Tài liệu Tuyển tập truyện cổ tích hay nhất thế giới quyển 3

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 393 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 1 MUÅC LUÅC Baåch Tuyïët vaâ Höìng Hoa......................................................................... 2 Baãy con quaå ............................................................................................... 9 Cêy cuã caãi................................................................................................. 12 Chaâng khöíng löì treã tuöíi ......................................................................... 14 Chim sún ca ............................................................................................. 22 Chim ûng thêìn ........................................................................................ 29 Choån vúå .................................................................................................... 37 Chuá beá ngheâo dûúái nêëm möì ................................................................... 38 Chuá beá tñ hon........................................................................................... 41 http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 2 BAÅCH TU YÏËT VAÂ H ÖÌNG HO A Ngaây xûa coá möåt ngûúâi àaân baâ goáa söëng cö quaånh trong möåt tuáp lïìu gianh. Trûúác cûãa laâ möåt caái vûúân coá hai cêy hoa höìng, möåt cêy ra hoa àoã, möåt cêy ra hoa trùæng. Baâ coá hai cö con gaái, tröng àeåp nhû hai cêy höìng. Vò vêåy baâ àùåt tïn hai con laâ Baåch Tuyïët vaâ Höìng Hoa. Hai cö beá rêët ngoan ngoaän, hay laâm, trêìn gian thûåc hiïëm coá. Baåch Tuyïët dõu daâng, thuây mõ hún Höìng Hoa. Höìng Hoa hay chaåy nhaãy ngoaâi àöìng, haái hoa, bùæt búám. Coân Baåch Tuyïët thò luön úã nhaâ vúái meå, hoùåc giuáp viïåc nöåi trúå, hoùåc àoåc saách cho meå nghe. Hai chõ em yïu nhau lùæm, ài àêu cuäng dùæt tay nhau. Khi Baåch Tuyïët noái: Chõ em chuáng ta khöng rúâi nhau... Thò Höìng Hoa noái tiïëp: ...suöët àúâi. Baâ meå laåi noái thïm: Hai chõ em coá gò cuäng phaãi chia nhau nheá. Hai chõ em thûúâng vaâo rûâng haái quaã daåi. Thuá rûâng thên mêåt àïën hai chõ em, khöng àuång chaåm àïën hai em. Thoã ùn laá trong loâng baân tay hai em. Hoùéng gùåm coã bïn caånh hai em. Húu nhaãy nhoát gêìn hai em. Chim trïn caânh hoát vui tai hai em. Hai em khöng bao giúâ bõ naån. Khi naâo nhúä muöån khöng vïì àûúåc, thò hai http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 3 em nùçm saát nhau trïn thaãm rïu, nguã laåi trong rûâng àïën saáng, meå biïët vêåy nïn cuäng chùèng lo ngaåi gò. Baåch Tuyïët vaâ Höìng Hoa queát tûúác nhaâ cûãa saåch seä lùæm, nhòn vaâo thêåt thñch mùæt. Muâa heâ thò Höìng Hoa laâm cöng viïåc nöåi trúå, saáng naâo cuäng àùåt trûúác giûúâng meå möåt boá hoa trong àoá coá möåt böng hoa höìng trùæng vaâ möåt böng hoa höìng àoã haái úã hai cêy höìng cuãa nhaâ. Muâa àöng thò Baåch Tuyïët àöët lûãa vaâ moác nöìi lïn bïëp lûãa. Nöìi bùçng àöìng àaánh saáng nhoaáng nhû vaâng. Töëi àïën, khi tuyïët xuöëng, thò meå laåi baão: Baåch Tuyïët úi, con ra caâi then cûãa laåi. Röìi ba meå con ngöìi bïn lûãa. Meå àeo kñnh, lêëy quyïín saách to ra àoåc. Hai con vûâa xe chó vûâa nghe. Möåt chuá cûâu con nùçm bïn; àùçng sau coá möåt con chim gaáy àêåu, àêìu ruác vaâo caánh. Möåt buöíi töëi, meå con àang quêy quêìn ïm aái nhû thïë, thò coá tiïëng goä cûãa. Meå baão: Höìng Hoa, con chaåy mau ra múã cûãa, chùæc coá khaách böå haânh tòm chöî truá àïm àêëy. Höìng Hoa ra múã cûãa, tûúãng laâ thêëy möåt ngûúâi ngheâo khöí. Nhûng khöng, möåt con gêëu thoâ àêìu to kïåch vaâ àen xò vaâo. Em heát lïn möåt tiïëng, luâi laåi. Àöìng thúâi cûâu con kïu be be, chim gaáy vöî caánh vaâ Baåch Tuyïët tröën vaâo sau giûúâng meå. Gêëu noái: Àûâng súå, töi khöng laâm gò àêu, töi reát coáng, chó muöën sûúãi nhúâ möåt tñ thöi. Baâ meå baão gêëu: Töåi nghiïåp, laåi gêìn lûãa maâ sûúãi, cêín thêån keáo chaáy löng nheá. Röìi baâ goåi con: Baåch Tuyïët, Höìng Hoa laåi àêy, gêëu khöng laâm gò caác con àêu, noá khöng coá yá xêëu àêu. Hai em chaåy laåi, röìi dêìn dêìn cûâu con vaâ chim gaáy hïët súå cuäng àïën. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 4 Gêëu noái: Caác em ruä tuyïët úã lûng xuöëng höå töi. Hai em ài lêëy chöíi queát löng cho gêëu. Gêëu nùçm gêìn lûãa, kïu gûâ gûâ ra veã khoaái lùæm. Chùèng mêëy chöëc hai em hïët súå, bùæt àêìu àuâa nghõch vúái ngûúâi khaách ngúâ nghïåch. Hai em giêåt giêåt löng gêëu, àïí chên lïn lûng gêëu, lùn gêëu xuöëng àêët, hoùåc lêëy caânh cêy quêåt gêëu; hïî gêëu gûâ gûâ, hai em laåi cûúâi khanh khaách. Gêëu cûá àïí hai em nghõch, nhûng khi hai em nghõch quaá thò gêëu baão: Baåch Tuyïët, Höìng Hoa àïí cho anh söëng vúái. Hai em àûâng àaánh chïët ngûúâi yïu cuãa hai em nheá. Khi caã nhaâ ài nguã, baâ meå baão gêëu: Gêëu cûá nùçm bïn lûãa maâ sûúãi cho êëm keão úã ngoaâi laånh giaá. Trúâi vûâa taãng saáng thò hai em múã cûãa cho gêëu ra, gêëu àaåp tuyïët vaâo rûâng. Tûâ àoá, töëi naâo àuáng giúâ êëy gêëu cuäng àïën nhaâ nùçm bïn bïëp lûãa vaâ àïí cho treã tha höì trïu mònh. Caã nhaâ thên vúái gêëu, chúâ cho con vêåt löng àen àïën röìi múái caâi then cûãa. Muâa xuên trúã laåi, cêy coã xûanh tûúi. Möåt höm gêëu baão Baåch Tuyïët: Bêy giúâ anh phaãi ài. Muâa heâ naây anh khöng thïí àïën àêy àûúåc, em aå. Baåch Tuyïët hoãi: Anh ài àêu, anh gêëu thên yïu? Anh phaãi vaâo rûâng giûä cuãa keão nhûäng thùçng luân tai aác ùn tröåm mêët. Muâa àöng, khi àêët coá bùng phuã, thò boån luân phaãi chõu úã dûúái àêët, khöng nhoi lïn àûúåc; nhûng nay mùåt trúâi sûúãi mïìm àêët, thò chuáng laåi nhoi lïn tòm caách ùn tröåm cuãa anh; caái gò àaä vaâo tay chuáng laåi nhoi lïn tòm caách ùn tröåm cuãa anh; caái gò àaä vaâo tay chuáng, chuáng cêët vaâo saâo huyïåt cuãa chuáng thò khoá loâng maâ lêëy laåi àûúåc. Baåch Tuyïët buöìn rêìu vò phaãi tûâ giaä gêëu. Luác em múã then cûãa cho gêëu ra, gêëu vûúáng phaãi moác cûãa, húi trêìy da. Em nhòn thêëy hònh nhû coá vaâng saáng http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 5 nhoaáng dûúái da gêëu nhûng em khöng chùæc lùæm. Gêëu raão bûúác röìi khuêët boáng sau rûâng. Caách àêëy ñt lêu, meå sai hai con gaái vaâo rûâng kiïëm cuãi. Hai em tröng thêëy möåt caái cêy to ai àaä haå xuöëng vaâ coá vêåt gò nhaãy nhoát hïët chöî kia trong àaám coã gêìn göëc cêy. Hai em laåi gêìn, nhêån ra möåt thùçng luân, mùåt giaâ khoåm, böå rêu baåc daâi vûúáng vaâo keä cêy, nhaãy nhoát nhû möåt choá con bõ xñch, khöng sao thoaát àûúåc. Noá quùæc àöi mùæt àoã ngêìu nhòn hai em, theát rùçng: Sao chuáng bay cûá àûáng àûåc àêëy ra maâ nhòn, khöng àïën cûáu tao? Höìng Hoa hoãi: Baác àaä laâm gò àïën nöîi thïë? Thùçng luân àaáp: Àöì ngu, maâ laåi coân thoác maách, tao muöën böí cêy naây lêëy cuãi nhoã àun bïëp. Tao khöng duâng cuãi to, cuãi to laâm chaáy mêët moán ùn. Chuáng tao ùn nhoã nheã chûá àêu coá ngöën nhû àöì tham ùn tuåc uöëng chuáng maây. Tao àaä chïm nïm àûúåc röìi, nhûng khöng ngúâ nïm trún quaá, thònh lònh tuöåt ra mêët. Göî êåp laåi nhanh nw chúáp, tao khöng kõp ruát choâm rêu baåc àeåp àeä ra, nïn tao bõ giam úã àêy. Thïë maâ chuáng bay coân cûúâi, àöì nhaäi coân húi sûäa, àöì ngu ngöëc khöng biïët xêëu mùåt. Hai em cöë hïët sûác giuáp thùçng luân nhûng khöng thïí gúä rêu noá ra àûúåc. Höìng Hoa noái: Àïí töi ài goåi ngûúâi àïën. Thùçng luân höåc lïn: Àöì àiïn! Ai cêìu? Coá hai chuáng maây àaä laâ quaá lùæm röìi. Chuáng bay khöng nghô ra caách gò khaác nûäa aâ? Baåch Tuyïët noái: Baác àûâng söët ruöåt, töi seä coá caách cûáu baác. Röìi em lêëy keáo nhoã úã tuái ra, cùæt ngoån rêu thùçng luân. Àûúåc thoaát naån, noá ài lêëy möåt caái bõ àêìy vaâng úã àaám rïî cêy vaâ caâu nhaâu: http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 6 Àöì mêët daåy! Chuáng bay cùæt mêët möåt mêíu rêu àeåp cuãa öng. Quó sûá seä laâm töåi chuáng maây. Röìi noá àeo bõ vaâng lïn vai, ài thùèng, khöng theâm nhòn hai em. Sau àoá ñt lêu, Baåch Tuyïët vaâ Höìng Hoa ài cêu caá ùn. Khi àïën gêìn búâ suöëi, hai em tröng thêëy caái gò nhû möåt con chêu chêëu to àang muöën nhaãy nhoát nhû muöën àêm xuöëng nûúác. Hai em chaåy laåi thò nhêån ra thùçng luân trûúác. Höìng Hoa hoãi: Baác laâm sao àêy? Baác muöën nhaãy xuöëng suöëi aâ? Thùçng luân gaâo lïn: Tao àêu coá ngu thïë. Maây múã mùæt ra maâ tröng, con caá khöën naån naây noá muöën löi tao xuöëng söng àêëy. Nguyïn thùçng luân àang ngöìi cêu caá, böîng khöng may bõ gioá cuöën rêu mùæc vaâo dêy cêu. Möåt con caá to cùæn cêu, thùçng luân yïëu sûác khöng löi nöíi con caá lïn, con caá khoãe hún keáo thùçng luân xuöëng. Noá baám lêëy coã lêëy sêåy, nhûng khöng ùn thua. Luác noá sùæp bõ caá löi xuöëng thò hai em àïën kõp, giûä àûúåc noá laåi. Hai em gúä cho rêu noá, nhûng khöng ùn thua, vò rêu cuöën chùåt vaâo dêy cêu. Chó coân caách laâ lêëy keáo cùæt möåt àoaån rêu nûäa. Thùçng luân thêëy thïë kïu om lïn: Àöì ranh con! Chuáng bay laâm nhúá nhuöëc mùåt ngûúâi ta thïë aâ! úã àùçng kia, chuáng bay àaä cùæt rêu tao, bêy giúâ chuáng bay laåi cùæt àoaån rêu àeåp nhêët cuãa tao, laâm tao khöng daám àïí anh em tröng thêëy mùåt nûäa. Tao cêìu cho chuáng bay phaãi chaåy cho àïën moân goát giêìy. Röìi noá ài lêëy tuái ngoåc trai àïí trong àaám sêåy vaâ khöng noái thïm nûãa lúâi, lêín sau möåt hoân àaá. Caách àoá ñt lêu, meå sai hai con gaái ra tónh mua kim chó vaâ bùng. Con àûúâng qua möåt baäi hoang raãi raác coá nhûäng taãng àaá to. Hai cö beá thêëy möåt con chim to liïång trïn àêìu mònh höìi lêu, röìi xûaâ xuöëng bïn möåt taãng àaá. Tûác thò coá tiïëng kïu oe oáe thaãm thiïët. Hai cö chaåy àïën thò súå quaá vò thêëy con phúång hoaâng àaä quùåp chùåt lêëy thùçng luân maâ hai cö àaä nhùén mùåt. Chim àõnh tha noá ài. Hai cö beá nñu chùåt lêëy thùçng luân, co keáo maäi laâm cho con chim phaãi buöng möìi ra. Nhûng khi hïët súå thò thùçng luân laåi nheâ möìm ra mùæng hai em: http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 7 Àöì chuáng bay vuång quaá, khöng biïët nheå tay hún möåt chuát. Keáo maånh quaá laâm cho chiïëc aáo moãng cuãa ngûúâi ta raách tan taânh nh thïë naây aâ. Röìi noá cùæp tuái ngoåc cuãa noá, len loãi qua àaá vaâo hang. Hai em àaä quen vúái thoái baåc beäo cuãa noá röìi nïn khöng àïí yá, lïn àûúâng ra tónh mua baán. Luác trúã vïì, hai em laåi qua baäi hoang, thò bùæt gùåp thùçng luân àang àöí nhûäng viïn ngoåc ra möåt chöî àêët saåch, vò noá khöng ngúâ coá ngûúâi ài qua àoá muöån thïë. Dûúái aánh nùæng chiïìu höm, ngoåc loáng laánh muön sùæc. Hai em àûáng laåi xem. Thùçng luân mùæng: Chuáng bay àûáng àûåc ra àêëy laâm gò? Mùåt noá vöën bïình bïåch nay àoã lïn vò tûác giêån. Noá toan chûãi ruãa nûäa thò böîng coá tiïëng gêìm gûâ kinh höìn, röìi möåt con gêëu àen úã rûâng ài ra. Thùçng luân hoaãng höìn chöìm dêåy, àõnh tröën vïì hang, nhûng khöng kõp vò gêëu àaä túái ngay bïn. Noá súå quaá van laåy gêëu: Laåy ngaâi, xin ngaâi tha cho con, con seä biïëu têët caã chêu baáu cuãa con laâ nhûäng viïn ngoåc àeåp kia. Xin ngaâi àïí cho con söëng, ngaâi ùn thõt keã nhoã beá gêìy goâ nhû con thêåt chùèng boä dñnh möìm. Ngaâi xúi thõt hai con ranh kia thò hún: thõt chuáng mïìm nhû thõt cun cuát vêåy. Nhûng gêëu khöng biïët nghe, taát cho thùçng quaái gian aác möåt caái chïët tûúi. Hai cö beá chaåy tröën, nhûng gêëu baão: Baåch Tuyïët, Höng Hoa úi, àûâng súå, chúâ anh ài cuâng vúái. Hai em nhêån ra tiïëng gêëu beân àûáng laåi. Khi gêëu àïën gêìn hai em thò böå löng gêëu böîng rúi xuöëng, gêëu biïën thaânh möåt chaâng thanh niïn àeåp trai mùåc aáo toaân vaâng. Chaâng noái: Anh laâ hoaâng tûã. Thùçng luân khöën naån kia àaä lêëy cuãa caãi cuãa anh, röìi phuâ pheáp cho anh hoáa ra gêëu, phaãi lang thang trong rûâng cho àïën khi noá chïët múái àûúåc giaãi thoaát. Thïë laâ aác giaã aác baáo. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 8 Baåch Tuyïët lêëy Hoaâng tûã vaâ Höìng Hoa lêëy em hoaâng tûã. Röìi böën ngûúâi chia nhau cuãa caãi thu thêåp àûúåc úã trong hang thùçng luân. Baâ meå giaâ söëng lêu, yïn vui gêìn con caái. Baâ àem hai cêy höìng, tröìng trûúác cûãa söí. Nùm naâo, hai cêy cuäng ra hoa trùæng, hoa àoã rêët àeåp. Caác em àaä bao giúâ nhòn thêëy con Gêëu chûa? Qua cêu chuyïån caác em thêëy Gêëu cuäng thöng minh vaâ àaáng yïu àêëy chûá! Baåch Tuyïët vaâ Höìng Hoa xinh àeåp vaâ nïët na rêët xûáng àaáng àûúåc hûúãng haånh phuác. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 9 BAÃY CON Q UAÅ Ngaây xûa, coá möåt ngûúâi sinh àûúåc baãy con trai, nhûng khöng coá con gaái, cêìu maäi cuäng chùèng àûúåc. Maäi vïì sau, vúå coá mang, baác ta chûáa chan hy voång; quaã nhiïn àûáa con ra àúâi laâ con gaái. Hai vúå chöìng mûâng lùæm, nhûng àûáa con gaái laåi beá quaá. Vò thêëy con yïëu úát, böë meå àõnh laâm pheáp rûãa töåi gêëp cho con. Böë vöåi sai àûáa con trai chaåy ra suöëi lêëy nûúác. Saáu àûáa kia cuäng ài theo. Baãy àûáa tranh nhau muác nûúác, caái bònh lùn xuöëng nûúác. Chuáng khöng biïët laâm thïë naâo, khöng àûáa naâo daám vïì nhaâ. Thêëy con maäi khöng vïì, böë söåt ruöåt, noái: - Mêëy thùçng ranh laåi maãi chúi quïn muác nûúác röìi. Böë súå con gaái nhúä chïët khöng àûúåc chõu pheáp rûãa töåi, phaát caáu, ruãa con: - Ûúác gò caã baãy thùçng hoáa ra quaå têët. Vûâa noái buöng lúâi thò nghe thêëy tiïëng vöî caánh trïn àêìu vaâ baãy con quaå àen nhû than bay liïång. Böë àaä troát ruãa röìi, höëi laåi khöng kõp nûäa. Hai vúå chöìng buöìn vò mêët baãy àûáa con trai, nhûng àûúåc an uãi vò thêëy àûáa con gaái quñ möîi ngaây möåt khoãe lïn vaâ àeåp ra. Maäi sau cö nghe thêëy laáng giïìng xò xaâo rùçng cö àeåp thêåt, nhûng vò cö maâ baãy anh cö phaãi khöí, thò cö múái biïët rùçng cö coá anh. Cö buöìn rêìu, hoãi böë meå xem laâ mònh coá anh khöng vaâ caác anh nay ra sao. Böë meå khöng thïí giêëu con àûúåc nûäa, noái traánh ra rùçng àoá laâ loâng trúâi, vaâ cö sinh ra chùèng coá töåi gò. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 10 Nhûng cö em haâng ngaây vêîn bõ lûúng têm cùæn rûát vaâ quyïët têm giaãi thoaát cho caác anh khoãi bõ phuâ pheáp. Cö bûát rûát lùæm, tröën nhaâ ra ài khùæp núi mong tòm ra tung tñch caác anh àïí giaãi thoaát caác anh bùçng moåi caách. Cö chó mang theo möåt chiïëc nhêîn nhoã laâ vêåt kyã niïåm cuãa böë meå, möåt caái baánh mò àïí ùn, möåt bònh nûúác nhoã àïí uöëng vaâ möåt chiïëc ghïë con àïí ngöìi cho àúä moãi. Cö ài maäi ài maäi, ài àïën têån cuâng thïë giúái. Cö ài túái mùåt trúâi, nhûng mùåt trúâi noáng quaá. Cö vöåi rúâi mùåt trúâi vaâ chaåy àïën mùåt trùng, nhûng mùåt trùng laånh leäo quaá. Cö vöåi quay goát, ài túái caác vò sao. Caác vò sao tiïëp cö niïìm núã, vò sao naâo cuäng ngöìi trïn möåt caái ghïë con. Sao Mai àûáng dêåy, cho cö möåt caái xûúng nhoã vaâ baão cö: - Khöng coá caái xûúng nhoã naây thò con khöng thïí múã àûúåc nuái thuyã tinh laâ chöî úã cuãa caác anh con. Cö beá cêìm lêëy caái xûúng, lêëy khùn boåc cêín thêån, röìi ài maäi, àïën nuái thuyã tinh. Cûãa nuái àoáng. Cö cúãi khùn tay ra àïí lêëy caái xûúng, nhûng khöng thêëy nûäa. Thïë laâ cö àaä àaánh mêët moán quaâ cuãa vò sao töët buång. Laâm thïë naâo bêy giúâ? Cö muöën cûáu caác anh maâ chòa khoaá nuái laåi mêët röìi. Cö beân ruát dao ra, cùæt mêíu ngoán tay àuát vaâo löî khoaá. Cö bûúác vaâo, thêëy möåt ngûúâi luân ài ra, hoãi: - Con àïën tòm gò úã àêy? - Con tòm caác anh con laâ baãy con quaå. - Bêy giúâ caác öng quaå ài vùæng, nhûng nïëu con muöën chúâ caác öng vïì thò con vaâo àêy. Ngûúâi luân sùæp bûäa ùn töëi cho baãy öng quaå vaâo baãy caái àôa nhoã vaâ baãy caái cöëc nhoã. Cö beá ùn úã möîi àôa möåt miïëng vaâ uöëng úã möîi cöëc möåt húáp. Cö thaã caái nhêîn mang theo vaâo cöëc cuöëi cuâng. Chúåt cö nghe thêëy trïn khöng coá tiïìng vöî caánh. Ngûúâi luân liïìn noái: - Caác öng quaå àaä vïì àoá. Caác öng quaå vïì thêåt. Möîi öng ài tòm cöëc àôa cuãa mònh àïí ùn uöëng. Hïët öng noå àïën öng kia hoãi: http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 11 - Ai àaä ùn úã àôa cuãa töi? Ai àaä uöëng cöëc cuãa töi? Nhêët àõnh coá ngûúâi àuång àïën cöëc naây. Khi con quaå thûá baãy uöëng hïët cöëc, thò noá thêëy caái nhêîn. Noá nhòn chùçm chùçm vaâ nhêån ra caái nhêîn cuãa böë meå, beân noái: - Cêìu Chuáa cho em chuáng ta úã àêy thò chuáng ta àûúåc giaãi thoaát. Quaå vûâa noái xong, cö beá àang àûáng nghe sau cûãa liïìn bûúác vaâo. Tûác thò àaân quaå hoaá ra ngûúâi. Anh em öm chùåt lêëy nhau hön nhau maäi, röìi vui veã cuâng nhau lïn àûúâng vïì nhaâ. Cö gaái trong cêu chuyïån thêåt laâ duäng caãm, töët buång. Bùçng tònh yïu vaâ loâng quyïët têm cö àaä giaãi thoaát àûúåc cho caác anh cuãa mònh. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 12 CÊY CUÃ CAÃ I Ngaây xûa coá hai anh em àïìu ài lñnh. Anh thò giaâu, em thò ngheâo. Ngûúâi em khöng muöën söëng ngheâo khöí maäi, boã lñnh vïì laâm nöng dên. Anh cuöëc möåt vaåt àêët úã àêìu caánh àöìng vaâ gieo haåt cuã caãi. Mêìm moåc, cuã lúán dêìn, lúán dêìn, lúán khöng ngûâng àïën mûác coá thïí coi laâ cuã caãi chuáa, cha bao giúâ tûâng coá cuã caãi naâo to nh vêåy vaâ cuäng seä chùèng bao giúâ seä thêëy cuã caãi to nhû thïë. Cuöëi cuâng, noá thaânh möåt cuã caãi khöíng löì, möåt mònh noá coá thïí chiïëm hïët möåt xe chúã vaâ phaãi gioáng hai con boâ àïí keáo xe. Baác nöng dên khöng biïët duâng cuã caãi êëy laâm gò vaâ tûå hoãi khöng biïët àêy laâ phuác hay laâ hoaå. Ruát cuöåc, baác tûå baão: "Nïëu mang baán thò ngûúâi ta seä traã bao nhiïu? Nïëu ùn cuã caãi thò ùn nhûäng cuã nhoã cuäng àïën thïë thöi. Töët nhêët laâ ta mang tiïën vua àïí toã loâng thaânh kñnh". Baác khiïng cuã caãi lïn möåt caái xe, gioáng hai con boâ, dùæt xe àïën cung nhaâ vua àïí dêng vua. "Caái vêåt kyâ laåi naây laâ caái gò vêåy?" - Vua phaán - "Ta àaä tûâng tröng thêëy nhiïìu vêåt laå, nhûng chûa thêëy möåt vêåt khöíng löì nhû thïë naây, khöng biïët moåc tûâ caái haåt giöëng gò ra? Hoùæc giaã ngûúi laâ phuâ thuyã vaâ àaä àñch thên laâm ra cuã naây?" - "Têu bïå haå, khöng phaãi thïë àêu aå" - Baác nöng dên traã lúâi - "Thêìn laâ möåt anh lñnh ngheâo nuöi thên khöng xong nïn phaãi thöi lñnh vïì laâm àêët. Thêìn coá möåt ngûúâi anh giaâu coá, bïå haå biïët nhiïìu vïì anh êëy. Nhûng thêìn thò khöng coá gò, nïn bõ moåi ngûúâi ruöìng boã". http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 13 Nhaâ vua thûúng haåi baác nöng dên vaâ phaán: "Nhaâ ngúi seä khöng ngheâo àoái nûäa, ta seä ban cho ngúi cuãa caãi àïí nhaâ ngúi cuäng giaâu nh anh nhaâ ngúi". Vua ban cho baác nöng dên rêët nhiïìu vaâng, ruöång nûúng, àöìng coã vaâ gia suác, àïën mûác baác trúã nïn rêët giaâu, cuãa caãi ngûúâi anh khöng saánh àûúåc. Cêåu sinh viïn chúâ möåt chöëc, söët ruöåt nùn nó xin ngûúâi em cho chui vaâo vò anh noáng loâng muöën hoåc khön. Ngûúâi em giaã böå nh cuäng chiïìu yá cêåu vaâ noái: "Muöën àïí töi bûúác ra khoãi caái nhaâ daåy khön naây, anh haäy haå tuái doåc theo caái dêy thûâng. Sau àoá seä àïën lûúåt anh vaâo". Cêåu sinh viïn haå ngûúâi em xuöëng, múã tuái cho anh chui ra. Sau àoá, cêåu kïu lïn: "Giúâ thò haäy keáo töi lïn cao nhanh lïn!" Röìi anh chui vaâo trong tuái. "Húåm àaä!" - ngûúâi em noái, - "nhû thïë chûa àûúåc". Anh àêíy cêåu sinh viïn àêìu löån ngûúåc vaâo tuái, buöëc miïång tuái laåi röìi keáo lïn cêy. Anh àêíy cho caái tuái àu àûa trïn khöng röìi hoãi: "Cêåu thêëy thïë naâo húã cêåu? Cêåu thêëy àêëy, cêåu caãm thêëy khön ngoan àang àïën àêëy, cêåu àaä hoåc àûúåc nhiïìu. Haäy cûá nùçm im, cho àïën khi naâo khön ngoan hún." Sau àoá, ngûúâi em nhaãy lïn con ngûåa cuãa anh sinh viïn vaâ ài. Àûúåc möåt giúâ, anh cho ngûúâi àïën thaáo cho cêåu sinh viïn xuöëng. "úã hiïìn gùåp laânh" laâ súåi chó àoã xuyïn suöët nöåi dung cuãa caác truyïån cöí tñch. Trong cêu chuyïån trïn ca ngúåi ngûúâi em söëng thêåt thaâ thò luön gùåp may mùæn, haånh phuác. Ngûúâi anh tham lam duâ coá cöë gùæng àïën àêu cuäng khöng bao giúâ àaåt àûúåc muåc àñch. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 14 CHAÂNG KHÖÍ NG LÖÌ TREÃ TU ÖÍ I Xûa coá möåt baác nöng dên coá àûáa con giai nhoã bùçng ngoán tay caái, nuöi mêëy nùm trúâi maâ khöng lúán lïn àûúåc chuát naâo. Möåt höm, böë sùæp ra àöìng caây thò con baão: - Böë úi, böë cho con ài vúái. Böë noái: - Ài vúái böë aâ? Thöi con úã nhaâ. Con chùèng giuáp böë àûúåc viïåc gò, nhúä laåc thò sao. Thùçng beá tñ hon khoác. Öng böë àaânh phaãi boã noá vaâo tuái mang ài cho noá nñn. Àïën ruöång böë lêëy con ra, àùåt noá ngöìi trïn luöëng àêët múái caây. Böîng coá möåt ngûúâi khöíng löì vúåt nuái bïn kia ài laåi. Böë doaå con: - Kia kòa, öng ngoaáo öåp àïën bùæt maây àêëy. Nghe thêëy thïë, öng khöíng löì chó bûúác vaâi bûúác àaä àïën luöëng caây. Öng lêëy hai ngoán tay kheä nhêëc àûáa beá lïn, ngùæm nhòn möåt luác, röìi lùèng lùång mang ài. Öng böë súå chùèng daám noái gò, yïn chñ khöng bao giúâ laåi àûúåc thêëy mùåt con. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 15 Öng khöíng löì àem thùçng beá vïì nhaâ, chùm cho noá buá. Noá lúán böíng lïn vaâ coá sûác lûåc nhû ngûúâi khöíng löì. Hai nùm sau, öng khöíng löì àûa noá vaâo rûâng àïí thûã sûác. Öng baão: - Maây ài kiïëm lêëy caái que. Thùçng beá bêy giúâ àaä khoãe lùæm röìi. noá nhöí möåt cêy non caã rïî. Nhûng öng khöíng löì nghô buång: "Noá cêìn phaãi khoãe hún thïë nûäa". Öng laåi àem noá vïì nhaâ nuöi thïm hai nùm. Thûã sûác lêìn thûá hai, noá khoãe hún trûúác nhiïìu, nhöí àûúåc möåt cêy cöí thuå. Nhûng öng khöíng löì vêîn cha bùçng loâng, laåi nuöi noá hai nùm nûäa. Hai nùm sau, öng laåi àa noá vaâo rûâng, sai noá lêëy möåt caái que to. Noá nhöí cêy söìi to nhêët, dïî nh búän. Nghe thêëy tiïëng kïu rùng rùæc, öng khöíng löì noái: - Àûúåc röìi, maây àaä hoåc thaânh taâi. Öng beân àem noá vïì chöî caánh àöìng öng àaä bùæt noá. Bêëy giúâ, böë gaä thanh niïn khöíng löì àang caây. Noá àïën baão böë: - Thûa böë, böë xem con àaä khön lúán àêy naây. Nhûng öng böë hoaãng höët noái: - Khöng, anh khöng phaãi laâ con töi, anh ài ài, töi khöng nhêån anh àêu. - Thûa böë, chñnh con laâ con cuãa böë, böë àïí con caây cho, con biïët caây, coá leä con caây coân gioãi hún caã böë. Böë àaáp: - Khöng, khöng, anh khöng phaãi laâ con töi, anh khöng biïët caây àêu, anh ài ài. Öng böë thêëy anh ta to lúán àêm súå, boã caây àoá, luâi laåi àûáng sang möåt bïn. Gaä khöíng löì beân cêìm caây êën maånh, caây cùæm sêu xuöëng àêët. Öng böë thêëy caây thïë khöng àuáng, kïu lïn: - Muöën caây thò àûâng êën quaá nhû thïë, chó töí gaäy caây. Ngûúâi khöíng löì treã tuöíi beân thaáo ngûåa, tûå mònh keáo caây vaâ baão böë: - Böë vïì nhaâ baão meå chuêín bõ cho con möåt bûäa ùn àêîy, àïí con caây nöët. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 16 Öng böë vïì nhaâ baão nêëu ùn. Coân gaä khöíng löì úã laåi caây möåt mònh ngoát böën mêîu, thaáo caây ra röìi bûâa möåt luác hai bûâa. Bûâa xong, gaä vaâo rûâng nhöí hai cêy söìi àïí gaánh hai caái bûâa vaâ hai con ngûåa vïì, nheå nhaâng nh gaánh rúm. Khi gaä vaâo àïën sên, baâ meå cha nhêån ra con, hoãi ngûúâi naâo maâ to ghï gúám thïë. Öng böë noái: - Con mònh àêëy. Baâ meå àaáp: - Khöng phaãi con mònh àêu, noá àêu maâ to lúán thïë, con mònh trûúác kia chó beá tñ ti cú maâ. Röìi baâ noái to: - Anh ài ài, chuáng töi khöng nhêån anh àêu. Chaâng thanh niïn khöng noái khöng rùçng, ài nhöët ngûåa vaâo chuöìng, cho ngûåa ùn thoác ùn coã, chùm soác chuáng chu àaáo, röìi vaâo buöìng ngöìi vaâ noái: - Meå úi, con àoái lùæm röìi, meå laâm caái ùn sùæp xong chûa? Meå àaáp: - Àaä xong röìi. Baâ liïìn doån ra hai àôa àêìy ùæp, giaá hai öng baâ ùn taám ngaây cuäng àuã. Thïë maâ chaâng thanh niïn ùn hïët, vaâ coân hoãi coá gò ùn nûäa khöng. Baâ meå noái: - Khöng, hïët caã röìi. Chaâng noái: - Con ùn múái dñnh meáp, coân phaãi ùn nûäa. Baâ khöng daám noái gò, chaåy xuöëng bïëp nhoám lûãa, nêëu möåt nöìi thõt lúån cho con ùn. Con noái: http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 17 - Thïë laâ laåi àûúåc thïm vaâi miïëng nûäa. Chaâng ùn tuöët, nhûng vêîn chû a àuã no. Chaâng baão böë: sùæm cho con möåt thanh sùæt cûáng, àïí trïn àêìu göëi beã khöng gaäy, röìi con ài chu du thiïn haå. Öng böë thñch lùæm. Öng sùæm hai xe ngûåa, àïën loâ reân mua möåt thanh sùæt to vaâ dêìy, hai con ngûåa chó vûâa àuã sûác kheáo. Chaâng àïí thanh sùæt lïn àêìu göëi beã àaánh cùæc möåt caái, thanh sùæt gaäy àöi nhû que cuãi, chaâng quùèng xuöëng àêët. Öng böë laåi thùæng xe tûá maä ài, àem vïì möåt thanh sùæt rêët daâi vaâ to, böën ngûåa phaãi trêìy trêåt múái keáo nöíi. Chaâng cuäng beã thanh sùæt gêîy àöi, vûát maãnh xuöëng àêët, röìi noái: - Böë aå, thanh naây con khöng duâng àûúåc, cêìn thanh khaác cûáng hún. Öng böë laåi thùæng xe taám ngûåa, àem vïì möåt thanh sùæt to lùæm, taám ngûåa keáo ò aâ ò aåch. Chaâng cêìm thanh sùæt beã möåt mêíu, noái: - Böë aå, con biïët rùçng böë khöng thïí sùæm àûúåc thanh sùæt nhû yá muöën cuãa con, vêåy con khöng úã nhaâ nûäa. Noái xong chaâng liïìn ra ài. Chaâng àïën möåt laâng coá baác thúå reân buãn xón khöng cho ai caái gò bao giúâ, suöët àúâi chó bo bo giûä cuãa. Chaâng àïën xin viïåc. Thêëy chaâng to lúán lûåc lûúäng, baác thúå reân nghô buång: "Thùçng naây cûâ àêëy, àêåp hùèn laâ khoeã vaâ nuöi cuäng boä tiïìn". Baác hoãi: - Anh lêëy bao nhiïu tiïìn cöng? Chaâng àaáp: - Töi khöng lêëy cöng àêu. Nhûng cûá möîi kyâ mûúâi lùm ngaây anh em lêëy tiïìn cöng, thò töi xin biïëu öng hai quaã àêëm thöi. Baác haâ tiïån thêëy thïë àúä töën tiïìn thñch lùæm. Saáng höm sau, baác thúå reân àûa thanh sùæt àoã ra. Anh thúå beân àêåp möåt nhaát buáa àêìu tiïn maånh àïën nöîi thanh sùæt beåp dñ, àe thuåt sêu xuöëng, khöng löi lïn àûúåc nûäa. Baác haâ tiïån caáu lïn noái: http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 18 - Anh àêåp maånh quaá, khöng àûúåc. Anh múái àaánh àûúåc möåt nhaát buáa, thò anh muöën traã cöng thïë naâo? Chaâng noái: - Chó xin biïëu öng möåt caái àêëm kheä thöi. Thïë laâ chaâng àêëm cho baác möåt caái, bay qua böën xe coã. Röìi chaâng lêëy thanh sùæt to nhêët trong xûúãng laâm gêåy ài àûúâng. Àïën möåt traåi kia, chaâng hoãi coá cêìn nuöi ngûúâi khöng. Chuã traåi noái: - Coá, cêìn möåt ngûúâi úã. Anh coá sûác khoãe, laâm àûúåc viïåc. Anh muöën lêëy cöng möåt nùm bao nhiïu? Chaâng àaáp laåi laâ khöng cêìn tiïìn cöng, möîi nùm chó cêìn öng chuã chõu ba quaã àêëm thöi. Chuã traåi cuäng laâ möåt tay kiïåt, lêëy laâm thñch lùæm. Saáng höm sau, caác ngûúâi úã phaãi vaâo rûâng kiïëm cuãi. Têët caã àïìu dêåy, trûâ chaâng khöíng löì vêîn nùçm nguã. Möåt ngûúâi goåi chaâng: - Dêåy ài maây, chuáng tao ài kiïëm cuãi, dêåy cuâng ài chûá. Chaâng caãu nhaãu: - Thò cûá ài ài, tao ài sau vïì trûúác cho maâ xem. Boån kia chaåy ài maách chuã rùçng chaâng vêîn nùçm nguã lò, khöng chõu cuâng ài vaâo rûâng. Öng chuã sai hoå àaánh thûác chaâng möåt lêìn nûäa vaâ bùæt chaâng phaãi buöåc ngûåa. Nhûng chaâng vêîn baão hoå nh trûúác: - Thò cûá ài ài, tao ài sau vïì trûúác cho maâ xem. Chaâng nùçm nguã thïm hai giúâ nûäa, röìi múái dêåy ung dung lêëy hai àêëu àöî nêëu chaáo ùn, xong buöåc ngûåa ài vaâo rûâng. Phaãi ài qua möåt con àûúâng truäng. Chaâng cho xe ài trûúác, röìi dûâng ngûåa löån laåi nhöí cêy vaâ lêëp àûúâng. Àïën rûâng, chaâng thêëy nhûäng ngûúâi úã àang àaánh xe cuãi chúã vïì. Chaâng baão hoå: - Cûá viïåc ài ài, röìi tao vïì trûúác cho maâ xem. http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 19 Chaâng ài vaâi bûúác nhöí hai cêy to nhêët neám lïn xe röìi quay vïì. Àïën chöî àûúâng múái lêëp, chaâng thêëy nhûäng ngûúâi kia bõ ngheän, khöng ài àûúåc - Chaâng baão hoå: - Àêëy nheá, nïëu chuáng maây cûá bùæt chúác tao, thò röìi cuäng àïën cuâng vïì, maâ laåi nguã àûúåc thïm möåt giêëc nûäa. Chaâng thêëy ngûåa khöng ài àûúåc, beán thaáo ngûåa ra, àïí lïn xe, röìi duâng möåt tay nùæm caâng xe keáo phùng qua nheå nh bêëc. Sang àûúåc bïn kia röìi, chaâng baão chuáng: - Thêëy chûa, tao thoaát trûúác chuáng maây nheá. Chaâng ài vïì trûúác, mùåc kïå moåi ngûúâi úã àoá. Vïì àïën nhaâ, chaâng cêìm lêëy möåt cêy, giú cho chuã xem vaâ noái: - Öng xem thanh cuãi naây coá àeåp khöng? Chuã traåi baão vúå: - Thùçng naây khaá, noá dêåy tra, maâ laåi vïì trûúác nhûäng thùçng kia. Chaâng úã traåi àûúåc möåt nùm. Boån ài úã àûúåc lônh tiïìn cöng, chaâng cuäng àoâi lônh. Öng chuã súå phaãi ùn nhûäng quaã àêëm cuãa chaâng, cöë xin hoaän, muöën gaå cuâng chaâng thay bêåc àöíi ngöi, thêìy xuöëng laâm túá, túá lïn laâm thêìy. Nhûng chaâng noái: - Khöng, töi laâ ngûúâi úã, töi cûá giûä àõa võ ngûúâi úã. Àaä giao ûúác thïë naâo thò phaãi theo àuáng nh thïë. Chuã traåi hûáa chaâng xin gò cuäng cho, nhûng chaâng khùng khùng chùèng chõu. Khöng biïët laâm thïë naâo, öng xin àïí cho nghô mûúâi böën ngaây. Chaâng bùçng loâng. Chuã traåi beân hoåp têët caã gia nhên laåi àïí xem coá ai tòm ra kïë gò khöng. Hoå suy nghô maäi röìi àöìng thanh noái: "Àuång vaâo thùçng êëy thò toi maång dïî nhû búän. Noá àêåp chïët ngûúâi ta nh àêåp ruöìi". Hoå baân nïn giaã vúâ baão chaâng xuöëng naåo giïëng, khi chaâng àaä úã dûúái àaáy giïëng thò úã trïn lùn àaá cöëi xay xuöëng cho vúä àêìu ra. Chuã traåi cho laâ kïë hay. Chaâng khöíng löì bùçng loâng xuöëng giïëng. Khi chaâng úã àaáy giïëng, thò úã trïn hoå lùn àaá cöëi xay to nhêët xuöëng, tûúãng thïë naâo chaâng cuäng vúä àêìu. Nhûng khöng, tûâ dûúái, chaâng goåi lïn: http://www.ebooks.vdcmedia.com TUYÏÍN TÊÅP TRUYÏÅN CÖÍ TÑCH HAY NHAÁT THÏË GIÚÁI 20 - Naây, úã trïn êëy àuöíi gaâ höå, keão noá búái caát rúi xuöëng buåi vaâo mùæt túá. - Öng chuã giaã vúâ àuöíi gaâ: - "S...S...S...S..." Naåo giïëng xong, chaâng lïn búâ, noái: - Tröng naây, cöí töi àeo voâng àeåp chûa? Àoá laâ caái thúát cöëi àaá to choaâng vaâo cöí chaâng. Chaâng laåi àoâi tiïìn cöng. Nhûng chuã laåi xin khêët mûúâi böën ngaây nûäa àïí nghô. Gia nhên túái hoåp xin chuã sai chaâng àïën xay böåt ban àïm úã nhaâ xay coá ma. Ai àïën àêëy cuäng chïët. Chuã cho laâ kïë hay, goåi chaâng àïën. Buöíi töëi öng sai chaâng àem taám thuâng luáa mò àïën cöëi xay ngay àïm àoá, noái laâ vò cêìn àïën böåt. Chaâng nheát hai thuâng vaâo tuái aáo bïn phaãi, hai thuâng vaâo tuái aáo bïn traái, böën thuâng vaâo bao, hai àùçng trûúác ngûåc, hai àùçng sau lûng, röìi ài àïën nhaâ xay coá ma. Chuã nhaâ xay baão cho chaâng biïët rùçng àïën xûay ban ngaây thò khöng viïåc gò, chûá àïën xay ban àïm thò thïë naâo höm sau cuäng chïët vò nhaâ coá ma. Chaâng àaáp: - Chaáu nhêët àõnh chaáu coá caách thoaát. Öng cûá ài nùçm maâ nguã cho kyä. Röìi chaâng vaâo nhaâ xay luáa mò. Vaâo khoaãng gêìn nûãa àïm, chaâng vaâo ngöìi trong buöìng chuã xay. Laát sau, cûãa tûå nhiïn múã. Möåt caái baân lúán ài vaâo. Rûúåu nho, thõt quay vaâ nhiïìu moán ùn ngon tûå nhiïn nhaãy lïn baân. Ghïë tûå àöång kï xñch laåi. Chùèng coá möåt ai àïën. Chó thêëy nhûäng ngoán tay lêëy àöì ùn vaâo àôa, cêìm dôa vaâ dao, khöng thêëy gò khaác nûäa. Chaâng àoái buång, laåi thêëy àöì ùn ngon, ngöìi vaâo baân, ùn thaã cûãa. Khi chaâng ùn àaä no nï vaâ nhûäng ngûúâi khaác àaä veát saåch àôa cuãa hoå, thò coá tiïëng thöíi nïën àaánh phuåt möåt caái. Trong àïm töëi, hònh nhû coá ai vaã vaâo mùåt chaâng, Chaâng nghô buång: "Nïëu coân taát ta caái nûäa, ta seä nïån laåi". Bõ taát caái thûá hai, chaâng àaánh laåi ngay. Suöët àïm hai bïn àaánh nhau, maäi àïën tang taãng saáng múái thöi. Saáng dêåy, öng chuã nhaâ xûay chaåy àïën xem chaâng ra sao, thò ngaåc nhiïn thêëy chaâng vêîn coân söëng. Chaâng baão öng: - Chaáu àaä àûúåc ùn sûúáng möìm, chaáu bõ taát nhûng chaáu cuäng taát laåi ra troâ. http://www.ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -