Tài liệu Tử vi chỉ nam phần 2

  • Số trang: 123 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 731 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Tử vi chỉ nam_Phần 2
TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com Tieáp theo phaàn I PHAÀN II CAM VUÕ : PHAÀN PHUÏ LUÏC HOÏC PHAÙI THIEÂN LÖÔNG HOÄI VIEÂN HOÄI NGHIEÂN CÖÙU TÖÛ VI VAØ LYÙ SOÁ AÙ ÑOÂNG TAÏI HOA KYØ Xaùc ñònh yeáu toá thaønh laäp laù soá töû vi Töû vi laø moät khoa hoïc ruùt ra töø moät phaàn tinh hoa cuûa Dòch lyù ñeå noùi ñeán con ngöôøi moät caùch toaøn theå trong hieän taïi cuûa cuoäc ñôøi. Phaùt xuaát töø neàn vaên minh Trung Hoa, do ñoù caùc yeáu toá ñeàu phaûi laáy AÂm Lòch laøm chuaån. Caùc yeáu toá laäp thaønh moät laù soá töû vi hoaøn haûo baét buoäc phaûi hoäi ñuû boán ñieàu kieän : 1. Naêm Sanh 2. Thaùng Sinh 3. Ngaøy Sinh 4. Giôø Sinh Thöïc ra boán ñieàu kieän treân ñeàu quan troïng nhö nhau nghóa laø khoâng theå thieáu moät . Tuy nhieân treân thöïc teá yeáu toá giôø sinh ñaõ trôû thaønh moái öu tö khoâng nhoû cho caùc nhaø nghieân cöùu töû vi, nhieàu khi baâng khuaâng töï thaàm hoûi khoâng bieát mình ñoaùn sai hay giôø sai. Thöông thì ôû hai laù soá coù cuøng naêm thaùng ngaøy sinh nhöng khaùc giôø sinh, seõ coù nhieàu dò bieät coù theå nhaân dieän ra ngay ñöôïc; nhöng ñoâi khi vaãn coù nhöõng caëp laù soá gioáng nhau ñeán 8/10 khieán ngöôøi giaûi ñoaùn phaân vaân khoâng bieát choïn giôø naøo, vì ôû caû hai laù soá ñeàu thaáy coù nhieàu ñieåm gioáng döõ kieän cuûa ngöôøi muoán xem ñöa ra. Sôû dó coù söï thieáu chính xaùc, sai laïc veà giôø sinh laø bôûi nhöõng lyù do sau 1. Trong nhöõng thôøi tröôùc vieäc caên cöù theo ñoàng hoà chöa ñöôïc chính xaùc, nhaát laø ôû nhöõng nôi xa tænh thaønh thì chæ hay aùng chöøng. Coù theå coù nhöõng ñoàng hoà chaïy sai laïc caû nöûa giôø laø thöôøng. 2. Coù nhöng noùi sinh khoâng phaûi laø nhaø thöông neân coù khi sinh xong, taém röûa, ñôïi ñeán luùc an-vò ra chaøo ñôøi ñaõ bò sai laïc. Maø khi lôùn leân vaãn caên cöù theo giôø cuûa khai sinh neân cöù ñinh ninh raèng ñuùng. 3. Luùc maët trôøi buoåi tröa ñöùng boùng, laø chính ngoï, töùc laø 12 giôø tröa, nhöng yeáu toá naøy khoâng ñöôïc aùp duïng chính xaùc vì ta duøng ñoàng hoà cuûa lòch Taây Phöông, laø giôø maùy moùc vaø coá ñònh. Trong khi aâm lòch laïi caên cöù vaøo giôø ñòa chí töùc laø 12 chi, theo khí tieát haøng naêm thay ñoåi maø ôû giôø. AÂm lòch, tuy chính ngoï laø luùc maët trôøi buoåi tröa ñöùng boùng nhöng ñoàng hoà luùc aáy khoâng chæ ñuùng 12 giôø tröa maø coù theå hôn hay keùm. Nhö theá laø coù söï sai laïc roài. 4. Keå töø naêm 1943 ñeán nay ôû Vieät Nam coù nhieàu laàn thay ñoåi giôø; neân vieäc ñoåi giôø töø giôø ñoàng hoà sang giôø töû vi laïi gaëp nhieàu khoù khaên. Nhaát laø ôû thôøi ñieåm ñaàu cuûa leänh ñoåi giôø maø caùc ñòa phöông xa chöa kòp aùp duïng , nghóa TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com laø boä maùy thoâng tin ngaøy nay neân vieäc aùp duïng ôû ngaøy thôøi gian ñaàu chöa ñöôïc thoáng nhaát . Sau ñaây laø caùc giai ñoaïn ñoåi giôø ôû Vieät Nam : Vì Vieät Nam vaø toaøn theå Ñoâng Döông naèm trong muùi giôø thöù 7. Muùi giôø chuaån laø muùi giôø Greenwich soá 0. Tính theo söï phaân chia cuûa theá giôùi. Nhö vaäy khi chuyeån sang giôø töû vi ñöôïc aán ñònh nhö sau : Töø 11 giôø ñeâm ngaøy hoâm tröôùc ñeán 1 giôø saùng ngaøy hoâm sau keå laø giôø tyù. Ñaây laø quy ñònh caên baûn. Caùc laàn thay ñoåi : 1. Töø 1/1/1943 töùc laø 25 thaùng 11 naêm nhaâm ngoï ñeán 31/3/1945 töùc laø 18 thaùng 2 naêm Aát Daäu. Ñoàng hoà ñöôïc vaën leân 1 tieáng . Nghò ñònh soá ngaøy 23 thaùng 12 naêm 1942 JOIC trang 3749. Giôø töû vi :töø 10g-12g ñeâm cuøng ngaøy laø giôø tyù cuûa ngaøy hoâm sau. Töø 10-12 giôø tröa laø giôø Ngoï. 2. Töø 1/4/1945 töùc laø : 19-2 naêm Aát Daäu Ñeán 31-3-1947 töùc laø 11 thaùng 3 naêm Ñinh Hôïi Ñoàng hoà laïi vaën theâm 1 tieáng theo giôø Nhaät Baûn. Nghò ñònh ngaøy 29-3-1945 JOIC trang 4 do TSUKAMOTO kyù Giôø Töû Vi laø: Töø 9g ñeán 12g ñeâm cuõng laø ngaøy laø giôø tyù cuûa ngaøy hoâm sau. Töø 9giôø –11 giôø tröa laïi laø giôø ngoï. 3. Töø 1-4 naêm 1974 töùc laø 12 thaùng 3 naêm Ñinh Hôïi. Ñeán 30 thaùng 6 naêm 1955 töùc laø 11 thaùng 5 naêm Aát Muøi. Giôø Greenwich coäng 8 tieáng. Nghi ñònh ngaøy 28 thaùng 3 naêm 1947 JOIC trang 591 ño Valluy ky ( giôø thôøi ñaïo 7 coäng 11) Ñoåi sang giôø töû vi töø 10 ñeán 12 giôø ñeâm laø giôø tyù vaø töø 10 ñeán 12 giôø tröa laø giôø Ngoï. 4. Töø ngaøy 1-7-55 töùc laø 12 thaùng 5 naêm Aát Muøi ñeán ngaøy 31-12 –1959 töùc 2-12 naêm Kyû Hôïi Theo giôø thôøi ñaïo 7. Duï soá 46 ngaøy 25-6-1955 (CAVN trang 1781) aùp duïng keå töø 1 giôø saùng ñeâm 30-6 raïng 1-7-1955 taïi mieàn Nam vó tuyeán 17 do Ngoâ Ñình Dieäm kyù. Giôø Töû Vi trôû laïi caên baûn laø töø 11-1 giôø saùng hoâm sau laø giôø tyù vaø töø 11-1 giôø tröa laø giôø ngoï. 5. Töø ngaøy 1-1-1960 töùc 2-12 naêm Kyû Hôïi ñeán ngaøy 19-5-1975 töùc 9-3 naêm Aát Maõo ñoàng hoà vaën leân moät tieáng. Do saéc leänh soù 362?TTA ngaøy 30-12-1979 (CNVNCH trang 162 raïng 1-11960 taïi Mieàn Nam vó tuyeán 17. Giôø töû vi : 10-12 giôø ñeâm laø giôø tyù cuûa ngaøy hoâm sau va töø 10-12 giôø tröa laø giôø ngoï. TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com 6. Töø sau 19-5-1975 cho ñeán nay ôû Vieät Nam theo giôø cuûa thôøi ñaïo 7 aùp duïng treân toaøn coõi giôø töû vi laø töø 11-1 giôø saùng laø giôø Tyù ; giôø töû vi laø töø 11-1 giôø tröa laø giôø Ngoï. 7. Tuy nhieân neáu nghieân cöùu cho kyõ treân ñòa theá nöôùc Vieät Nam vôùi muùi giôø ôû thôøi ñaïo. Thì chia ñoâi theo chieàu doïc veà phía taây laïi chöa ñeán ñuùng thôøi ñaïo 7 vaø veà phía ñoâng laïi ngaû veà thôøi ñaïo 8, caû hai ñeàu coù theå cheânh leäch hoaëc leân xuoáng ñoái vôùi thôøi ñaïo 7 soá phuùt. Bôûi theá neân vieäc ñoåi sang giôø aâm lòch töùc laø giôø töû vi chöa ñöôïc tuyeät ñoái laém. Do nhöõng phöùc taïp veà söï thay ñoåi vaø cheânh leäch cuûa vieäc ñoåi giôø ñoàng hoà sang giôø töû vi cho neân caàn phaûi coù nhöõng phöông phaùp ñeå ñònh laïi giôø sinh moät caùch chính xaùc, vì neáu sai giôø thì khoâng theå naøo ñuùng töû vi ñöôïc. Coù ba caùch ñeå xaùc ñònh giôø sinh treân moät laù soá : 1. Duøng xoaùy treân ñaàu : Xin ñöôïc pheùp cheùp laïi phaàn caùch xem giôø sinh ñuùng hay sai cuûa cuï Song-An trang soá 14. a. Giôø sinh Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu laø töù vöôïng thì ra ngöûa treân ñaàu coù moät xoaùy leäch sang beân Taû (traùi ) daùng ngöôøi söông söông taàm thöôùc tính tröïc deã nuoâi. b. Sinh giôø Daàn, Thaân , Tî, Hôïi, laø töù sinh thì ra nghieâng cuõng moät xoaùy nhöng leäch veà höu (phaûi) ngöôøi thanh cao, traéng treûo xaùo quyeät hay noùi deã nuoâi. c. Sinh giôø Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi laø Töù Moä thì ra saáp hai xoay, beùo, ñen, maét saùng quaéc vaø gan goùc nhöng khoù nuoâi. 2. Caên cöù vaøo sao : Caên cöù vaøo tính chaát caùc sao thuû chieáu meänh vaø cung Aùch, xem tính tình, voùc daùng khaû naêng : thuoäc vaên ñoaøn, voõ caùch, thöông gia, caùc daáu veát trong ngöôøi, beänh taät vaø nhaát laø caùc yeáu toá xaûy ra trong quaù khöù. Tìm ngoâi thöù trong gia ñình. Thí duï : ngöôøi coù töû vi cö Baøo thì ngöôøi aáy laø con thöù, coù khoâi vieät laø tröôûng nam, coù quyeàn, Töôùng Aán cuõng laø tröôøng…….. Cung Aùch coù Tueá Hö laø coù beänh veà raêng, coù Thieân Ñoàng laø veà bao töû…… Ñaïi ñeå laø nhö vaäy, Caùc yeáu toá naøy trong saùch coù trình baøy ñaày ñuû caû . Ñaëc bieät laø phaàn hình daùng tính neát töøng ngöôøi tuøy sao Thuû Meänh ôû trang 123 vaø caùc sao ôû cung Giaûi Aùch trang 117. 3. Kinh Nghieäm cuï Thieân Löông : Caùch thöù ba laø do kinh nghieäm cuï Thieân Löông ñaõ phoå bieán vaø ñöôïc nhieàu caùc nhaø nghieân cöùu töû vi cho laø deã vaø thöïc teá . Cuõng vôùi caùch duøng sao nhöng phaûi ñeå yù ñeán hai ñieåm chính sau : A. Cung Meänh ôû theá nhi hôïp sinh xuaát hay sinh nhaäp. TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com Nguyeân taéc naøy ñöôïc trình baøy ôû phaàn thöù 7 muïc nguyeân taéc giai ñoaïn laù soá Töû vi, xin nhaéc laïi caùch toùm taét. 1. Neáu ôû theá sinh nhaäp : töùc laø cung meänh ñöôïc ôû 1 trong 6 cung döông : Tyù, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân, Tuaát. Töùc laø luoân luoân ñöôïc cung nhò hôïp sinh nhaäp cho mình. Ñaëc tính laø : coù baùn tính kyõ löôõng, caån thaän, kyõ caøng, chi duøng ñuùng choác…… 2. Neáu ôû theá sinh xuaát : töùc laø cung an meänh ñöôïc ôû 1 trong 6 vò trí cung AÂm : Hôïi, Maõo, Muøi, Tî, Daäu, Söûu. Töùc laø luoân luoân sinh xuaát cho cuøng nhò hôïp vôùi mình. Ñaëc tính laø : coù baûn tính roäng raõi, phoùng khoaùng, deã daõi, coù theå gaàn nhö sao cuõng ñöôïc mieãn ñöôïc vieäc thì thoâi, ñeå tha thöù ……….. B. Phaân bieät tröôûng, thöû (thöù baäc trong gia ñình). a. Aùp duïng cho nam phaùi : 1. Ngöôøi döông nam, sinh giôø döông,???? Ñoùng cung döông töùc laø tröôûng nam. Thí duï : Tuoåi canh Daàn laø döông nam sinh ngaøy 3 thaùng 9 giôø Thaân laø giôø Döông, meänh ñoùng cung daàn cuõng laø cung döông, cung Daàn ñöôïc cung Hôïi nhò hôïp vaø sinh nhaäp. Cho neân ngöôøi naøy laø tröôûng nam trong gia ñình vaø coù baûn tính kyõ löôõng, caån thaän, noùi caùch khaùc khoâng phaûi thuoäc loaïi ngöôøi deã daõi. 2.Ngöôøi döông sinh giôø aâm meänh ñoùng cung döông la tröôøng nam. Thí duï : Canh Tyù thaùng 12 giôø hoäi. Meänh laäp taïi Ty. Tuy giôø Hôïi laø AÂm, nhöng canh tyù laø döông, meänh laäp ôû Tyù laø döông, Tyù laø cung sinh nhaäp. Neân ôû ngöôøi naøy cuõng coù nhöõng ñaëc tính cuûa tröôøng hôïp treân. 3. Ngöôøi döông sinh giôø döông meänh ngoài cung aâm laø con thöù ñoaït tröôûng, beân treân coù chò gaùi Tính tình roäng raõi phoùng khoaùng deã tha thöù. 4. Ngöôøi döông sinh giôø döông, meänh ñoùng cung aâm coù khoâng, kieáp ñaéc ñòa, laø con thöù nhöng thay quyeàn tröôøng gaùnh vaùc vieäc trong gia ñình. Thí duï : Canh thaân thaùng 10 giôø Ngoï, meänh laäp taïi Ty coù khoâng, kieáp ñaéc ñòa. 5. Ngöôøi Döông sinh giôø döông meänh ñoùng cung aâm coù khoâng kieáp haêm : laø tröôûng baát löïc, khoâng laøm troøn boån phaän tröôûng nam trong gia ñình. Thí duï : Canh Thaân thaùng 10 giôø Thaân, meänh laäp ôû Maõo coù khoâng kieáp haêm ñòa. TRÖÔØNG HÔÏP ÑOÁI VÔÙI NGÖÔØI TUOÅI AÂM. 1.Ngöôøi aâm sinh giôø aâm meänh cung aâm : thöù nam. 2.Ngöôøi aâm sinh giôø aâm meänh cung döông coù khoâng kieáp ñaéc ñòa laø thöù thay tröôøng gaùnh vaùc vieäc gia ñình. 2. Ngöôøi aâm sinh giôø aâm meänh cung döông khoâng gaëp khoâng kieáp : Thöù nam. 3. Ngöôøi aâm sinh giôø döông meänh cung aâm : thöù nam . Aùp duïng cho phaùi nöõ . TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com 1. Döông nöõ meänh cung döông laø tröôûng nöõ (khoâng phaàn bieät giôø). 2. AÂm nöõ meänh cung aâm sinh giôø aâm meänh cung aâm laø tröôûng nöõ lo toan ñöôïc moïi vieäc trong nhaø. 3. Coøn caùc tröôøng hôïp khaùc ñeàu laø thöù nöõ caû. Treân ñaây chæ laø nhöõng nguyeân taéc caên baûn. Dòch coù nghóa laø baát dòch vaø cuõng coøn laø bieán dòch. Hoïc giaû khi nghieân cöùu Töû Vi khoâng neân quaù caâu neä vaøo nguyeân taéc maø coù khi laøm maát ñi söï uyeån chuyeån . Ta cöù phoái hôïp caùc nguyeân taéc caên baûn, roøi thaáy phaàn naøo höõu lyù, phaàn naøo thích hôïp thì laáy, caùi gì voâ lyù, khoâng ñuùng thì boû vì ôû ñôøi khoâng coù gì laø tuyeät ñoái caû. Ví nhö baûo laáy xoùay maø ñònh ngaøy giôø. Vaäy coù ngöôøi xoaùy ôû giöõa hay laïi coù ñeán 3 xoaùy thì sao ! Neân moãi quy luaät ñeàu coù khe hôû ñeå cho moät caùi khaùc boå tuùc. Caùi linh ñoäng kyø aûo cuûa Töû Vi laø sao ta duøng cho ñuùng. CAÙCH TÍNH GIÔØ TÖÛ VI ÔÛ NGOAÏI QUOÁC. Theo nhö caên baûn giôø Töû Vi laø giôø tính theo ñòa –chi Tyù, Söûu, Daàn, Maõo, Thìn, Tî, Ngoï, Muøi. Thaân Daäu, Tuaát, Hôïi maø giôø tyù phaûi laø nöûa ñeâm, luùc maø aâm khí vöôïng nhaát goïi laø Thaùi AÂm. Giôø Ngoï laø luùc maø maët trôøi ñöùng boùng vaøo giöõa tröa, luùc maø döông khí maïnh nhaát (goïi laø Thaùi-döông) . Do ñoù maø caùc nhaø töû vi ñaõ ñoàng yù vôùi nhau raèng : Khi moät ngöôøi sinh ô ngoaïi quoác thì naêm, thaùng vaø ngaøy sinh ñöôïc ñoåi sang aâm lòch. Coøn giôø sanh phaûi theo giöõ nguyeân caùi lyù aâm döông, nghóa laø laáy giôø cuûa nôi sanh maø ñoåi sang giôø Töû Vi chöù khoâng luøi sang giôø Vieät Nam roài môùi ñoåi sang giôø . Thí duï Ban ngaøy ôû Myõ, neáu dòch sang giôø Vieät Nam coù theå laø ban ñeâm nhö vaäy laø aâm, laø nghòch maát lyù aâm döông. Cho neân chæ ñoåi naêm thaùng ngaøy töø Döông lòch ra AÂm Lòch, coøn giôø thì vaãn giöõ nguyeân giôø ñòa phöông ñeå ñoåi ra giôø ñòa chi ñuùng cho töû vi maø thoâi. Thí duï : moät ngöôøi sinh vaøo ngaøy 1 thaùng 10 naêm 1981 taïi Los Angeles luùc 5 giôø 45 saùng ñoåi sang giôø aâm lòch seõ laø 4 thaùng 9 naêm Taân Daäu. 5 giôø 45 saùng laø giôø maõo cuûa giôø töû vi. NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC CAÊN BAÛN GIAÛI ÑOAÙN 1 LAÙ SOÁ. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. BAÛN MEÄNH VAØ CUÏC ? CAN CHI CUÛA NAÊM SINH ? BAÛN MEÄNH VAØ 12 CUNG SOÁ BOÄ CAÙCH CUÛA SOÁ VÒ TRÍ SAO VÔÙI 12 CUNG VÒ TRÍ CUNG MEÄNH VÔÙI THAÙI TUEÁ XEM CUNG NHÒ HÔÏP TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com 8. XEM THEÂ XUNG CHIEÁU 9. XEM ÑAÏI VAØ TIEÅU HAÏN Nguyeân taéc caên baûn giaûi ñoaùn moät laù soá töû vi Sau khi ñaõ trang ñöôïc laù soá , ñeå phaàn giaûi ñoaùn ít thieáu soùt, ta caàn löu yù nhöõng ñieàu sau : 1. TÖÔNG QUAN GIÖÕA HAØNH CUÛA BAÛN MEÄNH VAØ HAØNH CUÛACUÏC : Cuïc coù nghóa laø caùch cuïc, hay coøn goïi laø cuoäc, laø caùi theá cuoäc maø ta ñang soáng – hay noùi ñuùng hôn chính laø caùi moâi sinh maø baûn meänh ta ñang nguïp laën trong ñoù. a. Haønh cuïc sinh meänh : Thí duï : meänh Thoå, Hoûa luïc cuïc, Hoûa sinh Thoå, ngöôøi ñöôïc hoaøn caûnh öu ñaõi, ñeå gaëp may may maén, ñeå thuaän lôïi. b. Meänh cuïc töông hoøa : Thí duï : Thoå meänh, Thoå nguõ cuïc : ngöôøi ñeå hoøa mình vôùi hoaøn caûnh, vôùi ñôøi soáng beân ngoaøi. c. Meänh sinh cuïc : d. Thí duï : Thoå meänh, Kim töù cuïc : thoå sinh kim, ngöôøi phaûi sinh cho moâi sinh töùc laø vaát vaû, hay laøm lôïi cho thieân haï. e. Meänh khaéc cuïc : Thí duï : Thoå meänh, Thuûy nhò cuïc, Thoå khaéc thuûy, cuoäc ñôøi coù nhieàu trôû ngaïi, hay laøm hoûng ñaïi söï, thaønh coâng trong nghò löïc. f. Cuïc khaéc meänh : Thí duï : Thoå meänh, Moäc tam cuïc Moäc Khaéc Thoå :ñang thöông, ngöôøi hay bò moâi sinh khoâng thích hôïp vôùi mình, söï thaønh coâng neáu coù ñoøi hoûi phaûi traûi qua gian khoå. 2. Töông quan giöõa can vaø chi cuûa naám sinh : Can laø Thieân Can, Chi laø ñòa chi – Can Chi keát hôïp vôùi nhau nhö söï giao hoøa cuûa trôøi ñaát, gioáng nhö 1 caây goàm 2 phaàn goác vaø ngoïn. a. Can Chi Töông Hoøa: Thí duï : Giaùp Daàn, Moäc, Daàn moäc laø ngöôøi sinh ra töø hoï coù caên baûn vöõng chaûi coù ñuû khaû naêng ñeå ñaït ñöôïc caùi mình ñaõ coù. b. Chi sinh Can : Thí duï : Aát Hôïi : Hôïi thuûy sinh Aát moäc do may maén maø thaønh coâng chöù thöïc löïc, khaû naêng chöa ñaït ñöôïc ñeán möùc ñoä aáy. Cuoäc ñôøi hoï laø moät chuoãi daøi may maén tieáp nhau ñeå coù töø thaønh coâng naøy ñeán thaønh coâng khaùc. c. Can sinh Chi : Thí duï : Canh Tyù, canh kim sinh tyù thuûy ngöôøi ñöôïc trôøi öu ñaõi ñeå laøm vieäc, vöøa coù khaû naêng vöøa gaëp may thuaän lôïi ñeå ñöa ñeán thaønh coâng caùch deã daøng. d. Can khaéc Chi : TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com Thí duï : Canh Daàn : canh kim khaéc daàn moäc ngöôøi hay gaëp nhieàu nghòch caûnh deã saün saøng laøm ñoå vôõ söï nghieäp, ôû nhöõng maãu ngöôøi naøy caàn ñoøi hoûi hoï phaûi coù 1 laù soá vôùi caùc sao ñi ñuùng boä thaät toát môùi mong neân danh phaän nhöng cuõng vaãn traûi qua nhieàu noãi thaêng traàm. e. Chi khaéc Can : Thí duï : Aát Daäu : Daäu kim khaéc Aát moäc thaønh coâng trong khoù khaên, söï nghieäp hay bò gaãy ñoå lung tung ñeå roài laïi xaây döïng laïi- noùi toùm laïi thieáu may maén. 3. ÑEM HAØNH CUÛA BAÛN MEÄNH SO SAÙNH VÔÙI HAØNH CUÛA 12 CUNG SOÁ : Ñeå bieát söï sinh khaùc giöõa mình vôùi nhöõng ngöôøi lieân heä, baûn meänh laø ta, cung an meänh laø nhaø, laø caùi maø bao quaûn cho ta, caùc sao ví nhö ñoà ñaïc, tieän nghi maø ta phaûi xöû duïng, neáu töông sinh hoaëc ñoàng haønh, thôøi toát maø laøm lôïi cho ta, neáu bò khaéc thôøi baát lôïi. Neáu baûn meänh töông hoøa hay töông sinh vôùi cung baûn meänh, cung an meänh ôû taïi Daâu laø kim khaéc moäc ). Thì ñoaùn tìm ñeán caùc sao thuû vaø chieáu xem coù sao naøo ñoàng haønh vôùi baûn meänh khoâng –roài laïi thaáy neáu sinh vaøo giôø kim xaø thieát toûa nöõa thì thaät laø cheát non chaúng sai maø ñaõ cheát non thì caùc cung lieân heä chaúng coøn gì ñeå baøn nöõa. Cho neân phuù töû vi môùi coù caâu : Ñaøo hoâng ngoâ kieáp khoâng laâm thu Xaù baøn chi baàn luõ yeåu vong. Thí duï nhö laù soâ : Quí Daäu thaùng 5 ngaøy 30 giôø Söûu – aâm nöõ kim meänh, hoûa cuïc, meänh laäp ôû ngoï. Cung ngoï laø hoûa khaéc meänh kim, laïi coù ñaøo, hoàng gaëp khoâng kieáp –neân ñaõ cheát töø luùc 3 tuoåi. Sau khi ñaõ so saùnh vôùi cung meänh roài, thì laàn löôït xem ñeán 11 cung keá tieáp ñeå xem söï khaéc hôïp theá naøo : Thí duï : ngöôøi coù meänh Moäc , cung meänh ôû daàn cuõng laø haønh moäc, nhö vaäy : Phuï Maãu ôû mao moïc laø töông hoøa, con ngöôøi giöõ ñöôïc chöõ hieáu vaø cuõng ñöôïc cha meï yeáu thöông- phuùc ñöùc ôû thìn thoå laøkhaéc (meänh moäc khaéc thoå ) laø khoâng tìm ñöôïc söï giuùp ñôõ cuûa hoï haøng vaø baûn thaân cuõng khoâng tìm thaáy söï an uûi, thoaûi maùi ñoái vôùi hoï haøng. Ñieàn, Quan ôû Tî laø hoûa, moäc sinh haûo cho neân seõ vaát vaû vôùi coâng danh, vôùi nhaø cöûa. Noâ ôû Muøi, Tai ôû Tuaát, Baøo ôû Söûu ñeàu thuoäc Thoå caû ta cöù luaän nhö ôû cung Phuùc Ñöùc – nghóa laø phaûi vaát vaû vôùi baïn beø, anh em vaø tieàn baïc vì Moäc khaéc thoå- aùch ôû ñaâu laø kim khaéc meänh moäc coù nghóa laø moãi khi bò beänh taät hay tai naïn thì khoù maø traùnh ñöôïc deã daøng. Cung Di ôû thaân laø kim khaéc moäc : nghóa laø ñöùng tröôùc 1 ñoái töôïng ngöôøi naøy hay bò ôû vaøo tö theá leùp veá duø raèng coù khi mình hôn hoï veà phöông dieän naøo ñoù. TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com Töû vaø Theâ ôû hôïi vaø tyù thuoäc thuûy sinh cho meänh ôû daàn neáu laäp gia ñình, coù con caùi, thì cuoäc ñôøi seõ thaáy thoaûi maùi hôn vaø neáp soáng trong gia ñình vôùi vôï con cuõng ñaët ñöôïc söï yeâu thöông thuaän thaûo. Nhö treân laø nguyeân taéc vaø thí duï, ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp khaùc cuõng vaäy cöù duøng nguõ haønh sinh khaéc cuûa meänh vaø 12 cuøng maõ suy, heã khaéc thì khoâng hôïp, töông hoøa hay sinh thì ñöôïc söï phuø trôï, tuøy theo cung sinh hay khaéc. 4. Ñaéc Tinh nguõ haønh vaø vò trí mieáu, naêm cuûa caùc sao : ñeå xeáp haïng caùch cuïc ñöôïc höôùng cho moãi ngöôøi, nhaát laø 14 chính tinh vaø caùc trung tinh. Hieåu roõ tính chaát cuûa moãi sao, caùc sao ñi nhö theá naøo laø ñuùng boä, coù phaù laãn nhau khoâng, caùc sao Thuû vaø chieáu meänh coù ñoàng haønh vôùi baûn meänh khoâng. 5. Thí duï : boä Nhaät Nguyeät caàn coù Ñaøo Hoàng Xöông Khuùc, boä Töû Phuø Vuõ töùôùng caàn Taû, Höõu Tam Hoùa, boä saùt Phaû Tham caán luïc saùt tænh ñaéc ñòa, boä Coø Nguyeät Ñoàng Löông caàn Tam Hoùa, Quang Quyù Thai Toïa, phaù cuûa caùc saùch, nhöng xin quí ñoïc giaû löu yù phaàn tính chaát caùc sao laø 1 trong nhöõng yeáu toá quan troïng nhaát ñeå ñoaùn töû vi ñöôïc chính xaùc, noù cuõng laø 1 yeáu toá ñeå gaây höùng khôûi cho ngöôøi xem vaø ñöôïc xem töû vi. Moät ngöôøi coù soá duø caùc sao ñaõ ñi ñuùng boä nhöng khoâng coù chính tinh ñoàng haønh vôùi meänh thì cuõng chaúng toát gì, duø meänh coù chính tinh hay trung tinh ñi ñuùng boä, laïi coù chính tinh ñoàng haønh laøm noøng coát, nhöng laïi gaëp phaù caùch thì cuõng vaát ñi maø thoâi. Thí duï : Tö Phuû Vuõ Töôùng Hoäi Tam Hoùa, Taû Höõu, nhöng laïi gaëp caû Khoâng Kieáp, laø caùch ñeå ngoâ hung ñoà. Luùc aáy taû höõu seõ keát hôïp beø ñang vôïi Khoâng Kieáp vaø Qwen, Loäc luùc aáy chính laø caùi moài ñeå cho luõ cho luõ hung ñoà Khoâng Kieáp laøm raéc roái cho mình. Coù thuoäc roõ tính chaát cuûa töøng sao thì mình môùi luaän ñöôïc nhieàu ñieàu dò bieät trong laù soá, môùi naém ñöôïc caùi lyù bieán hoùa voâ cuøng cuûa Töû Vi, taïi sao cuõng soá nhö vaäy maø ngöôøi naøy theá naøy ngöôøi kia theá kia –taïi sao theo saùch thöôøng thì Ñaøo Hoàng Nhaät Nguyeät laø thì ñoå maõ nay ngöôøi aáy laïi chaúng ñaâu, chaúng hoùa ra caùc ngöôøi ñi tröôùc sai caû hay sao , nhöng neáu xeùt cho kyõ thì môùi thaáy ñöôïc caùi ñaõ phaù ñi maát tính chaát toát ñeïp aáy-noùi toùm laïi, gaëp sao toát phaûi xem nguõ haønh ñeå mình coù ñöôïc höôûng hay khoâng ? roài xem coù bò phaù caùch khoâng ? Gaëp hung tinh xem coù ñaéc ñòa khoâng ? taát caû caùc baøng tinh (sao nhoû) coù nhaäp boä khoâng ? Coù phuø trôï ñaéc löïc hay haïp vôùi boä chính tinh cuûa mình khoâng ? Coù nhieàu ngöôøi ñaõ cho raèng moân Töû Vi caàn ñôn giaûn hôn, boû bôùt caùc sao nhoû ñi khoâng caàn duøng tôùi, noùi nhö theá thì caùc baäc toân sö ngaøy xöa laäp vaø theo moân Töû Vi laïi laøm thöøa sao ? Sao caùc cuï khoâng boû bôùt maø phaûi chôø ñeán löôït mình. Söï thaät, neáu thuoäc kyõ, caùc tính chaát caû caùc sao nhoû môùi tìm thaáy caùc vi ñieäu, caùi lyù thuù cuûa Töû Vi. TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com Thí duï : nhö sao Phöôïng Caùc vaø Giaûi Thaàn luoân luoân ñi vôùi nhau, coù ngöôøi baûo sao khoâng boû bôùt 1 sao maø laïi phaûi ñeå caû hai, thöïc ra vì caùi lyù khi tieåu haïn gaëp Phöông Caùc taát coù oám ñau naëng, neân Giaûi Thaàn phaûi luoân luoân ñi keøm ñeå giaûi ñi caùi hung haán cuûa Phöôïng Caùc. Laïi nhö Thieân Rieâu, Thieân Y luùc naøo cuõng ñoàng cung vì laáy lyù raèng. Thaày thuoác luoân luoân phaûi bieát caû y, ñöôïc. Luoân bao cheá, nhöng cho duø theá söï ngaøy naøy bieán ñoåi ñaõ phaân ra laøm y, NHA, ñöôïc hoûi veà caùch duøng thuoác. Chính laø tính chaát Thieân Y vaäy. Nhöõng suy luaân tieáp theo, vaø nhöõng kinh nghieäm veà hôïp caùch vaø phaù caùch seõ ñöôïc trình baøy ôû muïc Töû Vi vaán ñaùp. 5.VÒ TRÍ CAÙC SAO VÔÙI 12 CUNG. Sau khi ñaõ xem ñeán nguõ haønh, ñaéc tinh mieáu, haøm. Boä caùch caùc chính tinh hôïp nhau, phaù caùch vaø caùc sao Phuø trôï laïi caàn phaûi ñeå yù laïi 1 laàn nöõa xem vò trí caùc sao naèm treân 12 cung soá coù ñuùng vôùi caùc sao naèm treân 12 cung soá coù ñuùng vôùi tính chaát cuûa noù khoâng ? Taøi tình phaûi cö Taøi Baïch, Phuùc Tinh phaûi cö Phuùc Ñöùc, Quyeàn tinh phaûi ôû Quan loäc, Uy Duõng chi tinh neân ôû meänh vôùi nam nhaân, coøn nöõ nhaân maø coù uy duõng tinh thuû chieáu meänh laø phaù caùch, cuoäc ñôøi seõ coâ ñôn vaát vaû, vaø coù nhieàu oan traùi duø coù nhieàu caùt tinh phuø trôï sao tuy ñi ñuùng boä, ñaéc ñòa nhöng naèm nghòch vò trí thì cuõng khoâng toát, ví nhö pha chaêng neân cö ôû noâ boäc, Theâ Thieáp, Taøi tình laø Loäc Toàn, Hoûa loäc neân traùnh xa cung Taät Aùch, caùc sao cöùu giaûi caàn ñoùng ôû Aùch Phuùc tinh neáu ñoùng ôû Phuùc Ñöùc thì toát hôn caùc cung khaùc. 6.VÒ TRÍ CUNG MEÄNH VÔÙI THAÙI TUEÁ : THÖÙ ÑEÁN XEM CUNG MEÄNH NAÈM ÔÛ ÑAÂU VÔÙI VOÕNG THAÙI TUEÁ. a. Neáu meänh naèm trong tam hôïp tuoåi : thí duï ngöøôøi tuoåi Daàn coù meänh laäp ôû Daàn, Ngoï hay Tuaát töùc laø vò trí Thaùi Tueá, Quan Phuû, Baïch Hoå vì sao Thaùi Tueá an theo naêm sinh, sinh naêm naøo Thaùi Tueá cö cung coù teân cuûa naêm aáy; töùc laø loaïi ngöôøi luoân luoân töï maéc cho mình laáy 1 tinh thaàn traùch nhieäm, hay can döï vaøo nhöõng chuyeän baát bình, gaùnh vaùc vieäc ngöôøi , coù loøng haøo hieäp , chính vì vaäy maø Phuù Ma Thò coù caâu “thaân cö Thaùi Tueá döõ nhaân qua hôïp “ thaân ñaây chính laø thaân meänh vaäy, caùc coå thö khi baøn ñeán tính chaát cuûa Thaùi Tueá ñeàu cho nhö 1 caùi gì khoâng toát ñeïp laém; naøo laø ña chieâu thò phi khaåu thieät, ít caûm tình, kieâu kyø lyù luaän chính vì caùi lyù söï ñôøi nhieàu caûnh traùi ngang, maø ñaõ laø chính nhaân quaân töû thì laøm sao laïi hoøa mình vôùi soùi lang ñöôïc, neân phaûi ñöùng rieâng, ra tay nghóa hieäp neân hay bò thieân haï gaây aùc caûm, caùi tính chaát cuûa Thaùi tueá nhö vaäy cho neân bao chieàu chung quanh luoân luoân coù Long Phöôïng Caùi Hoå, laø töù linh phuïc chaâu- bôûi vaäy ngöôøi Thaùi Tueá khoâng caàn Tam hoùa, cuõng vaãn phong löu , vaãn ñöôïc ngöôøi ñôøi khi gheùt nhöng vaãn phaûi neå. Vì gheùt TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com ñaây vaãn chæ laø gheùt vì thoùi thöôøng, vì söï can thieäp cuûa Thaùi Tueá maø caûn trôû vieäc laøm môø cuûa hoï. Nhöng ngöôøi Thaùi Tueá vaãn ñöùng treân leõ phaûi, do ñoù maø ngöôøi coù Thaùi Tueá thöôøng hay töï haøo, ñoâi khi kieâu ôû ngaàm trong chính baûn thaân hoï, trong taâm hay khinh thöôøng ñoái töôïng saùch noùi Thaùi tueá khinh ngöôøi quaû laø khoâng sai. Khi Meänh coù Thaùi Tueá, töùc ñi phu maãu phaûi ôû theá tam hôïp vôùi Thieân Khoâng, coù nghóa laø töø khi sinh mình ra thì coâng vieäc, söï nghieäp cuûa cha meï ñang treân ñaø xuoáng doác neáu khoâng muoán noùi laø suy suïp. b. NEÁU MEÄNH NAÈM TRONG TAM HÔÏP LAÁN CUNG TUOÅI : Thí duï : tuoåi daàn ngoï tuaát maø meänh naèm ôû 1 trong 3 cung Hôïi Maõo Muøi, töùc laø ôû theá laán vaø luoân luoân coù Thieân Khoâng, vì Thieân Khoâng an ôû ñaèng tröôùc theo chieàu thuaän (chieàu kim ñoàng hoà) , tröôùc Thaùi tueá 1 cung, ôû ñaây laïi chia laøm 3 tröôøng hôïp : 1. Thieân Khoâng ôû tö chính : tî, ngoï, maõo, daäu, töùc laø ngöôøi khoân ngoan, laán löôùt, luoân luoân phaûi hôn ngöôøi môùi chòu, saéc saûo-neáu taïi meänh thì ñoù laø tö töôûng nhöng neáu taïi thaân thì söï laán 1 löôùt maø tuïc ngöõ Vieät Nam goïi laø “ khoân aên ngöôøi “ laïi toû ra baèng haønh ñoäng. 2. Thieân khoâng ôû theá töù moä : Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Ñaây laø vò trí thieân khoâng hoaït ñoäng maõnh lieät nhaát, phaù taùn nhaát, gaây nhieàu ñoå vôõ nhaát, vì thieân khoâng laø haønh haûo sinh cho cung thoå, töùc laø ngöôøi hay thích ñaïp ñoå taát caû nhöõng gì coù töø tröôùc ñeå xaây döïng laïi theo yù cuûa mình, loaïi ngöôøi nguy hieåm, aùc neáu coù nhieàu hung tinh gaây beø keát ñaûng xuùi giuïc. 3. Thieân Khoâng ôû theá töû sinh : Daàn, Thaân, Tî, Hôïi ôû ñaây Thieân Khoâng coù Hoàng Loan ñi keøm, khoâng laø saéc saéc khoâng khoâng, laø vaïn söï giai khoâng Hoàng Loan ngoaøi caùc yù nghóa khaùc, coøn coù yù nghóa töông cho cuûa chöõa, cöûa thieân ñöôøng-nhö ngaàm noùi leân con ngöôøi coù thieân khoâng ôû töù sinh ñaõ ngoä ñöôïc chöù khoâng ôû ñôøi mình, kheùo tu thì traùnh ñöôïc phieàn naõo. Nhöng duø ôû vò trí naøo thì baûn chaát Thieân Khoâng vaãn laø vaïn söï giai khoâng, lo toan, khoân ngoan cho laém thì keát quaû sau cuøng cuõng vaãn laø chöõ khoâng. Chæ coù nhöõng chaân tu, nhöng ngöøoi choïn theo cöûa khoâng thì môùi ñöôïc thoaûi maùi vì khoâng coù thì khoâng maát. Ví nhö keû troäm ñi laáy tieàn cuûa 1 ngöôøi tuùi roãng thì phoûng coù ñöôïc gì, maø ngöôøi bò troäm kia thì coù gì ñeå maát, nhöng ñaùng tieác thay, treân ñôøi naøy voøng danh lôïi luaån quaån maáy ai ñaõ ngoä ñöôïc chöõ “Khoâng “ aáy. c. Meänh ôû Tam Hôïp : Tang Moân, Ñieáu Khaùch , Tueá Phaù töùc laø laán vôùi cung tuoåi 2 hay luøi sau 2 cung. Ñaây laø loaïi ngöôøi hay baát maõn, than TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com vaõn ñeå ñi ñeán ñoái laäp, cuoäc ñôøi hay gaëp nghòch caûnh ñeå khôi noãi nieàm baát maõn leân cao nhöng neáu gaëp Thieân Maõ ñoàng haønh baûn meänh thì laïi giuùp cho hoï coù 1 nghò löïc vöõng vaøng ñeå saün saøng vöôït qua moïi khoù khaên tieán ñeán thaønh coâng. d. Meänh ôû theá luøi vôùi cung tuoåi: töùc laø meänh 6 cung sau cung tuoåi, thí duï tuoåi daàn ngoï tuaát coù meänh ôû tî daäu söûu, vôùi voøng Thaùi Tueá laø : Tröïc phuø, Thieáu aâm, Long Ñöùc, laø loaïi ngöôøi hieàn töø caên baûn, hay nhòn khoâng hôn thua, choù suûa maïc choù ñöôøng ta ta cöù di, nhöng haønh ñoäng laïi vuïng veà chuyeân ñaøo gieáng cho thieân haï uoáng nöùôùc. Neáu meänh ôû theá luøi cung tuoåi thì phu maãu laïi theá Thaùi Tueá vaø coù Long Phöôïng Caùi Hoå, nhö theá laø töø khi sinh ra mình, cha meï seõ aên neân laøm ra söï nghieäp thaêng tieán. Ñeán ñaây, xin kính caån tri ôn cuï Thieân Löông, nhöng phoå bieán vieäc khai trieån voøng Thaùi Tueá vaø caùc kinh nghieäm coù tính caùch nghieäm lyù cuûa cuï veà Töû Vi, ñaõ gaây 1 tieáng vang chaán ñoäng trong laøng Töû Vi maø caùc coå thö hay caùc cuï tieàn boái cuûa ta vì höõu yù hay voâ tình khoâng noùi ñeán. Cuï ñaõ môû ra, ñaõ chöùng minh, ñaõ xaây döïng thaønh coâng Töû Vi laø caû moät nguyeân lyù hoïc, daïy con ngöôøi ôû ñôøi phaûi soáng theá naøo cho ñöôïc thoaûi maùi, chöù khoâng phaûi chæ thu heïp Töû Vi nhö 1 moân boùi toaùn, vôùi nhöõng ñònh luaät baét buoäc coù tính caùch coá ñònh, nhö nhöõng ai kia haèng quan nieäm. 6. XEM CUNG NHÒ HOÙP: CAÙC CUNG NHÒ HÔÏP GOÀM COÙ : Tyù hôïp Söûu Daàn hôïp Hôïi Maõo hôïp Tuaát Thìn hôïp Daäu Ngoï hôïp Muøi Tî hôïp Thaân Nhöng caàn löu yù theá nhò hôïp giöõa 2 cung sinh xuaát, hay sinh nhaäp, muoán bieát cung naøo sinh xuaát hay sinh nhaäp cho cung naøo caàn bieát theá tam hôïp vaø haønh cuûa tam hôïp. Tam Hôïp: Daàn Ngoï Tuaát thuoäc Hoûa Thaân, Tyù, Thìn thuoäc Thuûy Hôïi, Maõo, Muøi thuoäc Moäc Tî, Daäu, Söûu thuoäc Kim. Nhö theá : 4 theá tam hôïp chæ coù boán haønh Hoûa, Thuûy, Moäc, Kim coøn haønh Thoå ñi ñaâu maát ? Trong dòch hoïc coù noùi Thoå laø trung öông, öùng vôùi soá 5, coøn goïi laø Nguõ Trung trong nguõ haønh Kim Thuûy Moäc Hoûa Thoå thì haønh Thoå laø chính cho neân Töû Vi, Thieân Phuû laø 2 sao ñöùng ñaàu cuûa 2 nhoùm chính tinh ñeàu thuoäc Thoå- TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com ôû ñaây ta thaáy caùc Tam hôïp Daàn Ngoï Tuaát tuy thuoäc haønh Hoûa, nhöng trong ñoù ñaõ coù Tuaát Thoå, Thaân Tyù, Muøi thuoäc Moäc coù Muøi Thoå, Tî Daäu Söûu thuoäc Kim coù Söûu Thoå. Ñem haønh cuûa Tam Hôïp so saùnh vôùi theá nhò hôïp ta coù : -Thaân Tyù Thìn : haønh Thuûy ñöôïc Tî Daäu, Söûu haønh Kim sinh nhaäp, hay Tî Daäu Söûu nhò hôïp vaø sinh xuaát Thaân, Tyù, Thìn. -Daàn, Ngoï, Tuaát, haønh Hoùa ñöôïc Hôïi, Maõo, Muøi sinh nhaäp, hay Hôïi, Maõo, Muøi sinh Daàn, Ngoï, Tuaát. Nhö vaäy, treân laù soá coù 12 cung, coù 6 cung ñöôïc sinh nhaäp vaø 6 cung sinh xuaát. 6 cung sinh nhaäp laø Daàn, Ngoï, Tuaát, Thaân, Tyù, Thìn. 6 cung sinh xuaát laø : Tî Daäu, Söûu, Hôïi, Maõo, Muøi. Ñeå cho deã nhôù hôn, trong theá nhò hôïp cuûa 12 cung thì 6 cung döông laø sinh nhaäp, coøn laïi 6 cung aâm laø sinh xuaát. ÖÙng duïng : -Neáu meänh naèm ôû cung aâm laø sinh xuaát töùc laø ngöôøi haøo saùng, phoùng khoaùng deã tha thöù, roài xem ñeán cung nhi hôïp laø cung naøo, töùc laø ngöôøi hay lo toan yeâu thöông cho ñoái töôïng thuoäc cung aáy. Thí duï : meänh ôû Söûu- nhö theá Tyù laø cung huynh ñeä-cung meänh nhò hôïp vaø sinh xuaát cho huynh ñeä töùc laø ngöøôøi heát loøng thöông yeâu, hy sinh quyeàn lôïi cuûa mình cho anh chò em. -Neáu meänh naèm ôû cung ñöông laø theá sinh nhaäp töùc laø ôû theá thu vaøo, theá höôûng lôïi, laø ngöôøi kyõ löôõng laøm vieäc gì cuõng suy xeùt, tính toaùn caån thaän. Laïi xem ñeán cung nhò hôïp laø cung thuoäc quan heä naøo, thì ngöôøi aáy (baûn meänh) nhaän ñöôïc söï bao dung giuùp ñôõ che chôû cuûa ñoái töôïng nhò hôïp aáy. Thí duï : meänh ôû Thìn, nhò hôïp vaø ñöôïc noù ôû Daäu sinh nhaäp cho meänh-nhö theá laø ngöøôøi coù cuoäc soáng gaén lieàn vôùi beø baïn, luoân luoân ñöôïc baïn giuùp ñôõ-toùm laïi soá nhôø baïn. Caùc cung khaùc cuõng luaän nhö vaäy. Cung an Thaân cuõng luaän nhö theá vì Thaân ôû ñaây chính laø caùi ta vaäy. Thöù ñeán luaân ñeán yeáu toá sao cuûa cung nhò hôïp : Khi coi cung nhò hôïp phaûi ñeå yù xem coù chính tinh nhò hôïp phaûi ñeå yù xem coù chính tính nhò hôïp hay khoâng ? Neáu coù môùi laø baûo ñaûm nhò hôïp coøn neáu khoâng chæ laø hö vò maø thoâi. Thí duï : Töû vi ôû cung Ngoï (döông) nhò hôïp vôùi vung muõi (aâm) neáu laáy lyù aâm döông maø suy thì aâm phoâ ñöông töùc Muøi sinh Ngoï-nhöng heã cöù Töû Vi cö Ngoï thì cung muõi bao giôø cuõng voâ chính dieän maø ñaõ voâ chính hieäu thì laáy gì keát ñoâi vôùi Töû Vi ñaây ? Nhö theá thì cung Ngoï khoâng theå höôûng ñöôïc caùc sao ôû cung muõi. TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com 7. Xung chieáu : Nhö theá naøo thì höôûng theá xung chieáu ? cung Thieân Di luoân luoân ôû theá xung chieáu vôùi cung meänh töùc laø theá ñoái nghòch vôi mình, saùch xöa noùi Thieân Di laø ra ngoaøi, phaûi hieåu raèng Thieân Di chính ñoái phöông cuûa mình, vì theá môùi coù caâu : Ñoái phöông hung ñöông ñaàu aùc boång. Ñoái phöông caùt ngöôõng dieän xung phong. Neáu cung Thieân di khaéc cung meänh taát khoâng ñöôïc höôûng cung Thieân Di, maø coøn xaáu röùa laø khaùc, neáu cung ñi vaø tam hôïp cuûa ñi coù nhieàu hung saùt tinh hoäi hoïp. Thí duï ; ngöôøi coù meänh laäp ôû Daàn, Thieân di ôû Thaân maø tam hôïp Thaân Tyù, Thìn laïi coù saùt tinh, thì khi ra ñôøi hay bò thua keùm. Chæ ñöôïc höôûng cung Thieân Di khi cung meänh khaéc cung di, ñaây chính laø luùc aùp duïng coi chính ñieäu xung chieáu nhö chính dieäu toïa thö ñoái vôùi cung voâ chinh dieâu. Thí duï : ngöôøi meänh laäp ôû Thaân coù Thieân Di ôû Daàn, Thaân khaéc Daàn neân môùi thu huùt ñöôïc caùc sao ôû cung Daàn sang, con nhö ôû theá bò khaéc thì ñaõ bò khaéc roài thì coøn laáy cuûa ñoái phöông laøm sao ñöôïc ? 9. CAÙCH CHUOÄC TOÁT XAÁU CUÛA CAÙC CUNG LIEÂN HEÄ : Phaûi ñeå yù Thaân, Meänh, Taøi, Quan coù bi Tuaàn Trieät xaâm phaïm khoâng ? -Taät aùch coù ñöôïc Tuaàn, Trieät hay caùc aùo cöùu giaûi nhö Hoa Khoa cö ôû ñaáy khoâng : Sau khi ñaõ bieát ñöôïc toång quaùt cuoäc ñôøi vaø caùc cung lieân heä nhö Baõo, Theâ, Töû ……..v.v….. thì coi ñeán haïn. 10. Caùch coi haïn : trong laù soá Töû Vi coù 2 loaïi haïn. Tieáng haïn ñaây chæ coù nghóa nhö 1 khoaûng thôøi gian coù giôùi haïn maø trong ñoù mình seõ gaëp hay ñöôïc höôùng nhöõng gi chöù khoâng phaûi haïn ñaây laø tai naïn. Ñaïi haïn : khoaûng chöøng 10 naêm. Tieåu haïn : khoaûng 1 naêm. A.Ñaïi Haïn : tröôùc heát phaûi xem yeáu toá ñaïi cuoäc, toång quaùt xem ñaïi haïn aáy coù thuaän lôïi cho mình khoâng ? Baèng caùch duøng tam hôïp tuoåi cuûa mình so saùnh vôùi haønh tam hôïp cuûa töøng ñaïi haïn ñeå xem xung khaéc theá naøo. 1. Ñöôïc töông hoøa : töùc laø vaän ñaùo Thaùi Tueá ñaéc Long Phöông Caùi Hoå- neáu gaëp nhieàu caùt tinh thu chieáu, gaëp gioù, ñang gaëp tai naïn thì cuõng ñöôïc cöùu giaûi maø qua khoûi-neáu gaëp nhieàu hung tinh phaù caùch maùt maët vôùi ñôøi. Thí duï nhö ngöôøi tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát, ñaïi haïn 10 naêm ñeán cung Daàn, Ngoï, Tuaát. 2. Ñöôïc töông sinh : haønh cuûa tam hôïp, ñaïi haïn ……..sinh haønh cuûa tuoåi , thì ñuû : tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát, daûi haïn ñeán cung Hôïi, Maõo, Muøi (moäc sinh Hoûa) ñöôïc thuaän nhaäp coù nhieàu thuaän lôïi may maén, söùc khoûe toát. TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com 3. Tam Hôïp cuûa tuoåi khaéc Tam hôïp ñaïi haïn : thí duï : Daàn , Ngoï, Tuaát laø Hoûa ñaùo vaân Tî Daäu, Söûu laø Kim khaéc xuaát, töùc laø mình ñi khaéc ngöôøi ta, vaát vaû khoâng toät. 4. Tam Hôïp ñaïi haïn khaéc tam hôïp tuoåi : thí duï : tuoåi Daàn Ngoï, Tuaát ñaïi vaän ñeán cung Thaân Tî, Thìn laø Thuûy khaéc Hoûa, laø khaéc nhaäp töùc laø bò ngöôøi ta khaéc mình, raát xaáu, duø caùc sao trong Ñaïi Haïn coù toát maáy ñi nöõa thì cuõng bò giaûm ñi raát nhieàu. Sau khi ñaõ xem ñeán Nguõ Haønh Sinh Khaéc ñeå bieát trong ñaïi haïn 10 naêm aáy, coù ñöôïc thuaän lôïi hay khoâng, phaûi ñeå yù ñeán caùc sao thuû meänh thuoäc boä naøo, coù hoïp boä vôùi caùc sao trong ñaïi haïn hay laøbò caùc sao cuûa haïn laøm phaù caùch ñi. Thí duï : meänh Nhaät Nguyeät toái kî haï gaëp Hình Kî, meänh Thaát Saùt kî haïn gaëp Kình Ñaø, toái ñoäc meänh coù Luïc Saùt Tinh, haïn laïi gaëp Ñaïi haïo, phaù quaân nhö treân chæ laø thíduï ñieån hình, nhieàu caùch, nhieàu sao phaù nhau ñaõ ñöôïc trình baøy trong baát cöù caùc saùch Töû Vi naøo cuõng coù, nhöng truy nguyeân cuõng suy töø tính chaát caùc sao maø ra , ta cöù hoïc kyõ tính chaát caùc sao maø ra , ta cöù hoïc kyõ tính chaát caùc sao nghieàn ngaãm, seõ tìm ñöôïc söï sinh khaéc cheá hoùa thaät laø kyø thuù, nhieàu khi thaáy toát ñaáy maø khoâng phaûi laø vaäy, nhìn phôùt thaáy toaøn sao toát, nhöng chæ moät sao nhoû cuõng laøm cho phaù caùch ñi, tyû nhö coù ngöôøi con gaùi meänh coù Ñaøo hoa ngoä Thieân Khoâng, Hình, Rieâu maø sao khoâng laúng lô daâm ñaõng, laïi thaät laø ñuùng ñaén, vì coù sao Nguyeät Ñöùc ôû ñaáy, sao naõy hoùa giaûi ñöôïc tính hoa nguîeât cuûa ñaøo hoàng, hay ngöôøi meänh Hoûa maø haïn gaëp sao Thuûy thì khoâng nhöõng chaúng ñöôïc höôûng maø coøn mang hoïa nöõa laø khaùc. Toùm laïi : caùc sao trong haïn phaûi hoïp boä vôùi baûn meänh vaø hôïp boä vôùi baûn meänh vaø hôïp haønh vôùi meänh cuûa mình thì môùi ñöôïc höôûng –roài xem laïi ñeán haønh cuûa taïm hoïp ñaïi haïn aáy mình ñöôïc sinh khaéc theá naøo maø cheá hoùa ñi- cho tinh töôûng cuûaTöû Vi cuõng laø choã naøy vaäy. Khi xem ñaïi haïn neân chuù yù ñeán caùc sao trong haïn, tuy hoïp boä nhöng tính chaát coù khaùc bieät vôùi caùc sao ôû meänh khoâng neáu coù thì ngöôøi aáy ñeán ñaïi haïn ñoù seõ ñoåi ngheà, thí duï : ngöôøi maø caùc sao thuû meänh laø vaên tinh nhö Xöông Khuùc Khoâi Vieât……-nhöng ñeán Ñaïi Haïn laïi gaëp voõ caùch nhö Binh Hình Töôùng Aán, saùt phaù thaûm töùc laø ngöôøi aáy seõ ñoåi vaên ra voõ-laïi nhö ngöôøi ñang laø voõ caùch ñeán ñaïi haïn gaëp toaøn vaên tinh , quí tinh nhöng sao an nhan thì quyeát laø ñoåi voõ ra vaên, hay 1 ngöôøi coù soá thaày –thuoác –nhöng ñeán ñaïi haïn laïi gaëp kình ñaõ ñaéc ñòa. Caùc sao moàm meùp nhö Cöïu cô vaø caùc Taøi tinh, maø khoâng gaëp caùc Quyù Tinh nhö quan phuùc, quang quí, thì ñaïi haïn aáy seõ ñoåi ngheà thaày thuoác ra thöông maïi. Caùc tröôøng hôïp khaùc cuõng vaäy cöù tính chaát caùc sao maø suy. ÔÛ ñaây toâi chæ xin pheùp ñeå nhaéc laïi vôùi quyù ñoïc giaû caùi kyø chuù do söï nghieâm lyø ôû Töû Vi maø thoâicaùi Dòch hoïc cuûa AÙ Ñoâng ta bieán hoùa voâ cuøng duø vieát cho coù thieân kinh vaïn TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com quyeån cuõng baát taân coù thieân kinh vaïn quyeån cuõng baát taän- nhöng quy laïi cuõng chæ coù 1 nguyeân taéc laø AÂm Döông, Nguõ Haønh sinh khaéc cheá hoùa neân ngöôøi hoïc Töû Vi cuõng vaäy, cöù nghieàn ngaãm cho kyõ tính chaát caùc sao vaø ñaëc tính cuûa moãi cung soá laø naém ñöôïc chìa khoùa, ñi töø goác ñi leân ta seõ khoâng bò laïc vaøo röøng, sôû dó coù tröôøng hôïp “a dieâu” töû vi laø vì coù nhieàu ngöôøi khi caàm 1 quyeån saùch chæ muoán ñoaùn ngayñöôïc caùi vaän maïng cuûa con ngöôøi, neân chæ laät phaàn lyù giaûi maõ khoâng xem kyõ nhöõng nguyeân taéc – coù bieát ñaâu phaàn phuï cuõng nhö lyù giaûi chæ laø nhöõng tröôøng hôïp ñieån hình toång quaùt ñeå giuùp ta theo ñoù maø bieán hoùa caùi caàn baøn ra hôn nöõa. B.Tieåu Haïn: Tieåu haïn laø nhöõng gì xaûy ra trong 1 naêm, ñeán vôùi con ngöôøi, tröôùc khi ñi vaøo tính chaát caùc sao trong cung Tieåu haïn , neân löu yù ñeán xung khaùc vôùi tuoåi cuûa mình khoâng, thí duï nhö tuoåi Canh Daàn ñeán naêm Bính Thaân, Thieân Can laø Bính Hoûa khaéc Canh Kim, Ñòa Chi laø Thaân Kim khaéc Daàn Moäc. Nhö vaäy goïi laø naêm Thieân khaéc Ñòa Xung, ñoäc laém, theá naøo cuõng coù 1 vaøi raéc roái xaûy ra. Duø gaëp nhieàu sao toát cuõng bò giaûm bôùt ñi, neáu coù nhieàu sao xaáu thì laïi caøng hung baïo. -Xem ñeán haønh cuûa naêm tieåu haïn laø haønh gì, sinh khaéc vôùi baûn meänh theá vöõng hay khoâng ? thí duï : naêm nay Taân Daäu laø Haønh Moäc, seõ Thieân Khaéc ñòa xung vôùi ngöôøi tuoåi Aát Maõo, vaø taát caû moïi ngöôøi tuoåi Maõo ñoái vôùi naêm nay ñeàu laø naêm xung, laøm aên seõ khoâng khaù vaø coù khi laø coøn gaëp tai naïn nöõa, vì laø naêm Moäc cho neân toát cho nhöõng coù meänh Moäc hay Hoûa, vaát vaû cho meänh Thuûy-lao ñao, baát lôïi cho meänh Thoå. -Keå ñeán ñem haønh cuûa baûn meänh so saùnh vôùi haønh cuûa cung tieåu haïn ñeå xem söï toát xaáu theá naøo. Vì ñaây chính laø caùi caên baûn, caùi goác, yeáu toá sao chæ laø caùi thaân, caùi ngoïn ñeå ñoaùn tieåu haïn. Veõ muïc naøy trong coå thö veà Töû Vi coù baøi Phu nhö sau : 1. Kim nhaân ngoä kham meänh tö thöông 2. Moäc meänh laïc hy höõu hoïa öông. 3. Thuûy ngoä caàn cung öùng khieán treä. 4. Hoûa lai ñoaøi thöông haûo nan toaøn. 5. Thoå khaéc ñoâng nam phung chaán toán 6. Tu phoøng nuøng huyeát caäp kinh hoaøng. 7. Tuùng nhieân caùt ñieäu töông phuøng chieáu. 8. Vò mieãn quan tai naùo nhaát traøng. Xin ñöôïc giaûi nhö sau : -Ngöôøi meänh Kim maø tieåu haïn ñi ñeán cung Tí laø cung Khaûm thuoäc haønh Thuûy thì bò thöông haïi vi baûn meänh kim sinh xuaát cho cung Tí laø Ñaïi haûi Thuûy, nhö theá aét meänh seõ bò suy taøn. TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com -Ngöôøi baûn meänh Moäc haïn ñi ñeán cung Ngoï laø queû Ly haønh Döông HoûaMeänh Moäc sinh cho cung Ngoï laø Loâ, Trung Hoûa, taát ñöôïc sang nhöng ñeå roài laïi tan ra tro buïi, neân khoâng traùnh khoûi tai öông hoïa haïi ñeå toån ñeán baûn thaân. - Ngöôøi meänh Thuûy maø haïn ñeán cung Daàn queû Caán – Haønh Thoå laø ngöng chi beá taéc –meänh Thuûybò Thoå khaéc cho neân kieám vaän bò beá taéc –nhö ngoøi laïch bò chaän ngöng. -Ngöôøi Meänh Thuûy maø haïn ñeán cung Daàn queû caán- Haønh Thoå laø ngöng chi beá taéc –meänh Thuûy bò Thoå khaéc cho neân kieám vaän bò beá taéc –nhö ngoøi laïch bò chaän ngöng. -Ngöôøi meänh Hoûa haïn ñeán cung Daäu queû ñoaøi thuoäc Kim-töùc laø meänh Hoûa khaéc cung Kim töùc laø khoâng coù choã nöông thaân-vì mình khaéc choã ñöùng cuûa mìnhmaø Hoûa khaéc Kim thì roài Hoûa bò sa laày vì neáu Kim bò khaéc seõ sinh ra Thuûy maø khaéc ngöôïc laïi Hoûa. Trong nguõ haønh töông khaéc chæ coù haønh kim laø ñaëc bieät. -Ngöôøi Meänh Thoå haïn ñi ñeán cung Maõo, queû chaán, thuoäc Moäc, khaéc meänh Thoå, laø choã ñöùng khaéc mình naëng nhaát ôû cung Chaán vì chaán laø töôïng cho loâi ñình, saám seùt neân nhöõng söï vieäc khoâng hay xaûy ñeán cho ngöôøi meänh Thoå coù löu haøn ôû cung Maõo, thöôøng xaûy ra baát ngôø vaø maõnh lieät. Taát caû tröôøng hôïp treân phaûi ñeà phoøng beänh taät tai öông- vaø raát caàn gaëp ñöôïc Tuaàn Trieät aùn ngöõ – hay caùt tinh hôïp chieáu thì môùi ra khoûi, nhöng cuõng gaëp 1 phen hoaûng vía. Keá ñeán laø chuù yù ñeán caùc sao trong cung tieåu haïn, neáu Ñaïi Haïn ñaùo cung Thaùi Tueá laøm cho con ngöôøi ñöôïc nheï böôùc thang maây bao nhieâu, thì tieåu haïn Thaùi Tueá laïi raéc roái baáy nhieâu vì vaäy neân cuï Leâ Quyù Ñoân môùi coù caâu : Quan phuû Thaùi Tueá moät ñoaøn Ñeâm ngaøy chaàu chöïc cuûa coâng moûi moøn. Tieåu haïn Thaùi Tueá taát coù söï thò phi quan taïi khaåu thieät phaûi lieân quan ñeán choán coâng moân. Khi xem tieåu haïn thì laáy sao cuûa tieåu haïn phoái hôïp vôùi goác ñaïi haïn vaø cung meänh, ñeå xem caùc boä sao nhaïp boä nhau ra sao maø ñoaùn, tuøy theo tính chaát cuûa noù, sau khi suy ra ñöôïc toát xaáu theá naøo, veà phöông dieän naøo thì laïi phaûi cheá hoùa vôùi caùc yeáu toá ñaõ trình baøy ôû treân xem xaáu toát tôùi ñoä naøo ? Nhöng ñieàu quan troïng khi ñoaùn haïn, neáu thaáy caùt tinh cung chieáu phaûi ñeå yù xem coù sao naøo laøm cho phaù caùch khoâng neáu thaáy soá xaáu quaù, gaëp toaøn hung tinh, hay nghòch lyù aâm döông nguõ haønh thì phaûi ñi tìm Tuaàn, Trieät vaø caùc sao cöùu giaûi xem naèm ôû ñaâu, coù chieáu vaøo haïn ñeå cöùu khoán phoø nguy hay khoâng ? Coøn nhö muoán bieát caùch cuoäc cuûa 1 ngöôøi thuoäc loaïi nhö vaên ñoaøn, hay voõ caùch, thöông maõi hay tieän nhaân thoï yeáu ra sao thì cöù laáy tính chaát caùc sao Thö vaø tam hôïp chieáu vôùi meänh, laïi laáy nguõ haønh cuûa baûn meänh saùnh vôùi nguõ haønh cuûa chính TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com tinh thuû chieáu roài ñeå yù xem coù aùc saùt tinh nhaäp meänh khoâng maø ñoaùn, seõ thaáy roõ ñöôïc caùi döï thaûo maø Thöôïng Ñeá ñaõ daønh cho mình do caùi nhaân cuûa mình ñaõ gieo töø tieàn kieáp –ñeå roài cho mình töï do choïn loái soáng theá naøo maø ngay töø caùi ñôøi hieän taïi vaãn coù theå tu söûa ñeå traùnh ñöôïc nhöõng phieàn naõo maø kieáp ngöôøi trong coõi nhaân sinh khoâng maáy ai thoaùt khoûi. ÑI TÌM NHAÂN SINH QUAN TRONG TÖÛ VI HAY LAØM THEÁ NAØO ÑEÅ SÖÛA SOÁ Theo quan nieäm : thieân ñòa vaïn vaät ñoàng nhaát theá cuûa trieát hoïc Trung Hoa, thì söï hình thaønh vaø bieán hoùa cuûa vuõ truï ñeàu do söï sinh hoùa khoâng ngöøng cuûa 7 yeáu toá chính goïi laø aâm döông nguõ haønh, phaùt xuaát töø khoái nguyeân thuûy goïi laø Thaùi Cöïc, cuõng laø 1 loái quan nieäm veà söï hình thaønh vaøbieán hoùa cuûa vuõ truï naøy cuõng ñöôïc coå nhaân Trung Hoa ñoàng hoùa cho con ngöôøi vì con ngöôøi laø 1 nhaân thaân tieåu thieân ñòa hay coøn goïi laø tieåu vuõ truï. Neân nhöõng sinh ñoäng bieán hoùa trong con ngöôøi cuõng ñöôïc hình thaønh do 2 khí aâm döông vaø 5 chaát nguõ haønhKim, Moäc, Thuûy, Hoûa, Thoå. Thuûy toå khai saùng ra neàn tö töôûng naøy laø : vua Phuïc Hy : 4447-1142 tröôùc Taây lòch Vua Vaén Vöông: 1144-1142 tröôùc Taây Lòch. Ñöùc Khoång Töû : 551-479 tröôùc Taây Lòch. Khoång Töû ñaõ hoaøn chænh vaø laäp thaønh saùch ñeå daïy cho moân sinh. Baét ñaàu töø thôøi Chaâu ñöôïc goïi laø Kinh Dòch. Noäi dung noùi veà söï bieán hoùa cuûa trôøi ñaát, öùng duïng söï hieän dieän cuûa aâm döông nguõ haønh vaø quy taéc sinh khaéc bieán hoùa vaøo moïi lónh vöïc töø lyù soá ñeán chính trò quaân söï xaõ hoäi, kinh teá vaên hoùa, y hoïc, daïy con ngöôøi xöû theá naøo cho hôïp thôøi phaûi ñaïo –giuùp cho con ngöôøi hieåu ñöôïc thôøi ñeå xuaát söû, tieán thoaùi cho ñuùng luùc nhaát nhaát ñeàu khoâng ra khoûi caên baûn laø söû sinh ñoäng cuûa aâm döông nguõ haønh. Vaøo ñôøi nhaø Toáng luùc maø neàn vaên hoùa Trung Hoa raát thònh vöôïng, caùc trieát gia thôøi aáy ñeàu chuyeân taâm vaøo vieäc nghieân cöùu con ngöôøi ñeå tìm giaûi phaùp cho cuoäc soáng, tìm nguyeân taéc cho vieäc xöû theá ngoõ haàu möu caàu haïnh phuùc cho moïi ngöôøi. Taäp caû boä moân nhaân vaên ñeàu taäp trung vaøo moân khaûo cöùu con ngöôøi vaø xaõ hoäi caàn thieát cho vieäc tu thaân teà gia trò quoác bình thieân haï. Taát caû ñeàu thaám nhuaàn tinh thaàn nhaân baûn thaät hoaøn myõ, thuûy toå cuûa Töû Vi : Traàn Ñoaøn, coøn goïi laø Hy Di Laõo Toå, moät ñaïo gia kieâm nho gia thôøi Baéc Toáng ñaõ thaám nhuaàn tinh hoa cuûa neàn trieát hoïc naøy. Moân Töû Vi ra ñôøi nhö moät moät hoïc nghieân cöùu hoaøn con ngöôøi hieän taïi cho con ngöôøi bieát ñöôïc baûn döï thaûo cuoäc ñôøi mình, cuõng vaãn ñöa treân nguyeân lyù aâm döông nguõ haønh, neân cuõng khoâng ñi ngoaøi tö töôûng cuûa Dòch Hoïc. Treân tinh thaàn bieán hoùa khoâng ngöøng, haún baûn döï thaûo kia cuõng khoâng ngöøng coá ñònh ôû 1 ñieåm A laø A naøo ñoù, noù coù theå laø TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com A, roài ñeán AÙ roài ñeán B hay xa hôn nöõa maø caùi haøm suùc cuûa Töû Vi seõ chæ cho ta bieát phaûi laøm theá naøo vaäy. 1. Can Chi cuûa tuoåi töông öùng vôùi quaùi ñòch. Khi bieát ñöôïc can chi cuûa tuoåi thì naïp aâm cuûa can chi aáy ñaõ taïo thaønh 1 queû dòch cuûa moät trong 64 queû. YÙ nghóa cuûa cuoäc ñôøi cuûa tuoåi aáy. Vaø phaûi soáng theá naøo ñeå coù lôïi cho söï nghieäp. a. Thaäp can töông öùng vôùi baùt quaùi : Giaùp laø Caán : Laø sôn : Nuùi. Aát laø Chaán : Laø loâi : Saám seùt. Bính laø Toán : Laø Phong : gioù Ñinh laø Tî : Laø hoûa : Löûa Maäu laø Toán : Laø phong : gioù Ky laø Ly : Laø hoûa : laø löûa Canh laø Khoân : Laø ñòa : ñaát. Taân laø Ñoaøi : Laø Traïch : Hoà, Ao, Ñaàm. Nhaâm laø Caøn : Laø Thieân : Trôøi. Quí laø Khaûm: Laø Thuûy : Nöùôùc. b. Thaäp nhò chi töông öùng vôùi baùt quaùi. Tyù laø Khaûm . Söûu laø soá 5 thuoäc trung öông. Daàn laø Caán. Maõo laø Chaán. Thìn laø soá 5 thuoäc trung cung. Tî laø Toán. Ngoï laø Ly. Muøi laø soá 5 trung cung. Thaân laø Khoân. Daäu laø Ñoaøi. Tuaát laø soá 5 thuoäc trung cung. Hôïi laø Caøn. Löu yù : soá 5 thuoäc trung cung thì tuøy nam hay nöõ luaân giaûi : nam laø quaùi khoân, nöõ laøquaùi Caán. Nhö vaäy moãi naïp aâm (töùc can chi cuûa naêm sinh, cuûa tuoåi 1 ngöôøi ) cho ta yù thieân veà 1 queû dòch cuûa 1 ñôøi ngöôøi.) Thí duï : ñaøn oâng, tuoåi Canh Daàn, Canh laø Khoân vi ñòa, Daàn laø Caán vi sôn, Queû Khoân ôû treân, keát hôïp vôùi queû Caán ôû döôùi thaønh ra queû ñòa sôn khieâm coù nghóa laø : ôû ñôøi caøng nhuùn nhöôøng khieâm toán caøng coù lôïi cho söï nghieäp. Nhö treân ta thaáy caùch thaønh laäp queû ñöôïc xeáp theo : laáy haøng Can laøm thöông quaùi, laáy haøng Chi laøm haï quaùi. TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com Thöông quaùi vaø haï quaùi keát hôïp vôùi nhau ra 1 trong 64 queû . Thí duï : Tuoåi Aát Daäu, ñaøn baø, Aát laø Chaán vi Loâi, Daäu laø Ñoaøi vi Traïch queû Chaán ôû treân queû Ñoaøi ôû döôùi taïo thaønh queû loâi traïch quy muoäi coù nghóa laø : nhöõng coâng vieäc laøm vì vui thuù, vì cao höùng thì chaúng ñöôïc laønh, caøng ñi caøng vaát vaû, coù nhieàu ngang traùi trong cuoäc soáng. c. Sau ñaây laø phaàn yù nghóa caùc queû dòch : 1. Phong thieân tieâu suùc : Maây u aùm maø khoâng möa, chöa coù gì, vieäc laøm neân ñôïi chín muøi haõy haønh ñoäng. 2. Phong traïch trung phuø : Tröùng saép nôû khoâng neân do döï nöõa maø hoûng vieäc phaûi coù gan tôùi phuùt cuoái cuøng. 3. Phong hoûa gia nhan : Ngoïn löûa ôû beáp, thôøi veû vang ñaõ heát, caàn an phaän thì yeân oån hôn. 4. Phong loâi ích : Bieát mình trong lôïi ích chung, neân nhöôøng nhòn ñeå cuøng höôûng lôïi. 5. Phong thuûy hoaùn : Buoàm caêng tröôùc gío cô hoäi toát ñang daàn daàn tôùi neân thaän troïng maø ñoùn nhaän, vaãn coù thöû thaùch vaø nguy hieåm. 6. Phong sôn tieäm : Duïc toác baát ñaït, loaøi chim bieån khi caát caùnh bay leân phaûi bieát giöõ söùc ñeå bay xa vì soâng nöôùc quaù meânh moâng. 7. Phong ñòa quan : Gío ñang lôùn thaønh baõo, chôù voäi vaøng maø hoûng vieäc, neân naïi chôø thôøi coù thuaän lôïi. 8. Thuaàn toán : Töï löôïng söùc mình thaáy chöa ñuû khaû naêng thì neân tìm caùch aån naùu keûo coù haïi. 9. Thuûy thieân nhu : Haõy trau doài cho coù khaû naêng ñeå khi thuaän lôïi maø phaùt huy khoâng neân voïng ñoäng sôùm maø coù haïi. 10. Thuûy traïch tieát : Phaûi chöøng möïc, tieát ñoà ñeå khoûi bò suy thoaùi. 11. Thuûy hoûa kyù teá : Thaønh coâng vieân maõn. 12. Thuûy loâi traân : Maàm non trong khoái baêng tuyeát, tuy hy voïng maø nhieàu baáp beânh gian nan, caàn tu boå khaû naêng chu ñaùo hôn. 13. Thuûy phong tinh : Gieáng nöôùc ngoït coù tröôùc maét ngöôøi ñang khaùt, ôû ñôøi neáu laøm vieäc gì neân quyeát ñònh ngay keûo lôõ maát cô hoäi. 14. Thuûy sôn kieån : TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuvglobal.com Töôûng baêng giaù laøm teâ coùng tay, phaûi bieát khi nguy hieåm ôû tröôùc maét thì khoâng neân laøm, hay döøng laïi laø thuaän lyù. 15. Thuûy ñòa tî : Khi thuaän lôïi vui veû phaûi caån thaän ñang coù maàm khoù nhoïc xaûy ra. 16. Thuaàn Khaûm: Khi caûm thaáy nhieàu khoù khaên ñang ñeán nhö thaùc luõ keùo veà . Caàn nhaãn naïi môùi ñöông ñaàu vöôït thaéng ñöôïc. 17. Traïch thieân quaûi : Töôïng Hoå gaàm döôùi traêng, khi co ùtaøi maø chöa gaëp thôøi chôù neân baát maõn, seõ coù luùc thuaän lôïi ñeå khai trieån sôû tröôøng. 18. Traïch hoûa caùch : Khi vieäc caàn ñeán phaûi boû cuõ ñeå laøm môùi hôn, chôù nuoái tieác do döï, caøng gaây caán caøng veû vang vaø thaønh coâng lôn. 19. Traïch loâi tuøy : Khi hoaøn caûnh khoù thay ñoåi, caàn ôû theá nhu thuaàn laø bieát phaän, khoâng neân voïng ñoäng mô töôûng thaùi quaù. 20. Traïch phong ñaïi quaù : Tham thì cöïc thaân, phaûi caän thaän khi ñeán ñích laø luùc heát söùc löïc. 21. Traïch thuûy khoân : Chòu vaát vaû thì sau naøy toát töôi hôn. 22. Traïch sôn ham : Nhöõng hæ sö ñeán, vôùi taàm tay, neân coá giöõ maø höôûng thuï laâu daøi. 23. Traïch ñòa tuïy : Khi laøm vieäc gì hoïc hoûi cho kyõ; thaønh coâng ñoøi hoûi nhieàu veà quaù trình kinh nghieäm cuûa ngöôøi khaùc. 24. Thuaàn ñoaøi : Mieäng löôõi laø goác cuûa hoïa phuùc, thuaän lôïi xen laãn vôùi hieåm ngheøo, laøm vieäc gì cuõng phaûi caån thaän. 25. Ñòa thieân thaùi : Cuoäc ñôøi gaëp ñöôïc nhieàu vieäc ñaéc yù sôû caàu nhöng ñöøng neân thaùi quaù. 26. Ñòa traïch laâm : Meàm deûo, dó nhu cheá cöông thì thaønh coâng, tuy cô maø öùng bieán. 27. Ñòa hoûa minh di: Khi coù nhieàu tai hoïa vaây quanh, neân tìm caùch aån hôn laø tranh ñua, chæ mua laáy baát lôïi. 28. Ñòa loâi phuïc : Khi gaëp thaát baïi neân ruùt tæa kinh nghieäm thì seõ thaønh coâng. 29. Ñòa phong thaêng : Muoán thoûai maùi chôù töï phuï, khaû naêng nhieàu caàn giuùp ñôõ ngöôøi khaùc.
- Xem thêm -