Tài liệu Tu-n 3 bu-i 22222

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Kế hoạch bài học buổi 2 - Lớp 2A - Trường Tiểu học Quảng Lộc Thứ 2 ngày 7 tháng 9 năm 2015 TUẦN 3: ĐẠO ĐỨC: ( TIẾT 3 ) BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI I. MỤC TIÊU: - Biết khi mắc lỗi cần phải nhận lỗi và sửa lỗi. - Biết được vì sao cần phải nhận lỗi và sưả lỗi. - Thực hiện khi nhận lỗi và sửa lỗi II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC ĐẾN TRONG BÀI: - KN ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi. - KN đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu thảo luận nhóm IV.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HĐ1(4’): Củng cố thời gian biểu về việc sinh hoạt và học tập đúng giờ - GV nêu câu hỏi để HS suy nghỉ trả lời. HĐ2(1’): GV giới thiệu ghi đầu bài HĐ3(5’): Phân tích truyện “Cái bình hoa”. - GV chia lớp thành 3 nhóm. - HS theo dõi câu chuyện và xây dựng phần kết cho câu chuyện. - GV kể chuyện cái bình hoa với kết cục mở (từ đầu…đến không ai còn nhớ đến chuyện cái bình vỡ ) . - GV hỏi : Nếu Vô- va không nhận lỗi thì điều gì sẽ xảy ra ? Các em thử đoán xem Vô-va đã nghĩ và làm gì sau đó ? - Các nhóm thảo luận và trình bày phần kết trước lớp. - GV chốt lại các phần kết hợp lí nhất và kể nốt phần kết câu chuyện . - GV phát phiếu ghi các câu hỏi của BT 1 trong VBT Kết luận : Trong cuộc sống ,ai cũng có lúc mắc lỗi ,nhất là với các em nhỏ. Nhưng điều quan trọng là biết nhận lỗi và sữa lỗi .Biết nhận lỗi và sữa lỗi thì sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu quý . HĐ4(5’): Bày tỏ ý kiến ,thái độ của mình . - GV quy định cách bày tỏ ý kiến và thái độ bằng cách : đồng ý thì các em dơ tay, không đồng ý thì ngồi im. - GV đọc lần lượt các ý kiến của BT2 trong VBT(trang 6) . - HS đưa ra ý kiến thái độ của mình. - GV nhận xét chốt lại đáp án đúng : a, d ,đ là đúng ; b,c, e là sai. KL : Biết nhận lỗi và sữa lỗi sẽ giúp em mau tiến bộ và được mọi người quí mến Hoạt động nối tiếp(1’): Củng cố - dặn dò - GV nhận xét tiết học - HS kể một trường hợp em hoặc người khác đã biết nhận lỗi và sữa lỗi. Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 1 Kế hoạch bài học buổi 2 - Lớp 2A - Trường Tiểu học Quảng Lộc LUYỆN TOÁN: PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10 I. MUC TIÊU: Gióp h/s. - Cñng cè phÐp céng cã tæng b»ng 10 vµ ®Æt tÝnh theo cét däc. - Cñng cè xem giê ®óng trªn ®ång hå. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: B¶ng gµi, que tÝnh m« h×nh ®ång hå. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu phÐp céng 4 + 6. - G/v dïng b¶ng gµi, que tÝnh giíi thiÖu - Yªu cÇu h/s ®Õm. - ViÕt phÐp tÝnh - H/s nh¾c l¹i c¸ch viÕt - G/v kh¾c s©u. - H/s thùc hµnh theo. + 6 4 10 Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp: - Yªu cÇu h/s lµm bµi tËp 1 ®Õn bµi tËp 3. - Tõng em ®øng t¹i chç nªu yªu cÇu vµ kÕt qu¶ lµm bµi. - G/v cïng c¶ líp nhËn xÐt c¸ch tÝnh, c¸ch viÕt cét däc. Lu ý: NhÈm: 7 + 3 + 6 = 10 + 6 = 16. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i: Nhanh m¾t. - G/v nªu tªn trß ch¬i, híng dÉn c¸ch ch¬i. - Tæ chøc líp häc thµnh c¸c ®éi ch¬i. - G/v ®a m« h×nh, lÇn lît h/s c¸c ®éi tr¶ lêi. - G/v tæng hîp ý kiÕn ®óng. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - NhËn xÐt tiÕt häc. - Tuyªn d¬ng häc sinh Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 2 Kế hoạch bài học buổi 2 - Lớp 2A - Trường Tiểu học Quảng Lộc TẬP VIẾT: (TIẾT 3) CHỮ HOA B I. MỤC TIÊU: - Biết viết chữ cái viết hoa B (1 dòng cỡ chữ vừa và 1 dòng cỡ nhỏ ). - Biết viết chữ và câu ứng dụng : Bạn ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ ) câu Bạn bè sum họp ( 3 lần) ; chữ viết đúng mẫu , đều nét và nối chữ đúng quy định . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Mẫu chữ B , bảng lớp viết từ và câu ứng dụng HS : Vở tập viết III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HĐ1( 5'): Ôn kĩ năng viết chữ hoa Ă,  - HS viết vào bảng con các chữ hoa : Ă, Â, nêu quy trình viết? - GV nhận xét * GV GTB : GV nêu mục tiêu của tiết học HĐ2 (7') : Hướng dẫn viết chữ hoa B - Cho học sinh quan sát mẫu chữ hoa B . - Chữ hoa B gồm mấy nét? Đó là những nét nào?( Cấu tạo : cao 5 li , gồm 2 nét : Nét 1 giống nét móc ngược trái , phía trên hơi lượn phải; Nét 2 là kết hợp 2 nét : nét cong trên và nét cong phải nối liền nhau …) - GV viết mẫu chữ B lên bảng , vừa viết vừa nói lại cách viết - GV yêu cầu HS nhắc lại - HS viết lưu không chữ hoa B - HS viết trên bảng con chữ hoa B: - GVnhận xét , uốn nắn cho học sinh HĐ 3(7'): Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng Bước 1: .- Giới thiệu câu ứng dụng : 1 học sinh đọc câu ứng dụng ( trên bảng lớp ) - GV giúp HS hiểu ý nghĩa: Bạn bè ở khắp nơi về quây quần họp mặt đông vui. - HD quan sát và nhận xét câu ứng dụng : ?Chữ đầu câu viết thế nào? ? So sánh độ cao chữ hoa B với chữ cái a? ? Khoảng cách giữa các chữ như thế nào? - GV viết mẫu chữ Bạn lên bảng ; HS tập viết trên bảng con chữ Bạn cỡ nhỏ HĐ4( 15'): HD học sinh viết vào vở TV - GV nêu yêu cầu viết (trang 7 ) . HS thực hành viết vào vở TV - GV quan sát uốn nắn cho học sinh yếu - GV chấm khoảng 7,8 bài , nêu nhận xét. Hoạt động nối tiếp (2'): - Nhận xét chung về tiết học - Dặn học sinh về nhà hoàn thành bài viết trang 8 MĨ THUẬT: Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 3 Kế hoạch bài học buổi 2 - Lớp 2A - Trường Tiểu học Quảng Lộc CÔ HẢI - SOẠN DẠY Thứ 3 ngày 8 tháng 9 năm 2015 LuyÖn tiÕng viÖt LuyÖn ®äc: B¹n cña Nai Nhá I. Môc tiªu: Gióp h/s. - LuyÖn ®äc tr¬n, ®äc ®óng, râ rµng c©u chuyÖn: B¹n cña Nai Nhá. - BiÕt ®äc ph©n biÖt lêi c¸c nh©n vËt víi lêi ngêi dÉn chuyÖn. - Cñng cè néi dung qua phÇn bµi tËp. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc tr¬n. - G/v yªu cÇu 1 em ®äc bµi. - Nh¾c nhë c¸ch ®äc; C¸ch ph©n biÖt giäng ®äc, c¸ch ng¾t nghØ. - H/s nèi tiÕp nhau ®äc tõng c©u. - §äc c¶ bµi: §äc c¸ nh©n, ®äc ph©n vai. - G/v nhËn xÐt, bæ sung. Ho¹t ®éng 2: Cñng cè néi dung bµi. - Cho h/s më vë bµi tËp. - Lµm lÇn lît c¸c bµi tËp cña néi dung bµi tËp ®äc. - G/v theo dâi, gióp ®ì h/s lµm bµi tËp. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - ChÊm, ch÷a mét sè bµi. - NhËn xÐt, rót kinh nghiÖm. LuyÖn to¸n: PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10 Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 4 Kế hoạch bài học buổi 2 - Lớp 2A - Trường Tiểu học Quảng Lộc I. MỤC TIÊU: Gióp h/s. - LuyÖn phÐp céng cã tæng b»ng 10. - Cñng cè c¸ch tÝnh nhÈm vµ ®Æt tÝnh. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: - G/v yªu cÇu h/s thùc hµnh lµm c¸c bµi tËp. Vµi em lªn b¶ng ch÷a, c¶ líp cïng nhËn xÐt. Bµi 1: NhÈm: 8+2= 7+3= 6+4= 9+1= 2+8= 3+7= 4+6= 1+9= Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh: 7+3 4+6 5+5 9+1 2+8 Bµi 3: TÝnh: 3+7+5= 9+1+8= = = 6+4+7= 7+3+7= = = - G/v chÊm, ch÷a mét sè bµi cho h/s,nhËn xÐt chung. - HS rót ra c¸ch tÝnh nhanh. Bµi 4:Tãm t¾t vµ gi¶i bµi to¸n - HuÖ cã 16 ®iÓm mêi .Hoa cã Ýt h¬n HuÖ 8 ®iÓm mêi .Hái Hoa cã bao nhiªu ®iÓm mêi ? - HS lµm bµi ®éc lËp ,gäi 1 sè HS nªu miÖng kÕt qu¶. - GV vµ HS nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. Ho¹t ®éng tiÕp nèi :Cñng cè dÆn dß. - Nhận xét tiết học THỰC HÀNH THỦ CÔNG: GẤP TÊN LỬA I. MỤC TIÊU: - HS gấp được tên lửa , các nếp gấp tương đối phẳng thẳng. - Biết phóng tên lửa. -Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV: Mẫu tên lửa gấp sẵn Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 5 Kế hoạch bài học buổi 2 - Lớp 2A - Trường Tiểu học Quảng Lộc - Quy trình gấp tên lửa có hình vẽ minh họa cho từng bước vẽ. - HS + GV:Giấy, bút màu . III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HĐ1(3’): GV kiểm tra đồ dùng chuẩn bị cho tiết học - GV nhận xét dặn dò thêm. * GV giới thiệu bài ghi bảng HĐ2(20’): Hướng dẫn thực hành gấp tên lửa - GV nêu câu hỏi HS trả lời. ? Nêu các bước gấp tên lửa? - HS nêu ( 2 bước) Bước 1:Tạo mũi và thân tên lửa Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng. - 1 HS thực hiện thao tác gấp tên lửa. - HS thực hành theo nhóm.( HS khéo tay gấp được tên lửa. Các nếp phẳng, thẳng. Tên lửa sử dụng được.) - GV hướng dẫn cho HS trang trí sản phẩm cho đẹp hơn sau khi đã gấp xong. - Các nhóm trình bày sản phẩm. - GV và HS nhận xét, đánh giá sản phẩm. HĐ3(5’): Thi phóng tên lửa. - Các nhóm thi phóng tên lửa - GV và HS nhận xét, khen ngợi nhóm có nhiều sản phẩm đẹp, phóng cao, xa... Hoạt động nối tiếp(2’): Củng cố - dặn dò. - GV nhận xét tinh thần học tập, sự chuẩn bị đồ dùng. Thứ 4 ngày 9 tháng 9 năm 2015 LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN TỪ CHỈ SỰ VẬT. CÂU KIỂU AI LÀ GÌ I. MỤC TIÊU: Gióp h/s. - LuyÖn t×m vµ kh¸c s©u tõ chØ sù vËt. - C¸ch ®Æt c©u theo c©u mÉu: Ai (c¸i g×, con g×) lµ g×? II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn t×m tõ chØ sù vËt. Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 6 Kế hoạch bài học buổi 2 - Lớp 2A - Trường Tiểu học Quảng Lộc - G/v yªu cÇu h/s t×m tõ chØ sù vËt ë SGK/TV2 vµ ghi vµo b¶ng. Tõ M: Thíc kÎ ChØ sù vËt §å vËt Tõ Hoa lan C©y cèi ChØ sù vËt - Tõng em ®äc to bµi. - C¶ líp cïng nhËn xÐt. Ho¹t ®éng 2: §Æt c©u theo mÉu. - Yªu cÇu h/s ®Æt 3 c©u theo mÉu. - G/v thu, chÊm ch÷a bµi cho h/s. - §äc c©u mÉu cho h/s nghe. - Kh¾c s©u c¸ch viÕt c©u, c¸ch dïng dÊu c©u. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ - ChÊm ch÷a nhËn xÐt bµi. Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 7 Kế hoạch bài học buổi 2 - Lớp 2A - Trường Tiểu học Quảng Lộc Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 8 Kế hoạch bài học buổi 2 - Lớp 2A - Trường Tiểu học Quảng Lộc LUYỆN TIẾNG VIỆT LUYỆN CHÀO HỎI. TỰ GIỚI THIỆU I. MỤC TIÊU: Gióp h/s. - LuyÖn c¸ch chµo hái vµ tù giíi thiÖu vÒ b¶n th©n. - Lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch bæ trî. - BiÕt giíi thiÖu vµ chµo hái lÞch sù. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: LuyÖn c¸ch chµo – giíi thiÖu b¶n th©n. - G/v nªu yªu cÇu, lÇn lît tõng em ®øng t¹i chç chµo vµ giíi thiÖu vÒ b¶n th©n vµ c¸c b¹n cïng bµn. - G/v cïng h/s nghe, nhËn xÐt cho b¹n. - Lu ý: Nh¾c h/s chµo hái ph¶i lÞch sù, phï hîp víi ®èi tîng. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn c¸c bµi tËp. - H/s më vë bµi tËp. - Lµm lÇn lît c¸c bµi tËp trong s¸ch bæ trî. - G/v nh¾c nhë h/s lµm bµi. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Thu chÊm 1 sè bµi. - NhËn xÐt tiÕt luyÖn. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. LUYỆN TOÁN: 26 + 4 ; 36 + 24 I. MỤC TIÊU: Gióp h/s. Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 9 Kế hoạch bài học buổi 2 - Lớp 2A - Trường Tiểu học Quảng Lộc - LuyÖn thùc hiÖn nhÈm vµ viÕt c¸c phÐp to¸n cã tæng lµ 1 sè trßn chôc. - LËp ®îc b¶ng céng c¸c sè trßn chôc. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động 1: Bµi 1 :G/v yªu cÇu h/s lËp c¸c b¶ng céng cã tæng sè lµ 20, 30. - LÇn lît tõng em ®øng t¹i chç nªu phÐp tÝnh; - G/v ghi b¶ng: 28 + 2 = 30 21 + 9 = 30 27 + 3 = 30 22 + 8 = 30 26 + 4 = 30 23 + 7 = 30 25 + 5 = 30 24 + 6 = 30 - Cho c¶ líp ®äc ®ång thanh b¶ng céng cã tæng trong chôc. Hoạt động 2: Bµi 2 : TÝnh nhÈm - Yªu cÇu h/s tÝnh nhÈm. 24 + 6 + 4 = 12 + 8 + 10 = 23 + 7 + 3 = 16 + 4 + 7 = - G/v chÊm, ch÷a mét sè bµi cho h/s. Hoạt động 3 : Bµi3: Mét ®éi c«ng nh©n cÇu ®êng cã 22nam vµ 18 n÷ .Hái ®éi c«ng nh©n ®ã cã tÊt c¶ bao nhiªu ngêi ? A. 30 ngêi B. 40 ngêi C . 50 ngêi D . 60 ngêi Ho¹t ®éng tiÕp nèi : - NhËn xÐt chung tiÕt häc. THỦ CÔNG: (TIẾT 3) GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC I . MỤC TIÊU : - HS biết cách gấp máy bay phản lực - Gấp được máy bay phản lực . Các nếp gấp tương đối phẳng , thẳng . - HS có hứng thú gấp hình . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 10 Kế hoạch bài học buổi 2 - Lớp 2A - Trường Tiểu học Quảng Lộc - Giấy màu,giấy nháp. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HĐ1(3'): Củng cố kĩ năng gấp tên lửa - Nêu các bước gấp tên lửa? *GV giới thiệu bài ghi bảng HĐ2(10'): HD HS quan sát và nhận xét GV giới thiệu mẫu gấp máy bay phản lực . HS nhận xét về hình dáng,các phần của máy bay phản lực . -Yêu cầu học sinh so sánh mẫu gấp máy bay phản lực và mẫu gấp tên lửa (đã học ở bài 1) HĐ3 (22') : HD mẫu Bước 1: Gấp tạo mũi,thân ,cánh máy bay phản lực GV treo tranh HD quy trình gấp và làm các thao tác mẫu : - Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu giữa (H1) .Mở tờ giấy ra gấp theo đường dấu gấp ở H1 được H2. - Gấp toàn bộ phần trên theo đường dấu gấp được H3. HD gấp tiếp H4,5,6 như SGK thực hành thủ công . Bước 2 : Tạo máy bay phản lực và sử dụng GV hướng dẫn như H7 và H8 SGK thực hành thủ công . - 1 hoặc 2 học sinh K,G thực hiện lại các thao tác gấp máy bay phản lực . - GV nhận xét sửa sai - Cho học sinh tập làm máy bay phản lực bằng giấy nháp. - GV quan sát uốn nắn . Hoạt động nối tiếp (5'): - 1 học sinh nhắc lại quy trình gấp máy bay phản lực - Dặn học sinh : Về nhà thực hành gấp máy bay phản lực . Thứ 5 ngày 10 tháng 9 năm 2015 Thùc hµnh luyÖn viÕt CHỮ HOA B I. MỤC TIÊU: Tiếp tục giúp HS - LuyÖn viÕt c¸c ch÷ hoa B theo cì ch÷ võa vµ nhá - BiÕt viÕt øng dông c¸c côm tõ : B¸t c¬m sÎ nöa theo cì ch÷ nhá ®óng mÉu II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - GV : mÉu ch÷ B ; - HS : Vë thùc hµnh luyÖn viÕt Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 11 Kế hoạch bài học buổi 2 - Lớp 2A - Trường Tiểu học Quảng Lộc III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1 : Híng dÉn HS viÕt - GV treo mÉu ch÷ B ,HS nªu l¹i quy tr×nh viÕt ch÷ B - HS quan s¸t bµi viÕt vµ cho biÕt ch÷ B ®îc viÕt theo cì ch÷ nµo ? ( võa vµ nhá ) : - Bµi viÕt ®îc viÕt theo mÊy kiÓu ch÷ ( viÕt theo hai kiÓu : kiÓu ch÷ ®øng nÐt ®Òu vµ kiÓu ch÷ nghiªng nÐt ®Òu ) - HS luyÖn viÕt b¶ng con ch÷ B Ho¹t ®éng 2 : Híng dÉn viÕt c©u øng dông - GV cho hs ®äc c©u øng dông : B¸t c¬m sÎ nöa - GV gióp HS hiÓu nghÜa c©u øng dông - HS quan s¸t , nhËn xÐt ®é cao cña c¸c ch÷ c¸i - C¸ch ®Æt dÊu thanh ë c¸c ch÷ , kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ - HS viÕt bµi : - GV bao quan líp , nh¾c nhë c¸c em t thÕ ngåi , nh¾c nhë HS yÕu viÕt ®óng quy tr×nh Ho¹t ®éng 3 :NhËn xÐt ®¸nh gi¸ - GV thu vµ chÊm bµi - NhËn xÐt vÒ ch÷ viÕt ,c¸ch tr×nh bµy cña HS - Tuyªn d¬ng nh÷ng em viÕt ®Ñp tr×nh bµy s¹ch sÏ Hoạt động nối tiếp: Cñng cè dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc LUYỆN TOÁN: 9 CỘNG VỚI MỘT SỐ I. MỤC TIÊU: Gióp h/s. - Cñng cè b¶ng céng: 9 + 1 sè. - VËn dông gi¶i to¸n cã liªn quan. II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ho¹t ®éng 1: Cñng cè b¶ng céng. - Yªu cÇu tõng em ®äc thuéc lßng b¶ng céng. - G/v ghi b¶ng; Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 12 Kế hoạch bài học buổi 2 - Lớp 2A - Trường Tiểu học Quảng Lộc - C¶ líp ®äc ®ång thanh. Hoạt động 2: Gi¶i to¸n cã liªn quan. Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 9+7 9+4 9+5 Bµi 2: NhÈm: 9+1+7= 8+2+6= 9+3 9+9 6+9+7= 4+9+6= Bµi 3: Gi¶i to¸n theo tãm t¾t sau. Lan: 20 que tÝnh. Mai: 29 que tÝnh. C¶ 2 b¹n: ? que tÝnh. Ho¹t ®éng nèi tiÕp: ChÊm, ch÷a bµi. - Nhận xét tiết học. THỰC HÀNH MĨ THUẬT: CÔ HẢI- SOẠN DẠY TỰ NHIÊN Xà HỘI: ( TIẾT 3) HỆ CƠ I. MỤC TIÊU : - Chỉ và nói được tên một số cơ của cơ thể : Cơ đầu ,cơ ngực , cơ lưng , cơ bụng , cơ tay , cơ chân . - Biết được rằng cơ có thể co và duỗi , nhờ đó mà các bộ phận của cơ thể có thể cử động được ; - Có ý thức tập thể dục thường xuyên để cơ được săn chắc . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Tranh vẽ hệ cơ BĐD III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : HĐ1(5'): Ôn lại kiến thức bài 2 : Bộ xương Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 13 Kế hoạch bài học buổi 2 - Lớp 2A - Trường Tiểu học Quảng Lộc - HS Kể tên một số xương của cơ thể ? - Nhận xét,đánh giá * GV giới thiệu bài ghi bảng : Liên hệ từ bài cũ HĐ2 (10'): Giới thiệu hệ cơ . Bước 1:Làm việc theo cặp - HS quan sát tranh vẽ trong SGK ,trao đổi trả lời câu hỏi : Chỉ và nói tên một số cơ của cơ thể? Bước 2 : Làm việc cả lớp GV treo tranh ,đại diện các nhóm lên chỉ và nói tên một số cơ của cơ thể . GV nhận xét bổ sung. GVKL : Trong cơ thể chúng ta có rất nhiều cơ . Các cơ bao phủ toàn bộ cơ thể làm cho mỗi người có một khuôn mặt và hình dáng nhất định . Nhờ có cơ bám vào xương mà chúng ta thực hiện được mọi cử động. HĐ3(10'): Thực hành co và duỗi tay Bước 1 : Làm việc cá nhân . GV yêu cầu từng học sinh QS hình 2 SGK , làm động tác giống hình vẽ ,sờ nắn mô tả bắp cơ ở cánh tay khi co. Sau đó lại duỗi tay ra, quan sát,sờ nắn mô tả bắp cơ khi duỗi. Bước 2 : Làm việc cả lớp Lần lượt từng học sinh lên thực hành trước lớp . HS nói về sự thay đổi của bắp cơ khi co và duỗi. GVKL : Khi cơ co , cơ sẽ ngắn hơn và chắc hơn . Khi cơ duỗi , cơ sẽ dài hơn và mềm hơn. Nhờ có sự co và duỗi của cơ mà các bộ phận của cơ thể có thể cử động được . HĐ4 (10'): Thảo luận : Làm gì để cơ được săn chắc - GV nêu câu hỏi : Chúng ta nên làm gì để cơ được săn chắc ? HS phát biểu theo ý kiến riêng của mình . GV KL : Các em nên ăn uống đầy đủ , tập thể dục , rèn luyện thân thể hàng ngày để cơ thể được săn chắc . Hoạt động nối tiếp:(5') - GV nhận xét ,hệ thống nội dung bài học Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 14 Kế hoạch bài học buổi 2 - Lớp 2A - Trường Tiểu học Quảng Lộc Giáo viên: Nguyễn Thị Hà 15
- Xem thêm -