Tài liệu Tử vi chỉ nam phần 1

  • Số trang: 151 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 893 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Tử vi chỉ nam_Phần 1
TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com 1 Töû – Vi Chæ Nam Lôøi Noùi Ñaàu ÔÛ theá kyû 20 naøy khoa hoïc tieán ñeán cuøng cöïc nhieàu ngöôøi ñaõ nhöõng töôûng raèng loaïi ngöôøi ñeán ñaây coù theå thaéng ñöôïc taïo hoùa , maø taïo hoùa ñoái vôùi loaøi ngöôøi seõ khoâng coøn söùc löïc gì nöõa. Song naøo ai coù bieát ñaâu raèng, taïo hoùa bao giôø cuõng caàm loûng caùi vaän Meänh muoân vaät ôû trong tay. Bôûi theá caùc vaät tieàn trieát AÙ-ñoâng ngaøy xöa môùi phaùt minh ra ñöôïc khoa hoïc Töû-vi ñoù vaäy. Noùi qua caùi caên nguyeân khoa hoïc Töû-vi, ñeå nhöõng nhaø coù khaûo saùt roäng ñeán caùc khoa cuøng roõ. Khoa hoïc Töû-vi ñaây laø ngöôøi ta xem sao Töû-vi vaø caùc vò sao khaùc ra phaân phoái ñi khaép möôøi hai cung tron moät caùi soá nhö : Baûn-meänh, Huynh-ñeä, Theâ-thieáp, Töû-töùc, Ñieàn-traïch, Giaûiaùch, Quan-loäc, Thieân-di, Phuùc-ñöùc, Phuï-maãu, Taøi-baïch vaø Noâ-boäc. Trong moät caùi soá Meänhngöôøi ta, thôøi sao Töû-vi vaø caùc vì sao khaùc cöùc luaân chuyeån laàn löôït ñoùng ôû caùc cung, maø bieán hieän neân caùc söï caùt, hung, hoïa, phuùc, suoát töø moät giôø, moät ngaøy, moät thaùng, moät naêm, cho ñeán heát moät ñôøi ngöôøi thì thoâi. Keå caû caùc vò sao, vaãn coù vò thì hay, vò thì dôõ, vò thì chæ laøm phuùc, vò laïi chuyeân laøm hoïa, vò naøo ñeàu chuyeân laøm vieäc cuûa vò aáy, khoâng vò naøo gioáng vò naøo. Nhöng ñeán khi thi haønh quyeàn chöùc thôøi laïi taát phaûi coù caùi ñòa vò cho maø ñöùng, thôøi môùi coù theå laøm neân ñöôïc vieäc, nhöôïc baèng khoâng coù ñòa vò, thôøi daãu töø bi ñeán ñaâu cuõng khoâng laøm neân ñöôïc phuùc maø hung aùc ñeán ñaâu cuõng khoâng gieo ñöôïc hoïa. Laï thay coù moät nheõ laø, vò sao noï voán laø caùc tinh, nhöng khi ñoùng ñoù, khoâng phaûi laø choã mình laøm vieäc phuùc thôøi vò hung tinh aáy laïi laø moät vò laøm ñöïôc moät vieäc phuùc raát nhaäy. Aáy chæ bôûi coù theå maø trong moät ñôøi con ngöôøi ta môøi dieãn neân coù luùc hay, coù luùc dôõ, luùc vinh, luùc nhuïc, luùc thaêng, luùc giaùng, luùc boãng, luùc traàm, khoâng luùc naøo gioáng luùc naøo, maø cuõng khoâng ngöôøi naøo laïi coù gioáng ngöôøi naøo vaäy. Khoa hoïc Töû-vi laø moät khoa lyù-hoïc ñaõ haún, lyù neáu khoâng thoâng, laønm gì tính neân ñöôïc soá, laïi coøn laáy ñaâu coù söï xeùt ñoaùn ñöôïc hay. Toâi voán chæ cay vì caùi ñôøi ly kyø cuûa toâi khi gaëp ngöôøi tri-kyû, daét díu thang maây, khi bò ke ñoá taøi, vuøi daäp ñaát ñoû, ñuøng moät caùi coù baïc vaïn, vuoät moät choác tay khoâng vì theá toâi môùi phaûi laøn moø tìm ñeán caùc oâng thaày soá hay. Khoán thay, chaúng tìm ñöôïc oâng naøo laø xem ra ñöôïc soá, vì theá maø toâi laïi phaûi ñeå taâm ñeán vieäc xem soá. Tröôùc ñaõ traûi qua moät thôøi kyø luïc loïi heát caùc saùch, maø maõi môùi tìm ra ñöôïc caùch xem soá ngaøy nay. Sau laïi traûi qua moät thôøi kyø xem taäp nghieäm nhieàu soá, maø caøng ngaøy caøng thaáy mình xem ñoaùn ñöôïc tinh. Ñeán ñaây nghó ñeán caùi noãi laøm sao maø xaõ-hoäi khoâng coù ngöôøi xem soá hay, ruùt laïi chaúng qua chæ khoâng coù hoïc laø heát. Song laïi nghó coù moät noãi nöõa laø : hoïc thì phaûi coù saùch, laáy saùch naøo laøm saùch soá Töû-vi hoïc ngaøy nay, saùch cuõ toaøn laø saùch chöõ nho, coù oâng coù hoïc ñaâu maø xem ñöôïc saùch, ñoïc ñöôïc saùch nho cho thoâng thaïo. Thôøi ñeán luùc khai thoâng, gì baèng ñem haún caùi caùch cuûa mình ñaõ nghieân cöùu ñöôïc, laø moät caùch xem soá raát hieäu nghieäm ñoù maø dieãn ra quoác vaên, in ra thaønh saùch, ñeå coáng hieán cho xaõ-hoäi, hoïa chaêng coù giuùp cho nhöõng nhaø voán theo ñuoåi veà ngheà xem soá vaø caû ñeán nhöõng nhaø coù roãi thì giôø muoán nghieân cöùu veà khoa Töû-vi töôûng cuõng khoâng ñeán noãi voâ ích vaäy. Vaäy boä saùch “Töû-vi chæ-nam” maø chuùng toâi ñem ra xuaát baûn ngaøy nay, thöïc chæ vì moät chuùt nhieät-thaønh laøm vieäc coâng ích. Veà phaàn vaên chöông chaû daùm noùi hay ñaõ ñaønh ñeán choã khaûo cöùu duø chöa ñöôïc möôøi phaàn hoaøn thieän, cuõng quyeát ñaõ ñöôïc chín phaàn hôn. TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com 2 Mong duyeät giaû chö toân, neáu khi coù thaáy choã naøo khuyeát ñieåm, xin cöù thöïc loøng chæ baûo cho, ñeå ñeán khi taùi baûn seõ boå vaøo, ñoù chöa deã khoâng phaûi laø caùc ngaøi cuõng coù giuùp neân vieäc coâng ích ñaáy vaäy! Nay xin vieát maáy lôøi ñeå ghi leân ñaàu saùch. Vieát taïi Nam-Ñònh ngaøy moàng 1 thaùng gieâng 1934. SOAÏN GIAÛ Song-An ÑOÃ-VAÊN-LÖU QUYEÅN I TÖÛ-VI CHÆ-NAM Caùch laáy soá TÖÛ-VI vaén taét Tröôùc heát phaûi tra ôû caùi baûng döôùi ñaây xem tuoåi ngöôøi aáy laø MEÄNHgì. Maäu-tí Giaùp-daàn Canh-daàn Bính-thìn Bính-daàn Nhaâm-thìn Maäu-ngoï Maäu-thìn Giaùp-ngoï Canh-thaân Canh-ngoï Bính-thaân Nhaâm-tuaát Nhaâm-thaân Maäu-tuaát Giaùp-tuaát Canh-tí Aát-söûu Bính-tí Nhaâm-daàn Ñinh-maõo Maäu-daàn Giaùp-thìn Kyû-tò Canh-thìn Bính-ngoï Taân-muøi Nhaâm-ngoï Maäu-thaân Quùy-daäu Giaùp-thaân Canh-tuaát Aát-hôïi Bính-tuaát Nhaâm-tí Ñinh-söûu Tuoåi Giaùp-tí TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com Kyû-maõo Kyû-muøi (Traøn löu thuûy) Taân-tò Taân-daäu (Sa trung kim) Quùy-muøi Quùy-hôïi (Sôn haï hoûa) Aát-daäu BAÛN MEÄNH (Bình ñòa moäc) Ñinh-hôïi (Haûi trung kim) (Giaûn haï thoå) Kyû-söûu (Loâ trung hoûa) (Kim baïch kim) Taân-maõo (Ñaïi laâm moäc) (Phuù ñaêng hoûa) Quùy-tò (Loä baøng thoå) (Thieân haø thuûy) Aát-muøi (Kieám phong kim) Ñinh-daäu (Sôn daàu hoûa) Kyû-hôïi (Giaûn haï thuûy) Taân-söûu (Thanh ñaàu thoå) Quùy-maõo (Baïch laïp kim) Aát-tò (Ñaïi traïch thoå) (Thoa xuyeán kim) (Tang gia moäc) (Ñaïi khe thuûy) (Sa trung thoå) (Thieânthuôïng hoûa) (Thaïch löu moäc) (Döông lieãumoäc) Ñinh-muøi Kyû-daäu (Tuyeàn trung thuûy) Taân-hôïi (Oác thöôïng thoå) Quùy-söûu (Ñaïi haûi thuûy) (Tích lích hoûa) Aát-maõo (Toøng baùch moäc) Ñinh-tò AÂm hay döông Tuoåi Tyù laø Döông Tuoåi Söûu laø Daàn >> >> >> Maõo >> >> Thìn >> >> >> Tò >> >> Ngoï >> >> >> Muøi >> >> Thaân >> >> >> Daäu >> >> Tuaát >> >> >> Hôïi >> >> AÂm Teân caùc thaùng Thaùng Gieâng laø Daàn Thaùng Hai laø Maõo Thaùng Ba laø Thìn >> Tö >> Tò >> Naêm >> Ngoï >> Saùu >> Muûi >> Baåy >> Thaân >> Taùm >> Daäu >> Chín >> Tuaát 3 TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu >> Möôøi >> Hôïi >> www.tuviglobal.com Moät >> Tyù >> Chaïp >> Söûu Teân caùc cung Cung naøy laø Cung naøy laø Cung naøy laø Cung naøy laø Tò – Hoûa Ngoï – Hoûa Muøi – Thoå Thaân – Kim Taây Nam Nam Nam Cung naøy laø Cung naøy laø Thìn – Thoå Daäu – Kim Ñoâng Taây Cung naøy laø Cung naøy laø Maõo – Moäc Tuaát – Thoå Ñoâng Taây Cung naøy laø Cung naøy laø Cung naøy laø Cung naøy laø Daàn – Moäc Söûu – Thoå Tyù – Thuûy Hôïi – Thuûy Ñoâng Baéc Baéc Baéc Töông sinh (toát) Thuûy sinh Moäc Moäc sinh Hoûa Thoå sinh Kim Hoûa sinh thoå Kim sinh Thuûy Töông khaéc (xaáu) Kim khaéc Moäc Moäc khaéc Thoå Thuûy khaéc Hoûa Hoûa khaéc Kim Thoå khaéc Thuûy Nhaäp nhi chi hôïp nhau (toát) Tyù hôïp Söûu Tò hôïp Thaân Thìn hôïp Daäu Maõo hôïp Tuaát Thaäp nhò chi sung nhau (xaáu) Daàn hôïp Hôïi Ngoï hôïp Muøi 4 TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu Tyù sung Ngoï www.tuviglobal.com Söûu sung Muøi Daàn sung Thaân 5 Thìn sung Tuaát Tî sung Hôïi Maõo aung Daäu Thaäp can hôïp nhau (toát) Giaùp hôïp Kyû Ñinh hôïp Nhaâm Maäu hôïp Quùy Aát hôïp Canh Bính hôïp Taân Thaäp can phaù nhau (xaáu) Giaùp phaù Maäu Kæ phaù Quùy Canh phaù Giaùp Aát phaù Kæ Bính phaùc Canh Ñinh phaù Taân Taân phaù AÁt. Nhaâm phaù Bình Maäu phaù Nhaâm Quùy phaù Ñinh Tam hôïp Daàn, Ngoï, Tuaát Tò, Daäu, Söûu Thaân, Tí, Thìn Hôïi, Maõo, Muøi Nguõ haønh Thaùng Gieâng >> >> Hai Ba Thaùng Tö Muøa Xuaân >> >> Naêm Muøa Haï thuoäc Moäc >> >> Saùu thuoäc Hoûa Thaùng Baûy >> >> Taùm Chín Möôøi Muøa Thu >> >> Moät Muøa Ñoâng thuoäc Kim >> >> Chaïp thuoäc Thuûy 12 thaùng chia ra 4 muøa, coøn thieáu haønh Thoå, xem giaûi roõ nhö sau naøy : Muøa xuaân baét ñaàu töø moàng moät thaùng gieâng ñeán 12 thaùng 3 thuoäc Moäc, coøn 13 ñeán 30 thaùng 3 thuoäc Thoå Muøa Haï baét ñaàu töø moàng moät thaùng Tö ñeán 12 thaùng saùu thuoäc Hoûa, coøn töø 13 ñeán 30 thaùng saùu thuoäc Thoå. Muøa Thu baét ñaàu töø moàng moät thaùng baûy ñeán 12 thaùng chín thuoäc Kim, coøn töø 13 ñeán 30 thaùng chín thuoäc Thoå. Muøa Ñoâng baét ñaàu töø ngaøy moàng moät thaùn möôøi ñeán 12 thaùng chaïp laø Thuûy, coøn töø 13 ñeán 30 thaùng chaïp laø Thoå. TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com 6 Tính thaùng nhuaän Tính thaùng nhuaän thì töø moàng moät ñeán raèm thuoäc veà thaùng chính, töø 16 ñeán 30 thuoäc veà thaùng sau, ví duï : ñeû moàng 5 thaùng naêm nhuaän thì tính laø moàng 5 thaùng naêm, ñeû 25 thaùng nhuaän thì tính laø ñeû 25 thaùng saùu. giôø). Neân chuù yù : – Tính ngaøy thì cöù giôø Tyù laø thuoäc veà ngaøy hoâm sau. (giôø Tyù töø 23 giôø ñeán 1 Tuoåi Giaùp hoaëc Kyû, Meänhlaäp ôû cung : Tyù hoaëc Söûu laø Thuûy nhò cuïc Daàn >> Maõo >> Hoûa luïc cuïc Thìn >> Tò >> Moäc tam cuïc Ngoï >> Muøi >> Thoå nguõ cuïc Thaân >> Daäu >> Kim töù Tuaát >> Hôïi >> Hoûa luïc cuïc cuïc Tuoåi AÁt hoaëc Canh, Meänhlaäp ôû cung : Daàn hoaëc Maõo laø Thoå nguõ cuïc Thìn >> Tò >> Kim töù Ngo >> Muøi >> Moäc tam cuïc Thaân >> Daäu >> Thuûy nhò cuïc Tuaát >> Hôïi >> Thoå nguõ cuïc cuïc Tuoåi Bính hoaëc Taân, Meänhlaäp ôû cung : Tyù hoaëc Söûu laø Thoå nguõ cuïc Daàn >> Maõo >> Moäc tam cuïc Thìn >> Tò >> Thuûy nhò cuïc Ngoï >> Muøi >> Kim töù cuïc Thaân >> Daäu >> Hoûa luïc cuïc Tuaát >> Hôïi >> Moäc tam cuïc Tuoåi Ñinh hoaëc Nhaâm, Meänhlaäp ôû cung : Tyù hoaëc Daàn Söûu >> laø Maõo Moäc tam cuïc >> Kim töù cuïc TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com Thìn >> Tò >> Hoûa luïc cuïc Ngoï >> Muøi >> Thuûy nhò cuïc Thaân >> Daäu >> Thoå nguõ cuïc Tuaát >> Hôïi >> Kim töù cuïc Tuoåi Maäu hoaëc Quyù, Meänhlaäp ôû cung : Tyù hoaëc Söûu laø Kim töù cuïc Daàn >> Maõo >> Thuûy nhò cuïc Thìn >> Tò >> Thoå nguõ cuïc Ngoï >> Muøi >> Thoå nguõ cuïc Thaân >> Daäu >> Hoûa luïc cuïc Tuaát >> Hôïi >> Thuûy nhò cuïc Tìm sao Töû – vi 8 10 12 14 9 11 13 15 Muøi Thaân Ngoï Tò 6 Thuûy nhò cuïc 16 7 ____ 17 30 Thìn Cöù xem Thuûy Nhò Cuïc ñeû Daäu ngaøy naøo maø thaáy ngaøy ñeû ôû cung naøo thì an TÖÛ-VI ôû 18 cung aáy 19 4 5 Tuaát 28 29 Maõo 2 1 23 20 3 14 14 21 26 25 Tyù Hôïi 27 Daàn Söûu 7 TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com 6 10 16 11 14 18 19 23 24 28 Ngoï 29 Muøi 27 Thaân Tò 25 6 22 7 30 Thìn Kim töù cuïc Daäu Cöù xem Kim Töù Cuïc ñeû ngaøy naøo maø thaáy ngaøy ñeû ôû cung 26 naøo thì an TÖÛ-VI ôû cung aáy 4 5 Tuaát 28 29 Maõo 1 4 7 3 5 30 Daàn 13 Söûu 9 Tyù Hôïi 4 7 10 13 12 15 18 21 14 17 20 23 16 1 24 9 Moäc tam cuïc 11 Cöù xem Moäc Tam Cuïc ñeû 26 ngaøy naøo maø thaáy ngaøy ñeû ôû cung naøo thì an TÖÛ-VI ôû 19 cung aáy 27 6 8 29 3 2 5 28 8 25 22 30 1 6 13 18 11 8 TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu 20 25 24 29 30 www.tuviglobal.com 23 3 15 16 Thoå nguõ cuïc 19 Cöù xem Thoå Nguõ Cuïc ñeû ngaøy naøo maø thaáy ngaøy ñeû ôû cung naøo thì an TÖÛ-VI ôû cung aáy 27 10 14 28 21 22 5 4 9 12 7 2 26 17 10 24 Tò 29 2 8 14 16 22 28 Ngoï 30 Muøi Thaân 1 4 18 20 Hoûa luïc cuïc Maõo 27 Daäu Cöù xem Hoûa Luïc Cuïc ñeû ngaøy naøo maø thaáy ngaøy ñeû ôû 7 cung naøo thì an TÖÛ-VI ôû 26 cung aáy Tuaát 6 5 9 3 11 15 19 13 Daàn 21 Söûu 25 Tyù Hôïi Thìn 23 12 17 Giôø sinh 9 TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com 10 Töø 23 giôø ñeán 01 giôø laø Tyù 11 giôø ñeán 12 giôø laø Ngoï Töø 01 giôø ñeán 03 giôø laø Söûu 13 giôø ñeán 15 giôø laø Muøi Töø 03 giôø ñeán 05 giôø laø Daàn 15 giôø ñeán 17 giôø laø Thaân Töø 05 giôø ñeán 07 giôø laø Maõo 17 giôø ñeán 19 giôø laø Daäu Töø 07 giôø ñeán 09 giôø laø Thìn 19 giôø ñeán 21 giôø laø Tuaát Töø 09 giôø ñeán 11 giôø laø Tî 21 giôø ñeán 23 giôø laø Ngoï Caùch xem giôø sinh ñuùng hay sai Laáy soá Töû-Vi caàn nhaát giôø sinh cho ñuùng, neáu sai giôø töùc laø giôù sinh cuû ngöôøi khaùc thì khoâng ñuùng, soá khoâng ñuùng chæ taïi ngöôøi aáy noùi sai giôù sinh. Sinh giôø Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu laø TÖÙ VÖÔÏNG thì ra ngöûa, ñaàu coù moät khoaùy leäch sang beân taû, daùng ngöôøi söông söông, taàm thöôùc, tính tröïc, deã nuoâi. Sinh giôø Daàn, Thaân, Tò, Hôïi laø TÖÛ SINH thì ra nghieâng, cuõng laø moät khoaùy nhöng leäc veà beân höõu, ngöôøi thanh cao, traéng treûo, xaûo quyeät, hay noùi, cuõng deã nuoâi. Sinh giôø Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi, laø TÖÙ MOÄ thì ra saáp, 2 khoaùy, beùo vaø ñen, maét saùng quaéc vaø gan goùc, nhöng khoù nuoâi. Pheùp laáy soá Töû – Vi Laáy moät tôû giaáy roài keû töøng oâ nhö sau naøy : Tò Ngoï Muøi Thaân Thìn Daäu Maõo Tuaát Daàn Söûu Tyù Hôïi TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com 11 ÔÛ giöõa vieát naêm, thaùng ngaøy vaø giôø, Döông-Nam hay AÂm-Nöõ, AÂm-Nam hay Döông-Nöõ vaø thuoäc veà cuïc gì. A.–Pheùp tìm xem Meänhôû cung naøo : Muoán tìm cung Meänhôû oâ naøo, thì tính THAÙNG vôùi GIÔØ sinh thì ra. Khôûi töø cung Daàn laø thaùng Gieâng, tính thuaän ñeán thaùng sinh, roài töø choã thaùng sinh khôûi giôø, giôø Tyù baám ngöôïc trôû laïi cho ñeán giôø sinh, truùng ôû oâ naøo thì an Meänhôû oâ aáy. Ñieàn traïch Quan Loäc Noâ Boäc Thieân Ri Phuùc Ñöùc Sinh thaùng 2 giôø Söûu (Thaân) thì Meänhôû cung Daàn Phuï Maãu Meänh Giaûi AÙch vaø Thaân ôû cung Thìn Baøo Thuaän Taøi Baïch Phu hoaëc Theâ Töû Ñöùc Nghòch An Meänhroài thì cöù laàn löôït vieát caùc cung tính thuaän nhö sau naøy : 12 cung soá 1 . Meänh(laø mình) 7 . Thieân-Ri (ra ngoaøi) 2 . Phuï-Maãu (boá meï) 8 . Giaûi-AÙch (beänh taät) 3 . Phuùc-Ñöùc (moà maõ) 4 . Ñieàn traïch (ruoäng nhaø) 9 . Taøi-Baïch (ñeàn cuûa) 10. Töû-Ñöùc (con) TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com 12 5 . Quan loäc (coâng vieäc laøm) 11. Theâ (vôï) Laáy soá ñaøn oâng ñeå chöõ Theâ, soá ñaøn baø ñeå chöõ Phu 6 . Noâ Boäc (ñaày tôù hoaëc vôï leõ) 12. Baøo (anh em ruoät) B.– Pheùp tìm xem THAÂN ñoùng ôû cung naøo : Pheùp an Thaân cuõng baán thaùng vôùi giôø sinh vaø cuõng khôûi töø cung Daàn, nhön baán thuaän caû. Nhö ñeû thaùng hai, giôø Söûu thì khôûi thaùng gieâng ôû Daàn, thaùng hai ôû Maõo, roài giôø Tyù baám ôû Maõo, giôø Söûu ôû Thìn vaäy an Thaân ôû cung Thìn. Theá laø tuoåi Giaùp-Thìn Meänhôû Daàn, Thaân ôû Thìn, töùc laø Thaân cö phuùc-ñöùc. C.– An caùc Chính Tinh : Töû-vi tính thuaän caùch 3 cung ñeán Lieâm – trinh. Laïi ôû töø Lieâm–trinh caùch 2 cung ñeán Thieân–ñoàng, Vuõ khuùc, Thaùi–döông; ba sao ba cung lieàn nhau, roài töø Thaùi-döông caùch moät cung ñeán Thieân-cô. Töû-vi ôû cung Daàn hay cung Thaân thì Thieân-phuû vaø Töû-vi ôû moät cung, coøn cung khaùc ñoái vôùi Töû-vi laø Thieân-phuû, nhö Töû-vi ôû Söûu thì Thieân-phuû ôû Maõo, Töû-vi ôû Tyù thì Thieân phuû ôû Thìn (xem trang 18). Sau Thieân-phuû thuaän ñeán Thaùi aâm. Tham-Lang, Cöï-Moân, Thieân-töôùng, Thieânlöông, Thaát-saùt, laïi töø Thaát-saùt caùch 3 cung ñeán Phaù-quaân. C.– Caùch laáy caùc sao ôû voøng Traøng-sinh : Thuûy vaø Thoå-cuïc thì Traøng-sinh ôû cung Thaân. Hoûa cuïc : Traøng-sinh ôû cung Daàn. Moäc cuïc : Traøng-sinh ôû cung Hôïi. Kim cuïc : Traøng sinh ôû cung Tò. Döông-nam hay AÂm-nöõ thì ñi thuaän (xuoâi). AÂm-nam vaø Döông nöõ ñi nghòch (ngöôïc) ñaët moãi cung moät sao Traøng-sinh, Moäc-duïc, Quan-ñaùi, Laâm-quan, Ñeá-vöôïng, Suy, Beänh, Töû, Moä, Tuyeät, Thai, Döôõng. Töû-vi, Thieân phuû Thieân-phuû beân naøy thì cheùo sang beân kia laø Töû-vi. Töû-vi beân naøy thì cheùo sang beân kia kia laø Thieân-phuû, ÔÛ cung Daàn hoaëc cung Thaân thì Töû-vi vaø Thieân-phuû ôû cuøng moät cuøng. 5 . Töû-vi 3 . Töû-vi 1 . Töû-vi Töû-vi TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com 13 6 . Thieân-phuû 4 . Thieân-phuû 4 . Thieân-phuû Thieân-phuû Tî Ngoï Muøi Thaân 7 . Töû-vi 1 . Thieân-phuû 8 . Thieân-phuû 2 . Töû-vi Thìn Daäu 9 . Töû-vi 3 . Thieân-phuû 10.Thieân phuû 4 . Töû-vi Maõo Tuaát Töû-vi vaø 9 . Thieân-phuû 7 . Thieân-phuû 5 . Thieân-phuû Thieân-phuû 10 . Töû-vi 8 . Töû-vi 6 . Töû-vi Daàn Söûu Tyù Hôïi Noâ Boäc Thieân Ri 14 sao chính Ñieàn traïch Quan Loäc Thieân cô Töû vi (1) Phuùc Ñöùc (Thaân) Thaát saùt Phaù quaân Tyù Hôïi Daàn Giaûi Aùch Söûu Naêm Giaùp Thìn, Thaùng 2 ngaøy30 Giôø söûu. Tuaát M Döông Nam TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu Phuï Maãu Meïo Taøi Baïch Hoûa Meänh, Thaùi döông Thieân löông www.tuviglobal.com 14 Thieân phuû (1) Hoûa luïc Daäu Thìn cuïc Lieâm chính Thaân Muøi Ngoï Tî Meänh Baøo Theâ Töû Ñöùc Vuõ khuùc Thieân ñoàng Tam lang Thaùi aâm Thieân töôùng Cöï Moân Soá Giaùp Thìn sinh ngaøy 30 thaùng 2, giôø söûu thì Töû vi ôû cung Ngoï, Thieân phuû ôû cung Tuaát (xem baûng hoûa luïc cuïc ôû trang 14). Thaùi tueá Laáy sao Thaùi tueá thì tuoåi gì ñaët sao Thaùi tueá vaøo cung tuoåi aáy, nhö soá tuoåi Thìn thì Thaùi tueá ôû cung Thìn, baát cöù Döông Nam, AÂm nöõ hay AÂm nam, Döông nöõ, cöù Thaùi tueá thuaän ñeán Thieáu döông, Tang moân, Thieáu aâm, Quan phuø, Töû phuø, Tueá phaù, Long töùc, Baïch hoå, Phuùc ñöùc, Ñieáu khaùch, Tröïc phuø, moãi cung moät sao, 12 cung 12 sao. Thieân khoâng Nhö tuoåi Giaùp thìn thì Thaùi tueá ôû cung Thìn, cung tôùi caïnh cung Thaùi tueá laø cung Tò thì ñaët sao Thieân khoâng ôû cung Tò (Thieân khoâng bao giôø cuõng ôû tröôùc cung Thaùi tueá). Loäc toàn THEO HAØNG CAN Tuoåi Giaùp >> AÁt >> Bính vaø Maäu >> thì Loäc toàn ôû Daàn >> >> >> Maõo >> >> Tò TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com 15 >> Ñinh vaø Kyû >> Canh >> Taân >> >> >> Daäu >> Nhaâm >> >> >> Hôïi >> Quùy >> >> >> Tyù. >> >> >> >> >> Ngoï Thaân >> Loäc toàn ôû ñaâu thì Baùc só ôû ñaáy. Nhö Döông Nam, AÂm nöõ thì tinh thuaän. AÂm Nam, Döông Nöõ thì nghòch theo thöù töï moãi cung moät sao : Baùc só, Löïc só, Thanh Long, Tieåu hao, Töôùng quaân, Taáu thö, Phi lieâm, Hyû thaàn, Beänh phuø, Ñaïi hao, Phuïc binh, Quan phuû. Kinh Döông, Ñaø La Tinh thuaän, cung treân loäc toàn laø Kinh Döông, cung döôùi laø Ñaø la. THIEÂN KHOÂI, THIEÂN VIEÄT Tuoåi Giaùp, Maäu Thieân khoâi ôû cung Söûu. Thieân vieät ôû Muøi >> AÁt, Kyû >> >> Tyù >> Thaân >> Bính, Ñinh >> >> Hôïi >> Daäu >> Nhaâm, Quùy >> >> Maõo >> Tò >> Taân, Canh >> >> Ngoï >> Daàn TAØ PHUÏ, HÖÕU BAÄT Khôûi thaùng gieâng töï cung Thìn tính thuaän ñeán thaùng sinh laø Taû phuï, khôûi thaùng gieâng töïc cung Tuaát tính nghòch ñeán thaùng sinh laø Höõu baät. VAÊN XÖÔNG, VAÊN KHUÙC Khôûi giôø Tyù töïcung Tuaát, tính nghòch ñeán giôø sinh laø vaên xöông, khôûi giôù Tyù töï cung Thìn tính thuaän ñeán giôø sinh laø vaên khuùc. ÑÒA KHOÂNG, ÑÒA KIEÁP Khôûi giôø Tyù töïc cung Hôïi nghòch ñeán giôø sinh laø Ñòa khoâng, thuaän ñeán giôø sinh laø ñòa kieáp. HOÙA LOÄC, HOÙA QUYEÀN, HOÙA KHOA, HOÙA KÎ TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu ôû ñaáy. www.tuviglobal.com 16 Theo haøng can cöù tìm 4 sao sau naøy ôû ñaâu thì Hoùa Loäc, Hoùa Quyeàn, Hoùa Khoa, Hoùa Kî Tuoåi Giaùp : Hoùa loäc ôû cuøng Lieâm trinh, Hoùa quyeàn ôû cuøng Phaù quaân, Hoùa khoa ôû cuøng Vuõ khuùc, Hoùa kyû ôû cuøng Thaùi döông. Tuoåu AÁt : Hoùa loäc cuøng vôùi Thieân cô, hoùa quyeàn cuøng vôùi Thieân löông, Hoùa khoa cuøng vôùi Töû vi, Hoùa kî cuøng vôùi Thaùi aâm. Tuoåi Bính : Hoùa loäc cuøng Thieân ñoång, Hoùa quyeàn cuøng Thieân cô, Hoùa khoa cuøng vaên xöông, Hoùa kî cuøng Lieâm trinh. Tuoåi Ñinh : Hoùa loäc cuøng Thaùi aâm, hoùa quyeàn cuøng Thieân ñoång, Hoùa khoa cuøng Thieân cô, Hoùa kî cuøng Cöï moân. Tuoåi Maäu : Hoùa loäc cuøng Tham lang. Hoùa quyeàn cuøng Thaùi aâm, Hoùa khoa cuøng höõu baät, Hoùa kî cuøng Thieân cô. Tuoåi Kyû : Hoùa loäc cuøng Vuõ khuùc, hoùa quyeàn cuøng Tham lang, Hoùa khoa cuøng Thieân löông, Hoùa kî cuøng Vaên khuùc. Tuoåi Canh : Hoùa loäc cuøng Thaùi döông, Hoùa quyeàn cuøng Vuõ khuùc, Hoùa khoa cuøng Thieân ñoàng, Hoùa kî cuøng Thaùi aâm. TuoåiTaân : Hoùa loäc cuøng Ngöï moân, Hoùa quyeàn cuøng Thaùi döông, Hoùa khoa cuøng Vaên khuùc, Hoùa kî cuøng vaên xöông. Tuoåi Nhaâm : Hoùa loäc cuøng Thieân löông, Hoùa quyeàn cuøng Töû vi, Hoùa khoa cuøng Taû phuï, Hoùa Kî cuøng Vuõ khuùc. Tuoåi Quyù : Hoùa loäc cuøng Phaù quaân, Hoùa quyeàn cuøng Cöï moân, Hoùa khoa cuøng Thaùi aâm, Hoùa kî cuøng Tham lang. THIEÂN MAÕ Tuoåi Thaân, Tyù, Thìn, Thieân maõ ôû cung >> Daàn, Ngoï, Tuaát >> >> Thaân >> Hôïi, Maõo, Muøi >> >> Tò Tò, >> >> Hôïi >> Daäu, Söûu Daàn HOA CAÙI Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát, thì >> Thaân, Tyùï, >> Tò, >> Hoa caùi ôû cung Tuaát Thìn >> >> >> Thìn Daäu, Söûu >> >> >> Söûu Hôïi, Maõo, Muøi >> >> >> Muøi TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com 17 AÂN QUANG, THIEÂN QUYÙ Tìm xem Vaên xöông ôû cung naøo thì baét ñaàu goïi cung aáy laø ngaøy moàng moät, tính thuaän ñeán ngaøy sinh, luøi laïi moät cung laø AÂn quang. Tìm xem vaên khuùc ôû cung naøo thì baét ñaàu goïi cung aáy laø ngaøy moàng moät, tính nghòch ñeán ngaøy sinh luøi laïi moät cung laø Thieân quyù. TAM THAI, BAÙT TOÏA Tính xem Taû phuï ôû cung naøo thì goïi cung aáy laø ngaøy moàng moät, tính thuaän ñeán ngaøy sinh laø Tam thai. Tìm xem Höõu baät ôû cung naøo thì goïi cung aáy laø ngaøy moàng moät, tính nghòch ñeán ngaøy sinh laø Baùt toïa. LONG TRÌ, PHÖÔÏNG CAÙC Goïi cung Thìn laø naêm Tyù tính thuaän ñeán naêm sinh thì ñaët Long trì vaøo cung aáy, goïi cung Tuaát laø naêm Tyù, tính nghòch ñeán naêm sinh thì ñaët Phöôïng caùc vaøo cung aáy. HOÀNG LOAN Goïi cung Maõo laø naêm Tyù tính nghòch ñeán naêm sinh laø an Hoàng loan. Ñoái vôùi cung Hoàng loan laø Thieân hyû vì nhö Hoàng loan ôû cung Daàn thì Thieân hyû ôû cung Thaân, Hoàng loan ôû Maõo thì Thieân hyû ôû Daäu. ÑAØO HOA Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát, thì >> Thaân, Tyùï, >> Tò, >> Hôïi, Maõo, Muøi Ñaøo hoa ôû cung Maõo Thìn >> >> >> Daäu Daäu, Söûu >> >> >> Ngoï >> >> Tyù. >> THIEÂN QUAN QUYÙ NHAÂN Tuoåi Giaùp, thì Thieân quan Quyù nhaân ôû cung Muøi >> Bính, >> >> >> Tò >> Maäu, >> >> >> Maõo >> Canh >> >> >> Hôïi >> Quyù >> >> >> Ngoï >> AÁt >> >> >> Thìn TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu >> Ñinh >> Kyû, Taân >> Nhaâm >> >> www.tuviglobal.com 18 >> >> >> Daäu >> >> Daàn >> Tuaát >> THIEÂN PHUÙC QUYÙ NHAÂN Tuoåi Giaùp, thì Thieân quan Quyù nhaân ôû cung Daäu >> Ñinh, >> >> >> Hôïi >> Kyû, >> >> >> Daàn >> Canh vaø Nhaâm >> >> >> Ngoï >> AÁt >> Bính >> >> >> Tyù >> Maäu >> >> >> Maõo >> Taân, Quyù >> >> >> Tò >> >> Thaân >> THIEÂN ÑÖÙC, NGUYEÄT ÑÖÙC Goïi cung Daäu laø naêm Tyù, tính thuaän ñeán naêm sinh thì an nguyeät Ñöùc Goïi cung Tò laø naêm Tyù, tính thuaän ñeán naêm sinh thì an Nguyeät ñöùc. THIEÂN TAØI, THIEÂN BAÄN THIEÂN ÑÖÙC, NGUYEÄT ÑÖÙC Goïi cung Meänhlaø naêm Tyù, tính thuaän ñeán naêm sinh thì an Thieân taøi. Goïi cung Thaân (laø thaân mình) laø naêm Tyù, tính thuaän ñeán naêm sinh thì an Thieân thoï THAI PHUÏ, PHONG CAÙO Tìm xem Vaên khuùc ôû cung naøo thì goïi cung aáy laø cung thöù nhaát, tính thuaän sang ñeán cung thöù ba thì an Thai phuï, tính nghòch ñeán cung thöù ba thì an Phong caùo, (nghóa laø vaên khuùc ôû giöõa caùch moät cung ñaèng tröôùc thì an Thai phuï, caùch moät cung ñaèng sau thì an Phong caùo). QUOÁC AÁN, ÑÖÔØNG PHUØ Keå töø loä Toàn thuaän ñeán cung thöù chín thì an Quoác Aán, nghòch ñeán cung thöùc taùm thì an Ñöôøng phuø. TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com 19 THIEÂN HÌNH Goïi cung Daäu laø thaùng gieâng tính thuaän ñeán thaùng sinh thì an Thieân hình. THIEÂN RIEÂU, THIEÂN Y Goïi cung Söõu laø thaùng gieâng, tính thuaän ñeán thaùng sinh thì an Thieân rieâu vaø Thieân y. ÑAÅU QUAÂN Tìm xem sao Thaùi tueá ôû ñaâu thì baét ñaàu goïi cung aáy laø thaùng gieâng, tính nghòch ñeán thaùng sinh roài laïi goïi cung aáy laø giôø Tyù tính thuaän ñeán giôø sinh thì an Ñaåu quaân. COÂ THAÀN QUAÛ TUÙ Tuoåi, Daàn, Maõo, Thìn thì Coâ thaàn ôû Tò >> >> >> Tò, Ngoï, Muøi >> >> >> Thaân Thaân, Daäu, Tuaát >> >> >> >> >> >> Hôïi, Tyù, Söûu Quaû tuù ôû Söûu >> >> Thìn Hôïi >> >> Daàn >> >> Tuaát Muøi HOÛA TINH LINH TINH Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát, ñaøn oâng Döông nam, Ñaøn baø AÂm nöõ thì baát ñaàu goïi cung Söûu laø Tyù, tính thuaän ñeán giôø sinh thì an Hoûa tinh vaø goïi cung Maõo laø giôø Tyù, tính nghòch ñeán giôø sinh thì an Linh tinh. Nhöng neáu ñaøn oâng AÂm nam, ñaøn baø Döông nöõ thì cuõng goïi cung Söûu laø giôø Tyù, nhöng phaûi tính nghòch ñeán giôø sinh thì an Hoûa tinh vaø goïi cung Maõo laø giôø Tyù tính thuaän ñeán giôø sinh thì an linh tinh. Tuoåi Thaân, Tyù, Thìn, ñaøn oâng Döông nam, ñaøn baø AÂm nöõ thì goïi cung Daàn laø giôø Tyù , tính nghòch ñeán giôø sinh thì an Linh tinh. Nhöng ñaøn oâng AÂm nam, ñaøn baø Döông nöõ thì cuõng goïi cung daàn laø giôø Tyùnhöng tính nghòch ñeán giôø sinh thì an Hoûa tinh, vaø goïi cung Tuaát laø giôø Tyù, tính thuaän ñeán giôø sinh thì an Linh tinh. Tuoåi Tî, Daäu, Söûu, ñaøn oâng Döông nam, ñaøn baø AÂm nöõ thì goïi cung Maõo laø giôø Tyù , tính nghòch ñeán giôø sinh thì an Hoûa tinh vaø goïi cung Tuaát laø giôø Tyù tính nghòch ñeán giôø sinh thì an Linh tinh. vaø goïi cung Tuaát laø giôø Tyù, tính thuaän ñeán giôø sinh thì an Linh tinh. Nhöng ñaøn oâng AÂm nam, ñaøn baø Döông nöõ thì cuõng goïi cung Maõo laø giôø Tyù tính nghòch ñeán giôø sinh thì an Hoûa tinh vaø goïi cung Tuaát laø giôø Tyù, tính thuaän ñeán giôø sinh thì an Linh tinh. Tuoåi Hôïi, Maõo, Muøi, ñaøn oâng Döông nam, ñaøn baø AÂm nöõ thì goïi cung Daäu laø giôø Tyù , tính nghòch ñeán giôø sinh thì an Hoûa tinh vaø goïi cung Tuaát laø giôø Tyù tính nghòch ñeán giôø sinh thì an Linh tinh. vaø goïi cung Tuaát laø giôø Tyù, tính nghòch ñeán giôø sinh thì an Linh tinh. Neáu ñaøn oâng AÂm nam, ñaøn baø Döông nöõ thì cuõng goïi cung Daäu laø giôø Tyù tính nghòch ñeán giôø sinh thì an Hoûa tinh vaø goïi cung Tuaát laø giôø Tyù, tính thuaän ñeán giôø sinh thì an Linh tinh. TÖÛ VI CHÆ NAM – Song An Ñoã Vaên Löu www.tuviglobal.com 20 THIEÂN KHOÁC, THIEÂN HÖ Khôûi cung Ngoï laø naêm Tyù, tính nghòch ñeán naêm sinh thì an Thieân khoác vaø khôûi töï cung Ngoï laø naêm Tyù, tính thuaän ñeán naêm sinh thì an Thieân cö. THIEÂN HÖÔNG Bao giôø cuõng oå cung Noâ boäc. THIEÂN SÖÙ Bao giôø cuõng oå cung Giaûi aùch. KIEÁP SAÙT Tuoåi Daàn, Ngoï, Tuaát Kieáp saùt ôû cung Hôïi >> Thaân,Tyù, Thìn >> >> Tò >> Tò , Daäu, Söûu >> >> Daàn >> Hôïi, Maõo, Muøi >> >> Thaân GIAÛI THAÀN Goïi cung Tuaát laø naêm Tyù, tính nghòch ñeán naêm sinh thì an Giaûi thaàn, hoaëc cöùc sao Phöôïng caùc ôû ñaâu thì Giaûi thaàn ôû ñaây. THIEÂN GIAÛI Goïi cung Thaân laø thaùng gieâng, tính thuaän ñeán thaùng sinh laø an Thieân giaûi. PHAÙ TOAÙI Tuoåi Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu thì Phaù toaùi ôû cung Tò >> Daàn, Thaân, Tò, Hôïi >> >> >> Daäu >> Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi >> >> >> Söûu TRIEÄT KHOÂNG Tuoåi Giaù vaø Kyû thì an trieät ôû hai cung Thaân, Daäu giaùp nhau >> Daàn, Thaân, Tò, Hôïi >> >> Ngoï, Muøi >>
- Xem thêm -