Tài liệu ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc lập biên bản và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước của kiểm toán nhà nước

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
duytran92108

Tham gia: 14/07/2016