Tài liệu Tuan 2

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

: NghÒ dÞch vô, x©y dùng Chñ ®Ò tuÇn 2 Thêi gian thùc hiÖn ( Tõ ngµy 29/11 ®Õn ngµy 3/12/2010 ) I/ Môc tiªu: 1/ Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ cã kh¶ nÆng nhËn biÕt vµ tr¸nh n¬i nguy hiÓm, b¶o vÖ an toµn cho b¶n th©n - TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ - TrÎ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c h« hÊp, tay, ch©n, lng, bông vµ c¸c bµi tËp thÓ dôc mét c¸ch thuÇn thôc, nhÞp nhµng , uyÓn chuyÓn - Thùc hiÖn tèt vËn ®éng c¬ b¶n 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt, tÝch cùc t×m tßi, kh¸m ph¸ c¸c ®å dïng, s¶n phÈm cña nghÒ s¶n xuÊt, céng viÖc cña nghÒ - Cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau trong x· héi - Cã biÓu tîng vÒ ch÷ b, d, ®; biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh - NhËn biÕt khèi cÇu, khèi trô . 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ tù tin trong sö dông ng«n ng÷ ®Ó giao tiÕp, trß chuyÖn th¶o luËn , kÓ vÒ nghÒ nghiÖp - BiÕt thÓ hiÖn nhu cÇu t×nh c¶m vµ nh÷ng ý tëng b»ng lêi vµ cö chØ ®iÖu bé khi kÓ chuyÖn ®äc th¬…vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau - BiÕt thÓ hiÖn sù l¾ng nghe - BiÕt sö dông ng«n ng÷ ®Ó m« t¶, ®Æt gi¶ thuyÕt, gîi nhí vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau trong x· héi - Sö dông thµnh th¹o kü n¨ng giao tiÕp trong trß ch¬i ®ãng vai c¸c nghÒ - HiÓu mét sè chøc n¨ng vÒ ch÷ viÕt - Sö dông s¸ch víi sù høng thó - Tham gia vµo tr¶i nghiÖm ®äc , viÕt c¸c ch÷ c¸i 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng c¶m nhËn c¸i ®Ñp vÒ c«ng viÖc cña nh÷ng ngêi lao ®éng s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm cña hä trong cuéc sèng vµ nghÖ thuËt - Ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng thÓ hiÖn c¶m xóc, s¸ng t¹o trong c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt - Yªu thÝch hµo høng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ngêi lao nghÖ thuËt 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh m¹nh d¹n tù tin, vui ch¬i hoµ thuËn víi c¸c b¹n - BiÕt hîp t¸c víi b¹n vµ ngêi lín trong c¸c ho¹t ®éng - T«n träng nh÷ng ngêi lao ®éng - B¶o vÖ gi÷ g×n s¶n phÈm mµ ngêi lao ®éng lµm ra II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò nãi vÒ nh÷ng íc m¬ vÒ nghÒ nghiÖp cña trÎ sau nµy, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: M¸y bay cÊt c¸nh ï ï… - Tay: Tay ®a ra tríc gËp tay tríc ngùc - Ch©n: Ngåi khuþu gèi - Bông: Xoay th©n 90 ®é - BËt: T¸ch chôm Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc Néi dung Ch¬i ®ãng vai Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ChuÈn bÞ §å dïng ®Ó ch¬i PP tiÕn hµnh - Quan s¸t ph©n vai b¸c sÜ, cöa hµng ¨n uèng, b¸n hµng dông cô lao ®éng vµ s¶n phÈm cña mét sè nghÒ Gãc t¹o VÏ, t«, nÆn h×nh mét sè c«ng cô vµ s¶n phÈm cña mét sè nghÒ Gãc ©m H¸t, biÓu diÔn nh¹c c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ c¸c ©m thanh kh¸c nhau Gãc X©y dùng trx©y êng mÇm non, dùng lµng xãm phè phêng, nhµ m¸y, LG mét sè dông cô lao ®éng Gãc Lµm tranh s¸ch truyÖn vÒ nghÒ dÞch vô, x©y dùng, xem s¸ch tranh kÓ truyÖn theo tranh, ch¬i nèi ®å dïng phï hîp víi nghÒ Gãc Ph©n biÖt c¸c khoa h×nh , khèi häc, cÇu – khèi to¸n trô Gãc Theo dâi sù thiªn ph¸t triÓn cña nhiªn c©y, tËp ®ong ®o c¸t, níc, lau l¸ c©y, ch¨m sãc c©y ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng b¸c sÜ, ch¬i b¸n hµng… - §µm tho¹i TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp vÒ ®å dïng SP cña mét sè nghÒ TrÎ biÕt h¸t vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t, ph¸t triÓn tai nghe nh¹c GiÊy, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn Quan s¸t §éng viªn trÎ §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t §éng viªn trÎ TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý Hµng rµo, hoa, c©y, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… - Quan s¸t Híng dÉn §éng viªn trÎ TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ nghÒ dÞch vô, x©y dùng… Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, hå d¸n, tranh vÏ h×nh ¶nh vÒ nghÒ dÞch vô, x©y dùng - Quan s¸t Híng dÉn TrÎ biÕt ph©n biÖt h×nh d¹ng, khèi cÇu- khèi trô C¸c h×nh, khèi… - Quan s¸t - §µm tho¹i TrÎ sö dông kü n¨ng lao ®éng nhá ®Ó ch¨m sãc c©y vµ lµm c¸c thÝ nghiÖm nhá §å dïng lµm vên - Quan s¸t - Híng dÉn KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: Th¬ : ChiÕc cÇu míi H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, c¶m nhËn ©m ®iÖu cña bµi th¬, nhí tªn bµi th¬ b/ Kü n¨ng: TrÎ ®äc thuéc diÔn c¶m bµi th¬, tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: Qua bµi th¬ trÎ yªu quý kÝnh träng c¸c b¸c c«ng nh©n x©y dùng ®· vÊt v¶ lµm ra chiÕc cÇu , cã ý thøc gi÷ g×n SP cña ngêi lao ®éng 2/ ChuÈn bÞ: Tranh minh ho¹, ®µn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Giíi thiÖu bµi th¬ H§3: Gi¶ng gi¶i, trÝch dÉn lµm râ ý cña bµi th¬ H§4: §µm tho¹i H§5: D¹y trÎ ®äc thuéc th¬ H§6: §äc th¬ theo tranh ch÷ Ho¹t ®éng cña c« C« cho trÎ h¸t ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n - Hái trÎ chó c«ng nh©n trong BH XD g×? - Con cßn biÕt c¸c chó c«ng nh©n cßn XD g× n÷a Cã mét bµi th¬ rÊt hay h«m nay c« ®äc tÆng c¸c con ( C« giíi thiÖu BT, T/g) C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ lÇn 1( ChØ tranh) C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ lÇn 2 (cho trÎ xem tranh) - C« gi¶ng gi¶i ND bµi th¬, gi¶i thÝch tõ khã “ hín hë”, “ tÊm t¾c” Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« Tªn cña bµi th¬ lµ g×? t/g? ChiÕc cÇu míi ®îc XD ë ®©u? ChiÕc cÇu ®îc XD nh thÕ nµo? ( Gîi ý cÇu cã dµi kh«ng?) - Mäi ngêi ®· tÊm t¾c khen ai? khen nh thÕ nµo? KÕt hîp lång bµi häc gi¸o dôc trÎ ph¶i lu«n kÝnh träng ngêi lao ®éng, cã ý thøc gi÷ g×n s¶n phÈm cña ngêi lao ®éng Cho trÎ ®äc th¬ díi nhiÒu h×nh thøc C¶ líp ®äc th¬ Tæ ®äc th¬ ( ®äc lu©n phiªn, nèi tiÕp…) C¸ nh©n ®äc th¬ C« chØ tranh ch÷ - 1 trÎ chØ cho c¶ líp ®äc TrÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghe TrÎ ®äc th¬ cïng c« TrÎ ®äc theo tay chØ cña c« - TrÎ ®äc th¬ - TrÎ ®äc II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Khu nÊu ¨n cña trêng M§: TrÎ biÕt ®îc ®Æc ®iÓm cña khu bÕp ¨n cña nhµ trêng §T: - C¸c con ®ang ®øng ë ®©u? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ bÕp ¨n cña trêng? - §è trÎ ai ®· nÊu nh÷ng mãn ¨n ngon cho c¸c con? GD trÎ ph¶i lu«n kÝnh träng c¸c b¸c cÊp dìng, ph¶i ¨n hÕt suÊt 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Ch¹y cíp cê 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG trêng mÇm non 2/ Ph©n vai: B¸n hµng vËt liÖu x©y dùng 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô cña nghÒ du lÞch, x©y dùng 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ «n bµi th¬: ChiÕc cÇu míi RÌn trÎ ®äc c¸ nh©n - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: TËp t« ch÷ b, d, ® H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh, t« trïng khÝt lªn nÐt mê - Cã t thÕ ngåi , c¸ch cÇm bót ®óng b/ Kü n¨ng: - TrÎ t« viÕt ®óng vµ ®Ñp - Nåi ®óng t thÕ c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ch÷ ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - 5 « cã mµu , trong ®ã 3 « cã ch÷ - Tranh mÉu, ®µn, bót ch×, mµu, vë cho trÎ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Tæ chøc TC Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ h¸t bµi “ Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy” - C« giíi thiÖu TC: ¤ ch÷ thÇn kú TrÎ chän « mµu, nÕu chän « tr¾ng sÏ nhêng quyÒn ch¬i cho b¹n, chän « ch÷ th× ®äc to ch÷ c¸i H§3: Híng dÉn - C« treo tranh mÉu trÎ t« ch÷ + Tranh cã ch÷ g×? + Cho trÎ ®äc trong tranh + Híng dÉn trÎ t« ch÷ “b” in rçng, cho trÎ t« + Híng dÉn trÎ t« ch÷ ë hµng kÎ( c« t« mÉu 3 ch÷), cho trÎ t« + Híng dÉn trÎ t« ch÷ trong tõ T¬ng tù c« híng dÉn trÎ t« ch÷ d, ® nh ch÷ b - C« quan s¸t gióp ®ì trÎ t« ch÷ H§4: NhËn xÐt - Cuèi buæi cho trÎ QS bµi cña nh÷ng b¹n ngåi bªn c¹nh vµ nhËn xÐt Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ ch¬i TC - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ t« - TrÎ t« - TrÎ t« - TrÎ nhËn xÐt TiÕt 2: H§C: ¢m nh¹c: -H¸t vËn ®éng: Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n -Nghe h¸t: §i cÊy - Trß ch¬i: Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt H§KH: MTXQ, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt h¸t thuéc lêi, kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu chËm BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó tham gia TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, gâ ®Öm nhÞp nhµng theo tiÕt tÊu chËm BH - TrÎ hëng øng nhÞp nhµng theo BH c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia H§ - Qua ®ã trÎ yªu quý kÝnh träng ngêi lao ®éng, biÕt gi÷ g×n b¶o qu¶n s¶n phÈm cña ngêi lao ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ph¸ch tre, s¾c x«, bé gâ - Tranh c¸c c« chó n«ng d©n cÊy lóa 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: D¹y vËn ®éng H§2: Nghe h¸t H§3: Trß ch¬i Ho¹t ®éng cña c« - Trß truyÖn víi trÎ ng«i trêng c¸c con ®ang häc nhê ai XD nªn - C¸c chó c«ng nh©n rÊt tµi giái, XD ®îc nhiÒu kiÓu nhµ kh¸c nhau, cã mét BH ca ngîi c« chó c«ng nh©n ®ã lµ BH g×? Chóng ta cïng thÓ hiÖn BH ®ã nhÐ - C« bËt nh¹c “ Ch¸u yªu …” - Giai ®iÖu BH nh thÕ nµo? - Cho trÎ cïng suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH - C« ®a ra ý tëng “ vç tay theo tiÕt tÊu chËm” - C« lµm mÉu 1 lÇn - Cho c¶ líp thùc hiÖn cïng c« - C¶ líp thùc hiÖn cïng c« l2 - Cho tõng vßng trßn thùc hiÖn - Gäi 3 trÎ ®a ra ý tëng cña m×nh - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña b¹n - Gîi ý trÎ lÊy ®å dïng ©m nh¹c vµ chuyÓn §H - Cho 2 hµng mét thùc hiÖn - Giíi thiÖu nhãm thùc hiÖn - Cho c¸ nh©n thùc hiÖn T×nh huèng cho trÎ cÊt ®å dïng Cho trÎ xem tranh( tranh vÏ g× ) giíi thiÖu h¸t trÎ nghe “ §i cÊy” C« h¸t 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau - Giíi thiÖu cho trÎ ch¬i TC: Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt,c« giíi thiÖu c¸ch ch¬i luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ h¸t - TrÎ th¶o luËn - TrÎ QS -TrÎ h¸t vËn ®éng §H vßng trßn - TrÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña cac b¹n - TrÎ lÊy ®å dïng chuyÓn §H 4 hµng däc - 5 trÎ gâ ®Öm - TrÎ cÊt ®å dïng - TrÎ l¾ng nghe vµ hëng øng cïng c« - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Vên c©y M§: TrÎ biÕt ®îc c¸c lo¹i c©y trong vên trêng cã h×nh d¸ng, kiÓu l¸ kh¸c nhau... §T: - C¸c con nh×n xem trong vên cã nh÷ng lo¹i c©y g×? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña mét sè c©y ( c©y g× ®©y? l¸ ntn?...) - C©y cao hay thÊp, c©y nµo cao h¬n? - Nhê ai mµ chóng ta cã vên c©y ®Ñp nh thÕ? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y lu«n xanh ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Thi truyÒn bãng nhanh 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG trêng mÇm non 2/ Ph©n vai: B¸n hµng vËt liÖu x©y dùng 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô cña nghÒ du lÞch, x©y dùng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ hoµn thµnh bµi tËp t« b, d , ® - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thø 4 ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: NhËn biÕt khèi cÇu, khèi trô H§KH: ¢m nh¹c, 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt ph©n biÖt khèi cÇu, khèi trô b/ Kü n¨ng: TrÎ ph©n biÖt ®óng c¸c khèi c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia H§ 2/ ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ 1 khèi cÇu, khèi trô - Ræ ®Êt nÆn, b¶ng ®en - C¸c ®å ch¬i cã d¹ng khèi cÇu, khèi trô 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: LuyÖn tËp nhËn biÕt khèi cÇu, khèi trô H§2: D¹y trÎ ph©n biÖt khèi cÇu, khèi trô H§3: LuyÖn tËp Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ QS qu¶ bãng ai ®· lµm ra qu¶ bãng nhùa? - Cho trÎ h¸t “ Qu¶ bãng trßn” - Cho trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng qu¶ bãng ( Cho trÎ sê, l¨n c¸c phÝa) - Têt c¶ c¸c mÆt qu¶ bãng trßn , tr«ng gièng khèi g×? - Cho trÎ t×m trong ræ ®å ch¬i cã d¹ng khèi trô Cã tÊt c¶ mÊy ®å ch¬i cã d¹ng khèi trô? - C« gi¬ khèi yªu cÇu trÎ chän khèi gièng c« - Cho trÎ nhËn xÐt ®Æc ®iÓm c¸c khèi - V× sao khèi cÇu l¨n ®îc c¸c phÝa cßn khèi trô kh«ng l¨n ®îc c¸c phÝa? - Cho trÎ ®Æt trång 2 khèi trô lªn nhau, 2 khèi cÇu lªn nhau vµ nhËn xÐt - Ch¬i thi xem ai nhanh ( cho trÎ gi¬ theo yªu cÇu …) - Cho trÎ chän khèi theo c¶m gi¸c - T×m trong hép xem ®å ch¬i cã d¹ng khèi cÇu, khèi trô - T¹o t×nh huèng cho trÎ nÆn khèi cÇu, khèi trô Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ h¸t -TrÎ nhËn xÐt - TrÎ t×m - TrÎ thùc hiÖn cïng c« - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ gi¬ theo yªu cÇu - TrÎ chän - TrÎ t×m khèi - TrÎ chia 4 nhãm nÆn khèi II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Vên c©y( tiÕp theo) M§: TrÎ biÕt ®îc c¸c lo¹i c©y trong vên trêng cã h×nh d¸ng, kiÓu l¸ kh¸c nhau... §T: - C¸c con nh×n xem trong vên cã nh÷ng lo¹i c©y g×? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña mét sè c©y ( c©y g× ®©y? l¸ ntn?...) - C©y cao hay thÊp, c©y nµo cao h¬n? - Nhê ai mµ chóng ta cã vên c©y ®Ñp nh thÕ? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y lu«n xanh ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: KÐo co 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG trêng mÇm non 2/ Ph©n vai: B¸n hµng vËt liÖu x©y dùng 3/ Gãc häc tËp, s¸ch: TrÎ lµm album s¸ch vÒ c¸c nghÒ 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ «n khèi cÇu, khèi trô - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thø 5 ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: MTXQ: Ph©n lo¹i ®å dïng s¶n phÈm theo nghÒ H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc : - TrÎ biÕt ®îc t¸c dông cña c¸c nghÒ kh¸c nhau trong XH - TrÎ biÕt ph©n lo¹i ®å dïng s¶n phÈm theo nghÒ b/ Kü n¨ng: - TrÎ biÕt ph©n lo¹i ®å dïng s¶n phÈm theo nghÒ - TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: - TrÎ biÕt t«n träng yªu quý c¸c nghÒ trong XH - T«n träng ngêi lao ®éng, s¶n phÈm lao ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh 1 sè nghÒ: X©y dùng, nÊu ¨n, nghÒ may, thî méc - 4 ræ ®ùng tranh l« t« ®å dïng vµ s¶n phÈm cña nghÒ - Mét sè trang phôc b¸c sÜ, mò c«ng nh©n, t¹p dÒ 3 TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Cho trÎ giíi thiÖu H§3: Kh¸m ph¸ qua bøc tranh H§4: Më réng Ho¹t ®éng cña c« - Nh¾n tin tæ chøc buæi giao lu gi÷a c¸c tµi n¨ng tÝ hon t¬ng lai - ND buæi giao lu cã 3 phÇn: + Tù giíi thiÖu + Kh¸m ph¸ + §ua tµi - Gîi ý cho tõng ®éi tù giíi thiÖu vÒ ®éi cña m×nh -Cho trÎ chän « mµu + Bøc tranh vÒ nghÒ g×? + S¶n phÈm cña nghÒ lµ g×? + §å dïng cña nghÒ cã g×? + Theo con nghÒ ... cã Ých cho XH kh«ng? v× sao? T¬ng tù cho trÎ lËt hÕt c¸c bøc tranh Vµ ®Æt c©u hái nh trªn NM: TÊt c¶ c¸c nghÒ ®Òu cã Ých cho XH, c¸c nghÒ ®Òu cã sù liªn quan víi nhau - Ngoµi nh÷ng nghÒ nµy ra con cßn biÕt nghÒ g× n÷a? Ho¹t ®éng cña trÎ - Tin g× - TrÎ l¾ng nghe - 4 ®éi lÇn lît giíi thiÖu - TrÎ th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ kÓ tªn H§5: - Cho trÎ QS 1 sè s¶n phÈm cña 1 sè nghÒ hái trÎ cña nghÒ g×? - ¦íc m¬ cña con sau nµy lín lªn lµm nghÒ g×? - Cho trÎ móa íc m¬ xanh - Giíi thiÖu P3: §ua tµi + TC1: 3 ®å dïng hoÆc SP cña nghÒ + TC2: GhÐp tranh Chia 4 ®éi ghÐp tranh l« t« s¶n phÈm , ®å dïng cña nghÒ t¬ng øng víi tranh - 3,4 trÎ tr¶ lêi - TrÎ h¸t móa - TrÎ tham gia ch¬i TC TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc : NÐm xa b»ng 2 tay, bËt xa 45 cm H§KH: ¢m nh¹c 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt kü thuËt nÐm xa b»ng 2 tay, bËt xa 45 cm b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh d¹n , kü n¨ng bËt vµ nÐm m¹nh c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, 8 tói c¸t 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng H§3: Håi tÜnh Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ thi thÓ thao - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung * Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ngang ®a vÒ phÝa tríc tay sÊp - Ch©n: Ngåi khuþu gèi - Bông: Nghiªng lên - BËt: T¸ch chôm * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt - Gäi 1 trÎ lªn tËp, cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho trÎ tËp theo nhiÒu h×nh thøc * Cñng cè BT: gäi 1 trÎ tËp tèt thùc hiÖn l¹i - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Em tËp thÓ thao” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa nhµi: M§: TrÎ biÕt tªn gäi nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? - Gîi ý trÎ nhËn xÐt h×nh d¸ng l¸ hoa… Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ khëi ®éng - TrÎ tËp ®éng t¸c - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ thùc hiÖn - C¶ líp lÇn lît thùc hiÖn - 1 trÎ thùc hiÖn - TrÎ ®i nhÑ nhµng - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y lu«n xanh ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Rång r¾n lªn m©y 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG trêng mÇm non 2/ Ph©n vai: B¸n hµng vËt liÖu x©y dùng 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô cña nghÒ du lÞch, x©y dùng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ hoµn thµnh bµi tËp t« b, d , ® - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thø 6 ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: VÏ trang trÝ h×nh trßn H§KH: ¢m nh¹c, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ sö dông kü n¨ng vÏ ®· häc ®Ó vÏ trang trÝ h×nh trßn - TrÎ biÕt phèi kÕt hîp t« mµu ®Òu nÐt, t« ®Ñp - Tr×nh bµy c©n ®èi b/ Kü n¨ng: - RÌn sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay - T« mµu ®Ñp, bè côc c©n ®èi - T thÕ ngåi , c¸ch cÇm bót ®óng c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc g÷ g×n vë s¹ch ®Ñp - Qua ®ã trÎ yªu quý tr©n träng s¶n phÈm cña m×nh, còng nh s¶n phÈm cña ngêi lao ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh mÉu, bót mµu, vë cho trÎ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: QS gãc tranh H§2: QS nhËn xÐt tranh mÉu H§3: C« vÏ mÉu Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ QS gãc tranh - T×nh huèng cho trÎ QS tranh mÉu: + Ai nhËn xÐt g× vÒ c¸ch trang trÝ h×nh vu«ng + Trang trÝ nh thÕ nµo? + ë gi÷a h×nh vu«ng cã g×? mµu g×? + Xung quanh c¸c c¹nh h×nh vu«ng cã trang trÝ g×? + H×nh vu«ng t« mµu g×?... - C« vÏ mÉu: §Çu tiªn c« trang trÝ ë gi÷a lµ 1 b«ng hoa 4 c¸nh, trang trÝ vÏ nh÷ng chÊm trßn c¸ch ®Òu nhau trªn c¸c c¹nh cña h×nh vu«ng xen kÏ c¸c mµu. Dïng m¾t íc lîng thËt c©n ®èi. Cuèi cïng t« mµu sao cho thËt gièng tranh mÉu Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ QS tranh - TrÎ nhËn xÐt tranh - TrÎ QS H§4: Cho trÎ vÏ H§5: NhËn xÐt - Cho trÎ vÏ , c« bao qu¸t trÎ - TrÎ vÏ - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n phÈm trªn gi¸ cho trÎ QS nhËn xÐt bµi cña nhau - TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: S¶n phÈm cña nghÒ x©y dùng( C¸c kiÓu nhµ ) M§: TrÎ nhËn xÐt ®îc h×nh d¸ng ®Æc ®iÓm c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau §T: - Ng«i nhµ kia lµ kiÓu nhµ g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ ng«i nhµ? - C¸c con cã biÕt nhµ lµ s¶n phÈm cña nghÒ g× kh«ng? - NghÒ XD cã quan träng kh«ng? v× sao? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n ng«i nhµ cña m×nh lu«n s¹ch sÏ kh«ng vÏ bÈn lªn têng, ph¶i kÝnh träng c¸c b¸c XD… 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: KÐo co 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG trêng mÇm non 2/ Ph©n vai: B¸n hµng vËt liÖu x©y dùng 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô cña nghÒ du lÞch, x©y dùng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -