Tài liệu Tuan1-toi la ai

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CHỦ ĐỀ : CHỦ ĐỀ TUẦN 1: B¶n th©n Thời gian thực hiện : 4 tuần t«i lµ ai? -----------------------------------------Thêi gian thùc hiÖn: Tõ 27/9 – 1/10/ 2010 I/ Môc tiªu: 1/ Ph¸t triÓn thÓ chÊt: TrÎ nhËn biÕt ph©n biÖt 4 nhãm TP, hiÓu t¸c dông cña viÖc ¨n uèng ®ñ chÊt Cã kh¶ n¨ng phôc vô b¶n th©n, tù lùc thùc hiÖn c¸c thao t¸c vÖ sinh c¸ nh©n Cã kü n¨ng thùc hiÖn kü thuËt bËt xa, nÐm xa b»ng mét tay 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: TrÎ cã hiÓu biÕt vÒ b¶n th©n, biÕt c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ, t¸c dông, c¸ch gi÷ g×n vµ ch¨m sãc chóng, biÕt sö dông c¸c gi¸c quan ®Ó t×m hiÓu thÕ giíi xung quanh TrÎ nhËn biÕt nhãm ch÷ o,«,¬ NhËn biÕt ®óng sè, sö dông thao t¸c kü n¨ng nÆn ®Ó t¹o SP bÐ tËp thÓ dôc, x¸c ®Þnh vÞ trÝ trªn díi tríc sau cña §T kh¸c TrÎ biÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm BH “V× sao mÌo röa mÆt” 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: BiÕt sö dông ng«n ng÷ phï hîp ®Ó kÓ vÒ b¶n th©n, biÕt biÓu ®¹t nh÷ng suy nghÜ Ên tîng cña m×nh víi ngêi kh¸c râ rµng m¹ch l¹c NhËn biÕt 1 sè ch÷ c¸i trong c¸c tõ chØ hä tªn m×nh vµ c¸c b¹n, gäi tªn 1 sè bé phËn trªn c¬ thÓ M¹nh d¹n trong giao tiÕp 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: BiÕt sö dông nguyªn vËt liÖu t¹o h×nh ®Ó t¹o ra 1 sè s¶n phÈm m« t¶ b¶n th©n, c¸c b¹n , bè côc c©n ®èi mµu s¾c hµi hoµ ThÓ hiÖn c¶m xóc trong ©m nh¹c 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: C¶m nhËn ®îc tr¹ng th¸i c¶m xóc cña ngêi kh¸c, biÓu lé t×nh c¶m, sù quan t©m ®Õn ngêi kh¸c b»ng lêi nãi, cö chØ hµnh ®éng Cã ý thøc BV m«i trêng s¹ch ®Ñp, thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña líp vµ n¬i c«ng céng II/ ChuÈn bÞ: - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc hoÆc ch¬i theo ý thÝch III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò - Cho trÎ ch¬i tù do hoÆc xem b¨ng ®Üa 2/ ThÓ dôc s¸ng - H« hÊp: Thæi bãng - Tay: Tay ngang – ®a lªn cao - Ch©n: Tay giang ngang- ®¸ ch©n lªn cao - Bông: Xoay th©n 90 ®é - BËt tiÕn Bµi tËp thay thÕ: TËp nhÞp ®iÖu theo nh¹c 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Néi dung Yªu cÇu ChuÈn bÞ Gãc ph©n vai - Gia ®×nh, cöa hµng ¨n uèng, phßng kh¸m nhi - Siªu thÞ, cöa hµng thùc phÈm L¾p ghÐp bÐ ®ang tËp thÓ dôc, x©y nhµ cña bÐ, x©y c«ng viªn gi¶i trÝ C¾t d¸n ,t« mµu, xÐ. Lµm ¶nh tÆng b¹n, tÆng mÑ.NÆn ®å dung cña bÐ, nh÷ng thø bÐ thÝch H¸t, biÓu diÔn “ å sao bÐ kh«ng l¾c”, ch¬i vµ ph©n biÖt c¸c dông cô ©m nh¹c TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng §å ch¬i G§, b¸c sÜ, c¸c lo¹i mÆt hµng, rau qu¶ t¬i PP TiÕn hµnh PP quan s¸t, ®µm tho¹i, t¹o t×nh huèng TrÎ sö dông nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh §C l¾p ghÐp, hµng rµo, c©y xanh, hoa, vá ngao, hép giÊy… Quan s¸t, ®µm tho¹i, ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ TrÎ sö dông nguyªn vËt liÖu, c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o SP Tranh, ho¹ b¸o, kÐo, hå d¸n, ®Êt nÆn Híng dÉn, quan s¸t, ®éng viªn trÎ §å dïng ©m nh¹c, mò móa…. Quan s¸t , nªu g¬ng trÎ D©y len, b×a mµu, ho¹ b¸o, giÊy tr¾ng, bót mµu, kÐo Híng dÉn, quan s¸t, khuyÕn khÝch trÎ §å dïng lµm vên kh¨n lau, b×nh tíi…. Híng dÉn, quan s¸t, khuyÕn khÝch trÎ Gãc x©y dùng Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c TrÎ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn , thµnh th¹o,ph©n biÖt ®îc c¸c dông cô ©m nh¹c TrÎ biÕt ®ãng Gãc s¸ch Lµm s¸ch, tranh truyÖn vÒ s¸ch, lµm tranh 1 sè ®Æc ®iÓm truyÖn, lµm h×nh d¸ng bªn abum ¶nh vÒ ngoµi cña b¶n chñ ®Ò th©n, xem s¸ch tranh liªn quan ®Õn chñ ®Ò Lµm biÓu ®å TrÎ sö dông Gãc chiÒu cao, c©n nh÷ng kü n¨ng khoa nÆng, ph©n lao ®éng nhá häc, nhãm, , gép ®Ó ch¨m sãc thiªn nhãm b¹n trai c©y nhiªn g¸i, tËp ®ong ®o níc, ch¨m sãc c©y KÕ ho¹ch ngµy I/ Hoat ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: V¨n häc - H§KH: ¢m nh¹c 1/Môc tiªu: a/KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn truyÖn, hiÓu néi dung c©u truyÖn, nhí ®îc tr×nh tù diÔn biÕn truyÖn b/Kü n¨ng: trÎ tr¶ lêi c©u hái râ rµng m¹ch l¹c c/Th¸i ®é: GD trÎ tÝnh 2/ChuÈn bÞ: Tranh truyÖn, ®µn, hÖ thèng c©u hái 3/TiÕn hµnh: Néi dung ho¹t ®éng H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - H¸t “ Vên cæ tÝch” - DÉn d¾t giíi thiÖu truyÖn H§2: C« kÓ lÇn 1 kÕt hîp chØ tranh minh C« kÓ truyÖn ho¹ C« kÓ lÇn 2: ChØ tranh minh ho¹ Ho¹t ®éng cña trÎ H§3: Gi¶ng gi¶i ND c©u truyÖn H§4: C©u hái ®µm tho¹i - C« tãm t¾t néi dung truyÖn kÕt hîp víi chØ tranh cho trÎ xem - C« võa kÓ cho c¸c con nghe c©u truyÖn g×? - H§5: TrÎ tËp kÓ l¹i - C« cho trÎ kÓ díi h×nh thøc kÓ truyÖn nèi tiÕp hoÆc c« d·n truyÖn,trÎ ®äc lêi tho¹i II/Ho¹t ®éng gãc: 1/X©y dùng: C«ng viªn cña bÐ 2/Ph©n vai: Phßng kh¸m nhi 3/¢m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò 4/ Häc tËp, s¸ch: Lµm tranh truyÖn vÒ bÐ, kÓ truyÖn theo tranh vÒ chñ ®Ò III/Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/Quan s¸t: Trang phôc cña bÐ M§: TrÎ nhËn xÐt vÒ trang phôc cña b¹n trai ,b¹n g¸i GD trÎ vÒ ý thøc ch¨m sãc søc khoÎ b¶n th©n mÆc quÇn ¸o phï hîp víi thêi tiÕt - B¹n g× ®©y? - Ai nhËn xÐt vÒ trang phôc cña b¹n? - Theo con b¹n mÆc quÇn ¸o cã phï hîp víi thêi tiÕt cha? 2/Trß ch¬i vËn ®éng: Chã sãi xÊu tÝnh 3/ Ch¬i tù do: trÎ ch¬i theo ý thÝch IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ bÐ -Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh -NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: - TrÎ tham gia tÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng. Høng thó kÓ truyÖn vµ tr¶ lêi c©u hái - Mét sè trÎ tr¶ lêi vµ kÓ truyÖn tèt: C«ng, Thu Ph¬ng,Nam Anh - Ho¹t ®éng gãc ch¬i høng thó vµ ®¹t yªu cÇu ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ......................................................................................................................... --------------------------------------------Thø 3 ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: LQCC TËp t« o, «, ¬ -H§KH: ¢m nh¹c ,To¸n, ThÓ chÊt 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh, t« trïng khÝt lªn nÐt mê b/ Kü n¨ng: TrÎ cÇm bót , t thÕ ngåi ®óng c/ Th¸i ®é: TrÎ hµo høng t« 2/ ChuÈn bÞ: §µn, Tranh mÉu ch÷ c¸i, vë tËp t«, bót mµu , bót ch× 3/ TiÕn hµnh: -H§C: Néi dung H§1: æn ®Þnh, tæ chøc cho trÎ ch¬i TC H§2: ViÕt mÉu H§3: NhËn xÐt - H§C: Ho¹t ®éng cña c« C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ trang phôc cña trÎ, t¹o t×nh huèng cho trÎ ch¬i trß ch¬i: H·y chän gióp t«i Gäi 5 trÎ chän trang phôc cho bÐ, yªu cÇu trang phôc ph¶i ®óng B¹n tªn g× ph¶i g¾n trang phôc cã ch÷ c¸i Êy C« treo tranh, cho trÎ ®äc tõ , ®äc ch÷ - Giíi thiÖu trÎ t« ch÷ rçng - C« viÕt mÉu 3 ch÷ ph©n tÝch c¸ch viÕt - Giíi thiÖu trÎ t« ch÷ trong tõ Cuèi giê cho trÎ nhËn xÐt bµi cña c¸c b¹n ngåi bªn c¹nh Ho¹t ®éng cña trÎ 5 trÎ ch¬i TC C¶ líp cïng kiÓm tra TrÎ ®äc ch÷, tõ TrÎ t« TrÎ nhËn xÐt bµi TiÕt 2: ¢m nh¹c: V× sao mÌo röa mÆt Nghe h¸t : Em lµ b«ng hång nhá TC: Tai ai tinh - H§KH: MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ thuéc bµi h¸t vµ biÕt gâ ®Öm theo tiÕt tÊu chËm “ MÌo röa mÆt”. Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ hëng øng theo giai ®iÖu bµi h¸t b/ Kü n¨ng: TrÎ h¸t thuéc lêi bµi h¸t, biÕt gâ ®Öm,hëng øng giai ®iÖu bµi h¸t,trÎ biÕt ch¬i trß ch¬i. c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng,biÕt v©ng lêi cha mÑ,vÖ sinh c¬ thÓ 2/ ChuÈn bÞ: §µn, s¾c x«, ph¸ch tre, bé gâ, mò móa 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: æn ®Þnh C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ b¶n th©n trÎ, c¸ch gi÷ g×n vÖ sinh th©n thÓ ®Ó cã TrÎ h¸t h·y l¾ng nghe c¬ thÓ kháe m¹nh.Giíi thiÖu bµi h¸t H§2: D¹y vËn ®éng - BËt nh¹c - Hái trÎ võa h¸t BH g×? T¸c gi¶? - Giai ®iÖu bµi h¸t ntn? - Cho trÎ cïng suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH - C« giíi thiÖu c¸ch gâ ®Öm theo tiÕt tÊu chËm( c« lµm mÉu 1 lÇn) - Cho trÎ h¸t gâ ®Öm cïng c« 2 lÇn - Cho tõng vßng trßn gâ ®Öm - Cho trÎ nãi vÒ ý tëng cña trÎ, cho c¶ líp thùc hiÖn theo ý tëng cña b¹n - T×nh huèng cho trÎ chuyÓn ®éi h×nh lÊy dông cô ©m nh¹c Gîi ý cho 2 hµng mét móa Cho nhãm móa Cho c¸ nh©n móa Cho trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c H§3: nghe h¸t H§4: Tæ chøc TC C« h¸t cho trÎ nghe 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i (Cho trÎ ch¬i 4 lÇn) - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ QS - TrÎ h¸t + gâ ®Öm - TrÎ chuyÓn ®éi h×nh 4 hµng däc TrÎ l¾ng nghe TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®«ng gãc: 1/ X©y dùng: C«ng viªn cña bÐ 2/ Ph©n vai: cöa hµng ¨n uèng, b¸n hµng 3/ Gãc s¸ch: Lµm a bum vÒ bÐ 4/ Thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc III/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Quang c¶nh vên trêng *M§: trÎ biÕt nhËn xÐt c¶nh vên trêng t¹i thêi ®iÓm *§T: C¸c con nh×n xem s©n trêng ngµy h«m nay nh thÕ nµo?(gîi ý trÎ nhËn xÐt thêi tiÕt n¾ng giã, l¸ rông ) GD trÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶n th©n 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Chã sãi xÊu tÝnh 3/ Ch¬i tù do IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - «n vËn ®éng :H·y l¾ng nghe - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng , tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: - TrÎ tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng, thÝch biÓu diÔn c¸c bµi h¸t, nhËn biÕt tèt c¸c mÆt ch÷ c¸i a, ¨, ©. - TrÎ thuéc bµi h¸t vµ biÓu diÔn thµnh th¹o - Gãc ch¬i x©y dùng ®· cã ý tëng míi ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………. -------------------------------------------------Thø 4 ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: To¸n: ¤n sè lîng 4. NhËn biÕt sè 4 - H§KH: ¢m nh¹c 1. Môc tiªu: a. KiÕn thøc: TrÎ «n sè lîng 4. NhËn biÕt sè 4,«n nhËn biÕt ph©n biÖt h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt, h×nh tam gi¸c. b. Kü n¨ng: TrÎ nhËn biÕt , ph©n biÖt c¸c sè, h×nh d¹ng. c. Th¸i ®é: TrÎ hµo høng tham gia ho¹t ®éng 2. ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ mét h×nh vu«ng, tam gi¸c, ch÷ nhËt, c¸c thÎ sè - Mét sè nhãm ®å ch¬i cã 3,4,5 xung quanh líp - Mçi trÎ 1 b¶ng ghi sè 2,3,4 3. TiÕn hµnh: Néi dung ho¹t ®éng PhÇn 1: ¤n sè lîng trong ph¹m vi 4.NhËn biÕt sè trong ph¹m vi 4 PhÇn 2: ¤n nhËn biÕt h×nh vu«ng , ch÷ nhËt, tam gi¸c.¤n sè lîng lµ 4 Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ -H¸t “Líp chóng m×nh” - Trß chuyÖn víi trÎ trong líp cã nh÷ng ai? - Cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ T×m b¹n th©n” - Nhãm nµy cã mÊy b¹n th©n víi nhau? - H·y ®Õm vµ t×m sè t¬ng øng nhãm b¹n. - TrÎ h¸t - B¹n trai, b¹n g¸i… - Kh¸m ph¸ xem trong hép c« cã nh÷ng g×? - LÇn lît gi¬ h×nh hái trÎ - H×nh g× ®©y? cã nhËn xÐt g×? (h×nh vu«ng, tam gi¸c, ch÷ nhËt) - H·y gi¬ thÎ sè t¬ng øng víi sè c¹nh cña c¸c h×nh - NhËn xÐt h×nh nµo cã sè c¹nh nhiÒu b»ng nhau? - TrÎ kh¸m ph¸ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ ®Õm -TrÎ tr¶ lêi -TrÎ gi¬ -TrÎ nhËn xÐt - Cã mÊy c¹nh? H·y ®Æt thÎ sè t¬ng øng víi sè c¹nh - T¹o t×nh huèng trÎ ngåi 3 vßng trßn ph¸t ræ ®å ch¬i cho trÎ vµ gi¬ h×nh theo yªu cÇu cña c« - H×nh cã 3 c¹nh lµ h×nh g×? dïng thÎ sè mÊy ®Ó chØ t¬ng øng víi c¸c c¹nh ®ã? - Ch¬i xÕp c¸c sè ra hµng ngang yªu cÇu trÎ t×m c¸c h×nh t¬ng øng - Tæ chøc ch¬i “ T×m nhãm b¹n th©n cã sè lîng lµ 4” - TC : “ §i xe buýt” - C« ph¸t vÐ xe cã sè t¬ng øng víi chÊm trßn -TrÎ ®Õm vµ ®Æt thÎ t¬ng øng - TrÎ gi¬ - TrÎ tr¶ lêi vµ gi¬ thÎ sè - 4-H×nh ch÷ nhËt,3H×nh tam gi¸c,4-H×nh vu«ng - TrÎ ch¬i II/Ho¹t ®éng gãc: 1/X©y dùng: X©y nhµ cña bÐ 2/Ph©n vai: Cöa hµng ¨n uèng 3/¢m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò 4/ Thiªn nhiªn: Ch¬i víi c¸t, níc,lµm thÝ nghiÖm nhá III/Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/Quan s¸t: B¹n trai, b¹n g¸i M§: TrÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng, së thÝch,trang phôc cña b¹n trai ,b¹n g¸i §T: - B¹n g× ®©y? - Ai nhËn xÐt vÒ 2 b¹n? Gdôc trÎ ®oµn kÕt 2/Trß ch¬i vËn ®éng: Chã sãi xÊu tÝnh 3/ Ch¬i tù do: trÎ ch¬i theo ý thÝch IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: -¤n V§ : Röa mÆt nh mÌo -Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh -NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: - TrÎ tham gia tÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng,thÝch thó ch¬i trß ch¬i. - TrÎ häc to¸n tèt,tham gia häc tËp tÝch cùc: S¬n, Thu Ph¬ng, Nam Anh, YÕn Chi ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ......................................................................................................................... --------------------------------------------------Thø 5 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: MTXQ Giíi thiÖu vÒ m×nh vµ lµm quen víi c¸c b¹n H§KH: ¢m nh¹c 1.Môc tiªu: a. KiÕn thøc: - TrÎ biÕt tù giíi thiÖu vÒ b¶n th©n vµ c¸c b¹n ( hä vµ tªn,ngµy sinh, giíi tÝnh, së thÝch) b. Kü n¨ng:Kü n¨ng ph©n biÖt c¸c b¹n ( tªn gäi, giíi tÝnh) c. Th¸i ®é: TrÎ biÕt yªu th¬ng ®oµn kÕt víi c¸c b¹n 2. ChuÈn bÞ: - Tranh ¶nh vÒ c¸c b¹n 1 trai, 1 g¸i, 2 tranh c¸c b¹n ®ang vui ch¬i - TËp cho 2 trÎ tù giíi thiÖu vÒ b¶n th©n m×nh 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« ho¹t ®éng H§1:æn ®Þnh C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ líp häc líp +Cã nh÷ng ai? +Ai lµ b¹n trai? +Ai lµ b¹n g¸i? Trong líp cã nhiÒu b¹n, b¹n nµo còng cã tªn rÊt lµ hayvµ cã mét ngµy sinh nhËt ®Ñp H§2: TrÎ C« t¹o t×nh huèng giíi thiÖu trÎ tæ giíi thiÖu vÒ chøc cuéc thi thö tµi “MC” b¶n th©n -Gäi tõng trÎ lªn giíi thiÖu (chµo c¸c b¹n tªn t«i lµ…Së thich cña t«i lµ…C¸c b¹n ®o¸n xem t«i lµ b¹n trai hay b¹n gi¸i?) -Cho trÎ giíi thiÖu lÇn lît vÒ b¶n th©n trÎ, biÓu diÔn (h¸t, ®äc th¬, ®äc vÌ, móa…) -Giíi thiÖu trÎ quan s¸t tranh cho trÎ chän « sè vµ lËt tranh +§©y lµ ai?B¹n trai hay b¹n g¸i? +Ai nhËn xÐt g× vÒ b¹n?(mÆc g×, ®Çu cã g×, ®i dÐp…) Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ xóm xÝt xung quanh c« 4 trÎ lÇn lît lªn gi¬Ý thiÖu TrÎ tr¶ lêi b¹n TrÎ nhËn xÐt +Cßn ®©y lµ tranh vÏ g×? H§3: So s¸nh H§4: Më réng H§5: Trß ch¬i GD: B¹n bÌ ph¶i ch¬i cïng nhau, ®oµn kÕt yªu th¬ng gióp ®ì nhau - Cho trÎ so s¸nh b¹n trai - b¹n g¸i (vÒ ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng tãc, trang phôc, së thÝch) - Hái trÎ c¸c cin cã rÊt nhiÒu b¹n ë líp, ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu b¹n kh¸c nhµ ë ®©u? -Cho trÎ ch¬i “®«i bµn tay khÐo” - Chia trÎ ra 4 ®éivÏ trang trÝ thªm 2 – 3 trÎ so s¸nh, nhËn xÐt TrÎ vÏ trªn khu«n mÆt, trang phôc c¸c b¹n - BËt nh¹c c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò TiÕt 2: ThÓ Dôc §i trªn ghÕ thÓ dôc ®Çu ®éi tói c¸t H§KH: ¢m nh¹c 1.Môc tiªu: a. KiÕn thøc: - TrÎ n¾m ®îc kü thuËt ®i trªn ghÕ thÓ dôc2 tay chèng h«ng m¾t nh×n th¼ng, ®Çu ®éi tói c¸t, bíc ch©n liªn tôc trªn ghÕ b. Kü n¨ng: - LuyÖn kü n¨ng khÐo lÐo nhanh nhÑn c. Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia thÓ dôc 2. ChuÈn bÞ: - GhÕ thÓ dôc, tói c¸t 3. TiÕn hµnh: H§C: Néi dung ho¹t ®éng H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ Cho trÎ khëi ®éng theo bµi h¸t “V× sao bÐ kh«ng tËp thÓ dôc”.Lång bµi häc gi¸o dôc cho trÎ * Bµi tËp PTC +Tay: +Ch©n: +Bông: +BËt: H§3: Håi tÜnh * VËn ®éng c¬ b¶n: - Giíi thiÖu bµi tËp, tËp mÉu - L1 kh«ng ph©n tÝch - L2+3 ph©n tÝch - Gäi 1 trÎ thùc hiÖn - LÇn lît cho trÎ thùc hiÖn T¹o t×nh huèng cho trÎ ch¬i TC; “Nh¶y tiÕp søc” giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i cho trÎ ch¬i - Cñng cè bµi tËp gi¸o dôc - §äc th¬ vµ lµm mét sè ®éng t¸c minh ho¹ “s¸ng dËy sím” II/Ho¹t ®éng gãc: 1/X©y dùng: X©y nhµ cña bÐ TrÎ quan s¸t C¶ líp nhËn xÐt b¹n TrÎ ch¬i trß ch¬i TrÎ ®i nhÑ nhµng quanh s©n 2/Ph©n vai: Cöa hµng ¨n uèng 3/ Gãc s¸ch: Lµm abum ¶nh vÒ chñ ®Ò 4/ Thiªn nhiªn: TËp ®ong ®o c¸t, ch¨m sãc c©y III/Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/Quan s¸t: Thêi tiÕt M§: TrÎ biÕt quang c¶nh thêi tiÕt trong ngµy §T:- H«m nay lµ ngµy thø mÊy? - Con cã nhËn xÐt g× vÒ thêi tiÕt ngµy h«m nay? Gîi ý trÎ nx cã giã, n¾ng, thêi tiÕt nãng hay m¸t? GD: Ph¶i biÕt tù ch¨m sãc søc khoÎ mÆc trang phôc phï hîp thêi tiÕt 2/Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét 3/ Ch¬i tù do: trÎ ch¬i theo ý thÝch IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n ch÷ c¸i o, «, ¬.Sè 1, 2, 3, 4, 5 - ¡n quµ chiÒu, vs - NhËn xÐt, nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: - Mét sè trÎ tham gia ho¹t ®éng cã chñ ®Ých cha m¹nh d¹n, cha giíi thiÖu râ rµng tªn cña m×nh, cßn nãi nhá - Ng«n ng÷ m¹ch l¹c, râ rµng (ch¸u H¶i Anh, Thu Ph¬ng, YÕn Chi…) - Ho¹t ®éng gãc: Gãc x©y dùng bè côc c«ng tr×nh t¬ng ®èi h¬n, ph©n bè c¸c khu vùc râ rµng ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… --------------------------------------------------Thø 6 ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2010 I.Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: VÏ ch©n dung b¹n H§KH: ¢m nh¹c 1.Môc tiªu: a. KiÕn thøc: - TrÎ sö dông nh÷ng kü n¨ng vÏ ®· häc ®Ó phèi hîp vÏ nªn bøc tranh ch©n dung vÒ b¹n b. Kü n¨ng: - TrÎ ngåi, cÇm bót ®óng t thÕ, ®óng c¸ch, t« mµu ®Ñp c. Th¸i ®é: - TrÎ cã t×nh c¶m yªu mÕn bµn bÌ, th©n ¸i, ®oµn kÕt 2. ChuÈn bÞ: 2 tranh gîi ý, ch©n dung b¹n trai, b¹n g¸i, bót mµu, vë 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ ho¹t ®éng H§1: Quan s¸t gãc tranh H§2: Giíi thiÖu tranh mÉu H§ 3: Cho trÎ vÏ H§4: NhËn xÐt - Cho trÎ quan s¸t gãc tranh t¹o h×nh - ChuyÓn tiÕp cho trÎ bµi h¸t “Nµo ai ngoan” - Mçi chóng ta ai còng cã b¹n, nh÷ng ngêi b¹n th©n ë líp, hµng xãm…cã c¶ b¹n trai, b¹n g¸i…TÊt c¶ ph¶i ®oµn kÕt th©n ¸i - C« ®a lÇn lît c¸c bøc tranh vÏ ch©n dung.Giíi thiÖu vÒ bøc ch©n dung cã phÇn nöa ngêi trªn - Bøc tranh vÏ b¹n g×? - Ai cã nhËn xÐt g×? - Tãc ntn? m¾t , miÖng ntn? - Tãc mµu g×?¸o mµu g×? - Ngoµi ra cßn g× n÷a? - C« cÊt tranh gîi ý trÎ vÏ tranh ch©n dung b¹n cña m×nh - TrÎ quan s¸t , nhËn xÐt - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi nhËn xÐt tranh - TrÎ vÏ - C« gîi ý ®Ó trÎ tù trng bµy s¶n - TrÎ treo tranh phÈm cña m×nh lªn gi¸ tranh - C¶ líp quan s¸t vµ nhËn xÐt - TrÎ nhËn xÐt II/ Ho¹t ®«ng gãc: 1/ X©y dùng: C«ng viªn cña bÐ 2/ Ph©n vai: cöa hµng ¨n uèng, b¸n hµng 3/ Gãc s¸ch: Lµm a bum vÒ bÐ 4/ Thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc III/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Quang c¶nh vên trêng *M§: TrÎ biÕt nhËn xÐt c¶nh vên trêng t¹i thêi ®iÓm *§T: C¸c con nh×n xem s©n trêng ngµy h«m nay nh thÕ nµo?(gîi ý trÎ nhËn xÐt thêi tiÕt n¾ng giã, l¸ rông ) GD trÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶n th©n 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Chã sãi xÊu tÝnh 3/ Ch¬i tù do: Ch¬i ®å ch¬i trong s©n IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - «n vËn ®éng :H·y l¾ng nghe - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi tuÇn , tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ:- - Ho¹t ®éng ngoµi trêi cã mét sè trÎ cßn cha chó ý: Kiªn, Nam, Thµnh, L¬ng - TrÎ tham gia tÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng - Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých : S¶n phÈm ®Ñp: YÕn Chi,Thu Ph¬ng, Giang.Cßn mét sè trÎ cha thµnh th¹o kü n¨ng t¹o h×nh: Linh Nhi, Th¶o,Thµnh, S¬n ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
- Xem thêm -