Tài liệu Tuan 1

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

: Chñ ®Ò : Mét sè nghÒ ( 5 tuÇn ) NghÒ s¶n xuÊt Chñ ®Ò tuÇn 1 Thêi gian thùc hiÖn ( Tõ ngµy 22 ®Õn ngµy 26/11/2010 ) I/ Môc tiªu: 1/ Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ cã kh¶ nÆng nhËn biÕt vµ tr¸nh n¬i nguy hiÓm, b¶o vÖ an toµn cho b¶n th©n - TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ - TrÎ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c h« hÊp, tay, ch©n, lng, bông vµ c¸c bµi tËp thÓ dôc mét c¸ch thuÇn thôc, nhÞp nhµng , uyÓn chuyÓn - Thùc hiÖn tèt vËn ®éng c¬ b¶n 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt, tÝch cùc t×m tßi, kh¸m ph¸ c¸c ®å dïng, s¶n phÈm cña nghÒ s¶n xuÊt, céng viÖc cña nghÒ - Cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau trong x· héi - Cã biÓu tîng vÒ ch÷ b, d, ®; sè lîng 7, 8 . BiÕt c¸ch xÕp t¬ng øng 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ tù tin trong sö dông ng«n ng÷ ®Ó giao tiÕp, trß chuyÖn th¶o luËn , kÓ vÒ nghÒ nghiÖp - BiÕt thÓ hiÖn nhu cÇu t×nh c¶m vµ nh÷ng ý tëng b»ng lêi vµ cö chØ ®iÖu bé khi kÓ chuyÖn ®äc th¬…vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau - BiÕt thÓ hiÖn sù l¾ng nghe - BiÕt sö dông ng«n ng÷ ®Ó m« t¶, ®Æt gi¶ thuyÕt, gîi nhí vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau trong x· héi - Sö dông thµnh th¹o kü n¨ng giao tiÕp trong trß ch¬i ®ãng vai c¸c nghÒ - HiÓu mét sè chøc n¨ng vÒ ch÷ viÕt - Sö dông s¸ch víi sù høng thó - Tham gia vµo tr¶i nghiÖm ®äc , viÕt c¸c ch÷ c¸i 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng c¶m nhËn c¸i ®Ñp vÒ c«ng viÖc cña nh÷ng ngêi lao ®éng s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm cña hä trong cuéc sèng vµ nghÖ thuËt - Ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng thÓ hiÖn c¶m xóc, s¸ng t¹o trong c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt - Yªu thÝch hµo høng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ngêi lao nghÖ thuËt 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh m¹nh d¹n tù tin, vui ch¬i hoµ thuËn víi c¸c b¹n - BiÕt hîp t¸c víi b¹n vµ ngêi lín trong c¸c ho¹t ®éng - T«n träng nh÷ng ngêi lao ®éng - B¶o vÖ gi÷ g×n s¶n phÈm mµ ngêi lao ®éng lµm ra II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Cßi tµu tu tu… - Tay: Tay thay nhau quay däc th©n - Ch©n: Bíc khuþu h©n tr¸i sang bªn , ch©n ph¶i th¼ng - Bông: §øng nghiªng ngêi sang 2 bªn - BËt: T¸ch chôm Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Néi dung Ch¬i ®ãng vai b¸c thî may, thî lµm ®Çu ®Ó phôc vô c¸c G§ Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng ChuÈn bÞ §å dïng ®Ó ch¬i lµm ®Çu, ch¬i b¸c thî may PP tiÕn hµnh - Quan s¸t - §µm tho¹i Gãc t¹o h×nh VÏ, t«, nÆn mét sè c«ng cô vµ s¶n phÈm cña mét sè nghÒ GiÊy, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Gãc ©m nh¹c H¸t, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ c¸c ©m thanh kh¸c nhau X©y dùng – LG nhµ m¸y, x©y dùng c«ng tr×nh vên ao chuång TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp vÒ ®å dïng SP cña mét sè nghÒ TrÎ biÕt h¸t vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t, ph¸t triÓn tai nghe nh¹c §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý Lµm tranh TrÎ biÕt lËt gië truyÖn vÒ trang s¸ch, ®äc nghÒ s¶n theo tranh, biÕt xuÊt, xem lµm s¸ch tranh s¸ch tranh vÒ vÒnghÒ s¶n nghÒ s¶n xuÊt… xuÊt Ph©n biÖt c¸c TrÎ biÕt ph©n biÖt h×nh , khèi h×nh d¹ng, khèi cÇu – khèi cÇu- khèi trô trô Theo dâi sù TrÎ sö dông kü ph¸t triÓn cña n¨ng lao ®éng c©y, tËp ®ong nhá ®Ó ch¨m sãc ®o c¸t, níc, c©y vµ lµm c¸c thÝ lau l¸ c©y, nghiÖm nhá ch¨m sãc c©y Hµng rµo, hoa, - Quan s¸t c©y, g¹ch, khèi - Híng dÉn gç, ®å dïng l¾p - §éng viªn trÎ ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… Tranh truyÖn, - Quan s¸t quyÓn album, - Híng dÉn tranh cã h×nh ¶nh, hå d¸n, tranh vÏ h×nh ¶nh vÒ nghÒ s¶n xuÊt C¸c h×nh, - Quan s¸t khèi… - §µm tho¹i §å dïng lµm v- - Quan s¸t ên - Híng dÉn KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: Th¬ : H¹t g¹o lµng ta H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, c¶m nhËn ©m ®iÖu cña bµi th¬, nhí tªn bµi th¬ b/ Kü n¨ng: TrÎ ®äc thuéc diÔn c¶m bµi th¬, tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: Qua bµi th¬ trÎ yªu quý kÝnh träng c¸c b¸c n«ng d©n ®· vÊt v¶ lµm ra nh÷ng h¹t g¹o, t«n träng SP cña ngêi lao ®éng 2/ ChuÈn bÞ: Tranh minh ho¹, ®µn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Giíi thiÖu bµi th¬ H§3: Gi¶ng gi¶i, trÝch dÉn lµm râ ý cña bµi th¬ H§4: §µm tho¹i H§5: D¹y trÎ ®äc thuéc th¬ H§6: §äc th¬ theo tranh ch÷ Ho¹t ®éng cña c« C« cho trÎ xem tranh c¸c b¸c n«ng d©n ®ang gÆt lóa. Hái trÎ: Ai ®©y? C¸c b¸c ®ang lµm g×? C« dÉn d¾t giíi thiÖu c¸c b¸c rÊt vÊt v¶ lµm ra nh÷ng h¹t vµng Cã mét bµi th¬ rÊt hay h«m nay c« ®äc tÆng c¸c con ( C« giíi thiÖu BT, T/g) C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ lÇn 1( ChØ tranh) C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ lÇn 2 (cho trÎ xem tranh) - C« gi¶ng gi¶i ND bµi th¬, gi¶i thÝch tõ khã “ phï sa” “ ngät bïi” “c¸ cê” “ ngoi” Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t TrÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« Tªn cña bµi th¬ lµ g×? t/g? Bµi h¸t nãi vÒ ®iÒu g×? Ai ®· lµm ra h¹t g¹o? Ngêi mÑ trong BT lµm nghÒ g×? C¸c b¸c n«ng d©n vÊt v¶ nh thÕ nµo? tr¶i qua nh÷ng khã kh¨n g× míi cho ra nh÷ng h¹t g¹o? KÕt hîp lång bµi häc gi¸o dôc trÎ ph¶i lu«n kÝnh träng ngêi lao ®éng, s¶n phÈm cña ngêi lao ®éng Cho trÎ ®äc th¬ díi nhiÒu h×nh thøc C¶ líp ®äc th¬ Tæ ®äc th¬ ( ®äc lu©n phiªn, nèi tiÕp…) C¸ nh©n ®äc th¬ C« chØ tranh ch÷ KÕt thóc cho trÎ nghe BH “ H¹t g¹o lµng ta” TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghe TrÎ ®äc th¬ cïng c« TrÎ ®äc theo tay chØ cña c« - TrÎ ®äc th¬ II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: S¶n phÈm cña nghÒ may ( ¸o, quÇn) M§: TrÎ biÕt ®îc ®©y lµ s¶n phÈm cña nghÒ may, nhËn xÐt ®îc ®Æc ®iÓm Ých lîi cña quÇn ,¸o... §T: - §©y lµ c¸i g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c¸i ¸o, quÇn? - §è trÎ ai ®· may nh÷ng chiÕc ¸o, quÇn? GD trÎ ph¶i lu«n gi÷ g×n quÇn ¸o s¹ch ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Ch¹y cíp cê 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG nhµ m¸y g¹ch 2/ Ph©n vai: Ch¬i thî lµm ®Çu, b¸n ®å dïng cho nghÒ lµm ®Çu 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô cña mét sè nghÒ s¶n xuÊt 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ «n bµi th¬: H¹t g¹o lµng ta RÌn trÎ ®äc c¸ nh©n - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø 3 ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: Lµm quen ch÷ c¸i i - t - c H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ©m cña ch÷ i - t - c b/ Kü n¨ng: - TrÎ nhËn biÕt PB ®óng mÆt ch÷ c¸i - RÌn kü n¨ng ph¸t ©m cho trÎ c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh chó bé ®éi, c« gi¸o, b¸c ®a th - ThÎ ch÷ c¸i rêi ®Ó ghÐp tõ - ThÎ ch÷ to - §µn - D©y len, 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - C« dÉn d¾t hái trÎ th¸ng nµy lµ th¸ng mÊy? cã ngµy kû niÖm g×? H§2: D¹y ch÷ c¸i - Cho trÎ QS tranh “c« gi¸o” + Tranh vÏ ai ®©y? + Cho trÎ ®äc tõ díi tranh + Cho 1 trÎ ghÐp ch÷ gièng tõ díi tranh + Cho trÎ chän nh÷ng ch÷ c¸i ®· häc + C« giíi thiÖu ch÷ “i” cã mét nÐt th¼ng vµ mét dÊu chÊm trªn ®Çu ®äc lµ “ i” - Cho trÎ ®äc ch÷ Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ ®äc tõ - 1 trÎ ghÐp ch÷ - TrÎ chän ch÷ c¸i ®· häc - TrÎ QS - TrÎ ®äc ch÷ H§3: Trß ch¬i H§4: KÕt thóc TiÕt 2: - T¬ng tù c« dÉn d¾t cho trÎ QS tranh “ b¸c ®a th, chó bé ®éi” TiÕn hµnh t¬ng tù nh trªn ®Ó giíi thiÖu ch÷ t, c * TC1: GhÐp nÐt ch÷ * TC2: chuyÒn bãng * TC3: g¹ch ch©n ch÷ c¸i i, t, c ( trong qu¸ tr×nh ch¬i cho trÎ nghe c¸c BH vÒ chñ ®Ò) C« nhËn xÐt khuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ - TrÎ ch¬i TC ¢m nh¹c D¹y h¸t : Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy Nghe h¸t : §a c¬m cho mÑ ®i cµy Trß ch¬i: H¸t theo h×nh vÏ 1/Môc tiªu: a/KiÕn thøc: - TrÎ thuéc lêi bµi h¸t , h¸t ®óng giai ®iÖu b/Kü n¨ng: - H¸t ®óng giai ®iÖu tÝnh chÊt cña bµi h¸t, thÓ hiÖn t×nh c¶m bµi h¸t c/Th¸i ®é: - TrÎ yªu quý t«n träng nh÷ng ngêi lao ®éng - Ch¬i trß ch¬i høng thó, m¹nh d¹n 2/ ChuÈn bÞ: - Mò móa, ®µn - Tranh vÏ c¸c nghÒ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: D¹y h¸t Ho¹t ®éng cña c« - Trß truyªn víi trÎ con ®· ®îc vÒ quª ch¬i cha? con kÓ vÒ quª m×nh nhÐ. Cho trÎ xem tranh “ Chó l¸i m¸y cµy” Ai ®©y? C« dÉn d¾t trÎ cã rÊt nhiÒu nghÒ kh¸c nhau c¸c nghÒ ®Òu rÊt cã Ých cho XH cã mét b¹n nhá ®· gëi íc m¬ cña m×nh qua BH “ Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy” - C« h¸t cho trÎ nghe mÉu mét lÇn - Em bÐ lín lªn ë vïng quª , hµng ngµy ®îc quan s¸t c¸c c« chó c«ng d©n lµm viÖc , nh×n thÊy nh÷ng chiÕc m¸y cµy cµy thay con tr©u mµ kh«ng biÕt mÖt nhäc, vµ íc m¬ cña bÐ sau nµy lín lªn ch¸u sÏ trë thµnh c«ng nh©n l¸i m¸y cµy - Cho c¶ líp h¸t cïng c« 2 lÇn - L3: Cho c¶ líp h¸t §H 2 vßng trßn - L4: Vßng trßn nhá h¸t - L5: Vßng trßn to h¸t - L6: Cho trÎ h¸t ®i vßng trßn xung quanh líp chuyÓn §H 2 hµng ngang - L7,8: Cho tõng hµng h¸t Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ trß truyÖn víi trÎ - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ h¸t §H ch÷ U - TrÎ h¸t theo cïng c« - TrÎ chuyÓn §H 2 hµng H§2: Nghe h¸t H§3: Trß ch¬i - L9: Cho trÎ h¸t nèi tiÕp - L10: Cho trÎ h¸t to- nhá - L11: Cho nhãm 5 trÎ h¸t - L12: Cho c¸ nh©n h¸t * C« dÉn d¾t giíi thiÖu h¸t trÎ nghe “ §a c¬m cho mÑ ®i cµy” 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau * C« t¹o t×nh huèng cho trÎ ch¬i TC “ H¸t theo h×nh vÏ” - C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i luËt ch¬i , cho trÎ ch¬i 4 lÇn - TrÎ h¸t theo yªu cÇu cña c« - 1 trÎ h¸t - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: S¶n phÈm cña nghÒ may ( c¸c lo¹i v¸y) M§: TrÎ biÕt ®îc ®©y lµ s¶n phÈm cña nghÒ may, nhËn xÐt ®îc ®Æc ®iÓm Ých lîi cña nh÷ng c¸i v¸y ... §T: - §©y lµ c¸i g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c¸i v¸y nµy? - §è trÎ ai ®· may nh÷ng chiÕc v¸y? GD trÎ ph¶i lu«n gi÷ g×n trang phôc s¹ch ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Thi ai truyÒn bãng nhanh 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG nhµ m¸y g¹ch 2/ Ph©n vai: Ch¬i thî lµm ®Çu, b¸n ®å dïng cho nghÒ lµm ®Çu 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô cña mét sè nghÒ s¶n xuÊt 4/ Gãc khoa häc- to¸n: Ph©n biÖt c¸c h×nh, c¸c khèi IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Trß truyÖn víi trÎ vÒ mét sè nghÒ cña cha mÑ trÎ Gäi c¸ nh©n trÎ kÓ - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø 4 ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: Thªm bít chia nhãm 7 §T thµnh 2 phÇn H§KH: ¢m nh¹c , t¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt c¸c c¸ch chia 7 §T ra 2 phÇn, luyÖn tËp thªm bít trong ph¹m vi 7 b/ Kü n¨ng: - TrÎ biÕt c¸c c¸ch chia , biÕt thªm bít trong ph¹m vi 7, luyÖn ®Õm c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia H§ 2/ ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ7 khuy, thÎ sè 1-6; 2-5; 3-4; - Mçi trÎ 7 ¸o 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Luyªn tËp nhËn biÕt nhãm cã 7 §T Ho¹t ®éng cña c« - Giíi thiÖu trÎ ch¬i TC: Thi xem ai giái - Cho trÎ t×m c¸c nhãm ®å dïng cña nghÒ may cã SL lµ 7 H§2: Chia 7§T - C« t¹o t×nh huèng ch¬i TC: Cïng thµnh 2 phÇn kh¸m ph¸ - Trong hép cã g×? - §Õm xem cã tÊt c¶ mÊy c¸i ¸o? - C« sÏ chia sè ¸o nµy ra 2 hép ( C« chia c¸c c¸ch ) - Hái trÎ xem mçi bªn cã mÊy ¸o - Cho trÎ ®Õm, sau ®Êy gép l¹Þ cã bao nhiªu - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ chia theo yªu cÇu cña c«, chia theo ý thÝch cña trÎ + Chia sè ¸o + Chia sè khuy H§3: LuyÖn tËp - Giíi thiÖu TC: cïng chung søc + TC1: Trång c©y Cã 7 c©y ph¶i trång vµo 2 khu vên sau ®Êy g¾n sè t¬ng øng víi sè lîng c©y võa trång + TC2: T×m chè cÊt ®å dïng Mçi trÎ 1 thÎ cã ®å dïng cña nghÒ thî may cã sè lîng 1 hoÆc 2, 3,4,5,6 trÎ ph¶i t×m chç cÊt sao cho trong hép cã 7 ®å dïng lµ ®óng Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ ch¬i TC - TrÎ tr¶ lêi - Cã 7 c¸i ¸o - TrÎ QS - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ ®Õm - TrÎ chia c¸c c¸ch - TrÎ tham gia tÝch cùc TC - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa sen c¹n M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña c©y §T: - §©y lµ c©y g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y nµy? - Hoa mµu g×, l¸ nh thÕ nµo…? - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Rång r¾n lªn m©y 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG nhµ m¸y g¹ch 2/ Ph©n vai: Ch¬i thî lµm ®Çu, b¸n ®å dïng cho nghÒ lµm ®Çu 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô cña mét sè nghÒ s¶n xuÊt 4/ Gãc ©m nh¹c: H¸t móa c¸c BH vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - D¹y trÎ mét sè BH vÒ chñ ®Ò , «n BH : Lín lªn ch¸u l¸i m¸y cµy - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø 5 ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: Kh¸m ph¸ khoa häc : T×m hiÓu vµ ph©n biÖt mét sè nghÒ kh¸c nhau H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt trong XH cã nhiÒu nghÒ kh¸c nhau - BiÕt ®îc ho¹t ®éng chÝnh cña mçi nghÒ vµ mèi quan hÖ cña mét sè nghÒ víi nhau - BiÕt ®îc dông cô s¶n phÈm cña c¸c nghÒ, Ých lîi cña nghÒ trong XH b/ Kü n¨ng: - TrÎ ph©n biÖt ®îc c¸c nghÒ - Tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: - Qua ®ã trÎ biÕt yªu mÕn kÝnh träng ngêi lao ®éng 2/ChuÈn bÞ: - Tranh nghÒ x©y dùng, nghÒ n«ng, nghÒ thî may, nghÒ nÊu ¨n - Tranh l« t« ®Ó trÎ ch¬i ghÐp tranh 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh tæ -T¹o t×nh huèng cho trÎ tæ chøc chøc buæi giao lu cña nh÷ng tµi n¨ng tÝ hon t¬ng lai - Cho lÇn lît c¸c ®éi giíi thiÖu vÒ ®éi cña m×nh ( 1®éi h¸t, cßn l¹i ®äc th¬ hoÆc vÌ) H§2:Trß - Giíi thiÖu ch¬i kh¸m ph¸ chuyÖn vÒ c¸c - Cho trÎ lÇn lît chän « sè vµ lËt ra nghÒ xem cã bøc tranh vÏ g× - Tranh vÏ nghÒ g×? - C¸c b¸c ®ang lµm g×? - §Ó lµm nh÷ng c«ng viÖc ®ã c¸c b¸c ph¶i sö dông nh÷ng dông cô g×?( Cho trÎ xem nh÷ng dông cô) - C«ng viÖc ®ã lµm nh thÕ nµo? - S¶n phÈm lµm ra ®ã lµ g×? - Cã quan träng trong cuéc sèng kh«ng?... - Cho trÎ tiÕp tôc lÇn lît lËt bøc tranh vµ ®Æt c©u hái ®Ó trÎ kh¸m ph¸ vÒ nghÒ - NhÊn m¹nh: Trong XH cã rÊt nhiÒu nghÒ kh¸c nhau, nghÒ nµo còng cã Ých cho XH vµ c¸c nghÒ ®Òu cã sù liªn quan víi nhau (c« lÊy VD) H§3: Më réng * Cho trÎ kÓ tªn nh÷ng nghÒ kh¸c mµ trÎ bݪt - KÓ tªn nghÒ cña bè mÑ trÎ H§4: Trß ch¬i - TC1: §o¸n giái C« ®äc c©u ®è trÎ ®o¸n nghÒ g× - TC2: H·y lùa chän ®å dïng t¬ng øng víi nghÒ Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ t×m vÒ 4 ®éi - Tõng ®éi giíi thiÖu - TrÎ chän « vµ lËt « - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ kÓ tªn - TrÎ ch¬i TC KÕt thóc - C« nhËn xÐt buæi giao lu tÆng hoa II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C¸i ghÕ M§: TrÎ biÕt tªn gäi nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c¸i ghÕ §T: - C¸i g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c¸i ghÕ? - C¸i ghÕ lµ s¶n phÈm cña nghÒ g×? - C¸i ghÕ dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i biÕt gi÷ g×n ®å dïng… 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Thi ai truyÒn bãng nhanh 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG nhµ m¸y g¹ch 2/ Ph©n vai: Ch¬i thî lµm ®Çu, b¸n ®å dïng cho nghÒ lµm ®Çu 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô cña mét sè nghÒ s¶n xuÊt 4/ Gãc häc tËp, s¸ch: TrÎ lµm album vÒ nghÒ s¶n xuÊt, s¶n phÈm, ®å dïng cña nghÒ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - KÓ truyÖn cho trÎ nghe: ThÇn s¾t - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø 6 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: XÐ d¸n vên c©y ¨n qu¶ H§KH: ¢m nh¹c, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ sö dông c¸c kü n¨ng xÐ d¸n ®· häc ®Ó xÐ d¸n bøc tranh vên c©y ¨n qu¶ - Ph¸t triÓn trÝ tëng tîng cña trÎ b/ Kü n¨ng: - RÌn kü n¨ng xÐ lîn, xÐ d¶i, xÐ vôn... - LuyÖn kü n¨ng phÕt hå c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia H§ - TrÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ ChuÈn bÞ: - 3 tranh gîi ý - GiÊy mµu, hå d¸n 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ QS gãc tranh - DÉn d¾t cho trÎ QS ®Üa qu¶ cã Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ QS tranh - TrÎ tr¶ lêi c©u hái nh÷ng qu¶ g×? - Nhê cã ai mµ chóng ta cã nhiÒu lo¹i qu¶ ®Ó ¨n? - C¸c b¸c lµm vên ®· vun trång ch¨m sãc cho c©y ®Ó c©y nhanh lín, ra hoa kÕt qu¶... H§2: Cho trÎ - Cho trÎ lÇn lît QS c¸c bøc tranh QS tranh gîi ý - Tranh xÐ d¸n g× ®©y? - Trong vên cã mÊy c©y? - Cã nh÷ng c©y g×? - L¸, qu¶ nh thÕ nµo?...mµu g×? - Ngoµi ra trong tranh cßn xÐ d¸n g× n÷a H§3: Cho trÎ - Cho trÎ xÐ d¸n vên c©y, c« gióp xÐ d¸n ®ì trÎ thùc hiÖn H§4: NhËn xÐt - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n phÈm trªn gi¸ cho trÎ QS nhËn xÐt bµi cña nhau . Lång BH gi¸o dôc trÎ gi¸ trÞ dinh dìng trong qu¶, ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y - TrÎ QS tranh - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ xÐ d¸n - TrÎ nhËn xÐt bµi II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C¸c ng«i nhµ M§: TrÎ biÕt nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c¸c ng«i nhµ, biÕt t«n träng s¶n phÈm cña ngêi lao ®éng §T: - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c¸c kiÓu nhµ? - Nhµ mµu xanh lµ kiÓu nhµ g×?... - Ai ®· x©y dùng ng«i nhµ ®ã? - Ng«i nhµ lµ s¶n phÈm cña nghÒ g×? - GD trÎ ph¶i rÊt l©u c¸c c« chó thî x©y míi XD nªn nh÷ng ng«i nhµ ®ã chóng ta ph¶i cã ý thøc gi÷ g×n BV ng«i nhµ lu«n s¹ch ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Rång r¾n lªn m©y 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG nhµ m¸y g¹ch 2/ Ph©n vai: Ch¬i thî lµm ®Çu, b¸n ®å dïng cho nghÒ lµm ®Çu 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô cña mét sè nghÒ s¶n xuÊt 4/ Gãc häc tËp, s¸ch: TrÎ lµm album vÒ nghÒ s¶n xuÊt, s¶n phÈm, ®å dïng cña nghÒ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp ch÷ c¸i, sè, biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Xem thêm -