Tài liệu U nang tuyến tụy

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

u nang tuyến tụy
U nang tôy Ts. NguyÔn Duy HuÒ U nang tôy: hoµn c¶nh ph¸t hiÖn § L©m sµng d¹ng § Khèi sê thÊy § Ph¸t hiÖn khèi nang Siªu ©m CLVT U nang tôy §¹i c-¬ng (1) U nang tuyÕn U nang tuyÕn nhá thanh dÞch U nang tuyÕn vµ ung th- nang tuyÕn dÞch nhÇy TIPMP (Tumeurs Intracanalaires Papillaires Mucineuses du PancrÐas ): ):U U èng tôy C¸c u nang kh¸c U b¹ch m¹ch d¹ng nang U nhó d¹ng nang Nang bÈm sinh Nang ®¬n ®éc Tôy ®a nang • Von Hippel Lindau nhó dÞch nhÇy trong U nang tôy §¹i c-¬ng (1) U d¹n nang Ung th- tuyÕn (ho¹i tö) Di c¨ c¨n tôy U tôy néi tiÕt Gi¶ u tôy Nang gi¶ tôy U nang tôy U nang tuyÕn thanh dÞch Tæn th-¬ng nang C¸c nang nhá ë trung t©m, c¸c nang lín ë ngo¹i vi (2(23cm) NhiÒu v¸ch ng ng¨ ¨n, trung t©m x¬ ho¸ +/+/- v«i Dich trong nang lµ thanh dÞch hoÆc ch¶y m¸u • KT thay ®æi 3 3--4cm, cã thÓ >10cm 2n÷ 2n ÷/1nam Tæn th-¬ng lµnh tÝnh (2tr-êng hîp ¸c tÝnh ho¸ trong y v¨n) nang tuyÕn nhá thanh dÞch Siªu ©m Khèi kh«ng ®Òu, chñ yÕu tt¨ ¨ng ©m, +/ +/-- v«i ho¸ trung t©m Nang l¬n h¬n ë ngo¹i vi U < 2cm siªu ©m näi soi cã gi¸ trÞ nang tuyÕn nhá thanh dÞch CLVT Khèi gi¶n tû träng H×nh tæ ong sau khi tiªm CQ +/-- v«i ho¸ trung t©m +/ nang tuyÕn nhá thanh dÞch nang tôy U nang tuyÕn vµ ung thnang tuyÕn dÞch nhÇy Tæn th-¬ng nang 1-2 nang víi thµnh +/+/- dµy Cã nô sïi vµ v¸ch ng¨ ng¨n trong nang +/-- V«i ho¸ ngo¹i vi +/ KT thay ®æi Vi trÝ: th©n th©n--®u«i tôy 70 70--95% 8n n÷ ÷/1nam Tuæi trung b b××nh 40 40--60 nang tôy U nang tuyÕn vµ ung thnang tuyÕn dÞch nhÇy Tæn th-¬ng ¸c tÝnh hoÆc cã kh¶ nang ¸c tÝnh Di c c¨ ¨n gan Th©m nhiÔm sang tæ chøc l©n cËn U nang tuyÕn vµ ung th- nang tuyÕn dÞch nhÇy Siªu ©m Nang ®¬n ®éc ho¹c mét vµi nang Nô sïi vµ v¸ch ng ng¨ ¨n trong nang +/-- v«i ho¸ ngo¹i vi +/ U nang tuyÕn vµ ung th- nang tuyÕn dÞch nhÇy CLVT DÊu hiÖu gièng siªu ©m ung th- nang tuyÕn dÞch nhÇy dic¨ dic¨n gan ung th- nang tuyÕn dÞch nhÇy ung th- nang tuyÕn dÞch nhÇy ung th- nang tuyÕn dÞch nhÇy Thanh dÞch Sè l-îng nang KT nang ³6 £ 2 cm DÞch nh nhÇy Çy <6 > 2 cm §é tin cËy SA 63 à 78 % 93 % CLVT 82 à 93 % 95 % Jonhson et al, Am J Roentgenol 1988; 151 : 11331133 nang tôy U nhó dÞch nhÇy trong èng tôy Tumeurs Intracanalaires Papillaires Mucineuses du Pancréas (TIPMP) « intra ductal papillary and mucinous tumors », « ductectatic mucinous neoplasms » « mucin producing tumor » « mucin mucin--hypersecreting carcinoma » Itai et al, Radiology 1986; 161 : 697-700 697 nang tôy • TIPMP Ph¸t triÓn tõ biÓu m« néi èng tuyÕn chÕ tiÕt dÞch nhÇy Khèi ph¸t triÓn trong èng tuyÕn (èng chÝnh hoÆc èng thøc cÊp) Gi n èng tuyÕn khu tró phÝa th-îng l-u DÞch nhÇy ch¶y ra tõ nhó t¸ trµng Vi trÝ thay ®æi (mãc tôy, thÓ lan to¶) Tæn th-¬ng ¸c tÝnh hoÆc rÊt cã kh¶ n¨ n¨ng ¸c tÝnh
- Xem thêm -