Tài liệu Tuyển tập công thức giải nhanh trắc nghiệm vật lí lớp 12

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

I. DAO ĐỘNG CƠ 1. Dao động điều hòa Li độ: x = Acos(t + ). Vận tốc: v = x’ = - Asin(t + ) = Acos(t +  + Vận tốc sớm pha  2  2 ); vmax = A. so với li độ. Gia tốc: a = v’ = - 2Acos(t + ) = - 2x; amax = 2A. Gia tốc ngược pha với li độ (sớm pha  2 so với vận tốc). 2 T Liên hệ giữa tần số góc, chu kì và tần số:  = Công thức độc lập: A2 = x2 + v     = 2f. 2 . Ở vị trí cân bằng: x = 0 thì |v| = vmax = A và a = 0. Ở vị trí biên: x =  A thì v = 0 và |a| = amax = 2A. Trong một chu kì, vật dao động điều hòa đi được quãng đường 4A. Trong nữa chu kì, vật đi được quãng đường 2A. Trong một phần tư chu kì tính từ vị trí biên hoặc vị trí cân bằng, vật đi được quãng đường A, còn tính từ vị trí khác thì vật đi được quãng đường khác A. Quãng đường dài nhất vật đi được trong một phần tư chu kì là 2 A, quãng đường ngắn nhất vật đi được trong một phần tư chu kì là (2 - 2 )A. Quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0 < t < T 2 : vật có vận tốc lớn nhất khi đi qua vị trí cân bằng và nhỏ nhất khi đi qua vị trí biên nên trong cùng một khoảng thời gian quãng đường đi càng lớn khi vật càng ở gần vị trí cân bằng và càng nhỏ khi càng gần vị trí biên. Sử dụng mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều ta coù:  = t; Smax = 2Asin  2 ; Smin = 2A(1 - cos  2 ). Để tính vận tốc trung bình của vật dao động điều hòa trong khoảng thời gian t nào đó ta xác định góc quay được trong thời gian này trên đường tròn từ đó tính quãng đường s đi được trong thời gian đó và tính vân tốc trung bình theo công thức vtb = Phương trình động lực học của dao động điều hòa: x’’ + k m s t . x = 0. 2. Con lắc lò xo Phương trình dao động: x = Acos(t + ). Với:  = k m ,T=2 m k , 1 f= 2 k m v  x  0   ;A= 2 0 2 ; cos = xo A (lấy nghiệm "-" khi v0 > 0; lấy nghiệm "+" khi v0 < 0) ; (với x0 và v0 là li độ và vận tốc tại thời điểm ban đầu t = 0). Thế năng: Wt = Động năng: Wđ 1 1 2 kx = kA2cos2( + ). 2 2 1 1 = 2 mv2 = 2 m2A2sin2( +) 1 = 2 kA2sin2( + ). Thế năng và động năng của vật dao động điều hòa biến thiên điều hòa với tần số góc ’ = 2, với tần số f’ = 2f và với chu kì T’ = T 2 . Trong một chu kì có 4 lần động năng và thế năng bằng nhau nên khoảng thời gian giữa hai T . Động năng 4 A bằng nhau tại vị trí có li độ x =  2 . 1 1 1 1 Wt + Wđ = 2 kx2 + 2 mv2 = 2 kA2 = 2 m2A2. lần liên tiếp động năng và thế năng bằng nhau là động điều hòa Cơ năng: W = và thế năng của vật dao Lực đàn hồi của lò xo: F = k(l – lo) = kl. Con lắc lò xo treo thẳng đứng: lo = mg k g l o ;= . Chiều dài cực đại của lò xo: lmax = l0 + l0 + A. Chiều dài cực tiểu của xo: lmin = l0 + l0 – A. Lực đàn hồi cực đại: Fmax = k(A + l0). Lực đàn hồi cực tiểu: Fmin = 0 nếu A  l0; Fmin = k(l0 – A) nếu A < l0. Độ lớn của lực đàn hồi tại vị trí có li độ x: Fđh= k|l0 + x| với chiều dương hướng xuống. Fđh = k|l0 - x| với chiều dương hướng lên. Lực kéo về: F = - kx. Lò xo ghép nối tiếp: 1 1 1    ... . k k1 k 2 Độ cứng giảm, tần số giảm. T2=T12+T22+...; 1/f2=1/f12+1/f22+...; Lò xo ghép song song: k = k1 + k2 + ... . Độ cứng tăng, tần số tăng. 1/T2=1/T12+1/T22+...; f2=f12+f22+...; Ghép các vật nặng: gắn lò xo k vào vật khối lượng m 1 được chu kỳ T1, vào vật khối lượng m2 được T2,vào vật khối lượng m1+m2, vào vật khối lượng m1-m2 được chu kỳ T4: T32=T12+T22; T42=T12-T22; Con lắc trùng phùng: thời gian giữa hai lần trùng phùng:  =TT0/[T-T0] Nếu T>T0 =>  =(n+1)T=nT0; Nếu T  =nT=(n+1)T0; 3. Con lắc đơn a/ Các công thức với mọi trường hợp: Động năng: Wđ = 1 2 mv2 = mgl(cos - cos0). Thế năng: Wt = mgl(1 - cos). Cơ năng: W = mgl(1 - cos0). Nếu o  100 thì: Wt = 1 2 mgl2; Wđ = 1 2 mgl( 02 - 2); W = 1 2 mgl 02 ;  và o tính theo rad. Cơ năng của con lắc đơn dao động điều hòa: W = Wd + Wt = mgl(1 - coso) = Vận tốc khi đi qua vị trí có li độ góc : v = 2 gl (cos   cos  0 ) . Vận tốc khi đi qua vị trí cân bằng ( = 0): |v| = vmax = 2 gl (1  cos  0 ) . b/ Con lắc đơn dao động điều hoà: g l ; T = 2 l g gl ( 02   2 ) ; vmax = o gl Tần số góc, chu kì, tần số:  = Nếu o  100 thì: v = ;f= ; 1 2 g l .  và o tính theo rad. 1 2 mgl 02 . Sức căng của sợi dây khi đi qua vị trí có li độ góc : T = mgcos + mv 2 l = mg(3cos - 2cos0). TVTCB = Tmax = mg(3 - 2cos0); Tbiên = Tmin = mg cos0. 3 2 Nếu o  100: T  = 1 +  02 - 2; Tmax = mg(1 +  02 ); Tmin = mg(1 -  o2 ). 2 Phương trình dao động: s = Socos(t + ) hay  = 0cos(t + ); với s = .l ; S0 = 0.l (với  và 0 tính ra rad). Hệ thức độc lập: a=-  2s=-  2l; S02=s2+(v/  )2; 02=2+v2/(gl) Cơ năng: 1 1 mg l W= 2 m  2S02= 2 1 1 S02= 2 mgl 02 = 2 m  2l2 02 ; Thay đổi chiều dài con lắc: l1+l2: T32=T12+T22; l1-l2 : T42=T12-T22; c/ Biến thiên chu kỳ của con lắc: Con lắc đơn có chu kì T ở độ cao h, nhiệt độ t. Khi đưa tới độ cao h’, nhiệt độ t’ thì ta có : T h t   T R 2 ; với T = T’ - T, R = 6400 km là bán kính Trái Đất, h = h’ - h, t = t’ - t,  là hệ số nở dài của thanh treo con lắc. Với đồng hồ đếm dây sử dụng con lắc đơn: Khi T > 0 thì đồng hồ chạy chậm, T < 0 thì đồng hồ chạy nhanh. Thời gian chạy sai trong một ngày đêm (24 giờ): t = T .86400 T' . Con lắc ở trên mặt đất : + do độ cao : + do nhiệt độ T h  T R T t : T  2 Đưa con lắc xuông sâu dưới mặt đất : T h  T 2R Con laéc ñôn chòu theâm caùc löïc khaùc ngoaøi troïng löïc :    Troïng löïc bieåu kieán: P ' = P + F Gia toác rôi töï do bieåu kieán: g' Thöôøng gaëp: Löïc ñieän tröôøng Caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät:  F =   F F P g +  F m . Khi ñoù: T = 2 = q E ; löïc quaùn tính:  F g 2  ( )2 m coù phöông ngang thì g’ = thaèng ñöùng goùc  coù: tan =  . F m coù phöông thaúng ñöùng höôùng leân thì g’ = g -  coù phöông thaúng ñöùng höôùng xuoáng thì g’ = g + F . = - ma .  . Khi ñoù vò trí caân baèng môùi leäch vôùi phöông  F  F l g' Chu kì cuûa con laéc ñôn treo trong thang maùy: . F m . l g Khi thang maùy ñöùng yeân hoaëc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu : T = 2 . Khi thang maùy ñi leân nhanh daàn ñeàu hoaëc ñi xuoáng chaäm daàn ñeàu vôùi gia toác coù ñoä lôùn laø a ( a höôùng leân): T = 2  l g a . Khi thang maùy ñi leân chaäm daàn ñeàu hoaëc ñi xuoáng nhanh daàn ñeàu vôùi gia toác coù ñoä lôùn laø a ( a höôùng xuoáng): T = 2  Chịu lực Acsimet : F D  .10 m d l g a . trong đó : F : lực acsimet, D : khối lượng riêng của dung môi, d : khối lượng riêng của cầu. 4. Dao ñoäng cöôûng böùc, coäng höôûng ,dao động tắt dần : Con laéc loø xo dao ñoäng taét daàn vôùi bieân ñoä ban ñaàu laø A, heä soá ma saùt : Quaûng ñöôøng vaät ñi ñöôïc ñeán luùc döøng laïi: S = Ñoä giaûm bieân ñoä sau moãi chu kì: A = 4 mg k = kA 2 2 Fc kA 2 = 2 mg A Ak A 2   A 4 mg 4 mg Thời gian dao động đến lúc dừng lại hẳn:T=  2 A2 2 g 4g . 2 Độ giảm biên độ sau mỗi lần qua vị trí cân bằng : A = Soá dao ñoäng thöïc hieän ñöôïc: N =  AkT 4 Fc 2 mg k = 2 g . 2 . AkT = 4 mg  A 2 g Hieän töôïng coâng höôûng xaûy ra khi f = f0 hay  = 0 hay T = T0. Dao động cưỡng bức : biên độ dao đông cưỡng bức A phụ thựôc vào : - biên độ ngoại lực. - f-f0 << thì A>>. - lực cản ( lực cản càng nhỏ thì hiện tượng cộng hưởng càng rõ nét). 5. Toång hôïp caùc dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöông cuøng taàn soá Neáu: x1 = A1cos(t + 1) vaø x2 = A2cos(t + 2) thì x = x1 + x2 = Acos(t + ) vôùi A vaø  ñöôïc xaùc ñònh bôûi: A1 sin  1  A2 sin  2 A2 = A12 + A22 + 2 A1A2 cos (2 - 1); tan = A cos   A cos  1 1 2 2 + Hai dao ñoäng cuøng pha (2 - 1 = 2k): A = A1 + A2. + Hai dao ñoäng ngöôïc pha (2 - 1)= (2k + 1)): A = |A1 - A2|. + Neáu ñoä leäch pha baát kyø thì: | A1 - A2 |  A  A1 + A2 . Tröôøng hôïp bieát moät dao ñoäng thaønh phaàn x1 = A1cos(t + 1) vaø dao ñoäng toång hôïp laø x = Acos(t + ) thì dao ñoäng thaønh phaàn coøn laïi x 2 = A2cos(t + 2) vôùi A2 vaø 2 ñöôïc xaùc ñònh bôûi: A sin   A1 sin  1 A 22 = A2 + A 12 - 2 AA1 cos ( - 1); tan = A cos   A cos  . 1 1 Tröôøng hôïp vaät tham gia nhieàu dao ñoäng ñieàu hoøa cuøng phöông cuøng taàn soá thì ta coù: Ax = Acos = A1cos1 + A2cos2 + A3cos3 + … Ay = Asin = A1sin1 + A2sin2 + A3sin3 + … A= Ax2  Ay2 vaø tan = Ay Ax II. SOÙNG CÔ VAØ SOÙNG AÂM 1. Soùng cô Lieân heä giöõa vaän toác, chu kì, taàn soá vaø böôùc soùng:  = vT = Naêng löôïng soùng: W = 1 2 v f . m2A2. Taïi nguoàn phaùt O phöông trình soùng laø u0 = acos(t + ) thì phöông trình soùng taïi M treân phöông truyeàn soùng laø: uM =acos(t +  -  d v )= acos(t +  - 2 OM  x ) = acos(t +  - 2  ). Tìm nguồn thì thay đổi dấu cộng thành trừ. - Ñoä leäch pha cuûa hai dao ñoäng giöõa hai ñieåm caùch nhau moät khoaûng d treân phöông truyeàn soùng:  = - 2 (d 2  d1 ) .  + Nếu =2k hay d=k cùng pha.  +Nếu =(2k+1) hay d=(2k+1) 2 ngược pha. +Nếu =(2k+1)/2 hay d=(2k+1) 2. Giao thoa soùng  4 vuông pha. Neáu taïi hai nguoàn S1 vaø S2 cuøng phaùt ra 2 soùng gioáng heät nhau: u1 = Acos(t+1); u1 = Acos(t+2); vaø boû qua maát maùt naêng löôïng khi soùng truyeàn ñi thì thì soùng taïi M (vôùi S 1M = d1; S2M = d2) laø toång hôïp hai soùng töø S1 vaø S2 truyeàn tôùi seõ coù phöông trình laø:  ( d1  d 2 )  (d1  d 2 ) -(1-2)/2 ][cos(t +(1+2)/2].   2 (d 2  d1 ) Ñoä leäch pha cuûa hai soùng töø hai nguoàn truyeàn tôùi M laø:  = -(1-2) ;  (d  d ) Taïi M coù cöïc ñaïi khi 1 2 -(1-2)/(2) = k;  (d  d ) cöïc tieåu khi 1 2 -(1-2)/(2) =k+0,5;   ( d 2  d1 ) Tính biên độ tổng hợp AM=2A[ -(1-2)/2]  uM = 2Acos[ Nếu biên độ hai nguồn khác nhau: AM= A12  A22  2 A1 A2 Cos( ) Treân ñoaïn thaúng S1S2 noái hai nguoàn, khoaûng caùch giöõa hai cöïc ñaïi hoaëc hai cöïc tieåu lieân tieáp (goïi laø khoaûng vaân i) laø: i =  2 . Tính số cực đại và cực tiểu trên đường thẳng nối hai nguồn: Trường hợp sóng phát ra từ hai nguồn thì số cực đại và cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn là số các giá trị của k ( z) tính theo công thức: S1 S 2  1   2 SS    ZC thì u nhanh pha hôn i; ZL < ZC thì u chaäm pha hôn i. 1 LC Cöïc ñaïi do coäng höôûng ñieän: Khi Z L = ZC hay  = coäng höôûng ñieän. Khi ñoù Imax = U R ; Pmax = U2 R thì u cuøng pha vôùi i ( = 0), coù . Cöïc ñaïi cuûa P theo R: R = |ZL – ZC|. Khi ñoù Pmax = U2 U2 = 2 | Z L  ZC | 2R R 2  Z C2 U R 2  Z C2 Cöïc ñaïi cuûa UL theo ZL: ZL = Z . Khi ñoù ULmax = . R C Cực ñại UL theo :  = 2 2 LC  R 2C 2 . R 2  Z L2 U R 2  Z L2 Cöïc ñaïi cuûa UC theo ZC: ZC = Z . Khi ñoù UCmax = . R L Cực ñại UC theo :  = 1 R2  LC 2 L2 . Maïch ba pha maéc hình sao: Ud = 3 Up; Id = Ip. Maïch ba pha maéc hình tam giaùc: Ud = Up; Id = U2 I1 3 Ip. N2 Maùy bieán aùp: U = I = N . 1 2 1 P r Coâng suaát hao phí treân ñöôøng daây taûi: Php = rI2 = r( U )2 = P2 U 2 . Khi taêng U leân n laàn thì coâng suaát hao phí Php giaûm ñi n2 laàn. . P  Php Hieäu suaát taûi ñieän: H = P . Ñoä giaûm ñieän aùp treân ñöôøng daây taûi ñieän: U = Ir. Töø thoâng qua khung daây cuûa maùy phaùt ñieän:  = NBScos(t + ) = 0 cos(t + ). Suaát ñoäng trong khung daây cuûa maùy phaùt ñieän: e=- d dt = - ’ = NBSsin(t + ) = E0 cos(t +  -  2 ). Taàn soá doøng ñieän do maùy phaùt ñieän xoay chieàu 1 pha coù p caëp cöïc khi roâto quay vôùi toác ñoä n voøng/giaây laø: f = pn (Hz); khi roâ to quay vôùi toác ñoä n voøng/phuùt laø: f = pn 60 (Hz). Trong 1 giaây doøng ñieän xoay chieàu coù taàn soá f ñoåi chieàu 2f laàn. Maùy phaùt ñieän xoay chieàu 3 pha maéc hình sao: U d = 3 Up. Maéc hình tam giaùc: Ud = Up . Taûi tieâu thuï maéc hình sao: Id = Ip. Maéc hình tam giaùc: Id = 3 Ip. Coâng suaát tieâu thuï treân ñoäng cô ñieän: I2r + P = UIcos. IV. DAO ÑOÄNG ÑIEÄN TÖØ Chu kì, taàn soá, taàn soá goùc cuûa maïch dao ñoäng: T= 2 LC ; f = 2 1 LC 1 LC ;= . c f Böôùc soùng ñieän töø: Trong chaân khoâng:  = c nf ; trong moâi tröôøng coù chieát suaát n:  = . Maïch choïn soùng cuûa maùy thu voâ tuyeán thu ñöôïc soùng ñieän töø coù böôùc soùng: = c f = 2c LC . Neáu maïch choïn soùng coù L vaø C bieán ñoåi thì böôùc soùng maø maùy thu voâ tuyeán thu ñöôïc seõ thay ñoåi trong giôùi haïn töø min = 2c Lmin C min ñeán max = 2c Lmax C max . Bieåu thöùc ñieän tích treân tuï: q = qocos(t + ). Khi t = 0 neáu tuï ñieän ñang tích ñieän: q taêng thì i = q’ > 0   < 0. Khi t = 0 neáu tuï ñieän ñang phoùng ñieän: q giaûm thì i = q’ < 0   > 0. Cöôøng ñoä doøng ñieän treân maïch dao ñoäng: i = Iocos(t +  +  2 = q0 C cos(t + ) = Uocos(t + ). Naêng löôïng ñieän tröôøng: WC = 1 2 Cu2 = Ñieän aùp treân tuï ñieän: u = q C 1 q2 2 C . 1 Naêng löôïng töø tröôøng: Wt = 2 Li2 . 1 q 02 Naêng löôïng ñieän töø: W = WC + Wt = 2 C = 1 2 CU 0 = 2 1 2 LI 0 . 2 ). Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán thieân vôùi taàn soá goùc ’ = 2 = 2 LC T 2 , vôùi chu kì T’ = = LC  coøn naêng löôïng ñieän töø thì khoâng thay ñoåi theo thôøi gian. Neáu maïch coù ñieän trôû thuaàn R  0 thì dao ñoäng seõ taét daàn. Ñeå duy trì dao ñoäng caàn cung caáp cho maïch moät naêng löôïng coù coâng suaát : P = I2R = Lieân heä giöõa qo, Uo, Io: qo = CUo = Io  = Io LC  2 C 2U 02 R U 02 RC  . 2 2L . Cong thức bổ sung: + Boä tuï maéc noái tieáp: 1 1 1 1    ... + Cn C C1 C 2 f2=f12+f22; : 1 1 1 1 1 1  2  2  ... ; 2  2  2  ... 2 T T1 T2  1  2 + Boä tuï maéc song song: 1 1 1  2  2  ... ;T2=T 2+T 2;  2 1 2 f f1 f2 C = C1 + C2 + …+ Cn : 2 =  12+  22; + Tụ xoay: C=C1+k  : với C là điện dung của tụ điện ứng với góc xoay  , k là hằng số dương, C1 là điện dung ban đầu của tụ( ứng với góc xoay  =0). C  C min v + Góc xoay tụ  = C  C  so với từ vị trí min, nếu từ vị trí max thì lấy từ 180-  . min max  max + C0+Cmax=k2(C0+Cmin): trong đó k=  min V. TÍNH CHAÁT SOÙNG CUÛA AÙNH SAÙNG. Vò trí vaân saùng, vaân toái, khoaûng vaân: x s = k  .D a ; xt = (2k + 1)  .D 2a ;i=  .D a ; vôùi k  Z. Thí nghieäm giao thoa thöïc hieän trong khoâng khí ño ñöôïc khoaûng vaân laø i thì khi ñöa vaøo trong moâi tröôøng trong suoát coù chieát suaát n seõ ño ñöôïc khoaûng vaân laø i’ = i n . Giöõa n vaân saùng (hoaëc vaân toái) lieân tieáp laø (n – 1) khoaûng vaân. xM OM  i i Taïi M coù vaân saùng khi: xM Taïi M coù vaân toái khi: i = k, ñoù laø vaân saùng baäc k. 1 = (2k + 1) 2 . Soá vaân saùng - toái trong mieàn giao thoa coù beà roäng L: laäp tæ soá N = L 2i Soá vaân saùng: Ns = 2N + 1 (laáy phaàn nguyeân cuûa N). Soá vaân toái: Khi phaàn thaäp phaân cuûa N < 0,5: N t = 2N (laáy phaân nguyeân cuûa N). Khi phaàn thaäp phaân cuûa N > 0,5: Nt = 2N + 2 (laáy phaàn nguyeân cuûa N). Giao thoa vôùi aùnh saùng traéng (0,38m    0,76m): AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân saùng taïi vò trí ñang xeùt neáu: x=k  .D a ; kmin = ax D d ; kmax = ax Dt ;= ax Dk ; vôùi k  Z. AÙnh saùng ñôn saéc cho vaân toái taïi vò trí ñang xeùt neáu: x = (2k + 1)  .D 2a ; kmin = ax 1  ; D d 2 ax 1  ; Dt 2 kmax = = 2ax D (2k  1) . Beà roäng quang phoå baäc n trong giao thoa vôùi aùnh saùng traéng:  xn = n c f . v c    f nf n Böôùc soùng aùnh saùng trong chaân khoâng:  = Böôùc soùng aùnh saùng trong moâi tröôøng: ’ = Trong oáng Culitgiô: 1 2 ( d  t ) D . a . hc mv max = eU0AK = hfmax =  . min VI. LÖÔÏNG TÖÛ AÙNH SAÙNG 2 hc Naêng löôïng cuûa phoâtoân aùnh saùng:  = hf =  . Coâng thöùc Anhxtanh, giôùi haïn quang ñieän, ñieän aùp haõm: hc 1 Wd max hc hf =  = A + 2 mv 0 max ; o = A ; Uh = - e . Ñieän theá cöïc ñaïi quaû caàu kim loaïi coâ laäp veà ñieän ñaït ñöôïc khi chieáu chuøm saùng coù   o: Vmax = Wd max e 2 . Coâng suaát cuûa nguoàn saùng, cöôøng ñoä doøng quang ñieän baûo hoaø, hieäu suaát löôïng töû: ne hc P = n  ; Ibh = ne|e|; H = n .  Löïc Lorrenxô, löïc höôùng taâm: Flr = qvBsin; Fht = maht = mv 2 R hc Quang phoå vaïch cuûa nguyeân töû hyñroâ: En – Em = hf =  . Baùn kính quyõ ñaïo döøng thöù n cuûa electron trong nguyeân töû hiñroâ: r n = n2r1; vôùi r1 = 0,53.10-11 m laø baùn kính Bo (ôû quyõ ñaïo K). 13,6 Naêng löôïng cuûa electron trong nguyeân töû hiñroâ: En = - n 2 (eV). VII. VAÄT LYÙ HAÏT NHAÂN Haït nhaân X , coù A nuclon; Z proâtoân; N = (A – Z) nôtroân. Soá haït nhaân, khoái löôïng cuûa chaát phoùng xaï coøn laïi sau thôøi gian t: A Z t t N = No 2 T = No e-t; m(t) = mo 2 T = moe-t. Soá haït nhaân môùi ñöôïc taïo thaønh (baèng soá haït nhaân bò phaân raõ) sau thôøi gian t: t N’ = N0 – N = N0 (1 – 2 T ) = N0(1 – e-t). Khoái löôïng chaát môùi ñöôïc taïo thaønh sau thôøi gian t: m’ = m0 A' A t (1 – 2 T ) = m0 A' A (1 – e-t). t Ñoä phoùng xaï: H = N = No e-t = Ho e-t = Ho 2 T . ln 2 0,693 Vôùi:   T  T laø haèng soá phoùng xaï; T laø chu kì baùn raõ. Soá haït nhaân trong m gam chaát ñôn nguyeân töû: N = m NA . A Lieân heä giöõa naêng löôïng vaø khoái löôïng: E = mc2. m0 Khoái löôïng ñoäng: m = 1 v2 . c2 Ñoä huït khoái cuûa haït nhaân: m = Zmp + (A – Z)mn – mhn. Naêng löôïng lieân keát: Wlk = mc2. Naêng löôïng lieân keát rieâng:  = Wlk . A A1 Caùc ñònh luaät baûo toaøn trong phaûn öùng haït nhaân: Z X1 + Baûo toaøn soá nucloân: A1 + A2 = A3 + A4. Baûo toaøn ñieän tích: Z1 + Z2 = Z3 + Z4.     Baûo toaøn ñoäng löôïng: m1 v1 + m2 v 2 = m3 v3 + m4 v 4 . Baûo toaøn naêng löôïng: 1 (m1 + m2)c2 + 1 2 m1v 1 + 2 1 2 A2 Z2 X2  1 A3 Z3 X3 + m2v 2 = (m3 + m4)c2 + 2 m3v 3 + 2 2 1 2 A4 Z4 X4. m4v 4 . 2 Naêng löôïng toûa ra hoaëc thu vaøo trong phaûn öùng haït nhaân: W = (m1 + m2 – m3 – m4)c2 = W3 + W4 – W1 – W2 = A33 + A44 – A11 – A22. Caùc soá lieäu vaø ñôn vò thöôøng söû duïng trong vaät lí haït nhaân: Soá Avoâgañroâ: NA = 6,022.1023mol-1. Ñôn vò naêng löôïng: 1 eV = 1,6.10-19 J; 1 MeV = 106 eV = 1,6.10-13 J. Ñôn vò khoái löôïng nguyeân töû: 1u = 1,66055.10-27 kg = 931,5 MeV/c2. Ñieän tích nguyeân toá: e = 1,6.10-19 C. Khoái löôïng proâtoân: mp = 1,0073 u. Khoái löôïng nôtroân: mn = 1,0087 u. Khoái löôïng electron: me = 9,1.10-31 kg = 0,0005 u.
- Xem thêm -