Tài liệu Tư vấn doanh nghiệp

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

tư vấn doanh nghiệp
7Ѭ9Ҩ1 '2$1+1*+,ӊ3 !"#$%&'$()*+&$,-+.$ +͍FYLʄQ7ɉSKiS 1Ӝ,'81*%¬,*,Ҧ1* !" &iFYɢQÿɾFKXQJYɾWɉYɢQGRDQK QJKLʄS #" &iFKuQKWKͩFWɉYɢQGRDQKQJKLʄS $" &iFORɞLYLʄFWɉYɢQGRDQKQJKLʄS %" .͹QăQJWɉYɢQGRDQKQJKLʄS &iFYҩQÿӅFKXQJYӅWѭYҩQSKiSOXұW FKRGRDQKQJKLӋS 9DLWUzFͧDWɉYɢQSKiSOXɪWFKRGRDQK QJKLʄS !"#*LɠLÿiSSKiSOXɪWKɉ͛QJGɨQ ͩQJ[ͭÿ~QJSKiSOXɪWY͛LPͥFÿtFK ÿɠPEɠRFKRGRDQKQJKLʄSWKͱFKLʄQ ÿ~QJSKiSOXɪW"# $"#%ɠRYɾTX\ɾQYjOͣLtFKKͣSSKiS FͧDGRDQKQJKLʄS %"#7UiQKUͧLURWURQJNLQKGRDQK &iF\rXFҫXÿӕLYӟLOXұWVѭWѭYҩQ GRDQKQJKLӋS 1ɬPYͯQJN͹QăQJWɉYɢQSKiSOXɪW 1ɬPYͯQJSKiSOXɪWÿLɾXFKʆQKKRɞWÿ͙QJFͧD GRDQKQJKLʄS"# &"#.KɠQăQJVͭGͥQJYjNKDLWKiFWK{QJWLQNKɠ QăQJVͭGͥQJQJRɞLQJͯ CÈ&9Ă1%Ҧ1433/Ĉ,ӄ8&+ӌ1++2Ҥ7 ĈӜ1*&Ӫ$'2$1+1*+,ӊ3 /XұW &ҥQKWUDQK (")* +, -*., /# 0*1/ 78 0*1/ %&'234$ 56 !"#$ %&'% /XұW 'RDQKQJKLӋS BLDS DOANH NGHIʃ3 9', :*1/ /&*# >02 :=?2;@$A 0*1/ ;# ‡ '1NK{QJFyWɉ *0*()9"?!"/"@) &ăQFͩYjR FKɼÿ͙FKʈX71 FͧD'1 ‡ !")*(ʈX71KͯX KɞQ :);,5)/"<<=) ;@,5);9=># ‡ !")*(ʈX71Y{ KɞQ:!"/"=);,5) Công ty TNHH Công ty TNHH &yWӯ H ai thành Viên WUӣOrQ Công ty TNHH Có 0ӝW thành Viên 0ӝWWKjQKYLrQOj WәFKӭF 0ӝWWKjQKYLrQOj cá nhân 7Ѭ9Ҩ19ӄĈ,ӄ8.,ӊ17+¬1+/Ұ3'1 ¾ĈLӅX NLӋQ YӅ QKӳQJ QJѭӡL tham gia doanh QJKLӋS †'()*#+)$,(-.%+#/(#01*1 ¾ĈLӅX NLӋQ YӅ YӕQ ¾ĈLӅX NLӋQ YӅ ngành, QJKӅ kinh doanh ¾C ác ÿLӅX NLӋQ khác 1JKʈÿʈQKFͧD&3V͑1Ĉ123$ *+)#$456765887 ĈӔ,7ѬӦ1*7+$0*,$'1 ĈӕLWѭӧQJ T ham gia 7KjQKOұS 9jTXҧQOê DN ĈӕLWѭӧQJ T ham gia JySYӕQ vào D N .ÿ .ÿ ĈLӅXNLӋQYӅYӕQ † 9͑QSKiSÿʈQKYj\rXFɤXYɾY͑Q ÿɤXWɉEDQÿɤX † &iFWjLVɠQFyWKʀJySY͑Q † 7KͧWͥFJySY͑Q † ;ͭOêFiFWUɉ͝QJKͣSYLSKɞPQJKśD YͥJySY͑Q
- Xem thêm -