Tài liệu Tuan3-co the be

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 3 : C¬ thÓ bÐ I/ Môc tiªu: 1/ Ph¸t triÓn thÓ chÊt: TrÎ nhËn biÕt ph©n biÖt 4 nhãm TP, hiÓu t¸c dông cña viÖc ¨n uèng ®ñ chÊt Cã kh¶ n¨ng phôc vô b¶n th©n, tù lùc thùc hiÖn c¸c thao t¸c vÖ sinh c¸ nh©n Cã kü n¨ng thùc hiÖn mét sè vËn ®éng ch¹y vµ vît qua chíng ng¹i vËt, biÕt hµnh ®éng theo tÝn hiÖu, hiÖu lÖnh 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: TrÎ cã hiÓu biÕt vÒ b¶n th©n, biÕt c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ, 5 gi¸c quan, t¸c dông, c¸ch gi÷ g×n vµ ch¨m sãc chóng, biÕt sö dông c¸c gi¸c quan ®Ó t×m hiÓu thÕ giíi xung quanh TrÎ nhËn biÕt nhãm ch÷ a, ¨, ©, t« ch÷ ®óng quy tr×nh NhËn biÕt ®óng sè, vÏ ®îc 1 sè ®å dïng bÐ thêng sö dông 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: BiÕt sö dông ng«n ng÷ phï hîp ®Ó kÓ vÒ b¶n th©n, biÕt biÓu ®¹t nh÷ng suy nghÜ Ên tîng cña m×nh víi ngêi kh¸c râ rµng m¹ch l¹c b»ng c©u ®¬n vµ c©u ghÐp NhËn biÕt 1 sè ch÷ c¸i trong c¸c tõ chØ hä tªn m×nh vµ c¸c b¹n, gäi tªn 1 sè bé phËn trªn c¬ thÓ M¹nh d¹n trong giao tiÕp 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: BiÕt sö dông nguyªn vËt liÖu t¹o h×nh ®Ó t¹o ra 1 sè s¶n phÈm m« t¶ b¶n th©n, c¸c b¹n , bè côc c©n ®èi mµu s¾c hµi hoµ ThÓ hiÖn c¶m xóc trong ©m nh¹c 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: C¶m nhËn ®îc tr¹ng th¸i c¶m xóc cña ngêi kh¸c, biÓu lé t×nh c¶m, sù quan t©m ®Õn ngêi kh¸c b»ng lêi nãi, cö chØ hµnh ®éng Cã ý thøc BV m«i trêng s¹ch ®Ñp, thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña líp vµ n¬i c«ng céng II/ ChuÈn bÞ: - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc hoÆc ch¬i theo ý thÝch III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò - Cho trÎ ch¬i tù do hoÆc xem b¨ng ®Üa 2/ ThÓ dôc s¸ng - H« hÊp: Thæi n¬ - Tay: Tay ngang gËp khuûu tay - Ch©n: Tay gi¬ cao kiÔng ch©n , khuþu gèi - Bông: Xoay th©n 90 ®é - BËt t¸ch chôm 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Néi dung - Gia ®×nh, cöa hµng ¨n uèng, phßng kh¸m nhi - Siªu thÞ, cöa hµng thùc phÈm Gãc x©y L¾p ghÐp bÐ ®ang tËp thÓ dùng dôc, x©y nhµ cña bÐ, x©y c«ng viªn gi¶i trÝ Gãc t¹o C¾t d¸n c¸c lo¹i thùc h×nh phÈm, nÆn ®å dïng cña bÐ, bÐ tËp thÓ dôc Gãc ©m H¸t, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ nh¹c chñ ®Ò, ch¬i c¸c dông cô ©m nh¹c Gãc s¸ch Lµm s¸ch, tranh truyÖn vÒ 1 sè ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng bªn ngoµi cña b¶n th©n, lµm a bum ¶nh Lµm biÓu ®å Gãc chiÒu cao, c©n khoa nÆng, ph©n häc, nhãm, , gép thiªn nhãm b¹n trai nhiªn g¸i, tËp ®ong ®o níc, ch¨m sãc c©y Yªu cÇu ChuÈn bÞ TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng §å ch¬i G§, b¸c sÜ, c¸c lo¹i mÆt hµng, rau qu¶ t¬i TrÎ sö dông nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh §C l¾p ghÐp, hµng rµo, c©y xanh, hoa, vá ngao, hép giÊy… TrÎ sö dông nguyªn vËt liÖu, c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o SP TrÎ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò Tranh, ho¹ b¸o, Híng dÉn, kÐo, hå d¸n, quan s¸t, ®Êt nÆn ®éng viªn trÎ §å dïng ©m nh¹c, mò móa…. Quan s¸t , nªu g¬ng trÎ TrÎ biÕt ®ãng s¸ch, lµm tranh truyÖn, lµm a bum ¶nh vÒ chñ ®Ò D©y len, b×a mµu, ho¹ b¸o, giÊy tr¾ng, bót mµu, kÐo Híng dÉn, quan s¸t, khuyÕn khÝch trÎ TrÎ sö dông §å dïng lµm nh÷ng kü n¨ng vên kh¨n lau, lao ®éng nhá b×nh tíi…. ®Ó ch¨m sãc c©y PP TiÕn hµnh PP quan s¸t, ®µm tho¹i, t¹o t×nh huèng Quan s¸t, ®µm tho¹i, ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ Híng dÉn, quan s¸t, khuyÕn khÝch trÎ KÕ ho¹ch ngµy -------------------------------------------Thø 2 ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: V¨n häc TruyÖn : Mçi ngêi mét viÖc - H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, ThÓ dôc 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn truyÖn, hiÓu néi dung truyÖn, ghi nhí tr×nh tù diÔn biÕn truyÖn b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi chÝnh x¸c c©u hái c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt ®îc c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ ®Òu cã nhiÖm vô chøc n¨ng riªng, biÕt c¸ch ch¨m sãc gi÷ g×n c¸c bé phËn 2/ ChuÈn bÞ: Tranh truyÖn, sa bµn cã m« h×nh 3/ TiÕn hµnh: NéÞ dung H§1: æn ®Þnh Ho¹t ®éng cña c« BËt nh¹c trÎ h¸t “ Tãm ®îc råi” Hái trÎ h¸t bµi h¸t vÒ g×? H§2: C« giíi thiÖu vµ kÓ truyÖn DÉn d¾t kÓ c©u truyÖn: Mçi ngêi mçi viÖc C« kÓ diÔn c¶m L1 kÕt hîp chØ tranh TrÎ l¾ng nghe KÓ L2: kÕt hîp chØ cho trÎ xem tranh minh ho¹ TrÎ l¾ng nghe H§3: Gi¶ng gi¶i C« gi¶ng gi¶i néi dung c©u truyÖn, chØ cho trÎ xem sa bµn H§4: §µm tho¹i - C« võa kÓ c©u truyÖn g×? TrÎ tr¶ lêi c©u hái - C©u truyÖn nãi vÒ ®iÒu g×? - M¾t, tai, mòi ®· nãi nh thÕ nµo? - Tay, ch©n kªu lªn nh thÕ nµo? - Hä ®Òu nãi måm nh thÕ nµo? - Måm buån vµ ®· hµnh ®éng nh thÕ nµo? TÊt c¶ mäi ngêi nhø ®Õn cuéc c·i v· h«m tríc hä ®· ©n hËn nh thÕ nµo vµ ®· lµm g×? Lång BH gi¸o dôc trÎ vÒ ®øc tÝnh cÇn cï ch¨m lao ®éng C« kÓ tãm t¾t truyÖn TrÎ l¾ng nghe H§5:KÕt thóc - H¸t “ C¸i mòi” ®i ra ngoµi II/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: C«ng viªn cña bÐ 2/ Ph©n vai: Siªu thÞ cña bÐ Ho¹t déng cña trÎ TrÎ h¸t - TrÎ h¸t vµ ®i ra ngoµi 3/ Gãc s¸ch: Lµm tranh truyÖn vÒ chñ ®Ò, a bum ¶nh 4/ ¢m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò III/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1/ Quan s¸t: Trang phôc cña bÐ *M§: TrÎ biÕt nhËn xÐt trang phôc cña b¹n , cña m×nh *§T: - C¸c con nh×n xem b¹n g× ®©y? - B¹n mÆc quÇn ¸o nh thÕ nµo? - B¹n mÆc nh thÕ cã phï hîp víi thêi tiÕt kh«ng? GD trÎ mÆc quÇn ¸o ph¶i s¹ch sÏ gän gµng 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét 3/ Ch¬i tù do IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - RÌn thao t¸c vÖ sinh röa mÆt - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: -TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng.§Æc biÕt cã 2 trÎ cã kh¶ n¨ng ghi nhí nhanh : ThÕ C«ng vµ Thu Ph¬ng. - Ho¹t ®«ng gãc trÎ x©y dùng cha cã nhiÒu ý tëng,c«ng tr×nh ®ang cßn ®¬n gi¶n.Gãc nghÖ thuËt cã nhiÒu s¶n phÈm ®Ñp -------------------------------------------------Thø 3 ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: TiÕt 1: Ch÷ c¸i: TËp t« a, ¨ , © - H§KH: ¢m nh¹c, ThÓ chÊt 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh, t« trïng khÝt lªn nÐt mê b/ Kü n¨ng: TrÎ cÇm bót , t thÕ ngåi ®óng c/ Th¸i ®é: TrÎ hµo høng t« 2/ ChuÈn bÞ: §µn, h×nh ¶nh trang phôc cña bÐ cã g¾n ch÷ c¸i, bót mµu , bót ch× 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh, tæ chøc cho trÎ ch¬i TC H§2: ViÕt mÉu Ho¹t ®éng cña c« C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ trang phôc cña trÎ, t¹o t×nh huèng cho trÎ ch¬i trß ch¬i: H·y chän gióp t«i Gäi 5 trÎ chän trang phôc cho bÐ, yªu cÇu trang phôc ph¶i ®óng B¹n tªn g× ph¶i g¾n trang phôc cã ch÷ c¸i Êy C« treo tranh, cho trÎ ®äc tõ , ®äc ch÷ - Giíi thiÖu trÎ t« ch÷ rçng - C« viÕt mÉu 3 ch÷ ph©n tÝch Ho¹t ®éng cña trÎ 5 trÎ ch¬i TC C¶ líp cïng kiÓm tra TrÎ ®äc ch÷, tõ c¸ch viÕt - Giíi thiÖu trÎ t« ch÷ trong tõ H§3: NhËn xÐt Cuèi giê cho trÎ nhËn xÐt bµi cña c¸c b¹n ngåi bªn c¹nh TrÎ t« TrÎ nhËn xÐt bµi TiÕt 2: ¢m nh¹c: H·y l¾ng nghe Nghe h¸t : C¸nh Ðn tuæi th¬ TC: B¹n ë ®©u - H§KH: MTXQ, thÓ chÊt 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt vËn ®éng móa minh ho¹ BH, h¸t nhÑ nhµng theo giai ®iÖu BH, Chó ý l¾ng nghe c« h¸t, hëng øng cïng c« b/ Kü n¨ng: TrÎ h¸t thuéc lêi kÕt hîp móa chÝnh x¸c ®éng t¸c c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt sù quan träng cña c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ, cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ chóng. TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: §µn, s¾c x«, ph¸ch tre, bé gâ, mò móa 3/ TiÕn hµnh: - H§C: Néi dung H§1: æn ®Þnh Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ trÎ, dÉn d¾t trÎ h¸t BH TrÎ h¸t h·y l¾ng nghe Hái trÎ võa h¸t BH g×? Cho trÎ cïng suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH H§2: D¹y móa C« móa mÉu 1 lÇn Cho c¶ líp móa cïng c« 2 lÇn Cho tõng vßng trßn móa Cho trÎ nãi vÒ ý tëng cña trÎ, cho c¶ líp thùc hiÖn theo ý tëng cña b¹n (Gäi 3 trÎ) T×nh huèng cho trÎ chuyÓn ®éi h×nh lÊy dông cô ©m nh¹c Gîi ý cho 2 hµng mét móa Cho nhãm móa Cho c¸ nh©n móa Cho trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c H§3: nghe h¸t H§4: Tæ chøc TC TrÎ QS TrÎ móa TrÎ chuyÓn ®éi h×nh 4 hµng däc C« h¸t cho trÎ nghe 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau TrÎ l¾ng nghe C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®«ng gãc: TrÎ ch¬i 4 lÇn 1/ X©y dùng: C«ng viªn cña bÐ 2/ Ph©n vai: cöa hµng ¨n uèng, b¸n hµng 3/ Gãc s¸ch: Lµm a bum vÒ bÐ 4/ Thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc III/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Quang c¶nh vên trêng *M§: trÎ biÕt nhËn xÐt c¶nh vên trêng t¹i thêi ®iÓm *§T: C¸c con nh×n xem s©n trêng ngµy h«m nay nh thÕ nµo?(gîi ý trÎ nhËn xÐt thêi tiÕt n¾ng giã, l¸ rông ) GD trÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶n th©n 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Chã sãi xÊu tÝnh 3/ Ch¬i tù do IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - «n vËn ®éng :H·y l¾ng nghe - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng , tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: - TrÎ tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng, thÝch biÓu diÔn c¸c bµi h¸t, nhËn biÕt tèt c¸c mÆt ch÷ c¸i a, ¨, ©. - TrÎ thuéc bµi h¸t vµ biÓu diÔn thµnh th¹o - Gãc ch¬i x©y dùng ®· cã ý tëng míi -------------------------------------------------Thø 4 ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: To¸n: §Õm ®Õn 6, nhËn biÕt c¸c nhãm cã 6 §T - H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ ®Õm ®Õn 6. NhËn biÕt c¸c nhãm cã 6 §T, NhËn biÕt sè 6 b/ Kü n¨ng: TrÎ ph©n biÖt sè 6, nhãm §T 6, biÕt ®Õm c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gÝa H§ 2/ ChuÈn bÞ: §µn, mçi trÎ 6 h×nh b¹n trai, 6 h×nh b¹n g¸i, sè tõ 1 ®Õn 6 3/ TiÕn hµnh: Néi dung PhÇn 1: LuyÖn tËp nhËn biÕt nhãm sè lîng lµ 5 Ho¹t ®éng cña trÎ Tæ chøc cho trÎ ch¬i : D¸n hoa Chia trÎ 4 ®éi thi d¸n hoa, g¾n sè t¬ng øng víi sè hoa m×nh d¸n PhÇn 2: T¹o nhãm cã 6 §T, ®Õm ®Õn 6, NB sè 6 T¹o t×nh huèng cã b¹n tíi ch¬i líp m×nh, C« xÕp c¸c b¹n trai ra hµng ngang, cã 5 b¹n g¸i cïng vµo líp Cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm Mu«n cho b¹n g¸i nhiÒu b»ng b¹n trai ph¶i lµm c¸ch nµo? Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ ch¬i TC TrÎ nhËn xÐt C« xÕp thªm 1 b¹n g¸i cho trÎ nhËn TrÎ NX nhiÒu b»ng nhau xÐt 2 nhãm Cho trÎ ®Õm sè lîng b¹n trai, g¸i C« giíi thiÖu sè 6, ®Æt vµo 2 nhãm TrÎ ®äc sè 6 T¹o t×nh huèng 2 b¹n g¸i vÒ , hái trÎ cßn mÊy b¹n? §Æt sè mÊy T¬ng tù 1 b¹n vÒ, 2 b¹n n÷a còng vÒ cßn mÊy b¹n? §Æt sè Cßn l¹i 1 b¹n buån qu¸ còng vÒ lu«n, cßn mÊy b¹n g¸i LÇn lît cho trÎ ®Õm sè b¹n trai còng ra vÒ TrÎ ®Õm T¹o t×nh huèng c¸c b¹n bá quªn ®å, ®Õm SL PhÇn 3: luyÖn tËp NB sè lîng 6 ,sè 6 Cho trÎ ch¬i “B¹n ë ®©u” Ph¸t cho mçi trÎ 1 tranh l« t« cã h×nh c¸c b¹n, trÎ ph¶i t×m nhãm b¹n th©n cã SL lµ 6 b¹n TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng gãc 1/ X©y dùng: C«ng viªn cña bÐ 2/ Ph©n vai: Cöa hµng ¨n uèng cña bÐ 3/ ¢m nh¹c : H¸t móa vÒ chñ ®Ò 4 / T¹o h×nh: NÆn ®å dïng cña bÐ III/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: S©n ch¬i cña bÐ *M§: trÎ nhËn xÐt co nhiÒu lo¹i §C, cã ý thøc gi÷ g×n b¶o qu¶n *§T: S©n ch¬i cña chóng m×nh cã nh÷ng lo¹i §C g×? Khi ch¬i chóng ta ph¶i nh thÕ nµo? GD trÎ ý thøc b¶o qu¶n vµ an toµn trong khi ch¬i 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét 3/ Ch¬i tù do: ch¬i ®å ch¬i trong s©n IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC: BÞt m¾t b¾t dª - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: -TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng.TrÎ ®Õm thµnh th¹o - Ho¹t ®«ng gãc trÎ x©y dùng cha cã nhiÒu ý tëng,c«ng tr×nh ®ang cßn ®¬n gi¶n.Gãc nghÖ thuËt cã nhiÒu s¶n phÈm ®Ñp -----------------------------------------Thø 5 ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: TiÕt 1: MTXQ: N¨m gi¸c quan - H§KH: To¸n, ©m nh¹c, t¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: trÎ biÕt 5 gi¸c quan trªn c¬ thÓ, t¸c dông cña c¸c gi¸c quan b/ Kü n¨ng: TrÎ ph©n biÖt c¸c gi¸c quan c/ Th¸i ®é: TrÎ cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ c¸c gi¸c quan 2/ ChuÈn bÞ: Cµi ®Æt c¸c h×nh ¶nh vÒ c¸c gi¸c quan trªn m¸y tÝnh, tranh vÏ khu«n mÆt, bót mµu, ®Üa qu¶, tói ®å ch¬i 3/ TiÕn hµnh : Néi dung H§1:æn ®Þnh Ho¹t ®éng cña c« Cho trÎ h¸t bµi “c¸i mòi”C¸c con võa h¸t BH nãi tíi bé phËn g×? C¸i mòi lµ 1 trong nh÷ng gi¸c quan cña con ngêi H§2: Giíi thiÖu c¸c gi¸c quan Giíi thiÖu trÎ t×m hiÓu c¸c gi¸c quan §è trÎ mòi gióp Ých g× cho c¬ thÓ? Mòi cã quan träng kh«ng? Chóng ta ph¶i b¶o vÖ mòi nh thÕ nµo? §è trÎ bé phËn g× trªn c¬ thÓ gióp chóng ta nh×n? M¾t cã quan träng kh«ng? v× sao? Cho trÎ bÞt m¾t l¹i, cã thÊy g× kh«ng? C« gâ trèng ®è trÎ ®ã lµ tiÕng g×, con nghe ®îc lµ nhê bé phËn g×? Mçi ngêi cã mÊy tai? Tai gióp Ých cho c¬ thÓ nh thÕ nµo? Chóng ta ph¶i b¶o vÖ tai nh thÕ nµo? *C« giíi thiÖu h¸t 1 ®o¹n , c« h¸t ®îc lµ nhê bé phËn g×? MiÖng gióp Ých cho c¬ thÓ nh thÕ nµo? MiÖng rÊt quan träng vËy chóng ta ph¶i b¶o vÖ miÖng nh thÕ nµo? *T¹o t×nh huèng gäi 1 trÎ më gióp c« hép quµ ,cã g× vËy? con lÊy ra cho c¸c b¹n xem? B¹n cÇm ®îc lµ bé phËn g×? Tay gióp g× cho c¬ thÓ? Tay rÊt quan träng lµm rÊt nhiÒu viÖc, tay cho chóng ta c¶m gi¸c nÆng nhÑ, nãng l¹nh, mÒm cøng… Chóng ta ph¶i lu«n gi÷ g×n ®«i tay Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t TrÎ tr¶ lêi TrÎ tr¶ lêi Nhê tai Nhê miÖng Nhê tay H§3: So s¸nh H§4: Më réng H§5: Trß ch¬i nh thÕ nµo? So s¸nh tay- tai; m¾t – mòi TrÎ nhËn xÐt, so s¸nh Ngoµi c¸c bé phËn trªn con cßn biÕt c¬ thÓ cßn cã nh÷ng bé phËn g× TrÎ tr¶ lêi n÷a? GD trÎ tÊt c¶ rÊt quan träng, chóng ta ph¶i lu«n b¶o vÖ gi÷ g×n vÖ sinh s¹ch sÏ… TC1: §o¸n giái Chia trÎ thµnh 3 ®éi, thi xem ®éi C¸c ®éi ®a c©u tr¶ lêi nµo tr¶ lêi nhanh c¸c c©u hái cña c«. C« ®äc c©u ®è TC2: Ai nhanh Chän 5 trÎ lÊy kh¨n che m¾t , tay cÇm s¾c x«, nghe ©m thanh ®o¸n vËt TrÎ ®o¸n TC3: Thi vÏ c¸c bé phËn trªn khu«n mÆt bÐ - TrÎ vÏ TiÕt 2: ThÓ dôc: ch¹y vµ vît qua chíng ng¹i vËt - H§KH: ¢m nh¹c 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ n¾m ®îc kü thuËt ch¹y vµ vît qua chíng ng¹i vËt b/ Kü n¨ng: TrÎ khÐo lÐo nhanh nhÑn c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó luyÖn tËp 2/ ChuÈn bÞ: §µn, khèi hép, s©n tËp s¹ch sÏ 3/ TiÕn hµnh: - H§C: Néi dung H§1: Khëi ®éng Ho¹t ®éng cña c« Cho trÎ vËn ®«ng theo bµi “Sao bÐ kh«ng tËp thÓ dôc” Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ khëi ®éng H§2: Träng ®éng *Bµi tËp ph¸t triÓn chung: TrÎ tËp ®éng t¸c - Tay: Tay ngang, ngöa tay, tay ra tríc bµn tay sÊp - Ch©n: Tay ngang, ngåi khuþu gèi - Bông: Nghiªng lên - BËt: Ch©n s¸o *VËn ®éng c¬ b¶n : C« giíi thiÖu tªn bµi tËp tËp mÉu TrÎ QS LÇn 1: Kh«ng ph©n tich LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt *Gäi trÎ lÇn lît thùc hiÖn, c« bao TrÎ thùc hiÖn qu¸t söa sai Cñng cè BT H§3: Håi tÜnh Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo Giai ®iÖu BH: BÐ khoÎ bÐ ngoan TrÎ ®i nhÑ nhµng kÕt hîp h¸t II/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: C«ng viªn cña bÐ 2/ Ph©n vai: Siªu thÞ cña bÐ 3/ Häc tËp: Lµm a bum ¶nh vÒ bÐ trai, bÐ g¸i 4/ ¢m nh¹c: H¸t móa vÒ chñ ®Ò III/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y xµ cõ M§: trÎ biÕt tªn nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y ? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? - Trång c©y ®Ó lµm g×? - GD trÎ biÕt CS, BV c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét 3/ Ch¬i tù do: Ch¬i ®å ch¬i trong s©n, nhÆt l¸ rông. IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ hoµn thµnh bµi t« ch÷ a, ¨, © - ¡n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng ; tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: - TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng. - Hµo høng nãi chuyÖn vÒ c¸c gi¸c quan cña c¬ thÓ - ThÝch tham gia ho¹t ®éng t« ch÷ ---------------------------------------------Thø 6 ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: T¹o h×nh: VÏ ®å dïng bÐ thêng sö dông - H§KH: ¢m nh¹c , MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu: * KiÕn thøc: TrÎ sö dông c¸c kü n¨ng vÏ ®Ó vÏ mét sè ®å dïng bÐ thêng sö dông trong sinh ho¹t cña bÐ * Kü n¨ng: TrÎ t« mµu ®Òu ®Ñp, biÕt phèi hîp bè côc c©n ®èi * Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc gi÷ g×n b¶o qu¶n ®å dïng 2/ ChuÈn bÞ: Tranh gîi ý, bót mµu , giÊy vÏ, gi¸ tranh, gãc tranh t¹o h×nh 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh Ho¹t ®éng cña c« T¹o t×nh huèng cho trÎ quan s¸t gãc tranh t¹o h×nh Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ QS, nhËn xÐt H§2: Giíi thiÖu tranh gîi ý Cho trÎ QS lÇn lît c¸c bøc tranh TrÎ tr¶ lêi c©u hái Hái tranh vÏ g× ®©y? Ai nhËn xÐt vÒ bøc tranh?(§T vÒ néi dung bøc tranh) Ngoµi ra trong tranh cßn vÏ g× n÷a? H§3: Cho trÎ vÏ C« t¹o t×nh huèng ®Ó trÎ ®äc bµi th¬ : Em vÏ C« bao qu¸t híng dÉn trÎ thùc hiÖn H§4: NhËn xÐt Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n phÈm trªn gi¸ cho c¶ líp QS, nhËn xÐt bµi cña nhau TrÎ ®äc th¬ vÒ bµn häc TrÎ nhËn xÐt II/ Ho¹t ®éng gãc: 1/X©y dùng: c«ng viªn cña bÐ 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n ch¸o dinh dìng cña bÐ 3/ Häc tËp: Lµm album ¶nh cña bÐ 4/ Thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc III/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa mêi giê *M§: TrÎ biÕt tªn , nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y *§T: C©y g× ®©y? -Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? -Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét 3/ Ch¬i tù do: ch¬i ®å ch¬i trong s©n IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: Cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò ¡n quµ chiÒu, vÖ sinh NhËn xÐt, nªu g¬ng , tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: - Ho¹t ®éng ngoµi trêi cã mét sè trÎ cßn cha chó ý: Kiªn, Nam, Thµnh, L¬ng - TrÎ tham gia tÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng - Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých : S¶n phÈm ®Ñp: YÕn Chi,Thu Ph¬ng, Giang.Cßn mét sè trÎ cha thµnh th¹o kü n¨ng t¹o h×nh: Linh Nhi, Th¶o,Thµnh, S¬n ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Xem thêm -