Tài liệu Tuyển dụng

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Thùc tiÔn cho thÊy sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña mét tæ chøc phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, nhiÒu ®iÒu kiÖn nhng chñ yÕu nhÊt vÉn lµ phô thuéc vµo con ngêi hay nguån nh©n lùc cña tæ chøc. Mét sè tæ chøc tõ nh÷ng ngµy s¬ khai ®Òu cã nguån nh©n lùc cña m×nh. §Ó cã ®îc nguån nh©n lùc ®ã kh«ng c¸ch nµo kh¸c tæ chøc ®ã ph¶i tiÕn hµnh tuyÓn dông lao ®éng vµ qu¶n lý sö dông nguån nh©n lùc ®ã. VËy tuyÓn dông cã mét vÞ trÝ v« cïng quan träng ®èi víi tæ chøc còng nh ®èi c«ng t¸c qu¶n trÞ nguån nh©n lùc. TuyÓn dông lµ tiÒn ®Ò cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña qu¶n trÞ nguån nh©n lùc. §Ò ¸n nµy nh»m kh¼ng ®Þnh: "TuyÓn dông lµ ho¹t ®éng then chèt cña qu¶n trÞ nh©n lùc trong mäi tæ chøc". Qu¶n trÞ nh©n lùc cho chóng ta kh¸i niÖm vÒ rÊt nhiÒu c¸ch thøc gi¶i quyÕt vÒ vÊn ®Ò con ngêi, nh»m lµm cho tæ chøc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®¹t ®îc môc tiªu tæ chøc, vµ c«ng t¸c tuyÓn dông lµ mét trong nh÷ng c¸ch thøc gi¶i quyÕt ®ã. §Ó tiÕn hµnh nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi c¸c ph¬ng ph¸p ®îc sö dông lµ: Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp tµi liÖu gi¸o tr×nh, c¸c tµi liÖu tham kh¶o kh¸c. Néi dung bµi viÕt gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I - C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng tuyÓn dông trong tæ chøc. Ch¬ng II - Ph©n tÝch tÇm quan träng cña tuyÓn dông. Ch¬ng III - Ph¬ng híng nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tuyÓn dông. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TS. Vò ThÞ Mai ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n nµy. MÆc dï ®· cè g¾ng rÊt nhiÒu nhng bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái mét sè thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. Ch¬ng I C¬ së lý luËn cña ho¹t ®éng tuyÓn dông I. Kh¸i niÖm vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ tuyÓn dông. 1. Kh¸i niÖm vÒ tuyÓn dông lao ®éng. 1.1. TuyÓn dông lao ®éng. TuyÓn dông lµ qu¸ tr×nh t×m kiÕm, thu hót øng cö viªn tõ nh÷ng nguån kh¸c nhau ®Õn tham gia dù tuyÓn vµo c¸c vÞ trÝ cßn trèng trong tæ chøc vµ lùa chän trong sè hä nh÷ng ngêi ®¸p øng tèt yªu cÇu c«ng viÖc ®Æt ra. 1.2. TuyÓn mé lao ®éng. TuyÓn mé lµ qu¸ tr×nh thu hót nh÷ng ngêi xin viÖc cã tr×nh ®é tõ lùc lîng lao ®éng x· héi vµ lao ®éng bªn trong tæ chøc ®Õn ®¨ng ký, nép ®¬n t×m viÖc hay tham gia dù tuyÓn. 1.3. TuyÓn chän lao ®éng. TuyÓn chän lµ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ c¸c øng cö viªn theo nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau, ®Ó t×m cho ®îc nh÷ng ngêi phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc. 2. C¸c yªu cÇu ®èi víi tuyÓn dông. TuyÓn dông ph¶i g¾n chÆt víi nhu cÇu vÒ nguån nh©n lùc phï hîp víi chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, chØ tiÕn hµnh tuyÓn dông trong nh÷ng trêng hîp cÇn thiÕt. TuyÓn dông ®îc nh÷ng ngêi thùc sù phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc ®¶m b¶o cho tæ chøc cã ®éi ngò lao ®éng tèt ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc (gi¶m bít chi phÝ ®µo t¹o, gióp ngêi lao ®éng ph¸t huy ®îc n¨ng lùc cña m×nh trong qu¸ tr×nh lao ®éng). TuyÓn ®îc ngêi cã kû luËt, trung thùc g¾n bã víi c«ng viÖc cña tæ chøc. TuyÓn ®îc ngêi cã søc khoÎ, lµm viÖc l©u dµi trong tæ chøc víi nhiÖm vô ®îc giao. 3. Ph©n tÝch c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn tuyÓn dông. 3.1. Nhãm c¸c yÕu tè bªn trong. - Uy tÝn cña tæ chøc trªn thÞ trêng, tæ chøc cµng cã uy tÝn th× cµng dÔ thu hót lao ®éng. Ngêi lao ®éng khi ®i xin viÖc th× hä lu«n mong ®îi xin vµo lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp cã uy tÝn, cã truyÒn thèng l©u n¨m. VÝ dô: C¸c tæng c«ng ty lín, hÖ thèng ng©n hµng tµi chÝnh, c¸c doanh nghiÖp ®Çu ngµnh lµ nh÷ng n¬i dÔ thu hót lao ®éng. - Kh¶ n¨ng tµi chÝnh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: §©y lµ yÕu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng tuyÓn dông v× khi tæ chøc mét ch¬ng tr×nh tuyÓn dông rÊt tèn kÐm vÒ kinh phÝ. - C¸c chÝnh s¸ch vÒ nguån nh©n lùc cña doanh nghiÖp, chÝnh s¸ch ®µo t¹o, ®Ò b¹t, sö dông lao ®éng. Ngêi lao ®éng ë bÊt cø tæ chøc nµo còng rÊt quan t©m ®Õn c¸c chÝnh s¸ch ®µo t¹o, ®Ò b¹t, sö dông lao ®éng v× vËy nÕu c¸c chÝnh s¸ch nµy phï hîp th× sÏ gióp doanh nghiÖp thu hót ®îc nhiÒu lao ®éng. Cßn ngêi lao ®éng còng tin tëng vµ trung thµnh h¬n víi doanh nghiÖp. - C¸c yÕu tè kh¸c nh v¨n ho¸ doanh nghiÖp, phong c¸ch ngêi l·nh ®¹o, ®iÒu kiÖn lµm viÖc. Ngêi lao ®éng lu«n mong muèn ®îc lµm viÖc trong mét m«i trêng cã sù g¾n kÕt chÆt chÏ c¸c thµnh viªn, cã ®Çy ®ñ mäi ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc, ®îc khuyÕn khÝch s¸ng t¹o vµ ®îc c¸c thµnh viªn trong m«i trêng ®ã quý mÕn, gióp ®ì… Khi c¸c ®iÒu kiÖn trªn lµ hîp lý th× ®Òu thu hót ®îc ngêi lao ®éng ®Õn vµ lµm viÖc l©u dµi víi tæ chøc. 3.2. Nhãm c¸c yÕu tè bªn ngoµi doanh nghiÖp. - Cung lao ®éng, cÇu lao ®éng trªn thÞ trêng, khi doanh nghiÖp cã nhu cÇu vÒ lao ®éng th× cung vÒ lao ®éng lµ vÊn ®Ò ®îc doanh nghiÖp quan t©m. Qua ®ã doanh nghiÖp sÏ biÕt ®îc cung vÒ lao ®éng sÏ ®¸p øng ®Õn ®©u so víi nhu cÇu lao ®éng cña doanh nghiÖp vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. - Quan niÖm vÒ nghÒ nghiÖp c«ng viÖc: ë c¸c thêi gian kh¸c nhau th× quan niÖm vÒ nghÒ nghiÖp, c«ng viÖc lµ kh¸c nhau. NÕu c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông, c¸c c«ng viÖc cña tæ chøc ®ang lµ c¸c c«ng viÖc cña nhiÒu ngêi yªu thÝch th× doanh nghiÖp sÏ thu hót ®îc nhiÒu ngêi lao ®éng h¬n. VÝ dô: HiÖn nay cã nhiÒu ngêi muèn xin viÖc ë c«ng ty M«i trêng ®« thÞ v× x· héi ngµy cµng quan t©m h¬n ®Õn m«i trêng. - Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ sÏ dÉn tíi cã sù thay ®æi c¬ cÊu lao ®éng trong toµn bé nÒn kinh tÕ v× vËy nã cã t¸c ®éng ®Õn viÖc ngµnh nµy hay ngµnh kh¸c cã tuyÓn ®îc lao ®éng hay kh«ng?. Ngµnh nµo ®îc ngêi lao ®éng lùa chän nhiÒu h¬n. - Sù c¹nh tranh cña c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp trong c«ng t¸c tuyÓn dông. ë ViÖt Nam sù c¹nh tranh nµy cha gay g¾t nhng trong t¬ng lai nhÊt ®Þnh nã sÏ lµ mét vÊn ®Ò mµ c¸c tæ chøc lu«n ph¶i quan t©m. VÝ dô: Mét ngêi thî may giái hä lu«n cã xu híng muèn lµm viÖc t¹i c«ng ty may 10 h¬n lµ c«ng ty may ChiÕn th¾ng. VËy ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty may ChiÕn th¾ng lµ c«ng ty may10. - C¸c v¨n b¶n ph¸p lý cña nhµ níc. §©y lµ c¬ së cña c¸c tæ chøc tiÕn hµnh tuyÓn dông lao ®éng theo ph¸p luËt nhµ níc quy ®Þnh. 4. Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh tuyÓn dông Ph©n tÝch c«ng viÖc lµ qu¸ tr×nh thu thËp c¸c t liÖu vµ ®¸nh gi¸ mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c th«ng tin quan träng cã liªn quan ®Õn c¸c c«ng viÖc cô thÓ trong tæ chøc nh»m lµm râ b¶n chÊt cña tõng c«ng viÖc. Thùc chÊt vµ môc ®Ých cña ph©n tÝch c«ng viÖc lµ nghiªn cøu c¸c c«ng viÖc ®Ó lµm râ ë tõng c«ng viÖc cô thÓ, ngêi lao ®éng cã nh÷ng nhiÖm vô g×; hä thùc hiÖn ho¹t ®éng nµo, t¹i sao ph¶i thùc hiÖn vµ thùc hiÖn nh thÕ nµo; nh÷ng m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng cô nµo ®îc sö dông; nh÷ng mèi quan hÖ nµo ®îc thùc hiÖn vµ thùc hiÖn nh thÕ nµo; c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cô thÓ còng nh nh÷ng yªu cÇu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng vµ c¸c kh¶ n¨ng mµ ngêi lao ®éng cÇn ph¶i cã ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc. Ph©n tÝch c«ng viÖc cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi tuyÓn mé, tuyÓn chän, cã thÓ nãi ph©n tÝch c«ng viÖc lµ c¬ së cña tuyÓn chän. V× ®Ó tuyÓn dông mét c¸n bé cã tr×nh ®é, kü n¨ng phï hîp th× tríc tiªn cÇn x¸c ®Þnh râ c¸n bé ®ã sÏ lµm ®îc c«ng viÖc g×? Hay chÝnh lµ nh÷ng tiªu chuÈn ®îc x©y dùng nh»m thùc hiÖn tuyÓn dông. ViÖc x©y dùng c¸c tiªu chuÈn cµng chÝnh x¸c bao nhiªu th× viÖc tuyÓn chän cã hiÖu qu¶ bÊy nhiªu vµ qua ®ã sÏ tuyÓn chän ®îc ngêi phï hîp víi c«ng viÖc. §Ó x©y dùng ®îc nh÷ng tiªu chuÈn trªn tÊt yÕu ph¶i th«ng qua ph©n tÝch c«ng viÖc. II. Qu¸ tr×nh tuyÓn dông 1. Qu¸ tr×nh tuyÓn dông S¬ ®å vÒ qu¸ tr×nh tuyÓn mé. KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc Gi¶i ph¸p thay thÕ TuyÓn mé Nguån bªn ngoµi Nguån néi bé Ph¬ng ph¸p tuyÓn mé Ph¬ng ph¸p tuyÓn mé TiÕn hµnh tuyÓn mé 1.1. KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc: KÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc (KHHNNL) lµ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸, x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ nguån nh©n lùc ®Ó ®¸p øng môc tiªu c«ng viÖc cña tæ chøc vµ viÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch lao ®éng ®Ó ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu ®ã. 1.1.2. CÇu lao ®éng: lµ sè lîng vµ c¬ cÊu lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh sè lîng s¶n phÈm, dÞch vô vµ c«ng viÖc cña tæ chøc trong mét giai ®o¹n nµo ®ã. C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cÇu nh©n lùc: a. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n lùc theo hao phÝ lao ®éng. C«ng thøc tÝnh: D = Trong ®ã: D: cÇu vÒ lao ®éng. SLi: s¶n lîng cña s¶n phÈm thø i c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ti: hao phÝ thêi gian ®Ó s¶n xuÊt ra mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Tn: quÜ thêi gian lµm viÖc b×nh qu©n cña mét ngêi lao ®éng n¨m kÕ ho¹ch. Km: hÖ sè t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng dù tÝnh cho n¨m kÕ ho¹ch. b. Ph¬ng ph¸p tÝnh theo n¨ng suÊt lao ®éng. C«ng thøc: D = Trong ®ã: D: cÇu vÒ lao ®éng. Q: gi¸ trÞ tæng s¶n lîng n¨m kÕ ho¹ch. W: n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n n¨m b¸o c¸o. c.Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu lao ®éng theo tiªu chuÈn ®Þnh biªn. Theo ph¬ng ph¸p nµy nhu cÇu nh©n lùc sÏ ®îc tÝnh theo c¬ së tiªu chuÈn ®Þnh biªn (khèi lîng c«ng viÖc, nhiÖm vô mµ mét ngêi ®¶m nhËn) d. Ph¬ng ph¸p íc lîng trung b×nh. Theo ph¬ng ph¸p nµy dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc cña tæ chøc thêi kú kÕ ho¹ch dùa vµo cÇu nh©n lùc b×nh qu©n hµng n¨m. ®. Ph¬ng ph¸p dù tÝnh nhu cÇu trªn c¬ së nhu cÇu cña tõng ®¬n vÞ. Theo ph¬ng ph¸p nµy c¸n bé qu¶n lý c¸c bé phËn, phßng ban ®¬n vÞ c¨n cø vµo môc tiªu, nhiÖm vô vµ khèi lîng c«ng viÖc ®Ó dù b¸o nhu cÇu nh©n lùc trong bé phËn mµ m×nh phô tr¸ch. =  nhu cÇu lao ®éng cña c¸c ®¬n vÞ. e. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch håi qui. Theo ph¬ng ph¸p nµy cÇu nh©n lùc sÏ ®îc dù b¸o trªn c¬ së sö dông hµm cÇu to¸n häc biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a sè lîng lao ®éng cÇn thiÕt víi c¸c yÕu tè ¶nh hëng (doanh sè, sè lîng, s¶n phÈm, n¨ng suÊt lao ®éng). Hµm cÇu: D = f(x1, x2, x3…) g. Ph¬ng ph¸p tiªu chuÈn hao phÝ lao ®éng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm (s¶n lîng). C«ng thøc: D = Trong ®ã : D: cÇu nh©n lùc n¨m kÕ ho¹ch. Q: tæng s¶n lîng cÇn ph¶i s¶n xuÊt n¨m kÕ ho¹ch. t: tiªu chuÈn hao phÝ lao ®éng cho mét ®¬n vÞ s¶n lîng n¨m kÕ ho¹ch. T: tæng sè giê lµm viÖc b×nh qu©n cña mét lao ®éng n¨m kÕ ho¹ch. h. Ph¬ng ph¸p chuyªn gia. Theo ph¬ng ph¸p nµy nhu cÇu nh©n lùc sÏ ®îc x©y dùng trªn c¬ së kinh nghiÖm cña c¸c chuyªn gia cã thÓ lµ trëng phßng nguån nh©n lùc, ngêi cã hiÒu biÕt s©u réng kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc, c¸c chuyªn gia ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ cña tæ chøc, dù b¸o sù thay ®æi cã thÓ x¶y ra b»ng kinh nghiÖm b¶n th©n. i. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch xu híng. Theo ph¬ng ph¸p nµy cÇu nh©n lùc sÏ ®îc íc lîng trªn c¬ sá sè liÖu cña c¸c n¨m tríc, tõ sè liÖu ®ã cã thÓ dù ®o¸n ®îc xu híng t¨ng hay gi¶m lao ®éng trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. 1.1.3. Cung lao ®éng. Dù b¸o cung nh©n lùc tõ hai nguån: cung nh©n lùc tõ bªn trong tæ chøc vµ cung nh©n lùc tõ bªn ngoµi tæ chøc. a. Cung néi bé: Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng víi néi dung: §¸nh gi¸ c¬ cÊu lao ®éng hiÖn ®¹i cã phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng viÖc lao ®éng hay kh«ng. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tr×nh ®é cña ngêi lao ®éng. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ sù biÕn ®éng lao ®éng trong t¬ng lai. Tõ viÖc ph©n tÝch sÏ ®a ra c¸c kÕ ho¹ch thÝch øng cho tuyÓn mé tuyÓn chän lao ®éng. b. Cung bªn ngoµi: Nguån lao ®éng: Häc sinh, sinh viªn tèt nghiÖp, lao ®éng tù do, lao ®éng hiÖn ®ang lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c, nh÷ng ngêi hÕt tuæi lao ®éng cã mong muèn vµ kh¶ n¨ng lao ®éng, lao ®éng trªn thÞ trêng vv… 1.2. Ph©n tÝch c¸c gi¶i ph¸p thay thÕ. §Ó thc hiÖn ®îc ch¬ng tr×nh tuyÓn dông ®ßi hái chi phÝ t¬ng ®èi lín vµ tèn nhiÒu c«ng søc v× vËy mét tæ chøc chØ thùc hiÖn tuyÓn dông míi trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc sù cÇn thiÕt. Tríc khi ®i ®Õn quyÕt ®Þnh më mét ch¬ng tr×nh tuyÓn dông th× c¸c tæ chøc thêng xem xÐt c¸c gi¶i ph¸p thay thÕ. a. Hîp ®ång thÇu l¹i: Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay mét sè tæ chøc v× khã kh¨n vÒ lao ®éng kh«ng thÓ tuyÓn mé ®îc th× cã thÓ cho mét sè tæ chøc kh¸c thùc hiÖn c«ng viªc díi d¹ng hîp ®ång thuª l¹i. Tuy nhiªn gi¶i ph¸p nµy muèn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ th× ph¶i ph©n tÝch kü lìng c¸c mÆt nh chÊt lîng c«ng viÖc chi phÝ vµ lîi Ých c¸c bªn. VÝ dô: Mét xëng may nhá cña hé gia ®×nh nhËn ®îc mét hîp ®ång víi sè lîng s¶n phÈm lín. Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång lµ 20 ngµy. XÐt thÊy xëng may kh«ng thÓ hoµn tÊt c«ng viÖc trong thêi gian trªn th× chñ hé cã thÓ ký hîp ®ång ®Ó mét xëng may kh¸c thùc hiÖn mét phÇn c«ng viÖc cña hîp ®ång hoÆc toµn bé hîp ®ång. b. Lµm thªm giê. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tæ chøc sÏ gÆp ph¶i c¸c khã kh¨n khi thùc hiÖn c¸c hîp ®ång. Mét trong c¸c khã kh¨n ®ã lµ thêi gian, lao ®éng ®¸p øng cho viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. Nh÷ng lóc nh thÕ tæ chøc kh«ng thÓ tuyÓn mé lao ®éng ®îc ngay th× cã mét gi¶i ph¸p thêng xuyªn ®îc c¸c tæ chøc lùa chän ®ã lµ lµm thªm giê. Ph¬ng ph¸p nµy cho phÐp tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ tuyÓn thªm ngêi vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng mµ kh«ng cÇn t¨ng thªm lao ®éng. Lµm thªm giê ph¶i tu©n theo c¸c ®iÒu kho¶n ®· ®îc quy ®Þnh trong "Bé luËt lao ®éng cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam". c. Nhê gióp t¹m thêi (nh©n viªn t¹m thêi) Thuª nh©n c«ng t¹m thêi còng lµ mét biÖn ph¸p ®îc nhiÒu tæ chøc lùa chän trong giai ®o¹n biÕn thiªn theo mïa vô. VÝ dô: C«ng ty da giÇy, c«ng ty may mÆc, c«ng ty b¸nh kÑo cã thÓ sö dông hîp ®ång thuª lao ®éng ng¾n h¹n vµo c¸c thêi ®iÓm cÇn nhiÒu lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt phôc vô cho mét dÞp nµo ®ã. d. Thuª lao ®éng tõ c«ng ty cho thuª. Ph¬ng ph¸p nµy cha phæ biÕn ë ViÖt Nam tuy nhiªn c¸c tæ chøc còng cã thÓ tham kh¶o. 1.3. Nguån tuyÓn mé. 1.3.1. Nguån néi bé. BÊt cø mét tæ chøc nµo khi cã nhu cÇu tuyÓn dông lao ®éng th× nguån néi bé lu«n ®îc u tiªn hµng ®Çu v× nh÷ng u ®iÓm cña nã. - T¹o ra ®îc ®éng c¬ tèt cho tÊt c¶ nh÷ng ngêi ®ang lµm viÖc trong tæ chøc, kÝch thÝch hä lµm viÖc tèt h¬n, s¸ng t¹o h¬n, tËn t©m vµ víi hiÖu suÊt cao h¬n. - Nh©n viªn cò cña tæ chøc ®· quen víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc nªn ta tiÕt kiÖm ®îc thêi gian lµm quen c«ng viÖc vµ t¨ng cêng ®îc sù trung thµnh ®èi víi tæ chøc. - Nguån néi bé còng cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Nh©n viªn ®îc tuyÓn vµo mét chøc vô theo kiÓu th¨ng chøc néi bé cã thÓ sinh ra hiÖn tîng rËp khu«n l¹i c¸ch lµm viÖc do qu¸ quen víi c¸ch lµm viÖc cña cÊp trªn mµ thiÕu tÝnh s¸ng t¹o. - MÆt kh¸c, trong ®¬n vÞ dÔ h×nh thµnh nhãm "Nh÷ng øng cö viªn kh«ng thµnh c«ng". Hä lµ nh÷ng ngêi øng cö vµo mét chøc vô nµo ®ã nhng kh«ng ®îc chän g©y ra t©m lý kh«ng phôc l·nh ®¹o, th¸i ®é bÊt hîp t¸c chia bÌ ph¸i, khã lµm viÖc. Khi tuyÓn mé nguån nµy ta cã ba ph¬ng ph¸p ®Ó lùa chän: Ph¬ng ph¸p tham kh¶o ý kiÕn. Theo ph¬ng ph¸p nµy ®Ó t×m ngêi cho mét vÞ trÝ nµo ®ã ngêi ta cã thÓ tham kh¶o ý kiÕn nh÷ng ngêi qu¶n lý bé phËn vµ nh÷ng ngêi cã uy tÝn trong doanh nghiÖp, mét sè lao ®éng vµ c¸c chuyªn gia vÒ nh©n sù. §©y lµ ph¬ng ph¸p thêng ®îc sö dông ë ViÖt Nam. Ph¬ng ph¸p th«ng b¸o c«ng khai: Theo ph¬ng ph¸p nµy tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong tæ chøc sÏ ®îc cung cÊp th«ng tin ®èi víi ngêi ®îc tuyÓn dông. Nh÷ng ngêi trong tæ chøc thÊy m×nh cã thÓ ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn th× cã thÓ nép ®¬n tham gia dù tuyÓn. Ph¬ng ph¸p lu gi÷ kü n¨ng: Theo ph¬ng ph¸p nµy th× tÊt c¶ c¸c ®Æc ®iÓm nh©n sù sÏ ®îc lu gi÷ l¹i trong phÇn mÒm m¸y tÝnh. Khi cÇn t×m ngêi cho mét vÞ trÝ nµo ®ã ta cã thÓ dïng c¸c lÖnh kh¸c nhau, khi cÇn sÏ gäi trong m¸y ra. §©y lµ ph¬ng ph¸p thÝch hîp cho c¸c doanh nghiÖp c«ng ty cã quy m« lín. 1.3.2. Nguån bªn ngoµi: Cã rÊt nhiÒu nguån tuyÓn mé tõ bªn ngoµi, cã thÓ lµ b¹n bÌ cña nh©n viªn, nh©n viªn cò cña c«ng ty, ngêi nép ®¬n xin viÖc, nh©n viªn c¸c h·ng doanh nghiÖp kh¸c, c¸c trêng ®¹i häc - cao ®¼ng, ngêi thÊt nghiÖp… - B¹n bÌ cña nh©n viªn: C¸c nh©n viªn thêng biÕt rÊt râ b¹n bÌ cña m×nh ®ang cÇn mét viÖc lµm vµ hä cã thÓ trë thµnh mét nh©n viªn tèt. Hä thêng giíi thiÖu cho c«ng ty nh÷ng ngêi cã kh¶ n¨ng vµ cã chÊt lîng. - Nh©n viªn cò: Lµ nh÷ng nh©n viªn ®· tõng lµm trong doanh nghiÖp nhng v× mét lý do nµo ®ã hä chuyÓn ®Õn n¬i kh¸c, hiÖn ®ang mong muèn trë l¹i lµm viÖc cho doanh nghiÖp. - øng cö viªn nép ®¬n xin viÖc: Lµ nh÷ng ngêi lao ®éng ®Õn nép ®¬n xin viÖc, ®îc coi nh c¸c øng cö viªn tù nguyÖn bëi v× doanh nghiÖp kh«ng ®¨ng qu¶ng c¸o t×m ngêi. - Nh©n viªn cña h·ng kh¸c: TuyÓn mé nh©n viªn tõ nguån nµy cã nhiÒu u ®iÓm. Nh÷ng nh©n viªn nµy cã s½n tay nghÒ vµ doanh nghiÖp kh«ng ph¶i bá chi phÝ ®µo t¹o, nÕu cã th× kinh phÝ ®µo t¹o thÊp, thêi gian ®µo t¹o ng¾n. - Sinh viªn tèt nghiÖp c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng: §©y lµ mét trong nh÷ng nguån ngµy cµng trë nªn quan träng ®èi víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp bëi v× nh÷ng ngêi tõ nguån nµy lµ nh÷ng sinh viªn cßn trÎ dÔ ®µo t¹o vµ cã nhiÒu s¸ng kiÕn. - Ngêi thÊt nghiÖp: Lµ nh÷ng ngêi lao ®éng trªn thÞ trêng vµ hä kh«ng cã viÖc lµm trong sè nµy cã rÊt nhiÒu lao ®éng cã n¨ng lùc tr×nh ®é nhng v× nhiÒu lý do nªn hä kh«ng cã viÖc lµm. C¸c ph¬ng ph¸p ®îc dïng khi tuyÓn mé nguån bªn ngoµi lµ: Ph¬ng ph¸p qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng phæ biÕn nhÊt lµ qu¶ng c¸o trªn b¸o chÝ v× chi phÝ qu¶ng c¸o cho c¸ch nµy kh«ng qu¸ lín nh qu¶ng c¸o trªn ti vi hay c¸c ph¬ng tiÖn nghe nh×n kh¸c. Tríc khi tiÕn hµnh qu¶ng c¸o th× doanh nghiÖp t¹o d luËn ®Ó tr¸nh nh÷ng ph¶n øng cña c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Ph¬ng ph¸p cö chuyªn viªn tuyÓn mé ®Õn c¸c trêng: Doanh nghiÖp sÏ tuyªn truyÒn viÖc t×m kiÕm nh©n viªn, tiÕn hµnh gÆp mÆt, pháng vÊn ®èi víi nh©n viªn míi tèt nghiÖp cã nhu cÇu t×m viÖc, mét sè doanh nghiÖp x©y dùng mèi quan hÖ l©u dµi víi c¸c trêng ®µo t¹o, tµi trî häc bæng cho c¸c trêng, tæ chøc cho sinh viªn, häc sinh ®Õn doanh nghiÖp m×nh tham quan, thùc tËp. Ph¬ng ph¸p th«ng qua c¸c v¨n phßng, c¸c trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm. C¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu tuyÓn lao ®éng th× cã thÓ th«ng qua c¸c trung t©m chuyªn giíi thiÖu viÖc lµm. TuyÓn dông theo c¸ch nµy kh«ng mÊt thêi gian vµ dÔ t×m ®îc ngêi theo ®óng yªu cÇu tuy nhiªn chi phÝ rÊt cao. Ph¬ng ph¸p th«ng qua héi trî viÖc lµm: Doanh nghiÖp cã thÓ cö ngêi ®Õn c¸c héi trî viÖc lµm ®Ó tuyÓn lao ®éng. Ph¬ng ph¸p th«ng qua ngêi th©n hoÆc b¹n bÌ cña c¸c nh©n viªn trong c«ng ty, øng cö viªn tù nép ®¬n hay c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c. 2. Qu¸ tr×nh tuyÓn chän. Qu¸ tr×nh tuyÓn chän gåm c¸c bíc sau ®©y: Bíc 1: Pháng vÊn s¬ bé, ®ãn tiÕp ban ®Çu ph¶i ®îc diÔn ra trong bÇu kh«ng khÝ lÞch sù tho¶i m¸i, th«ng qua pháng vÊn s¬ bé cã thÓ lo¹i nh÷ng øng cö viªn kh«ng cã kh¶ n¨ng phï hîp víi c«ng viÖc. Bíc 2: Nép ®¬n xin viÖc. §¬n xin viÖc ph¶i ®îc thiÕt kÕ cã chñ ®Þnh ®Ó cã thÓ thu thËp ®îc nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ ngêi lao ®éng. Bíc 3: Tr¾c nghiÖm tuyÓn chän lµ viÖc sö dông c¸c kü thuËt kh¸c nhau ®Ó ®¸nh gi¸, ®o lêng vÒ sù hiÓu biÕt, khÐo lÐo, c¸ tÝnh cña mçi ngêi, c¸c bµi tr¾c nghiÖm thêng ®îc so¹n th¶o díi d¹ng c©u hái vµ øng cö viªn sÏ lùa chän ph¬ng ¸n tr¶ lêi. Cã bèn lo¹i tr¾c nghiÖm: tr¾c nghiÖm t©m lý, tr¾c nghiÖm vÒ kiÕn thøc, tr¾c nghiÖm vÒ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc, tr¾c nghiÖm vÒ th¸i ®é vµ sù nghiªm tóc. Bíc 4: Pháng vÊn tuyÓn chän: Lµ sù trao ®æi trùc tiÕp gi÷a nhµ tuyÓn dông vµ øng cö viªn. §©y lµ mét trong nh÷ng bíc tuyÓn dông hiÖu qu¶ nhÊt v× th«ng qua pháng vÊn nhµ tuyÓn dông sÏ ®¸nh gi¸ ®îc nhiÒu khÝa c¹nh mµ c¸c bíc tuyÓn dông tríc kh«ng cho ta thÊy râ. Cã c¸c lo¹i pháng vÊn sau: Pháng vÊn theo mÉu, pháng vÊn theo t×nh huèng, pháng vÊn theo môc tiªu, pháng vÊn kh«ng cã híng dÉn, pháng vÊn c¨ng th¼ng, pháng vÊn theo nhãm vµ pháng vÊn héi ®ång. Bíc 5: ThÈm tra l¹i vÒ tr×nh ®é vµ tiÒn sö lµm viÖc, kiÓm tra l¹i nh÷ng th«ng tin mµ øng cö viªn cung cÊp cã chÝnh x¸c hay kh«ng, thÈm tra l¹i qu¸ tr×nh lµm viÖc, tr×nh ®é ®µo t¹o. Bíc 6: §¸nh gi¸ y tÕ, kiÓm tra søc khoÎ. Môc ®Ých nh»m gióp cho doanh nghiÖp bè trÝ hîp lý c¸c c«ng nh©n viªn míi vµo c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc phï hîp víi ®Æc ®iÓm søc khoÎ cña hä. Bíc 7: Pháng vÊn bëi ngêi l·nh ®¹o trùc tiÕp. Ngêi l·nh ®¹o trùc tiÕp cã thÓ ®¸nh gi¸ kü h¬n vÒ c¸c kh¶ n¨ng kü thuËt cña ngêi dù tuyÓn vµ tr¶ lêi c©u hái chi tiÕt cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc vµ sÏ cho ý kiÕn quyÕt ®Þnh cuèi cïng. Bíc 8: Tham quan cô thÓ vÒ c«ng viÖc. Ngêi dù tuyÓn ®îc xem tËn m¾t c«ng viÖc mµ hä sÏ thùc hiÖn lao ®éng, cã liªn quan ®Õn c¶ c¸c yÕu tè kh«ng thuËn lîi vÒ c«ng viÖc. Bíc 9: Ra quyÕt ®Þnh tuyÓn chän. Phßng qu¶n trÞ nh©n lùc th«ng b¸o l¹i cho nh÷ng ngêi kh«ng tróng tuyÓn ®Ó gi÷ c¸c mèi quan hÖ x· héi tèt. §ång thêi lu gi÷ c¸c ®¬n xin viÖc cña nh÷ng ngêi kh«ng tróng tuyÓn ®Ó sö dông trong ®ît tuyÓn dông tiÕp theo, phßng qu¶n trÞ nguån nh©n lùc còng lu gi÷ hå s¬ cña nh÷ng ngêi tróng tuyÓn ®Ó b¾t ®Çu viÖc theo dâi vµ qu¶n trÞ nh©n sù ®èivíi hä, ngoµi ra phßng qu¶n trÞ nguån nh©n lùc cßn nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c ®¬n xin viÖc cña tÊt c¶ nh÷ng ngêi dù tuyÓn ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é thµnh c«ng cña c«ng t¸c tuyÓn dông vµ tham kh¶o ý kiÕn cña ngêi tróng tuyÓn ®Ó ®iÒu chØnh hoÆc thiÕt kÕ l¹i qu¸ tr×nh tuyÓn chän nÕu cÇn thiÕt. Trªn thùc tÕ kh«ng ph¶i tÊt c¶ mäi doanh nghiÖp ®Òu thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c bíc trªn mµ cã thÓ qu¸ tr×nh tuyÓn chän ®îc rót ng¾n h¬n ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian vµ kinh phÝ, viÖc tuyÓn chän t¹i c¸c doanh nghiÖp mÆc dï rót ng¾n nhng vÉn ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh tuyÓn chän, kh«ng lo¹i bá mét sè bíc mµ c¸c doanh nghiÖp thêng lµm gép mét sè bíc. Qua ph©n tÝch trªn ta thÊy c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng cã vai trß quan träng ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. §ång thêi nã còng cã ý nghÜa ®èi víi tËp thÓ vµ c¸ nh©n ngêi lao ®éng thÓ hiÖn qua hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tËp thÓ ngêi lao ®éng. Tõ ®©y ta thÊy ®îc vai trß then chèt, quan TuyÓn dông träng cña ho¹t ®éng tuyÓn dông ë chuyªn ngµnh qu¶n trÞ nh©n nh©n lùc. Ch¬ng II Ph©n tÝch tÇm quan träng cña ho¹t ®éng tuyÓn dông. S¬ ®å 1: Mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a tuyÓn dông vµ c¸c chøc n¨ng kh¸c cña qu¶n trÞ nh©n lùc. NhiÒu ngêi tham gia tuyÓn mé cho phÐp ngêi sö dông lao ®éng cã kh¶ n¨ng lùa chän nhiÒu h¬n Tû lÖ sè ngêi ®îc chÊp nhËn ¶nh hëng ®Õn sè ngêi cÇn thiÕt ph¶i tuyÓn mé. Nh÷ng ngêi xin viÖc cã tr×nh ®é tay nghÒ cao th× thùc hiÖn c«ng viÖc tèt h¬n §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc C¸c vÊn ®Ò tån t¹i vÒ thùc hiÖn c«ng viÖc cã thÓ cho thÊy sù cÇn thiÕt thu hót nh÷ng ngêi lao ®éng cã tr×nh ®é cao. Cung vÒ lao ®éng sÏ ¶nh hëng ®Õn møc l¬ng vµ ngêi cã tr×nh ®é cao sÏ mong muèn møc l¬ng cao h¬n Thï lao Møc l¬ng cao t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng h¬n cho viÖc thu hót ngêi cã tr×nh ®é cao h¬n. Ngêi lao ®éng cã tay nghÒ ®ßi hái Ýt ph¶i ®µo t¹o h¬n ngêi kh«ng cã tay nghÒ. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn TuyÓn mé ®îc ®¬n gi¶n ho¸ h¬n nÕu nh©n viªn míi cã thÓ ®îc ®µo t¹o phï hîp víi Ýt thêi gian vµ kinh phÝ h¬n. Nh÷ng ngêi lao ®éng ®îc bè trÝ vµo nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp cã tû lÖ c«ng viÖc thay ®æi thÊp h¬n vµ cã sù tho¶ m·n cao h¬n C¸c mèi quan hÖ lao ®éng I. TuyÓn dông thùctyhiÖn kÕ hoach s¶n xuÊt H×nhvíi ¶nhviÖc cña c«ng ¶nh hëng ®Õn quyÕt ®Þnh népkinh doanh, ®¬n vµo mét vÞ trÝ môc tiªu cña doanh nghiÖp Khi doanh nghiÖp cã mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th× cÇn x¸c ®Þnh c¸c nguån lùc ®Ó ®¸p øng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®ã nh: tµi chÝnh, nguyªn vËt liÖu, vèn ®Çu t, nhµ cung øng, nguån nh©n lùc vv…. Trong ®ã nguån nh©n lùc lµ quan träng hµng ®Çu. Dï kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tµi chÝnh, nguyªn vËt liÖu … nh ng nÕu kh«ng cã mét nguån lao ®éng vËn hµnh sö dông c¸c nguån lùc Êy th× nã chØ lµ c¸c nguån lùc chÕt. NÕu tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c cña s¶n xuÊt ®· ®¸p øng nhu cÇu th× nguån nh©n lùc ®îc ®¸p øng ®óng vµ ®ñ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng sÏ ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra liªn tôc. §Æc biÖt khi gÆp khã kh¨n tõ c¸c nguån kh¸c mµ nguån nh©n lùc l¹i cã thÕ m¹nh th× vÉn duy tr× ®îc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. VÝ dô: Doanh nghiÖp ®ang trong giai ®o¹n khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, ngêi lao ®éng trung thµnh víi doanh nghiÖp cã thÓ chÊp nhËn ®Ó l¹i mét phÇn l¬ng cña m×nh gióp ®ì doanh nghiÖp. Hay doanh nghiÖp muèn ®æi míi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhng viÖc vËn hµnh c«ng viÖc nµy l¹i khã kh¨n, ngêi lao ®éng cã tay nghÒ cao hay lao ®éng tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp cã thÓ gióp ®îc doanh nghiÖp v× nh÷ng ngêi nµy lu«n n¾m b¾t ®îc c«ng nghÖ míi nhanh chãng víi vèn kiÕn thøc cña m×nh. VËy cung øng nguån nh©n lùc ®Çy ®ñ (hay tuyÓn dông ®óng kÕ ho¹ch) sÏ ®¶m b¶o cho tæ chøc tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi hiÖu qu¶ cao. Trong mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, cÇn cã kÕ ho¹ch vÒ lao ®éng víi c¬ cÊu thÝch hîp (lao ®éng kü thuËt, lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt, lao ®éng qu¶n lý vv …). Doanh nghiÖp tuyÓn dông ® îc mét c¬ cÊu lao ®éng t¬ng ®èi phï hîp th× kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh sÏ diÔn ra thuËn lîi. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ viÖc tuyÓn dông ®îc c¬ cÊu lao ®éng hîp lý lµ rÊt khã kh¨n. VÝ dô: HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ë mét sè ®Þa ph¬ng phÝa Nam ®Òu kh«ng ®¶m b¶o ®îc kÕ ho¹ch tuyÓn dông lao ®éng cho s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. C¸c doanh nghiÖp thêng cã kÕ ho¹ch tuyÓn dông lao ®éng. BiÓu 1: Thùc hiÖn kÕ ho¹ch tuyÓn dông cña c¸c doanh nghiÖp phÝa Nam 6 th¸ng ®Çu n¨m 2002. ChØ tiªu 1. Lao ®éng qu¶n lý, tæng sè - Kü thuËt - Hµnh chÝnh - Kinh tÕ 2. Lao ®éng trùc tiÕp, tæng sè a. Lao ®éng phæ th«ng b. Lao ®éng ®µo tµo. Trong ®ã - Cao ®¼ng kü thuËt - Trung cÊp chuyªn nghiÖp - C«ng nh©n kü thuËt dµi h¹n - C«ng nh©n kü thuËt ng¾n h¹n - Nh©n viªn nghiÖp vô dµi h¹n - Nh©n viªn nghiÖp vô ng¾n h¹n KÕ ho¹ch tuyÓn dông c¶ n¨m (ngêi) 4724 2263 1456 1007 Thùc hiÖn tuyÓn dông 6 th¸ng ®Çu n¨m (ngêi) 3804 1871 1119 814 Tû lÖ thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch n¨m (%) 80,52 82,68 76,85 80,83 87543 57678 29865 73560 54413 19147 84,03 94,34 61,11 1510 1480 6908 19292 517 69 551 766 3826 13603 299 41 36,49 51,76 55,39 70,51 57,83 59,42 Qua biÓu trªn ta thÊy ®a sè lao ®éng kh«ng tuyÓn dông ®îc theo kÕ ho¹ch lµ lao ®éng cã chuyªn m«n kü thuËt, trong ®ã tû lÖ thùc hiÖn tuyÓn dông so víi kÕ ho¹ch rÊt thÊp, lo¹i lao ®éng tr×nh ®é cao ®¼ng kü thuËt (36,5%), c«ng nh©n kü thuËt ®µo t¹o dµi h¹n (55,39%), trung cÊp chuyªn nghiÖp (51,76%), nh©n viªn nghiÖp vô ®µo t¹o dµi h¹n (57,83%) … KÕt qu¶ tuyÓn dông nµy ch¾c ch¾n sÏ ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp nªn quan t©m h¬n n÷a ®Õn tuyÓn dông lao ®éng, ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p tuyÓn mé réng r·i ®Ó thu hót ®îc nhiÒu ngêi lao ®éng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau ®Õn tham gia nép ®¬n xin viÖc. Trong giai ®o¹n níc ta ®ang thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, nhu cÇu vÒ lao ®éng cã chuyªn m«n tay nghÒ, lao ®éng kü thuËt lµ rÊt lín. Mäi tæ chøc muèn ®øng v÷ng ®îc trong m«i trêng kinh tÕ quèc tÕ ho¸ víi sù c¹nh tranh khèc liÖt tæ chøc ph¶i ®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc tuyÓn mét ®éi ngò lao ®éng phï hîp víi chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn tæ chøc trong t¬ng lai. VËy tuyÓn dông cã vai trß rÊt quan träng trong mäi tæ chøc. II. TuyÓn dông víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña qu¶n trÞ nh©n lùc. 1. TuyÓn dông víi vÊn ®Ò ®µo t¹o, ph¸t triÓn. Mét trong c¸c yªu cÇu cña tuyÓn dông lµ tuyÓn ®îc ngêi cã chuyªn m«n cÇn thiÕt, cã thÓ lµm viÖc ®¹t tíi n¨ng suÊt cao, hiÖu suÊt c«ng t¸c tèt, ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu c«ng viÖc. TuyÓn dông kh«ng phï hîp víi thùc tiÔn vµ khoa häc th× ngêi lao ®éng ®îc tuyÓn sÏ kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc. Ta ph¶i c¨n cø vµo ph©n tÝch c«ng viÖc ®Ó tiÕn hµnh tuyÓn dông theo ®óng yªu cÇu cña c«ng viÖc. Trong tuyÓn chän ph¶i th«ng qua b¶n tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc vµ b¶n yªu cÇu cña c«ng viÖc ®èi víi ngêi thùc hiÖn. Qua ®©y sµng läc kü h¬n c¸c ®èi tîng kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc vµ tuyÓn chän ®îc ngêi lao ®éng cã tr×nh ®é kü n¨ng phï hîp. NÕu khi tuyÓn dông c¸n bé tuyÓn dông kh«ng c¨n cø vµo c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc ®èi víi ngêi lao ®éng, kh«ng sö dông c¸c ph¬ng ph¸p tuyÓn chän khoa häc th× chÊt lîng cña ngêi lao ®éng ®îc tuyÓn vµo sÏ kh«ng cao. Nh vËy v« h×nh dung tæ chøc ®· tuyÓn dông nh÷ng ngêi kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu c«ng viÖc b¾t buéc tæ chøc ph¶i ®µo t¹o nh÷ng ngêi nµy víi thêi gian vµ kinh phÝ nhÊt ®Þnh. B»ng c¸c ph¬ng ph¸p tuyÓn dông khoa häc tæ chøc cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc c¸c kho¶n chi phÝ nµy. ChÝnh s¸ch tuyÓn dông cña tæ chøc: Ta biÕt r»ng chÝnh s¸ch tuyÓn dông cña mét tæ chøc sÏ ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng tuyÓn dông cña chÝnh tæ chøc ®ã, thÓ hiÖn qua viÖc ngêi lao ®éng cã ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc hay kh«ng. VÝ dô: T¹i Hng Yªn mÆc dï ®· cã chÝnh s¸ch cø 100m 2 ®Êt bÞ "mÊt" sÏ ®îc nhËn mét lao ®éng. Song hÇu nh ë mäi ®Þa bµn trong tØnh, tû lÖ nµy kh«ng bao giê ®¹t ®îc. ë nh÷ng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt viÖc sö dông thiÕt bÞ m¸y mãc míi lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. V× vËy, dï cã thiÖn chÝ víi ®Þa ph¬ng ®Õn ®©u th× c¸c doanh nghiÖp còng kh«ng thÓ sö dông nh÷ng lao ®éng kh«ng biÕt lµm g× víi hÖ thèng thiÕt bÞ cña hä. Trong vÝ dô nµy nÕu doanh nghiÖp ¸p dông chÝnh s¸ch tuyÓn dông ban ®Çu th× doanh nghiÖp ph¶i bá ra nhiÒu kinh phÝ cho ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng míi. NÕu doanh nghiÖp chØ tuyÓn dông mét sè ngêi lao ®éng ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc th× l¹i m©u thuÉn víi lîi Ých cña nh÷ng ngêi kh¸c. VËy chÝnh s¸ch tuyÓn dông mµ phï hîp víi thùc tiÔn th× sÏ t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng tuyÓn dông, ®ång thêi chÝnh s¸ch ®ã còng chØ cho doanh nghiÖp biÕt ®èi tîng lao ®éng nµo ®îc tuyÓn nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ ®µo t¹o. Ngµnh nghÒ g¾n víi chuyÓn giao c«ng nghÖ ngo¹i nhËp, ngµnh nghÒ ®ang cã quy m« ph¸t triÓn trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vµ c¸c ngµnh nghÒ s¶n xuÊt híng vµo xuÊt khÈu th× c«ng t¸c tuyÓn dông cµng thÓ hiÖn vai trß quan träng. TuyÓn ®îc ngêi lao ®éng ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu c«ng viÖc, t¹o ®iÒu kiÖn cho tæ chøc ®µo t¹o ngêi lao ®éng trë thµnh thî ®a kü n¨ng, cã thÓ tiÕp nhËn ®îc c«ng nghÖ míi, vËn hµnh ®îc nhiÒu m¸y mãc trong ph©n xëng. §¶m b¶o æn ®Þnh lao ®éng trong tæ chøc, nhu cÇu lao ®éng xuÊt hiÖn tæ chøc cã thÓ tuyÓn tõ chÝnh nguån lao ®éng bªn trong tæ chøc, gi¶m thiÓu c¸c trêng hîp bÞ ®éng trong tuyÓn dông. VËy qua trªn ph©n tÝch ta thÊy lµ mét ho¹t ®éng rÊt quan träng cña tæ chøc, ®ång thêi tuyÓn dông còng ¶nh hëng rÊt lín ®Õn néi dung cña c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc ®ã lµ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. TuyÓn dông mµ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ cña ngêi lao ®éng sÏ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ ®µo t¹o. Ngêi lao ®éng cã tay nghÒ Ýt ®ßi hái vÒ ®µo t¹o. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ th× tæ chøc l¹i tiÕp tôc dùa vµo b¶n tiªu chuÈn thùc hiÖn c«ng viÖc vµ b¶n yªu cÇu cña c«ng viÖc ®èi víi ngêi thùc hiÖn. §©y lµ c¬ së ®Ó ta ®èi chiÕu kh¶ n¨ng thùc tÕ cña ngêi lao ®éng ®èi víi c¸c tiªu chuÈn, yªu cÇu. Trong qu¸ tr×nh tuyÓn chän nhÊt ®Þnh ph¶i pháng vÊn chuyªn m«n vµ tham quan thö viÖc tõ ®©y ®¸nh gi¸ ®îc tr×nh ®é chuyªn m«n cña ngêi lao ®éng. Ngêi lao ®éng ®îc tuyÓn vµo cã tr×nh ®é kü thuËt phï hîp hä sÏ thùc hiÖn ®îc c«ng viÖc ngay t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng. Hä dÔ dµng n©ng cao hiÖu qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc mµ kh«ng cÇn ®µo t¹o thªm. Tuy r»ng ngêi lao ®éng míi vµo doanh nghiÖp th× ®Òu ph¶i lµm quen víi d©y truyÒn s¶n xuÊt, c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp, nhng ngêi cã tr×nh ®é tay nghÒ cao, ®Æc biÖt lµ lao ®éng cã kinh nghiÖm tõ c¸c tæ chøc kh¸c ®îc tuyÓn, hä cã sè n¨m ®¶m nhËn c«ng viÖc lín. Thêi gian ®Þnh híng cho nh÷ng lao ®éng nµy rÊt Ýt, hä thêng lµm quen nhanh chãng víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Ngêi lao ®éng ®îc tuyÓn vµo doanh nghiÖp ®îc bè trÝ lµm ®óng c«ng viÖc yªu thÝch theo ®óng kh¶ n¨ng lµ ®éng lùc to lín khÝch lÖ tinh thÇn lµm viÖc h¨ng say, tËn t©m víi c«ng viÖc ®a ®Õn kÕt qu¶ lµm viÖc cao. Song song víi nh÷ng yÕu tè tèt ®Ñp trªn ngêi lao ®éng sÏ tù biÕt rÌn luyÖn n©ng cao tay nghÒ mµ kh«ng cÇn ph¶i qua c¸c líp ®µo t¹o, cßn nÕu ph¶i ®µo t¹o th× còng chØ lµ ®µo t¹o trong c«ng viÖc, Ýt tèn kÐm. Ngêi lao ®éng míi ®¸p øng ®îc ngay c¸c yªu cÇu c«ng viÖc mµ kh«ng ph¶i tiÕn hµnh ®µo t¹o thªm lµ mét thµnh c«ng rÊt lín cña ho¹t ®éng tuyÓn dông. 2. TuyÓn dông víi vÊn ®Ò ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc TuyÓn dông, ®îc nh÷ng ngêi lao ®éng cã tr×nh ®é lµnh nghÒ thÊp, kü n¨ng, kü x¶o nghÒ nghiÖp cha v÷ng th× kÕt qu¶ thùc hiÖn cña hä ë møc trung b×nh. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt v× kinh nghiÖm vµ kü n¨ng cha nhiÒu nªn s¶n phÈm mµ hä lµm ra cã chÊt lîng kh«ng cao, ®é chÝnh x¸c vµ thÈm mü ë møc võa ph¶i, ®«i khi tû lÖ s¶n phÈm sai háng cao tï ®©y g©y khã kh¨n cho viÖc ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc. TuyÓn ngêi lao ®éng cã tr×nh ®é thÊp kh«ng nh÷ng doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®µo t¹o nh ë môc II.1 rÊt tèn kÐm mµ viÖc ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña nh÷ng ngêi nµy còng kh«ng dÔ dµng. §Õn ®©y ta cµng thÊy râ h¬n vai trß cña ho¹t ®éng tuyÓn dông víi c¸c chøc n¨ng kh¸c cña qu¶n trÞ nh©n lùc vµ víi tæ chøc. KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng ë mét thêi ®iÓm nµo ®ã lµ mét phÇn trong kÕt qu¶ s¶n xuÊt chung cña toµn doanh nghiÖp. V× vËy, ®¸nh gi¸ ®óng chÝnh x¸c sù thùc hiÖn cña ngêi lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt. Trªn thùc tÕ ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc sÏ thuËn lîi víi nh÷ng ngêi lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. Ngêi lao ®éng ®îc tuyÓn míi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, thao t¸c lµm viÖc chÝnh x¸c, kÕt qu¶ s¶n xuÊt Ýt sai háng nªn dÔ ®o lêng ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc. VÊn ®Ò ®Æt ra víi ho¹t ®éng tuyÓn dông lµ ph¶i tuyÓn ®îc ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n tay nghÒ cao, t¹o thuËn lîi cho ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc cña hä. Ngîc l¹i ®¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng, sÏ t¹o cho hä sù yªn t©m víi c«ng viÖc vµ ngêi lao ®éng sÏ g¾n bã h¬n víi doanh nghiÖp. Khi thùc hiÖn th¨ng thëng ®Ò b¹t, nh÷ng ngêi cã chuyªn m«n tay nghÒ cao víi kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc tèt sÏ ®îc u tiªn tríc. §Ò ®¹t nh vËy t¹o ra sù c«ng b»ng d©n chñ trong doanh nghiÖp, g©y dùng ®îc t×nh c¶m vµ sù ®ång t×nh cña ngêi lao ®éng. Ngêi lao ®éng míi ®îc ®¶m nhËn mét vÞ ttÝ c«ng viÖc víi nhiÖm vô râ rµng sÏ t¹o thuËn lîi cho viÖc ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc hay nhiÖm vô cña hä. VËy tuyÓn dông ph¶i tuyÓn ®óng ngêi cho ®óng c«ng viÖc. Ngêi lao ®éng lu«n quan t©m ®Õn c«ng viÖc vµ nhiÖm vô m×nh lµm ®îc ®¸nh gi¸ nh thÕ nµo, cã t¬ng øng víi ®ãng gãp cña hä hay kh«ng. Ngêi lao ®éng ®îc lµm ®óng chuyªn m«n, hä sÏ tù h¹n chÕ ®îc c¸c sai ph¹m trong qu¸ tr×nh lao ®éng v× thÕ kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cña hä thêng lµ tèt. KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc chñ yÕu lµ thµnh tÝch cña ngêi lao ®éng mµ kh«ng cã c¸c yÕu tè kh«ng mong muèn x¶y ra nh tai n¹n lao ®éng, s¶n phÈm háng, kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao v.v.. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc gióp cho bé phËn qu¶n lý nguån nh©n lùc vµ l·nh ®¹o cÊp cao cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc th¾ng lîi cña ho¹t ®éng tuyÓn dông. C¸c vÊn ®Ò tån t¹i vÒ thùc hiÖn c«ng viÖc cã thÓ cho thÊy sù cÇn thiÕt thu hót nh÷ng ngêi lao ®éng cã tr×nh ®é cao h¬n. 3. TuyÓn dông víi c¸c mèi quan hÖ lao ®éng TuyÓn dông víi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng vµ tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ. TuyÓn ®îc ngêi lao ®éng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña c«ng viÖc th× viÖc thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng vµ tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ sÏ rÊt thuËn lîi. Do ®ã trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng vµ tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ kh«ng vÊp ph¶i c¸c trêng hîp bá dë hîp ®ång hoÆc lµ ngêi lao ®éng kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc ph¶i lµm c¸c c«ng viÖc kh«ng ®óng nh hîp ®ång ®· ký. ViÖc nµy cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng thiÖt h¹i cho tæ chøc nÕu ngêi lao ®éng ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång. Ngêi lao ®éng ®îc tuyÓn vµo doanh nghiÖp thùc hiÖn hîp ®ång víi sù nhÊt trÝ cao th× kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång tèt h¬n, tõ ®ã g©y dùng ®îc mèi quan hÖ lao ®éng tèt ®Ñp gi÷a ngêi lao ®éng vµ tæ chøc. Nh÷ng ngêi lao ®éng ®îc bè trÝ lµm viÖc ë nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp cã tû lÖ c«ng viÖc thay ®æi thÊp vµ cã sù tho¶ m·n cao h¬n. Ngêi lao ®éng sÏ g¾n bã víi c«ng viÖc, t©m huyÕt víi nghÒ, vui vÎ víi ®ång nghiÖp, lu«n thc hiÖn tèt c¸c néi quy lao ®éng gãp phÇn t¹o nªn mèi quan hÖ tho¶i m¸i trong bé phËn tõ ®©y h×nh thµnh lªn v¨n ho¸ nhãm lµnh m¹nh. ë ®©y mäi thµnh viªn ®Òu ®¹t ®îc sù tho¶ m·n vÒ c«ng viÖc vµ vÒ c¸c mèi quan hÖ lao ®éng cña m×nh. Nh©n viªn míi sÏ ®îc ®ãn tiÕp vui vÎ vµ ®îc c«ng nhËn lµ mét thµnh viªn cña nhãm (tæ s¶n xuÊt). Mèi quanhÖ lao ®éng tèt ®Ñp hoµ hîp trong tæ chøc lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng chung, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu cña tæ chøc. TuyÓn dông dùa trªn c¬ së cña ph©n tÝch c«ng viÖc sÏ ®¶m b¶o thµnh c«ng h¬n trong viÖc bè trÝ s¾p xÕp, thuyªn chuyÓn vµ th¨ng thëng mét c¸ch kÞp thêi vµ hîp lý. Kh«ng nh÷ng thÕ mµ cßn t¹o kÝch thÝch lao ®éng, g¾n bã ®îc ngêi lao ®éng ®èi víi c«ng viÖc, khÝch lÖ ph¸t triÓn n¨ng lùc c¸ nh©n. Ngêi lao ®éng ®îc doanh nghiÖp quan t©m ®óng møc sÏ trung thµnh h¬n víi doanh nghiÖp vµ vun ®¾p cho mèi quan hÖ lao ®éng tèt ®Ñp trong doanh nghiÖp. Qua mèi quan hÖ lao ®éng tèt ®Ñp sÏ n©ng cao danh tiÕng, uy tÝn cña tæ chøc, t¹o dùng h×nh ¶nh vÒ mét n¬i lµm viÖc tèt cho ngêi lao ®éng, t¹o thuËn lîi cho nh÷ng lÇn tuyÓn dông sau. VÝ dô: Ch¬ng tr×nh tuyÓn dông vµ ®µo t¹o lao ®éng cña Unilever ViÖt Nam Mäi ngêi lao ®éng ®îc tuyÓn vµo Unilever ®Òu ®îc quan t©m ®Þnh híng vµ ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®îc ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng. Nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp trªn ®· x©y dùng ®îc quan hÖ lao ®éng hoµ hîp trong c«ng ty, ngêi lao ®éng ®îc tuyÓn rÊt kh¾t khe vµ ®îc bè trÝ lµm c¸c c«ng viÖc a thÝch theo ®óng n¨ng lùc lµm cho ngêi lao ®éng g¾n bã h¬n víi c«ng ty. ChÝnh quan hÖ lao ®éng tèt ®Ñp mµ chÝnh quyÒn tuyÓn dông, sö dông lao ®éng cña m×nh mµ Unilever ®· trë thµnh mét trong c¸c nhµ tuyÓn dông ®îc a thÝch ë ViÖt Nam. TuyÓn dông ®îc nh÷ng lao ®éng cã kû luËt, trung thùc g¾n bã víi c«ng viÖc cña tæ chøc sÏ ®¶m b¶o cho quan hÖ lao ®éng hoµn thiÖn dÇn theo híng ®¶m b¶o quyÒn vµ lîi Ých cña c¸c bªn tham gia quan hÑ lao ®éng. Ngêi lao ®éng vi ph¹m kû luËt vÒ sè lîng, chÊt lîng s¶n phÈm, thêi gian lao ®éng, an toµn lao ®éng v.v.. th× c¶ phÝa ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng ®Òu nhËn ®îc c¸c kÕt qu¶ kh«ng cao. Ngêi lao ®éng cã kû luËt tèt s½n sµng hîp t¸c víi ®ång nghiÖp vµ ngêi qu¶n lý t¹o nªn kh«ng khÝ lµm viÖc hoµ ®ång. Ngêi lao ®éng cïng nhau chia sÎ nh÷ng kinh nghiÖm nghÌ nghiÖp, häc tËp lÉn nhau c¸c hµnh vi chuÈn mùc, c¸c thao t¸c lao ®éng tiªn tiÕn. Phong c¸ch lµm viÖc nh vËy sÏ g¾n kÕt ngêi lao ®éng víi nhau t¹o nªn sù ®oµn kÕt g¾n bã trong tæ chøc. Ngêi lao ®éng ®îc lµm viÖc trong c¸c tæ chøc cã mèi quan hÖ lao ®éng tèt lµ mét yÕu tè tÝch cùc gióp ngêi lao ®éng kh«ng bÞ xa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi, ®Æc biÖt lµ c¸c tæ chøc sö dông lao ®éng ë nhiÒu vïng kh¸c nhau. VËy tuyÓn dông lao ®éng cã vai trß rÊt quan träng trong viÖc h×nh thµnh quan hÖ lao ®éng vµ duy tr× quan hÖ lao ®éng tèt ®Ñp trong tæ chøc. 4. TuyÓn dông tèt t¹o thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn thï lao ®·i ngé ®èi víi ngêi lao ®éng T×nh h×nh cung cÇu lao ®éng sÏ ¶nh hëng ®Õn møc l¬ng mµ doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh tr¶ cho ngêi lao ®éng. Th«ng thêng ngêi lao ®éng míi ®îc tuyÓn sÏ nhËn ®îc møc l¬ng thÊp (møc l¬ng khëi ®iÓm cña doanh nghiÖp). KÕt qu¶ tuyÓn dông sÏ chØ cho doanh nghiÖp biÕt ®· tuyÓn ®îc bao nhiªu lao ®éng, c¬ cÊu lao ®éng, chÊt lîng lao ®éng. Tõ ®©y x¸c ®Þnh møc l¬ng t¬ng øng cho tõng lo¹i lao ®éng, tõng ngêi lao ®éng. Víi møc l¬ng tèi thiÓu hiÖn nay lµ 290.000 ®ång, doanh nghiÖp kh«ng ®îc phÐp tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng díi 290.000 ®ång. Lao ®éng phæ th«ng sÏ ®îc tr¶ møc l¬ng tèi thiÓu cña doanh nghiÖp, møc l¬ng nµy tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. NÕu lao ®éng tyÓn vµo lµ sinh viªn tèt nghiÖp c¸c trêng ®¹i häc, cao ®¼ng th× cã hÖ sè l¬ng nhÊt ®Þnh, tuú vµo hÖ sè l¬ng mµ tæ chøc x¸c ®Þnh møc tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng cña m×nh. Mét sinh viªn ®¹i häc ra trêng nÕu ®îc tuyÓn vµo c¸c doanh nghiÖp lµm viÖc th× hÖ sè l¬ng lµ 1,78, nÕu vµo c¬ quan hµnh chÝnh th× hÖ sè l¬ng lµ 1,86 cßn nÕu ë l¹i trêng th× hÖ sè l¬ng lµ 1,92. Ngêi lao ®éng ®îc tuyÓn cã tr×nh ®é cao sÏ mong ®îi c¸c møc l¬ng thï lao cao h¬n. Tæ chøc lu«n ph¶i tr¶ cho nh÷ng ngêi nµy møc thï lao cao t¬ng øng lµm cho ngêi lao ®éng yªn t©m vÒ thï lao cña m×nh. NÕu doanh nghiÖp cã chÝnh s¸ch thu hót c¸c nh©n tµi th× doanh nghiÖp ph¶i cã ch¬ng tr×nh thï lao cho c¸c nh©n tµi ®ã. Lµm ®îc nh vËy th× nh÷ng nh©n tµi - ngêi lao ®éng cã tr×nh ®é cao míi ®Õn víi doanh nghiÖp, v× ë ®©y mong muèn vÒ møc thï lao cao ®îc ®¶m b¶o. Khi tróng tuyÓn lao ®éng, ngêi lao ®éng lu«n mong muèn ®îc tr¶ møc l¬ng cao. Ngêi lao ®éng ®îc tr¶ møc l¬ng phï hîp sÏ cã ®éng lùc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, g¾n bã víi tæ chøc. TuyÓn dông tèt ®¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña tõng ngêi lao ®éng t¹o thuËn lîi cho qu¶n lý lao ®éng vµ qu¶n lý thï lao trong tæ chøc. Doanh nghiÖp tr¶ thï lao cho ngêi lao ®éng t¬ng øng víi søc lao ®éng, chÊt x¸m mµ hä ®· bá ra trong qu¸ tr×nh lao ®éng. Thï lao phï hîp t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó doanh nghiÖp gi÷ ch©n nh÷ng ngêi lao ®éng giái. TuyÓn dông ®îc c¸c øng cö viªn tiÒm n¨ng, ®¸nh gi¸ ®óng tiÒm n¨ng cña hä, nh nh÷ng ngêi lao ®éng trÎ tuæi, sinh viªn tèt nghiÖp cã thµnh tÝch häc tËp giái cã thÓ ®îc tr¶ l¬ng cao v× hä cã tiÒm n¨ng trë thµnh ngêi qu¶n lý giái trong t¬ng lai. Tû lÖ tuyÓn mé phÇn lín do tÝnh ®Æc thï cña c«ng viÖc, t©m lý x· héi cña ngêi xin viÖc quyÕt ®Þnh, trong ®ã yÕu tè thu nhËp cã ý nghÜa quan träng nhÊt. V× vËy møc l¬ng cao cña doanh nghiÖp t¹o thuËn lîi cho viÖc thu hót ngêi cã tr×nh ®é cao. VËy chÝnh s¸ch tuyÓn dông kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng, BHXH, phóc lîi… sÏ thµnh c«ng h¬n. Ta thÊy ® îc vai trß then chèt cña ho¹t ®éng tuyÓn dông, vai trß nµy ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña qu¶n trÞ nh©n lùc vµ c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc. 5. KÕt luËn Qua ph©n tÝch ta thÊy tuyÓn dông cã mét vai trß quan träng ®èi víi c¸c tæ chøc. Mét tæ chøc lu«n thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c ®ît tuyÓn dông sÏ n©ng cao ®îc uy tÝn, n©ng cao ®îc vÞ thÕ c¹nh tranh, ®a tæ chøc ph¸t triÓn ®i lªn. TuyÓn dông thµnh c«ng ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã mét ®éi ngò lao ®éng phï hîp, t¹o ra mét søc m¹nh gióp doanh nghiÖp cã thÓ vît qua nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Ngîc l¹i tuyÓn dông kh«ng thµnh c«ng sÏ lµm cho doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn ®îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh v× kÕ ho¹ch vÒ lao ®éng kh«ng ®îc ®¶m b¶o. TuyÓn dông kh«ng thµnh c«ng lµm cho doanh nghiÖp tèn kÐm rÊt nhiÒu chi phÝ vµ gi¶m hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh ®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn c«ng viÖc, thï lao ®·i ngé v.v..
- Xem thêm -