Tài liệu Tử vi chỉ nam phần 3

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 420 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Tử vi chỉ nam_Phần 3
TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com Ngaøy Naêm 1932-Nhaâm Thaân(1) Thaùng Gieâng AÂm Lòch Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Tö Thaùng Naêm Thaùng Saùu TieátThöù AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch Tieát-Thöù Thöù Saùu 25 Thöù Hai 25 Thöù Ba 26 Thöù Saùu 26 Û Chuû Nhaät 27 Thöù Tö TieátThöù TieátThöù 1 24 2 25 Thöù Baûy 26 Thöù Ba 26 Thöù Tö 27 Thöù Baûy 27 Thöù Hai 28 3 26 Chuû Nhaät 27 Thöù Tö 27 Thöù Naêm 28 Chuû Nhaät 28 Thöù Ba 29 Thöù Saùu 4 27 Laäp Xuaân 28 Thöù Naêm 28 Thöù Saùu 29 Laäp Xuaân 29 Thöù Tö Naêm (ñ) Thöù Baûy 5 28 Thöù Ba 29 Th. Minh 29 Thöù Baûy 30 Thöù Ba 30 Thöù Naêm 2 6 29 Thöù Tö 30 Thöù Baûy 30 Tö (t) Thöù Tö Tö (t) Thöù Saùu 3 7 30 Thöù Naêm 2 Tieåu Thöû Ba 2 Thöù Naêm 2 Thöù Baûy 4 Thöù Saùu 3 Thöù Hai 2 3 Thöù Saùu 3 Chuû Nhaät 5 Thöù Baûy 4 Thöù Ba 3 Chuû Nhaät 5 Thöù Tö 4 9 Chaïp (t) 2 10 3 8 (ñ) Chuû Nhaätû Thöù Hai Thöù Ba 4 Thöù Baûy 4 Thöù Hai 6 Û Thöù Naêm 5 Chuû Nhaät 5 Thöù Ba 7 Haøn Loä Thöù Naêm Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu Û 11 4 Thöù Hai 6 Thöù Naêm 5 Thöù Saùu 6 Thöù Hai 6 Thöù Tö 8 Thöù Baûy 12 5 Thöù Ba 7 Thöù Saùu 6 Thöù Baûy 7 Thöù Ba 7 Thöù Naêm 9 Chuû Nhaät 13 6 Thöù Tö 8 Thöù Baûy 7 Chuû Nhaät 8 Thöù Tö 8 Thöù Saùu 10 Thöù Hai 14 7 Thöù Naêm 9 Chuû Nhaät 8 Thöù Hai 9 Thöù Naêm 9 Thöù Baûy 11 Thöù Ba 15 8 Thöù Saùu 10 Thöù Hai 9 Thöù Ba 10 Thöù Saùu 10 Chuû Nhaät 12 Thöù Tö 16 9 Thöù Baûy 11 Thöù Ba 10 Thöù Tö 11 Thöù Baûy 11 Thöù Hai 13 Thöù Naêm 17 10 Chuû Nhaät 12 Thöù Tö 11 Thöù Naêm 12 Chuû Nhaät 12 Thöù Ba 14 Thöù Saùu 18 11 Thöù Hai 13 Thöù Naêm 12 Thöù Saùu 13 Thöù Hai 13 Thöù Tö 15 19 12 Vuõ 14 Thöù 13 Thöù 14 Vuõ 14 Thöù 16 Thöù Baûy Chuû Nhaät Ngaøy TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu Thuûy Saùu 20 13 Thöù Tö 15 Thöù Baûy 21 14 Thöù Naêm 16 22 15 23 16 24 www.tuviglobal.com Baûy Thuûy Naêm 15 Thöù Tö 15 Thöù Saùu 17 Thöù Hai Thöù Hai 16 Thöù Naêm 16 Thöù Baûy 18 Thöù Ba 16 Thöù Ba 17 Thöù Saùu 17 Chuû Nhaät 19 Thöù Tö Ñaïi Thöû 17 Thöù Tö 18 Thöù Baûy 18 Thöù Hai 20 Thöù Naêm 19 Thöù Tö 18 Thöù Naêm 19 Chuû Nhaät 19 Thöù Ba 21 Thöù Saùu Thöù Hai 20 Thöù Naêm 19 Thöù Saùu 20 Thöù Hai 20 Thöù Tö 22 19 Thöù Ba 21 Thöù Saùu 20 21 Thöù Ba 21 Thöù Naêm 23 Chuû Nhaät 27 20 Thöù Tö 22 Thöù Baûy 21 Chuû Nhaät 22 Thöù Tö 22 Thöù Saùu 24 Thöù Hai 28 21 Thöù Naêm 23 Chuû Nhaät 22 Thöù Hai 23 Thöù Naêm 23 Thöù Baûy 25 Thöù Ba 29 22 Thöù Saùu 24 Thöù Hai 23 Thöù Ba 24 Thöù Saùu 24 Chuû Nhaät 26 Thöù Tö 30 23 25 Thöù Ba 24 Thöù Tö 25 Thöù Baûy 25 Thöù Hai 27 Thöù Naêm 31 24 Thöù Baûy Chuû Nhaät 26 Chuû Nhaät 26 14 Chuû Nhaät Chuû Nhaät 15 17 Thöù Hai Thöù Baûy 18 17 Chuû Nhaät 25 18 26 Thöù Saùu 26 Thöù Tö 25 Thöù Baûy Thöù Naêm Naêm 1932-Nhaâm Thaân (2) Thaùng Baûy Thaùng Thaùng Taùm Chín AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch Thöù Saùu Thöù Ba Thöù Baûy 28 - Thaùng Möôøi Thaùng Moät Thaùng Chaïp TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch 29 Thöù Hai Taùm (t) Thöù Naêm 2 Thöù Baûy 4 Tieát-Thöù AÂm Lòch Tieát-Thöù Thöù Ba 4 Thöù Naêm 1 28 2 29 Thöù Baûy 1 Thöù Ba 2 Thöù Saùu 3 Chuû Nhaät 5 Thöù Tö 5 Thöù Saùu 3 30 Chuû Nhaät 2 Thöù Tö 3 Thöù Baûy 4 Thöù Hai 6 Thöù Naêm 6 Thöù Baûy 4 Saùng (t) Thöù Hai 3 Thöù Naêm 4 Chuû Nhaït 5 Thöù Ba 7 Thöù Saùu 7 5 2 Thöù Ba 4 Thöù Saùu 5 Thöù Hai 6 Thöù Tö 8 Thöù Baûy 8 6 3 Thöù 5 Thöù 6 Thöù 7 Thöù 9 Chuû Nhaätû 9 Chuû Nhaït Thöù Hai Thöù Ba TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu Tö Baûy www.tuviglobal.com Naêm Ba 7 4 Thöù Naêm 6 Chuû Nhaät 7 Thöù Tö 8 Thöù Saùu 8 5 Thöù Saùu 7 Thöù Hai 8 Thöù Naêmäû 9 Thöù Baûyä 11 9 6 Thöù Baûy 8 Thöù Ba 9 Thöù Saùu 10 Chuû Nhaät 12 10 7 Chuû Nhaät 9 Thöù Tö 10 Thöù Baûy 11 Thöù Hai 13 Thöù Ba 14 10 Thöù Hai Thöù Ba Thuù Tö ä 10 11 12 Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu 13 Thöù Baûy Thöù Saùu 14 Chuû Nhaät Û Thöù Naêm Û 11 8 Thöù Hai 10 Thöù Naêm 11 Chuû Nhaät 12 12 9 Thöù Ba 11 Thöù Saùu 12 Thöù Hai 13 Thöù Tö 15 Thöù Baûy 15 Thöù Hai 13 10 Thöù Tö 12 Thöù Baûy 13 Thöù Ba 14 Thöù Naêm 16 Chuû Nhaät 16 Thöù Ba 14 11 Thöù Naêm 13 Chuû Nhaät 14 Thöù Tö 15 Thöù Saùu 17 Thöù Hai 17 Thöù Tö 15 12 Thöù Saùu 14 Thöù Hai 15 Thöù Naêm 16 Thöù Baûy 18 Thöù Ba 18 Thöù Naêm 16 13 Thöù Baûy 15 Thöù Ba 16 Thöù Saùu 17 Chuû Nhaät 19 Thöù Tö 19 Thöù Saùu 17 14 Chuû Nhaät 16 Thöù Tö 17 Thöù Baûy 18 Thöù Hai 20 Thöù Naêm 20 18 15 Thöù Hai 17 Thöù Naêm 18 Chuû Nhaät 19 Thöù Ba 21 Thöù Saùu 21 19 16 Thöù Ba 18 Thöù Saùu 19 Thöù Hai 20 Thöù Tö 22 20 17 Thöù Tö 19 Thöù Baûy 20 Thöù Ba 21 Thöù Naêm 23 21 18 Thöù Naêm 20 Chuû Nhaät 21 Thöù Tö 22 Thöù Saùu 24 22 19 Thöù Saùu 21 Thöù Hai 22 Thöù Naêm 23 Thöù Baûy 23 20 Thöù Baûy 22 Thöù Ba 23 Thöù Saùu 24 24 21 Chuû Nhaät 23 Thöù Tö 24 Thöù Baûy 25 22 Thöù Hai 24 Thöù Naêm 25 26 23 Thöù Ba 25 Thöù Saùu 27 24 Thöù Tö 26 28 25 Thöù Naêm 27 Thöù Baûy Chuû Nh ät Thöù Baûy Chuû Nhaät 22 Thöù Hai 23 Thöù Ba Thöù Hai 24 Thöù Tö 25 Thöù Ba 25 Thöù Naêm Chuû Nhaät 26 Thöù Tö 26 Thöù Sauù 25 Thöù Hai 27 Thöù Naêm 27 Chuû Nhaät 26 Thöù Ba 28 Thöù Saùu 28 26 Thöù Hai 27 Thöù Tö 29 27 Thöù Ba 28 Thöù Naêm 30 28 Thöù Tö 29 Thöù Saùu Moät (t) Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Baûy Chuû Nhaät 29 Thöù Hai 1 Thöù Ba 2 Thöù Tö TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu Nhaät Naêm 29 26 30 27 31 28 www.tuviglobal.com Tö Thöù Saùu 28 Thöù Hai 29 Thöù Naêm 1 Thöù Baûy Chuû Nhaät 29 Thöù Ba 30 Thöù Saùu 2 31 _ 3 30 Thöù Tö Thöù Baûy Chuû Nhaät 2 3 Thöù Hai - 1 thaùng 9, nhaät thöïc toaøn phaàn (Canada, Baéc Baêng Döông, Ñaïi Taây Döông) Thöù Ba 3 Thöù Naêm Thöù Tö 4 Thöù Saùu Thöù Naêm 5 Thöù Baûy 15 thaùng 9, nguyeät thöïc moät phaàn (*) Baét ñaàu : 2g23 ph To nhaát : 4g02ph Ñoä lôùn : 0,99 Keát thuùc : 5g41ph Ngaøy Naêm 1933- Quyù Daäu (1) Thaùng Gieâng Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Tö Thaùng Naêm Thaùng Saùu AÂm Lòch AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch AÂm Lòch Tieát-Thöù 7 Thöù Tö 6 Thöù Tö 7 Thöù Baûy 7 Thöù Hai 9 Thöù Naêm 8 Thöù Naêm 7 Thöù Naêm 8 Chuû Nhaät 8 Thöù Ba 10 Thöù Saùu 9 Thöù Saùu 8 Thöù Saùu 9 Thöù Hai 9 Thöù Tö 11 Thöù Baûy 10 Thöù Baûy 9 Thöù Baûy 10 Thöù Ba 10 Thöù Naêm 12 11 Chuû Nhaät 10 Chuû Nhaät 11 Thöù Tö 11 Thöù Saùu 13 12 Thöù Hai 11 Thöù Hai 12 Thöù Naêm 12 Thöù Baûy 14 Thöù Ba 12 Thöù Ba 13 Thöù Saùu 13 Chuû Nhaät 15 Tieát-Thöù TieátThöù 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 Thöù Baûy 13 8 13 Chuû Nhaät 14 Thöù Tö 13 Thöù Tö 14 Thöù Baûyä 14 Thöù Hai 16 9 14 Thöù Hai 15 Thöù Naêmäû 14 Thöù Naêmäû 15 Chuû Nhaät 15 Thöù Ba 17 10 15 Thöù Ba 16 Thöù Saùu 15 Thöù Saùu Thöù Hai 16 Thöù Tö 18 Thöù Baûy 17 Thöù Naêm 19 Chuû Nhaät 18 Thöù 20 Thöù Hai Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Saùu 16 Chuû Nhaït Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu Û 11 16 Thöù Tö 17 Thöù Baûy 16 Thöù Baûy 17 12 17 Thöù Naêm 18 Chuû 17 Chuû 18 Thöù Ba Thöù TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu Nhaät 13 18 14 19 15 20 16 21 17 Thöù Saùu www.tuviglobal.com Nhaät Tö Saùu 19 Thöù Hai 18 Thöù Hai 19 Thöù Naêm 19 Thöù Baûy 21 Thöù Ba 20 Thöù Ba 19 Thöù Ba 20 Thöù Saùu 20 Chuû Nhaät 22 Thöù Tö 21 Thöù Tö 20 Thöù Tö 21 Thöù Baûy 21 Thöù Hai 23 Thöù Naêm Thöù Hai 22 Thöù Naêm 21 Thöù Naêm 22 Chuû Nhaät 22 Thöù Ba 24 Thöù Saùu 22 Thöù Ba 23 Thöù Saùu 22 Thöù Saùu 23 Thöù Hai 23 Thöù Tö 25 18 23 Thöù Tö 24 Thöù Baûy 23 Thöù Baûy 24 Thöù Ba 24 Thöù Naêm 26 19 24 Thöù Naêm 25 Chuû Nhaät 24 Chuû Nhaät 25 Thöù Tö 25 Thöù Saùu 27 Thöù Hai 20 25 Thöù Saùu 26 Thöù Hai 25 Thöù Hai 26 Thöù Naêm 26 Thöù Baûy 28 Thöù Ba 21 26 27 Thöù Ba 26 Thöù Ba 27 Thöù Saùu 27 Chuû Nhaät 29 Thöù Tö 22 27 28 Thöù Tö 27 Thöù Tö 28 Thöù Baûy 28 Thöù Hai 30 Thöù Naêm 23 28 Thöù Hai 29 Thöù Naêm 28 Thöù Naêm 29 Chuû Nhaät 29 Thöù Ba 1 Thöù Sauù 24 29 Thöù Ba 1 Thöù Saùu 29 Thöù Saùu 30 Thöù Hai 1 Thöù Tö 2 25 30 Thöù Tö 2 Thöù Baûy 30 Thöù Baûy 1 Thöù Ba 2 Thöù Naêm 3 26 1 Thöù Naêm 3 Chuû Nhaät 1 Chuû Nhaät 2 Thöù Tö 3 Thöù Saùu 4 Thöù Hai 27 2 Thöù Saùu 4 Thöù Hai 2 Thöù Hai 3 Thöù Naêm 4 Thöù Baûy 5 Thöù Ba 28 3 Thöù Baûy 5 Thöù Ba 3 Thöù Ba 4 Thöù Saùu 5 Chuû Nhaät 6 Thöù Tö 29 4 Chuû Nhaät - Thöù Tö 4 Thöù Tö 5 - Thöù Hai 7 Thöù Naêm 30 5 Thöù Hai - Thöù Naêm 5 Thöù Naêm 6 Thöù Baûy Chuû Nhaät - Thöù Ba 8 Thöù Saùu 31 6 - - 6 - 7 Thöù Hai - Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Ba 24 thaùng 2, nhaät thöïc hình khuyeân (Nam Chaâu Myõ, Ñaïi Taây Döông, Chaâu Phi) Thöù Tö - Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com Naêm 1933- Quyù Daäu (2) Ngaøy Thaùng Baûy Thaùng Taùm Thaùng Chín Thaùng Möôøi Thaùng Moät Thaùng Chaïp AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch AÂm Lòch Thöù Saùu 12 Chuû Nhaät 14 Thöù Tö 14 AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù TieátThöù 1 9 Thöù Baûy 10 Thöù Ba 12 2 10 Chuû Nhaät 11 Thöù Tö 13 Thöù Baûy 13 Thöù Hai 15 Thöù Naêm 15 Thöù Baûy 3 11 Thöù Hai 12 Thöù Naêm 14 Chuû Nhaät 14 Thöù Ba 16 Thöù Saùu 16 Chuû Nhaät 4 12 Thöù Ba 13 Thöù Saùu 15 Thöù Hai 15 Thöù Tö 17 Thöù Baûy 17 Thöù Hai 5 13 Thöù Tö 14 Thöù Baûy 16 Thöù Ba 16 Thöù Naêm 18 Chuû Nhaät 18 Thöù Ba 6 14 Thöù Naêm 15 Chuû Nhaätû 17 Thöù Tö 17 Thöù Saùu 19 19 Thöù Tö 7 15 Thöù Saùu 16 Thöù Hai 18 Thöù Naêm 18 Thöù Baûy 20 8 16 Thöù Baûyä 17 Thöù Ba 19 Thöù Saùu 19 Chuû Nhaät 21 9 17 Chuû Nhaät 18 Thuù Tö ä 20 Thöù Baûy 20 Thöù Hai 22 10 18 Thöù Hai 19 Û Thöù Naêm 21 Chuû Nhaät 21 Thöù Ba 23 11 19 Thöù Ba 20 Thöù Saùu 22 Thöù Hai 22 Thöù Tö 24 12 20 Thöù Tö 21 Thöù Baûy 23 Thöù Ba 23 Thöù Naêm 13 21 Thöù Naêm 22 Chuû Nhaät 24 Thöù Tö 24 Thöù Saùu 14 22 Thöù Saùu 23 Thöù Hai 25 Thöù Naêm 25 15 23 Thöù Baûy 24 Thöù Ba 26 Thöù Saùu 16 24 Chuû Nhaät 25 Thöù Tö 27 17 25 Thöù Hai 26 Thöù Naêm 18 26 Thöù Ba 27 19 27 Thöù Tö 28 Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Tieát-Thöù Thöù Saùu 20 Thöù Naêm 21 Thöù Saùu 22 Thöù Baûy 23 Chuû Nhaät Thöù Baûy 24 Thöù Hai 25 Chuû Nhaät 25 Thöù Ba 26 Thöù Hai 26 Thöù Tö Thöù Baûy 27 Thöù Ba 27 Thöù Naêm 26 Chuû Nhaät 28 Thöù Tö 28 Thöù Saùu Thöù Baûy 27 Thöù Hai 29 Thöù Naêm 29 Thöù Baûy 28 Chuû Nhaät 28 Thöù Ba 30 Thöù Saùu 1 Chuû Nhaät Thöù Saùu 29 Thöù Hai 29 Thöù Tö 1 Thöù Baûy 2 Thöù Hai Thöù Baûy 30 Thöù Ba 1 Thöù Naêm 2 Chuû Nhaät 3 Thöù Ba Thöù Saùu TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com 20 28 Thöù Naêm 29 Chuû Nhaät 1 Thöù Tö 2 Thöù Saùu 3 Thöù Hai 4 Thöù Tö 21 29 Thöù Saùu 1 Thöù Hai 2 Thöù Naêm 3 Thöù Baûy 4 Thöù Ba 5 Thöù Naêm 22 30 Thöù Baûy 2 Thöù Ba 3 Thöù Saùu 4 Chuû Nhaät 5 Thöù Tö 6 23 1 Chuû Nhaät 3 Thöù Tö 4 Thöù Baûy 5 Thöù Hai 6 Thöù Naêm 7 Thöù Baûy 24 2 Thöù Hai 4 Thöù Naêm 5 Chuû Nhaät 6 Thöù Ba 7 Thöù Saùu 8 Chuû Nhaät 25 3 Thöù Ba 5 Thöù Saùu 6 Thöù Hai 7 Thöù Tö 8 Thöù Baûy 9 Thöù Hai 26 4 Thöù Tö 6 Thöù Baûy 7 Thöù Ba 8 Thöù Naêm 9 Chuû Nhaät 10 Thöù Ba 27 5 Thöù Naêm 7 Chuû Nhaät 8 Thöù Tö 9 Thöù Saùu 10 Thöù Hai 11 Thöù Tö 28 6 Thöù Saùu 8 Thöù Hai 9 Thöù Naêm 10 Thöù Baûy 11 Thöù Ba 12 Thöù Naêm 29 7 9 Thöù Ba 10 Thöù Saùu 11 Chuû Nhaät 12 Thöù Tö 13 Thöù Saùu 30 8 Thöù Baûy Chuû Nhaät 12 Thöù Hai 13 Thöù Naêm 14 Thöù Baûy 31 9 Thöù Baûy Chuû Nhaät 14 - 15 Thöù Hai 10 Thöù Tö 11 11 Thöù Naêm 12 Thöù Ba 13 Thöù Saùu Chuû Nhaät 21 thaùng 8, nhaät thöïc hình khuyeân (Baéc Chaâu PHI, AÛ Raäpm, I –raêng, AÁn Ñoä, Mieán Ñieän, Ca-limaêng-tan, Chaâu Uùc) Haø Noäi : 0,68 Haûi Phoøng : 0,67 Vinh : 0,74 Hueá : 0,74 Saøi Goøn : 0,87 Ngaøy NAÊM 1934- GIAÙP TUAÁT (1) Thaùng Gieâng AÂm Lòch TieátThöù Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Tö Thaùng Naêm AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch Chuû Nhaät 18 Thöù Ba 20 Thöù Saùu 19 Thöù Tö 21 Thöù Baûy 20 Thöù 22 Chuû 1 16 Thöù Hai 18 Thöù Naêm 16 Thöù Naêm 16 2 17 Thöù Ba 19 Thöù Saùu 17 Thöù Saùu 17 3 18 Thöù Tö 20 Thöù 18 Thöù 18 Thöù Hai Thöù Ba TieátThöù Thaùng Saùu AÂm Lòch TieátThöù TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu Baûy www.tuviglobal.com Baûy Naêm 4 19 Thöù Naêm 21 Chuû Nhaït 19 Chuû Nhaït 19 5 20 Thöù Saùu 22 Thöù Hai 20 Thöù Hai 20 6 21 Thöù Baûy 23 Thöù Ba 21 Thöù Ba 21 7 22 Chuû Nhaät 24 Thöù Tö 22 Thöù Tö 22 Thöù Baûy 24 8 23 25 Thöù Naêmäû 23 Thöù Naêmäû 23 Chuû Nhaät 25 9 24 26 Thöù Saùu 24 Thöù Saùu 24 Thöù Hai 26 10 25 Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Saùu Nhaät 21 Thöù Saùu 23 Thöù Hai 22 Thöù Baûy 24 Thöù Ba 25 Thöù Tö 26 Thöù Naêm 27 Thöù Saùu 28 Thöù Baûy 23 Chuû Nhaätû Thöù Hai Thöù Ba Thuù Tö ä 27 Thöù Baûy 25 Thöù Baûy 25 Thöù Ba 27 Û Thöù Naêm 29 Chuû Nhaät Û 11 26 Thöù Naêm 28 Chuû Nhaät 26 Chuû Nhaät 26 Thöù Tö 28 Thöù Saùu 30 Thöù Hai 12 27 Thöù Saùu 29 Thöù Hai 27 Thöù Hai 27 Thöù Naêm 29 Thöù Baûy 1 Thöù Ba 13 28 Thöù Baûy 30 Thöù Ba 28 Thöù Ba 28 Thöù Saùu 1 Chuû Nhaät 2 Thöù Tö 14 29 Chuû Nhaät 1 Thöù Tö 29 Thöù Tö 29 2 Thöù Hai 3 Thöù Naêm 15 1 Thöù Hai 2 Thöù Naêm 1 Thöù Naêm 1 Chuû Nhaät 3 Thöù Ba 4 Thöù Saùu 16 2 Thöù Ba 3 Thöù Saùu 2 Thöù Saùu 2 Thöù Hai 4 Thöù Tö 5 Thöù Baûy 17 3 Thöù Tö 4 Thöù Baûy 3 Thöù Baûy 3 Thöù Ba 5 Thöù Naêm 6 Chuû Nhaät 18 4 Thöù Naêm 5 Chuû Nhaät 4 Chuû Nhaät 4 Thöù Tö 6 Thöù Saùu 7 Thöù Hai 19 5 Thöù Saùu 6 Thöù Hai 5 Thöù Hai 5 Thöù Naêm 7 Thöù Baûy 8 Thöù Ba 20 6 Thöù Baûy 7 Thöù Ba 6 Thöù Ba 6 Thöù Saùu 8 Chuû Nhaät 9 Thöù Tö 21 7 Chuû Nhaät 8 Thöù Tö 7 Thöù Tö 7 Thöù Baûy 9 Thöù Hai 10 Thöù Naêm 22 8 Thöù Hai 9 Thöù Naêm 8 Thöù Naêm 8 Chuû Nhaät 10 Thöù Ba 11 Thöù Saùu 23 9 Thöù Ba 10 Thöù Sauù 9 Thöù Sauù 9 Thöù Hai 11 Thöù Tö 12 Thöù Baûy 24 10 Thöù Tö 11 Thöù Baûy 10 Thöù Baûy 10 Thöù Ba 12 Thöù Naêm 13 Chuû Nhaät 25 11 Thöù 12 Chuû 11 Chuû 11 Thöù Tö 13 Thöù Saùu 14 Thöù Hai Thöù Baûy TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu Naêm 26 12 27 13 28 14 29 www.tuviglobal.com Nhaät Thöù Saùu Nhaät 13 Thöù Hai 12 Thöù Hai 12 Thöù Naêm 14 14 Thöù Ba 13 Thöù Ba 13 Thöù Saùu 15 Chuû Nhaät 15 Thöù Tö 14 Thöù Tö 14 Thöù Baûy 15 Thöù Hai 16 Thöù Naêm 15 Thöù Naêm 15 30 16 Thöù Ba 17 Thöù Saùu 16 Thöù Saùu 31 17 Thöù Baûy Thöù Tö 18 Thöù Baûy 17 Thöù Baûy 15 Thöù Ba Chuû Nhaät 16 Thöù Tö 16 Thöù Hai 17 Thöù Naêm Chuû Nhaät 17 Thöù Ba 18 Thöù Saùu 16 Thöù Hai 18 19 17 Thöù Ba 19 Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Thöù Tö Thöù Naêm 20 14 thaùng 2, nhaät thöïc toaøn phaàn (Inñoãneâxia, Thaùi Bình Döông) Haø Noäi : 0,58 (*) Haûi Phoøng : 0,58 (*) Vinh : 0,63 (*) Hueá :0,69 (*) Saøi Goøn : 0,85 (*) (*) Ñoä lôùn vaøo luùc Maët Trôøi moïc. 30-31 thaùng 1 : nguyeät thöïc moät phaàn (*) Baét ñaàu : 23g03ph To nhaát : 23g42ph Ñoä lôùn : 0,12 Keát thuùc : 0g21ph NAÊM 1934- GIAÙP TUAÁT (2) Thaùng Taùm Thaùng Chín Thaùng Möôøi AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòch 1 20 Chuû Nhaät 21 Thöù Tö 23 Thöù Baûy 23 2 21 Thöù Hai 22 Thöù Naêm 24 Chuû Nhaät 3 22 Thöù Ba 23 Thöù Saùu 25 4 23 24 Thöù Baûy 5 24 25 Chuû Nhaät 6 25 Thöù Saùu 26 7 26 Thöù Baûy 27 8 27 Chuû Nhaät 28 9 28 Thöù 29 Ngaøy Thaùng Baûy Thöù Tö Thöù Naêm Tieát-Thöù Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Thaùng Moät Thaùng Chaïp AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch Thöù Hai 25 Thöù Naêm 25 24 Thöù Ba 26 Thöù Saùu 26 Thöù Hai 25 Thöù Tö 27 Thöù Baûy 27 Thöù Hai 26 Thöù Ba 26 Thöù Naêm 28 Chuû Nhaït 28 Thöù Ba 27 Thöù Tö 27 Thöù Saùu 29 Thöù Hai 29 Thöù Tö 28 Thöù Naêm 28 Thöù Baûy 30 Thöù Ba 30 Thöù Naêm 29 Thöù Saùu 29 Chuû Nhaät 1 Thöù Tö 1 Thöù Saùu 2 Thöù Naêmäû 2 Thöù Baûyä 3 Thöù 3 Chuû Nhaät TieátThöù 30 Thöù Baûyä 1 1 Chuû 2 TieátThöù Thöù Hai Thöù Ba TieátThöù Thöù Baûy Chuû Nhaät TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu Hai 10 29 Thöù Ba Naêmäû 1 Thöù Saùu www.tuviglobal.com Nhaät 2 Thöù Hai Saùu 3 Thöù Tö 4 Thöù Baûy 4 Thöù Hai Thöù Ba Û 11 30 Thöù Tö 2 Thöù Baûy 3 Thöù Ba 4 Thöù Naêm 5 Chuû Nhaät 5 12 1 Thöù Naêm 3 Chuû Nhaät 4 Thöù Tö 5 Thöù Saùu 6 Thöù Hai 6 Thöù Tö 13 2 Thöù Saùu 4 Thöù Hai 5 Thöù Naêm 6 Thöù Baûy 7 Thöù Ba 7 Thöù Naêm 14 3 Thöù Baûy 5 Thöù Ba 6 Thöù Saùu 7 Chuû Nhaät 8 Thöù Tö 8 Thöù Saùu 15 4 Chuû Nhaät 6 Thöù Tö 7 Thöù Baûy 8 Thöù Hai 9 Thöù Naêm 9 Thöù Baûy 16 5 Thöù Hai 7 Thöù Naêm 8 Chuû Nhaät 9 Thöù Ba 10 Thöù Saùu 10 Chuû Nhaät 17 6 Thöù Ba 8 Thöù Saùu 9 Thöù Hai 10 Thöù Tö 11 Thöù Baûy 11 Thöù Hai 18 7 Thöù Tö 9 10 Thöù Ba 11 Thöù Naêm 12 Chuû Nhaät 12 Thöù Ba 19 8 Thöù Naêm 10 11 Thöù Tö 12 Thöù Saùu 13 Thöù Hai 13 Thöù Tö 20 9 Thöù Saùu 11 Thöù Hai 12 Thöù Naêm 13 Thöù Baûy 14 Thöù Ba 14 Thöù Naêm 21 10 Thöù Baûy 12 Thöù Ba 13 14 Chuû Nhaät 15 Thöù Tö 15 Thöù Saùu 22 11 Chuû Nhaät 13 Thöù Tö 14 Thöù Baûy 15 Thöù Hai 16 Thöù Naêm 16 Thöù Baûy 23 12 Thöù Hai 14 Thöù Naêm 15 Chuû Nhaät 16 Thöù Ba 17 Thöù Sauù 17 Chuû Nhaät 24 13 Thöù Ba 15 Thöù Saùu 16 Thöù Hai 17 Thöù Tö 18 Thöù Baûy 18 Thöù Hai 25 14 Thöù Tö 16 17 Thöù Ba 18 Thöù Naêm 19 Chuû Nhaät 19 Thöù Ba 26 15 Thöù Naêm 17 Chuû Nhaät 18 Thöù Tö 19 Thöù Saùu 20 Thöù Hai 20 Thöù Tö 27 16 Thöù Saùu 18 Thöù Hai 19 Thöù Naêm 20 Thöù Baûy 21 Thöù Ba 21 Thöù Naêm 28 17 Thöù Baûy 19 Thöù Ba 20 Thöù Saùu 21 Chuû Nhaät 22 Thöù Tö 22 Thöù Saùu 29 18 Chuû Nhaät 20 Thöù Tö 21 22 Thöù Hai 23 Thöù Naêm 23 Thöù Baûy 30 19 Thöù Hai 21 Thöù Naêm 22 Thöù Baûy Chuû Nhaät 23 Thöù Ba 24 Thöù Saùu 24 Chuû Nhaät 31 20 Thöù Ba 22 Thöù Saùu 23 24 Thöù Tö 25 - 25 Thöù Hai Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Thöù Saùu Thöù Hai TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com 26 thaùng 7, nguyeät thöïc moät phaàn (*) Baét ñaàu : 17g54ph To nhaát : 19g19ph Ñoä lôùn : 0,56 Keát thuùc : 20g44ph 10 thaùng 8, nhaät thöïc hình khuyeân (Ñaïi Taây Döông, Chaâu Phi, AÁn Ñoä Döông) Ngaøy NAÊM 1935 – AÙT HÔÏI (1) 1 2 3 4 Thaùng Gieâng AÂm Lòch TieátThöù Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Tö Thaùng Naêm Thaùng Saùu AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòch Thöù Saùu 26 Thöù Saùu 28 Thöù Hai 29 TieátThöù 26 Thöù Ba 28 27 Thöù Tö 29 Thöù Baûy 27 Thöù Baûy 29 Thöù Ba 30 28 Thöù Naêm 30 Chuû Nhaät 28 Chuû Nhaät 30 Thöù Tö 1 29 Thöù Saùu 1 Thöù Hai 29 Thöù Hai 2 Thöù Naêm 2 5 1 Thöù Baûy 2 Thöù Ba 1 Thöù Ba 3 Thöù Saùu 3 6 2 Chuû Nhaätû 3 Thöù Tö 2 Thöù Tö 4 Thöù Baûy 4 7 3 Thöù Hai 4 Thöù Naêm 3 Thöù Naêm 5 Chuû Nhaät 5 8 4 Thöù Ba 5 Thöù Saùu 4 Thöù Saùu 6 Thöù Hai 6 9 5 Thuù Tö ä 6 Thöù Baûy 5 Thöù Baûy 7 Thöù Ba 7 10 6 Û Thöù Naêm 7 Chuû Nhaät 6 Chuû Nhaät 8 Thöù Tö 8 Tieát-Thöù Thöù Tö 1 Thöù Naêm 2 Tieát-Thöù Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Saùu 3 Thöù Hai Thöù Baûy 4 Thöù Ba Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu 5 Thöù Tö 6 Thöù Naêm 7 Thöù Saùu 8 Thöù Baûyä 9 Chuû Nhaät 10 Thöù Hai Thöù Ba Û 11 7 Thöù Saùu 8 Thöù Hai 7 Thöù Hai 9 Thöù Naêm 9 Thöù Baûy 11 12 8 Thöù Baûy 9 Thöù Ba 8 Thöù Ba 10 Thöù Saùu 10 Chuû Nhaät 12 Thöù Tö 13 9 Chuû Nhaät 10 Thöù Tö 9 Thöù Tö 11 Thöù Baûy 11 Thöù Hai 13 Thöù Naêm 14 10 Thöù Hai 11 Thöù Naêm 10 Thöù Naêm 12 Chuû Nhaät 12 Thöù Ba 14 Thöù Saùu 15 11 Thöù Ba 12 Thöù Saùu 11 Thöù Saùu 13 Thöù Hai 13 Thöù Tö 15 Thöù Baûy 16 12 Thöù 13 14 Thöù 14 Thöù Naêm 16 Chuû Nhaät Thöù 12 Thöù TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com Tö Baûy Baûy 14 Chuû Nhaät 13 Chuû Nhaät Ba 15 Thöù Tö 15 17 13 Thöù Naêm 18 14 Thöù Saùu 15 Thöù Hai 14 Thöù Hai 16 Thöù Naêm 16 19 15 Thöù Baûy 16 Thöù Ba 15 Thöù Ba 17 Thöù Saùu 17 20 16 Chuû Nhaät 17 Thöù Tö 16 Thöù Tö 18 Thöù Baûy 18 21 17 Thöù Hai 18 Thöù Naêm 17 Thöù Naêm 19 Chuû Nhaät 22 18 Thöù Ba 19 Thöù Saùu 18 Thöù Saùu 20 23 19 Thöù Tö 20 Thöù Baûy 19 Thöù Baûy 24 20 Thöù Naêm 21 Chuû Nhaät 20 25 21 Thöù Saùu 22 Thöù Hai 26 22 Thöù Baûy 23 27 23 Chuû Nhaät 28 24 29 25 30 26 31 27 17 Thöù Hai 18 Thöù Ba 19 Thöù Tö Thöù Hai 20 Thöù Naêm 19 Thöù Ba 21 Thöù Saùu Thöù Hai 20 Thöù Tö 22 Thöù Baûy 21 Thöù Ba 21 Thöù Naêm 23 Chuû Nhaät Chuû Nhaät 22 Thöù Tö 22 Thöù Saùu 24 Thöù Hai 21 Thöù Hai 23 Thöù Naêm 23 25 Thöù Ba Thöù Ba 22 Thöù Ba 24 Thöù Saùu 24 Chuû Nhaät 26 Thöù Tö 24 Thöù Tö 23 Thöù Tö 25 Thöù Baûy 25 Thöù Hai 27 Thöù Naêm Thöù Hai 25 Thöù Naêm 24 Thöù Naêm 26 Chuû Nhaät 26 Thöù Ba 28 Thöù Saùu Thöù Ba 26 Thöù Saùu 25 Thöù Saùu 27 Thöù Hai 27 Thöù Tö 29 Thöù Baûy Thöù Tö 27 26 Thöù Ba 28 Thöù Naêm 30 Chuû Nhaät 28 Thöù Baûy Chuû Nhaät 28 Thöù Naêm Thöù Baûy Chuû Nhaät 29 Thöù Saùu 31 Thöù Hai 27 29 Thöù Tö 4 5 thaùng 1, nhaät thöïc moät phaàn 19-20 thaùng 1, nguyeät thöïc toaøn phaàn (*) Baùt ñaàu : 21g03ph Toaøn phaàn : 22g08ph-23g32ph Keát thuùc : 0g37ph Thöù Saùu Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy thaùng 2, nhaät thöïc moät phaàn. Ngaøy NAÊM 1935 – AÙT HÔÏI (2) 1 Thaùng Baûy Thaùng Taùm Thaùng Chín Thaùng Möôøi Thaùng Moät Thaùng Chaïp AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch Tieát-Thöù 4 Chuû 4 6 Thöù 6 Chuû Nhaät Saùng TieátThöù Thöù 3 TieátThöù Thöù TieátThöù Thöù TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com (t) Hai Naêm 2 2 Thöù Ba 4 Thöù Saùu Nhaät Ba 5 Thöù Hai 5 Thöù Tö 3 3 Thöù Tö 5 Thöù Baûy 6 Thöù Ba 6 4 4 Thöù Naêm 6 Chuû Nhaït 7 Thöù Tö 5 5 Thöù Saùu 7 Thöù Hai 8 6 6 Thöù Baûy 8 Thöù Ba 7 7 Chuû Nhaät 9 8 8 Thöù Hai 9 9 10 10 Saùu 7 Thöù Baûy 7 Thöù Naêm 8 Chuû Nhaät 8 7 Thöù Saùu 9 Thöù Hai 9 Thöù Naêm 8 Thöù Baûy 10 Thöù Ba 10 9 Thöù Saùu 9 Chuû Nhaätû 11 Thöù Tö 11 Thöù Tö 10 Thöù Baûy 10 Thöù Hai 12 Thöù Naêm 12 Thöù Baûy 10 Thöù Naêmäû 11 Chuû Nhaät 11 Thöù Ba 13 Thöù Saùu 13 Chuû Nhaät Thöù Ba 11 Thöù Saùu 12 Thöù Hai 12 Thuù Tö ä 14 Thöù Baûy 14 Thöù Hai Thöù Tö 12 Thöù Baûy 13 Thöù Ba 13 Û Thöù Naêm 15 Chuû Nhaät 15 Thöù Ba Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Saùu Û 11 11 Thöù Naêm 13 Chuû Nhaät 14 Thöù Tö 14 Thöù Saùu 16 Thöù Hai 16 Thöù Tö 12 12 Thöù Saùu 14 Thöù Hai 15 Thöù Naêm 15 Thöù Baûy 17 Thöù Ba 17 Thöù Naêm 13 13 Thöù Baûy 15 Thöù Ba 16 Thöù Saùu 16 Chuû Nhaät 18 Thöù Tö 18 Thöù Saùu 14 14 Chuû Nhaät 16 Thöù Tö 17 Thöù Baûy 17 Thöù Hai 19 Thöù Naêm 19 15 15 Thöù Hai 17 Thöù Naêm 18 Chuû Nhaät 18 Thöù Ba 20 Thöù Saùu 20 16 16 Thöù Ba 18 Thöù Saùu 19 Thöù Hai 19 Thöù Tö 21 Thöù Baûy 21 Thöù Hai 17 17 Thöù Tö 19 Thöù Baûy 20 Thöù Ba 20 Thöù Naêm 22 Chuû Nhaät 22 Thöù Ba 18 18 Thöù Naêm 20 Chuû Nhaät 21 Thöù Tö 21 Thöù Saùu 23 Thöù Hai 23 Thöù Tö 19 19 Thöù Saùu 21 Thöù Hai 22 Thöù Naêm 22 Thöù Baûy 24 Thöù Ba 24 Thöù Naêm 20 20 Thöù Baûy 22 Thöù Ba 23 Thöù Saùu 23 Chuû Nhaät 25 Thöù Tö 25 Thöù Saùu 21 21 Chuû Nhaät 23 Thöù Tö 24 Thöù Baûy 24 Thöù Hai 26 Thöù Naêm 26 22 22 Thöù Hai 24 Thöù Naêm 25 Chuû Nhaät 25 Thöù Ba 27 Thöù Saùu 27 23 23 Thöù 25 Thöù 26 Thöù 26 Thöù 28 Thöù 28 Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Hai TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu Ba Sauù 26 Thöù Baûy www.tuviglobal.com Hai Tö 27 Thöù Ba 27 Thöù Naêm Baûy 29 Chuû Nhaät 29 Thöù Ba Thöù Saùu 30 Thöù Hai 30 Thöù Tö 24 24 Thöù Tö 25 25 Thöù Naêm 27 Chuû Nhaät 28 Thöù Tö 28 26 26 Thöù Saùu 28 Thöù Hai 29 Thöù Naêm 29 Thöù Baûy 1 Thöù Ba 1 Thöù Naêm 27 27 Thöù Baûy 29 Thöù Ba 30 Thöù Saùu 1 Chuû Nhaät 2 Thöù Tö 2 Thöù Saùu 28 28 Chuû Nhaät 30 Thöù Tö 1 Thöù Baûy 2 Thöù Hai 3 Thöù Naêm 3 Thöù Baûy 29 29 1 Chuû Nhaät Thöù Hai 3 Thöù Ba Thöù Tö 4 Thöù Saùu 4 Chuû Nhaät 1 Thöù Naêm Thöù Saùu 2 30 Thöù Hai Thöù Ba 5 5 Thöù Hai 31 2 Thöù Baûy 4 Thöù Ba 5 Thöù Baûy Chuû Nhaät 2 Thöù Tö 3 3 4 Thöù Naêm 6 Thöù Ba 6 30 thaùng 7, nhaät thöïc moät phaàn 26 thaùng 12, nhaät thöïc hình khuyeân (Nam baèng chaâu, AÁn Ñoä Döông) 1 thaùng 7, nhaät thöïc moät phaàn 16 thaùng 7, nguyeät thöïc toaøn phaàn Baét ñaàu : 10g08 ph Toaøn phaàn : 11g09ph-12g51ph Keát thuùc : 13g52ph Naêm 1936-Bính Tyù (1) TieátThöù Thaùng Hai TieátThöù AÂm Lòch Thaùng Saùu 7 Thöù Tö 9 Thöù Baûy 8 Chuû Nhaät 10 Thöù Tö 11 2 8 Thöù Naêm 10 Chuû Nhaät 9 Thöù Hai 11 Thöù Naêm 12 Thöù Baûy 13 Thöù Ba 3 9 Thöù Saùu 11 Thöù Hai 10 Thöù Ba 12 Thöù Saùu 13 Chuû Nhaät 14 Thöù Tö 4 10 Thöù Baûy 12 Thöù Ba 11 Thöù Tö 13 Thöù Baûy 14 Thöù Hai 15 Thöù Naêm 5 11 Chuû Nhaät 13 Thöù Tö 12 Thöù Naêm 14 Chuû Nhaät 15 Thöù Ba 16 Thöù Saùu 6 12 Thöù Hai 14 Thöù Naêm 13 Thöù Saùu 15 Thöù Hai 16 Thöù Tö 17 Thöù Baûy 7 13 Thöù Ba 15 Thöù Saùu 14 Thöù Baûy 16 Thöù Ba 17 Thöù Naêm 18 Chuû Nhaät 8 14 15 Chuû 17 18 Thöù 19 Thöù Thöù AÂm Lòch Thaùng Naê m 1 16 TieátThöù Thaùng Tö AÂm Lòch Thöù AÂm Lòch Thaùng Ba Ngaøy Thaùng Gieâng TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch Thöù Saùu 12 Thöù Hai Thöù TieátThöù TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com Tö Baûyä Nhaät 16 Thöù Hai 18 Thöù Naêmäû 17 Thöù Ba 19 Thöù Saùu 9 15 Thöù Naêmäû 17 Chuû Nhaät 10 16 Thöù Saùu 18 Thöù Hai Tö Saùu Hai 19 Thöù Baûy 20 Thöù Ba 20 Chuû Nhaät 21 Thöù Tö Û 11 17 Thöù Baûy 19 12 18 Chuû Nhaät 20 13 19 Thöù Hai 14 20 15 Thöù Ba 18 Thöù Tö 20 Thöù Baûy 21 Thöù Hai 22 Thöù Naêm Thöù Tö 19 Thöù Naêm 21 Chuû Nhaät 22 Thöù Ba 23 Thöù Saùu 21 Thöù Naêm 20 Thöù Saùu 22 Thöù Hai 23 Thöù Tö 24 Thöù Baûy Thöù Ba 22 Thöù Saùu 21 Thöù Baûy 23 Thöù Ba 24 Thöù Naêm 25 Chuû Nhaät 21 Thöù Tö 23 Thöù Baûy 22 Chuû Nhaät 24 Thöù Tö 25 Thöù Saùu 26 Thöù Hai 16 22 Thöù Naêm 24 Chuû Nhaät 23 Thöù Hai 25 Thöù Naêm 26 Thöù Baûy 27 Thöù Ba 17 23 Thöù Saùu 25 Thöù Hai 24 Thöù Ba 26 Thöù Saùu 27 Chuû Nhaät 28 Thöù Tö 18 24 Thöù Baûy 26 Thöù Ba 25 Thöù Tö 27 Thöù Baûy 28 Thöù Hai 29 Thöù Naêm 19 25 Chuû Nhaät 27 Thöù Tö 26 Thöù Naêm 28 Chuû Nhaät 29 Thöù Ba 1 Thöù Saùu 20 26 Thöù Hai 28 Thöù Naêm 27 Thöù Saùu 29 Thöù Hai 30 Thöù Tö 2 Thöù Baûy 21 27 Thöù Ba 29 Thöù Saùu 28 Thöù Baûy 1 Thöù Ba 1 Thöù Naêm 3 Chuû Nhaät 22 28 Thöù Tö 30 Thöù Baûy 29 Chuû Nhaät 2 Thöù Tö 2 Thöù Saùu 4 Thöù Hai 23 29 Thöù Naêm 1 Chuû Nhaät 1 Thöù Hai 3 Thöù Naêm 3 Thöù Baûy 5 Thöù Ba 24 1 Thöù Saùu 2 Thöù Hai 2 Thöù Ba 4 Thöù Saùu 4 Chuû Nhaät 6 Thöù Tö 25 2 Thöù Baûy 3 Thöù Ba 3 Thöù Tö 5 Thöù Baûy 5 Thöù Hai 7 Thöù Naêm 26 3 Chuû Nhaät 4 Thöù Tö 4 Thöù Naêm 6 Chuû Nhaät 6 Thöù Ba 8 Thöù Saùu 27 4 Thöù Hai 5 Thöù Naêm 5 Thöù Saùu 7 Thöù Hai 7 Thöù Tö 9 Thöù Baûy 28 5 Thöù Ba 6 Thöù Saùu 6 Thöù Baûy 8 Thöù Ba 8 Thöù Naêm 10 Chuû Nhaät 29 6 Thöù Tö 7 7 Chuû Nhaät 9 Thöù Tö 9 Thöù Saùu 11 Thöù Hai 30 7 Thöù Naêm 8 Thöù Baûy Chuû Nhaät 8 Thöù Hai 10 Thöù Naêm 10 Thöù Baûy 12 Thöù Ba TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu Nhaät 31 8 Thöù Saùu 9 Thöù Hai www.tuviglobal.com Hai 9 Thöù Ba 11 Thöù Saùu 11 Baûy Chuû Nhaät Ba 13 Thöù Tö 19 thaùng 8, nhaät thöïc toaøn phaàn (Baùn ñaûo Baên cang, Lieân Xoâ, Trung Quoác, Thaùi Bình Döông) Ñoàng vaên (Haø Giang) : 0,02 8-9 thaùng 1, nguyeät thöïc toaøn phaàn(*) Baét ñaàu : 23g33ph Toaøn phaàn : 0g59ph-1g27ph Keát thuùc : 2g53ph Naêm 1936-Bính Tyù (2) TieátThöù THAÙNG TAÙM AÂm TieátLòch Thöù THAÙNG CHÍN AÂm TieátLòch Thöù THAÙNG MÖÔØI AÂm Tieát-Thöù Lòch THAÙNG MOÄT THAÙNG CHAÏP AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch Chuû Nhaät 18 Thöù Ba 19 Thöù Tö 20 Thöù Naêm 21 Thöù Saùu 22 Thöù Baûy Ngaøy THAÙNG BAÛY AÂm Lòch 1 13 Thöù Tö 15 Thöù Baûy 16 Thöù Ba 16 Thöù Naêm 18 2 14 Thöù Naêm 16 Chuû Nhaät 17 Thöù Tö 17 Thöù Saùu 19 3 15 Thöù Saùu 17 Thöù Hai 18 Thöù Naêm 18 Thöù Baûy 20 4 16 Thöù Baûy 18 Thöù Ba 19 Thöù Saùu 19 5 17 Chuû Nhaät 19 Thöù Tö 20 Thöù Baûy 20 6 18 20 Thöù Naêm 21 7 19 21 Thöù Saùu 22 8 20 9 21 10 22 11 23 12 Thöù Hai Thöù Ba Chuû Nhaätû Thöù Hai 21 22 Chuû Nhaït Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö 22 23 Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Saùu 23 24 Thöù Baûy 24 25 Chuû Nhaät 25 26 Thöù Hai 26 Chuû Nhaätû Thöù Hai 22 Thöù Baûyä 23 23 Chuû Nhaät 24 24 Thöù Hai 25 Û Thöù Naêm 25 Thöù Baûy 27 Thöù Ba 27 Thöù Baûy 25 Thöù Ba 26 Thöù Saùu 26 Chuû Nhaät 28 Thöù Tö 28 Thöù Saùu 24 Chuû Nhaät 26 27 Thöù Baûy 27 Thöù Hai 29 Thöù Naêm 29 Thöù Baûy 13 25 Thöù Hai 27 Thöù Naêm 28 Chuû Nhaät 28 Thöù Ba 30 Thöù Saùu 30 Chuû Nhaät 14 26 Thöù Ba 28 Thöù Saùu 29 Thöù Hai 29 Thöù Tö 1 1 Thöù Hai 15 27 Thöù Tö 29 Thöù 30 Thöù Ba Thöù Naêm 2 2 Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu Thöù Tö Thöù Ba Thuù Tö ä 23 24 Thöù Naêmäû 21 Thöù Hai Tieát-Thöù Thöù Saùu Thöù Baûy Chuû Thöù Ba Thuù Tö ä Û Thöù Naêm TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com Baûy Nhaät 16 28 Thöù Naêm 17 29 Thöù Saùu 18 1 19 2 Chuû Nhaät 3 Thöù Tö 4 20 3 Thöù Hai 4 Thöù Naêm 5 21 4 Thöù Ba 5 22 5 Thöù Tö 6 23 6 Thöù Naêm 24 7 Thöù Saùu 25 8 26 9 27 Thöù Baûy 30 Chuû Nhaät 1 Thöù Tö 2 Baûy (ñ) Thöù Hai 2 Thöù Naêm 3 2 Thöù Ba 3 Thöù Saùu 4 Thöù Baûy 5 3 Thöù Hai 3 Thöù Tö 4 Thöù Ba 4 Thöù Naêm 5 Thöù Tö 5 Thöù Saùu Thöù Hai 6 Thöù Naêm 6 6 Thöù Ba 7 Thöù Saùu 7 Thöù Baûy Chuû Nhaät 6 Thöù Hai 7 Thöù Tö 8 Thöù Baûy 7 Thöù Ba 8 Thöù Naêm 9 7 Chuû Nhaät 8 Thöù Tö 9 Thöù Sauù 8 Thöù Hai 9 Thöù Naêm 10 9 Thöù Ba 10 Thöù Saùu 11 Chuû Nhaät 10 Thöù Tö 11 Thöù Baûy 12 10 Thöù Hai 11 Thöù Naêm 12 Chuû Nhaät 28 11 Thöù Ba 12 Thöù Saùu 13 29 12 Thöù Tö 13 30 13 Thöù Naêm 14 Thöù Baûy Chuû Nhaät 31 14 Thöù Hai Thöù Baûy Thöù Saùu Thöù Saùu Chuû Nhaät Thöù Saùu 15 Thöù Baûy Chuû Nhaät 8 Thöù Hai Chuû Nhaät 9 Thöù Ba 10 Thöù Hai 10 Thöù Tö 11 Thöù Ba 11 Thöù Naêm 12 Thöù Tö 12 Thöù Saùu Thöù Hai 13 Thöù Naêm 13 13 Thöù Ba 14 Thöù Saùu 14 14 Thöù Tö 15 Thöù Baûy 15 Thöù Hai 14 Thöù Hai Thöù Ba 15 Thöù Naêm 16 Chuû Nhaät 16 Thöù Ba 15 Thöù Tö 16 Thöù Saùu 17 Thöù Hai 17 Thöù Tö 16 - 17 Thöù Baûy 18 - 18 Thöù Naêm 4-5 thaùng 7, nguyeät thöïc moät phaàn(*) Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy Thöù Baûy Chuû Nhaät 14 thaùng 12, nhaät thöïc hình khuyeân ( Thaùi Bình Döông) Ngaøy NAÊM 1937- ÑINH SÖÛU (1) Thaùng Gieâng Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Tö Thaùng Naêm Thaùng Saùu AÂm Lòch AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch 20 Thöù Hai 19 Thöù Hai 20 Thöù Naêm 21 Thöù Baûy 23 Thöù Ba Thöù 20 Thöù 21 Thöù 22 Chuû 24 Thöù Tö 1 19 2 20 Tieát-Thöù Thöù Saùu Thöù Baûy 21 TieátThöù Tieát-Thöù TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com Ba Ba Saùu Nhaät 22 Thöù Tö 21 Thöù Tö 22 Thöù Baûy 23 Thöù Hai 25 Thöù Ba 26 Thöù Saùu Thöù Baûy 3 21 Chuû Nhaät 4 22 Thöù Hai 23 Thöù Naêm 22 Thöù Naêm 23 Chuû Nhaït 24 5 23 Thöù Ba 24 Thöù Saùu 23 Thöù Saùu 24 Thöù Hai 25 Thöù Tö 27 6 24 Thöù Tö 25 Thöù Baûy 24 Thöù Baûy 25 Thöù Ba 26 Thöù Naêm 28 7 25 Thöù Naêm 26 Chuû Nhaät 25 Chuû Nhaät 26 Thöù Tö 27 Thöù Saùu 29 8 26 Thöù Saùu 27 Thöù Hai 26 Thöù Hai 27 Thöù Naêmäû 28 Thöù Baûyä 30 9 27 Thöù Baûy 28 Thöù Ba 27 Thöù Ba 28 Thöù Saùu 29 Chuû Nhaät 1 10 28 Chuû Nhaät 29 Thöù Tö 28 Thöù Tö 29 Thöù Baûy Tö (ñ) Thöù Hai 2 Thöù Ba 3 Thöù Saùu Û Thöù Naêm Chuû Nhaätû Thöù Hai Thöù Ba Thuù Tö ä Û Thöù Naêm Û 11 29 Thöù Hai 1 Thöù Naêm 29 Thöù Naêm 1 Chuû Nhaät 2 12 30 Thöù Ba 2 Thöù Saùu 30 Thöù Saùu 2 Thöù Hai 3 Thöù Tö 4 Thöù Baûy 13 1 Thöù Tö 3 Thöù Baûy 1 Thöù Baûy 3 Thöù Ba 4 Thöù Naêm 5 Chuû Nhaät 14 2 Thöù Naêm 4 Chuû Nhaät 2 Chuû Nhaät 4 Thöù Tö 5 Thöù Saùu 6 Thöù Hai 15 3 Thöù Saùu 5 Thöù Hai 3 Thöù Hai 5 Thöù Naêm 6 Thöù Baûy 7 Thöù Ba 16 4 Thöù Baûy 6 Thöù Ba 4 Thöù Ba 6 Thöù Saùu 7 Chuû Nhaät 8 Thöù Tö 17 5 Chuû Nhaät 7 Thöù Tö 5 Thöù Tö 7 Thöù Baûy 8 Thöù Hai 9 Thöù Naêm 18 6 Thöù Hai 8 Thöù Naêm 6 Thöù Naêm 8 Chuû Nhaät 9 Thöù Ba 10 Thöù Saùu 19 7 Thöù Ba 9 Thöù Saùu 7 Thöù Saùu 9 Thöù Hai 10 Thöù Tö 11 20 8 Thöù Tö 10 Thöù Baûy 8 Thöù Baûy 10 Thöù Ba 11 Thöù Naêm 12 21 9 Thöù Naêm 11 Chuû Nhaät 9 Chuû Nhaät 11 Thöù Tö 12 Thöù Saùu 13 Thöù Hai 22 10 Thöù Saùu 12 Thöù Hai 10 Thöù Hai 12 Thöù Naêm 13 Thöù Baûy 14 Thöù Ba 23 11 Thöù Baûy 13 Thöù Ba 11 Thöù Ba 13 Thöù Sauù 14 Chuû Nhaät 15 Thöù Tö 24 12 Chuû Nhaät 14 Thöù 12 Thöù 14 15 Thöù 16 Thöù Naêm Thöù Thöù Baûy Chuû Nhaät TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com Tö Tö Baûy 15 Thöù Naêm 13 Thöù Naêm 15 Chuû Nhaät Hai 16 Thöù Ba 17 Thöù Saùu 14 Thöù Saùu 16 Thöù Hai 17 Thöù Tö 18 25 13 Thöù Hai 26 14 Thöù Ba 16 27 15 Thöù Tö 17 Thöù Baûy 15 Thöù Baûy 17 Thöù Ba 18 Thöù Naêm 19 28 16 Thöù Naêm 18 Chuû Nhaät 16 Chuû Nhaät 18 Thöù Tö 19 Thöù Saùu 20 Thöù Hai 29 17 Thöù Saùu 19 Thöù Hai 17 Thöù Hai 19 Thöù Naêm 20 21 Thöù Ba 30 18 Thöù Baûy - Thöù Ba 18 Thöù Ba 20 Thöù Saùu 21 Thöù Baûy Chuû Nhaät 31 19 Chuû Nhaät - Thöù Hai - Thöù Tö Thöù Tö 19 21 Thöù Baûy 22 Thöù Saùu Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Tö 22 Thöù Naêm thaùng 6, nhaät thöïc toaøn phaàn(Thaùi Bình Döông, Taây Nam Chaâu Myõ) NAÊM 1937- ÑINH SÖÛU (2) Thaùng Taùm Thaùng Chín Thaùng Möôøi Thaùng Moät Thaùng Chaïp AÂm Lòch Tieát-Thöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch Tieát-Thöù AÂm Lòch Tieát-Thöù 1 23 Thöù Naêm 25 Chuû Nhaät 27 Thöù Tö 27 Thöù Saùu 29 Thöù Hai 29 Thöù Tö 2 24 Thöù Saùu 26 Thöù Hai Thöù Naêm 3 25 Thöù Baûy 27 4 26 5 27 6 28 7 29 8 Saùu (t0 9 2 Thöù Saùu 10 3 Thöù Baûy Ngaøy Thaùng Baûy Chuû Nhaït Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö ThöùNaêmäû 28 29 Baûy (ñ) 2 Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêm Thöù Saùu 28 Thöù Naêm 28 Thöù Baûy 30 Thöù Ba 30 29 Thöù Saùu 29 Chuû Nhaät Möôøi Thöù Tö Moät Thöù Saùu 30 Thöù Baûy Chín (ñ) 2 Thöù Hai 2 Thöù Naêm 2 Thöù Baûy Thöù Ba 3 Thöù Saùu 3 3 Thöù Tö 4 Thöù Baûy 4 4 Thöù Naêm 5 5 Thöù Saùu 6 6 Thöù Baûy 7 7 Chuû Nhaät 8 Taùm (t) 2 Thöù Baûy 3 3 Chuû Nhaät 4 4 Thöù Hai 5 5 Thöù Ba 6 Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö 5 6 7 8 Chuû Nhaät Thöù Hai Thöù Ba Thöù Tö Thöù Naêmäû Thöù Saùu Û 11 4 Chuû Nhaät 6 Thöù Tö 7 Thöù Baûy 8 Thöù Hai 9 Thöù Naêm 9 Thöù Baûy TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu 12 5 Thöù Hai 7 Thöù Naêm 13 6 Thöù Ba 8 Thöù Saùu 14 7 Thöù Tö 9 15 8 Thöù Naêm 10 Chuû Nhaät 16 9 Thöù Saùu 11 Thöù Hai 17 10 12 18 11 Chuû Nhaät 19 12 Thöù Hai 20 13 21 www.tuviglobal.com 8 Chuû Nhaät 9 Thöù Ba 10 Thöù Saùu 10 Chuû Nhaät 9 Thöù Hai 10 Thöù Tö 11 Thöù Baûy 11 Thöù Hai 10 Thöù Ba 11 Thöù Naêm 12 Chuû Nhaät 12 Thöù Ba 11 Thöù Tö 12 Thöù Saùu 13 Thöù Hai 13 Thöù Tö 12 Thöù Naêm 13 Thöù Baûy 14 Thöù Ba 14 Thöù Naêm Thöù Ba 13 Thöù Saùu 14 Chuû Nhaät 15 Thöù Tö 15 Thöù Saùu 13 Thöù Tö 14 Thöù Baûy 15 Thöù Hai 16 Thöù Naêm 16 14 Thöù Naêm 15 Chuû Nhaät 16 Thöù Ba 17 Thöù Saùu 17 Thöù Ba 15 Thöù Saùu 16 Thöù Hai 17 Thöù Tö 18 Thöù Baûy 18 Thöù Hai 14 Thöù Tö 16 17 Thöù Ba 18 Thöù Naêm 19 Chuû Nhaät 19 Thöù Ba 22 15 Thöù Naêm 17 Chuû Nhaät 18 Thöù Tö 19 Thöù Saùu 20 Thöù Hai 20 Thöù Tö 23 16 Thöù Sauù 18 Thöù Hai 19 Thöù Naêm 20 Thöù Baûy 21 Thöù Ba 21 Thöù Naêm 24 17 19 Thöù Ba 20 Thöù Saùu 21 Chuû Nhaät 22 Thöù Tö 22 Thöù Saùu 25 18 Chuû Nhaät 20 Thöù Tö 21 Thöù Baûy 22 Thöù Hai 23 Thöù Naêm 23 26 19 Thöù Hai 21 Thöù Naêm 22 23 Thöù Ba 24 Thöù Saùu 24 Chuû Nhaät 27 20 Thöù Ba 22 Thöù Saùu 23 Chuû Nhaät Thöù Hai 24 Thöù Tö 25 25 Thöù Hai 28 21 Thöù Tö 23 Thöù Baûy 24 Thöù Ba 25 Thöù Naêm 26 26 Thöù Ba 29 22 Thöù Naêm 24 Chuû Nhaät 25 Thöù Tö 26 Thöù Saùu 27 Thöù Hai 27 Thöù Tö 30 23 Thöù Saùu 25 Thöù Hai 26 Thöù Naêm 27 28 Thöù Ba 28 Thöù Naêm 31 24 Thöù Baûy 26 27 Thöù Saùu 28 Thöù Baûy Chuû Nhaät 29 Thöù Saùu Thöù Baûy Thöù Baûy Thöù Baûy Thöù Baûy - Thöù Baûy Chuû Nhaät - 29 Thöù Baûy Chuû Nhaät Thöù Baûy 3 thaùng 12, nhaät thöïc hình khuyeân (Thaùi Bình Döông) 18 thaùng 11, nguyeät thöïc moät phaàn Baét ñaàu : 14g40ph To nhaát : 15g22ph Keát thuùc : 16g04ph Ngaøy NAÊM 1938- MAÄU DAÀN (1) 1 Thaùng Gieâng Thaùng Hai Thaùng Ba Thaùng Tö Thaùng Naêm Thaùng Saùu AÂm Lòch AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch TieátThöù AÂm Lòch AÂm Lòch AÂm Lòch TieátThöù 2 Thöù Ba Thöù Ba 1 4 Thöù Tö 30 TieátThöù Thöù Baûy 30 TieátThöù Thöù Saùu 2 Tieát-Thöù Chuû Nhaät
- Xem thêm -