Tài liệu Tử vi giảng minh – vũ tiến phúc

  • Số trang: 241 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 604 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Tử vi giảng minh – Vũ Tiến Phúc
TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc www.tuviglobal.com 1 Phaàn I NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC ÑAÀU Phaàn naøy laø phaàn caên baûn goàm nhöõng nguyeân taéc quan troïng ñeå tieán vaøo caùc phaàn sau. Ñoù laø nhöõng nguyeân taéc phaùt xuaát töø Dòch Lyù ñeå taïo thaønh moân Lyù Soá Ñoâng Phöông, chuùng taïo ra nhöõng caùch thöùc caên baûn ñeå giaûi ñoaùn moät laù soá. SÖÏ TAÏO THAØNH BOÄ LÒCH ÑOÂNG PHÖÔNG Lòch Taây Phöông theo vaän haønh cuûa traùi ñaát quanh maët trôøi goàm 365 ngaøy ¼, laø 1 naêm. Lòch Ñoâng Phöông tính töøng thaùng theo söï vaän haønh cuûa maët trôøi quanh traùi ñaát vaø theo söï vaän haønh cuûa traùi ñaát quanh maët trôøi. Tuy raèng khaùc nhau, nhöng hai thöù lòch ñeàu aán ñònh khí tieát, muøa maøng, vaø lòch naøo cuõng thích öùng cho ñuùng naêm Maët Trôøi. Nhö lòch Taây Phöông theâm thaùng 2 nhuaän, töø 28 ngaøy taêng leân 29 ngaøy. Coøn lòch Ñoâng Phöông thì ñaët ra: Thaùng thieáu 29 ngaøy, thaùng ñuû 30 ngaøy. Cöù 2 naêm theâm moät thaùng nhuaän, hoaëc coù 3 thaùng ñuû lieàn nhau. Lòch Ñoâng Phöông aán ñònh saün töø tröôùc, trong thôøi gian daøi caû traêm naêm, coù ñuû khí tieát trong naêm, theo vaän haønh cuûa traùi ñaát quanh maët trôøi. Caùc naêm thaùng ngaøy vaø giôø ñeàu theo lòch lyù maø coù AÂm hay Döông, coù haønh (Kim, Moäc, Hoaû, Thuûy, Thoå), nghóa laø coù nhieàu yù nghóa, vaø mang nhöõng teân baèng 10 Can vaø 12 Chi. Möôøi chöõ haøng Can laø: Giaùp, AÁt, Bính, Ñinh, Maäu, Kyû, Canh, Taân, Nhaâm, Quyù. Möôøi chöõ haøng Chi laø: Tyù, Söûu, Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi. Theo thöù töï, laáy chöõ ñaàu haøng Can gheùp vôùi chöõ ñaàu haøng Chi, ta coù naêm Giaùp Tyù. Roài cöù laàn löôït gheùp ñeán chöõ thöù hai haøng Can vaø thöù hai haøng Chi, laø Giaùp Tuaát. Vaø cöù theá maø gheùp, ta ñöôïc teân cuûa 60 naêm. Saùu möôi naêm laø moät theá kyû cuûa Ñoâng Phöông. Naêm thöù 61 trôû laïi vôùi teân Giaùp Tyù vaø moät kyû môùi laïi baét ñaàu. Xin ghi caùc teân cuûa naêm nhö sau. Xin chuù yù gioøng Can vaø gioøng Chi cöù theo ñuùng thöù töï maø noái cho ñeán luùc trôû laïi Giaùp Tyù. Giaùp Tyù AÁt Söûu Bính Daàn Ñinh Maõo Maäu Thìn Kyû Tî TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc www.tuviglobal.com 2 Canh Ngoï Taân Muøi Nhaâm Thaân Quyù Daäu Giaùp Tuaát AÁt Hôïi Bính Tyù Ñinh Söûu Maäu Daàn Kyû Maõo Canh Thìn Taân Tî Nhaâm Ngoï Quyù Muøi Giaùp Thaân AÁt Daäu Bính Tuaát Ñinh Hôïi Maäu Tyù - Thaùng 7 laø thaùng Thaùng 8 Thaùng 9 Thaùng 10 Thaùng 11 Thaùng 12 - Thaân Daäu Tuaát Hôïi Tyù Söûu Haøng Can cuûa thaùng thay ñoåi tuøy theo haøng Can cuûa naêm vaø theo coâng thöùc sau aán ñònh cho thaùng Daàn (thaùng Gieâng). Can cuûa naêm Can cuûa thaùng Gieâng (1) Giaùp, Kyû Bính AÁt, Canh Maäu Bính, Taân Canh Ñinh, Nhaâm Nhaâm Maäu, Quyù Giaùp Can cuûa caùc thaùng khaùc cöù theo thaùng Daàn maø vieát laàn löôït. Nhö naêm Kyû Muøi, haøng Can thaùng Gieâng laø Bính, thì thaùng Gieâng laø Bính Daàn, thaùng 2 laø Ñinh Maõo, thaùng 3 laø Maäu (1) Xem TTL, trang 45 coù baûng tính Can cuûa thaùng deã daøng… TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc www.tuviglobal.com 3 Thìn, v.v… cho ñeán thaùng Daäu laø Quyù Daäu, thaùng Tuaát laø Giaùp Tuaát, thaùng Hôïi laø AÁt Hôïi, thaùng Tyù laø Bính Tyù, thaùng Söûu laø Ñinh Söûu. Ngaøy cuõng coù teân, ñöôïc aán ñònh baèng Can vaø Chi. Saùch Vaïn Nieân Lòch (2) aán ñònh saün teân cuûa moãi ngaøy. Giôø cuõng mang Can vaø Chi. Giôø Tyù laø 11 giôø ñeán 1 giôø ñeâm, tính vaøo ngaøy hoâm sau. Giôø Söûu laø 1 giôø ñeán 3 giôø ñeâm… Cöù theá tính tieáp dieãn ñeán giôø Ngoï laø 11 giôø tröa ñeán 1 giôø. Giôø Hôïi laø 9 giôø ñeán 11 giôø ñeâm laø heát ngaøy. Haøng Can cuûa ngaøy ñöôïc tính theo coâng thöùc: Can cuûa ngaøy Giaùp, Kyû AÁt, Canh Bính, Taân Maäu, Quyù Can cuûa giôø Giaùp Bính Maäu Nhaâm Thí duï: Ngaøy Bính Tyù, giôø Tyù laø giôø Maäu Tyù roài laàn löôït… - Giôø Söûu laø giôø Giôø Daàn Giôø Maõo Giôø Thìn Giôø Tî Giôø Ngoï Giôø Muøi Giôø Thaân Giôø Daäu Giôø Tuaát Giôø Hôïi - Kyû Söûu Canh Daàn Taân Maõo Nhaâm Thìn Quyù Tî Giaùp Ngoï AÁt Muøi Bính Thaân Ñinh Daäu Maäu Tuaát Kyû Hôïi Chuù yù: Haøng Can cuûa naêm, thaùng, ngaøy, giôø raát quan troïng trong vieäc giaûi ñoaùn, vì noù chuû veà Meänh Trôøi. (yeáu toá Thieân Meänh trong maïng vaän). Ñem haønh haøng Can cuûa naêm tuoåi (töùc naêm sinh so vôùi haøng Can cuûa naêm vaän laø naêm ñöôïc yeáu toá toát, xaáu cuûa naêm vaän. Laâi so saùnh haønh haøng Can vôùi haønh haøng Chi cuûa naêm sinh, laø bieát ñöôïc moät neùt chính toát xaáu cuûa cuoäc ñôøi. Haønh haøng Can vaø haønh haøng Chi: Haønh cuûa haøng Can nhö sau: - Giaùp: Döông Moäc - AÁt: AÂm Moäc (2) Coøn goïi laø Tinh Meänh Vaïn Nieân Lòch. Xem TTL coù baûng tính haøng Can cuûa giôø trang 46… TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc - Bính: Döông Hoaû - Ñinh: AÂm Hoaû - Maäu: Döông Thoå - Kyû: AÂm Thoå - Canh: Döông Kim - Taân: AÂm Kim - Nhaâm: Döông Thuûy - Quyù: AÂm Thuûy Haønh cuûa Chi nhö sau: - Tyù: Döông Thuûy - Söûu: AÂm Thoå - Daàn: Döông Moäc - Maõo: AÂm Moäc - Thìn: Döông Thoå - Tî: AÂm Hoaû - Ngoï: Döông Hoaû - Muøi: AÂm Thoå - Thaân: Döông Kim - Daäu: AÂm Kim - Tuaát: Döông Thoå - Hôïi: AÂm Thuûy Nguõ Haønh Sinh Khaéc Sinh: - Kim sinh Thuyû - Thuûy sinh Moäc - Moäc sinh Hoaû - Hoaû sinh Thoå - Thoå sinh Kim • Kim sinh Thuûy, vì naáu thì chaûy thaønh nöôùc loûng. • Thuûy sinh Moäc, vì nöôùc nuoâi caây töôi toát. • Moäc sinh Thoå, , vì löûa ñoát chaùy moïi vaät thaønh ñaát. • Thoå sinh Kim, vì trong ñaát coù sinh quang kim khí Khaéc: • • - Kim khaéc Moäc - Moäc khaéc Thoå - Thoå khaéc Thuûy - Thuyû khaéc Hoaû - Hoaû khaéc Kim Kim khaéc Moäc, vì ñao kieám kim khí cheùm ñöôïc goã. Moäc khaéc Thoå, vì caây che ñaát, huùt chaát thoå cuûa ñaát. www.tuviglobal.com 4 TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc www.tuviglobal.com 5 Thoå khaéc Thuûy, vì ñaát huùt nöôùc vaø ngaên chaën nöôùc. Thuûy khaéc Hoaû, vì nöôùc daäp taét löûa. Hoaû khaéc Kim, vì löûa thieâu huûy kim khí. Nguõ haønh sinh khaéc vaø nguyeân taéc AÂm Döông ñeàu thieát yeáu trong vieäc giaûi ñoaùn, neân caàn phaûi nhôù! • • • Haønh cuûa naêm Teân moät naêm coù Can vaø Chi; caû Can vaø Chi gom laïi goïi laø Naïp AÂm cuûa naêm. Thí duï: Naêm Bính Tyù, Can laø Bính, Chi laø Tyù, Naïp AÂm laø Bính Tyù. Ngoaøi haønh cuûa Can vaø cuûa Chi, Naïp AÂm cuõng coù haønh. Haønh cuûa Naïp AÂm naêm sinh laø haønh maïng. Nhöng haønh Kim, Moäc, Thuûy, Hoaû, Thoå laø ñôn thuaàn cho neân ngöôøi ta theâm yù nghóa cho moãi haønh. Thí duï: Thuûy thì coù Thuûy ñaàu suoái, Thuûy trôøi möa, Thuûy soâng lôùn, Thuûy bieån caû v.v… Chuùng toâi thaáy söï taùch baïch ñoù khoâng caàn thieát trong vieäc giaûi ñoaùn, neân khoâng ghi vaøo ñaây. Nguyeân taéc AÂm Döông • Coù nhöõng boä Sao maø 1 Sao AÂm 1 Sao Döông, thì phaûi coù ñuû boä 2 sao môùi coù aûnh höôûng. Tröø ra moãi boä chæ 1 sao ñuû gaây aûnh höôûng. • Moät sao Döông ôû cung Döông maïnh hôn laø ôû cung AÂm, moät sao AÂm ôû cung AÂm maïnh hôn laø ôû cung Döông. • Giôø sinh Döông hay AÂm aán ñònh laø con caû hay con thöù. • Haøng Can naêm vaän cuøng haønh vôùi haøng Can naêm sinh, nhöng neáu cuøng AÂm Döông hay khaùc AÂm Döông thì cuõng coù khaùc. Cuøng AÂm Döông thì aûnh höôûng maïnh hôn vaø vieäc thöôøng xaûy ra vaøo thaùng cuøng AÂm Döông. AÂm Döông vaø Haønh cuûa caùc Cung treân laù soá. Laù soá coù caùc cung gom laïi goïi laø Ñòa Baøn, ôû giöõa laø Thieân Baøn, moãi cung mang moät teân, coù AÂm Döông vaø coù haønh (haønh cuûa haøng Ñòa Chi maø noù mang teân). Baét ñaàu töø cung Tyù ñeán cung Hôïi, theo chieàu kim ñoàng hoà, hay chieàu thuaän. Chuyeån ngöôïc chieàu laø chieàu nghòch. NAM Chieàu thuaän Thìn Döông Thoå Ngoï Döông Hoaû Muøi AÂm Thoå THIEÂN BAØN Maõo AÂm Moäc Daàn Döông Moäc Thaân Döông Kim Daäu AÂm Kim Tuaát Döông Thoå Söûu AÂm Thoå Tyù Döông Thuûy BAÉC Hôïi AÂm Thuûy TAÂY ÑOÂNG Tî AÂm Hoûa TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc www.tuviglobal.com 6 Ngoaøi ra, Cung cuõng coù phöông höôùng: - Tyù: chính Baéc - Ngoï: chính Nam - Daäu: chính Taây - Maõo: chính Ñoâng Ñoâng Taây Nam Baéc ñeàu gioáng heät cuûa Taây Phöông, coøn quy thöùc Baéc döôùi Nam treân laø do con ngöôøi ñònh, cuõng nhö Kim La Baøn chæ Baéc cuûa Taây Phöông thì Ñoâng Phöông goïi laø Kim Chæ Nam. Phöông höôùng öùng ñuùng vôùi haønh theo Dòch Lyù: phía Nam laø xích ñaïo, noùng, neân laø Hoaû, phía Baéc laø baêng giaù neân laø Thuûy, phía Ñoâng laø caây coái, röøng, ñoàng ruoäng, neân laø Moäc; phía Taây laø ñaïi luïc, nhieàu moû kim khí, neân laø Kim. Thoå laø trung phöông ôû 4 cung Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Moïi haønh ñeàu trôû veà Thoå, töø yù nieäm naøy maø coù caùc boä tam hôïp. CAÙC TAM HÔÏP Tam hôïp Daàn Ngoï Tuaát Tam hôïp Tî Daäu Söûu Tî Ngoï Daäu Tuaát Daàn Söûu Tam hôïp Thaân Tyù Thìn Tam hôïp Hôïi Maõo Muøi Thaân Muøi Thìn Maõo Tyù Hôïi Ñaây laø nguyeân taéc raát quan troïng duøng trong giaûi ñoaùn. Caùc cung treân laù soá gom thaønh 4 boä 3 cung, moãi cung caùch cung kia 3 cung, nhö hình treân ghi vôùi tam giaùc chæ daãn. Caùc tam giaùc ñoù laø: 1- Daàn Ngoï Tuaát 2- Tî Daäu Söûu 3- Thaân Tyù Thìn 4- Hôïi Maõo Muøi Chuù yù: • Moãi cung thuoäc vaøo moät boä tam hôïp. Thí duï: Cung Tuaát thuoäc tam hôïp Daàn Ngoï • Tuaát. Khi ñoïc tam hôïp leân, phaûi theo ñuùng thöù töï nhö ñaõ ghi töùc laø ñoïc Daàn tröôùc roài ñeán Ngoï roài ñeán Tuaát. Ñoù laø theo leã Dòch, moãi boä tam hôïp goàm nhöõng cung hôïp nhau, sinh nhau: 1- Daàn Ngoï Tuaát: Moäc (Daàn) sinh Hoaû (Ngoï); Hoaû (Ngoï) sinh Thoå. TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc www.tuviglobal.com 7 Tî Daäu Söûu: Hoaû Tî bao goàm Thoå sinh cho Kim Daäu, Kim Daäu trôû veà Thoå Söûu. 3- Thaân Tyù Thìn: Kim Thaân sinh cho Thuûy Tyù, Thuûy Tyù trôû veà Thoå Thìn. 4Hôïi Maõo Muøi: Thuûy Hôïi sinh cho Moäc Maõo, Moäc Maõo sinh Hoûa trôû veà Thoå Muøi (Moäc sinh Hoûa, Hoaû sinh Thoå). Trong moãi tam hôïp, coù chöõ ñaàu, chöõ giöõa vaø chöõ cuoái. Chöõ ñaàu sinh ra cung giöõa, cung giöõa laø cung chính (chính Haønh vaø chính Phöông), cung döôùi bao giôø cuõng laø cung Thoå, coøn goïi laø cung Moä, vì moïi haønh ñeàu trôû veà Thoå. Vaäy cung Daàn Thaân Tî Hôïi laø Töù Sinh Cung Tyù Ngoï Maõo Daäu laø Töù Chính Cung Thìn Tuaát Söûu Muøi laø Töù Moä 2- Chuù yù quan troïng: Moãi tam hôïp coù moät haønh, ñoù laø haønh cuûa cung trong töù chính. Nhö vaäy: - Daàn Ngoï Tuaát haønh Hoûa - Tyù Daäu Söûu haønh Kim - Thaân Tyù Thìn haønh Thuûy - Hôïi Maõo Muøi haønh Moäc (3) Trong pheùp giaûi ñoaùn, khi xeùt moät cung, phaûi xeùt caû 2 cung kia trong tam hôïp (goïi laø cung tam hôïp chieáu) coi caû 3 cung nhö nhau. Nhö Maïng ñoùng ôû Tuaát, thì phaûi xeùt caû 2 cung Daàn vaø Ngoï cuõng quan troïng nhö Tuaát. CUNG NHÒ HÔÏP (4) Cung nhò hôïp laø 2 cung ñoái nhau qua truïc doïc vaø chæ coù sinh cho nhau, sinh nhaäp hay laø sinh xuaát. Tî Ngoï Muøi Thaân Thìn Daäu Maõo Tuaát Daàn Söûu Tyù Hôïi (3) Khoâng coù haønh Thoå, vì Thoå naèm trong caû 4 tam hôïp. Ñieàu naøy öùng duïng vôùi nhieàu tröôøng hôïp trong Töû Vi, nhö tröôøng hôïp Haønh cuûa Thieân Maõ, tröôøng hôïp an voøng traøng sinh, Thoå ñöùng chung vôùi Thuûy chöù khoâng hieän dieän rieâng. TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc www.tuviglobal.com 8 Caùc cung nhò hôïp vôùi nhau laø: - Söûu vaø Tyù - Daàn vaø Hôïi - Maõo vaø Tuaát - Thìn vaø Daäu - Tî vaø Thaân - Ngoï vaø Muøi Noùi laø nhò hôïp thì chaúng theå vì vò trí ñoái xöùng, cuõng khoâng phaûi vì haønh cung naøy sinh cho haønh cung kia (vì Thoå Söûu vaø Thuûy Tyù, Moäc Maõo vaø Thoå Tuaát chæ coù khaéc chöù khoâng coù sinh). Nhöng trôû veà caùc tam hôïp laø thaáy ngay. Nhö Söûu vaø Tyù nhò hôïp. Söûu thuoäc tam hôïp Tî Daäu Söûu, haønh Kim, Tyù thuoäc tam hôïp Thaân Tyù Thìn, haønh Thuûy. Söûu nhò hôïp vôùi Tyù vì tam hôïp Kim sinh tam hôïp Thuûy. Ñieåm heát caùc cung nhò hôïp, ta thaáy: • Söûu vaø Tyù: Tam hôïp Kim sinh tam hôïp Thuûy. • Daàn vaø Hôïi: Tam hôïp Moäc (Hôïi Maõo Muøi) sinh tam hôïp Hoûa (Daàn Ngoï Tuaát). • Maõo vaø Tuaát: Tam hôïp Moäc (Hôïi Maõo Muøi) sinh tam hôïp Hoûa (Daàn Ngoï Tuaát). • Thìn vaø Daäu: Tam hôïp Kim (Tî Daäu Söûu) sinh tam hôïp Thuûy (Thaân Tyù Thìn). • Tî vaø Thaân: Tam hôïp Kim (Tî Daäu Söûu) sinh tam hôïp Thuûy (Thaân Tyù Thìn). • Ngoï vaø Muøi: Tam hôïp Moäc (Hôïi Maõo Muøi) sinh tam hôïp Hoûa (Daàn Ngoï Tuaát). Nhöng ta phaûi chuù troïng chieàu sinh: - Tam hôïp Söûu sinh tam hôïp Tyù - Tam hôïp Hôïi sinh tam hôïp Daàn - Tam hôïp Maõo sinh tam hôïp Tuaát - Tam hôïp Daäu sinh tam hôïp Thìn - Tam hôïp Tî sinh tam hôïp Thaân - Tam hôïp Muøi sinh tam hôïp Ngoï (5) (4) Saùch VÑ / TTL coøn goïi laø Luïc Hôïp… (5) Tam hôïp Söûu töùc Tî Daäu Söûu; Tam hôïp Tyù töùc Thaân Tyù Thìn; Tam hôïp Hôïi hay Maõo hay Muøi töùc Hôïi Maõo Muøi… TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc Tî - Ngoï + www.tuviglobal.com Muøi - Thìn + Thaân + Daäu - Maõo - Daàn + 9 Tuaát + Sinh Söûu (-) Tyù (+) Hôïi - Ñieàu ñoù cho pheùp ta hoaøn thieän hình veõ baèng chieàu muõi teân (höôùng sinh): - Söûu sinh Tyù (Söûu hôïp Tyù) - Hôïi sinh Daàn (Hôïi hôïp Daàn) - Maõo sinh Tuaát (Maõo hôïp Tuaát) - Daäu sinh Thìn (Daäu hôïp Thìn) - Tî sinh Thaân (Tî hôïp Thaân) Muøi sinh Ngoï (Muøi hôïp Ngoï) Vaäy nhò hôïp chæ coù moät chieàu; chieàu ngöôïc laïi khoâng ñuùng. Thí duï: Söûu nhò hôïp cho Tyù, nhöng Tyù khoâng nhò hôïp cho Söûu. Ta nhaän xeùt theâm laø trong moät caëp nhò hôïp, chieàu nhò hôïp do töø cung AÂm sang cung Döông, vaäy laø cung AÂm sinh xuaát, cung Döông sinh nhaäp. Trong pheùp giaûi ñoaùn, cung naøo bò sinh xuaát thì khoâng keå ñeán nhò hôïp. Cung naøo ñöôïc sinh nhaäp môùi ñöôïc keå ñeán nhò hôïp. Thí duï: Maïng Tuaát, Tuaát ñöôïc Maõo sinh nhaäp. Vaäy ta xem caû Sao ôû Maõo. - TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc www.tuviglobal.com 10 CUNG XUNG CHIEÁU (hay chính chieáu) (6) Tî Ngoï Muøi Thaân Thìn Daäu Maõo Daàn Tuaát Söûu Tyù Hôïi Cung Xung Chieáu laø cung töø phía ñoái dieän chieáu sang (ñoái xöùng qua taâm cuûa Thieân Baøn). Caùc caëp xung chieáu laø: Tyù Ngoï Söûu Muøi Daàn Thaân Maõo Daäu Thìn Tuaát Tî Hôïi Coù chieáu laø coù keå. Nhöng taïi sao goïi laø Xung Chieáu? Ñoù laø haønh cung naøy khaéc haønh cung kia chaêng? Khoâng phaûi, vì Thìn vaø Tuaát, Söûu vaø Muøi cuøng laø Thoå thì ñaâu coù khaéc nhau. Vaäy xung nhau laø vì tam hôïp cung naøy khaùc tam hôïp cung kia. Nhö tam hôïp Thìn (Thaân Tyù Thìn) laø Thuûy khaéc tam hôïp Tuaát (Daàn Ngoï Tuaát) laø Hoûa. Ta coù: • Tyù – Ngoï: Tam hôïp Tyù (Thuûy), khaéc tam hôïp Ngoï (Hoûa). • Söûu – Muøi: Tam hôïp Söûu (Kim) khaéc tam hôïp Muøi (Moäc) • Daàn – Thaân: Tam hôïp Thaân (Thuûy) khaéc tam hôïp Daàn (Hoûa) • Maõo – Daäu: Tam hôïp Daäu (Kim) khaéc tam hôïp Maõo (Moäc) • Thìn – Tuaát: Tam hôïp Thìn (Thuûy) khaéc tam hôïp Tuaát (Hoûa) • Tî – Hôïi: Tam hôïp Tî (Kim) khaéc tam hôïp Moäc Xin ghi theâm veà caùc caëp xung chieáu: • Tyù – Ngoï: Tyù khaéc xuaát, Ngoï bò khaéc nhaäp (Tyù khaéc Ngoï) • Söûu – Muøi: Söûu khaéc xuaát, Muøi bò khaéc nhaäp (Söûu khaéc Muøi) • Daàn – Thaân: Thaân khaéc xuaát, Daàn bò khaéc nhaäp (Thaân khaéc Daàn) (6) Coù saùch goïi laø Ñoái Chieáu… TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc www.tuviglobal.com 11 • Maõo – Daäu: Daäu khaéc xuaát, Maõo khaéc nhaäp (Daäu khaéc Maõo) • Thìn – Tuaát: Thìn khaéc xuaát, Tuaát bò khaéc nhaäp (Thìn khaéc Tuaát) • Tî – Hôïi: Tî khaéc xuaát, Hôïi bò khaéc nhaäp (Tî khaéc Hôïi) (7) Trong pheùp giaûi ñoaùn, khi xem 1 cung, phaûi xem caû cung chính chieáu. Neáu cung chính khaéc xuaát cung chính chieáu, thì noù ñoaït caùc sao toát, theá toát cuûa cung chính chieáu. Neáu cung chính chieáu bò khaéc nhaäp thì noù bò gaùn cho nhöõng sao xaáu, theá xaáu cuûa cung chính chieáu (ñoù laø yù nghóa cuûa söï xung chieáu). Xem moät cung coäng theâm nhöõng cung naøo? Vaäy toång keát, xeùt moät cung, phaûi coäng theâm caùc sao ôû 2 cung trong tam hôïp, caùc sao ôû cung nhò hôïp (neáu ñöôïc nhò hôïp sinh nhaäp), vì coù sao toát ôû cung xung chieáu (neáu khaéc xuaát cung xung chieáu) hoaëc caùc sao xaáu (neáu bò khaéc nhaäp bôûi cung xung chieáu). TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc www.tuviglobal.com 12 Phaàn II AN SAO Muoán laäp moät laù soá Töû Vi, tröôùc heát phaûi an sao, sau môùi giaûi ñoaùn. Tröôùc khi an sao, coøn coù nhöõng vaán ñeà phaûi ghi chuù: 1- Phaûi ñuû yeáu toá: Nam, Nöõ, naêm, thaùng, ngaøy, giôø sinh. 2- Vaán ñeà giôø: Thöôøng bò ghi sai, cho neân phaûi kieåm ñieåm laïi. Caùc caùch kieåm laïi giôø sinh ñöôïc ghi ôû muïc sau, chuùng cuõng thuoäc vaøo giaûi ñoaùn. Kieåm laïi, thaáy ñuùng thì thoâi. Thaáy sai môùi neân söûa giôø sinh. Ngoaøi ra, cuõng neân chuù yù cho nhöõng ngöôøi ghi laø sinh luùc 11 giôø 30, 12 giôø ñeâm. Ñoù laø giôø Tyù, thuoäc vaøo ngaøy sau (thì phaûi ghi laø ngaøy hoâm sau). Giôø hieän haønh cuõng laø giôø thôøi tieàn chieán vaø ñöôïc chuyeån sang giôû Töû Vi nhö sau: Tyù Ngoï 11 Hôïi Tî 12 1 Söûu Muøi 10 2 3 9 8 Thìn Tuaát 4 7 6 Maõo Daäu 11 giôø ñeâm – 1 giôø 1 giôø – 3 giôø = = giôø Tyù giôø Söûu 5 Daàn Thaân TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc www.tuviglobal.com 13 3 giôø – 5 giôø saùng = giôø Daàn 5 giôø – 7 giôø saùng = giôø Maõo 7 giôø – 9 giôø = giôø Thìn 9 giôø – 11 giôø tröa = giôø Tî 11 giôø – 1 giôø = giôø Ngoï 1 giôø – 3 giôø = giôø Muøi 3 giôø – 5 giôø chieàu = giôø Thaân 5 giôø – 7 giôø = giôø Daäu 7 giôø – 9 giôø toái = giôø Tuaát 9 giôø – 11 giôø ñeâm = giôø Hôïi Trong thôøi Nhaät vaø sau chính bieán 09 – 03 – 1945, giôø ñöôïc taêng theâm 1 giôø, töùc laø 12 giôø ñeâm – 2 giôø laø giôù Tyù, ñeán thaùng 10 – 1945 laïi trôû veà cuõ (*) Khi coù giôø phaûi hoûi roõ giôø ñeâm hay giôø chieàu. 3Vaán ñeà thaùng nhuaän: Neáu laø thaùng nhuaän, thì 15 ngaøy ñaàu ñöôïc keå laø thuoäc thaùng tröôùc, 15 ngaøy sau keå laø thuoäc thaùng sau. Thí duï: 13 thaùng 6 nhuaàn = keå laø 13 thaùng 6 24 thaùng 6 nhuaàn = keå laø 24 thaùng 7 4Vaán ñeà naêm: Thöôøng khi ngöôøi xem chæ nhôù tuoåi maø khoâng nhôù Can, Chi. Hoaëc chæ nhôù laø tuoåi con Gaø (thí duï tuoåi con Gaø, töùc laø tuoåi Daäu). Ngöôïc laïi, cuõng coù khi nhôù Can Chi maø khoâng nhôù tuoåi. Döôùi ñaây laø caùc caùch tính ñeå giaûi quyeát. Caùch tính ñoøi hoûi phaûi bieát ñoïc chuoãi haøng Can (Giaùp, AÁt, Bính, Ñinh, Maäu, Kyû, Canh, Taân, Nhaâm, Quyù) theo chieàu ngöôïc, töùc laø Quyù, Nhaâm, Taân, Canh, Kyû, Maäu, Ñinh, Bính, AÁt, Giaùp. Bieát soá tuoåi, tìm Can Chi: a. Hoûi: Naêm nay 46 tuoåi, sinh Can Chi naøo? Caùch tìm: Naêm nay laø Kyû Muøi. Baám vaøo cung Muøi, roài baám töøng cung theo chieàu nghòch cho ñeán 6 (soá leû cuûa 46), ta ñeán cung Daàn. Laïi töø cung Muøi, goïi laø Kyû, ta vaãn theo chieàu nghòch vaø ñeám ngöôïc haøng Can cho ñeán cung Daàn, ñeán Daàn ta ñöôïc Giaùp. Giaùp laø Can cuûa ngöôøi xem. Baây giôø töø cung Daàn goïi laø 6, ta ñeám thuaän nhaûy moät cung ñeán Thìn laø 16, Ngoï laø 26, Thaân laø 36, Tuaát laø 46. Tuaát laø Chi muoán tìm. Tuoåi xem laø Giaùp Tuaát. Coâng thöùc: Töø cung Chi naêm nay, ta ñeám chieàu nghòch vaø keå töø Can naêm nay theo chuoãi ngöôïc cho ña soá tuoåi leû, ñeán Can naøo laø Can cuûa tuoåi; laïi töø ñaáy, ñeám chieàu thuaän, moãi laàn nhaûy moät cung, keå töø soá tuoåi leû, moät laàn theâm 10 cho ñeán ñuû soá tuoåi. Ñeán cung naøo thì cung ñoù laø haøng Chi cuûa tuoåi. - Tuoåi coù soá leû laø 1: (*) Xem baûng giôø coù phaàn phuï luïc quyeån II… TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc www.tuviglobal.com 14 Bieát raèng vöøa sinh ra laø 1 tuoåi, roài qua naêm sau laø 2 tuoåi, thì soá tuoåi laû 1 töùc laø cuøng Can vôùi naêm nay; theo chieàu thuaän nhaûy 1 cung laø 11 v.v… Thí duï: 31 laø Can Chi gì? Ta baám vaøo cung Muøi (naêm nay laø Kyû Muøi) vaø noùi 1. Nhaûy 1 cung ñeán Daäu noùi 11. Nhaûy 1 cung nöõa ñeán Hôïi noùi 21. Nhaûy 1 cung nöõa ñeán Söûu noùi 31, 31 laø tuoåi Kyû Söûu. Tuoåi coù soá choùt laø 0: Thí duï: 20 tuoåi coù Can Chi gì? Sinh naêm Kyû Muøi(naêm nay) phaûi laø 1 tuoåi. Vaäy muoán 0 tuoåi phaûi tieán leân 1 cung, töùc laø cung Thaân vaø phaûi tieán caû haøng Can laø Canh Thaân, töø Thaân ta ñoïc 0, nhaûy 1 cung ñeán Tuaát ñoïc 10, nhaûy 1 cung nöõa ñeán Tyù ñoïc 20. vaäy 20 tuoåi laø Canh Tyù. Bieát Can, Chi, tìm soá tuoåi: b. Thí duï: Tuoåi Bính Tuaát, bao nhieâu tuoåi? Naêm nay laø Kyû Muøi. Ta baám cung Muøi vaø hoâ Kyû (Can naêm nay, roài theo chieàu nghòch hoâ chuoãi ngöôïc haøng Can = Kyû, Maäu, Ñinh, Bính. Ñeán Bính döøng laïi, laø cung Thìn. Töø Kyû ñeán Bính laø 4 – 4 laø soá leû cuûa tuoåi. Töø Thìn laø 4, theo chieàu thuaän nhaûy 1 cung, ñeán Ngoï noùi 14; nhaûy 1 cung ñeán Thaân noùi 24, nhaûy 1 cung nöõa ñeán Tuaát noùi 34. Vaäy laø 34 tuoåi. - Can cuûa tuoåi truøng vôùi Can naêm nay. Thí duï: Kyû Maõo bao nhieâu tuoåi? Ta bieát Kyû Muøi laø 1 tuoåi. Vaäy baám cung Muøi vaø hoâ 1 tuoåi. Theo chieàu thuaän, nhaûy 1 cung ñeán Daäu hoâ 11 tuoåi, ñeán Hôïi hoâ 21 tuoåi, ñeán Söûu hoâ 31 tuoåi, ñeán Maõo hoâ 41 tuoåi. Kyû Maõo 41 tuoåi. - TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc www.tuviglobal.com 15 AN SAO Tröôùc heát veõ baûn ñoà, giöõa laø Thieân Baøn, chung quanh laø Ñòa Baøn vôùi caùc cung. Baûn soá phaûi ñuû lôùn ñeå vieát treân 100 Sao. Caàn phaûi nhôù teân caùc cung ñeå an sao vaøo (nhöng khoâng caàn ghi teân caùc cung vaøo ñoù, tröø luùc ban ñaàu chöa quen). Ghi AÂm Döông Nam Nöõ, haønh Maïnh, an Tuaàn… Neáu laø trai hay gaùi sinh naêm Döông thì ghi Döông Nam hay Döông Nöõ. Neáu laø trai hay gaùi sinh naêm AÂm thì ghi AÂm Nam, hay AÂm Nöõ. Roài theo baûng sau ñaây ghi haønh cuûa maïng vaø an sao Tuaàn (Tuaàn khoâng). Tî Thìn Ngoï Naêm sinh Thaùng Ngaøy Giôø Söûu Thaân Daäu …………Nam Maïng………… Cuïc…………… Maõo Daàn Muøi Tyù Tuaát Hôïi TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc NAÊM SINH Giaùp Tyù, AÁt Söûu Bính Daàn, Ñinh Maõo Maäu Thìn, Kyû Tî Canh Ngoï, Taân Muøi Nhaâm Thaân, Quyù Daäu Giaùp Tuaát, AÁt Hôïi Bính Tyù, Ñinh Söûu Maäu Daàn, Kyû Maõo Canh Thìn, Taân Tî Nhaâm Ngoï, Quyù Muøi Giaùp Thaân, AÁt Daäu Bính Tuaát, Ñinh Hôïi Maäy Tyù, Kyû Söûu Canh Daàn, Taân Maõo Nhaâm Thìn, Quyù Tî Giaùp Ngoï, AÁt Muøi Bính Thaân, Ñinh Daäu Maäu Tuaát, Kyû Hôïi Canh Tyù, Taân Söûu Nhaâm Daàn, Quyù Maõo Giaùp Thìn, AÁt Tî Bính Ngoï, Ñinh Muøi Maäu Thaân, Kyû Daäu Canh Tuaát, Taân Hôïi Nhaâm Tyù, Quyù Söûu Giaùp Daàn, AÁt Maõo Bính Thìn, Ñinh Tî Maäu Ngoï, Kyû Muøi Canh Thaân, Taân Daäu Nhaâm Tuaát, Quyù Hôïi Kim Hoûa Moäc Thoå Kim Hoûa Thuûy Thoå Kim Moäc Thuûy Thoå Hoûa Moäc Thuûy Kim Hoûa Moäc Thoå Kim Hoûa Thuûy Thoå Kim Moäc Thuûy Thoå Hoûa Moäc Thuûy HAØNH MAÏNG Haûi trung Kim Loâ trung Hoûa Ñaïi laâm Moäc Loä baøng Thoå Kieám phong Kim Sôn ñaàu Hoûa Giaûn haï Thuûy Thaønh ñaàu Thoå Baïch laïp Kim Döông lieãu Moäc Tuyeàn trung Thuûy OÁc thöôïng Thoå Tích lòch Hoaû Tuøng baùch Moäc Tröôøng löu Thuyû Sa trung Kim Sôn haï Hoaû Bình ñòa Moäc Bích thöôïng Thoå Kim baïc Kim Phuù ñaêng Hoûa Thieân haø Thuûy Ñaïi dòch Thoå Thoa xuyeán Kim Tang ñoà Moäc Ñaïi kheâ Thuûy Sa trung Thoå Thieân thöôïng Hoûa Thaïch löïu Moäc Ñaïi haûi Thuûy www.tuviglobal.com 16 SAO TUAÀN Tuaàn ôû Tuaát, Hôïi Tuaàn ôû Thaân, Daäu Tuaàn ôû Ngoï, Muøi Tuaàn ôû Thìn, Tî Tuaàn ôû Daàn, Maõo Tuaàn ôû Tyù, Söûu Ñònh cung Maïng, Thaân, vieát caùc cung Töø cung Daàn keå laø thaùng Gieâng, ñeám nhuaän töø cung ñeán thaùng sinh roài töø ñoù keå laø Tyù, ñeám ngöôïc töøng cung ñeán giôø sinh: An Maïng. Töø cung Daàn keå laø thaùng Gieâng, ñeám nhuaän töø cung ñeán thaùng sinh roài töø ñoù keå laø Tyù, ñeám thuaän töøng cung ñeán giôø sinh: An Thaân. Cung meänh ñaõ an roài, laàn löôït vieát theo chieàu thuaän töøng cung: Maïng, Phuï, Phuùc, Ñieàn, Quan, Noâ, Thieân, Taät, Taøi, Töû, Phoái, Baøo (12 cung). Vieát ñaày ñuû laø Meänh Vieân, Phuï Maãu, Phuùc Ñöùc, Ñieàn Traïch, Quan Loäc, Noâ Boäc, Thieân Di, Taät Aùch, Taøi Baïch, Töû Töùc, Phoái Ngaãu, Huynh Ñeä. www.tuviglobal.com 17 TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc Ñònh Cuïc Ghi Ñaïi Vaän Theo baûng sau ñaây maø ñònh cuïc (tuøy theo cung An Meänh vaø haøng Can naêm sinh). Cung An Meänh Tyù, Söûu Daàn, Maõo, Tuaát, Hôïi Thìn, Tî Ngoï, Muøi Thaân Daäu Tuoåi Giaùp, Kyû Thuûy Cuïc Hoaû Cuïc Moäc Cuïc Thoå Cuïc, Kim Cuïc Soá cuïc laø: Thuûy nhò cuïc Moäc tam cuïc Kim töù cuïc Thoå nguõ cuïc Hoûa luïc cuïc = = = = = Thoå Cuïc Moäc Cuïc Thuûy Cuïc Kim Cuïc Hoûa Cuïc Tuoåi Bính, Taân BAÛNG ÑÒNH CUÏC Tuoåi AÁt, Canh Hoaû Cuïc Thoå Cuïc Kim Cuïc Moäc Cuïc Thuûy Cuïc 2 3 4 5 6 Tuoåi Ñinh, Nhaâm Moäc Cuïc Kim Cuïc Hoûa Cuïc Thuûy Cuïc Thoå Cuïc Tuoåi Maäu, Quyù Kim Cuïc Thuûy Cuïc Thoå Cuïc Hoaû Cuïc Moäc Cuïc TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc www.tuviglobal.com 18 Soá cuïc duøng ñeå ghi Ñaïi vaän Keå töø cung Meänh, ghi moãi cung moät soá theo chieàu thuaän neáu laø Döông Nam, AÂm Nöõ; theo chieàu nghòch neáu laø AÂm Nam, Döông Nöõ. Caùc soá laø soá cuïc tuøy theo cuïc tìm thaáy, tieáp theo moãi cung laø soá ñoù coäng 10, 20, 30…… Thí duï: Thuûy Nhò Cuïc, ghi 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72…… AN TÖÛ VI Sao Töû Vi an haønh theo Cuïc vaø ngaøy sinh. Tuøy theo Cuïc maø xem caùc baûng sau naøy, thaáy ghi ngaøy sinh ôû ñaâu, an Töû Vi ôû ñaáy. 8 9 6 7 30 4 5 28 2 29 3 26 27 10 11 12 13 THUÛY NHÒ CUÏC 24 1 25 22 23 14 15 16 17 18 19 20 21 TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc 4 14 1 12 11 7 10 20 13 23 16 21 26 19 24 29 18 15 9 8 6 5 17 www.tuviglobal.com 19 MOÄC TAM CUÏC 27 28 2 25 22 30 3 25 6 29 10 16 21 19 2 20 23 12 17 15 8 13 11 4 7 24 14 18 27 28 22 KIM TÖÙ CUÏC 5 9 3 26 1 30 TÖÛ VI GIAÛNG MINH – Thieân Phuùc Vuõ Tieán Phuùc 24 8 19 3 14 9 20 1 13 25 11 6 18 30 23 16 15 27 10 28 THOÅ NGUÕ CUÏC 21 22 5 17 26 4 24 4 29 18 12 23 27 6 17 11 30 2 7 12 28 22 16 10 21 29 www.tuviglobal.com 20 14 1 8 2 20 7 HOÛA LUÏC CUÏC 5 15 26 13 19 25 9 3
- Xem thêm -