Tài liệu Tượng gỗ hóa trầm

  • Số trang: 198 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 438 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

TÛÚÅNG GÖÎ HOAÁ TRÊÌM 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG 1 ...........................................................................................................................2 CHÛÚNG 2 ......................................................................................................................... 12 CHÛÚNG 3 ......................................................................................................................... 20 CHÛÚNG 4 ......................................................................................................................... 29 CHÛÚNG 5 ......................................................................................................................... 41 CHÛÚNG 6 ......................................................................................................................... 57 CHÛÚNG 7 ......................................................................................................................... 65 CHÛÚNG 8 ......................................................................................................................... 75 CHÛÚNG 9 ......................................................................................................................... 93 CHÛÚNG 10 ..................................................................................................................... 108 CHÛÚNG 11 ..................................................................................................................... 122 CHÛÚNG 12 ..................................................................................................................... 135 CHÛÚNG 13 ..................................................................................................................... 146 CHÛÚNG 14 ..................................................................................................................... 156 CHÛÚNG 15 ..................................................................................................................... 165 CHÛÚNG 16 ..................................................................................................................... 173 CHÛÚNG 17 ..................................................................................................................... 181 CHÛÚNG 18 ..................................................................................................................... 186 CHÛÚNG KÏËT .................................................................................................................. 192 http://ebooks.vdcmedia.com Trêìn Thõ Baão Chêu 2 CHÛÚNG 1 Gaác àiïån thoaåi, Baão Nhi chaåy vöåi vaâo bïëp, lúâ caái nhòn nghiïm khùæc cuãa öng Trûá , cö xuyát xoa liïìn miïång: - Canh chua thúm quaá! Noái chuyïån maâ buång con noá àaánh lö tö... àoái úi laâ àoái! Tuïå vûâa gùæp miïëng xûúân chiïn vûâa baão: - Than àoái maâ coân lùæm àiïìu. Boån con gaái chuáng bêy àuáng laâ dû húi. Öng Trûá hêët mùåt: - Àûáa naâo vêåy? Baão Nhi êëp uáng: - Daå! Ngûå Bònh con baác Toaãn aå... öng Trûá liïëc xeáo baâ Thuåy röìi gùçn gioång: - Toaãn naâo tao khöng quen. Nhûng àuáng laâ khöng biïët daåy con. Nhùæm giúâ cúm maâ goåi àïën... noái laáo. Baão Nhi lñ nhñ: - Tuåi con trao àöíi baâi maâ. Öng Trûá cûúâi gùçn: - Coá trúâi múái biïët tuåi bêy trao àöíi caái gò. Nhûng liïåu maâ baão vúái àaám baån. Àiïån thoaåi phaãi coá giúâ coá giêëc. Caã baån thùçng Tuïå cuäng thïë... Buöng àuäa, àûáng dêåy, Tuïå cau coá: - Con vö töåi! Baån con toaân goåi di àöång, chùèng phiïìn ai trong nhaâ naây hïët. Dûát lúâi, Tuïå toát lïn lêìu, öng Trûá bûåc doåc: - Con vúái caái. Noái chûa àûúåc hai cêu noá àaä biïën mêët. Noá chùèng coi cha meå ra gò caã. http://ebooks.vdcmedia.com TÛÚÅNG GÖÎ HOAÁ TRÊÌM 3 Naäy giúâ ngöìi im lùång vúái cheán cúm coân nguyïn, baâ Thuåy lïn tiïëng: - Cûá gùåp mùåt laâ mùæng, baão sao chuáng noá khöng biïën. Dùçn àuäa xuöëng mêm, öng Trûá noái nhû quaát: - Con hû taåi meå. Baâ khöng daåy maâ coân binh chuáng nûäa. Hûâ! Meå con baâ möåt luä nhû thïë baão sao töi thñch úã nhaâ cho àûúåc. Nhi. Àûáng dêåy, öng aâo aâo bûúác ra cûãa trûúác caái nhòn súå haãi cuãa Cö rêìu rô: - Con xin löîi... Baâ Thuåy nhïëch möi: - Khöng phaãi con thò öíng cuäng kiïëm chuyïån khaác àïí coá cúá rúâi khoãi nhaâ. - Meå khöng coá caách giûä chên ba sao? - ÖÍng àaä muöën ài, giûä laåi laâm gò? Baân ùn teã ngùæt. Nhi nuöët khöng nöíi moán canh chua cö thñch nhêët. Baâ Thuåy buöng àuäa quay vïì phoâng riïng. Nhi cuäng ngao ngaán àûáng lïn. Buöíi cúm chiïìu àaä xong. Ai cuäng coá möåt coäi riïng àïí êín nêëu. Anh Tuïå thò ngöìi trûúác maáy vi tñnh àïí truy cêåp Internet. Meå thò chùm chuá trûúác haâng àöëng söí saách hay chûáng tûâ, hoáa àún gò àoá. Sau möåt ngaây laâm viïåc cùng thùèng, dûúâng nhû meå muöën thû giaän cuäng khöng àûúåc. Röët cuöåc baâ laåi phaãi àùæm mònh vaâo cöng viïåc. Thöi thò möîi ngûúâi coá thuá... tiïu khiïín riïng. Baão Nhi cuäng thïë. Àûâng chaán naãn vò ngaây vui ngùæn nguãi coân nöîi buöìn thò muön truâng. Haäy cöë ruát ngùæn nöîi buöìn ài nhoác! Tùæm, thay böå quêìn aáo àùæt tiïìn nhûng giaãn dõ, Nhi àeo ba lö bùçng da, quaâ tûâ Singapor meå mang vïì thaáng trûúác vaâo röìi dùæt chiïëc Dream ra. Buöíi chiïìu àaä tùæt nùæng. Buöíi töëi bùæt àêìu bùçng cua sinh ngûä úã caác trung têm. Baão Nhi rêët siïng, cö hoåc rêët àïìu. Nhûng töëi nay cö khöng muöën hoåc chuát naâo múái khöí. Reä vaâo con heãm nhoã, Nhi dûâng xe trûúác möåt ngöi nhaâ coá haâng raâo hoa tigon vaâ nhêën chuöng. Ngûå Bònh chaåy chên khöng ra : - Súám vêåy sao? http://ebooks.vdcmedia.com Trêìn Thõ Baão Chêu 4 Dûång chöëng xe, Nhi buöng tûâng tiïëng: - ÚÃ nhaâ chaán pheâo! Ngûå Bònh troân mùæt: - Xúâi! Nhaâ maây maâ chaán! Chuyïån khoá tin thêåt! Nhûng taåi sao chaán? Baão Nhi cheáp miïång: - Luác naäy Thûúãng goåi àiïån taán doác ngay giúâ ùn. Thïë laâ tao bõ giuäa vò... baån beâ mêët daåy, goåi àiïån vö trêåt tûå, khöng giúâ giêëc. Haå gioång xuöëng, Nhi toã veä ên hêån: - Ba tao hoãi ai goåi. Tao àaânh noái maây... chêåc! Thaânh thêåt xin löîi vêåy. Ngûå Bònh phò cûúâi: - Chuyïån nhoã! Chuyïån lúán laâ Thûúãng taán doác vêën àïì gò? Baão Nhi chöëng tay dûúái cùçm: - Hùæn àoåc thú cho tao nghe. Nhûäng baâi thú hùæn khoe àaä àûúåc àùng trong Mûåc Tñm, AÁo Trùæng. Ngûå Bònh toâ moâ: - Hay khöng? Nhi ngêîm nghô: - Coá thïí laâ hay. Khöí nöîi tao khöng thñch. Ngûå Bònh hoám hónh: - Nïëu maây thñch, Thûúãng seä khöng thaânh thi sô vò hùæn àaåt àûúåc muåc àñch röìi, cêìn chi phaãi ò aåch raáp nöëi cêu chûä àïí thaânh thú. Àïí mùåc Nhi ngöìi möåt mònh trïn yïn xe, Bònh vaâo trong thay quêìn aáo vaâ xaách tuái chaåy ra. Nhi êåm ûå: - Töëi nay tao khöng muöën hoåc. Maây daám lang thang cuâng tao khöng? Ngûå Bònh huyát gioá nhû con trai: - Lang thang haã? Ok liïìn. Nhûng ài àêu? - Tuây maây! http://ebooks.vdcmedia.com TÛÚÅNG GÖÎ HOAÁ TRÊÌM 5 - Tao chó thñch ài voâng voâng. Hñt buåi thêåt, nhûng tûå do chúá khöng bõ eáp xaác nhû vaâo quaán. Nhi ú thúâ: - vêåy thò voâng voâng. Nhûng maây chúã aâ nghen! Ngûå Bònh nghïng ngang: - Khöng thaânh vêën àïì. Bònh röì ga: - Maây vêîn chûa noái vò sao khöng thñch Thûúãng. Tao thêëy hùæn cuäng saáng suãa, thöng minh êëy chúá. Hún nûäa coân coá têm höìn thi sô. Baão Nhi nhuán vai: - Tao chuáa gheát mêëy gaä cöng tûã böåt. Trùæng treão àeåp trai, mang hai maänh àñt chai laâ khöng haåp vúái tao röìi. Coân vêën àïì têm höìn thi sô êëy haã? Thú gò röîng tuïëch. Toaân chûä vúái chûä, chaã thêëy höìn àêu, yá àêu. Cêu naâo nghe àûúåc laåi laâ thú ùn cêëp... Ngûå Bònh húi nghiïng àêìu ra sau: - Vêåy sao maây vêîn nghe àïën mûác bõ mùæng? Nhi thaãn nhiïn: - Con gaái laâ thïë! Nghe taán tónh cuäng... khoaái tai chûá böå. - Maây àuáng laâ höì ly tinh, vûâa kïnh vûâa àöåc. Rêët... lùèng lú nhûng giaã böå hiïìn ngoan. Baão Nhi cêëu vaâo vai Ngûå Bònh : - Coá cêìn nùång lúâi vúái tao dûä vêåy khöng? Ngûå Bònh cûúâi cûúâi: - Nhêån xeát naây laâ chñnh xaác. Maây kiïu cùng, boån con trai àûáa naâo cuäng biïët, nhûng tuåi noá vêîn thñch laâm caái àuöi cuãa maây múái kyâ chûá! Nhi gên cöí lïn: - Tao àêu coá löîi trong vêën àïì naây. - Àiïìu êëy cêìn xeát laåi. Nhûng ngaây naâo àoá maây seä khöí vò möåt gaä trúâi gêìm naâo àêëy. Tao daám caá nhû thïë! Baão Nhi hêìm hûâ cuâ vaâo eo Ngûå Bònh laâm cö chao tay laái. Ngay luác àoá tûâ trong heãm möåt chiïëc xe àêm thùèng vaâo xe cuãa Nhi. http://ebooks.vdcmedia.com Trêìn Thõ Baão Chêu 6 Hai cö gaái teá lùn ra àûúâng. Baão Nhi heát to kinh hoaâng khi thêëy möåt baánh xe thùæng rñt lïn ngay àêìu mònh. Run lêíy bêíy cö raáng ngöìi dêåy nhûng khöng nöíi, cö àaânh nhùæm mùæt, nùçm daâi nhû ùn vaå giûäa àûúâng vaâ nghe gioång Ngûå Bònh goåi mònh lanh laãnh. Maäi àïën luác coá ai àoá xöëc cö lïn, Nhi múái gûúång theo lûåc àúä cuãa hoå maâ àûáng dêåy. Möåt gioång àaân öng chaát chuáa vang lïn laâm Nhi àang muå mêîm cuäng phaãi tónh höìn: - Coá bõ gò àêu maâ àõnh laâm reo. Chöëng tay lïn höng, Baão Nhi quùæc mùæt nhòn keã vûâa daám chò chiïët mònh: - Hûâm! Àuång ngûúâi teá lùn ra àûúâng maâ coân khöng coá gò aâ? Gaä thanh niïn coá àöi mùæt tñ rõ sûng lïn: - Ai àuång cö em höìi naâo? Àûâng coá vu khöëng àïí chaåy töåi nghen. Xe töi bïí àeân si nhan röìi kòa! Baão Nhi sêën túái: - Anh noái caái gò? Ai vu khöëng haã? Ngûå Bònh keáo cö laåi: - Caái thùçng àuång mònh chaåy mêët röìi. Hoå laâ ngûúâi àaâng sau trúâ túái. Nïëu luác naäy hoå thùæng khöng kõp laâ caái soå khó cuãa maây tiïu röìi. Ngûå Bònh cöë dûång chiïëc xe Dream lïn vaâ dùæt vaâo lïì. Luác naây Baão Nhi múái nhêån thêëy ngoaâi chiïëc xe Dream cuãa cö, bïn lïì coân möåt chiïëc phên khöëi lúán vaâ möåt gaä tûúáng taá bêåm trúån, mùåt maây lêìm lò àûáng kïë bïn. Hùæn ta àang loay hoay xem xeát con chiïën maä cuãa mònh vúái veã cau coá bûåc doåc. Gaä mùæt hñ hêët haâm: - Beã àeân xe tuåi naây röìi. Tñnh sao àêy? Baão Nhi khinh khónh: - Tñnh quaái gò? Töi àêu coá àuång xe mêëy ngûúâi? Gaä mùæt hñ nhêën maånh: - Nhûng nïëu khöng thùæng gêëp, xe cuãa tui naây khöng bõ ngaä vaâ thùçng baån töi cuäng chùèng laä àêìu göëi nhû vêìy. Àïìn tiïìn thuöëc men ài chûá! http://ebooks.vdcmedia.com TÛÚÅNG GÖÎ HOAÁ TRÊÌM 7 Baão Nhi böëi röëi nhòn caái gaä lêìm lò bïn chiïëc phên khöëi lúán vaâ thêëy àuáng laâ chiïëc quêìn jean gaä àaä bõ raách àêìu göëi. Chùèng biïët chên gaä thïë naâo maâ tïn mùæt hñ naây laåi röång möìm àoâi tiïìn. Luác Baão Nhi àûa mùæt nhòn Ngûå Bònh deâ... hoãi yá. Gaä bêåm trúån chúåt lïn tiïëng: - Mònh ài cho röìi! Va queåt chuát xñu, trêìy truåa sú sú laâ àïìu khoá traánh vaâ khöng ai muöën. Àïìn buâ caái gò chûá! Nhòn Nhi vaâ Bònh, gioång gaä dõu laåi: - Hai... em khöng sao thò cûá ài trûúác. Baão Nhi chúåt noáng bûâng vò caái nhòn cuãa gaä, cö vöåi quay lûng bûúác àïën chiïëc Dream. Khi sang söë xe, Nhi múái phaát hiïån caái cêìn söë bõ àêíy qua möåt bïn, cûáng ngùæc. Nhi kïu lïn: - Xe hû röìi Bònh úi! Bònh vöåi nhaãy xuöëng: - Hû úã àêu? than: nûäa? Hai cö laåi keáo xe vaâo lïì. Ngöìi phõch xuöëng vóa heâ, Baão Nhi - Höm nay àuáng laâ xuái quêíy. Khöng biïët coá beã höåp söë khöng Bònh nhùn nhoá: - Giúâ tñnh sao? Nhi ngoáng cao cöí: - Chùèng biïët gêìn àêy coá chöî naâo sûäa xe khöng? Nïëu khöng chùæc phaãi töëng noá lïn xe xñch lö, chúá ai dùæt böå cho nöíi. Gaä mùæt hñ mon men àïën gêën: - Con gaái con nûãa àûáng nûãa ngöìi úã vóa heâ ban àïm thïë naây khöng nïn àêu. Thêëy hai cö laâm thinh, gaä khõt muäi: - Hû xe aâ? Ngûå Bònh thiïíu naäo: - Queåo cêìn söë röìi! Gaä mùæt hñ hêët mùåt vïì phña tïn baån: http://ebooks.vdcmedia.com Trêìn Thõ Baão Chêu 8 - Xe tuåi naây cuäng trúã chûáng àaåp khöng nöí. Cûá dùæt xe àïën, hùæn sûãa luön cho. Maát tay lùæm àoá! Ngûå Bònh thò thaâo: - Coi chûâng! Hùæn giaã vúâ sûãa röìi lïn xe mònh voåt luön thò chïët! Baão Nhi laånh luâng: - Caám ún! Tuåi töi tòm chöî sûãa àûúåc maâ! Àûáng dêåy cö dêîn xe ài. Àûúåc möåt àoaån Ngûå Bònh laåi thay phiïn. Nhi nhùn nhoá caâu nhaâu: - Àûúâng gò búái khöng ra möåt chöî sûãa xe. Ngûå Bònh tuãm tóm: - Àuáng laâ “Ài àêu loanh quanh cho àúâi moãi mïåt”. Phaãi luác naäy ài hoåc chùæc sûúáng hún. Baão Nhi laâm thinh. Cö dûâng laåi: - Kïu xñch lö thöi! Àûáng ra giûäa àûúâng cö àoán, nhûng chùèng thêëy chiïëc xñch lö naâo maâ chó thêëy möåt chiïëc gùæn maáy têëp vö. Gaä mùæt hñ nhaãy xuöëng: - Biïët ngay laâ khöng tòm àûúåc chöî sûãa maâ... Queåo cêìn söë àêu coá khoá trõ. Baão Nhi uïí oaãi dûång chöëng lïn, Ngûå Bònh mau miïång: - Vêåy nhúâ ra tay giuâm ài. Hêët mùåt vïì phña gaä lêìm lò, gaä hñ baão: - Nhúâ hùæn êëy! Hùæn múái laâ thúå... Ngûå Bònh cheáp miïång. Cö ngêìn ngûâ möåt chuát vaâ bûúác túái, gioång ngoåt súát: - Anh laâm ún sûäa höå boån em cêëi cêìn söë... Möi húi nhïëch lïn àêìy phaách löëi, gaä lêìm lò nhaãy xuöëng xe. Múã yïn, gaä lêëy boåc àöì nghïì röìi bûúác àïën chiïëc Dream cuãa Nhi. Ruát chòa khoáa ra àûa cho Ngûå Bònh, gaä noái bùçng gioång laånh tanh: - Cêët ài cho an têm. http://ebooks.vdcmedia.com TÛÚÅNG GÖÎ HOAÁ TRÊÌM 9 Cö êëp uáng: - Boån em khöng nghô thïë àêu! Tûå nhiïn Nhi khoá chõu vò gaä khöng hïì àïí mùæt túái mònh. Thay vò túái gêìn xem gaä sûãa ra sao, Nhi bûúác lïn ngöìi dûåa vaâo tûúâng möåt ngöi nhaâ àaä àoáng cûãa. Gaä mùæt hñ ngöìi xuöëng kïë bïn: - Chùæc tuåi em ài hoåc thïm? Baão Nhi gêåt àêìu. Hùæn hoãi tiïëp: - Vêåy laâ trïî röìi? Nhi traã lúâi nhaát gûâng: - Vêng! Trïî nïn múái phoáng húi nhanh, múái bõ ngûúâi ta àuång. May maâ khöng sao. Gaä hñ mùæt cûúâi: - Nïëu luác naäy anh laái xe, chùæc em tiïu röìi. Nhòn gaä baån vúái veã ngûúäng möå, gaä noái tiïëp: - Hùæn chaåy xe cûâ lùæm àoá. Nhûng röët cuöåc cuäng bõ sûng àêìu göëi, àûát dêy thùæng, beã àeân. Baão Nhi toâ moâ: - Xe cuãa anh ta aâ? - ÚÂ!... Hùæn cûng xe coân hún cûng böì nûäa. Chùæc àang xoát, nïn quaåu quoå khöng núã nöîi nuå cûúâi. Baão Nhi aái ngaåi: - Tuåi töi cuäng àêu muöën thïë. Phaác möåt cûã chó, gaä mùæt hñ muáa meáp: caãm. - Hiïíu! Hiïíu! Boån... anh hiïíu maâ! Boån anh hoaân toaân thöng Baão Nhi bôu möi: - Xñ! Thöng caãm maâ mùåt maây tröng thêëy úán. Cûá nhû dên baão kï chaánh hiïåu. - Trúâi! Em àûâng chêëp nhêët. Hùæn laâ thïë àoá! http://ebooks.vdcmedia.com Trêìn Thõ Baão Chêu 10 Baão Nhi im lùång. Gaä mùæt hñ biïët cö khöng muöën noái chuyïån nïn tûå àöång àûáng dêåy. Vûâa bûúác vïì phña gaä baån vaâ Ngûå Bònh, gaä vûâa lúán tiïëng: - Àïî tao phuå cho möåt tay! Hai gaä àaân öng loay hoay bïn chiïëc xe, Ngûå Bònh àûáng kïë cûúâi cûúâi noái noái gò chaã hiïíu. Baão Nhi cuäng muöën àïën gêìn xem, nhûng laåi tûå aái khi thêëy mònh nhû bõ boã quïn. Cuöëi cuâng xe cuäng àûúåc sûãa xong. Gaä lêìm lò khoá chõu baão Ngûå Bònh: - Tûå thûã xe lêëy xem! Cö sang söë vaâ kïu lïn: - Àûúåc röìi! Quay sang hai gaä àaân öng, Bònh mûâng rúä: - Caám ún anh nhiïìu lùæm! Gaä lêìm lò khöng hïì nhïëch meáp. Gaä mùæt hñ khoaát tay nhû möåt àaåi ca: - Chuyïån nhoã maâ! hïët: Baão Nhi bûúác àïën gêìn gaä lêìm lò, gioång dõu daâng hún bao giúâ - Caám ún anh! Nhòn cö bùçng caái nhòn nûãa mùæt, gaä thaãn nhiïn nöí maáy chiïëc phên khöëi lúán nhû chûåc phoáng vuát ài. Gaä mùæt hñ vöåi giú tay lïn: - Boån naây biïën nghen! Hy voång seä gùåp laåi. Baão Nhi thêîn thúâ ngöìi sau lûng Ngûå Bònh. Con beá têëm tùæc: - Hùæn tröng hay àêëy chúá! Nhi vúâ võt: - Maây noái ai vêåy? - Caái tïn sûãa xe giuâm mònh êëy. Laånh luâng, ngaåo maån khiïën ngûúâi ta phaãi tûâ chïët túái bõ thûúng. Nhi cay àöåc: - Maây truáng phaãi gioá röìi aâ? Ngûå Bònh thúã hùæt ra: http://ebooks.vdcmedia.com TÛÚÅNG GÖÎ HOAÁ TRÊÌM 11 - Nïëu àûúåc tao cuäng sùén saâng. Khöí nöîi, gioá khöng thöíi vïì phña tao. Baão Nhi khöng cûúâi vò cêu noái àuâa cuãa Bònh. Cö lú àaäng nhòn quanh. Doâng xe, doâng ngûúâi maãi mï di chuyïín. Cuöåc àúâi khöng ngûâng möåt chöî vaâ cö àang bõ cuöën theo cuöåc àúâi àoá. http://ebooks.vdcmedia.com Trêìn Thõ Baão Chêu 12 CHÛÚNG 2 Minh nhòn àöìng höì röìi nhêëp möåt chuát caâ phï. Võ àùæng khöng àûúâng cuãa chêët nûúác nêu àen soáng saánh laâm anh tónh taáo hún. Tùæt maáy vi tñnh anh àûáng dêåy laâm vaâi àöång taác thïí duåc cho àúä moãi. Ngöìi suöët mêëy tiïëng àöìng höì trûúác maân hònh, Minh uïí oaãi lùæm röìi. Anh muöën phoáng xe thêåt nhanh trïn con àûúâng vùæng, àêìy gioá àïí hñt thúã, àïí say vúái töëc àöå cho boã nhûäng luác phaãi boá mònh möåt chöî, thúã khöng khñ tuâ haäm cuãa maáy àiïìu hoaâ. Chuöng àiïån thoaåi reo. Minh khöng vöåi nhêëc maáy vò àaä àoaán àûúåc ai goåi. Anh thaãn nhiïn têåp tiïëp nhûäng àöång taác thïí duåc. Thêåt chêåp raäi, Minh nhêëc öëng nghe. Gioång Bñch Ly phuång phõu vang lïn: haâ! - Sao lêu nhêëc maáy vêåy? Laâm em cûá tûúãng anh vïì röìi khöng Minh êåm ûå: - Anh chuêín bõ vïì àêy! - ÊËy àûâng vïì. Em àang úã Àöìng Dao. Anh àïën ngay nheá! - Anh khöng quen bõ àïìu khiïín tûâ xa. Bñch Ly haå gioång: - Em nùn nó maâ! Minh noái: - Vûâa thoaát khoãi möåt cùn phoâng ngúåp muâi mêëy laånh, anh khöng muöën chui vaâo cùn phoâng cuäng maáy laånh, ngúåp húi ngûúâi vaâ khoái thuöëc. Anh muöën vêån àöång vaâo hñt thúã em hiïíu khöng? - Nhûng em àaä àïën àêy giûä chöî cho anh gêìn möåt tiïëng röìi. Nhaåc úã Àöìng Dao rêët húåp rú vúái anh, leä naâo bêy giúâ anh boã em möåt mònh? Minh nhñu maây; - Sao khöng hoãi yá anh trûúác? http://ebooks.vdcmedia.com TÛÚÅNG GÖÎ HOAÁ TRÊÌM 13 - Muöën anh bêët ngúâ, höíng àûúåc aâ? Minh im lùång. Möåt laát sau anh dûát khoaát: - Röìi! Anh seä àïën! Dùæt chiïëc CB baåc ra, Minh phoáng vuát ài. Àûúâng phöë giúâ naây àaä búát xe. Anh yïn têm chaåy nhanh möåt chuát maâ khöng súå bõ tai naån búát ngúâ giöëng nhû höm àoá. Nhúá túái con beá xinh xinh vúái àiïåu böå ngöng nghïnh con nñt êëy, Minh chúåt nhïëch möi. Hûâm! Con beá daám noái leán rùçng anh giöëng dên baão kï chñnh hiïåu. Möåt nhêån xeát àêìy só nhuåc maâ nïëu chñnh tai Minh nghe àûúåc, chùæc chùæn anh àaä khöng boã qua. Nhùæm Minh seä laâm gò con nhoã? Gioãi lùæm laâ beåo maá hay veáo tai, buáng muäi thöi... Àöång vaâo mêëy con nhoác êëy chó theåm mïåt. Giaâ àúâi nhû Bñch Ly maâ anh coân phaãi chiïìu búã húi tai. Nhûng dêîu sao anh vêîn coá möåt cö gaái àïí chiïìu, àïí thêëy àúâi búát teã nhaåt, àïí thêëy mònh cuäng coá möåt tònh yïu. Bûúác vaâo bar Àöìng Dao, Minh thêëy àöng ngheåt ngûúâi. Àûáng möåt chöî cho quen vúái aánh àeân êm êm töëi, anh àaão mùæt tòm vaâ thêëy Bñch Ly ngöìi vúái veã nhêëp nhoãm tröng chúâ. Loâng Minh chuâng xuöëng. Anh len loãi qua nhûäng daäy baân vaâ bûúác mau àïën chöî cö. Mùæt Ly saáng bûâng lïn: - Em súå anh khöng túái ghïë. Minh vöî nheå vaâo vai cö: - Anh àaä hûáa maâ! Bñch Ly cûúâi. Nuå cûúâi raång rúä, haånh phuác àïën mûác Minh phaãi tûå maän vò biïët chùæc traái tim cö gaái trûúác mùåt àaä nùçm troån trong tay mònh. Anh goåi caâ phï khöng àûúâng. Ly nhùn nhoá: - Àõnh thûác túái saáng aâ? Minh gêåt àêìu: - Viïåc coân nhiïìu lùæm! - Coá cêìn em phuå khöng? Möi anh húi nhïëch lïn, àïíu giaã: - Cêìn! Nhûng khöng phaãi àïí phuå viïåc. Bñch Ly cuái xuöëng trûúác ly cam rum vaâng quyïën ruä. Trïn sên khêëu nhoã, êëm cuáng ngûúâi ca sô àûáng tuöíi àang haát baâi "Àïm Maâu http://ebooks.vdcmedia.com Trêìn Thõ Baão Chêu 14 Höìng" khaá àiïu luyïån. Baâi haát nhû gúåi möåt khaát khao thêìm kñn naâo àoá laâm Ly daån dô hún. Cö yïu Minh vaâ chûa bao giúâ tûâ chöëi anh àiïìu gò. Dêìu cö biïët nuöng chiïìu, dïî daäi, khöng phaãi laâ caách buöåc chên anh, möåt ngûúâi coá nöåi têm khaá phûác taåp. Gioång nheå nhû húi thúã, Bñch Ly baão: - Nïëu anh cêìn, em seä àïën. Minh ngaã ngûúâi ra ghïë vúái möåt chuát khoá chõu. Anh luön chúâ àïí nghe úã Ly möåt sûå phaãn àöëi, nhûng cö chûa khi naâo noái "khöng" vúái anh. Bñch Ly cûá ngoåt ngaâo, dõu daâng khiïën Minh cûá bûát rûát trong sûå khoan khoaái cuãa möåt gaä àaân öng àang àûúåc yïu, nhûng biïët mònh khöng yïu laåi. Maäi suy nghô, Minh böîng coá caäm giaác bõ ngoá tröåm, anh quay sang traái thêåt nhanh vaâ bùæt gùåp möåt àöi mùæt àang nhò anh àêìy aác caäm. Minh nhêån ra ngay con beá suyát chuát chïët dûúái baánh xe cuãa anh. Con nhoã vêîn ài vúái baån. Hai caái miïång àang chaåm vaâo nhau xuâ xò nhiïìu chuyïån tröng thêåt buöìn cûúâi. Nhûng anh khöng cûúâi maâ lêìm lò nhòn traã laåi. Anh tin laâ khoá coá cö gaái naâo chõu nöíi aánh mùæt cuãa mònh, bùçng chûáng laâ cö nhoác naây àaä möåt lêìn quay ài. Nhûng höm nay thò khöng, xem chûâng con beá thñch thuá vúái troâ nghinh nhau bùçng mùæt naây chúá khöng xêëu höí cuái xuöëng nhû nhiïìu cö khaác. Chùèng leä Minh... giaâ àêìu laåi so keâ vúái nñt ranh? Bñch Ly chúåt hoãi: - Anh àoái khöng? Tñ nûäa chuáng ta ài ùn? Minh khö khan: - Àang nghe nhaåc maâ em. Ly nhoã nheå: - Em súå anh àoái, khöng coá sûác laâm viïåc. Minh lùæc àêìu than thúã: - Anh coá phaãi la treã con àêu maâ em lo. Nuöng chiïìu quaá anh seä hû mêët. Nghô rùçng Minh traách yïu mònh, Bñch Ly daâi gioång: - Ngûúâi àaân öng naâo chùèng coá luác nhû treã con. Em thñch àûúåc lo, àûúåc chiïìu, thñch anh hû hoãng möåt tñ. Minh húâ hûäng: - Àïí laâm gò? http://ebooks.vdcmedia.com TÛÚÅNG GÖÎ HOAÁ TRÊÌM 15 Bñch Ly cûúâc khuác khñch: - Hû hoã möåt chuát múái àuáng laâ àaân öng. Minh xua ngoán tay troã: - Vêåy em... nhùçm àöëi tûúång röìi. Anh nghiïm tuác lùæm àêëy! Anh dõ ûáng vúái moåi thûá hû hoãng. Nhêët laâ con ngûúâi. Bñch Ly noái: - Nhûng trong mùæt em, anh vêîn coá gò àoá chûa hoaân chónh. - Vêåy sao? - Tûå aái röìi aâ? Minh nhêëp möåt chuát caâ phïå Trïn sên khêëu ca sô àang haát baâi Romeáo vaâ Julietteå Tûå dûng anh kheä nhõp theo... "Giêy phuát ban àêìu, ngaây ta gùåp nhau. Mùæt yïu thêìm trao, nhûäng cau ên tònh biïët bao laâ êu yïëm". Tûâ vö thûác, anh chúåt hûúáng aánh nhòn cuãa mònh vïì phña bïn kia vaâ bùæt gùåp àöi mùæt troân xoe nghõch ngúåm vûâa thaách thûác. Minh vêí vú nghô àêy co phaãi "Giêy phuát ban àêìu, ta gùåp nhau" khöng nhó? Anh buöìn cûúâi vò suy nghô treã con cuãa mònh. Bñch Ly thùæc mùæc: - Höm nay anh laâm sao êëy nhó? Khöng thñch chöî naây aâ? Minh cheáp miïång: - Anh àaä baão rêët súå húi ngûúâi. - Vêåy thò vïì. Anh coân phaãi laâm viïåc maâ! Keáo Ly àûáng dêåy. Öm ngang eo cö, anh baão: - Mònh ài ùn. Em thñch moán gò naâo? - Tuây anh! em àûúåc choån sao? - Àûúng nhiïn! Vò em laâ ngûúâi àïì sûúáng maâ! Bñch Ly ngoãn ngoeãn cûúâi. Minh dùæt xe ra cho cö trûúác röìi túái xe cuãa mònh sau. Hai ngûúâi vaâo möåt quaán ùn nhoã nhûng êëm cuáng goåi moán ùn àïm. Anh xong Minh baão: - Anh àûa em vïì. Bñch Ly troân mùæt: http://ebooks.vdcmedia.com Trêìn Thõ Baão Chêu 16 - Sao anh noái cêìn em? Minh cûúâi nheå: - Cêìn! Nhûng chûa phaãi luác cêìn nhêët. Bñch Ly vuâng vùçng: - Em vïì möåt mònh àûúåc röìi! - Khöng àûúåc àêu! Anh seä àûa em túái àêìu ngoä múái an têm. Ly laâm thinh nhêën ga. Minh phoáng xe theo sau. Dêìu anh khöng muöën, giûäa hai ngûúâi vêîn töìn taåi möåt khoaãng caách, leä naâo Bñch Ly khöng thêëy àiïìu àoá àïí cûá kiïn trò nhêîn naåi yïu anh? Túái àêìu ngoä Minh ngûâng xe: - Nguã ngon! Bñch Ly chó nhïëch möi. Cö naâng giêån röìi, nhûng àêu laåi seä vaâo àêëy. Rong xe trúã ra, Minh lang thang trïn phöë. Túái ngaä tû àeân àoã, Minh ngûâng xe. Caãm giaác coá ngûúâi nhòn mònh laåi êåp àïën. Anh quay sang traái vaâ gùåp àöi mùæt troân ngöng nghïnh êëy. Cö beá cong tay: - Chaâo! Minh nhïëch meáp ngaåo àúâi. Anh àûa tay lïn kiïíu keã caã vaâ chúåt thêëy àeân xanh sao mau bêåt lïn quaá. Cö gaái phoáng vuát ài. Anh lao thao saát möåt bïn nhûng khöng noái lúâi naâo. Àaã chñn giúâ töëi maâ möåt mònh ngoaâi àûúâng. Con beá naây chùæc cuäng chùèng hiïìn laânh gò. Nhûng tröng daáng veã laåi khöng giöëng nhûäng cö gaái thñch quêåy. Taåi sao phaãi thùæc mùæc àïën cö naâng khi anh àang muöën möåt mònh? Con nhoác giaãm töëc àöå. Dûúâng nhû... naâng súå khi anh cûá theo keâ keâ möåt bïn. Biïët súå cuäng coân ngoan. Cûá trïu nheâ nheå con beá cho vui vêåy. Minh cuäng giaãm töëc àöå. Anh keâ saát Baão Nhi hún. Cö vöåi daåt xe vaâo lïì vaâ dûâng hùèn xe laåi. Minh cuäng thùæng xe. Anh im lùång khoanh tay nhòn cö. Gioång Baão Nhi run lïn: - Anh muöën gò? Minh nheo nheo mùæt: - Laâm baão kï cho em. Cö beá cùæn möi: - Khöng cêìn! Vò coi böå anh thiïëu tiïu chuêín. http://ebooks.vdcmedia.com TÛÚÅNG GÖÎ HOAÁ TRÊÌM 17 Minh bêåt cûúâi, trong luác anh coân àang cûúâi, Baão Nhi phoáng xe ài. Minh laåi baám theo möåt bïn. Nhi khöng biïët... cùæt àuöi bùçng caách naâo. Cö liïìu maång têëp vaâo möåt quaán cheâ bïn vóa heâ. Hún chñn giúâ nhûng quaán vêîn coân àöng ngheåt. Khaách toaân nhûäng ngûúâi treã nhû Nhi. Hoå ài coá cùåp hoùåc coá nhoám chúá chùèng ai leã loi möåt mònh. Liïëc ra àûúâng, cö thúã vaâo nheå nhoäm khi thêëy gaä lêìm lò giöëng dên anh chõ àaä biïën mêët. An têm, Nhi goåi möåt luác hai cheán cheâ bùæp, thûá cö thñch nhêët röìi ngöìi nhêm nhi. Chiïu nay Nhi khöng ùn cúm nhaâ, vaâo Àöìng Dao uöëng ly chanh rum vúái giaá cùæt cöí giúâ vûâa... àau vûâa xoát ruöåt, cö nghô mònh coá thïí ùn möåt luác mûúâi cheán cheâ. Nhûng múái xúi àûúåc möåt nûãa cheán Nhi àaä ngheån khi coá ngûúâi ngöìi xuöëng àöëi àiïån vúái cö. Gaä ta ra veã lõch sûå: - Khöng phiïìn chûá! Cö àaä chuã quan tûúãng gaä mùæc toi naây biïën. Ai ngúâ bêy giúâ gaä ngöìi... möåt àöëng vúái caái nhòn khiïën tim cö khöng àêåp bònh thûúâng àûúåc. Gaä ta cuäng goåi cheâ bùæp. Nhòn gaä ùn ngon laânh, Baão Nhi ûác vö cuâng. Cö khöng muöën nhûng vêîn khúáp. Gaä àaä xúi hïët hai cheán, Nhi vêîn chûa ùn hïët nûãa cheán coân dúã. Minh tuãm tóm: - Tûå nhiïn ài cö beá! Nïëu khöng seä mêët ngon àêëy! Baão Nhi chua ngoa: - Bõ quyã aám, coá ùn nem cöng chaã phûúång cuäng dúã! Minh buáng tay goåi thïm cheâ. Anh noái: - Töi cuäng nghô thïë nïn luön tûúãng tûúång ngûúâi àöëi diïån vúái mònh laâ möåt nûä thiïn thêìn tuyïåt àeåp, dêìu thûåc tïë khöng phaãi vêåy. Baão Nhi tûác àiïn lïn àûúåc. Cö mñm möi muác möåt muöîng àêìy cho vaâo miïång vaâ thêëy àuáng laâ ùn nhû vêìy ngon hún phaãi giûä keä. Minh lú lûãng: - Böë meå chùæc àang tröng con gaái úã nhaâ! Baão Nhi buöåt miïång: - Töi khöng phaãi con cûng hay tiïíu thú àaâi caác àêu. àïm. - Nhûng tröng em àêu giöëng nhûäng ngûúâi hay ra àûúâng ban - Thò thónh thoaãng thû giaän möåt bûäa. Coá gò sai? Nghe qua caách noái chùæc anh laâ ngûúâi cuãa thïë giúái vïì àïm? Minh gêåt guâ: http://ebooks.vdcmedia.com Trêìn Thõ Baão Chêu 18 - Thïë giúái vïì àïm! Caái tûâ nghe kiïu lùæm! Tiïëc laâ töi cuäng nhû em, lêu lêu thû giaän möåt bûäa. Ài nghe nhaåc, ài ùn töëi röìi vïì nhaâ àaánh möåt giêëc khöng möång mõ, buöìn phiïìn cuän g töët! Baão Nhi nhêën maånh: - Töi nhúá luác naäy anh coá àöi maâ! Minh so vai: - Luác naäy em cuäng hai ngûúâi. - Nhûng tuåi töi khaác. Minh noái: - Cuäng laâ baån beâ thöi! Baão Nhi cûúâi, nuå cûúâi riïîu cúåt laâm Minh khoá chõu. Anh biïët cö khöng tin mònh. Anh thùèng thùæn: - Töi laâ Minh, coân em? Cö ngêåp ngûâng röìi ngùæn goån: - Nhi - YÁ Nhi aâ? - Sao anh laåi nghô vêåy? - Töi liïn tûúãng àïën möåt nhaâ thú nûä khaá nöíi tiïëng. - Töi luön dõ ûáng vúái thú. Nhêët laâ thú tònh. Minh cûúâi: thú? - Chùæc em àaä tûâng bõ tra têën búãi möåt gaä thñch taán tónh bùçng Baão Nhi kïu lïn: - Àuáng... phoác. Nhi chúåt àoã mùåt vò nuå cûúâi rêët quyïën ruä vaâ àöi mùæt àa tònh chïët ngûúâi cuãa Minh. Cö khöng nghô seä gùåp laåi anh. Luác trong bar Àöìng Dao, Nhi àaä thêët voång khi thêëy anh bïn caånh möåt cö gaái, vúái àiïåu böå thên mêåt. Cö cho àoá laâ chuát vu vú bònh thûúâng cuãa phuå nûä, röìi cö seä nhanh choáng quïn. Khöng ngúâ Nhi chûa kõp quïn, Minh àaä xuêët hiïån nûäa. Lêìn naây anh vûâa laâm cö súå vûâa bêët ngúâ. Nhi nhòn lïn baân. Minh àaä ùn hïët nùm cheán cheâ bùæp. Hûâ! Tay naây haão ngoåt thêåt. Cö nheå nhaâng: http://ebooks.vdcmedia.com TÛÚÅNG GÖÎ HOAÁ TRÊÌM 19 - ÚÃ nhaâ öng anh töi rêët gheát cheâ. ÖËng baão thûá êëy chó daânh cho phuå nûä. - Coân em thò sao? Baão Nhi noái: - Töi coá... böín phêån phaãi deâ dùåt nhûäng tay haão ngoåt. Minh cûúâi thêåt to. Khi cûúâi tröng anh khaác hùèn. Nhûäng neát laånh luâng, dûä döåi nhû lùån mêët. Nhi ngú ngêín hïët mêëy giêy vò gûúng mùåt cúãi múã àïën mûác höìn nhiïn nhû treã thú naây. Nhi trêën tônh laåi. Cö àûáng dêåy noái tiïëp: - Búãi vêåy töi xin pheáp ài trûúác. Mong rùçng anh àûâng keâ saát möåt bïn. Töi súå lùæm! Bûúác túái gaánh cheâ, cö traã tiïìn nhûng ngûúâi baán cho biïët Minh àaä traã hïët. Quay vïì phña anh, cö laåi bùæt gùåp möåt nuå cûúâi. Nhi kheä gêåt àêìu nhû caám ún. Mñm möi cö dùæt xe xuöëng lïì. Khöng kheáo àïm nay Nhi seä khoá nguã vò nuå cûúâi, aánh mùæt cuãa Minh. Nhûng chùèng lyá do naâo. Chuyïån möåt gaä laå mùåt àeo theo taán tónh Nhi laâ thûúâng. Chùæc gò tïn bêåm trúån naây coá àiïím naâo hay hún hoå àïí Nhi phaãi rung àöång. Mùæt ngêín lïn àêìy kiïu haänh Nhi lûúát ngang chöî Minh àang ngöìi, mùåc cho traái tim àêåm nhû àaánh tröëng trong ngûåc. http://ebooks.vdcmedia.com Trêìn Thõ Baão Chêu 20 CHÛÚNG 3 Ngûå Bònh nhùn nhoá àêíy cheá cheâ vïì phña Baão Nhi: - Suöët nûäa thaáng nay töëi naâo ài hoåc vïì cuäng gheá àêy. Thuá thêåt tao ngaán lùæm röìi. Maây ùn giuâm tao ài! Baão Nhi lùång thinh trûúác lúâi than cuãa Bònh. Cö coá veã ngoáng tröng, nhûng chùèng ai àïën caã. Caâng nghô cö caâng thêëy mònh ngöëc khi cûá hy voång gùåp laåi Minh. Anh ta àaä biïåt tùm nhû chûa bao giúâ xuêët hiïån trïn àúâi. Nïëu söë phêån khöng àïí cö gùåp laåi Minh thò haäy àïí cö quïn, chúá àûâng bùæt cö phaãi nhúá maäi thïë naây. Thêëy Nhi cûá cêìm muöîng dêy dêy cheán cheâ, Bònh xa xöi: - Maây cuäng ngaán phaãi khöng? Ngaán thò boã cho röìi. Giûä maäi laâm chi cho khöí. Nhi cöåc löëc: - Mònh vïì! Dùæt xe xuöëng lïì, cö noái: - Àïí tao chúã. Bònh lêìu bêìu: - Laåi ài loanh quoanh nûäa aâ? Thaânh phöë naây àïën nùm triïåu dên, maây ài tòm möåt ngûúâi trïn nùm triïåu. Chêåc! Coân hún moâi kim àaáy biïín. Baão Nhi chöëi: - Tao chaán vïì nhaâ chúá coá tòm ai àêu? Maây gioãi àoaán moâ. Ngûå Bònh chúåt àöíi gioång: - Ba meå maây vêîn àang cùng thùèng haã? Böë tao noái taåi baác Trûá khöng muöën baác Thuåy khuïëch àaåi viïåc laâ ùn. Baác Trûá cho rùçng caâng lúán thuyïìn thò caâng lúán soáng. Khöí nöîi baác Thuåy laåi khöng nghe... Baão Nhi thúã daâi: http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -