Tài liệu Tuan 4-toi can gi de lon

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 4 : T«i cÇn g× ®Ó lín lªn vµ khoÎ m¹nh I/ Môc tiªu: 1/ Ph¸t triÓn thÓ chÊt: TrÎ nhËn biÕt ph©n biÖt 4 nhãm TP, hiÓu t¸c dông cña viÖc ¨n uèng ®ñ chÊt Cã kh¶ n¨ng phôc vô b¶n th©n, tù lùc thùc hiÖn c¸c thao t¸c vÖ sinh c¸ nh©n TrÎ cã ý thøc rÌn luyÖn th©n thÓ n¨ng tËp thÓ dôc thÓ thao Cã kü n¨ng thùc hiÖn mét sè vËn ®éng , biÕt hµnh ®éng theo tÝn hiÖu, hiÖu lÖnh 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: TrÎ cã hiÓu biÕt vÒ b¶n th©n, hiÓu bÐ lín lªn nh thÕ nµo, ®ã lµ nhê sù quan t©m ch¨m sãc cña cha mÑ, cña nh÷ng ngêi xung quanh trÎ , cña c« gi¸o. C¬ thÓ trÎ cÇn ¨n uèng ®ñ chÊt c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, b÷a ¨n cã ®ñ 4 nhãm thùc phÈm c©n ®èi hµi hoµ TrÎ nhËn biÕt nhãm ch÷ b, d, ® TrÎ x¸c ®Þnh vÞ trÝ trªn díi tríc sau cña ®èi tîng cã sù ®Þnh híng 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: BiÕt sö dông ng«n ng÷ phï hîp ®Ó kÓ vÒ b¶n th©n, biÕt biÓu ®¹t nh÷ng suy nghÜ Ên tîng cña m×nh víi ngêi kh¸c râ rµng m¹ch l¹c NhËn biÕt 1 sè ch÷ c¸i trong c¸c tõ chØ hä tªn m×nh vµ c¸c b¹n, gäi tªn c¸c thùc phÈm thuéc 4 nhãm TP M¹nh d¹n trong giao tiÕp 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: BiÕt sö dông nguyªn vËt liÖu t¹o h×nh ®Ó t¹o ra c¸c lo¹i qu¶ theo trÝ tëng tîng cña trÎ ThÓ hiÖn c¶m xóc trong ©m nh¹c 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: C¶m nhËn ®îc tr¹ng th¸i c¶m xóc cña ngêi kh¸c, biÓu lé t×nh c¶m, sù quan t©m ®Õn ngêi kh¸c b»ng lêi nãi, cö chØ hµnh ®éng Cã ý thøc BV m«i trêng s¹ch ®Ñp, thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña líp vµ n¬i c«ng céng II/ ChuÈn bÞ: - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i ë c¸c gãc hoÆc ch¬i theo ý thÝch III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò - Cho trÎ ch¬i tù do hoÆc xem b¨ng ®Üa 2/ ThÓ dôc s¸ng - H« hÊp: Tay ®a lªn cao hÝt vµo, h¹ tay xuèng thë ra - Tay: Tay ®a ra tríc gËp tríc ngùc - Ch©n: Ngåi xæm ®øng lªn liªn tôc - Bông: §øng nghiªng ngêi sang 2 bªn - BËt t¸ch chôm 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Néi dung - Gia ®×nh, Gãc ph©n vai cöa hµng ¨n uèng, phßng Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ChuÈn bÞ §å ch¬i G§, b¸c sÜ, c¸c lo¹i mÆt hµng, rau PP TiÕn hµnh PP quan s¸t, ®µm tho¹i, t¹o t×nh Gãc x©y dùng Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c kh¸m nhi - Siªu thÞ, cöa hµng thùc phÈm L¾p ghÐp bÐ ®ang tËp thÓ dôc, x©y c«ng viªn gi¶i trÝ ®éng vai m×nh qu¶ t¬i ®ãng TrÎ sö dông nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh C¾t d¸n c¸c TrÎ sö dông lo¹i thùc nguyªn vËt phÈm, nÆn ®å liÖu, c¸c kü dïng cña bÐ, n¨ng t¹o h×nh bÐ tËp thÓ dôc ®Ó t¹o SP H¸t, biÓu diÔn TrÎ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò chñ ®Ò Lµm biÓu ®å Gãc khoa häc chiÒu cao c©n nÆng, ph©n nhãm gép c¸c nhãm dinh dìng TrÎ biÕt lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng theo sù híng dÉn, biÕt ph©n vµ gép c¸c nhãm TrÎ biÕt ®ãng Gãc s¸ch Lµm s¸ch tranh truyÖn s¸ch, lµm vÒ 4 nhãm tranh truyÖn, thùc phÈm cÇn lµm a bum ¶nh cho sù lín lªn vÒ chñ ®Ò cña bÐ Ch¨m sãc c©y TrÎ sö dông Gãc tËp ®ong ®o n- nh÷ng kü thiªn íc, ch¨m sãc n¨ng lao ®éng nhiªn c¸c con vËt nhá ®Ó ch¨m trong gãc sãc c©y thiªn nhiªn huèng §C l¾p ghÐp, hµng rµo, c©y xanh, hoa, vá ngao, hép giÊy… Tranh, ho¹ b¸o, kÐo, hå d¸n, ®Êt nÆn Quan s¸t, ®µm tho¹i, ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ Híng dÉn, quan s¸t, ®éng viªn trÎ §å dïng ©m nh¹c, mò móa… Quan s¸t , nªu g¬ng trÎ B×a cøng, giÊy mµu,tranh l« t« c¸c lo¹i TP thuéc 4 nhãm. Híng dÉn , quan s¸t, ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ D©y len, b×a mµu, ho¹ b¸o, giÊy tr¾ng, bót mµu, kÐo Híng dÉn, quan s¸t, khuyÕn khÝch trÎ §å dïng lµm vên kh¨n lau, b×nh tíi…. Híng dÉn, quan s¸t, khuyÕn khÝch trÎ KÕ ho¹ch ngµy -----------------------------------------------Thø 2 ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: V¨n häc: TruyÖn “ Tay ph¶i vµ tay tr¸i” - H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn truyÖn , hiÓu néi dung c©u truyÖn, ghi nhí tr×nh tù diÔn biÕn truyÖn b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c c/ Th¸i ®é: 2/ ChuÈn bÞ: Tranh truyÖn , sa bµn, hÖ thèng c©u hái, ®µn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: æn ®Þnh H§2:Giíi thiÖu kÓ truyÖn H§3: Gi¶ng gi¶i, ®µm tho¹i H§4: C« kÓ tãm t¾t truyÖn BËt nh¹c trÎ h¸t BH “ Tãm ®îc råi” Hái trÎ BH nãi vÒ ®iÒu g×? C« giíi thiÖu kÓ trÎ nghe truyÖn: Tay ph¶i vµ tay tr¸i C« kÓ lÇn 1: KÕt hîp cho trÎ xem tranh C« kÓ lÇn 2: Cho trÎ xem tranh Hái trÎ c« võa kÓ truyÖn g×? C« gi¶ng gi¶i cho trÎ nghe néi dung truyÖn ( sö dông sa bµn) - C« võa kÓ cho c¸c con nghe c©u truyÖn g×? - C©u truyÖn nãi vÒ ®iÒu g×? - Tay ph¶i m¾ng tay tr¸i nh thÕ nµo? - Tay ph¶i buån ®· tù høa ®iÒu g×? - Kh«ng cã tay tr¸i gióp viÖc tay ph¶i ®· gÆp khã kh¨n nh thÕ nµo? - Khi nghe giÊy trªu tay ph¶i ©n hËn nh thÕ nµo? - Cuèi cïng tay ph¶i nhËn ra ®iÒu g×? C« kÓ truyÖn cho trÎ nghe, lång bµi häc GD trÎ TrÎ h¸t TrÎ tr¶ lêi TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghe TrÎ tr¶ lêi c©u hái II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè nhãm thùc phÈm M§: TrÎ biÕt c¸c nhãm thùc phÈm mµ c¸c b¸c nhµ bÕp nÊu trong ngµy §T: C¸c con nh×n xem ®©y lµ g×? Thuéc nhãm thùc phÈm g×? GD trÎ ph¶i ¨n ®ñ chÊt ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Ai nhanh h¬n 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: X©y dùng c«ng viªn gi¶i trÝ, l¾p ghÐp bÐ tËp thÓ dôc 2/ Ph©n vai: Cöa hµng ¨n uèng, cöa hµng thùc phÈm 3/ Gãc s¸ch: Lµm s¸ch tranh vÒ 4 nhãm thùc phÈm 4/ Thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: ¤n truyÖn : tay ph¶i vµ tay tr¸i, tËp cho trÎ kÓ truyÖn Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø 3 ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt1: H§C: LQCC: b, d, ® H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, ThÓ chÊt 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt ph©n biÖt vµ ph¸t ©m ®óng ©m c¸c ch÷ c¸i b, d, ® NhËn ®óng mÆt ch÷ trong tõ b/ Kü n¨ng: TrÎ nhËn biÕt ®óng ch÷ c¸i, ph¸t ©m ®óng c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: Tranh bÐ tËp thÓ dôc, tranh qu¶ da, tranh ®ç t¬ng C¸c thÎ ch÷ c¸i, ®µn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Giíi thiÖu ch÷ H§3: so s¸nh ch÷ H§3: Tæ chøc TC Ho¹t ®éng cña c« Giíi thiÖu bËt nh¹c trÎ h¸t bµi “V× sao bÐ kh«ng tËp thÓ dôc” GD trÎ ph¶i ch¨m chØ rÌn luyÖn thÓ thao ®Ó t¨ng cêng søc khoÎ Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t C« t¹o t×nh huèng treo tranh “ BÐ tËp thÓ dôc”,cho trÎ ®äc tõ díi tranh Gäi 1trÎ lªn ghÐp ch÷ gièng tõ díi tranh Cho trÎ chän ch÷ c¸i ®Çu tiªn trong tõ C« giíi thiÖu ch÷ “b”: cã 1nÐt th¼ng vµ 1 nÐt cong trßn bªn ph¶i, ®äc lµ “bê” Cho trÎ ®äc ch÷ TrÎ ®äc tõ TrÎ chän ch÷ C¶ líp ®äc, c¸ nh©n ®äc TrÎ ®äc ch÷ vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« LÇn lît c« t¹o t×nh huèng cho trÎ QS tranh qu¶ da, ®ç t¬ng ( tiÕn hµnh t¬ng tù) Hái trÎ ®©y lµ nh÷ng lo¹i TrÎ nhËn xÐt so s¸nh thùc phÈm g×? TrÎ nhËn xÐt so s¸nh ch÷ b- d, d- ®, TrÎ ch¬i TC b- ® TrÎ chia 4 ®éi ®Ó ch¬i TC1: GhÐp nÐt ch÷ TC2: Chän thùc phÈm C¸ch ch¬i : trÎ ch¹y dÝch d¾c lªn chän thùc phÈm Yªu cÇu trÎ ph¶i chän ®óng thùc phÈm vµo ®óng lµn cña m×nh( lµn cã chø g× th× lùa chän thùc phÈm ®ã) TiÕt 2: H§C: ¢m nh¹c: H¸t, vËn ®éng: §«i vµ mét Nghe h¸t: Em lµ b«ng hång nhá Trß ch¬i: Tai ai tinh H§KH: MTXQ, to¸n, 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ h¸t thuéc lêi kÕt hîp vËn ®éng bµi h¸t nhÞp nhµng. Chó ý l¾ng nghe c« h¸t cã biÓu hiÖn theo giai ®iÖu bµi h¸t b/ Kü n¨ng: TrÎ vËn ®éng móa nhÞp nhµng c/ Th¸i ®é: Hµo høng tham gia luyÖn tËp, qua ®ã trÎ biÕt c¸c bé phËn trªn c¬ thÎ bÐ rÊt quan träng ph¶i lu«n b¶o vÖ vµ gi÷ g×n s¹ch sÏ 2/ ChuÈn bÞ: §µn , ®å dïng nh s¾c x«, ph¸ch tre, bé gâ, mò chãp kÝn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« C« dÉn d¾t giíi thiÖu trÎ h¸t theo nh¹c H§2: Tæ Cho c¶ líp móa 2 lÇn chøc cho trÎ biÓu diÔn Cho vßng trßn nhá, vßng trßn to móa T¹o t×nh huèng trÎ chuyÓn ®éi h×nh 4 hµng däc lÊy ®å dïng ©m nh¹c Giíi thiÖu nhãm “ ABC” móa, Nhãm “ §RM” móa ( c« bao qu¸t söa sai ) Giíi thiÖu nhãm nh¹c B¹n th©n biÓu diÔn Giíi thiÖu 1 b¹n móa T¹o t×nh huèng ®Ó trÎ cÊt ®å dïng H§3:Nghe h¸t H§4: trß ch¬i Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t TrÎ móa ®éi h×nh 1 vßng trßn TrÎ chuyÓn ®éi h×nh TrÎ móa 5 trÎ thùc hiÖn 1 trÎ móa TrÎ h¸t chuyÓn ®éi h×nh ch÷ u C¶ líp móa C¶ líp móa DÉn d¾t trÎ biÓu diÔn bµi “ c¸i mòi” TrÎ nghe h¸t vµ thÓ DÉn d¾t biÓu diÔn “ Tãm ®îc råi” hiÖn c¶m xóc C« h¸t trÎ nghe “ Em lµ b«ng hång nhá 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau) TrÎ ch¬i TC 4 lÇn C« t¹o t×nh huèng cho trÎ ch¬i TC “Tai ai tinh” C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C¸c mãn ¨n c¸c b¸c cÊp dìng chÕ biÕn M§: TrÎ biÕt nhËn xÐt vÒ mãn ¨n, ®îc chÕ biÕn tõ c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c nhau GD trÎ ph¶i ¨n hÕt suÊt cña m×nh §T: H«m nay c¸c b¸c cÊp dìng chÕ biÕn cho chóng ta ¨n mãn g×? Ai nhËn xÐt vÒ mãn ¨n? Cã mïi g×?...Hái trÎ vÒ TP ®îc chÕ biÕn trong b÷a ¨n. Lång BH gi¸o dôc trÎ 2/ TC vËn ®éng: ChuyÓn bãng 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng; C«ng viªn gi¶i trÝ cña bÐ 2/ Ph©n vai: Cöa hµng thùc phÈm 3/ Gãc t¹o h×nh: VÏ c¸c ®å dïng cÇn thiÕt cña bÐ 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t , níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: Cho trÎ «n ch÷ c¸i Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thø 4 ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: To¸n : NhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm nhau vÒ sè lîng trong ph¹m vi 6 - H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm vÒ sè lîng trong ph¹m vi 6, thªm bít trong ph¹m vi 6 b/ Kü n¨ng: TrÎ biÕt thªm bít trong ph¹m vi 6 c/ Th¸i ®é : TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: §å dïng: Mçi trÎ l« t« 6 qu¶ cam, 6 c¸i ca Tranh vÏ c¸c nhãm §T cã sè lîng trong ph¹m vi 6 ®Ó trÎ nèi Tranh vÏ c¸c h×nh ¶nh cã sè lîng Ýt h¬n lµ 6, ræ ®ùng l« t« cã c¸c h×nh ¶nh 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: TrÎ «n nhËn biÕt sè lîng 6, sè 6 Ho¹t ®éng cña c« C« t¹o t×nh huèng tæ chøc buæi giao lu cña c¸c tµi n¨ng tÝ hon( LÊy thµnh tÝch tÆng mÑ nh©n dÞp 20/ 10 ) Buæi giao lu gåm 3 phÇn PhÇn 1: Thi xem ai nhanh Mçi b¹n ®éi trëng sÏ nghe c©u hái vµ ph¶i rung chu«ng nhanh ®Ó dµnh quyÒn tr¶ lêi Cho trÎ QS bøc tranh ( 4 nhãm thùc phÈm cã 6 cñ su hµo, 6 chai dÇu ¨n, 6 cñ khoai lang, 5 miÕng thÞt lîn) H§2: NhËn H·y t×m nhãm thùc phÈm giµu chÊt biÕt mèi ®¹m , g¾n sè t¬ng øng…. quan hÖ Giíi thiÖu trÎ phÇn 2: Cïng kh¸m h¬n kÐm ph¸ trong ph¹m Cho trÎ kh¸m ph¸ hép quµ trªn tay vi 6, thªm c« , cã nh÷ng g×? bít trong (Cho trÎ tËp chung ngåi xung quanh ph¹m vi 6 c«) C« xÕp 6 c¸i ca ,hái trÎ cã mÊy, cho trÎ ®Õm T¹o t×nh huèng xÕp 5 qu¶ cam. Cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm Muèn cho sè cam nhiÒu b»ng sè ca ph¶i lµm c¸ch nµo? C« thªm 1 qu¶ cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm, cho trÎ ®Õm, ®Æt sè t¬ng øng. Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ l¾ng nghe TrÎ QS TrÎ rung chu«ng dµnh quyÒn tr¶ lêi TrÎ nhËn xÐt H§3: LuyÖn tËp LÇn lît t¹o t×nh huèng bít 1, 2, 3 qu¶ cam, cho trÎ nhËn xÐt so s¸nh c¸c nhãm vµ t¹o l¹i sù b»ng nhau Cuèi cïng bít 4 qu¶ cßn mÊy ,®Æt sè C« t¹o t×nh huèng bít tiÕp 2 qu¶ T¹o t×nh huèng cÊt hÕt nh÷ng chiÕc ca Cho trÎ h¸t “ t×m b¹n th©n” Gîi ý cho trÎ thùc hiÖn t¹o nhãm vµ thªm bít theo yªu cÇu cña c« TrÎ tr¶ lêi TrÎ ®Õm 6 ca TrÎ t¹o 3 vßng trßn TrÎ t¹o nhãm vµ thªm bít theo yªu cÇu cña c« Giíi thiÖu phÇn 3: Cïng chung søc TrÎ tham gia ch¬i TC TC1: T×m vµ g¹ch nèi c¸c nhãm t¬ng øng TC2: G¾n tranh Yªu cÇu trÎ t×m tranh l« t« g¾n thªm vµo c¸c nhãm sao cho cã sè lîng lµ 6, hoÆc bít ®i cho ®ñ 6 §T II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C¸c mãn ¨n c¸c b¸c cÊp dìng chÕ biÕn M§: TrÎ biÕt nhËn xÐt vÒ mãn ¨n, ®îc chÕ biÕn tõ c¸c lo¹i thùc phÈm kh¸c nhau GD trÎ ph¶i ¨n hÕt suÊt cña m×nh §T: H«m nay c¸c b¸c cÊp dìng chÕ biÕn cho chóng ta ¨n mãn g×? Ai nhËn xÐt vÒ mãn ¨n? Cã mïi g×?...Hái trÎ vÒ TP ®îc chÕ biÕn trong b÷a ¨n. Lång BH gi¸o dôc trÎ 2/ TC vËn ®éng: Thi xem ai nhanh 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng; C«ng viªn gi¶i trÝ cña bÐ 2/ Ph©n vai: Cöa hµng thùc phÈm 3/ Gãc t¹o h×nh: VÏ c¸c ®å dïng cÇn thiÕt cña bÐ, nÆn c¸c lo¹i qu¶ 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t , níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: Cho trÎ «n c¸c bµi ®ång dao Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: -TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng.TrÎ ®Õm thµnh th¹o - Ho¹t ®«ng gãc trÎ x©y dùng cha cã nhiÒu ý tëng,c«ng tr×nh ®ang cßn ®¬n gi¶n.Gãc nghÖ thuËt cã nhiÒu s¶n phÈm ®Ñp ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø 5 ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: MTXQ: Trß truyÖn ®µm tho¹i qua tranh bÐ lín lªn nh thÕ nµo - H§KH: ¢m nh¹c, t¹o h×nh 1/Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt ®îc qu¸ tr×nh trÎ lín lªn ®ã lµ tõ khi mÑ mang thai ®Õn lóc sinh con ra, nu«i con kh«n lín, nhê cã sù ch¨m sãc cña «ng bµ , cha mÑ, cña nh÷ng ngêi xung quanh, c« gi¸o… - TrÎ biÕt ®îc nhu cÇu trong cuéc sèng cña trÎ ®ã lµ ph¶i cÇn cã c¸c nhãm thùc phÈm, ¨n ®¶m b¶o ®ñ c¸c chÊt dinh dìng th× c¬ thÓ míi ph¸t triÓn c©n ®èi, hµi hoµ, khoÎ m¹nh b/ Kü n¨ng: TrÎ biÕt ®îc qu¸ tr×nh trÎ lín lªn nh thÕ nµo, tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é : TrÎ dµnh t×nh c¶m yªu th¬ng, kÝnh träng «ng bµ cha mÑ, c« gi¸o. Cã ý thøc biÕt ¬n vµ lµm quµ tÆng mÑ nh©n ngµy 20/ 10 2/ ChuÈn bÞ : Tranh c¸c giai ®o¹n lín lªn cña bÐ, ®Üa em bÐ trong bµo thai, giÊy mµu, giÊy tr¾ng, hå d¸n, hoa 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Trß chuyÖn vÒ qu¸ tr×nh lín lªn cña trÎ Ho¹t ®éng cña c« T¹o t×nh huèng cho trÎ h¸t bµi “C¶ nhµ th¬ng nhau” Hái trÎ BH nãi vÒ ai? Cha mÑ ®ã lµ ngêi sinh ra chóng ta, nu«i d¹y chóng ta lín kh«n Ai cßn nhí chóng ta ®îc sinh ra nh thÕ nµo kh«ng?( gäi 3 trÎ tr¶ lêi) Cho trÎ xem h×nh ¶nh ngêi mÑ mang thai? Ai ®©y? MÑ ®ang mang em bÐ trong bông, em bÐ lín dÇn lªn trong bông mÑ ®Êy. ChÝnh v× vËy bông mÑ cµng ngµy to lªn v× em bÐ lín lªn ®Êy. Ngêi mÑ ®· vÊt v¶ mang thai 9 th¸ng 10 ngµy míi sinh ra em bÐ. ( cho trÎ xem ®o¹n b¨ng ghi h×nh ¶nh em bÐ trong bông mÑ) Cho trÎ xem tranh ( BÐ chµo ®êi) Ai ®©y? ®©y lµ em bÐ võa míi sinh, ai cã nhËn xÐt g×? §©y lµ em bÐ trai hay g¸i? Cho trÎ ®o¸n thøc ¨n cña em bÐ míi sinh ®ã lµ g×? Em bÐ m¬Ý sinh cßn nhá v× vËy bÐ bó hoµn toµn b»ng s÷a mÑ, mÑ lu«n quan t©m ch¨m sãc bÐ ( Cho trÎ xem tranh mÑ bÕ bÐ) Hái trÎ cßn nhí mÑ ®· ch¨m sãc m×nh nh thÕ nµo kh«ng?( gäi 2trÎ tr¶ lêi) Cho trÎ xem tranh bÐ tËp ®i, bÐ ®ang lµm g×? Ai tËp ®i cho bÐ ? Tranh vÏ ai ®©y? MÑ ®ang lµm g×? ( MÑ cho bÐ ¨n, ru ngñ…) T¹o t×nh huèng cho trÎ xem tranh bÐ ch¬i n« ®ïa cïng c¸c b¹n( tranh Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t TrÎ tr¶ lêi theo kh¶ n¨ng hiÓu biÕt cña trÎ TrÎ QS TrÎ nhËn xÐt TrÎ tr¶ lêi H§3: Më réng H§4: Tæ chøc cho trÎ d¸n hoa tÆng mÑ vÏ g×? Cho trÎ xem tranh bÐ ®i häc ë trêng mÉu gi¸o ( ®µm tho¹i víi trÎ vÒ néi dung bøc tranh) C« nhÊn m¹nh: Cha mÑ ®· rÊt vÊt v¶ sinh ra chóng ta nu«i chóng ta kh«n lín qua nhiÒu giai ®o¹n tõ khi mang thai ®Õn lóc chµo ®êi, cha mÑ lu«n quan t©m ch¨m sãc chóng ta qua tõng b÷a ¨n giÊc ngñ, nu«i chóng ta lín kh«n ®Ó ngµy h«m nay chóng ta ®îc häc hµnh. chÝnh v× vËy c¸c con dµnh t×nh c¶m nh thÕ nµo ®èi víi cha mÑ? GD trÎ yªu th¬ng kÝnh träng cha mÑ C¸c con ngoµi nh÷ng t×nh c¶m, sù ch¨m sãc cña cha mÑ dµnh cho con, xung quanh chónh ta vÉn cßn rÊt nhiÒu ngêi n÷a ®ã lµ ai?.§ã lµ nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh, c« gi¸o, c¸c b¹n…§Ó sau nµy lín lªn c¸c con sÏ häc c¸c cÊp häc cao h¬n n÷a ( cho trÎ xem ¶nh) TrÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh TrÎ l¾ng nghe TrÎ tr¶ lêi TrÎ tr¶ lêi TrÎ vÒ 4 nhãm lµm trang trÝ bu thiÕp 20/ 10 Hái trÎ cã biÕt h«m nay lµ ngµy g×? Nh©n dÞp ngµy kû niÖm 20/ 10 , chóng ta sÏ lµm nh÷ng mãn quµ tÆng mÑ Cho trÎ nghe nh÷ng BH vÒ chñ ®Ò II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: BÇu trêi mïa thu M§: TrÎ nhËn xÐt ®Æc ®iÓm bÇu trêi trong ngµy t¹i thêi ®iÓm §T: C¸c con h·y quan s¸t vµ nhËn xÐt bÇu trêi ngµy h«m nay nh thÕ nµo? ( Gîi ý trÎ nhËn xÐt n¾ng , giã, ma…) Thêi tiÕt nh thÕ nµo? nãng hay l¹nh GD trÎ ph¶i tù b¶o vÖ th©n thÓ, mÆc trang phôc phï hîp víi thêi tiÕt 2/ TC vËn ®éng: B¾t tríc t¹o d¸ng 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: C«ng viªn gi¶i trÝ cña bÐ 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n thøc ¨n dinh dìng cña bÐ 3/ Häc tËp: Lµm s¸ch vÒ c¸c nhãm thùc phÈm, c¸c ®å dïng cña bÐ 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: Trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy kû niÖm 20/ 10 Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh nhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: --TrÎ tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng. - Hµo høng nãi chuyÖn vÒ dinh dìng ®Ó gióp c¬ thÓ lípn lªn - ThÝch tham gia ho¹t ®éng lµm bu thiÕp tÆng mÑ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Thø 6 ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - H§C: T¹o h×nh: VÏ c¸c lo¹i qu¶ - H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc : TrÎ biÕt phèi kÕt hîp tëng tîng vÏ c¸c lo¹i qu¶ kh¸c nhau b/ Kü n¨ng: TrÎ t« mµu ®Òu ®Ñp, bè côc bøc tranh c©n ®èi c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt ®îc trong qu¶ cã nhiÒu chÊt vi ta min cã Ých cho c¬ thÓ 2/ ChuÈn bÞ: 3 tranh vÏ c¸c lo¹i qu¶ ( tranh vÏ qu¶ cam, tranh vÏ n¶i chuèi, tranh vÏ chïm nho ) bót mµu, vë cho trÎ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« T¹o t×nh huèng cho trÎ quan s¸t gãc tranh t¹o h×nh H§2: Giíi thiÖu tranh mÉu gîi ý T¹o t×nh huèng cho trÎ h¸t bµi h¸t vÒ c¸c lo¹i qu¶, c« trß chuyÖn vµ lÇn lît TrÎ lÇn lît nhËn xÐt c¸c giíi thiÖu c¸c bøc tranh. hái trÎ lo¹i qu¶ tranh vÏ g×? cã nh÷ng lo¹i qu¶ g×? Ai nhËn xÐt qu¶ chuèi th× nh thÕ nµo? mµu g× ? Qu¶ cam nh thÕ nµo? mµu?.... Ngoµi ra trong tranh cßn vÏ g× n÷a? H§3: Cho trÎ vÏ H§4: NhËn xÐt Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ quan s¸t gãc tranh, nhËn xÐt vÒ c¸c bøc tranh Cho trÎ vÒ bµn ®Ó vÏ TrÎ vÏ GÇn cuèi buæi gîi ý trÎ lªn ghim bµi cña m×nh trªn gi¸ tranh, cho c¶ líp nhËn xÐt bµi cña nhau TrÎ nhËn xÐt bµi II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y rau c¶i M§: TrÎ biÕt tªn gäi nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña c©y §T: C©y g× ®©y? Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ TC vËn ®éng: Ai nhanh h¬n 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng : C«ng viªn gi¶i trÝ cña bÐ 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n mãn ¨n dinh dìng cña bÐ 3/ Häc tËp: Lµm s¸ch tranh vÒ c¸c nhãm thùc phÈm, ®å dïng cña bÐ 4/ T¹o h×nh: NÆn c¸c lo¹i qu¶ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: Cho trÎ «n ch÷ , sè ®· häc ¡n quµ chiÒu , vÖ sinh NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: -- Ho¹t ®éng ngoµi trêi cã mét sè trÎ cßn cha chó ý: Kiªn, Nam, Thµnh, L¬ng - TrÎ tham gia tÝch cùc trong c¸c ho¹t ®éng - Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých : S¶n phÈm ®Ñp: YÕn Chi,Thu Ph¬ng, Giang.Cßn mét sè trÎ cha thµnh th¹o kü n¨ng t¹o h×nh: Linh Nhi, Th¶o,Thµnh, S¬n ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Xem thêm -