Tài liệu Tuan3-mn

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 3 : BÐ vui héi trung thu I. Môc tiªu: 1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c vµ bµi tËp mét c¸ch thuÇn thôc, nhÞp nhµng, uyÓn chuyÓn. - TrÎ biÕt c¸c b÷a ¨n, thøc ¨n trong ngµy, Ých lîi cña chóng ®èi víi c¬ thÓ. Tù gi¸c ¨n uèng ®Çy ®ñ.BiÕt nhiÒu lo¹i thùc phÈm cung cÊp ®¶m b¶o c¸c chÊt dinh dìng cho c¬ thÓ. - TrÎ biÕt t¸c dông cña luyÖn tËp thÓ dôc lµ luyÖn søc kháe cho b¶n th©n. 2. Ph¸t triÓn nhËn thøc: - TrÎ biÕt ®îc ý nghÜa cña ngµy TÕt Trung Thu dµnh cho c¸c ch¸u thiÕu nhi. ThÓ hiÖn móa h¸t chµo ®ãn ngµy TÕt Trung Thu. - BiÕt ®îc c¸c ho¹t ®éng trong ngµy TÕt Trung Thu ( ríc ®Ìn , ph¸ cç, vui móa h¸t...) - TrÎ biÕt ®îc mét sè lo¹i ®Ìn trung thu ( h×nh d¸ng, chÊt liÖu, mµu s¾c) - NhËn biÕt ®óng c¸c ch÷ sè 1,2.Ch÷ c¸i o, «, ¬ 3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ biÕt c¸c ©m thanh kh¸c nhau. BiÕt sö dông c¸c tõ kh¸i qu¸t vµ c¸c tõ biÓu c¶m, cã ©m thanh, cã h×nh ¶nh. BiÕt c¸ch tr¶ lêi , ®Æt c©u hái. - ThÝch nghe truyÖn, ®äc th¬, ca h¸t. HiÓu ®îc ý nghÜa cña t¸c phÈm qua néi dung. - Ph¸t ©m nhËn biÕt ch÷ c¸i o, «, ¬ 4. Ph¸t triÓn thÈm mü: - TrÎ biÕt ph©n biÖt vµ thÓ hiÖn th¸i ®é t×nh c¶m tríc vÎ ®Ñp ®a d¹ng cña c¸c sù vËt hiÖn tîng xung quanh vµ c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt. - ThÓ hiÖn c¶m xóc khi nghe ®îc ©m thanh - BiÕt thÓ hiÖn c¸c vËn ®éng nhÞp nhµng theo nh¹c vµ sö dông c¸c dông cô gâ ®Öm ®a d¹ng. - BiÕt miªu t¶ c¸c ®å vËt qua dÆc ®iÓm næi bËt bªn ngoµi ( mµu s¾c, h×nh d¸ng) 5. Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - TrÎ biÕt xng h«, giao tiÕp víi nh÷ng ngêi xung quanh, nghe lêi ngêi lín, ®oµn kÕt th©n ¸i víi c¸c b¹n,nhêng nhÞn c¸c em nhá. - BiÕt ph©n biÖt c¶m xóc vui buån, tøc giËn... - Cã ý thøc tiÕt kiÖm níc, gi÷ g×n b¶o qu¶n ®å dïng, ®å ch¬i - Hµo høng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng chµo ®ãn TÕt Trung Thu, nghe h¸t D©n ca Thanh Hãa. II. ChuÈn bÞ: - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých vµ c¶ chñ ®Ò. - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i ë c¸c gãc vµ ho¹t ®éng ch¬i theo ý thÝch. III. TiÕn hµnh: 1. §ãn trÎ: a. Trß chuyÖn, ch¬i tù do: - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ TÕt Trung Thu, mét sè ®Ìn trung thu, c¸c häat ®éng trong ngµy TÕt Trung Thu, trao ®æi víi phô huynh mét sè ®iÒu cÇn thiÕt - Cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc ( xem b¨ng) b. ThÓ dôc s¸ng : - H« hÊp : Thæi bãng - Tay: - Ch©n: - Bông: xoay th©n 90 ®é - BËt : Ch©n s¸o * Bµi tËp thay thÕ : TËp nhÞp ®iÖu 2. Hä¹t ®éng gãc: Tªn gãc 1. Gãc ph©n vai 2. Gãc XD LG Néi dung Cöa hµng b¸n ®å ch¬i phôc vô TÕt Trung Thu XD s©n trêng mÇm non ®ªm Trung thu 3. Gãc t¹o h×nh VÏ lµm ®Ìn «ng sao, gÊp c¸c lo¹i ®Ìn,lµm mÆt n¹, t« mµu tranh TÕt Trung Thu 4. Gãc khoa häcto¸n T×m hiÓu ph©n lo¹i mét sè ®å ch¬i trung thu, b¸nh trung thu Xem tranh truyÖn vÒ 5. TÕt Trung Thu, ghÐp Gãc h×nh c¸c lo¹i ®Ìn häc tËp – s¸ch 6. Gãc thiªn nhiªn Ch¬i víi c¸t, níc, tíi c©y, lau l¸. 7. H¸t móa c¸c bµi h¸t Yªu cÇu ChuÈn bÞ TiÕn hµnh TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i thÓ hiÖn hµnh ®éng vai TrÎ biÕt sö dông nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó XD c«ng tr×nh, biÕt kü thuËt ghÐp nhiÒu ®å ch¬i ®ªm trung thu TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng ®· häc ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm TrÎ biÕt ph©n lo¹i ®å ch¬i kÝch thíc kh¸c nhau, ®é lín kh¸c nhau... TrÎ biÕt gië s¸ch , kÓ truyÖn theo tranh. BiÕt ghÐp c¸c h×nh ®Ìn TrÎ biÕt sö dông kü n¨ng lao ®éng nhá ®Ó ch¨m sãc c©y - TrÎ thuéc §å dïng, ®å ch¬i trung thu - Trß chuyÖn - §µm tho¹i - Quan s¸t §å ch¬i x©y dùng l¾p ghÐp, hép giÊy , ®Ìn sao, bãng s©n khÊu... - Quan s¸t - Trß chuyÖn - KhuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ Bót s¸p, giÊy mµu, b×a cøng, ®Êt nÆn,... - Quan s¸t - NhËn xÐt tuyªn d¬ng C¸c hép b¸nh - Quan s¸t trung thu, c¸c - §µm tho¹i ®å ch¬i ®Ìn «ng sao T¨m tre, s¸ch - Quan s¸t truyÖn - NhËn xÐt - Nªu g¬ng khuyÕn khÝch trÎ §å dïng lµm vên - PP thùc hµnh - §å dïng ©m - PP quan s¸t Gãc ©m nh¹c vÒ trêng mÇm non, TÕt Trung Thu bµi h¸t , biÕt c¸ch biÓu diÔn c¸c bµi h¸t theo chñ ®Ò. nh¹c,®µn, mò - §éng viªn móa khuyÕn khÝch trÎ. KÕ ho¹ch ngµy ---------------------------------------------------Thø 2 ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2010 I. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: V¨n häc Th¬ : “ Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn” - H§KH : MTXQ, ¢m nh¹c 1. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, ®äc thuéc th¬ bµi th¬. Qua bµi th¬ trÎ c¶m nhËn vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn. * Kü n¨ng: - TrÎ ®äc thuéc diÔn c¶m bµi th¬ * Th¸i ®é: - TrÎ yªu quý thiªn nhiªn 2. ChuÈn bÞ: - Tranh minh häa - §µn 3. C¸ch tiÕn hµnh: Néi dung ho¹t ®éng H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - S¾p ®Õn ngµy g×? - TÕt Trung Thu lµ ngµy 15.8 Tøc lµ ngµy r»m th¸ng t¸m hµng n¨m, tr¨ng trßn vµ ®Ñp. C¸c b¹n sÏ ®îc ríc ®Ìn, ph¸ cç díi ¸nh tr¨ng.Vµ Ho¹t ®éng cña trÎ - TÕt Trung Thu - TrÎ l¾ng nghe c¶nh ®Ñp ®ã ®îc nhµ th¬ TrÇn §¨ng Khoa viÕt nªn bµi th¬ “Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn” H§2: Gi¶ng néi dung - C« ®äc lÇn 1: DiÔn c¶m - LÇn 2: KÌm tranh minh häa - C« chØ tranh kÕt hîp gi¶ng néi dung cho trÎ - TrÎ l¾ng nghe H§3: §µm tho¹i - C« võa ®äc xong bµi th¬ g×? - Do ai s¸ng t¸c? - Nhµ th¬ miªu t¶ ¸nh tr¨ng ntn? Gièng c¸i g×? - Tr¨ng ®îc tëng tîng lµ tõ ®©u ®Õn? - Theo con cã c¶m nhËn g× tõ ¸nh tr¨ng? Gi¸o dôc trÎ yªu quý thiªn nhiªn , vÎ ®Ñp cña ¸nh tr¨ng. §ã chÝnh lµ nguån c¶m høng cho tÊt c¶ c¸c nhµ th¬, nh¹c sÜ... - Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn - TrÇn §¨ng Khoa -TrÎ tr¶ lêi - 2-3 trÎ tr¶ lêi - TrÎ nªu nhËn xÐt H§5: TrÎ ®äc th¬ - Cho trÎ ®äc th¬ theo nhiÒu h×nh thøc - Líp ®äc th¬ - Tæ ®äc th¬ ( nèi tiÕp, thi ®ua) - C¸ nh©n trÎ ®äc th¬ - 2lÇn - TrÎ ®äc - 1 trÎ ®äc H§6: §äc tranh ch÷ to - C« chØ tranh ch÷ to - 1 trÎ ®äc - TrÎ ®äc theo c« chØ - 1 trÎ ®äc H§7: KÕt thóc - H¸t “ ¸nh tr¨ng hßa b×nh” - H¸t + vËn ®éng II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: Mét sè ®Ìn trung thu * Môc ®Ých: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña ®Ìn * §µm tho¹i: - §©y lµ c¸i g×? - Dïng ®Ó lµm g×? - Cã nhËn xÐt g× vÒ ®Ìn «ng sao vµ ®Ìn kÐo qu©n ? Dïng trong dÞp nµo? Gi¸o dôc trÎ b¶o qu¶n ®å dïng ®å ch¬i 2. Trß ch¬i vËn ®éng: kÐo co 3.Ch¬i tù do: Ch¬i ®å ch¬i trong s©n, vÏ phÊn III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: B¸n ®å ch¬i trung thu 2. Gãc XD_LG: XD s©n trêng mÇm non ®ªm Trung thu 3. Gãc T¹o h×nh: Lµm ®Ìn «ng sao, lµm mÆt n¹ 4. Gãc thiªn nhiªn: Ch¬i víi c¸t, níc, tíi c©y, lau l¸ IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Híng dÉn trÎ c¸ch röa tay b»ng xµ phßng - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu - NhËn xÐt nªu g¬ng , tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: -TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng.§Æc biÕt cã 2 trÎ cã kh¶ n¨ng ghi nhí nhanh : ThÕ C«ng vµ Thu Ph¬ng. - Ho¹t ®«ng gãc trÎ x©y dùng cha cã nhiÒu ý tëng,c«ng tr×nh ®ang cßn ®¬n gi¶n.Gãc nghÖ thuËt cã nhiÒu s¶n phÈm ®Ñp ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... .......................................................................................................................... --------------------------------------------------Thø 3 ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2010 I. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: tiÕt 1: LQCC: O , ¤, ¥ - H§KH: ¢m nh¹c, thÓ chÊt , MTXQ 1. Môc tiªu: *KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ch÷ o, «, ¬ *Kü n¨ng: RÌn luyÖn kü n¨ng ph¸t ©m cho trÎ. *Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia vµo ho¹t ®éng, tÝch cùc ch¬i trß ch¬i 2. ChuÈn bi: - Tranh ®Ìn «ng sao, ®Ìn kÐo qu©n, ríc ®Ìn - Ch÷ c¸i rêi ®Ó ghÐp tõ - Tranh qu¶ g¾n ch÷, ®Üa g¾n ch÷ 3. TiÕn hµnh: Néi dung häat ®éng H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Giíi thiÖu ch÷ c¸i “o,«,¬” Ho¹t ®éng cña c« Trß chuyÖn víi trÎ vÒ b¶n th©n ( Cã nh÷ng n¨ng khiÕu g×?) - Con biÕt b¹n nµo trong líp cã kh¶ n¨ng g×? Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ trß chuyÖn cïng c« - Cïng nhau t×m hiÓu xem n¨ng khiÕu ©m nh¹c ntn nhÐ! - C« giíi thiÖu nèt nh¹c t¬ng øng víi c¸c ch÷ c¸i o,«,¬. C¸c con sÏ ®äc ch÷ theo ®óng ©m thanh cña ®µn - TrÎ ®äc - Cho trÎ ®äc tõ díi tranh - TrÎ nhËn xÐt - Cho c¶ líp nhËn xÐt - Giíi thiÖu ch÷ “o” mét nÐt cong khÐp kÝn.C¸ch ph¸t ©m trßn miÖng - TrÎ ph¸t ©m nhiÒu lÇn - TrÎ ph¸t ©m - Giíi thiÖu “o” in thêng vµ viÕt thêng - T¹o t×nh huèng trÎ kÓ thªm c¸c lo¹i ®Ìn trung thu + C« treo tranh “ §Ìn «ng sao” - Cho trÎ ®äc tõ - GhÐp tõ gièng tõ trong tranh - Chän ch÷ “ «” : mét nÐt cong trßn khÐp kÝn, thªm mét dÊu nãn trªn ®Çu. §äc lµ “«” - Cho trÎ ph¸t ©m - Giíi thiÖu “«” viÕt thêng vµ in thêng - §Ìn dïng ®Ó lµm g×? - TrÎ kÓ - TrÎ ®äc tõ - TrÎ lªn ghÐp - TrÎ ph¸t ©m nhiÒu lÇn - TrÎ tr¶ lêi + Cho trÎ xem tranh “ ríc ®Ìn” - TiÕn hµnh t¬ng tù cho trÎ lµm quen ch÷ “¬”(mét nÐt cong khÐp kÝn cã mét thªm mãc nhá bªn ph¶i H§3: So s¸nh “o,«,¬” - G¾n 3 ch÷ võa lµm quen lªn b¶ng - Cho trÎ ®äc ch÷ - Cho trÎ nhËn xÐt so s¸nh o-« ; «-¬ H§4: * TC1: GhÐp h×nh ch÷ b»ng len Trß ch¬i luyÖn * TC2: Thi bµy m©m ngò qu¶ tËp trung thu - C¸c ®éi ®i khÐo trong ®êng hÑp lªn bµy m©m ngò qu¶ ®Üa cã ch÷ g× th× bµy qu¶ cã ch÷ Êy. - TrÎ ®äc - TrÎ nhËn xÐt - TrÎ ch¬i høng thó TiÕt 2 : ¢m nh¹c Ríc ®Ìn díi ¸nh tr¨ng Nghe : ChiÕc ®Ìn «ng sao TC : Ai nhanh nhÊt - H§KH: MTXQ, To¸n, V¨n häc 1. Môc tiªu: * KiÕn thøc: -TrÎ biÕt h¸t kÕt hîp vç tay theo tiÕt tÊu chËm bµi h¸t, biÕt biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vui héi trung thu. - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã hëng øng theo c« * Kü n¨ng: - TrÎ biÓu diÔn thµnh th¹o c¸c bµi h¸t * Th¸i ®é: - Høng thó tham gia ho¹t ®éng, sö dông c¸c dông cô ©m nh¹c nhÑ nhµng cÊt lÊy ®óng n¬i quy ®Þnh. 2. ChuÈn bÞ: - §å dïng : §µn, x¾c x«, ph¸ch tre , bé gâ - BH bæ sung: ¸nh tr¨ng hßa b×nh, Tïng dinh dinh 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: H¸t + V§ H§ 3 Nghe h¸t H§4: Trß ch¬i Ho¹t ®éng cña c« - C« trß chuyÖn víi trÎ s¾p tíi lµ ngµy g×? - H·y kÓ c¸c ho¹t ®éng trong ngµy trung thu - VËy chóng ta h·y cïng nhau tæ chøc 1 buæi tèi trung thu nhÐ ! - H¸t L1 Ho¹t ®éng trÎ - TÕt Trung Thu - L2 : H¸t vç tay theo tiÕt tÊu chËm - L3: Vßng trßn to biÓu diÔn - L4: Vßng trßn nhá biÓu diÔn - L5: Gîi ý trÎ lùa chän ®å dïng ©m nh¹c ®Ó biÓu diÔn - L6+7: Cho 2 hµng lÇn lît biÓu diÔn - L8: Cho nhãm lªn biÓu diÔn - L9: C¸ nh©n móa - L10: TrÎ cÊt ®å dïng - L11: TrÎ h¸t vç tay theo tiÕt tÊu chËm bµi h¸t - T¹o t×nh huèng ®äc th¬ : Trung thu tr¨ng s¸ng Soi tá c¸nh ®ång lµng Tuæi th¬ vui ngµy héi Ríc ®Ìn trong ®ªm tr¨ng C¸c b¹n ¬i ! Chóng ta cïng móa h¸t nhÐ ! - §Õn víi ®ªm héi tr¨ng r»m h«m nay nhãm Sao §ªm sÏ biÓu diÔn - TrÎ thùc hiÖn - ChuyÓn ®éi h×nh 2 vßng trßn - TrÎ tù lÊy ®å dïng vÒ ®éi h×nh 4 hµng däc - C« t¹o t×nh huèng h¸t trÎ nghe “ ChiÕc ®Ìn «ng sao” 3 lÇn( thay ®æi h×nh thøc kh¸c nhau) - Giíi thiÖu trÎ ch¬i TC: Ai nhanh nhÊt C« giíi thiÖu c¸ch, ch¬i luËt – Cho trÎ ch¬i ( tÝch hîp to¸n) Trung thu nay vui qu¸ Ríc ®Ìn díi ¸nh tr¨ng Cïng nhau ng¾m chÞ H»ng Móa vui cïng chó Cuéi II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè ®å ch¬i trung thu - TrÎ kÓ - TrÎ chuyÓn ®éi h×nh h¸t nhón - 5-6 trÎ móa - C¶ líp h¸t “ Tïng dinh dinh” - 4 trÎ móa “ ¸nh tr¨ng hßa b×nh” - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ ch¬i - TrÎ h¸t “ Ríc ®Ìn díi tr¨ng” ®i vßng trßn ra ngoµi * Môc ®Ých:- TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, c«ng dông ®å dïng * §µm tho¹i: - §©y lµ c¸i g×? - Ai nhËn xÐt vÒ ®å ch¬i nµy? - Dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt b¶o qu¶n gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i 2/ Ch¬i vËn ®éng: Móa éng 3/ Ch¬i tù do: vÏ phÊn trªn s©n III. Ho¹t ®éng gãc: 1.Gãc ph©n vai: Cöa hµng b¸n ®å ch¬i trung thu 2.Gãc x©y dùng: s©n trêng tèi trung thu 3.Gãc t¹o h×nh: Lµm mÆt n¹, nÆn ®Üa qu¶ 4.Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - KiÓm tra nhËn biÕt ®å dïng c¸ nh©n cña trÎ - ¡n quµ chiÒu, vÖ sinh - Tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: - TrÎ tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng, thÝch biÓu diÔn c¸c bµi h¸t, nhËn biÕt tèt c¸c mÆt ch÷ c¸i o, «, ¬ - Gãc ch¬i x©y dùng ®· cã ý tëng míi ........................................................................................................................... .......................................................................................................................... --------------------------------------------------Thø 4 ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2010 I. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: To¸n: ¤n sè lîng 1, 2. NhËn biÕt sè 2 ¤n so s¸nh chiÒu dµi - H§KH: ¢m nh¹c 1. Môc tiªu: *KiÕn thøc: LuyÖn tËp nhËn biÕt c¸c ®èi tîng cã sè lîng 1, 2. NhËn biÕt sè 1, 2. LuyÖn tËp so s¸nh chiÒu dµi *Kü n¨ng: TrÎ biÕt ®Õm sè 1, 2. BiÕt c¸ch ®o chiÒu dµi cña ®èi tîng *Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia vµo ho¹t ®éng 2. ChuÈn bi: - Mçi trÎ 1 b¨ng giÊy ®á, 3 b¨ng giÊy xanh (2 xanh dµi b»ng ®á, b¨ng cßn l¹ ng¾n h¬n) - ThÎ sè 1-3 - 2 bµn ®å ch¬i, 2 thÎ sè - 4 bøc tranh vÏ ®å ch¬i cã sè lîng 1, 2 3. TiÕn hµnh: Néi dung häat ®éng H§1: ¤n sè lîng 1, 2 H§2: NhËn biÕt sè lîng 1,2 . So s¸nh chiÒu dµi H§3: LuyÖn tËp Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: “DiÔn thêi trang” theo nÒn nh¹c bµi h¸t “líp chóng m×nh” - Hái trÎ xem cã mÊy ngêi mÉu nhÝ? - Trªn c¬ thÓ b¹n cã mang nh÷ng g×? - Cã mÊy c¸i? - 2 trÎ biÓu diÔn - T¹o t×nh huèng trÎ h¸t “ T×m b¹n th©n” - Cho trÎ kiÓm tra trong ræ cã g×? Muèn biÕt b¨ng giÊy nµo dµi h¬n ta lµm thÕ nµo? - C« nh¾c l¹i c¸ch ®o , cïng trÎ ®o chiÒu dµi c¸c b¨ng giÊy. - §Ó b¨ng giÊy ng¾n h¬n b¨ng giÊy ®á sang ph¶i - §Ó b¨ng giÊy cßn l¹i sang tr¸i - Cã mÊy b¨ng giÊy ng¾n h¬n b¨ng giÊy ®á -> ®Æt sè t¬ng øng - Hai b¨ng giÊy biÓu thÞ b»ng thÎ sè mÊy ? - CÊt b¨ng giÊy ng¾n h¬n b¨ng giÊy ®á ? cã mÊy b¨ng giÊy ? - TrÎ ngåi 3 vßng trßn - Cho trÎ kiÓm tra b»ng c¸ch ®Õm - TrÎ tr¶ lêi -Ch¬i trß ch¬i: §o¸n giái - C« nãi bé phËn trªn c¬ thÓ - TrÎ ®o¸n sè lîng - Ch¬i trß ch¬i: Nèi t¬ng øng Cho trÎ vÒ 3 ®éi thi nèi sè lîng t- - TrÎ chia 3 ®éi ch¬i ¬ng øng víi sè II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t : C©y hoa dõa *M§: TrÎ biÕt tªn , nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c©y. *§T : - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? - Trång c©y ®Ó lµm g×? Gdôc trÎ b¶o vÖ c©y, ch¨m sãc c©y cèi 2. Trß ch¬i vËn ®éng : kÐo co 3. Ch¬i tù do : Ch¬i ®å ch¬i trong s©n III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: B¸n ®å ch¬i trung thu 2. Gãc XD_LG: XD s©n trêng mÇm non ®ªm Trung thu 3. Gãc T¹o h×nh: Lµm ®Ìn «ng sao, lµm mÆt n¹ 4. Gãc ©m nh¹c : H¸t móa c¸c bµi vÒ TÕt Trung Thu IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Híng dÉn trÎ c¸ch röa tay b»ng xµ phßng - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu - NhËn xÐt nªu g¬ng , tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: - TrÎ nhËn biÕt chÝnh x¸c sè 1,2 - Tham gia c¸c ho¹t ®éng tÝch cùc - NhiÒu trÎ thao t¸c vÖ sinh röa mÆt cha thµnh th¹o : QuyÒn, Thµnh, Huy Quang, Linh Nhi ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... -------------------------------------------------Thø 5 ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2010 I. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: MTXQ Trß chyÖn vÒ TÕt Trung Thu - H§KH: ¢m nh¹c , T¹o h×nh 1. Môc tiªu: *KiÕn thøc: TrÎ biÕt c¸c ho¹t ®éng trong ngµy TÕt Trung Thu *Kü n¨ng: TrÎ h¸t móa c¸c bµi h¸t trung thu mét c¸ch thµnh th¹o, nhËn xÐt c¸c lo¹i b¸nh trung thu, ®å ch¬i d©n gian *Th¸i ®é:TrÎ biÕt cïng nhau ®oµn kÕt vui vÎ chµo ®ãn TÕt Trung Thu 2. ChuÈn bÞ: - C¸c lo¹i b¸nh dÎo, b¸nh níng - §ch¬i trung thu: §Ìn lång, ®Ìn «ng sao, ®Çu s tö - §µn, mò móa 3. TiÕn hµnh: Néi dung ho¹t ®éng H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: §µm tho¹i Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - S¾p tíi ngµy g×? Ngµy TÕt Trung Thu dµnh cho ai? - Giíi thiÖu h¸t chµo ®ãn TÕt Trung Thu - TÕt Trung Thu - Trong ngµy TÕt Trung Thu c¸c con thÊy cã nh÷ng g×? - Cho trÎ xem tranh: - Trong tranh vÏ g×? - TrÎ tr¶ lêi - H¸t “ Ríc ®Ìn díi tr¨ng” - Cã nh÷ng lo¹i ®Ìn g× trong tranh? - Giíi thiÖu ®©y lµ nh÷ng chiÕc ®Ìn d©n gian truyÒn thèng tõ ngµy xa, vµ nay cßn rÊt nhiÒu ®å ch¬i trung thu kh¸c n÷a? - Giíi thiÖu ®Ìn «ng sao cã 5 c¸nh th¾p s¸ng b»ng nÕn , ®Ìn kÐo qu©n gièng nh khèi nô cã thÓ xoay ®îc - Mãn ¨n ®Æc trng cña ngµy TÕt Trung Thu kh«ng thÓ thiÕu ®ã lµ g×? - Hoa qu¶ trong ngµy TÕt Trung Thu c¸c gia ®×nh thêng bµy m©m qu¶,cã nh÷ng qu¶ g×? - Con ®· ®îc ¨n b¸nh níng cha? nã ntn? Cßn b¸nh dÎo ntn? H§3: Më réng - Ngoµi ra trong ngµy TÕt Trung Thu cßn cã nh÷ng ho¹t ®éng g× n÷a? - Ngoµi ngµy TÕt Trung Thu cßn cã ho¹t ®éng g× n÷a? - C« giíi thiÖu ( 1/6) th«ng qua mét sè ho¹t ®éng H§4: Trß ch¬i - Giíi thiÖu trÎ ®ãng gãp c¸c tiÕt môc giao lu nh©n dÞp TÕt Trung Thu - TC : Thi vÏ - C¸c ®éi vÏ trang trÝ xem «ng sao cña ®éi nµo ®Ñp nhÊt. H§5: KÕt thóc - C¸c ®éi cÇm «ng sao cña ®éi ®i vßng trßn h¸t “ ChiÕc ®Ìn «ng sao” - TrÎ kÓ - B¸nh níng... - TrÎ kÓ - TrÎ kÓ - BiÓu diÔn v¨n nghÖ , ph¸ cç - 1 ®éi móa h¸t s tö - 2 ®éi h¸t , móa - TrÎ chia 3 ®éi - TrÎ h¸t II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: §Ìn lång * Môc ®Ých: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña ®Ìn * §µm tho¹i: - §©y lµ c¸i g×? - Cã nhËn xÐt g× vÒ ®Ìn? - Nhê g× mµ c¸c h×nh ë trong cã thÓ quay ®îc? Gi¸o dôc trÎ b¶o qu¶n ®å dïng ®å ch¬i 2. Trß ch¬i vËn ®éng: kÐo co 3.Ch¬i tù do: Ch¬i ®å ch¬i trong s©n, vÏ phÊn III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: B¸n ®å ch¬i trung thu 2. Gãc XD_LG: XD s©n trêng mÇm non ®ªm Trung thu 3. Gãc Häc tËp – S¸ch: TrÎ xem tranh truyÖn, kÓ chuyÖn theo tranh. 4. Gãc thiªn nhiªn: Ch¬i víi c¸t, níc, tíi c©y, lau l¸ IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n ch÷ c¸i o,«,¬. ¤n sè tõ 1-> 5 - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu - NhËn xÐt nªu g¬ng , tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: -TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng. - Hµo høng nãi chuyÖn vÒ ngµy TÕt Trung Thu - Ho¹t ®«ng gãc trÎ x©y dùng cha cã nhiÒu ý tëng,c«ng tr×nh ®ang cßn ®¬n gi¶n.Gãc nghÖ thuËt cã nhiÒu s¶n phÈm ®Ñp ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... .......................................................................................................................... -------------------------------------------------Thø 6 ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2010 I. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: T¹o h×nh NÆn m©m qu¶ - H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, To¸n 1. Môc tiªu: *KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng nÆn ®· häc ®Ó t¹o ®îc nhiÒu s¶n phÈm c¸c lo¹i kh¸c nhau *Kü n¨ng: TrÎ biÕt thµnh th¹o c¸c kü n¨ng nÆn ( chia ®Êt, lµm mÒm ®Êt, xoay trßn, l¨n däc...) *Th¸i ®é: TrÎ biÕt c¸c lo¹i qu¶ cam, hång, bëi , t¸o , lª. 2. ChuÈn bÞ: - S¶n phÈm gîi ý: c¸c lo¹i qu¶ cam,hång, bëi, t¸o, lª 3. TiÕn hµnh: Néi dung ho¹t ®éng H§1: Quan s¸t gãc tranh Ho¹t ®éng cña c« T¹o t×nh huèng trÎ quan s¸t c¸c s¶n phÈm t¹o h×nh Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ quan s¸t, nhËn xÐt H§ 2: - C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy trung - TrÎ quan s¸t Giíi thiÖu thu, m©m ngò qu¶. Cho trÎ quan s¸t mÉu- Gîi ý m©m ngò qu¶ c« nÆn ®Ó bµy trung thu - Cã nh÷ng lo¹i qu¶ g×? - TrÎ tr¶ lêi - Qu¶ bëi ntn? d¹ng g×? Muèn nÆn ph¶i ntn? - Qu¶ chuèi ntn?Muèn nÆn ®îc qu¶ chuèi ph¶i ntn? H§ 3: TrÎ thùc hiÖn - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ cïng nhau nÆn m©m ngò qu¶ bµy TÕt Trung Thu - TrÎ thùc hiÖn H§ 4: NhËn xÐt - Cho trÎ treo s¶n phÈm lªn gÝa - Cho trÎ tù nhËn xÐt, nªu ý kiÕn cña m×nh - TrÎ treo tranh lªn gi¸ - TrÎ tù nhËn xÐt bµi m×nh , bµi b¹n II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè ®å ch¬i trung thu * Môc ®Ých:- TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, c«ng dông ®å dïng * §µm tho¹i: - §©y lµ c¸i g×? - Ai nhËn xÐt vÒ ®å ch¬i nµy? - Dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt b¶o qu¶n gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i 2/ Ch¬i vËn ®éng: Móa éng 3/ Ch¬i tù do: vÏ phÊn trªn s©n III. Ho¹t ®éng gãc: 1.Gãc ph©n vai: Cöa hµng b¸n ®å ch¬i trung thu 2.Gãc x©y dùng: s©n trêng tèi trung thu 3.Gãc t¹o h×nh: Lµm mÆt n¹, nÆn ®Üa qu¶ 4.Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - KiÓm tra nhËn biÕt ®å dïng c¸ nh©n cña trÎ - ¡n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt, nªu g¬ng cuèi tuÇn-Tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: - TrÎ tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng, t¹o ra c¸c s¶n phÈm t¹o h×nh ®Ñp m¾t.Mét sè trÎ cã kü n¨ng vÏ tèt: YÕn Chi, Thu Ph¬ng, C«ng - Gãc ch¬i x©y dùng ®· cã ý tëng míi ........................................................................................................................... ..........................................................................................................................
- Xem thêm -