;a' @( T , U ;? @A , -U' … g # , +& , @A , oOE +a , 1B JZ JQ v , cT :)B J_ J-X' @( L* l 1 T '0' ,)Z 1B JZ JQ l @-U' JOE J<) J-X' oOE +a , 1y , / -. , / 0/ cT X/ JA0 JR' c m , B ;? JA ;w LI J F 'A ,-s / t , '0' ;b ;? '0' 'A ?) ;• @& ;?A c m , , '0' ? c BA M0 ;? 1B JZ R' Jr LA , U L* ,?E ?A Jt 't K Mp +& , '0' L B ' &/ ` ;• @& ;?A L&' JD' JA ;w 1B JZ ;? E ;R , 'N R ,?E '? , @u ? b a' 0' 'A ?) ;• @& J ) ( |@')@E |L ;? 4/ACCA Jr ' A ' } , A? 'B 1< LI @0 J 0' cT :)B a' , bL 1 J ) ` '0' - C b) B ) Y @( '0' 'A ?) @( Jr ' ‡ @ @y ,… 't K Mp +& , '0' - C b) B ) Y 1< LI @0 J ` '0' 'A ?) ;• @& ?E JK ? CY/ 1B JZ Œ Cb %… $^ ^^^ ;? n . U v , LB ) Y J-X' ` '0' T b ;b '• • c m , J0/ , J-X' ' A ; b' oOE +a , '0' 1B JZ Œ Cb CU ,-s ,?E '? , 'B T b S , M| MA@ yL d , J* / O , B B ` =^L 1 J ) JT V^L zB 55{ >^L zB { %$L zB ‹ { %^L zB 5 j {• JT E Jr 't v , CA_ ;b 't K ') , ' / v , 1 ' B 't J* / O , B JT ^ V g% L @( % / o|C z3) 'c1 @+ cA AM{ • b L - C b) ; ‰ 0L 1 A ,ZL 'B B ? , c m , ;? B ;b Jr @u ? ,)Z - C b) ' N ET) @A , 'm , 0' b) ' ‡ 1B JZ JQ l u '0' Œ Cb %… ^^^ %…$ ^^^ %…%^ ^^^ %… $ ^^^ %…$^ ^^^ ;? n . E '0' m , E )*' [* ? ,)E( ;? m @-s , J , T ? ? CY/ 1B JZ JQ l ;? 1B JZ JQ ' D Œ Cb %…%^ ^^^ @( A? Cr 9 b L ' N ET) +a ;?A 'm , , b B ; ‰ 0L ;? 'm , b 5 ;U CA_ B J-X' J- ;?A Mp +& , C? B 5 j KL 9 1Y 'N 'm , , b oOE +a , 1B JZ b E C? J-X' a' b @( '0' / L^ ^^^ JK / &' ;& J <) @ @` , ,Ž @& Ln c ) m , [q' ` dL %]8^ JT dL %]8$ B L0E 1 E Jr J-X' +W , @* , @r JK oOE +a , '0' 1B JZ b @_ , 1B JZ L_ , C-U ;Y o) ;Y ' )EK ' A <) ;W , )*' L < [q' 5 ) dL %]8$ c€ )Y ?E J-X' +W , / 9 1 T @A , J <) @ @` , 'B -U' < , +& , B ;b @A , eOL , b/ Jr p , bL ` v , dL %]8V ;U B e +M 55 ;? JT dL %]8] ' D ' 1q E ;?A oOE +a , 1B JZ @` , ` B ;b ' A 'B -U' u Œ Cb %”% ^^^ ^^^ ` dL %]=% @u C_ JOE C C-X '0' - C b) B L0E 1 E J / 9 F•gV B e +M e +M 5 j • Jr J-X' J- ;?A Mp +& , JK , ( ' ) + ‰ 1 T ? ,)E( @` , ;? oOE +a , '0' 1B JZ @` , ' A '0' JQ / -. , FT :)B 'N 'm , 0' oOE +a , 1B JZ @` , @( '. Mu ; ‰ 0L Jr J-X' , +& , @A , M)S ^ dL :) ' A <) ' -. , @l +a 0 c 0' ) @A , -U' '• , - X/ 0' :)S' T @A , eOL , b/ ; b' , +& , m , B ;b JK ? CY/ 1B JZ @` , J-X' J- ;?A c 0 MUL ;? C? L* @A , v , ,? J ) ( u b L J ;?A Ck ;a' ?E FT :)B , +& , ; ‰ 0L ;?A ? , CA_ 'm , @l CU n @A , -U' ;? X/ 0' :)S' T '• , JN JK c – , JQ b) :)B ;? -) T 'N t @A , <) @ 3)E A_' ;? |A +’ + ‰ 1 T ? ,)E( @` , 5 ) JX 9 , c KL c( @` , C ')S 'W , ;?A dL %]]] b L 1q J ) T ? / O ' / :)B Cx ? -U' 'N '0' ' / ;< @` , ;? J COL , b/ |A 3 $”%]]=”3 g , JZ , s :)E JQ @’ @0' bL a' b |A +’ + ‰ 1 T @` , ;? J COL , b/ 'N [* m , , b/ ;? 0 @ K m , m ;? NE 1 O +O '0' ' / b' 9 ' ' |A +’ + ‰ 1 T @` , ;? J @` , ? , dL J-X' [* m , , b/ ;? 0 @ K m , m , A ' A Ca' C-X , c KL COL |A ' ‡ Q MS > ” ^^^” g[ gFe yL O , ' A b) :)B 'N 'm , 0' |A +’ + ‰ 1 T ; b' d , '-s , , +& , 'm , , b m , Jr J-X' E() ' ) ; J< ?E Jr J-X' a' b + ` , dL 1q J ) ` dL ^^ b' d , '-s , Mp +& , ; ‰ 0L ;? % 5 @A , |A +’ + ‰ 1 T C? L* E() ' ) J-X' K b _ ' ‡ Q MS ==” ^^V” g [ ;< ; b' d , '-s , , +& , 'm , , b m , @A , Ca' C-X , c KL COL * MS J< ? , +& , 'm , , b ; ‰ 0L ;? 5 @A , |A +’ + ‰ 1 T ? ,)E( @` , s , :) … 0L M0 1 T J* , @` , ,Y/ LI D' X/ +v C b) ;b ;? b m , JQ Cx @A , ; b' , 0L M0 ' 0E @` , u L < L b L # , +& , 5 |A +’ + ‰ 1 T @` , ? , dL 'N Ca' C-X , c KL COL @( JQ 1? ‡ ` ( )T m , :) J< ? 5 'N 5u F A R' ;? m , , b ` dL %]]= +v C b) 5 ` ( )T 1q J ) +-X' oOE +a , cT }' J< ? Jr 1-U' J ) J?A _A ' A L* MS '0 1* 'm , O ; ( '0' ,? ;< 5 'd 1B Y ' J-X' L :) @R , 'N 5 @A , :)B Cx ;? / 0 @ K m , +a 0 5 J-X' @ Js JOE C? ,)Z ') , ' / m , '. Mu ' A '0' ,? U v , Cx +A c 0' :) ;< c / D ;? :)E ' T :)B Cx m , @A , s , :) 'm , , b;‰ 0L J-X' Mp +& , @ _ ' T L* MS , +& , 't K cK Jt C? ; b' JA0 JR' c m , B @A , oOE +a , 1B JZ JQ l 'N O ;b <) @ 3)E A_' @` , T/ JT C? ; b' Mp +& , 'm , , b JA0 JR' c m , B 1y , A+)C @ ' [ @ ' @A , '@AM A JK oOE +a , 1B JZ b @_ , Mp +& , J 'N '0' J. ;Q )*' 5u ? ,)E( ;? m @-s , JOE '• , Jr 't L* MS J. ;Q +a 0 J< ? Mp +& , cT X/ 'm , , b JA0 JR' B ; ‰ 0L ;? 5 @A , :)B Cx ? ,)E( @( JQ 1? ‡ … # , +& , ; T 0L ;? 5 @A , oOE +a , 1B JZ , 0L M0 J +_ , M R' c ) ;a' ? e , P “ POE +a , '. Mu +v C b) 5 / &' ;& oOE +a , cT A_' @Z , @` , $ dL“ 5p +& , B ; ‰ 0L JK oOE +a , 1B JZ b @_ , C-) ;a' Mm , [Z )E ( v , cT :)B J_ J-X' @( ' ‡ +` , C_ u ; b' oOE +a , 1B JZ b @_ , _ L* s c— JQ AI' 1t ˜/ @A , L* / _L ; n 'N J< ? A? 1* :)0 @l op Cx C? +A v , ' )E( , )*' J. ;Q @) , -. , AI' '0' ' )E( , -U' ,A? a' b 3) 'B v , / O D' ;? J0 , 0 @( ' A E 'm , , b 5 ;? ; ‰ 0L 't L* /C+ D/E DR k ! $ J :& l6 V.m9 `.+/ D/T. 6n3 68) 634 `( { J … OE ' A M) 't K MS , @( ) T '0' CA_ J c 0' )u ;W , b JU ƒL OE ' A M) D' X/ ;U '0' ;W , J 't 1l J* -. , JS /… +-U ^^L ? , C( ' A l b J* '? , / ;? B -u , 'N , t '? , L_ c m , )Y CX ' A 'OE ' A M) [l J* Cx -u , J-X' c )ET '0A JK @Z , ' A M) C?… W , oD' J_A @A , Jt 't b L 't K @Z , ' A M) u J* ' A JT 8^^L z;W , } / D 1q' V^^L{ 1{ * +S'… OE ' A M) -s , J-X' @Z , @( < J 't J* +S' n . =™ U J* +S' = g >^™ l ;• @Z , J-X' - , ' } x JT '0' 1 b / 0/ ' S , ot L~ * +S' C ( :) JT J* / l () 'N J '? , +S' l ot L~ '? , L_ c T '0' ' + +-\ , @A , J C? @A , CU/ J LI L J ' t , F @Z , ' A M) @( J +S' ' / B T CY/ '0' b S , 1BA ;b J ' S , ot L~ @ S cŠL - J( L-. , J-s , JZ , L ' • . v '0' + b D' ' A M) @Z , @( J +S' Mw ,I/ <) c t c d @A , 'm , 0' @Z , LU ' dL Mt' ) LN ;? ;Y ' )EK LN ;< ? L0E ' T 1T '{ * MO) , J … J* MO) Cx -u , ' A @Z , 'OE ' A M) C? L )E ( @A , a' T T) J* MO) , J 1y , AI' @( ^ 8 L l ;• 't K @Z , J-X' J* / @A , J D' X/ ' A 'OE ' A M) C? $g $ $ , U _ / J 't K @Z , 'OE ' A M) C? g V @Z , ' A M) / B 't ' / _ MŠ u CU/ J LI z^g >^'L{ 9 K) C? ^™ u CU/ J MO) . zš>^'L{ S K) C? $™ . 't LW c m cŠA +? l ? / MŠ / B J_ >^ g ^™ • '0' ;W , c D Y) c m J 't ‡ Cb MŠ ` ^‘ $™ zJ '0 / MŠ { J-X' o|L C? , U _ ' A 'OE ' A M) 't ? / _ m ' TL @( $^™ @A , ^ =L CU/ J LI C? D D' X/ ' A ; b' @Z , ' A M) 0' ? / _ m Mw ,OE @u ,_ ' A Ma / 0 @ K 'N @‰ ' A M) ;? B -u , 1 CX JT c B d , +a @v -U' 'N J +{ F D Y) b J*… OE ' A M) C? 'OE @Z , b JU J K l ( M @-u , 1l A @A , c AB , b J* g>^ ;? c AB , b J* S D' C? Vg =^ J* $^ C? b J* L? d , M) 'OE 't K J_ L ' S J { • b J* @-s , Mw L0 +Q) ;?A 1)9 M0 , MUL z%, s ‘ $, s{ , }/ 'OE MB o) 0' ;W , J @Z , ' A M) b E @( T,U / CU u ;W , ^ b JU 't b J* @) , 1l ^g = -s , z b ?E Lm LN ' A c D Y) b J* / . %=^ Mw B -u , JT M ' BE L L 'N _ S' J* M @-u , 'N 'OE ' YL C_ T) b J* / . %^^ _ L M ' BE L L A? A? JS ;U 'OE ,A? ;-s l 1Q @S CA_ A_ J* , @ A J9 ' ;? ' T % T) b CA_ J‡ b -X ' A . J* ?E cŠA +? b J* / . $^ 'OE Mw 1Q ;n ' BE LN ? , M @-u , 1Q c m ;? 'OE ' T T) b J* CU . >^^ Mw ,OE @ , LN ' BE + @A , c 0' C?L , BL d , M) LN b J* L? ^ ^ ,OE @ b -X , c m ;n u ,S' 'OE ;? +• JT 'OE ' T |{ e-X , L- ;? ƒL J*… OE ' A M) -s , J-X' @Z , @A , v , ;W , 't C-X , L- %=^^g $^^LL” dL MS ,?E LD' X/ C? %^^ ‘ %$^ ,?E” dL ›L J* c m , c D 1l :)O D' X/ ' A Ma M @-u , ;? / 0 @ K 'N 'OE ' A M) C? @( 8$™ JZ , s ƒL J* c m , c D '• , K b -. , :) Œ Cb )Y ;U +~ , ' BE LN c c 0' [( '_ C-X , Ll Ma / O 1S L- ;? D ' '. L- '• , @ :) @R , b' c 0' LN Y/ @) , ;?A 1)9 M0 , ;l T MS ,?E L- ;?A 1)9 M0 , '? , <) l d , M) '? , , BL 'm @u @A @( F B d , ' Q) _ … OE ' A M) 't c B d , ' Q) _ ' A . L* MS 'OE , , b/ c 0' -… () '? / ( • )E ( 'OE ' A M) @Z , LU ` V 0 , o)S , c m , K ' Q) _ S +A 1* @‰ ' - J-X' / 0 @ K J E JN ' A M) , ;-s -.L l c m , K ' Q) _ :)0 % 0 , - , ' A M) @Z , LU V 0 , 't K ' Q) _ @( ‘ $ 0 , F B d , ' Q) } ,… OE 'OE ' A M) '• , K b L* M ' ' Q) Ja , S )E ( )— )*' ;?A ` , , S , JS ;U 'OE J , @A , , JA_ '_A LN T) 1Q ,Y/ MO) c AB , >^g ^ ,?E l 8$™ MS 'OE @( ;-s Mw ' T MS '~ C_ d , @-u , ' YL 'OE c m ;? 1A , ;n ( c m , '_A LN J-X' v @& oT6 Vp+/ D_5+' `a 6n3 6T6 )<( Da A? )Eb k e 't C-X , L- -. , JS JZ , J<) c AB , %=^^LL” dL / W X/ ;U JI' J KL M 0 'N 'OE ' A M) @-s , X/ ?E o|L - C-X , L- @( A? )Eb C? ) ( c m , ' oOE +a , 1B JZ / O 1S C-X , LtL R' ; ( T ? o0' JQ L ' J* :) +S' J* ' A ;? 9 -\ , m , :) ?L ‹j ‹4 @R , 'N '0' ' ‡ MS… J* J-X' cT :)B M )… ^+' :& oT6 Vp+/ D_5+' `a 6n3 6T6 )<( Da j+/ D_5+' `a œT) S 9 -\ , 9 -\ , * +S' *' A |AL| @R , MS z•{ % ^^ ^ $^ > ^^ %% ^ >V * +S' ^^ % ^^ % >> % >] ^ *' A ^ >> ^ 8$ % ^^ ^ V> ^ ^ i=:; :=AA '* ,… @A , Jt @R , MS 'N ` , ' ‡ () J-X' o0' JQ ` , ' ‡ () ' ' A 9 , ' ‡ MS |AL| %$ 1y , ' ‡ MS |AL| i&i& /4 V.m9 6T6 701 6F1 VFD= 6F1 VP Qa6 g[ 6F1 VP 634 i&: F1 VFD ` 1B JZ CY/ JQ ' / z1B JZ J { ‡ 3)B , @Q ' } , m 'q ;W , 1B JZ )Eb k e ;? o0' JQ J-X' '0' CA_ J @( A? )Eb ;? T ? ' A J KL @( '. Mu J0 , 0 L ' J* / W X/ '0' CA_ J JS ;U 'OE ' A M) cT :)B - M )… ^+' @& /8+ 74q. VFD D_N+ Vp3 Z[+ /()r+ s+/ .+/ @A , Jt cx D' X/ F 0 D' X/ F 0 D' X/ ž D' X/ ž D' X/ ž D' X/ F m , D' X/ F m , D' X/ F m , D' X/ F m , D' X/ b) '0' CA_ J C?… i&@ F1 VP Qa6 a ;?A JI' J KL M 0 'N CA? 'OE ' A M) ;? m , - $=”[ ” ^^] -U , +• @Z , ' A M) @( J COL , b/ L? ' J* +S' ? '0' ' / J* +S' M )… ^+' i& /8+ 74q. VFD D_N+ Vp3 Z[+ /()r+ s+/ .+/ P Qa6 .m9 E6 VP D/j6/ /-1 Ÿ$^ $^g%$^ D' > F 0 %$g>^^ ž %V X/ D' D' X/ X/ š>^^ % F m , D' X/ i&i& F1 VP 634 a ;?A JI' J KL M 0 'N CA? 'OE ' A M) ;? m , - $=”[ ” ^^] -U , +• @Z , ' A M) @( J COL , b/ L? ' ? '0' ' / J* ' A M )… ^+' >& /8+ 74q. VFD D_N+ Vp3 Z[+ /()r+ s+/ .+/ P 634 .m9 E6 VP D/j6/ /-1 Ÿ%^^L D' %^^L g >^^L > F 0 >^^g8^^L ž 8^^g ^^^ X/ % D' D' F m , X/ X/ D' X/ >& j+/ D4T+ 9E6 VP 1/t /-1 a ;?A J KL Jr ' A 'N '0' ' / J* ' A J* +S' ;? 9 -\ , O ;U @R , MS @Z o0' JQ , U _ ' A C? 9 , 1l :)O ' ) , 'N > L ' ' A u ` , ' ‡ MS @) , 1l 'N ` , ' / U _ @( ' / / W X/ … z^ =^^^ % 8V^^ % ={”> ? , J KL U _ @( 'N L ' c 0 D' X/ C? 9 , L ' 1l :)O ' ) , 'N > L ' ' A @A , () ' D J* ' A J* +S' ;? () ' D 9 -\ , z^ V^^^ % > ^^ % {”> ? , J KL > U _ @( 'N L ' D D' X/ C? 9 , 'N > L ' ' D z^ ^^^ ^ ==^^ % {”> ? , > > @A , > () U _ @( 'N L ' c m , D' X/ C? 9 , 'N > L ' ' A @A , '0' () ' D J* ' A J* +S' ;? () ' D 9 -\ , z^ ^^^ ^ ^^ % ^={”> ^+' u& /8+ V.m9 6F1 9E6 VP 1/t /-1 gt+' D_W+' 634 `( .m9vQ6 wx .m9vQ6 .m9vQQ wx .m9vQQ .m9vD+ wx .m9vD+ /8+ 6F1 ! " F m , D' X/ ^ %8 u& /.>% .m9VFD ;?A 1B , )*' D 'N CU/ 1B JZ @( u&@& ^+ VW VP Qa6 ` '0' CU/ 1B JZ ? ' D )Eb J KL J* ' A ;? J-s , 1l J* _A CU/ z5)••|@” @| | •@AL •| )@|{ M ) Jt _A CU/ J* +S' 1y , AAC 5)@• '|” |@ ;| MCA/| T/ Jt / O CA_ C_ CU/ 5CA/| ? ' / -. , , … ^+' ;& /8+ 6F1 VP Qa6 f() /4q6/ D_W+' 634 `( / * +S' / Ÿ $^ ^g%% %% / $^g%$^ %% %%g >> >> / %$g>^^ >> >> g VV V8 / š>^^ VV V8 g %^^ (L @-s , / .m9Qa6 ;?A 1B , Œ Cb ™ )*' D ;? ' A J KL '0' ' / -u >> U+/ i& ^+ VW VP Qa6 /()r+ s+/ .+/ O ' / J* +S' ? ' / CU/ -. , %] , 1B , V ;? T ? ' A J KL u&i& ^+ VW VP 634 ` CU/ T ? ' _E 1B JZ J* ' A ;? / O CA_ C_ ? ' / J* ' A -. , , 1y , A ;|@ A @+ ;? 4 CEM M T/ &' (L @-s , .m9VP634 ;?A 1B , )*' D -u/ > > > 't 1B JZ J ' A ^+' z& /8+ 6F1 VP 634 9E6 VP 1/t /-1 gt+' D_W+' 634 `( P 634 .m9 F1 VP 634 / Ÿ%^^L %^^L g >^^L / > / >^^g8^^L 8^^g ^^^ / % U+/ >& ^+ VW V3. 634 /()r+ s+/ .+/ O CA_ ? ' / J* |A , J KL -. , ^ ,
- Xem thêm -