Tài liệu Tuan4

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 4: I/ Môc tiªu: 1/ Ph¸t triÓn thÓ chÊt: H×nh thµnh ý thøc vµ kü n¨ng gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i trong gia ®×nh m×nh sao cho s¹ch sÏ, gän gµng ng¨n n¾p. ¡n uèng hîp lý vµ ®óng giê TËp luyÖn vµ gi÷ g×n søc khoÎ cho b¶n th©n vµ ngêi th©n trong gia ®×nh. Phèi hîp nhÞp nhµng c¸c vËn ®éng. BiÕt bËt xa 45cm , nÐm xa b»ng mét tay M¹nh d¹n khi thùc hiÖn bµi tËp RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn c¸c vËn ®éng c¬ b¶n qua trß ch¬i. TrÎ biÕt hµnh ®éng theo tÝn hiÖu phï hîp víi chñ ®Ò vµ luËt ch¬i 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: BiÕt cã nhiÒu lo¹i G§, gia ®×nh lín, gia ®×nh nhá, gia ®×nh ®«ng con , gia ®×nh Ýt con TrÎ hiÓu vÒ c¸c nhu cÇu cña G§ ( ¨n mÆc, ®å dïng sinh ho¹t cña c¸c G§…) TrÎ hiÓu ®îc mäi ngêi trong gia ®×nh ph¶i biÕt yªu th¬ng, quan t©m ®Õn nhau TrÎ biÕt mét vµi quy t¾c ®¬n gi¶n trong G§ 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: TrÎ biÕt bµy tá nhu cÇu, mong muèn cña m×nh b»ng ng«n ng÷, nãi ®ñ c©u, m¹ch l¹c râ rµng, biÕt l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái. H×nh thµnh kü n¨ng giao tiÕp, chµo hái lÔ phÐp lÞch sù, phï hîp víi hoµn c¶nh vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ gia ®×nh BiÕt miªu t¶ vÒ b¶n th©n, ngêi th©n trong gia ®×nh, c¸c ®å dïng trong gia ®×nh m×nh 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: TrÎ biÕt biÓu lé c¶m xóc tríc vÎ ®Ñp cña c¸c sù vËt hiÖn tîng xung quanh vµ c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt. TrÎ thÝch h¸t, h¸t tù nhiªn trän vÑn bµi h¸t. ThÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i, giai ®iÖu cña bµi h¸t. BiÕt kÕt hîp h¸t móa nhÞp nhµng bµi h¸t ThÝch thó ®îc t¹o ra c¸c t¸c phÈm t¹o h×nh 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: TrÎ nhËn biÕt c¶m xóc cña ngêi kh¸c, biÓu lé c¶m xóc cña b¶n th©n víi c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh Lu«n cã ý thøc gi÷ g×n b¶o qu¶n ®å dïng trong G§, cã ý thøc tiÕt kiÖm trong sinh ho¹t H×nh thµnh mét sè kü n¨ng øng xö, t«n träng lÉn nhau trong gia ®×nh theo truyÒn thèng cña ngêi ViÖt Nam II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc hoÆc cho trÎ xem b¨ng ho¹t h×nh - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: gµ g¸y - Tay: Tay ®a ra tríc lªn cao - Ch©n: Ngåi khuþu gèi( tay ®a cao, ra tríc) - Bông: §øng ®an tay ra sau lng cói gËp ngêi vÒ tríc - BËt: T¸ch chôm Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Néi dung Yªu cÇu Ch¬i mÑ con, TrÎ biÕt nhËp vai nÊu ¨n ch¬i, thÓ hiÖn B¸n hµng hµnh ®éng vai m×nh ®ãng PP tiÕn hµnh - Quan s¸t - §µm tho¹i Gãc t¹o h×nh VÏ xÐ d¸n tranh vÒ G§, lµm c¸c ®å ch¬i vÒ ®å dïng G§, nÆn ®å dïng G§ H¸t, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ gia ®×nh L¾p ghÐp, x©y khu nhµ bÐ ë ChuÈn bÞ §å dïng nÊu ¨n, ®å dïng ®Ó b¸n hµng ( c¸c lo¹i rau qu¶ thËt, nhùa )… TrÎ biÕt sö dông GiÊy mµu, hå c¸c kü n¨ng t¹o d¸n, ®Êt nÆn, h×nh ®· häc ®Ó t¹o bót mµu, giÊy nªn nh÷ng s¶n tr¾ng… phÈm ®Ñp vÒ gia ®×nh - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt h¸t vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ gia ®×nh… Hµng rµo, hoa, c©y, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, hå d¸n, tranh vÏ h×nh ¶nh vÒ gia ®×nh - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn §äc truyÖn vÒ gia ®×nh, t« ch÷ c¸i, lµm s¸ch vÒ G§, t«- nèi t×m nhãm ®å vËt trong ph¹m vi 6 T×m ®å dïng trong tói, ®o¸n xem ®ã lµ ®å dïng g×, lµm chÊt liÖu g× Gieo h¹t , ch¨m sãc c©y, thö nghiÖm c¸t, níc… TrÎ ®o¸n ®îc c¸c B×a, bót, tói ®å dïng biÕt ph©n ®ùng ®å dïng lo¹i theo c«ng dông chÊt liÖu - Quan s¸t - Híng dÉn - Quan s¸t - Trß truyÖn TrÎ sö dông kü §å dïng lµm v- - Quan s¸t n¨ng lao ®éng ên - Híng dÉn nhá ®Ó ch¨m sãc c©y vµ lµm c¸c thÝ nghiÖm nhá KÕ ho¹ch ngµy I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: Thø 2 ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2010 H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, nhí tªn bµi th¬ tªn t¸c phÈm, ®äc thuéc diÔn c¶m bµi th¬ b/ Kü n¨ng: TrÎ ®äc diÔn c¶m bµi th¬ c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh m×nh, yªu th¬ng kÝnh träng «ng bµ , cha mÑ… 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh minh ho¹, ®µn, tranh ch÷ - M« h×nh sa bµn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - BËt nh¹c “ Ch¸u yªu bµ” tæ chøc - Bµi h¸t nãi vÒ ai? - Giíi thiÖu BT, t¸c gi¶ H§2: C« ®äc - C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ 2 lÇn( cho th¬ trÎ xem tranh minh ho¹) H§3: Gi¶ng - C« gi¶ng néi dung BT cho trÎ nghe gi¶i, gi¶i th«ng qua cho trÎ xem tranh minh thÝch tõ khã ho¹, gi¶i thÝch tõ “ rung rinh” H§4: §µm - C« võa ®äc bµi th¬ g×? t¸c gi¶? tho¹i - Trong BT b¹n nhá ®· nãi g× víi chó vÞt? - V× sao chó yªu cÇu chó gµ vÞt im lÆng? - B¹n ®· lµm g× khi bµ bÞ èm? - V× sao ®Æt tªn bµi th¬ “ Gi÷a vßng giã th¬m” B¹n nhá thËt ngoan biÕt quan t©m ch¨m sãc bµ khi bµ bÞ èm, GD trÎ ph¶i biÕt th¬ng yªu ch¨m sãc nh÷ng ngêi th©n, hái trÎ xem nh÷ng ngêi th©n cã nh÷ng ai? H§5: Cho trÎ - Cho trÎ ®äc th¬ theo nhiÒu h×nh ®äc th¬ thøc kh¸c nhau( c¶ líp, tæ , c¸ nh©n, ®äc lu©n phiªn, nèi tiÕp…) H§6: §äc - C« chØ tranh ch÷, cho trÎ ®äc th¬ tranh ch÷ - 1 trÎ chØ c¶ líp ®äc Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t - BH nãi vÒ bµ - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ ®äc th¬ - TrÎ ®äc th¬ II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè ®å dïng ®Ó nÊu M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña ®å dïng §T: - C¸c con kÓ tªn xem cã nh÷ng ®å dïng g× ®Ó nÊu? - §©y lµ c¸i g×? dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ cã rÊt nhiÒu ®å dïng dïng ®Ó nÊu gióp cho chóng ta cã nh÷ng b÷a c¬m ngon, canh ngät v× vËy chióng m×nh ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n nh÷ng ®å dïng trong gia ®×nh m×nh 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: T×m nhµ 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: - X©y dùng: Nhµ cña G§ bÐ - Ph©n vai: Ch¬i mÑ con, b¸n mét sè ®å dïng trong G§ - Khoa häc, to¸n: T« nèi sè t¬ng øng víi sè lîng ®å dïng trong G§ - Thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, gieo h¹t IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n bµi th¬ “ Gi÷a vßng giã th¬m” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi ngµy, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: Ch÷ c¸i: TËp t« u, H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh, t« trïng khÝt lªn nÐt mê b/ Kü n¨ng: TrÎ cã t thÕ ngåi ®óng, t« ch÷ trïng khÝt c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: Tranh mÉu, bót ch×, s¸p mµu, vë tËp t« Tranh ®Ó trÎ ch¬i TC: B¸c ®a th, nÊu ¨n, ®Çu bÕp, xe cøu th¬ng 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc, ch¬i TC Ho¹t ®éng cña c« C« trß truyÖn víi trÎ vÒ nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh, dÉn d¾t cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ G¹ch ch©n ch÷ c¸i u, trong bøc tranh” Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ trß truyÖn cïng c« H§2: Giíi thiÖu t« ch÷ u C« treo tranh mÉu cho trÎ ®äc ch÷ trong tranh Giíi thiÖu t« ch÷ rçng ( t« ®Òu mµu TrÎ t« ch÷ rçng kh«ng chêm ra ngoµi) Giíi thiÖu c¸ch t« ch÷ e ë hµng kÎ TrÎ t« ch÷ ë hµng kÎ (c« t« mÉu 3 ch÷ , ph©n tÝch c¸ch t«) Giíi thiÖu trÎ t« ch÷ trong tõ H§3: Giíi thiÖu t« ch÷ TiÕn hµnh t¬ng tù nh t« ch÷ e H§4: NhËn xÐt Cuèi buæi häc c« t¹o t×nh huèng cho TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau trÎ nhËn xÐt bµi cña c¸c b¹n ngåi xung quanh m×nh xem bµi t« viÕt nµo ®Ñp, v× sao? ¢m nh¹c - H¸t gâ ®Öm theo nhÞp “ Ch¸u yªu bµ” - Nghe h¸t: ChØ cã mét trªn ®êi - Trß ch¬i: H¸t theo h×nh vÏ H§KH: MTXQ, To¸n TrÎ ch¬i TC TrÎ t« TrÎ t« ch÷ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp BH “ Ch¸u yªu bµ” - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - BiÕt c¸ch ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t thuéc lêi , gâ ®Öm ®óng vµo nhÞp cña BH c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua ®ã GD trÎ biÕt yªu th¬ng kÝnh träng «ng bµ cha mÑ 2/ ChuÈn bÞ: - §å dïng: §µn, ph¸ch tre, s¾c x«, bé gâ - 6 mò móa - Tranh cho trÎ ch¬i 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh H§2: D¹y vËn ®éng H§3: Nghe h¸t H§4: Trß ch¬i Ho¹t ®éng cña c« Cho trÎ xóm xÝt xung quanh c« trß truyÖn vÒ gia ®×nh trÎ cã nh÷ng ai? - Cho trÎ xem tranh vÒ bµ - T¹o t×nh huèng cho trÎ h¸t BH “ Ch¸u yªu bµ” - Hái trÎ vÒ giai ®iÖu cña BH, cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH - C« ®a ra ý tëng gâ ®Öm theo nhÞp cña BH - C« gâ ®Öm mÉu 1 lÇn - Cho c¶ líp thùc hiÖn 2 lÇn - Cho nhãm vßng trßn nhá thùc hiÖn - Cho nhãm vßng trßn lín thùc hiÖn - Gîi ý trÎ ®a ra ý tëng cña m×nh( gäi 3 trÎ) - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña b¹n - T¹o t×nh huèng cho trÎ chuyÓn ®éi h×nh 4 hµng däc - Cho 2 hµng gâ ®Öm theo nhÞp BH - Cho 2 hµng tiÕp theo gâ ®Öm - Cho nhãm 6 trÎ thùc hiÖn - Cho c¸ nh©n trÎ thùc hiÖn - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c vÒ ®éi h×nh U - C« t¹o t×nh huèng giíi thiÖu h¸t trÎ nghe “ ChØ cã mét trªn ®êi” 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau - Giíi thiÖu TC “ H¸t theo h×nh vÏ” - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i , luËt ch¬i , cho trÎ ch¬i Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ QS - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ QS - TrÎ thùc hiÖn cïng c« - TrÎ ®a ra ý tëng cña m×nh - TrÎ xÕp 4 hµng - TrÎ thùc hiÖn TrÎ cÊt ®å dïng - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè chai, lä ®ùng gia vÞ trong phßng bÕp M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña ®å dïng §T: - C¸c con kÓ tªn xem cã nh÷ng gia vÞ g× mÑ thêng ®Ó nÊu trong phßng bÕp? - §©y lµ c¸i g×? dïng ®Ó lµm g×? Nã lµm b»ng chÊt liÖu g×? GD trÎ cã rÊt nhiÒu ®å dïng dïng ®Ó ®ùng ®å gia vÞ chÕ biÕn gióp cho chóng ta cã nh÷ng b÷a c¬m ngon, canh ngät v× vËy chóng m×nh ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n nh÷ng ®å dïng trong gia ®×nh m×nh… 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Tung b¾t bãng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: - X©y dùng: Nhµ cña G§ bÐ - Ph©n vai: Ch¬i mÑ con, b¸n mét sè ®å dïng trong G§ - Khoa häc, to¸n: T« nèi sè t¬ng øng víi sè lîng ®å dïng trong G§ - Thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, gieo h¹t IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n vÖ sinh r¨ng miÖng - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi ngµy, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
- Xem thêm -