Tài liệu Tuyển tập truyện cổ tích hay nhất thế giới quyển 7

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 421 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 1 MUÅC LUÅC Naâng Baåch Tuyïët ...........................................................................................2 Ngöi nhaâ trong rûâng..................................................................................... 12 Ngoån àeân xanh.............................................................................................18 Ngûúâi bêìy töi trung thaânh.............................................................................24 Ngûúâi da gêëu ...............................................................................................33 Ngûúâi thúå sùn taâi gioãi ...................................................................................39 http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 2 NAÂNG BAÅCH TUY ÏËT Giûäa muâa àöng thaáng giaá, tuyïët rúi xuöëng trùæng nhû böng. Möåt baâ hoaâng hêåu ngöìi khêu bïn cûãa söí khung göî mun, baâ maãi nhòn tuyïët nïn kim àêm phaãi tay, ba gioåt maáu rúi xuöëng tuyïët. Thêëy maáu àoã pha lêîn tuyïët trùæng thaânh möåt maâu tuyïåt àeåp, baâ nghô buång: "Ûúác gò ta àeã àûúåc möåt àûáa con trùæng nhû tuyïët, möi àoã nhû maáu vaâ toác àen nhû göî khung cûãa naây". Sau àoá ñt lêu, baâ àeã möåt cö gaái trùæng nhû tuyïët, àoã nhû maáu vaâ toác àen nhû mun; vò vêåy baâ àùåt tïn con laâ Baåch Tuyïët vûâa ra àúâi thò meå chïët ngay. Möåt nùm sau, vua lêëy vúå khaác. Baâ naây àeåp lùæm nhûng kiïu cùng tûå phuå, khöng muöën ai àeåp bùçng mònh. Baâ coá möåt caái gûúng thêìn, khi soi, baâ hoãi: Gûúng kia ngûå úã trïn tûúâng, Nûúác ta ai àeåp àûúåc dûúâng nhû ta? Thò gûúng àaáp: - Têu hoaâng hêåu, hoaâng hêåu àeåp nhêët nûúác aå. Biïët gûúng noái thêåt, baâ rêët sung sûúáng. Nhûng Baåch Tuyïët caâng lúán caâng àeåp. Nùm lïn baãy, cö àeåp nhû tiïn sa, àeåp hún caã hoaâng hêåu. Möåt höm hoaâng hêåu laåi hoãi gûúng: http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 3 Gûúng kia ngûå úã trïn tûúâng, Nûúác ta ai àeåp àûúåc dûúâng nhû ta? Thò gûúng àaáp: Xa kia baâ àeåp nhêët trêìn, Ngaây nay Baåch Tuyïët muön phêìn àeåp hún. Hoaâng hêåu nghe noái giêåt mònh, ghen tûác taái mùåt ài. Tûâ àoá möîi khi thêëy Baåch Tuyïët, hoaâng hêåu laåi tûác àiïn lïn. Ngaây möåt thïm kiïu ngaåo vaâ àöë kyå, baâ luác naâo cuäng bûát rûát. Baâ cho goåi möåt ngûúâi ài sùn àïën baão: - Ngûúi haäy àem con beá naây vaâo rûâng cho khuêët mùæt ta. Giïët chïët noá ài, mang tim gan noá vïì àêy laâm bùçng. Ngûúâi ài sùn vêng lïånh, àem cö beá ài. Khi baác lêëy dao ra àïí choåc tiïët thò cö beá vö töåi van khoác: - Baác úi, baác àûâng giïët chaáu, chaáu xin úã laåi trong rûâng khöng vïì nhaâ nûäa. Baác thêëy cö beá xinh àeåp quaá, thûúng haåi baão: - Töåi nghiïåp, thöi chaáu ài ài. Baác nghô buång: "Röìi thuá dûä cuäng àïën ùn thõt noá mêët". Nhûng baác thêëy hònh nhû cêët àûúåc möåt gaánh nùång trong loâng vò khöng phaãi giïët ngûúâi. Luác àoá möåt con hoùéng nhoã nhaãy túái. Baác giïët con hoùéng, lêëy tim gan àem vïì nöåp cho hoaâng hêåu, noái döëi laâ tim gan Baåch Tuyïët. Ngûúâi àaân baâ àöåc aác àoá sai àêìu bïëp xaâo xaáo cho muå ùn. Muå àinh ninh àoá laâ tim gan Baåch Tuyïët, ùn kyâ hïët. Möåt mònh thui thuãi trong rûâng röång. Baåch Tuyïët súå haäi, nhòn laá cêy ngoån coã, chùèng biïët laâm gò. Cö cùæm àêìu chaåy, giêîm phaãi gai vaâ àaá nhoån, chaãy caã maáu chên. Thuá dûä lûúå n quanh cö, nhûng khöng àuång chaåm àïën cö. Cö ài moãi caã chên, chêåp töëi, thêëy möåt caái nhaâ nhoã, liïìn vaâo àïí nghó. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 4 Trong nhaâ, caái gò cuäng beá tñ ti, nhng àeåp vaâ saåch lùæm. Trïn baân traãi khùn trùæng tinh coá baãy caái àôa con, möît àôa coá möåt caái thòa con, möåt cöëc con. Saát tûúâng kï baãy chiïëc giûúâng nhoã phuã khùn trùæng nhû tuyïët. Baåch Tuyïët àang àoái vaâ khaát, liïìn ùn úã möîi àôa möåt tñ rau, tñ baánh, vaâ uöëng úã möîi cöëc möåt húáp rûúåu vang, vò cö khöng muöën ai phaãi mêët phêìn. Cö mïåt quaá, muöën ài nguã, nhûng khöng giûúâng naâo nùçm vûâa, caái thò daâi quaá, caái laåi ngùæn quaá. Cö thûã àïn caái thûá baãy múái thêëy vûâa, liïìn vaâo àoá nguã. Töëi mõt, caác ngûúâi chuã cùn nhaâ múái vïì: àoá laâ baãy chuá luân laâm cöng viïåc àaâo moã. Hoå thùæp baãy ngoån nïn lïn. Hoå caãm thêëy coá ai àaä àïën nhaâ vò thêëy khaác khaác. Möåt chuá noái: "Ai àaä ngöìi vaâo ghïë cuãa töi?". Chuá thûá hai noái: "Ai àaä ùn úã àôa cuãa töi?". Chuá thûá ba noái: "Ai àaä ùn ñt baánh cuãa töi?". Chuá thûá tû noái: "Ai àaä ùn ñt rau cuãa töi?". Chuá thûá nùm noái: "Ai àaä duâng chiïëc dôa cuãa töi?". Chuá thûá saáu noái: "Ai àaä duâng dao cuãa töi?". Chuá thûá baãy noái: "Ai àaä uöëng vaâo cöëc cuãa töi?". Möåt chuá nhòn quanh, röìi ài laåi giûúâng mònh. Thêëy coá chöî truäng úã àïm, chuá beân noái: - Ai àaä treâo lïn giûúâng töi? Nhûäng chuá khaác cuäng laåi giûúâng mònh vaâ noái: "Coá ai àaä nùçm vaâo giûúâng cuãa töi?". Chuá thûá baãy nhòn vaâo giûúâng mònh thêëy Baåch Tuyïët àang nguã. Chuá goåi caác chuá kia àïën. Ai nêëy àïìu ngaåc nhiïn. Hoå cêìm baãy ngoån àeân soi Baåch Tuyïët vaâ reo lïn: "Laåy chuáa! Cö beá naây àeåp quaá". Caác chuá mûâng lùæm, àïí yïn cho cö nguã. Suöët àïm, chuá luân thûá baãy nùçm gheá nhúâ saáu chuá kia, möîi giûúâng möåt luác. Saáng höm sau, Baåch Tuyïët dêåy, thêëy baãy chuá luân, cö hoaãng súå, nhûng hoå thên mêåt hoãi: - Cö tïn laâ gò? Cö àaáp: - Em laâ Baåch Tuyïët. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 5 Hoå laåi hoãi: - Sao cö laåi túái àêy? Cö kïí cho hoå nghe laâ gò gheã muöën giïët cö, ngûúâi ài sùn àaä àïí cho cö söëng, cö àaä chaåy suöët ngaây maäi cho àïën khi thêëy nhaâ hoå. Caác chuá luân baão cö: - Cö coá muöën giuáp chuáng töi möåt tay, laâm caác viïåc trong nhaâ naây khöng? Cö seä nêëu núáng, laâm giûúâng, giùåt giuä, khêu vaá, thïu thuâa, cö queát tûúác, don deåp töët, thò úã laåi àêy vúái chuáng töi, cö seä chùèng thiïëu thûá gò. Baåch Tuyïët noái: - Vêng em xin àa taå. Tûâ àoá Baåch Tuyïët úã vúái caác chuá luân. Cö laâm cöng viïåc nöåi trúå. Saáng súám, caác chuá luân vaâo moã lêëy quùång vaâ vaâng cho àïën chiïìu töëi, Baåch Tuyïët laâm thûác ùn sùén àïí cho hoå vïì ùn. Suöët ngaây, cö úã nhaâ möåt mònh. Caác chuá luân dùån cö: - Cêín thêån àïì phoâng muå gò gheã àêëy! Thïë naâo röìi muå cuäng biïët laâ cö úã àêy. Àûâng cho ai vaâo nhaâ àêëy! Hoaâng hêåu àinh ninh laâ ùn tim gan Baåch Tuyïët röìi muå chùæc rùçng tûâ nay mònh àeåp nhêët àúâi. Baâ laåi gûúng hoãi: Gûúng kia ngûå úã trïn tûúâng, Nûúác ta ai àeåp àûúåc dûúâng nhû ta? Gûúng àaáp: Xa kia baâ àeåp nhêët trêìn, Ngaây nay Baåch Tuyïët muön phêìn àeåp hún. Naâng úã khuêët nuái non, Taåi nhaâ cuãa baãy chuá luân xa xa. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 6 Baâ giêåt mònh vò biïët rùçng gûúng khöng bao giúâ noái sai, ngûúâi ài sùn àaä lûâa baâ vaâ Baåch Tuyïët coân söëng. Baâ laåi nghô caách haåi Baåch Tuyïët. Baâ àûáng ngöìi khöng yïn vò thêëy mònh chûa àeåp nhêët nûúác. Sau baâ tòm ra möåt kïë: baâ böi mùåt vaâ ùn mùåc giaã laâm möåt baâ laäo baán haâng xeán, khöng ai nhêån ra àûúåc. Baâ caãi trang röìi vúåt baãy ngoån nuái àïën nhaâ baãy chuá luân kia, goä cûãa noái: - Laäo coá haâng àeåp baán àêy. Baåch Tuyïët nhòn qua cûãa söí noái: - Chaâo baâ, baâ baán gò àêëy? - Toaân laâ cuãa àeåp, dêy buöåc, aáo loát àuã caác maâu. Röìi muå cho cö xem möåt chiïëc ao loát cheän bùçng xa-tanh nguä sùæc. Baåch Tuyïët nghô: "Baâ naây tûã tïë, mònh cho vaâo àûúåc". Cö beân múã cûãa cho muå vaâo vaâ mua chiïëc aáo loát. Muå baão cö: - Con úi, con buöåc vuång lùæm, laåi àêy, baâ buöåc cho. Baåch Tuyïët khöng chuát e ngaåi, àïí muå buöåc höå. Muå buöåc thoùn thoùæt, thñt chùåt quaá, Baåch Tuyïët khöng thúã àûúåc nûäa, ngaä lùn ra bêët tónh nhên sûå. Muå noái: - Thïë laâ hïët àúâi con àeåp nhêët. Röìi muå vöåi vaä ra vïì. Töëi àïën baãy chuá luân vïì nhaâ, thêëy Baåch Tuyïët nùçm xoaâi trïn mùåt àêët, khöng àöång àêåy thò hoaãng súå lùæm. Hoå nhêëc cö lïn, thêëy aáo loát buöåc chùåt quaá, beân cùæt àöi ra. Cö laåi khe kheä thúã, röìi dêìn dêìn söëng laåi. Sau khi nghe cö kïí chuyïån vûâa xaãy ra, caác chuá luân baão cö: - Con muå baán haâng àuáng laâ muå hoaâng hêåu àöåc aác. Tûâ raây cö phaãi cêín thêån, chuáng töi vùæng nhaâ thò chúá coá cho ai vaâo nheá. Vïì túái nhaâ, muå dò gheã àïën trûúác gûúng vaâ hoãi: http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 7 Gûúng kia ngûå úã trïn tûúâng, Nûúác ta ai àeåp àûúåc dûúâng nh ta? Gûúng àaáp: Xa kia baâ àeåp nhêët trêìn, Ngaây nay Baåch Tuyïët muön phêìn àeåp hún. Naâng úã khuêët nuái non, Taåi nhaâ cuãa baãy chuá luân xa xa. Nghe noái vêåy, hoaâng hêåu caãm thêëy maáu söi lïn vò cùm giêån, muå biïët laâ Baåch Tuyïët àaä àûúåc cûáu söëng laåi. Muå noái: "Àûúåc röìi, thïë naâo tao cuäng lêåp mûu trûâ àûúåc maây". Röìi muå phuâ pheáp laâm möåt caái lúåc coá thuöëc àöåc vaâ mùåc giaã laâm möåt baâ laäo khaác lêìn trûúác. Muå vúåt baãy ngoån nuái ài àïën nhaâ baãy chuá luân, goä cûãa vaâ noái: Baâ coá haâng àeåp baán àêëy. Baåch Tuyïët ngoá qua cûãa söí, noái to: - Baâ ài ài, töi khöng àûúåc pheáp cho ai vaâo àêu. Muå giaâ noái: - Thò ai cêëm con xem cú chûá? Röìi noá giú cho Baåch Tuyïët xem caái lúåc coá thuöëc àöåc. Cö thñch caái lúåc quaá, xiïu loâng chaåy ra múã cûãa. Àöi bïn thoaã thuêån mua baán xong, muå giaâ noái: - Àïí baâ chaãi cho àeåp nheá. Baåch Tuyïët chùèng ngêìn ngaåi gò, àïí cho muå chaãi àêìu. Lúåc múái àuång vaâo toác, Baåch Tuyïët àaä bõ àöåc, ngaä lùn ra bêët tónh nhên sûå. Con muå gian aác noái: - Thïë laâ caái àeåp tuyïåt vúâi àaä ài àúâi nhaâ ma. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 8 Röìi muå boã ài. May sao bêëy giúâ àaä muöån. Chùèng mêëy chöëc, baãy chuá luân vïì. Thêëy Baåch Tuyïët nùçm chïët cûáng dúái àêët, hoå nghi ngay thuã phaåm laâ muå dò gheã. Hoå tòm thêëy caái lúåc trïn àêìu Baåch Tuyïët. Vûâa gúä lúåc ra thò Baåch Tuyïët söëng laåi ngay, kïí laåi sûå viïåc cho caác chuá nghe. Caác chuá dùån cö phaãi cêín thêån. Bêët cûá ai àïën cuäng àûâng múã cûãa cho vaâo. Hoaâng hêåu vïì nhaâ soi gûúng hoãi: Gûúng kia ngûå úã trïn tûúâng, Nûúác ta ai àeåp àûúåc dûúâng nh ta? Gûúng vêîn traã lúâi nhû trûúác: Xa kia baâ àeåp nhêët trêìn, Ngaây nay Baåch Tuyïët muön phêìn àeåp hún. Naâng úã khuêët nuái non, Taåi nhaâ cuãa baãy chuá luân xa xa. Nghe thêëy thïë, hoaâng hêåu tûác àiïn lïn, noái: - Con Baåch Tuyïët, maây phaãi chïët, duâ tao coá mêët maång cuäng cam. Muå vaâo möåt caái phoâng rêët kñn trong lêu àaâi, núi khöng ai àûúåc bûúác chên túái. Muå têím thuöëc àöåc vaâo möåt quaã taáo. Quaã taáo tröng rêët ngon, nûãa àoã nûãa trùæng, ai thêëy cuäng muöën ùn, nhûng cùæn möåt miïëng laâ chïët tûúi. Sau khi àaä chuêín bõ quaã taáo, muå böi mùåt, ùn mùåc giaã laâm möåt baâ nöng dên, vûúåt baãy ngoån nuái àïën nhaâ baãy chuá luân. Muå goä cûãa. Baåch Tuyïët thoâ àêìu qua cûãa söí, noái: - Töi khöng àûúåc pheáp cho ai vaâo àêu. Baãy chuá luân àaä cêëm röìi. Muå nöng dên kia baão: - Thöi cuäng àûúåc. Töi muöën àêíy chöî taáo naây ài. Àïí töi cho cö möåt quaã. Baåch Tuyïët noái: http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 9 - Khöng, chaáu khöng àûúåc pheáp lêëy gò àêu. Muå giaâ noái: - Cö súå ùn phaãi thuöëc àöåc ? Tröng àêy naây, töi böí quaã taáo ra laâm àöi, cö ùn nûãa àoã àeåp, töi ùn nûãa trùæng nheá. Muå giaâ boã thuöëc àöåc vaâo quaã taáo rêët kheáo, chó nûãa àoã coá thuöëc àöåc thöi. Baåch Tuyïët theâm ùn quaã taáo quaá, thêëy muå ùn taáo maâ khöng sao caã, cö beân cêìm lêëy phêìn muå àûa. Cö vûâa cùæn möåt miïëng thò ngaä lùn ra chïët. Muå gûúâm gûúâm nhòn cö, cûúâi khanh khaách, noái: - Trùæng nhû tuyïët, àoã nhû maáu, àen nhû mun, lêìn naây nhûäng thùçng luân hïët àûúâng cûáu söëng maây. Khi vïì àïën cung hoaâng hêåu hoãi : Gûúng kia ngûå úã trïn tûúâng, Nûúác ta ai àeåp àûúåc dûúâng nhû ta? Gûúng àaáp: - Têu hoaâng hêåu, hoaâng hêåu àeåp nhêët nûúác aå. Luác àoá, loâng muå múái àûúåc thû thaái, sûå thû thaái cuãa keã àöë kyå. Nhûäng chuá luân vïì nhaâ thêëy Baåch Tuyïët àaä tùæt thúã nùçm daâi trïn mùåt àêët. Hoå nêng cö dêåy, tòm xem coá dêëu vïët chêët àöåc naâo khöng. Hoå núái aáo cho cö, chaãi àêìu cho cö, lêëy nûúác vaâ rûúåu tùæm rûãa cho cö, nhûng chùèng ùn thua gò, cö chïët thêåt röìi. Hoå àùåt cö lïn giûúâng. Caã baãy ngûúâi ngöìi quanh thi haâi than khoác roâng raä ba ngaây. Hoå muöën chön cö, nhûng thêëy sùæc mùåt cö tûúi, maá cö ûãng höìng nhû ngûúâi söëng, thò noái: "Ai núä vuâi cö xuöëng àêët àen". Hoå àùåt xaác cö vaâo möåt cöî quan taâi bùçng thuyã tinh, tröng roä möìn möåt, vaâ khùæc tïn cö bùçng chûä vaâng, àïì roä cö laâ möåt naâng cöng chuáa. Röìi hoå àem quan taâi lïn nuái, cùæt phiïn nhau canh gaác. Àïën caã loaâi vêåt cuäng àïën viïëng Baåch Tuyïët, trûúác hïët laâ cuá, röìi àïën quaå, sau cuâng laâ möåt con chim böì cêu. Xaác Baåch Tuyïët àïí trong quan taâi àaä lêu maâ sùæc mùåt vêîn tûúi nhû nguã, vêîn trùæng nhû tuyïët, àoã nhû maáu, toác àen nhû mun. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 10 Möåt höm, coá Hoaâng tûã ài rûâng vïì muöån, túái nhaâ caác chuá luân xin nguã nhúâ. Hoaâng tûã tröng thêëy trïn nuái coá chiïëc quan taâi trong coá Baåch Tuyïët, ngoaâi àïì chûä vaâng. Hoaâng tûã liïìn baão caác chuá luân: - Caác chuá àïí cho ta caái quan taâi kia, muöën lêëy bao nhiïu ta cuäng traã. - Hoaâng tûã coá traã chuáng töi möåt nuái vaâng, möåt biïín baåc chuáng töi cuäng khöng baán. Hoaâng tûã noái: - Thïë thò caác chuá biïëu ta vêåy, vò ta maâ khöng àûúåc tröng thêëy Baåch Tuyïët thò ta khöng thïí söëng àûúåc. Ta seä yïu naâng vaâ chùm soác naâng, coi naâng laâ ngûúâi yïu cuãa ta. Nghe Hoaâng tûã noái thïë, caác chuá luân töët buång àöång loâng thûúng vaâ bùçng loâng cho. Hoaâng tûã sai thõ vïå khiïng quan taâi ài. Ngûúâi khiïng vêëp phaãi rïî cêy, laâm nêíy ngûúâi Baåch Tuyïët lïn. Baåch Tuyïët nön miïëng taáo coá thuöëc àöåc ra. Tûác thò naâng söëng laåi, múã mùæt, nêng nùæp quan taâi lïn, ngöìi nhoãm dêåy, kïu lïn: - Trúâi úi, àêy laâ àêu? Hoaâng tûã mûâng rúä noái: - Naâng úã àêy vúái ta. Röìi Hoaâng tûã kïí cho Baåch Tuyïët nghe àêìu àuöi cêu chuyïån. Hoaâng tûã noái tiïëp: - Ta yïu naâng nhêët àúâi. Naâng haäy vïì cung àiïån vua cha vúái ta, naâng seä laâm vúå ta. Baåch Tuyïët vui veã theo goát Hoaâng tûã vïì cung. Lïî cûúái àûúåc cûã haânh rêët long troång. Muå dò gheã gian aác cuäng àûúåc múái àïën dûå tiïåc. Muå ùn mùåc löång lêîy, àïën gûúng soi vaâ hoãi: Gûúng kia ngûå úã trïn tûúâng, http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 11 Nûúác ta ai àeåp àûúåc dûúâng nhû ta? Gûúng àaáp: Têu baâ, baâ àeåp tuyïåt trêìn, Nhûng baâ hoaâng múái muön phêìn àeåp hún. Muå gian aác chûãi àöíng möåt cêu, súå run lïn. Múái àêìu muå toan khöng ài ùn cúái, nhûng muå àûáng ngöìi khöng yïn, söët ruöåt ài xem mùåt cö dêu. Muå bûúác vaâo vaâ nhêån ra ngay Baåch Tuyïët, súå quaá àûáng thêìn ngûúâi ra, khöng nhuác nhñc àûúåc, röìi quaã tim àöåc aác cuãa muå vúä tan, muå lùn ra chïët. Cêu chuyïån kïí vïì naâng Baåch Tuyïët xinh àeåp luön phaãi àöëi phoá vúái baâ gò gheã àöåc aác vaâ baãy chuá luân töët buång. Qua àoá noái lïn rùçng nhûäng ngûúâi lûúng thiïån, töët buång seä àûúåc húãng haånh phuác, nhûäng keã àöåc aác seä bõ trûâng phaåt. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 12 NGÖ I NHAÂ TRONG R ÛN Â G Coá möåt baác tiïìu phu ngheâo söëng vúái vúå vaâ ba con gaái trong tuáp lïìu nhoã ven möåt khu rûâng heão laánh. Möåt buöíi súám, luác sùæp ài laâm baác dùån vúå: "Trûa nay mònh àïí àûáa lúán mang thûác ùn vaâo rûâng cho ta nheá, töi vïì súå laâm khöng hïët viïåc". Baác noái thïm: "Àïí noá khoãi laåc, töi seä àem theo möåt tuái kï raãi doåc löëi ài". Mùåt trúâi vûâa lïn túái giûäa àónh àêìu, cö con gaái lúán xaách möåt liïîn chaáo àêìy lïn àûúâng. Nhng luä seã àöìng vaâ seã rûâng, luä sún ca vaâ hoåa mi, luä saáo sêåu vaâ phuâ dung àaä nhùåt hïët caác haåt kï tûâ lêu röìi, cö beá khöng thïí naâo tòm àûúåc dêëu hûúáng àûúâng nûäa. Cö cûá liïìu ài, maäi cho túái khi mùåt trúâi àaä lùån vaâ àïm xuöëng nghe cêy cöëi rò raâo trong boáng töëi, laåi nghe tiïëng cuá ruác, cö bùæt àêìu súå. Chúåt cö thêëy phña xa coá aánh àeân lêëp loá sau haâng cêy. Cö nghô buång chùæc laâ úã àoá coá ngûúâi, mònh coá thïí túái xin nguã àûúåc. Cö ài vïì phña aánh àeân. Chó möåt luác sau, cö àaä túái möåt ngöi nhaâ, cûãa söí coá aánh àeân. Cö goä cûãa. Möåt gioång khaân khaân tûâ trong noái ra: "Cûá vaâo". Cö bûúác lïn nïìn nhaâ töëi moâ goä cûãa. "Cûá vaâo ài". Laåi coá tiïëng goåi. Cö múã cûãa thêëy möåt öng giaâ toác hoa rêm ngöìi bïn baân, àêìu àùåt lïn hai baân tay, choâm rêu baåc raãi qua mùåt baân gêìn àïën àêët. Laåi coá ba con vêåt àang nùçm bïn loâ sûúãi: möåt con gaâ maái, möåt con gaâ tröëng vaâ möåt con boâ sûäa coá böå löng àöëm sùåc súä. Cö http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 13 beá kïí cho öng cuå nghe chuyïån cuãa mònh vaâ xin nguã nhúâ möåt àïm. Öng cuå quay laåi hoãi mêëy con vêåt: úái gaâ maái! úái gaâ tröëng! úái boâ hoa löng àöëm! Chuáng maây nghô sao? "Àûúåc", mêëy con vêåt àöìng thanh traã, nh thïë laâ chuáng maây àaä bùçng loâng. Öng cuå baão: "úã àêy chùèng thiïëu möåt thûá gò, con haäy xuöëng bïëp nêëu bûäa ùn töëi cho chuáng ta ài". Cö beá xuöëng bïëp, thêëy quaã laâ thûá gò cuäng thûâa thaäi. Cö nêëu bûäa ùn thêåt ngon, song quïn khuêëy mêët mêëy con vêåt. Cö bng lïn doån trïn baân möåt baân àêìy röìi ngöìi vaâo cuâng ùn vúái öng cuå cho àúä àoái loâng. ùn xong cö hoãi: "Con mïåt lùæm, giúâ chó muöën nùçm nguã, giûúâng úã àêu xin cuå chó giuâm". Mêëy con vêåt àöìng thanh àaáp: Cö àaä ùn vúái cuå êëy, Cö àaä uöëng vúái cuå êëy, Cö chùèng àoaái túái boån naây Giúâ nguã àêu, cö liïåu lêëy. Öng cuå baão cö beá: "Con cûá lïn gaác, seä thêëy möåt caái phoâng coá hai caái giûúâng, traãi khùn trùæng, ta cuäng buöìn nguã röìi àêy". Cö beá treâo lïn, giuä giûúâng traãi khùn xong, cö nùçm quay ra nguã khöng àúåi öng giaâ. Möåt laát sau öng cuå cuäng lïn soi àeân thêëy cö àaä nguã say röìi, öng cuå lùæc àêìu, múã luön möåt caái cûãa hêìm cho cö beá rúi xuöëng àoá. Maäi höm sau, baác tiïìu phu múái vïì nhaâ. Baác mùæng baác gaái àaä àïí baác phaãi nhõn àoái suöët ngaây. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 14 Baác gaái phên trêìn: "Coá phaãi taåi töi àêu, con beá lúán àem bûäa tra cho mònh. Chùæc hùèn noá laåc àêu röìi, mai noá vïì". Höm sau trúâi cha saáng, baác tiïìu phu àaä dêåy àïí laåi ài rûâng: baác dùån vúå àïí con gaái thûá hai mang bûäa tra vaâo rûâng cho baác. "Töi seä àem theo möåt tuái àöî. Höåt àöî nhónh hún haåt kï, dïî thêëy hún, khöng súå con laåc nûäa". Àïën tra cö thûá hai àem bûäa àïën chöî böë. Song cuäng nh ngaây höm trûúác, àöî àaä bõ chim rûâng ùn saåch röìi. Cö beá ài loanh quanh trong rûâng, töëi höm àoá cö cuäng túái cùn nhaâ coá öng cuå rêu baåc. Cö cuäng xin ùn vaâ xin troå. Öng cuå quay laåi hoãi ba con vêåt: úái gaâ maái! úái gaâ tröëng! úái boâ hoa löng àöëm! Chuáng maây nghô sao? Ba con vêåt àöìng thanh traã lúâi: "Àûúåc !". Moåi viïåc sau àoá laåi xaãy ra hïåt nh höm trûúác. Cö beá nêëu möåt bûäa ùn ngon, cuâng ngöìi ùn uöëng vúái öng cuå, song khöng àoaái hoaâi gò túái ba con vêåt. Àïën luác cö hoãi chöî nguã. Ba con vêåt àöìng thanh àaáp: Cö àaä ùn vúái cuå êëy, Cö àaä uöëng vúái cuå êëy, Cö chùèng àoaái túái boån naây Giúâ nguã àêu, cö liïåu lêëy. Sau khi cö nguã röìi, öng cuå lïn nhòn cö lùæc àêìu. Öng cuå cuäng cho cö tuåt xuöëng hêìm nh cö chõ. Saáng höm sau, baác tiïìu phu dùån vúå: "Bûäa nay mònh àïí con beá uát noá mang caái ùn cho töi vêåy. Con beá ngoan biïët vêng lúâi, noá seä ài àïën núi vïì àïën chöën, chùèng giöëng nhû caác chõ noá àêu! Hai àûáa êëy cûá nhû mêëy con ong daåi, suöët ngaây bay nhúãn nhú". http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 15 Baác gaái khöng ng nïn hoãi laåi: "Thïë laåi muöën mêët nöët caã àûáa con gaái töi cûng nhêët hay sao?". Baác trai àaáp: "Mònh àûâng lo, con beá êëy thöng minh vaâ rêët khön, noá seä khöng laåc àêu. Vaã bûäa nay töi àem àöî Haâ Lan ài kia maâ. Giöëng àöî naây to hún giöëng àöî thúâng, mêët dêëu àûúâng sao àûúåc!". Nhng àïën luác con beá con mang laân ài thò doåc àûúâng coá bao nhiïu höåt àöî àêåu àïìu vaâo diïìu luä gaâ rûâng caã röìi. Cö chùèng coân biïët àûúâng ài löëi naâo nûäa. Cö beá con lo lùæng, cö lo böë àoái, lo khöng vïì thò meå seä than vaän. Töëi àïën, thêëy coá aánh àeân, cö theo hûúáng àoá lêìn túái. Cö noái rêët lïî pheáp, xin nguã nhúâ möåt àïm. Öng cuå giaâ rêu baåc quay laåi hoãi mêëy con vêåt: úái gaâ maái! úái gaâ tröëng! úái boâ hoa löng àöëm! Chuáng maây nghô sao? "Àûúåc", chuáng àöìng thanh traã lúâi. Cö beá bûúác ngay túái loâ sûúãi chöî mêëy con vêåt nùçm, kheä vuöët ve böå löng oáng múåt cuãa hai con gaâ, röìi laåi xoa àêìu con boâ löng àöëm. Sau àoá theo lúâi öng cuå dùån, cö ài nêëu ùn. Nêëu xong, bng baát ra baân àêu àêëy. Cö tûå hoãi: "Mònh no maâ àïí mêëy con vêåt khön ngoan kia nhõn àoái coá àaânh loâng khöng? Ngoaâi êëy thiïëu gò thûác ùn phaãi cho chuáng ùn no caái àaä". Cö ài lêëy luáa maåch rùæc cho hai con gaâ ùn vaâ ài bï vaâo cho con boâ caã möåt öm rúm ngaát muâi thúm. Cö tròu mïëm noái vúái mêëy con vêåt: "Chuác caác baån ùn ngon nheá. Nïëu khaát, töi seä laåi ài kiïëm nûúác maát vïì cho maâ uöëng". Noái àoaån, cö ài xaách möåt thuâng nûúác àêìy. Hai con gaâ nhaãy lïn meáp thuâng, chuáng cûá nhuáng moã xuöëng nûúác, röìi laåi vún cöí lïn möåt höìi, uöëng nh giöëng chim thúâng laâm. Coân boâ ta laâm thùèng möåt húi ra troâ. Cho mêëy con vêåt ùn uöëng no nï röìi, cö beá múái laåi ngöìi vaâo baân ùn nöët nhûäng thûác ùn öng cuå coân boã thûâa laåi. Möåt luác sau, àöi gaâ bùæt àêìu ruác àêìu dúái caánh. Boâ cuäng chúáp mùæt liïn höìi. Cö beá liïìn hoãi: "Giúâ ta ài nguã röìi chûá nhó?". http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 16 Phaãi khöng, gaâ maái Phaãi khöng, gaâ tröëng Phaãi khöng, boâ löng àöëm Coá àuáng thïë khöng? Mêëy con vêåt àöìng thanh àaáp: Àuáng, cö àaä ùn vúái boån töi, Cö àaä uöëng vúái boån töi. Cö àaä khöng quïn boån töi. Àïm nay chuác cö ngon giêëc. Cö beá treâo lïn gaác, giuä göëi, traãi khùn àêu àêëy chúâ cho öng cuå ài nùçm, choâm rêu baåc daâi chêëm chên, röìi cö múái lïn giûúâng nguã. Nguã àûúåc möåt giêëc ngon àïën nûãa àïm böîng thêëy nhaâ cûãa tûå lay chuyïín, cö tónh dêåy. Caã böën goác nhaâ bùæt àêìu chuyïín rùng rùæc, caánh cûãa lúán cûá sêåp vaâo röìi laåi tûå múã ra àêåp sêìm sêìm vaâo tûúâng. Xaâ nhaâ nh muöën rúi, gaác nh muöën àöí. Sau àoá, dûúâng nh caã maái nhaâ muöën sêåp. Röìi laåi thêëy yïn tônh, cö beá thêëy mònh chùèng viïåc gò nïn cûá nùçm yïn vaâ nguã laåi. Súám ngaây höm sau, cö tónh dêåy trong aánh nùæng tûúi saáng, vaâ laå cha, cö thêëy mònh àang nùçm trong möåt cùn phoâng lúán, quang caãnh xung quanh vö cuâng löång lêîy. Tûúâng boåc toaân bùçng luåa mêìu laá cêy, laâm nïìn cho nhûäng cuåm hoa vaâng thêåt. Giûúâng nùçm bùçng ngaâ, chùn boåc nhung àoã. Caånh giûúâng coá möåt caái ghïë trïn xïëp möåt àöi haâi thïu àiïím trên chêu. Cö cûá ngúä mònh nùçm mú. Nhng kòa àaä thêëy ba ngûúâi hêìu ùn mùåc rêët sang: Hoå baão cö coá sai baão gò khöng. Cö baão hoå: "Caác baác cûá ra ài, töi seä dêåy ngay àêy. Cûá àïí töi nêëu chaáo cho öng cuå xong töi seä cho gaâ cho boâ löng àöëm ùn sau". Cö nghô buång chùæc öng cuå dêåy röìi. Cö ngoaãnh sang giûúâng bïn xem sao nhng khöng thêëy öng cuå maâ laåi thêëy möåt ngûúâi laå, treã, àeåp. Cö àang ngùæm nghña thò ngûúâi êëy àaä trúã dêåy baão cö: http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 17 - Ta chñnh laâ möåt Hoaâng tûã àaä bõ möåt con muå phuâ thuyã hiïím àöåc phuâ pheáp haäm haåi. Noá àaä biïën ta thaânh möåt öng giaâ toác baåc, àêíy ta úã giûäa rûâng sêu vúái ba ngûúâi hêìu cuäng àaä bõ noá biïën thaânh möåt con gaâ maái, möåt con gaâ tröëng vaâ möåt con boâ sûäa. Pheáp yïu êëy chó àûúåc giaãi khi naâo coá möåt ngûúâi con gaái töët buång túái àêy, khöng nhûäng biïët thûúng ngûúâi maâ biïët thûúng caã giöëng vêåt. Ngûúâi con gaái àoá laâ naâng. Nûãa àïm höm qua, naâng àaä giaãi thoaát cho boån ta, ngöi nhaâ cöí giûäa rûâng àaä thaânh nguyïn hònh laâ cung àiïån cuãa ta trûúác. Àúåi cö dêåy röìi, Hoaâng tûã sai ba ngûúâi hêìu ài múâi böë meå àïën àïí laâm lïî cúái. Cö hoãi: - Nhng hai chõ cuãa thiïëp hiïån giúâ úã àêu? - Ta àaä giam hai cö àoá xuöëng hêìm. Mai ta seä giaãi vaâo rûâng. Hoå seä phaãi hêìu haå möåt ngûúâi àöët than úã àoá cho túái khi naâo hoå biïët sûãa löîi, biïët thûúng yïu suác vêåt, khöng àïí chuáng khoãi àoái khaát.Nhaâ caác em coá nuöi con vêåt naâo trong nhaâ khöng, meâo, choá, hay gaâ,... Àöëi vúái con vêåt naâo cuäng thïë thöi, caác em phaãi luön thûúng chuáng vò chuáng luön giuáp ñch cho ta vaâ khöng phaãi bõ giam nh hai cö chõ trong truyïån naây nheá! http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 18 NGOÅN ÀEÂ N XANH Ngaây xûa, coá möåt ngûúâi lñnh têån tuåy vúái nhaâ vua bao nhiïu nùm trúâi roâng raä. Hïët thúâi chinh chiïën, ngûúâi êëy bõ thûúng nhiïìu, khöng phuång sûå àûúåc nûäa, vua phaán rùçng: - Bêy giúâ ta khöng cêìn àïën ngûúi nûäa, cho ngûúi vïì. Maâ ta cuäng khöng thïí cho ngûúi tiïìn cuãa gò vò ta chó traã cöng cho keã naâo phuång sûå ta thöi. Ngûúâi lñnh giaâ chùèng biïët laâm gò àïí sinh nhai, buöìn baä, ài thú thêín suöët ngaây, buöíi chiïìu àïën möåt khu rûâng. Trúâi töëi, baác thêëy úã àùçng xa coá aánh àeân, baác laåi gêìn thò ra laâ nhaâ möåt muå phuâ thuyã. Baác noái vúái muå: - Xin baâ laâm ún cho töi nguã nhúâ àïm nay vaâ cho töi ùn uöëng chuát àónh vò töi àoái quaá. Muå giaâ àaáp: - Chao öi! Coá ai húi àêu maâ chûáa möåt tïn lñnh laåc àûúâng nh maây. Nhng thöi, tao laâm phuác cho, miïîn laâ maây giuáp tao möåt viïåc. - Viïåc gò húã baâ? - Mai xúái vûúân cho ta. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 19 Ngûúâi lñnh bùçng loâng vaâ höm sau laâm cêåt lûåc, maâ àïën chiïìu töëi vêîn khöng xong. Muå giaâ noái: - Ta biïët höm nay maây laâm àûúåc àïën thïë laâ cuâng. Ta muöën àïí maây úã àêy àïm nay nûäa, nïëu mai maây chõu cheã cuãi cho ta. Ngûúâi lñnh ra cöng laâm suöët ngaây. Töëi àïën muå giaâ laåi baão baác úã laåi àïm nûäa. Muå noái: - Ta chó nhúâ maây tñ viïåc: lêëy úã dûúái giïëng caån sau nhaâ lïn cho ta ngoån àeân ta àaä àaánh rúi xuöëng àêëy. Ngoån àeân àoá saáng xanh le loái, khöng bao giúâ tùæt. Höm sau, muå giaâ àûa ngûúâi lñnh ra giïëng, baão ngöìi vaâo thuáng, röìi roâng dêy xuöëng. Lêëy àûúåc ngoån àeân saáng xanh röìi, baác ra hiïåu cho muå giaâ keáo lïn. Khi muå keáo baác àïën miïång giïëng, muå giú tay àúä lêëy ngoån àeân. Nhûng baác nhêån thêëy muå coá taâ yá, beân baão: - Khöng, khöng, àïí ra khoãi giïëng töi múái àûa àeân cho baâ. Muå giaâ nöíi giêån, buöng dêy ra, àïí cho ngûúâi lñnh rúi xuöëng giïëng, röìi boã ài. ngûúâi lñnh rúi xuöëng àêët êím nïn khöng viïåc gò. Ngoån àeân vêîn chaáy, nhûng biïët laâm thïë naâo cho thoaát! Baác chùæc mònh thïë naâo cuäng chïët. Baác ngöìi möåt luác lêu, trong loâng buöìn baä. Tònh cúâ thoâ tay vaâo tuái, baác thêëy caái àiïëu àaä nhöìi möåt nûãa thuöëc. Baác nghô buång: "Àêy laâ caái thuá cuöëi cuâng cuãa ta àêy", röìi ruát àiïëu chêm vaâo ngoån àeân xanh, vaâ hñt vaâi húi. Khi khoái thuöëc toaã ra khùæp giïëng, möåt ngûúâi beá nhoã, àen xò böîng hiïån ra hoãi baác: - Tha thêìy, thêìy sai gò con aå? Ngûúâi lñnh ngaåc nhiïn hoãi: - Ta coá àiïìu gò sai anh àêu? - Thêìy muöën gò, con phaãi laâm nêëy. - Nïëu vêåy thò trûúác hïët giuáp ta ra khoãi giïëng. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHÊËT THÏË GIÚÁI 20 Ngûúâi beá nhoã àen xò beân dùæt ngûúâi lñnh, àa qua möåt con àûúâng hêìm, khöng quïn cêìm theo ngoån àeân xanh le loái. Ài àûúâng ngûúâi êëy troã cho baác biïët kho vaâng maâ muå giaâ giêëu úã àêëy. Baác lñnh tha höì maâ lêëy cuãa. Lïn àïën mùåt àêët, baác lñnh baão ngûúâi kia rùçng: - Bêy giúâ anh ài troái con muå giaâ laåi vaâ dêîn noá àïën toaâ aán cho ta. Chó laát sau, baác thêëy muå cûúäi meâo rûâng phoáng qua, miïång theát kinh höìn. Ngûúâi beá nhoã laåi hiïån ngay àïën, noái rùçng: - Thûa thêìy, moåi viïåc àaä xong caã röìi, muå phuâ thuyã bõ töëng giam. Thêìy coân sai gò con nûäa khöng? - Bêy giúâ thò thöi, anh cûá vïì nhaâ, nhng hïî ta goåi thò àïën ngay nheá. - Thêìy chaã cêìn goåi, thêìy chó viïåc chêm àiïëu vaâo ngoån àeân xanh laâ con àïën ngay tûác khùæc. Noái xong ngûúâi êëy biïën mêët. Coân baác lñnh laåi quay vïì kinh. Baác sùæm quêìn aáo àeåp, vaâo nhaâ troå sang troång nhêët. Xong xuöi, baác goåi ngûúâi beá nhoã àen thui túái baão: - Ta àaä phuång sûå nhaâ vua trung thaânh maâ nhaâ vua núä töëng ta ài, boã ta chïët àoái, ta phaãi traã thuâ múái àûúåc. Ngûúâi beá nhoã hoãi: - Thêìy sai gò con? - Àïm khuya, khi cöng chuáa nguã say, anh àem cöng chuáa vïì cho ta àïí ta bùæt noá hêìu ta nhû àêìy túá vêåy. Ngûúâi beá nhoã àaáp: - Viïåc àoá àöëi vúái con thò dïî thöi, nhûng nïëu chuyïån vúä lúã ra thò rêët nguy hiïín cho thêìy. Àuáng nûãa àïm, cûãa múã, ngûúâi beá nhoã mang cöng chuáa vaâo. Ngûúâi lñnh quaát: - Hûâ! Cö àaä àïën àêëy aâ? Ài laâm viïåc ngay ài. Lêëy chöíi queát buöìng ngay. http://www.ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -