Tài liệu Tu-n 9 bu-i 2

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Kế hoạch bài học buổi 2 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Quảng Lộc Thø 2 ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2015 TUẦN 9: ĐẠO ĐỨC: (TIẾT 9) CHĂM CHỈ HỌC TẬP I. MỤC TIÊU: - Nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ học tập. - Biết được lợi ích của việc chăm chỉ học tập. - Biết được chăm chỉ học tập là nghĩa vụ của HS - Thực hiện chăm chỉ học hằng ngày II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC ĐẾN TRONG BÀI: - Kĩ năng quản lí thời gian học tập của bản thân . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh vẽ SGK, phiếu thảo luận nhóm hoạt động 2. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HĐ1(5’): Củng cố kĩ năng chăm làm việc nhà. - GV nêu câu hỏi. 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi: + Vì sao phải chăm làm việc nhà? + Em đã làm gì giúp đỡ bố mẹ? - GV và HS nhận xét. * GV giới thiệu bài ghi bảng. HĐ 2(9’): Xử lí tình huống - 2 HS lên đóng tiểu phẩm. - HS thảo luận nhóm 2 và nêu cách ứng xử của nhóm mình. Các nhóm lên sắm vai. - HS nhận xét. GV nêu kết luận. + Bạn Hà đang làm bài tập ở nhà thì bạn đến rủ đi chơi đá bóng. Bạn Hà sẽ làm gì? Kết luận: Khi đang học, đang làm bài tập, các em cần cố gắng hoàn thành công việc, không nên bỏ dở, như thế mới là chăm chỉ học tập. HĐ 3(10’): Thảo luận nhóm - GV chia HS thành nhóm 4. Các nhóm thảo luận. - Đại diện nhóm nêu ý kiến. HS nhận xét. - GV kết luận: Các ý kiến đúng là : a, b, d, đ. - Đại diện nhóm nêu ý kiến về ích lợi của chăm chỉ học tập: - HS đánh dấu + vào ô trống trước những biểu hiện của việc chăm chỉ học tập. - HS nêu ích lợi của chăm chỉ học tập. HĐ4(8’): Liên hệ thực tế ? Em đã chăm chỉ học tập chưa? Hãy kể việc làm cụ thể? Kết quả học tập em đạt được ra sao? - HS trao đổi nhóm 2 và phát biểu ý kiến. HS nhận xét. - GV khen ngợi những HS đã chăm chỉ học tập, nhắc nhở thêm một số em chưa chăm chỉ học tập. Hoạt động nối tiếp(2’): Củng cố - dặn dò - Nhận xét tiết học. LuyÖn To¸n Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 1 Kế hoạch bài học buổi 2 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Quảng Lộc 36 + 15 I. Môc tiªu: - LuyÖn l¹i d¹ng to¸n võa häc (d¹ng 36 + 15) - Cñng cè c¸ch ®Æt tÝnh vµ kü n¨ng tÝnh - ¸p dông ®Ó gi¶i to¸n cã liªn quan II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Cñng cè c¸ch ®Æt tÝnh. - G/v yªu cÇu vµi em lªn b¶ng ®Æt tÝnh vµ nªu râ c¸ch lµm. 36 + 17 36 + 5 46 + 15 17 + 16 44 + 33 - Díi líp ®Æt tÝnh lµm vµo vë – so s¸nh bµi víi b¹n. - 2 em ngåi c¹nh nhau ®æi chÐo vë kiÓm tra bµi cho nhau. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tÝnh nhÈm. - Yªu cÇu h/s lÇn lît nhÈm c¸c phÐp tÝnh sau. 10 + 6 + 5 = 40 + 20 + 10 = 26 + 10 + 7= 60 – 10 + 10 = - H/s nªu c¸ch nhÈm. - G/v kh¾c s©u c¸ch nhÈm. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn gi¶i to¸n. Cho tãm t¾t sau: 1. MÑ h¸i : 35 qu¶. ChÞ h¸i Ýt h¬n :15 qu¶. ChÞ h¸i : ? qu¶. 2. Anh cã : 27 viªn bi. Anh nhiÒu h¬n em: 7 viªn bi. Em cã : ? viªn bi. - H/s ®äc tãm t¾t. nhËn d¹ng to¸n. - Tù th¶o luËn vµ gi¶i vµo vë. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: ChÊm, ch÷a bµi. - Thu vë, chÊm ch÷a mét sè bµi. - NhËn xÐt, rót kinh nghiÖm. TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP TIẾT 3 I. MỤC TIÊU: 1. Kiểm tra lấy điểm đọc - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1. 2. Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật, của người và đặt câu nói về sự vật( BT 2, BT3). Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 2 Kế hoạch bài học buổi 2 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Quảng Lộc II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu viết tên bài tập đọc (gồm cả các văn bản thông thường). III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HĐ 1(2’): GV giới thiệu bài và ghi bảng HĐ2(15’). Kiểm tra tập đọc - Khoảng 7, 8 HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc (sau khi bốc thăm, được xem lại bài đọc vừa chọn khoảng 2 phút) - HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài trong phiếu đã chỉ định - GV đặt 1 câu hỏi về đoạn vừa đọc, HS trả lời. HĐ3(10’): Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi vật, mỗi người trong bài “ Làm việc thật là vui” - GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập (tìm từ ngữ): yêu cầu 1HS đọc lại bài : Làm việc thật là vui (trang16), cả lớp đọc thầm. - 1 HS làm bài trên bảng; cả lớp làm bài vào vở - HS đọc lại . + HS trên bảng đọc lại bài làm của mình, cả lớp lắng nghe và nhận xét. + GV chốt lại bài làm đúng. Từ ngữ chỉ vật, chỉ người Từ ngữ chỉ hoạt động Đồng hồ báo phút, báo giờ. Gà trống gáy vang ò… ó…o…báo trời sáng. Tu hú kêu tu hú, tu hú, báo sắp đến mùa vải chín. Chim bắt sâu, bảo vệ mùa màng. Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm rực rỡ. Bé đi học, quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ. HĐ4(10’): Đặt câu về hoạt động của con vật, đồ vật, cây cối - GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài (cách viết trong bài” Làm việc thật là vui”: nêu hoạt động của con vật, đồ vật, cây cối và lợi ích của hoạt động ấy). - HS làm bài vào vở - GV theo dõi giúp HS. - HS nối tiếp nhau nói câu văn đặt về một con vật, đồ vật, một loài cây hoặc một loại hoa. Hoạt động nối tiếp(3’): - GV nhận xét chung tiết học MĨ THUẬT: CÔ HẢI - SOẠN DẠY Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 3 Kế hoạch bài học buổi 2 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Quảng Lộc Thứ 3 ngày 20 tháng 10 năm 2015 LuyÖn tiÕng viÖt LuyÖn ®äc c¸c bµi tËp ®äc I. Môc tiªu: - LuyÖn ®äc nh÷ng bµi tËp ®äc trong tuÇn 1, 2. - LuyÖn s¾p xÕp c¸c tõ chØ sù vËt, con ngêi theo b¶ng ch÷ c¸i. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc c¸c bµi tËp ®äc HS luyÖn ®äc c¸c bµi tËp ®äc LuyÖn s¾p xÕp c¸c tõ chØ sù vËt. Bµi 1: Cho c¸c tõ: xoµi, xe ®¹p, chËu, bµ, kü s, con mÌo, nh·n, «ng, chuèi, hoa hång, bß, tivi, n«ng d©n. - H·y s¾p xÕp vµo c¸c cét t¬ng øng. chØ ngêi chØ con vËt chØ sù vËt chØ c©y cèi - H/s tù lµm bµi vµo vë theo nhãm cÆp ®«i. - Tõng cÆp b¸o c¸o kÕt qu¶ ®iÒn. - G/v nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn s¾p xÕp tªn ngêi theo b¶ng ch÷ c¸i. - G/v ®a ra mét sè tªn ngêi: Dòng, Hång, TuÊn, Kim, Long, Thµnh, Quyªn. - Yªu cÇu h/s ®äc l¹i b¶ng ch÷ c¸i. - S¾p xÕp c¸c tªn ngêi nªu trªn theo thø tù. - Tõng em lªn b¶ng xÕp; c¶ líp nhËn xÐt. G/v chèt thø tù ®óng. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn ®äc c¸c bµi tËp ®äc. - Tæ chøc cho h/s ®äc l¹i c¸c bµi tËp ®äc ®· «n trong T1, 2. - G/v nh¾c nhë h/s thÓ hiÖn giäng ®äc cho phï hîp. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - NhËn xÐt chung tiÕt häc. Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 4 Kế hoạch bài học buổi 2 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Quảng Lộc LUYỆN VIẾT: BÀN TAY DỊU DÀNG I. MỤC TIÊU: Tiếp tục: - Giúp HS chép chính xác đoạn: " Thầy nhẹ nhàng xoa đầu.....thầy khẽ nói với An" II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP: - Bảng phụ III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép - Gv đọc đoạn chép trên bảng. - 2 HS nhìn bảng đọc. - GV giúp HS nhận xét ? Đoạn viết có những dấu câu nào?(dấu - , ! , : , .) ? Cuối mỗi câu có dấu gì? Đầu câu hội thoại có dấu gì? (dấu -) ? Những từ nào trong đoạn được viết hoa?( đầu mỗi đoạn văn và sau dấu chấm) ? Chữ đầu đoạn viết như thế nào? (viết hoa, lùi vào một ô li) - HS viết bài. - GV theo dõi, giúp đỡ. Hoạt dộng 2: Nhận xét , đánh giá. - Thu, chấm bài, nhận xét chữ viết và cách trình bày Hoạt động nối tiếp: Nhận xét tiết học Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 5 Kế hoạch bài học buổi 2 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Quảng Lộc LuyÖn to¸n LuyÖn b¶ng céng I. Môc tiªu: - Cñng cè b¶ng céng ®· häc trong ph¹m vi 100. - KÕt hîp gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn cñng cè b¶ng céng. - H/s lµm lÇn lît c¸c b¶ng céng: 9, 8, 7, 6. - §äc ®ång thanh. - Yªu cÇu h/s lªn b¶ng ®Æt tÝnh – Líp lµm vµo vë. 15 + 9 = 26 + 6 = 36 + 8 = 42 + 9 = Ho¹t ®éng 2: LuyÖn gi¶i to¸n ®¬n. - H/s ®äc ®Ò bµi. Hoµ: 27kg. Hµ nÆng h¬n: 5 kg. Hµ nÆng: ? kg. - H/s x¸c ®Þnh d¹ng ®Ò – d¹ng to¸n. - C¸ch lµm bµi to¸n - G/v tãm t¾t bµi to¸n trªn s¬ ®å - 1 em lªn b¶ng gi¶i. - G/v cïng c¶ líp nhËn xÐt. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - ChÊm ch÷a bµi. - NhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm. THỦ CÔNG : TH: GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI. I. MỤC TIÊU: Gióp h/s. - Nhí l¹i c¸c bíc gÊp thuyÒn ph¼ng ®¸y kh«ng mui, gÊp ®îc hoµn chØnh chiÕc thuyÒn. - Gi¸o dôc h/s lßng ham mª gÊp, c¾t ®å ch¬i. Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 6 Kế hoạch bài học buổi 2 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Quảng Lộc - Båi dìng ãc thÈm mü qua c¸ch trang trÝ s¶n phÈm. II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: - MÉu thuyÒn + quy tr×nh gÊp. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh - Yªu cÇu vµi em nªu l¹i quy tr×nh gÊp. - G/v treo b¶ng quy tr×nh – c¸c bíc gÊp thuyÒn. - H/s thùc hµnh gÊp. Ho¹t ®éng 2: Trang trÝ s¶n phÈm. - H/s trang trÝ theo kh¶ n¨ng s¸ng t¹o. - G/v ®¸nh gi¸ s¶n phÈm. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - NhËn xÐt chung s¶n phÈm cña h/s. - Yªu cÇu vÒ nhµ chuÈn bÞ cho bµi sau. Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 7 Kế hoạch bài học buổi 2 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Quảng Lộc Thứ 4 ngày 21 tháng 10 năm 2015 LUYỆN TIẾNG VIỆT: KỂ NGẮN THEO TRANH. LUYỆN TẬP VỀ THỜI KHÓA BIỂU I. MỤC TIÊU: - RÌn kü n¨ng nghe vµ nãi; Dùa vµo 4 tranh liªn hoµn kÓ l¹i 1 c©u chuyÖn cã tªn “Bót cña c« gi¸o” vµ Thêi kho¸ biÓu cña líp. - RÌn kü n¨ng viÕt; BiÕt viÕt thêi kho¸ biÓu h«m sau cña líp. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh kÓ l¹i c©u chuyÖn. - H/s më SGK, nªu yªu cÇu (nªu néi dung cña tõng tranh) - Quan s¸t tranh, tËp kÓ trong nhãm. - §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tham gia kÓ: G/v ®Æt c©u hái gîi ý ®Ó h/s kÓ tèt h¬n. - G/v l¾ng nghe, bæ sung. - H/s hoµn thiÖn bµi vµo vë bµi tËp. Ho¹t ®éng 2: ViÕt thêi kho¸ biÓu. - Yªu cÇu h/s më thêi kho¸ biÓu cña m×nh. - Hái: Ngµy mai cã mÊy tiÕt? Em cÇn mang nh÷ng quyÓn g×? - H/S tù më vë bµi tËp, viÕt TKB ngµy mai vµo vë. - Tõng em ®äc to TKB tríc líp. - Líp nhËn xÐt, bæ sung. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Yªu cÇu h/s vÒ nhµ kÓ l¹i chuyÖn: Bót cña c« gi¸o. - NhËn xÐt chung tiÕt häc. LuyÖn tiÕng viÖt LUYỆN NÓI, VIẾT LỜI MỜI, ĐỀ NGHỊ . KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI I. Môc tiªu: Tiếp tục Gióp h/s. - LuyÖn c¸ch nãi lêi ®Ò nghÞ, lêi mêi, lêi nhê. Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 8 Kế hoạch bài học buổi 2 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Quảng Lộc - Tr¶ lêi l¹i néi dung c©u hái vÒ thÇy c« gi¸o. - BiÕt viÕt 1 ®o¹n v¨n tõ c¸c c©u tr¶ lêi. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn nãi lêi mêi, lêi nhê, lêi ®Ò nghÞ. - G/v ®a t×nh huèng. - H/s tËp nãi theo. 1) S¾p ®Õn sinh nhËt, Hµ muèn mÑ mua cho 1 con bóp bª. 2) ChÞ H¬ng biÕt ®an lµn, em muèn chÞ ®an cho 1 c¸i. 3) HÑn b¹n ®Õn ch¬i, em ra më cöa. 4) B¹n Hïng hay lµm viÖc riªng trong líp, em ®Ò nghÞ b¹n kh«ng ®îc lµm. - H/s thùc hµnh lµm vµo vë bµi tËp. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn viÕt vÒ thÇy c« gi¸o. - Yªu cÇu h/s nãi l¹i c« gi¸o ®· d¹y m×nh håi líp 1. §iÒu g× lµm em nhí nhÊt vÒ c«? C« dµnh t×nh c¶m cho h/s nh thÕ nµo? - H/s nãi tr«i ch¶y – cho c¸c em viÕt vµo bµi. - §äc l¹i ®o¹n v¨n. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - G/v thu, chÊm 1 sè bµi. - NhËn xÐt bµi cho h/s. LuyÖn to¸n PhÐp céng cã tæng b»ng 100 I. Môc tiªu: Gióp h/s. - Cñng cè l¹i c¸ch céng c¸c sè h¹ng cã tæng b»ng 100. - Thùc hµnh gi¶i to¸n cã liªn quan. - Kü n¨ng tÝnh thµnh th¹o. II . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Cñng cè c¸ch céng cã tæng b»ng 100. - Yªu cÇu 2 em lªn b¶ng ®Æt tÝnh – tÝnh. - Díi líp lµm vµo b¶ng con: 2 bµi: 37 + 63; 14 + 86 - G/v cïng c¶ líp nhËn xÐt, kh¾c s©u bµi. Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 9 Kế hoạch bài học buổi 2 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Quảng Lộc Ho¹t ®éng 2: LuyÖn thùc hiÖn phÐp tÝnh vµ gi¶i to¸n. - Yªu cÇu h/s lµm lÇn lît c¸c bµi tËp sau: - Mçi bµi yªu cÇu h/s nªu vµ x¸c ®Þnh râ yªu cÇu. - Nªu c¸ch lµm ®Ó c¶ líp cïng nhËn xÐt. Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 13 + 87 64 + 36 9 + 81 10 + 90 Bµi 2: TÝnh nhÈm 30 + 40 + 30 = 70 + 10 + 20 = 60 + 10 + 30 = 90 + 10 = Bµi 3: Gi¶i to¸n theo tãm t¾t sau. ChÞ cã: 67 l¸ cê. Em nhiÒu h¬n chÞ: 33 l¸ cê. Em cã: ? l¸ cê. - H/s x¸c ®Þnh d¹ng to¸n. - Nªu c¸ch lµm. - C¶ líp lµm vµo vë. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - G/v thu vë, chÊm ch÷a bµi. - NhËn xÐt u khuyÕt ®iÓm bµi lµm cña h/s. THỦ CÔNG: (TIẾT 9) GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI I. MỤC TIÊU: - HS biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui. - Gấp được thuyền phẳng đáy có mui; các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giấy thủ công (hoặc giấy màu) và giấy nháp tương đương khổ A4. - Kéo, bút màu, thước kẻ. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HĐ1(3’): - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS và nhận xét. HĐ2(2’): Giới thiệu bài và ghi bảng. HĐ3(5’): HS nhắc lại qui trình gấp thuyền phẳng đáy không mui - GV cho HS nhắc lại các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui Bước 1: Gấp các nếp gấp cách đều Bước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền: Bước 3: Tạo thuyền phẳng đáy không mui HĐ4(20’): Thực hành gấp - GV tổ chức cho HS gấp thuyền phẳng đáy không mui. - GV hướng dẫn HS miết mạnh đường mới gấp cho phẳng; Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 10 Kế hoạch bài học buổi 2 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Quảng Lộc - Khen HS gấp nhanh, đẹp. Hoạt động nối tiếp(1’): Củng cố - dăn dò - GV nhận xét chung tiết học. Thứ 5 ngày 22 tháng 10 năm 2015 Thùc hµnh luyÖn viÕt LUYỆN VIẾT CÁC CHỮ HOA A, B , C, D, E, Ê I. MỤC TIÊU: T iÕp tôc gióp HS - LuyÖn viÕt c¸c ch÷ c¸i ®· häc qua c¸c côm tõ : An Giang ; ¢p B¾c : Ba §×nh ; Cao B»ng ...theo cì ch÷ nhá - BiÕt viÕt ®óng mÉu , tr×nh bµy s¹ch sÏ II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV : Bµi viÕt ë b¶ng phô HS : Vë thùc hµnh luyÖn viÕt III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn HS viÕt - GV treo mÉu c¸c mcôm tõ lªn b¶ng -HS ®äc c¸c côm tõ - NhËn diÖn c¸c ch÷ c¸i ®· häc : A, B, C, D, §, G ... - HS quan s¸t bµi viÕt vµ cho biÕt c¸ch tr×nh bµy - Bµi viÕt ®îc viÕt theo mÊy cì ch÷ ? ( 1 cì ch÷ nhá , mçi côm tõ viÕt 1 dßng ) -GV g¶i nghÜa c¸c côm tõ : An Giang lµ tªn mét tØnh ë phÝa nam , Cao B»ng lµ tªn mét tØnh ë ®«ng b¾c ... - GV bao qu¸t líp , nh¾c nhë c¸c em t thÕ ngåi , nh¾c nhë HS yÕu viÕt ®óng quy tr×nh - HS viÕt bµi Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 11 Kế hoạch bài học buổi 2 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Quảng Lộc Ho¹t ®éng 2 : NhËn xÐt ®¸nh gi¸ - GV thu vµ chÊm bµi - NhËn xÐt vÒ ch÷ viÕt ,c¸ch tr×nh bµy cña HS - Tuyªn d¬ng nh÷ng em viÕt ®Ñp tr×nh bµy s¹ch sÏ Hoạt động nối tiếp: - GV nhËn xÐt tiÕt häc -HS vÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn viÕt ch÷ ............................................................................................ LUYỆN TOÁN: LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100 I. MỤC TIÊU: TiÕp tôc gióp HS - ¤n luyÖn phÐp céng cã tæng b»ng100 - Thùc hµnh lµm c¸c bµi tËp 6, 7 vë BT -NC to¸n trang 24 II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1 : Bµi tËp 1 : §Æt tÝnh råi tÝnh tæng biÕt hai sè h¹ng - HS lµm bµi c¸ nh©n -2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi - Díi líp thèng nhÊt kÕt qu¶ - GV nhËn xÐt vÒ c¸h ®Æt tÝnh , 1 hS nhËn xÐt tæng c¸c phÐp tÝnh trªn b»ng bao nhiªu ( 100 ) Ho¹t ®éng 2 : Bµi tËp 2 : tÝnh - Tæ chøc cho HS ch¬i tiÕp søc gi÷a c¸c tæ - GV thèng nhÊt kÕt qu¶ , tuyªn bè nhãm th¾ng cuéc - GV gióp HS nhËn xÐt: c¸c phÐp tÝnh ®Òu cã tæng b»ng 100 , khi ®æi chç c¸c sè h¹ng trong 1 tæng th× tæng kh«ng thay ®æi 10 + 90 = 100 90 + 10 = 100 Hoạt động nối tiếp : - GV nhËn xÐt tiÕt häc - Khen ngîi c¸c c¸ nh©n nhãm lµm viÖc tÝch cùc - khen ngîi c¸c c¸ nh©n nhãm lµm viÖc tÝch cùc THỰC HÀNH MĨ THUẬT: Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 12 Kế hoạch bài học buổi 2 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Quảng Lộc CÔ HẢI - SOẠN DẠY Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 13 Kế hoạch bài học buổi 2 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Quảng Lộc TỰ NHIÊN VÀ Xà HỘI (TIẾT 9) ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nêu được nguyên nhân và biết cách phòng tránh bệnh giun. * Biết được hành vi làm mất vệ sinh của con người là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và lây truyền bệnh; biết những hành vi giữ vệ sinh môi trường. II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC ĐẾN TRONG BÀI: - KN ra quyết định : Nên và không nên làm gì để phòng bệnh giun - KN phê phán:Phê phán những hành vi ăn uống không sạch sẽ, không đảm bảo vệ sinh gây ra bệnh giun. - Kĩ năng làm chủ bản thân: Có trách nhiệm với bản thân để phòng bệnh giun III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh các hình trang 20, 21 SGK. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HĐ1(5’):Củng cố kĩ năng nhận biết ăn uống sạch sẽ. - Gọi 3 HS lên bảng trả lời câu hỏi: ? Thế nào là ăn sạch, uống sạch? ? Để ăn sạch chúng ta cần làm gì? ? Ăn sạch có lợi gì? - HS trả lời - GV nhận xét chung. * GV giới thiệu bài ghi bảng HĐ 2(5’): Bệnh giun - GV đặt câu hỏi, HS thảo luận nhóm đôi và trả lời. - HS trả lời theo nhóm, các nhóm khác theo dõi và bổ sung. ? Đã bao giờ con bị đau bụng, ỉa chảy, ỉa ra giun, buồn nôn và chóng mặt chưa? - Nếu bạn nào đã từng gặp triệu chứng bị đau bụng, tiêu chảy, tiêu chảy ra giun, buồn nôn và chóng mặt, chứng tỏ đã nhiễm giun. ? Giun thường sống ở đâu trong cơ thể người? - Giun và ấu trùng giun sống được ở nhiều nơi trong cơ thể: ruột, dạ dày, gan, phổi, mạch máu,.. nhưng chủ yếu là ở ruột. ? Giun ăn gì mà sống được? - Giun hút các chất bổ dưỡng trong cơ thể người để sống. ? Nêu tác hại do giun gây ra? - Người nhiễm giun, đặc biệt là trẻ em thường xanh xao, mệt mỏi.. Nếu giun quá nhiều có thể gây tắc mật dẫn đến chết người. HĐ3(5’): Nguyên nhân gây lây nhiễm giun BVMT: Biết được hành vi làm mất vệ sinh của con người là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và lây truyền bệnh; biết những hành vi giữ vệ sinh môi trường. Bước 1: HS thảo luận nhóm 4 ? Trứng giun và giun trong ruột người bệnh ra bên ngoài bằng cách nào? + Trứng giun và giun trong ruột người bệnh ra ngoài bằng đường đại tiện. ? Từ trong phân người bị bệnh giun, trứng giun vào cơ thể người lành bằng cách nào? +Từ trong phân người bị bệnh giun, trứng giun vào cơ thể người lành bằng đường ăn uống: Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 14 Kế hoạch bài học buổi 2 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Quảng Lộc + Không rửa tay sau khi đi đại tiện, tay bẩn cầm vào thức ăn, đồ uống. + Nguồn nước bị nhiễm phân. + Người ăn rau rửa chưa sạch. + Ruồi đậu vào thức ăn... Bước 2: Làm việc cả lớp: + GV treo tranh vẽ trang 20/SGK. + HS chỉ và nói đường đi của trứng giun vào cơ thể theo chiều mũi tên. + GV chỉ vào tranh và kết luận. * Trứng giun có nhiều ở phân người, nếu đi vệ sinh không đúng nơi quy định, trứng giun xâm nhập vào nguồn nước, vào đất hoặc theo ruồi nhặng bay đi khắp nơi. + HS liên hệ cách giữ vệ sinh sau khi điđại tiện và tiểu tiện. HĐ (10’): Làm thế nào để phòng bệnh giun? - GV hỏi, HS trả lời: Để đề phòng bệnh giun, ta phải làm như thế nào? Để đề phòng bệnh giun, ta phải + Phải ăn chín, uống sôi. + rửa tay sau khi đi đại tiện, tay bẩn không cầm vào thức ăn, đồ uống. + Nguồn nước bị nhiễm phân không được sử dụng. + Đất trồng rau bị ô nhiễm. + rửa sạch rau trước khi ăn. + Không để ruồi đậu vào thức ăn... BVMT: Có ý thức rửa tay trước khi ăn và sau khi đi đại tiện, ăn chín uống sôi, giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh. Hoạt động nối tiếp(2’): Củng cố - dặn dò: ? Hãy nêu tác hại của giun gây ra với cơ thể con người? GVKL: Người bị nhiễm giun, đặc biệt là trẻ em thường xanh xao, mệt mỏi ,.. Nếu giun quá nhiều có thể gây tắc mật dẫn đến chết người vì vậy chúng ta phải đề phòng bệnh giun. - GV nhận xét tiết học. Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 15
- Xem thêm -