Tài liệu Tư tưởng thân dân của hồ chí minh so với các vị tiền bối.

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TiÓu luËn kü thuËt qu©n sù PhÇn 1 Trong thÕ giíi ngµy nay kh«ng mét quèc gia nµo l¹i kh«ng nhËn thøc ®îc vai trß then chèt cña khoa häc kü thuËt ( KHKT ) ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi , cñng cè Quèc Phßng vµ an ninh . Ngµy nay chiÕn lîc ph¸t triÓn kü thuËt Quèc Phßng tèt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc ph¸t huy ®Çy ®ñ cña KHKT trong c«ng cuéc hiÖn ®¹i ho¸ Quèc Phßng ®èi víi viÖc n©ng cao søc m¹nh tæng hîp Quèc Gia vµ t¨ng cêng thùc hiÖn c¹nh tranh trªn thÕ giíi . - LÞch sö chiÕn tranh tr¶i qua ba giai ®o¹n ph¸t triÓn : vò khÝ nãng ,vò khÝ l¹nh ,vò khÝ nhiÖt h¹ch. C¶ ba giai ®o¹n trªn g¾n liÒn víi nh÷ng ph¸t minh khoa häc vµ kü thuËt . Tõ cuèi n¨m 1970 cïng víi lµn sãng c¸ch m¹ng míi x©m nhËp vµo lÜnh vùc Qu©n Sù , nh÷ng kh¸i niÖm “ C«ng nghÖ cao “ , “ Vò khÝ trang bÞ c«ng nghÖ cao “ , “ ChiÕn tranh c«ng nghÖ cao “ ®· ra ®êi . Sang thËp kØ 80 nhiÒu níc ®· coi viÖc ph¸t triÓn “ C«ng nghÖ cao “ lµ mét träng t©m chiÕn lîc vµ biÖn ph¸p then chèt ®Ó x©y dùng Qu©n ®éi hiÖn ®¹i . Trªn thÕ giíi ®· tr¶i qua 10 cuéc c¸ch m¹ng Qu©n sù kÓ tõ thÕ kû XIV vµ ngµy nay lµ cuéc c¸ch m¹ng qu©n sù lÇn thø hai . Sù ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt song hµnh víi ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt qu©n sù . Ngêi ta øng dông khoa häc kü thuËt vµo khoa häc qu©n sù vµ dïng khoa häc qu©n sù ®Ó b¶o vÖ thµnh qu¶ cña khoa häc kü thuËt. Cïng xuÊt hiÖn víi lÞch sö ph¸t triÓn x· héi loµi ngêi ,b¾t ®Çu tõ ®å ®¸,cung tªn ... cho ®Õn khi ®îc ®¸nh dÊu b»ng viÖc ph¸t hiÖn ra thuèc næ ,thuèc phãng cña nh÷ng ngêi luyÖn ®an ë Trung Quèc. §iÒu ®ã lµm c¬ së cho lo¹i tªn löa phãng b»ng thuèc ®¹n (tiÒn th©n cña tªn löa hiÖn ®¹i ) vµ c¸c lo¹i sóng èng kh¸c. Cho ®Õn khi chiÕn tranh thÕ giíi thø II ®· xuÊt hiÖn lo¹i vò khÝ tªn löa V- 2(bom bay) cña §øc ®¸nh ph¸ London th¸ng 9 n¨m 1944 . §Õn chiÕn tranh Iran – Ir¾c tªn löa ®êng ®¹n còng ®îc dïng ®Ó mang ®Çu ®¹n ho¸ häc . §Õn chiÕn tranh Vïng VÞnh n¨m 1991 Ir¾c ®· sö dông tªn löa ®êng ®¹n Scut víi c¸c biÕn thÓ c¶i tiÕn ®Ó tiÕn c«ng c¸c môc tiªu trªn ®Êt Israel vµ ArËpxeut. Theo thèng kª Ir¾c ®· b¾n trªn 70 qu¶ tªn löa , mét sè ®¸nh tróng môc tiªu , g©y thiÖt h¹i nghiªm träng vÒ ngêi vµ cña cho Mü vµ liªn qu©n . §Æc biÖt trong chiÕn Nam T n¨m 1999 , Apgakistan n¨m 2003 ...tªn löa kh¼ng ®Þnh nh÷ng u ®iÓm cña nã so víi c¸c lo¹i vò khÝ kh¸c nh ph¸o,bom,sóng ... §Õn nay tªn löa ®· tr¶i qua mét chÆng ®êng ph¸t triÓn vµ ngµy cµng cã nh÷ng u ®iÓm næi bËt trong chiÕn tranh c«ng nghÖ cao. C¸c lo¹i ph¸o phßng kh«ng nh sóng ph¸ t¨ng ,m¸y bay chiÕn ®Êu ... chØ b¾n môc tiªu ë tÇm gÇn. HiÖn nay trong khi môc tiªu cã kh¶ n¨ng c¸ch xa hµng tr¨m ,hµng ngh×n c©y sè ë nh÷ng ®Þa h×nh phøc t¹p. C¸c ph¬ng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiÖn ®êng kh«ng ngµy cµng ®îc n©ng cao kh¶ n¨ng t¸c chiÕn díi mäi ®Þa h×nh, thêi tiÕt kh¶ n¨ng tµng h×nh cña m¸y bay thÕ hÖ míi kÕt hîp víi g©y nhiÔu ®èi ph¬ng lµm cho ph¬ng tiÖn tiÕn c«ng ®êng cµng khã bÞ tiªu diÖt. Tõ ®ã thÊy r»ng Mäi thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ ®îc øng dông triÖt ®Ó vµo khoa häc kÜ thuËt qu©n sù. Theo dßng ph¸t triÓn chung, hµng lo¹t c¸c lo¹i vò khÝ huû diÖt lín lÇn lît ra ®êi víi tèc ®é chãng mÆt. §Æc biÖt lµ c¸c ph¬ng tiÖn tiÕn c«ng ®êng kh«ng ngµy cµng ®îc trang bÞ th«ng minh h¬n. C¸c øng dông ®iÖn tö vµ tin häc ®îc cã mÆt hÇu hÕt trong c¸c lo¹i vò khÝ hiÖn ®¹i. Do ®Æc ®iÓm t¸c chiÕn trªn kh«ng nªn mét yªu cÇu quan träng lµ ®é tin cËy vµ ®é an toµn cao ph¶i ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Trong t¬ng lai th× phßng kh«ng cßn ph¶i ®èi phã víi nh÷ng ph¬ng tiÖn tiÕn c«ng ®êng kh«ng tõ vò trô vµ tõ trªn kh«ng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn vò khÝ hiÖn ®¹i , tiÕn c«ng trªn quy m« réng lín cã tÝnh bÊt ngê cao , Vµ ®Æc biÖt lµ cã ®é chÝnh x¸c cùc kú cao bëi nã ®îc híng dÉn bëi c¸c vÖ tinh qu©n sù . Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c ph¬ng tiÖn tiÕn c«ng ®êng kh«ng tªn löa còng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Nã hç trî, ®éc lËp t¸c chiÕn cïng víi c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c nh»m ®¸nh ph¸, lµm suy yÕu lù lîng ®Þch. V× c¸c hÖ thèng b¸o ®éng, c¶nh giíi, ho¶ lùc phßng kh«ng ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn, chiÕn dÞch tiÕn c«ng ®êng kh«ng ngµy cµng g©y tæn thÊt lín. TÝnh bÊt ngê cña cuéc tiÕn c«ng bÞ h¹n chÕ nªn hiÖu qu¶ cña ®ét kÝch kh«ng cao. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao ph¶i h¹n chÕ ®iÖn tö mét c¸ch tuyÖt ®èi lµm tª liÖt hÖ thèng b¸o ®éng phßng thñ cña ®èi ph¬ng. Trong thµnh phÇn c¸c ph¬ng tiÖn tiÕn c«ng ®êng kh«ng,tªn löa ngµy nay c¬ b¶n ®· kh¾c phôc ®îc nh÷ng h¹n chÕ mµ m¸y bay khã vît qua. Tªn löa, m¸y bay, t¸c chiÕn ®iÖn tö hç trî cho nhau t¹o thµnh søc m¹nh thùc sù cña lùc lîng tiÕn c«ng ®êng kh«ng. §Õn nay tªn löa ®· tr¶i qua mét chÆng ®êng ph¸t triÓn vµ ngµy cµng cã nh÷ng u ®iÓm næi bËt trong chiÕn tranh c«ng nghÖ cao. C¸c lo¹i ph¸o phßng kh«ng nh sóng ph¸ t¨ng ,m¸y bay chiÕn ®Êu ... chØ b¾n môc tiªu ë tÇm gÇn. HiÖn nay trong khi môc tiªu cã kh¶ n¨ng c¸ch xa hµng tr¨m ,hµng ngh×n c©y sè ë nh÷ng ®Þa h×nh phøc t¹p. C¸c ph¬ng tiÖn ®êng kh«ng ngµy cµng ®îc n©ng cao kh¶ n¨ng t¸c chiÕn díi mäi ®Þa h×nh, thêi tiÕt kh¶ n¨ng tµng h×nh cña m¸y bay thÕ hÖ míi kÕt hîp víi g©y nhiÔu ®èi ph¬ng lµm cho ph¬ng tiÖn tiÕn c«ng ®êng cµng khã bÞ tiªu diÖt. Tõ ®ã thÊy r»ng trong chiÕn tranh c«ng nghÖ cao “kÎ nµo lµm chñ chiÕn trêng kÎ ®ã chiÕn th¾ng”. Trong t¬ng lai th× phßng kh«ng cßn ph¶i ®èi phã víi nh÷ng ph¬ng tiÖn tiÕn c«ng ®êng kh«ng tõ vò trô vµ tõ trªn kh«ng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn vò khÝ hiÖn ®¹i,tiÕn c«ng trªn quy m« réng lín cã tÝnh bÊt ngê cao . §Æc biÖt lµ nã cã ®é chÝnh x¸c cùc kú cao bëi nã ®îc híng dÉn bëi c¸c vÖ tinh qu©n sù . Ngµy nay chiÕn tranh 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cßn nguy hiÓm vµ tµn khèc h¬n n÷a v× bom nguyªn tö , vò khÝ h¹t nh©n cã tÝnh huû diÖt lín vµ g©y nguy h¹i cho nhiÒu thÕ hÖ cã nguy c¬ huû diÖt tr¸i ®Êt . PhÇn 2 Néi Dung Tªn löa lµ vËt thÓ bay kh«ng ngêi l¸i cã h×nh d¹ng khÝ ®éng häc nhê ®éng c¬ ph¶n lùc t¹o lùc ®Èy bay ngoµi kh«ng gian cã vËn tèc lín h¬n nhiÒu lÇn ©m thanh kÕt hîp mang v¸c c¸c ®Çu ®¹n ®Ó ph¸ huû c¸c môc tiªu kh¸c nhau. Tªn löa cã tÇm b¾n xa, ®é chÝnh x¸c cao, cã uy lùc m¹nh mÏ. Víi sù xuÊt hiÖn cña vò khÝ tªn löa ®Æc biÖt lµ tªn löa ®êng ®¹n chiÕn lîc th× m¸y bay nÐm bom chiÕn lîc dÇn mÊt ®i vÞ trÝ ®éc t«n, nã kh«ng cßn lµ ph¬ng tiÖn mang vò khÝ h¹t nh©n duy nhÊt n÷a. NÕu dïng tªn löa lµm vò khÝ ®Ó tiÕn c«ng võa cã t¸c dông tÊn c«ng hiÖu qu¶ c¸c môc tiªu quan träng n»m s©u trong l·nh thæ ®èi ph¬ng võa cã t¸c dông r¨n ®e. V× vËy trong ®iÒu kiÖn kü thuËt cao th× t¸c chiÕn tªn löa trë thµnh cuéc giao chiÕn ®Çu tiªn, cã ¶nh hëng tíi toµn bé cuéc chiÕn. VÝ dô :Trong cuéc chiÕn tranh C«s«v« th× Mü ®· sö dông tªn löa Tomahawk ®îc ®iÒu khiÓn qua vÖ tinh qu©n sù kÕt hîp víi m¸y bay nÐm bom vµo c¸c c¨n cø vµ giao th«ng ë C«s«v«.  Tªn löa cã thÓ phãng ®i tõ bÖ phãng tªn löa cè ®Þnh trªn mÆt ®Êt, phãng díi hÇm ngÇm, phãng trªn c¸c xe c¬ giíi, tµu næi, tµu ngÇm vµ trªn m¸y bay. §Çu ®¹n mµ tªn löa cã thÓ mang lµ h¹t nh©n, ho¸ häc, sinh häc tuú tõng môc ®Ých kh¸c nhau.  DiÖn ph¶n x¹ rada nhá, kh¶ n¨ng lät qua hÖ thèng phßng kh«ng lín h¬n m¸y bay , tiªu diÖt c¸c môc tiªu ë xa ®¶m b¶o yÕu tè bÝ mËt .  Víi kh¶ n¨ng bay xa cña tªn löa nªn sù hç trî vµ ph¸t triÓn lùc lîng trªn kh«ng tªn löa cã thÓ tiªu diÖt tõ hµng tr¨m, hµng ngh×n km. Nh÷ng u ®iÓm trªn cho chóng ta thÊy tªn löa trë thµnh mét lùc lîng ®ét kÝch quan träng. Trong khi lùc lîng phßng kh«ng hiÖn ®¹i quèc gia kh«ng ngõng ®îc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn th× viÖc sö dông tªn löa vµo c¸c trung t©m chÝnh trÞ, qu©n sù vµ c¸c môc tiªu quan träng n»m s©u trong l·nh thæ ®èi ph¬ng sÏ t¹o ra tÝnh bÊt ngê vµ më ®êng cho kh«ng qu©n xuÊt kÝch, gi¶m th¬ng vong cho binh lÝnh . Nhng muèn b¶o ®¶m hoµ b×nh cho quèc gia th× tªn löa lµ ph¬ng tiÖn tiÕn c«ng tèi u,võa cã thÓ sö dông ®éc lËp võa cã thÓ sö dông t¸c chiÕn hîp ®ång qu©n binh chñng nhng nã còng kh«ng ph¶i lµ lo¹i vò khÝ bÊt kh¶ chiÕn b¹i mµ cµng ®¸nh nã cµng béc lé nh÷ng nhîc ®iÓm lín . §ã lµ c¬ së khai th¸c ®Ó tèi u ho¸ hÖ thèng phßng chèng ®¶m b¶o an ninh quèc gia. HiÖn nay cã nhiÒu lo¹i tªn löa vµ còng cã nhiÒu c¸ch ®iÒu khiÓn kh¸c nhau. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Lo¹i tªn löa dïng ®Ó phßng thñ( Anti- Missile) lµ mét lo¹i tªn löa cã ®iÒu khiÓn ®Ó ®¸nh chÆn môc tiªu.VËn tèc cña nã ®¹t tíi Mach 10. LÞch sö ph¸t triÓn cña tªn löa chèng tªn löa g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña tªn löa nãi chung, nhÊt lµ tªn löa xuyªn lôc ®Þa mang ®Çu ®¹n h¹t nh©n. Lo¹i tªn löa nµy cã u ®iÓm b¶o vÖ ®îc vïng trêi cña môc tiªu tõ xa, chèng ®îc c¸c lo¹i tªn löa ®êng ®¹n, tªn löa hµnh tr×nh chiÕn thuËt, chiÕn dÞch vµ chiÕn lîc, chèng c¶ m¸y bay nÕu cÇn. Nã cã thÓ phãng ®îc c¶ trªn chiÕn h¹m, tõ trªn kh«ng, tren bé vµ cã thÓ c¬ ®éng hay cè ®Þnh. HiÖn nay cã c¸c hÖ thèng tªn löa, chèng tªn löa hiÖn ®¹i lµ Patriot cña Mü do h·ng Raytheon s¶n xuÊt vµo ®Çu thËp kû 70. Mçi bÖ phãng cña tªn löa gåm bèn èng phãng kiem lu«n chøc n¨ng container vËn chuyÓn, cÊt gi÷. Mét trËn ®Þa tªn löa Patriot gåm mét ®µi rada m¹ng pha ®a chøc n¨ng AN/MPQ-53, mét xe ®iÒu khiÓn, mét xe nguån vµ 8 bÖ phãng. Xe ®iÒu khiÓn ®îc trang bÞ m¸y tÝnh ®iÖn tö ®Ó ®iÒu khiÓn vò khÝ. Bé nhí cña m¸y tÝnh chøa ®îc 52 tõ kho¸ vµ sö dông 4 phÇn mÒm ®iÒu khiÓn. HÖ thèng dÉn ®êng cña Patriot thùc hiÖn “ b¸m qua tªn löa” dÉn theo lÖnhvµ tù dÉn b¸n chñ ®éng. Lo¹i S300V cña Liªn X« cßn hiÖn ®¹i h¬n c¶ Patriot, nã ®îc ph¸t triÓn vµo nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 70 hoµn thµnh vµ ®a vµo sö dông n¨m 1987. Kh¶ n¨ng ®¸nh chÆn tõ xa cao h¬n Patriot cña Mü rÊt nhiÒu vµ vÒ tÇm chiÕn thuËt t¬ng d¬ng víi hÖ THAAD cña Mü vµ tªn löa ERINT cña Liªn minh ch©u¢u s¾p ra ®êi. - Tªn löa ®êng ®¹n (tªn löa ®¹n ®¹o) ®êng bay cña lo¹i tªn löa nµy gåm hai giai ®o¹n: Giai ®o¹n ®Çu gióp tªn löa bay lªn do lùc ®Èy cña ®éng c¬ phãng, cßn híng bay do hÖ thèng ®iÒu khiÓn s¾p s½n sao cho khi ®éng c¬ phãng ngõng ho¹t ®éng th× tªn l¶ n»m ®óng vµo ph¬ng tÝnh to¸n híng vµo môc tiªu ®¸nh ph¸ Giai ®o¹n thø hai (thô ®éng ) tªn löa bay theo qu¸n tÝnh cña ®êng cong ®¹n ®¹o. Lo¹i tªn löa nµy cã tÇm bay kho¶ng tõ 800km ®Õn h¬n 10000km . §éng c¬ phãng chñ yÕu dïng thuèc phãng láng. Tªn löa thÓ phãng tõ tµu ngÇm, tµu næi, m¸y bay hay trªn mÆt ®Êt. Tªn löa ®¹n ®¹o chØ dïng ®Ó tÊn c«ng vµo c¸c môc tiªu x¸c ®Þnh nh khu c«ng nghiÖp, bÕn c¶ng, nót giao th«ng, khu c¨n cø qu©n sù ...¦u ®iÓm lín nhÊt cña nã lµ cã thÓ mang ®Çu ®¹n h¹t nh©n, ho¸ häc. Tèc ®é bay cña tªn löa rÊt cao, nã cã thÓ ®¹t tíi hµng ngh×n km/giê vµ bay ë ®é cao rÊt lín nªn khã ®¸nh chÆn. XÐt vÒ céi nguån th× cã thÓ coi tªn löa V.2 cña §øc ®¸nh ph¸ London th¸ng 9-1944 lµ lo¹i tªn löa ®êng ®¹n ®Çu tiªn ®îc ®a vµo sö dông. Trong 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chiÕn tranh Iran-Ir¾c , tªn löa ®êng ®¹n ®îc mang ®Çu ®¹n ho¸ häc ®Õn chiÕn tranh vïng VÞnh n¨m 1991, tªn löa Scut ®îc Iraq sö dông ®Ó tÊn c«ng c¸c môc tiªu trªn ®Êt Isarel. - Lo¹i tªn löa “phãng vµ quªn” lµ mét lo¹i vò khÝ ®iÒu khiÓn chÝnh x¸c cã thÓ t×m ®Õn môc tiªu ®· ®Þnh kh«ng cÇn ®Õn bÊt cø mét sù can thiÖp nµo tõ bªn ngoµi. Nhê u ®iÓm nµy mµ sau khi phãng thiÕt bÞ mang- phãng lËp tøc cã thÓ di chuyÓn ®Ó t×m môc tiªu kh¸c hoÆc tr¸nh ®ßn ®¸nh tr¶ cña ®èi ph¬ng. ChÝnh lµ do x¸c suÊt b¾n tróng c¸c lo¹i m¸y bay ngµy cµng cao mµ ngêi ta nghÜ ®Õn mét lo¹i tªn löa cã thÓ phãng vµ tù t×m môc tiªu. §ã còng lµ bèi c¶nh h×nh thµnh kh¸i niÖm “phãng bá ch¹y”, “ phãng vµ quªn” . N¨m 1971, Mü ®· thö thµnh c«ng lo¹i tªn löa b¸m vÕt tia laser. Vµ chÝnh lo¹i tªn löa nµy ®· sö dông vµo chiÕn tranh ViÖt Nam khi ®¸nh ph¸ cÇu Hµm Rång (Thanh Ho¸). N¨m 1973, Mü ®Çu t chÕ t¹o lo¹i tªn löa Hellfire cã kh¶ n¨ng sö dông nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ dÉn kh¸c nhau (laser, sãng milimet, hång ngo¹i...). N¨m 1984, t¹i Libi, Mü ®· sö dông lÇn ®Çu tiªn lo¹i tªn löa HARM. Tªn löa nµy cã vËn tèc cao mh¬n lo¹i tªn löa Shrike ®· sö dông ë ViÖt Nam. H¬n n÷a lo¹i tªn löa nµy cã thÓ b¸m nhí rada sau khi ®· t¾t c¸nh sãng. Rong chiÕn tranh vïng VÞnh n¨m 1991, ngoµi sö dông hai lo¹i tªn löa Hellfire vµ HARM réng r·i, Mü vµ Anh cßn sö dông lo¹i TLAM. - Lo¹i tªn löa hµnh tr×nh lµ lo¹i tªn löa cã c¸nh n©ng khÝ ®éng mang ®Çu ®¹n th«ng thêng hoÆc h¹t nh©n, ho¸ häc, tªn löa ®îc l¾p ®éng c¬ ph¶n lùc kh«ng khÝ, ho¹t ®éng nh mét m¸y bay kh«ng ngêi l¸i, ph¶n lùc mang lîng næ. §éng c¬ ph¶n lùc tÜnh sö dông oxy trong khÝ quyÓn lµm chÊt oxy ho¸. Nã cã thÓ phãng tõ bÖ phãng c¬ ®éng trªn bé, trªn tµu vµ trªn m¸y bay. §é cao cã thÓ ®¹t ®îc tõ 20km-40km vµ víi tèc ®é 4500km/giê, tÇm bay tõ 100-1000km. §é cao bay cña tªn löa cã thÓ thay ®æi tuú theo ®Þa h×nh, ®Ó chèng rada ph¸t hiÖn. S¬ khai cña tªn löa hµnh tr×nh lµ bom bay V.1 cña §øc dïng ®Ó tÊn c«ng London vµg c¸c trung t©m c«ng nghÞªp cña Anh trong chiÕn tranh thÕ giíi thø hai. Sau chiÕn tranh chóng kh«ng ngõng ph¸t triÓn, Mü ®· cho ra ®êi lo¹i BGM-109 TOMAHAWK víi c¸c biÕn thÓ BGM-109A TLAM-N mang ®Çu ®¹n h¹t nh©n, dÉn ®êng so s¸nh ®Þa h×nh TERCOM, tÇm b¾n 2500km thuéc lo¹i tÊn c«ng mÆt ®Êt. BGM-109B, tªn löa chèng tµu chiÕn tÇm bay 460km. BGM-109C mang ®Çu ®¹n th«ng thêng tÊn c«ng mÆt ®Êt tÇm b¾n 1290km phãng tõ tµu chiÕn sö dông hÖ dÉn ®êng TCOM vµ cã bé hiÖu chØnh sè DSMAC. Trong chiÕn tranh vïng VÞnh n¨m 1991, Mü ®· sö dông lo¹i tªn löa 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TOMAHAWK BGM- 109C tÊn c«ng Iraq ngay tõ ®Çu. Tæng céng cã 290 tªn löa TOMAHAWK ®îc b¾n tõ tµu ngÇm vµ c¶ tµu næi vµo c¸c môc tiªu qu©n sù, d©n sù víi x¸c suÊt tróng ®Ých trªn 90%. Nhng ®Õn lÇn trõng ph¹t Iraq thø hai (chiÕn dÞch b·o t¸p sa m¹c) n¨m 1994. MÆc dï tªn löa TOMAHAWK ®· qua n©ng cÊp vµ c¶i tiÕn nhng x¸c suÊt tróng ®Ých chØ ®¹t 60% víi sè lîng 30 qu¶. Tõ ®ã lo¹i tªn löa nµy ngµy cµng ®îc c¶i tiÕn vÒ c«ng nghÖ xö lý tin tøc thêi vµ tµng h×nh ®Ó ph¸t huy thÕ m¹nh cña cã. Trong t¸c chiÕn trªn biÓn, tªn löa hµnh tr×nh còng tá ra lµ mét lo¹i vò khÝ lîi h¹i. N¨m 1967, lÇn ®Çu tiªn tªn löa hµnh tr×nh ®èi h¹m do Liªn X« s¶n xuÊt ®· ®¸nh ch×m tµu khu trôc Eilat næi tiÕng cña Isarel. N¨m 1982, trong chiÕn tranh Malvinat, tªn löa ®èi h¹m Exocet do Ph¸p sö dông b¾n háng vµ ch×m nhiÒu tµu chiÕn cña Anh. Nhîc ®iÓm cña tªn löa hµnh tr×nh lµ ®é cao ho¹t ®éng thÊp, tèc ®é bay chËm, kh«ng c¬ ®éng nªn dÔ bÞ tiªu diÖt b»ng vò khÝ bé binh cã thÓ rÊt th« s¬. §iÓn h×nh lµ trong chiÕn tranh Iraq lÇn thø hai n¨m 1994. Lo¹i tªn löa nµy ngµy cµng ®îc n©ng cao, c¶i tiÕn vËn tèc gi¶m thêi gian lËp tr×nh vµ t¨ng kh¶ n¨ng chèng nhiÔu. X¸c suÊt tiªu diÖt môc tiªu b»ng n qu¶ tªn löa lµ : pn = 1 - (1- p1) n víi p 1 lµ x¸c suÊt diÖt môc tiªu b»ng 1 qu¶ Tªn löa . VÝ dô : NÕu p 1 = 0,8 th× p n = 0,99 ta cã n = 3 . §Ó ph¸t triÓn vµ n©ng cao tªn löa t¹o thµnh vò khÝ cã ho¶ lùc m¹nh khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ cao cßn ®em l¹i nh÷ng vò khÝ phi truyÒn thèng phèi hîp vµ ®¸nh ph¸ cïng tªn löa, nh vò khÝ chïm h¹t, vò khÝ laser, vò khÝ siªu keo, vò khÝ ©m thanh, phao ®iÖn tõ v« h×nh...C¸c ph¬ng tiÖn trinh s¸t vÖ tinh, trinh s¸t chôp ¶nh, chÕ ¸p ®iÖn tö, vÖ tinh b¸o ®éng sím tªn löa ®êng ®¹n, m¸y bay c¶nh giíi...TÇm quan träng cña tªn löa trong chiÕn tranh c«ng nghÖ cao. Nh vËy ®Ó ®¸nh tr¶ ®îc lµ tr¸ch nhiÖm thuéc vÒ qu©n chñng phßng kh«ng quèc gia. TrÇn Quèc TuÊn níc ta ®· nãi: “§¸nh ®Þch ph¶i tr¸nh chç s¾c nhän, t×m chç hiÓm yÕu mµ ®¸nh...” Mét b»ng chøng hïng hån trong chiÕn tranh hiÖn ®¹i lµ ViÖc Nam tù dïng sãng ra ®a hÖ mÐt tõ xa ®Ó ph¸t hiÖn m¸y bay tµng h×nh F117_A cña Mü. Lo¹i m¸y bay nµy kh«ng ph¶n x¹ víi sãng hÖ mÐt. YÕu ®iÓm cña m¸y bay F117_A cßn ë lng vµ khoang chøa bom kh«ng tµng h×nh ®îc nªn khi th¶ bom, rada cã thÓ ph¸t hiÖn ®îc vµ vÖ tinh tõ trªn cao còng cã thÓ ph¸t hiÖn ®îc, yÕu ®iÓm n÷a cña m¸y bay tµng h×nh lµ khÝ ®éng häc , tèc ®é bay chËm, tÝnh c¬ ®éng kh«ng cao nªn khi ph¸t hiÖn ®îc th× dÔ b¾n tróng. Trong chiÕn tranh ë C«s«v« qu©n ®éi Nam T ®· h¹ ®îc F117_A. ®Ó ®¸nh tróng môc tiªu th× nguyªn lý ®iÒu khiÓn tªn löa còng ph¶i ®îc ph¸t triÓn nhê 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khoa häc kü thuËt cao ®iÒu khiÓn tªn löa, ®«i khi cßn gäi lµ l¸i tªn löa lµ mét qu¸ tr×nh trong ®ã sù chuyÓn ®éng cña tªn löa ®îc thay ®«Ø vÒ tèc ®é vµ híng phãng ®Ó thùc hiÖn mét ý ®å nhÊt ®Þnh ®iÒu khiÓn tªn löa trong khi bay bao gåm ®iÒu khiÓn t©m khèi cña tªn löa theo quü ®¹o vµ ®iÒu khiÓn ý nghÜa ®èi víi sinh viªn Qua ®ît häc qu©n sù võa qua vµ kinh nghiÖm cña c¸c cuéc chiÕn tranh ®Æt ra cho em mét sè nhËn xÐt sau : Trong nghÖ thuËt chiÕn ®Êu ngoµi nh÷ng trËn ®Þa phßng kh«ng nh÷ng trËn ®Þa thËt, gi¶. §¸nh ph¸ g©y nhiÔu ho¹t ®éng ®èi ph¬ng b»ng t¸c chiÕn ®iÖn tö...”LiÖu chóng ta cã thÓ ®¸nh tr¶ vµo trung t©m ®iÒu khiÓn cña ®Þch ®îc kh«ng”. Trong chiÕn tranh c«ng nghÖ cao tÊt c¶ ®îc ®iÒu khiÓn nhê trung t©m xö lý vµ ®iÒu khiÓn. VÝ nh tªn löa hµnh tr×nh Tomahawk cña Mü ®îc ®iÒu khiÓn qua vÖ tinh qu©n sù vËy khi ®Þch sö dông lo¹i tªn löa nµy ®Ó ®¸nh ph¸ ta. Th× ta võa b¶o vÖ môc tiªu mét mÆt ta dïng tªn löa ®¸nh ph¸ vÖ tinh qu©n sù chØ huy. ChÝnh c¸ch ®¸nh nµy ®· ®îc lùc lîng phßng kh«ng chóng ta sö dông vµo nh÷ng n¨m chiÕn tranh, khi ®ã ®· b¾n r¬i m¸y bay ph¸t tia laser dÉn ®êng cho bom ®¸nh ph¸ cÇu Hµm Rång. Tãm l¹i tªn löa cã vÞ trÝ vµ vai trß rÊt quan träng trong lùc lîng phßng kh«ng vµ ng¨n chÆn chiÕn tranh t¬ng lai hiÖn ®¹i . Bëi vËy ngoµi tÝnh chÊt tµn ph¸,tiªu diÖt khi n»m trong tay kÎ hiÕu chiÕn qu©n phiÖt. Th× sù t¨ng trëng ngµy cµng hoµn thiÖn cña tªn löa lµ ®éng lùc kh¸ch quan thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña khoa häc_ kü thuËt c«ng nghÖ t¨ng tèc theo. VÝ dô nh con ngêi ph¶i mÊt hµng v¹n n¨m ®Ó chuyÓn tõ vò khÝ l¹nh sang vò khÝ nãng,nhng chØ mÊt vµi tr¨m n¨m ®Ó chuyÓn sang vò khÝ h¹t nh©n vµ mÊt vµi chôc n¨m ®Ó chuyÓn tõ kh«ng cã ®iÒu khiÓn sang cã ®iÒu khiÓn... V× hoµ b×nh vµ ®éc lËp d©n téc, nh©n d©n ViÖt Nam ph¶i trang bÞ cho m×nh lùc lîng phßng kh«ng tèi cÇn thiÕt,phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ ®Þa lý ,®Þa h×nh cña l·nh thæ. Chóng ta kh«ng chØ íc m¬ cã cuéc sèng hoµ b×nh mµ ph¶i tù m×nh x©y dùng mét hÖ thèng phßng thñ v÷ng ch¾c. Trong chiÕn tranh c«ng nghÖ cao chóng ta ph¶i tù m×nh x©y dùng m¹ng líi phßng kh«ng ®Ó lµm chñ bÇu trêi quèc gia. KÎ thï lu«n t×m mäi ©m mu thñ ®o¹n t×m c¸ch x©m lîc vµ th«n tÝnh níc ta .§Êt níc ViÖt Nam kh«ng x©m lîc vµ g©y téi ¸c chiÕn tranh víi bÊt cø ®Êt níc nµo kh¸c, nhng chóng ta ph¶i b¶o vÖ yªn b×nh nh÷ng c¸i g× thuéc quyÒn së h÷u cña chóng ta. V× vËy hÖ thèng phßng kh«ng nhÊt lµ tªn löa phßng kh«ng ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt phßng thñ nh»m ng¨n chÆn chiÕn tranh t¬ng lai hiÖn ®¹i . 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nhng ®Êt níc ta lµ mét ®Êt níc cßn nghÌo, c¬ së h¹ tÇng vµ trang thiÕt bÞ qu©n sù, còng nh nghiªn cøu cßn l¹c hËu. Chóng ta kh«ng thÓ mua s¾m thiÕt bÞ qu©n sù tiªn tiÕn cña níc ngoµi nªn theo em chóng ta ph¶i cè g¾ng kh¾c phôc c¶i tiÕn nh÷ng g× hiÖn cã. Ngoµi ra vÊn ®Ò nµy cßn ®¶m b¶o an toµn cho bÝ mËt qu©n sù. Mét vÝ dô lµ trong chiÕn dÞch “Con c¸o sa m¹c” Iraq ®· bÞ ph¸ háng tÊt c¶ hÖ thèng ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh mua tõ níc ngoµi. Kinh nghiÖm ë Nam T cho thÊy khi mua thiÕt bÞ cña níc ngoµi th× ph¶i thay ®æi chÝp ®iÒu khiÓn vµ Nam T cã h¼n mét nhµ m¸y s¶n xuÊt riªng cho lo¹i chÝp nµy. Nhng vò khÝ c«ng nghÖ cao kh«ng ph¶i kh«ng b¾n ®îc b»ng vò khÝ th« s¬. Nam T ®· cho ta thÊy m¸y bay tµng h×nh F117-A cña Mü mÆc dï rÊt hiÖn ®¹i nhng l¹i bÞ b¾n r¬i nhê sù ph¸t hiÖn cña rada hÖ mÐt. Hay nh chóng ta ®· c¶i tiÕn sóng thêi Ph¸p x©m lîc , c¶i tiÕn thuèc næ .Hay nh trong chiÕn tranh chèng Mü lùc lîng phßng kh«ng ViÖt Nam ®· dïng tªn löa Sam.2 cña Liªn X« viÖn trî ®· b¾n h¹ rÊt nhiÒu B52 cña ®Þch. MÆc dï trªn lý thuyÕt lµ kh«ng thÓ b¾n ®îc, nhng chóng ta ®· c¶i tiÕn vµ b¾n h¹. VÒ tÝnh s¸ng t¹o vµ ý thøc chiÕn ®Êu nh©n d©n ViÖt Nam ®· ®îc thö th¸ch qua nhiÒu cuéc chiÕn tranh b¶o vÖ tæ quèc . LÞch sö ViÖt Nam ®· viÕt nªn nh÷ng trang oai hïng vÒ kinh nghiÖm lÊy yÕu th¾ng m¹nh, lÊy Ýt th¾ng nhiÒu ,th« s¬ th¾ng hiÖn ®¹i, ©u ®ã còng lµ lßng tù hµo d©n téc. Trë l¹i lÞch sö d©n téc ViÖt Nam, Ng« QuyÒn (899-944) ®· ®¸nh b¹i qu©n Nam H¸n x©m lîc, dïng qu©n míi hîp cña §¹i ViÖt ®¸nh tan hµng v¹n qu©n cña Lu Ho»ng Th¸o. Råi ®Õn Lý Thêng KiÖt (1019-1105) ®· ®¸nh tan qu©n tèng x©m lîc mµ trËn ®¸nh trªn s«ng Nh NguyÖt lÞch sö cßn ghi danh. TrÇn Quèc TuÊn ®· 3 lÇn ®¸nh b¹i qu©n Nguyªn M«ng mét ®éi qu©n tinh nhuÖ m¹nh nhÊt trong thÕ giíi håi ®ã . LÇn thø nhÊt vµo n¨m 1258, lÇn thø 2 vµo n¨m (1-12856-1285), lÇn thø 3 (12871288). Trong thÕ kû 20 nh©n d©n ta còng ®· ®¸nh b¹i thùc d©n Ph¸p mµ trËn §iÖn Biªn Phñ cßn lu danh tíng Vâ Nguyªn Gi¸p , trong n¨m 2004 võa qua níc ta võa kØ niÖm 50 n¨m chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ . N¨m 1975 níc ta ®¸nh ®uæi ®Õ quèc Mü cót khái ViÖt Nam. Chóng ta kh«ng bao giê chñ quan khinh ®Þch, chóng ta lu«n ph¶i t×m tßi ,kh¸m ph¸ ®iÓm yÕu cña kÎ thï, ®Ó x©y dùng hÖ thèng phßng thñ v÷ng ch¾c b¶o vÖ chñ quyÒn ®éc lËp d©n téc cña níc nhµ trong mäi thêi ®¹i . . Qua c¸c ®ît häc tËp qu©n sù ë trêng em còng bao nhiªu ngêi d©n ViÖt Nam mang dßng m¸u chèng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc ViÖt Nam, ®iÒu ®ã cµng lµm s¶n sinh trong em lßng tù hµo d©n téc. Mét khi lßng tù hµo ®ã bÞ tæn th¬ng th× chóng ta ph¶i ®Êu tranh vµ khi ®ã ®Êt níc n»m trän trong tr¸i tim m×nh. B¶n th©n em lµ mét sinh viªn khoa kinh tÕ vµ qu¶n lý em xin høa sÏ nç lùc häc tËp thËt tèt 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 h¬n n÷a ®Ó x©y dùng tæ quèc ®ång thêi em xin høa sÏ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô qu©n sù cña mét c«ng d©n ViÖt Nam trong c¶ thêi chiÕn lÉn thêi b×nh . Nh ng em mong sao ®Êt níc ta sÏ tr¸nh ®îc c¸c cuéc chiÕn tranh trong t¬ng lai. 9
- Xem thêm -