Tài liệu Ứng dụng chuỗi thời gian trong kinh tế lượng

 • Số trang: 15 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 144 |
 • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN PHÚC BẢO UYÊN ỨNG DỤNG CHUỐI THỜI GIAN TRONG KINH TẾ LƯỢNG Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. CAO VĂN NUÔI Phản biện 1: ……………………………………….. Phản biện 2: …………………………………………. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp Mã số: 60.46.40 Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ khoa học họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng 07 năm 2011 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵng - Năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng 01 2 34567 89 5 !"#$%&'()*+' ,-./0 !12345,6278/9''(2:0 ;* '(<=*2>.!?@2A',*B2'122C2'+ ,"#!"#$%&DE'D6DF'(2> $*GC2'+7H2AC2'+. '!I(J''K'(.2A3L%&*B2'12 2C2'+,"#!:,M2N2.J!GO'P!Q ,"#0 C2'+7RS2T,M%!OU'K2 !G'2VW%&*B2'122'(C2'+,"#V!: ,D!G'2'4'2A97 889XY5Z[\]7 ^&!P2>$*0 ,*_.`,2>$* $%&*B2'122'(,M'*+';*'(<=* 2>.,-./C2'+,"#a!?@2A',*B2'12 2C2'+,"#7R2A2>$*'2:*Cb '>Dc3d,M'*+'0 9%&0 *B2'122 C2'+,"#!:95'P.eL,M%I34,2A*'( C2'+7 8889fghi[[\]7jkl3j[\]7 m42'"#DU'K2'_9'(*2>$*, ;*'(<=*2>%na2A*0 ;*'(<=* 2>%n.$%&U'(DK<o2;* p*@2q '37m:'J3/2A*;*N0 *B2'122 U'K2Oer'*B2'122C2'+,"#%n spt0 DE'GC2'+7uE2%*2>$*0 ,*_.`!"#2S26'(96D .2.G;* '(<=*2>%na*B2'122C2'+,"#a '2>**v.G'P%na'2>**vo2;*p*@2 q '37mo'12U'K2w>*( $%& 0 *B2'122'(C2'+"*B2'122 C2'+,"#%n0 spt77 0 123456789 5 895 8 % ##* $%- &2 ' ()4 *#+, -& .!/ #$ 01 21! ."32 # &0!5617&'*+1(189: & 9 9? &1 70:@ 23CD899D EFCGHI J#K 0P L1 M N 3 32 * -&R0: !#K 9 ! O  & Q   A   $ R P ' ! # K L ! 32  ! " #  3& '   5 ? S$ R3 & 0!5566 V#2N T & /  0 U  5   + $1 A 4 ! #N$03 )* #+ 9032 ! O0 K& ! :J# K L1 M   * -& ! # 9 O  &  0PQAR: 213W895XFY5ZF5[\IW895XFH5]H ^8EFCGHI 213_3`abcdefcgechi J # K L j @32 @ k  l 9   "   % N # @ #>+ 9 !RO Q3 LA 54? !5?6 S$ 9& 95 ?0. 1m1SR: 213n3`abcdeocpioqra J#K' LP s* # %53 V; #1 1S 733t v) 9#  "  S $&  0! 6 u 9 5 ? R  5t1SR%03'1M1R156: 2113wxHyz{|8\}8 ~2  # ! # K L  3€ 5   5* # ‚ 5  ƒ ‚„# 9< …# % P0! K :: 5  0 ‚ # > ? & 5 6  5  € ‚ N  A  4  # >  ?  &  0 !56: 0€ Y†H{|8 K ˆA#>?9&0 !56J# ‡1 ML‡ "156&0;#'*#‚ ƒ‰T 9 < P $32 N  A  4  # >  ?   9  ! / # $ 0‡ 56; #99! <P K ‡1 0 #>? &  0!  O  &  0 : 0‰ N 3    0   8  Š & 0 ! # K 1 M1 5 9 9 @ k! / #$ 0:0@K#>? €‰J # K L  32 &0!56PQ@5@@4R: 00 1 2345 6 7898 92 5  8 9 9 "!#$%&'()*+*',-)--(."#$%/0 1 2 2 3 34 455 9 60 785&9)''-:; 1  9 6< 785&,-)'*'(; =>?@ A B99C78965DEFFG&').-H'; I J,-)'*'(JK5DEFFG;L4 M8 N8OD PQ&-RSRT R U ;L B978 V8 W9 3 8N7 3 X 3 Y ; LN 8 YV 8 W 9 3 9?Z 2?Z 97 83 8 893 N87 [ 8 5N7 8 [ 98 2956RN 5\8 ]I7[88^ I8 8 ]I8 W  9 7 7 _ 6R N 5 \ 8 ] I?Z 8  7 [ 8 I 8 8 I 8 3 X 8N7 ] I8 W 9 ;= 8 8 T V68 82 W 8 ^9 3I 8 8 a b ` I_2 5S 2 T 3 8N1B?X5 99T 2 T c dT b2 Ide Z T88f ; hijklmn g opqrstuvuwxpuvyzu{|}v~y €€‚ƒ„……†‡„ˆ‰hŠ‹Œ ŽŽŽ‘’“”•–—˜’‘’–™š›’›•– œœœœžŸ ¡¢¢£¤¡¥¦¥§¨© ª I8 [8?Z « 188¯,¬ 7587 > TN8 [ IU 9 «;­>¬ 5 ® 7 _ 2 68 9?e T5° 39`± 9  «²¬ R±LN ³²¬ 8 ³´&«µ³²¬ ¾½ ±=>?®3e¶³·¸·¹º» ¼¬ 8 ·¿0³· ²¬7ÀÁ 788[ ® T 2 4 3 Ã; ūƬÇ78?Z83 X 9 5I5 93 X 1 9 Ä 9 3œ œM5 IÀ 1 ]?] 9  9 R 7 ] 9 ] à ; œÈžŸ ¡¢¢£¤¡ÉÊ©ËÌÍÎ ÏZ 8 8?8[Ð8Y?Z8¯, 5_2¬ 18I8[28 Ñ Ò 5 ®78?Z85Z5I84 ¬ N 68 U9?e ÐÅÓÇ&-Ô 9 ± R±Ö8 ±=>?8 ?® ³²¬ 8 ÐųÇÕ-; [ Ð78¯,ÂZ 82 7 B9781>R×83ØT 8[¾½³· ²¬)á½Ù²Á 78 U9?e ³ÚÛ³Ü&Ó)ÝÞß& à8 ÐÅÚ¿0³ÚÇ&Ú¿0ÐųÚÇ; 5_2T8[I 98[«ß&Ó18ÐÅ«Ç&9 LN ¬Z578I¯, 8 5 Ð5 ®785Z5IdT×8;â 567RZR9 Å«)¬)ÐÇ5 ®78?Z83 X 9 dT×8; 1 ãI±ªT 38 X[ 9 dT×8Å«)¬)ÐÇ89® ³ ² ¬ ®78TRN 275ÄR`8 N ¶ä¸²¬ 8 89® 678RN 2×; 㱪T RNN 25 2³) å N8 U9?e ³Ûå&Ó8 89® TR 6d 3 æ; 0 1234 5 6789 66 4 45 6 ! "# 66$ % 1234 4' )6  4 & ( (  4  12*   4  +4& , -94 45 . . 1234 6 "/ 4 01623455 6 6476 767879:;<=>?;?@<;ABC:;DE@< F ( 1802"/ & , 3455 G/(3 455 0% H 5 4 5I JKLMNOPQPQPQRSTUVW678XYZ[\0162\]^ JKLMNOPQPQ_QRSTUVW6 78`a6$ bXYZ0162\01 2c JKLMNOPQPQdQRSTefghig6 78bXjkWlmnonlmpXYqnnrmp stnuWvXujWw 016x 20162x01 2y016c 2 z{n|g}XmVW6c +XYZ016x 20162x01 2^ 345 "/ 4 ~(& , 3455 1802 ! "#01 2[ € ‚ƒ6„ …678† ‡( "/ ˆy ‡4 ( ‹ˆy ‡ 4 8/ *  ˆy ‡4%8‰*’“~Š 8  Œ (  Ž ‰ 3‹ I1‘2 ’“”•‰–‰– —€‘ 6„ 78‰˜™ ~ 1 8‰2"/ & , 3455 —%Ž & , 3455 ( & , 3455 1802š€"›6789 œ I 0‰1621‘2 ~(%‘6„ 455 0‰162Ž3455 %ž5&Ÿ 6 —€ž5&Ÿ š‚ I 6c 2 0‰162 01 01 2 *¡, ¢ ~Š45 ~ , ¢ £3455 I 016c 201 2c0‰162c ¤¥  Š%" ¦ ¬ 45 §¨ ! "#©1¦ª§¨2« * Ÿ ­ ‹  Œ ~ Š 4 5 I * %I ©1¦ª® 2]y©1¦\® 2 ¨ ¨ ¯ F °±~ ²—€ ­4³5 ŠŠ ´ 5 Ÿ ©1¦§µ2[¶  š —‚ I ©1¦ª®¨2]y« ·5 ~ I ®¨ §¸¹¨ · º» ´  ¼1 £ 45 ~ & (½ ‚  ¼—€ / ‚ ¾]y« 4 5I – “¿¹À– ©1y¼“¸¿¹À ¹ Á \¼\¼¸¹ Á 2]y«c š —‚ & (½ ‚  ¼—€/ ‚ ¾]y«I – “¿¹À– 1y¼“¸¿¹À ¹Á ü¸¹ Á 2 –  £—‹"¢]y¨  ~(%9¼“¸¿¹À 4³5 Š ¹Á  À ¼y £ —€ÄyÅ‚ Æ»( * ‚  ÇÀ—€/ ‚ ¾]y« ¡ I %45 ~ & (½“¿¹À –ÉÊ1Ç ÈÀ22 1ÇÈÀy¼¸¹Á –cÉÊ1ÇÈÀ2ÃÇÈÀx¼“¸¿¹À ¹ Á c Ë(  Ì ‚ (¾]y« ÆI9 %& (½ ‚  Ǹ —€/ –ÉÊ1Ç –ÉÊ1Ç È¸2ÃÇȸx¼“¸¿¹À ȸ22 1Çȸy¼“¸¿¹À ¹ Á c ¹ Á c * ~ H» » # 4 ‡— Ÿ5 ~(´ #Š5 ~( Ì¤9"´¤¤š€ 01 23456789   + ! " $ $ %" "  ,! " "(#" # $ #"$ $ " &"-&'(7  )* # 56 829:6 87;2< 789./01 2347#  = # >   ?82987;2@=#>  A*C6 B8D6E6FGHIJKLMN3OPLMQRSTULMHVH3WXR3YSZ[\ ]^ _ > ./`Bab<_ ^ cj  " # d/ e<e<f g  h/i  8k98jl m fnf /`-]<.e .o l p6 8jqlr?8 7 8l@ st 8l8l@ ulb 6 ?j v mfnf /` w//`'*x?4y@23456z1 c o qr?87l@6 stvul b c     / ` !  "  % d %" d d # d & B 87ll 9./f g {5|?ab@6v }e .<%~ fn f / /w` i/`  h €1= c#> ^ c #8lv =i e . c   v7Bm€#_'(< w  f > % ~ ^ c .e .‚ ^ c Bp A_ƒe„ o l ‚6 87qlr?8 7 8l@ st 8l8l@ ulb 6 ?j v7 mfnf …/%"(^ †‡eˆ%#‰ŠL3LM3‹ŒC6D6E6#Ž?4y@-n(ƒ)*Be .   # ‘’b“9”69†•B_e .' , m–)}o —?’b@349˜”7 8 78’Ÿžb™’š6›9˜”œ678b k’b6¡- ¢£¤¥ ¦§ ¨©¨©ª©«¬­®¯°±²³´µ±²²¶·±¸¹º»¼½¾?¡y¿y—@ÀÁ¶ ‘’b9”69†“ÂôÄÅÆÇÅȺ¹ºÉ¶Ê±ºË¾´ÌÀÁ¶ÍĶɶʱºËÎϾ· ºÐÑ ž Ò —?Î@6 —ÓÔ?Î@™—?’b@Õºµ±²¾´Öº¸¹º»¼½¾¾°Ã±×´Æ±Ø b k Î@™—?’b@9ÀÁ¶ÍĶ—?Î@34Õºµ±²¾´ÖºÚ·ÇÛ»Ø —Ù?’b@6 —ÓÔ?—? Î@ Ü6Ü6E62VHQÝHÞßJLMXRHàŒáSâLLMã[L3SäL å _ A 1 æcç= i  # c?è9 é@(# = i  # ?ê9ë@ c  ? éë@  # c ík Žë <æ ?ì@Žé™9./=i m . /( ^ )  fmì  • ) î  < æ# cïA1æç=i A_/ð?¡9¿9—@(#=i  # c ?è9é@ c )e . î/ wè _ dƒó.#/ m #ñ c<- d c c fè) 6ñ9é6ò?ñ@?v1 æ 1 c î/ d " B  w -9. / è6ñž (é6ò?ñž@v1 ó#d"Bñž <æ c )("g î/ wôõôõöõôõ÷øùúûü !ýAf" #&  #æ) + 1 /e c Î? î/ w - _ =ƒþ( „ B æ c = „ æ @ ( c A e Î?æ@6ÿ0 æ?1@—?21@./€fnm 3/ 4ˆ ( # + / . € f n  / d _ €  ð  / n B=þ( o 5ʼè ÀÃêÂñ´6±²Å7¶Â89±²±² ¼±´¶ ±ºÐ³ Àı²Àà Âô±²»Ë¾Ç¾´ÌÑ 0 234 56789345863478  345893458 !"#"$ $ 12 2%& $5./'7 .(134 58'3478 )""* +, -. . $ 0 $ "  234 578934583478 &5 *7 123/ 45456565789:;<=>?@1.1 $ FG34FH3F8I (1J %& 1 A 2 B C  D  E 1 A 2 B C * 2 */ B K 0 1 L 1 F*MNOPQR4F8 @3 PQR4F8934FH3F8I S 0 1 L1M T J)0 10 .1U L1 / B K B0 1  V 5W7 2*U1A2BC D 12EPQ RG/ B K 0 1  489XW2*Y 0Z PQR4589IPQR458W2*Y 0Z 2 PQR456789PQR4586PQR478W &5 *7 2*1 22 3 / 589345I8H4358I 234 454565[5\]^_;` %& 1 A 2 B C  D  E Fa A34FH3F8bWcdX (1 G1A2BC *2*#" $ eE f#3cL1 FgA2BC 34FHQ8b 1BCJ2*#"#$ 3cL1F A1 Q .Bh C/Q9X(1 G#"#$ *2*#"#$ i Z 3 cL1F*Bh MNOjb4F8%&Mk G( #2D (1Jl#"#$ i1Z2*#"#$ mnonpqprsqtuvwxwyzswx{|w}~px{ €iU.( D E 0"10/."$00 5‚Wƒ„…†2*#JU& D E ‡0 .1ˆ  1 #0 Z , ƒ*eU1‰ .E Š #Mk 1 eU 0*#e 4‹W ŒW8@Ž#„‹ (5‚48Wƒ„…†2*# U1 ‰ .E … *1BCJ2**##DL1iU ..(" D E $01#/2$‘ " "‘$0"10 / $ 0 0 … 9ƒW”9•W–†—…W –˜™‡(*#/f /Z %& 1 a ’hš›“œ ž M U1BCJ2*##k( )ai Ÿ ¡¢£ ." ¤2O¥¦§¨*¦©ª1BC"."  1) f ˆ#« ¬¬L1BK ¬‡11BCM&i)01 š­®3‚9H•¯•W°°•±6XW²³¯±š´µ‚ ¶¶ •82*##k( )ai¤11 ¦ BKB C .( §¨ 4··*¦ 1A2 ¦ ©ª ¸£̧£¹£º»¼½¾¿ÀÁÁ»ÃÄÅÆÄÇÈ»ÀÉÊËÌÍÀ %& hÎ9 X‡(S/BK .( ¶¬10.1 Ï7‚ 2*h1 S     1 0 1 / f Ð C/ 013/ f *M Ï7‚†2*S (1J7‚† 2 *  # NOµ4•8%&h1 0 1 / f / 1 ÏI7‚9Ï4Ï7‚8†2*h1 S (1Jh1 7‚†2* C/31*MN Oµ4±8 Ñ iU &01/f Ò2 h1 7‚†11BC#h1 S (1J †2* C/3Ò*MNOµ4Ò8 .Bh Ch/Ò9X 1 7‚( S h*# 1 7‚†2* S C/@( &# h1 2 µ4X8 ÓnÔnÕÖtq×ØÙwyÕ{wxxÚ ¸£Û£Ü£ÝÞßàáâÀãäÁÍåÀãæç仼½¾¿ÀÁßèßÁéÌêÁ»ÃÄÅ ëì#k( ai&  7‚9íî6íI5‚6ï‚ ." 1Gï‚2*010ZAh1ð# ƒ ñJíòîWíòIWôóI 2 2BC2*UBŽ2BC 1ð#$"(I / BK . ( Zðk Bh L1íîWíIWô 9 PQR4ï“8 õ¿ÀÁÀãÁöʸ£Û£Ü£Ð") 4Q÷ø81BCJ2*M") íŽ1 3•Hù„ 3 M " ) B Ž 2 B C  L 1 O0 Z 4X÷•8‡ & š4Q˜í˜ø89•Hù 01 2 567 89 86 6463 36 34  3 8 6 6463  $%&'&'( " 4)"*6+8,6- . 4/0 ! # 4 " ,1 "42 9 383 4$56'(&789: 4;&789:<$;456'( =>0?@ ABCDEFGHIHIHJKLMNOPQRST>? @ 88 9 48 9 48A859@49 BC 8DE A GHI 1 ' @8 JFKDEALDAGFKM9!&1 8 48 8 ! & 1 A 19N5O [ a[ b5 PQERGK JTUSVWXYZ[ \]^_` 6!8 cKDAT +,-.-/.012343d36e;fghi-.=1;>>? j 5342567898 489 8klmbnopq1 342 5678948@4r 5s9t54@85u899v4981%8 O AKx |yTlm} w yz{ 5' @84* j 5 ~ 4 ( 81 € 8 ) 5 3 4 25 6 7 8 9 4   1 1 9!'‚ (89~4O ƒ„…†‡ˆ‰Š‹Š‰ŠŒŽ‘’“”‘•–—˜kl bnopq™š›œ“ž˜Ÿ š m ¡˜¢ž˜Ÿ£F œ¤Dlm HIb ¥Ÿ¦§Ÿnop¨ ©¤ª¥Ÿ¦«Ÿ˜«˜¬“˜­—knyb®KSb¯q°p‘˜– w w w x x x S DX±PE® G³²lḿ KX±Pµ® ³²cEn²GLV ³²T³·ŢEn²bn·G¹ ²z{ ²z{ ²¶·z{ ‘•º—»¼½£cEnGKDlmb¸Enb¾GKDµlmLcEnG¹µl¿LcE¾G¹À˜š¦ ‘Á—»’“œ—¡Ãœ’“”‘•–—˜klmbnopqĨ +,-.-/.012343Å3 klmbnopq 5342567898 4 89 8'N19 t9ÇÆ9 15! 1219O cEnGKDlm ¸Enb¾GKDµlmLcEnG¹µl¿LcE¾G¹ ÈEnb¾GKDlml¿ ÉÊ ËÌÍÎÏÐÑ ÒÓÒÔÕÖ×ØÕÖ ÒÙÚÒÛÜÝÞßÛàÞÖÞÚÕáÞÕÛßâãäåÕÖ æŠ‰Šç腆éê…ëËìíˆîïðç†ñðëðí…òð…†çó‡ôõ…ë ö÷ø 532323ù8úû ü,-.-/.8ýû üþ-ÿ,011g2-.34-/659$ 48 56 !!55 $9 5! 57 851 4r6 5595 !8 6 85k?9*q56!8 97894 O m 9mK9mY{ ³m 566!68!6 ? ³m 98  8 489 8659$5!195 1 Mt98 98 $ 5 $ 6  5 9 @ 5  8 ' 8 F J9 8 558 348* 98 ³m8959@ ' 8   1 5 89 4568 6"9 5$8! $$66!6?* 89VT T56!8 198 C19Ç8 8968 342 9 8 % 8 3 *4 O 5785 97895s8 5 mq 364782959k985 6 !8 % 8 9 9mKT9mY{ ³m 6*É*É? KS59758 34256789k9mq1 !@ 45 1 9 Ç 8 5 B1 86 78991 ( 8 *!9 56!8 195% 8  8 5 C' @95 58 342 5 8 9 ( 8  8 48 8 9 8 %8 * " 5194r 59 8 895@8 1#595159 89 59 @59 8 $KS$'8 1219%%#8 nL59 8 56!8 59 8 5!2891*!@4 59 @59 8 8  119& t8 918 N859 795' @58 7 4N81 984 r 51 9 5 8 988 8 % Ç 8 5 @ 5 4 N 15 u89%8 * 532343(.;)8g.*8/81->18+.,--.0-./g 5 @6!55 8! 5 6% 8 9 t3 425 618 7898 148 91 88k9 5 mbno0q5 C' 2 85 t 9 8' N 9 & 5 5 2 6 8 k9mq 894O 19 K9 L9 bno0 m m mY{ 01 2 3 4 56 7 89  245454452 !"#$%&'() $ *+,-./420123445,56 59 7 72 3 4 56 7 2 7 , 8 9 75  :  - . / 4 24 5 ; 4 2 < 4 =2 453445> ?@ABACBDEFGHGFGI-./4245;42 <4J1897=-78K42 L M J1NJ1O6$PQ1 .2R458 S 2 L T44 5;42 <47SU 45L345% 1 V 4 56 3 4 5 89,245454452 !"#$%&'() $*+,-./420123445,P234567, 8975 -./4245;42 <46 V2W43445> XBYZGJ1NJ1O6$[J16 V2W4L\742]7^J1> _`abcdefgfhfigjklmnopqrqstlqruvqwxuyrzq{|qs0J12 {}qsJ1$J1O6Q1~€n‚lmnopqrqstlqruvqƒr„qs{|qs… _`abcdefgfefigj†n‚lmnopqr{|qs~€n‚lmnopqrqstl qruvq‡lrˆ‰qs{|qs… XBYZGI-./4245;42 <43445 : Š3‹72R ./4245;42 <4=2 453445> ?@ABACBDEFGHGŒG Ž601&‘2- ./44524 5; 9 % ,V 2  4 56 8 2  4 2 < 4 . 4 5L / 4 2L 3 4 5 ’1$%&“”•’1$89&'+ 245454452 !"#$%&'() $ *+>I-./4245;42 <40J1&‘2  897=-78K42LM J1$J1O6Q1 8975 :3 8:4545;42 <4–2—.43R ˜+> _`abcdefgf™f†n{ušqsqstlqruvq0J12›‰ušuœlƒuqšžl JŸ$%~€n‚lmnopqrƒr„qs{|qs r¡qq¢x J1#$!’ “”•J1#$!89 £ ¤&¥#$¦1¦§ ¨ 4 927 -72  .4R5L /.4 2 —© 2— — 4© +,2 47 R 4+,24 5 2 ª VV 4 56  2 —7 4 7 4 7 R 4 423—7 7V R4© 47 &«2 72¬­. 45R®..—6 2¯7 9V7 ^6 7V _`abcdhfefefi°j±€ruyyrˆ¡qswxu²&¥#³´x‚lmnopqr qstlqruvqyrµ³¶‚lmnopqrqstlqruvqqr·qsumno¸yrµ³¹0¦1& «2³º³m³n»qr³r¼n½ x¾²&¥#~r€‡m³šq̧rƒr„qsz€ qsr¿x~›‰u€ÀurÀr¢l r}q6&9&!!!&Á noÂqs«›€ÀuwÃyrµ³P6&P9&!!!&PÁ nx~l„q ³º ÄÁ ÄÁ P !P²&#È%! Å Ç Å Ç ÅÆ6ÇÆ6 ɾ²&¥#$² ¥&#¶Ê»qršÃu‡µqs±Ëo€un¹… ³¾Ì²&¥#ÌÍβ&#!²¥&¥#¶Ï¼nšÐqsnrµ³Ñ³rÒxoÓ³rÂr€ nˆ¡qs‚lxq¹… ?@ABACBDEÔGFGÕGI-./42L\72 0¦1&«28975 <4‹72—R.45L/42V245Ö 4T× ØÙÚ ̦1ÝÛN¦1Ì$% Ûܟ Þª 4 28 ß6 8 W à7 2 R 2 ] à 7  42 ª5 á 6 < 4 7 45L /4^2L 2V2 ªVV 457 - ./^44 24S5>;42 <4 6‹ <.4 ‹77 2/4 2 2^ 456 7 _`abcdhfef™fi°jârÂ0¦1&«2~€n‚lmnopqrÉ·³rxu novqšÂ}q«ãä›’#$¦1$%&'…åærul²&¥#~r€ ruyyrˆ¡qswxu³´xqº…årušº  ç¾0¦1&«2~uvqnè³nolqsÉpqrÉpqryrˆ¡qsn}uqél›³rê qélr€²&¥#~uvqnè³n}ušu뀚ˆìqs³ríÂ&#… î¾ïél0¦1&«2~uvqnè³nolqsÉpqrÉpqryrˆ¡qsn}u€Àu« nrp²&¥#~uvqnè³n}u€Àušu뀳´x«ð«… 01 23456789 7  79997 7!"# $%9 &'99( )*+* ,-. /0123 4526 78 ,-. /0123 4526 /39: 263;<0=26 >?@?>?ABCDEFGHIJGK LMGHGKHNO>?@?>?PQRSTUVWVXYQVWZ[V\]^_`a bcb ad efghXiZjklmSnQRSTUVWopVXVqQrsZtuSvw xcy_cz_{{{_c|}~|€WklW‚VWƒZe„VXSW…Zh†‡ \]^ˆ‰^Š_{{{_]^‹‰^ŠdvWŒVXWSWQmhrkŽc klmSnQRSTUVWopVX qQW\ƒ]Ze ^_`a bcbadj SWUW‘Že kl’W€‚VV „VXSW…ZW“QW”VhWZ•Q–—^ˆ˜^™˜ššš˜^‹› SWœ‡lVž –—^ˆ˜^™˜ššš˜^‹›xŸy_Ÿz_{{{_Ÿ|} –—˜^™¡^ˆ˜ššš˜^‹¡^Š›xŸy_Ÿz_{{{_Ÿ|}{ >?@?¢?ABCDEFGHIJGKDH£¤GKHNOE¥GK LMGHGKHNO>?@?¢?PQRSTUVWVXYQVWZ[V\]^_`a bcbad efghXiZjklmSn¦‡STUVWopVXSW§ŽVXW¨‡TmVXVqQž ‡ © ª]^zba t©ª]^ «jklmSW¬VX­ƒ h©ª®x]^`«}x]¯`«}°hW±WSWQmhrkŽc`² ³pe V́WmVVXXv W¨‡W€­ µTW‡lm QRSTUVWopVXjkopVX SW§ŽV XW¨‡T ZrQkh ±vWZSn ª]^zba¶·TkVX€liZ n TmQVRS XTUVWt¸hW‡ZopVXe•QjknQRSTUVWopVXSW§ŽVXW¨‡ ¹ºI»?PQRSTUVW¼‡Q­­rsZSTQVXtUVWt¬VX½rkWkl WZ¾Wf¿VX­‡ZefghÀRheV́WtÁZž Âxc_²} Ã¡Ä^¡¯Ä jklmSnQRSTUVWopVXSW§ŽVXW¨‡TmVX 0Å ÆÇGKHÈÉÊDËDÌÍGKÎBOGÏÐBÒÑÓ Ôfsh ÒÑÓ Ôfsh ÒÑÓ Ôfsh ÒÑÓ 0 1€ÕÖÕ Õ 1€Ö×Å 0× 1€Ø1Å Ù 1€ÕÚÅ 01 1€ÖÚÛ 0Û 1€Ú×Å Ú 1€Õ10 00 1€Ö10 0Õ 1€ÚØØ Ø 1€ÛÖÖ 0Ù 1€ÅÖÅ Ù1 1€Ú0Ú Å 1€ÛÚ1 0Ú 1€ÅÚÙ Ù0 1€Ù×Õ Ö 1€×Õ0 0Ø 1€Å11 ÙÙ 1€ÙØÖ × 1€×ÅÙ 0Å 1€ØÖÛ ÙÚ 1€Ù0Ø Û 1€×0Ú 0Ö 1€ØÚ× ÙØ 1€0ÛÙ ÙÅ 1€0ÅÚ ÜÝv Z Ý lS T ‡X Z ÞS W Z q S e „ V XS W … Z žS u S h Þh R hW ¾­ ƒS ßS f ¿ V X nQ‡VÒ t¬VX½S‡oàVXSWƒVXv[PáSWƒVXv[efghWRS STZÝVtÁÓZԎÀrkâZ§Th§VWf­‡Qž å ã äæ ÒèzÓ_ Óçy ST‡t ŽVXe ’€¬VäXPá jkhélY Qêë[ejk­ ƒtufÀ sh±tÁZW‚VWƒZìz ³ Z q ST S W ƒ V Xv f g hÀ rsZZo ë t¸hSßoŽ ís “j Z¸¾hS Q¼‘âV ’k× ZSÕT[ÚVS WUPá SWƒqVSj Xv [r sWZÙ Åt fWsÞhZ î S ï hÙ Åt ßo Ž ðj íUr ¸ µv Q ¸ Vv Œ V X SuShÞhRhÒÓ h†‡o“jZ¾Q¼‘âjkt¬VX1‘Že’hWQñZ SW…ZXZ‡V¼‘âÀòSST[VjkvWŒVXopVX ó*ô*,-./012326õ-23ö÷2ø-3ùú26452678û<ö ü3ý24526 LMGHGKHNO¢?þ?>?PQRSTUVWVXYQVWZ[VSTŽVXo”VXW„Z n Qµž ÿ^ 0y10z{c12^ STŽVXe’2^jklmStZqVVXYQVWZ[Vh’STQVXtUVWjk1 01 234567859  22565 2 9 ! #$ % &"&'$( " )56*2+56,- ./2,0#'$ 5 4 82172 735 7 4 2 4 7 59 6  7 5 . 5 8 8 3 2 9 9 2 27 : ;3 3 < 5 6 52 =2>652 ? 6@+22565 .  A 5 6B / CB ; C D 5C +  7 5 2 3 5 6 5 F <56E C56@GH2345678I9 JK96 .2I%LL2! MNO56@9 PFPH F MNQ596 75 9 RPP %ESTEUU V 942 /2 .CD5C+ 752- 75H75 25 W5X YZ 2,4[5625 4/2,0#$ 9 ! \]T^XU^ESTEUU_T^XU^ESTEUU`%\]ESaELX_ESaELX`^ b 4[5[2 625 SaELX_ESaELX` W59 c5 /C55 f#$ %ESg 7525 &%XYZ .6 d2e(\]E V 372 c5? j .6[2d2e( 9 h7 ! 82 i56@ kl\]T^XU^ESTEUU_T^XU^ESTEUU` b7 8! 52 9256 .# 5< 23456,4[56 m Nnd $ \]ESaELX_ESaELX`22,o56C.7356[2d2#$ <56 E m N nd  A 5 65 < 5 6 4 , 4 [ 5 67 82  2 C .7 3 5 6[2d2 ? #$ <56E  WJ p2 3 52 8 [ 5 6 6@ +2 2  5 6  5  #'$ 5@! qrstuvw 00 xyz{|}y~||€‚|y}ƒ„…† ‡ˆ‰ˆŠ‹ŒŒŽ‘’q“q‘”•– V3456 565 2B—223-5,o5665B? @/2 \˜S™Sš` ? d5565-59 2 B? 73523-5 , o5665B? @/25 ›œžŸž ¡¢£¤£¤£ ¥4¦ 9 522C 45 .k§? 2 3 >56 565 5 5 -5222 C ¨©ªS«¬¦­72 6®9 52 = ¨«FS«¯S^^^S«G­°¦H2 2 4 5 K  5 ©ª±\²`S©ª³\²`S^^^S©ª́ \²`9 52 . 6 ® =?2 6 >?2 6353nd ©ª9 d5565-5 ; 527 9 87 2565 47 82 5 9 *25 , 52 d2 6 =2 >6 5 7 2 6 ® 9 = > 6 5, 5 2 d9 2 5  . 2 > 2 6d57872 6®9 =2>65,52d 925=c µ 62 224?5® 2 =2>659 5223>56 2C7 µ? 6¶2 .¶ 5 2 ?2 32 55 65 5 -5¥82 15 8 5 2 52 2 H 5 2 = > 6 59 2 ?2 3 5 5 6 5  52  @ +2  H 5  56 ?2 3 3 2   ? 55/57c52dH2?CJp5672 5c,·222W5 2 4+9 ?52 h93)2 6, d522 d9 ?2 325565 56< 585 -5 6, 4d62 C 5 D52 W5 @ 6 2 4 5  K 5 9  W B? ,2 4 ®2 >65H2¹ 9 52?235565-5 ¸5 = 9 2 2C 4 5 .2 , C@+2 56 kc 22 ?5 2®C2 7 @ +D¦5 »¼½¾¿ µ 2 4 2 :C 6 3 º3 5 66 K ? À¼Á¿Â¿ÃÄſļÀÆÇÈÉÄ»¼½¾¿À¼Á¿Â¿ÃÄſļÀÆÇÈÉÄÂÀ¼Ê»ÀÆH 2 5 *-55 5 K5569 )J 45 µ2 56 c¹ 556J p852 62¶2» 2 d5-5 2 3 4 5 69  , 2 d5 6 > 2  > 65 ¼½¾¿À¼Á¿ ¿ÃÄſļÀÆÇÈÉÄÂÀ¼Ê»ÀÆ9 »¼½¾¿À¼Á¿Â¿ÃÄſļÀÆÇÈÉÄÂË ÌÍÎϣЮ©ª 9 6?233ÐÑO234562?567Ò5Ó « .Ô4b08[562+56,-@7D9 52 .5 Ó ® 5 4 =2>65,52d92562 2d 01 234567 89 057 6 0 11 00 11 01 !!! 0! !1"!! 0 !1" 0" !0" 0# !!"# 0 !## 0 !"0 0 ! 0 !! 5$%&%'4(%)6*'(6&+66&)7 ,-,-./0123/425267827/39:;<75 =6'>'T% >4? %' @A6B(C DEFGHIEJHKHLMNHMEIOPQRMK6B& 6 B S U NHMEIOPQRMK'>BV@6BS6'W@DEFGHIEJH KHLMNHMEIOPQRMKIEXDIO6'>IYZMNHMEIO [C6(\'%B(\%6]'B^@A_) @C%?6BCBW `'_6ab6%c%%B d(6Be(>('f('B6ghi'>_6j'> ) kB'l Bm 6 4 g% n%' oB(89 5 8 ))) 4& )l6(%l &( '%%676 B7 ' S l) B c' p ' 9q 5 l & '  ( ) ) ^ 4& % B (6 ( r 6 ( r s ' >% c' B p ' tu5 l & ) ' % 4) 4l 6 ( ' & &'y'(6> & 7% y'3 5 40 '' 40 6Ba&l6 6Uv '>'wx6 34'Bh) '> z 'gT (\3 6 y0 0! {LD|Y}DYMY~HD€LIL‚MHI}€ƒILI}„…†‡ˆ‰IY„……„ˆ‰Ša&4 HD}DYMY~}I|HD9428 Œ6($%8Ž 6 'q >‹'L%0 v( "3l S'3'6@' '7l00Ž0175a&4)n(\ 6'>^k' %' Uf '`'' B6 B]% 6Be($o >(6 'fV'('B B6g hi@' >%W% U' W(y''B6 >gj 'r' _6 B d'( 6 p 4 p%6 Al @@B46 B@g' @c C]‘'(B4o 6%(gB6 'dW% (6BW e(>y('>B '6BA 6 B S l h i k ( 4% % B> S '^ fB’'>“ ,-”-3•7/–—75–˜63™š7›œ3/.ž6/Ÿ  3;¡75 ¢067 5t&>47 £‘( c6]'B¤¥¦§¨©ª6«6 ¬­ ®¯°¥±²°§³³°¥´­±²°§µ¶³³ ·¸@'>¹'> ¬ ®»¼½°¥³ º $o 6 6 ( r % B m ' ¾ '> ( k '% U 6 ' B y ' > @  @ B @ 46  6h¾'> 6(%\ &@Ç6(¦'¿ '%6('5ÀÁ 77v@ fÆB 'B^ (4 ÃtÄ6 Å( ^h'5 ‘%=¶B& ­ @hi%ac% Bh¾'>)(6Å(^h‘%f Ç­ ® ¬¬­º ® v(\ll Bh¾'>)(%U¥ ›7/:È,-”-É-ÊËÌÍOF¤¥¦§¨©ªPÎ~ÏIÐFZI|ÑME€ÒMKIEÑ ÓÇ­ÓÔÕ¦Ö¶× 96'>6B%6g6%B%W4o64Ø %U c6]'B'>Ø ' B (r'5 4o 6% B d(6 Be(> ('6B%6g7'r'6%B%Ù'6 'B B @ 46 6 h ¾ ' > '4Ø ¬Ú­ 6Å(^h‘%¶@lBh¾'>)(4Ø ¬Úºhi%ac%'B'Bh) Û°¥±¥³°¥´­±¥³ ¬­ ® Ú Û°¥±¥³ÜÝ ¬Úº® Ü
- Xem thêm -