Tài liệu Tt chuyển giao cn và ptth và viễn thông vtc

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi Nãi §Çu Trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ n-íc ta tõ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n-íc th× s¶n xuÊt kinh doanh ®· vµ ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn kh«ng ngõng trong mäi ngµnh nghÒ, mäi lÜnh vùc.§øng tr-íc sù c¹nh tranh gay g¾t tõ trong vµ ngoµi n-íc, lóc nµy s¶n phÈm víi chÊt l-îng lµ ch×a kho¸ thµnh c«ng cña c¸c doanh nghiÖp: ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, t¨ng vßng quay vèn,®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn .Tõ ®ã tÝch luü cho doanh nghiÖp nh»m n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®-îc ®iÒu nµy th× ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i ®óng ®¾n, hîp lÝ nh- ph©n c«ng ®óng ng-êi, ®óng viÖc, tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ phï hîp víi h×nh thøc ®· chän. Lµ mét häc sinh thuéc chuyªn ngµnh kÕ to¸n cña Tr-êng cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp hµ néi, ®-îc sù h-íng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ trong Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH & ViÔn th«ng VTC. Thêi gian thùc tËp võa qua ®· gióp em häc hái rÊt nhiÒu kinh nghiÖm bæ Ých,em ®· hiÓu r»ng tõ lÝ thuyÕt trªn s¸ch vë ®Õn thùc tÕ cña cuéc sèng lµ mét kho¶ng c¸ch rÊt xa vêi,®ßi hái em cÇn ph¶i trau råi kÜ n¨ng nghÒ nghiÖp,rÌn luyÖn vÒ ®¹o ®øc ®Ó trë thµnh ng-êi cã Ých cho x· héi. Bµi b¸o c¸o cña em hoµn thµnh gåm 5 phÇn PhÇn I: Trung t©m ChuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH& viÔn th«ng VTC PhÇn II: NghiÖp vô chuyªn m«n. PhÇn III: NhËn xÐtvµ kiÕn nghÞ. PhÇn IV: NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña §¬n vÞ thùc tËp. PhÇn V: NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña gi¸o viªn. Lµm b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp víi mong muèn n©ng cao sù hiÓu biÕt vÒ kü n¨ng chuyªn nghµnh,cñng cè kiÕn thøc ®· häc vµ vËn dông vµo thùc tiÔn. Tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh-ng do ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn khã cã thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. V× vËy ,em rÊt mong nhËn ®-îc sù gãp ý ch©n thµnh cña c¸c thÇy c«, c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸nTrung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH&viÔn th«ng VTC. 1 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« trong tæ bé m«n tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp hµ néi, ®Æc biÖt lµ sù h-íng dÉn tËn t×nh cña thÇy NguyÔn Hò- H¸n. Qua ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù quan t©m gióp ®ì cña Ban l·nh ®¹o, c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n Trung t©m ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ néi, ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2006. Ng-êi viÕt b¸o c¸o §Æng ThÞ Thanh Tó 2 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I: Kh¸i qu¸t trung vÒ trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH vµ viÔn th«ng VTC I./ §Æc ®iÓm t×nh h×nh trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH vµ viÔn th«ng VTC. 1./ Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Trung t©m: 1.1./ Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ trung tËm. - Tªn Doanh nghiÖp: Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ ph¸t thanh truyÒn h×nh trùc thuéc Tæng c«ng ty §a ph-¬ng tiÖn truyÒn th«ng. - §Þa chØ: Sè 32 /Ng¸ch 22 /Ngâ 128C §¹i La - Hai Bµ Tr-ng - Hµ Néi. - §iÖn tho¹i: 04.628.3397 - 04.628.3398 - Fax: 04.628.3399 Email: ttcgcnPTTH@hn.vnn.vn - Lo¹i h×nh kinh doanh: Doanh nghiÖp nhµ n-íc. - Sè ®¨ng ký kinh doanh: 306481 theo QuyÕt ®Þnh sè: 981/Q§/TC-THCN cña §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam ký ngµy 12/12/1996. - Ngµnh nghÒ, lÜnh vùc kinh doanh: Kinh doanh m¸y ph¸t h×nh, m¸y ph¸t thanh cã c«gn suÊt tõ 200w ®Õn 20kv. + S¶n xuÊt, l¾p r¸p c¸c lo¹i m¸y ph¸t h×nh, ph¸t ®¬n, ph¸t kÐp. + Kinh doanh c¸c thiÕt bÞ ph¸t h×nh, ph¸t thanh. + Kinh doanh c¸c thiÕt bÞ phô trî. + C¸c dÞch vô kü thuËt. 1.2./ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: Lµ mét Trung t©m thuéc tæng C«ng ty truyÒn th«ng ®a ph-¬ng tiÖn ®-îc thµnh lËp ngµy 12/12/1996 nh-ng cïng sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, n¾m b¾t ®-îc nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Trung t©m ®· cã nh÷ng b-íc ngoÆt ®¸ng kÓ ®i lªn theo sù chuyÓn m×nh cña ®Êt n-íc víi quy m« tæ chøc ngµy cµng réng lín. Trung t©m cã quan hÖ réng lín víi c¸c ®µi truyÒn h×nh khu vùc vµ c¸c ®µi ph¸t thanh truyÒn h×nh cña c¸c tØnh thµnh phè nh»m gióp x©y dùng quy ho¹ch ®Çu t-, thiÕt bÞ c«ng nghÖ. H¬n n÷a Trung t©m cßn quan hÖ mËt thiÕt víi nhiÒu h·ng, tæ chøc C«ng ty n-íc ngoµi, ®-îc nhiÒu h·ng s¶n xuÊt n-íc ngoµi uû quyÒn 3 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cho viÖc cung cÊp thiÕt bÞ chuyªn dïng trong vµ ngoµi ngµnh. Lµ ®¬n vÞ cã tinh thÇn ®oµn kÕt cao lu«n lÊy ch÷ "TÝn" lµm ph-¬ng tr©m ho¹t ®éng kinh doanh lªn ®· ®-îc b¹n hµng tin cËy ®Æt nhiÒu ®¬n hµng. V× vËy nhiÒu n¨m liÒn §¬n vÞ ®-îc nhËn b»ng khen cña Uû ban nh©n d©n tØnh vµ thµnh phè trªn kh¾p c¶ n-íc vÒ sù ®ãng gãp cho sù nghiÖp ph¸t triÓn cña ngµnh truyÒn h×nh. §Æc biÖt h¬n n÷a n¨m 2000 Trung t©m ®· ®-îc nhËn b»ng khen cña Thñ t-íng ChÝnh Phñ v× cã nhiÒu ®ãng gãp cho sù nghiÖp ph¸t triÓn ngµnh ph¸t thanh truyÒn h×nh nãi chung. 1.3./ VÞ trÝ cña trung t©m trong nÒn kinh tÕ: Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin th× ngµnh ph¸t thanh truyÒn h×nh còng ®ãng vai trß quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ n-íc ta. Trung t©m lµ mét trong nh÷ng bé phËn lßng cèt cña C«ng ty, ®i tiªn phong trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, l¾p ®Æt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn cña ngµnh. Trung t©m ®-a c«ng nghÖ ph¸t thanh truyÒn h×nh tíi tõng ®Þa ph-¬ng nh»m gióp x©y dùng quy ho¹ch, x©y dùng dù ¸n ®Çu t- thiÕt bÞ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu sèng cña con ng-êi. Mçi n¨m Trung t©m ®ãng gãp cho Nhµ n-íc hµng tØ ®ång vµ t¹o viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. 2./ Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô Trung t©m: 2.1./ Chøc n¨ng: Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ ph¸t thanh truyÒn h×nh vµ viÔn th«ng VTC lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ n-íc h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã quyÒn vµ nghÜa vô qu©n sù theo luËt ®Þnh víi chøc n¨ng t¹o ra c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ phôc vô ngµnh ph¸t thanh truyÒn h×nh. 2.2./ NhiÖm vô: Nghiªn cøu, ®Çu t- kü thuËt liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh. Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ kü thuËt, l¾p r¸p thiÕt bÞ vµ c«ng tr×nh th«ng tin ph¸t thanh truyÒn h×nh. TiÕp nhËn kü thuËt, chuyÓn giao c«ng nghÖ ph¸t thanh truyÒn h×nh. Tæ chøc ®µo t¹o kü thuËt chuyªn ngµnh vÒ sö dông vµ söa ch÷a b¶o tr× c¸c thiÕt bÞ ph¸t sãng vµ lµm ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh. Kinh doanh vËt t-, thiÕt bÞ ®iÖn tö phôc vô cho ngµnh. 3./ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña trung t©m: 4 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp a./ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: HiÖn nay do sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng nªn c¸c Doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn bé m¸y qu¶n lý ®Ó phï hîp víi h×nh thøc kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. Do vËy c¬ cÊu qu¶n lý cña Trung t©m ph¶i ®-îc ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ, râ rµng vÒ chøc n¨ng qu¶n lý. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña trung t©m Ban gi¸m ®èc p. kÕ to¸n ktt p. kü thuËt ktv tp pp cb p. hµnh chÝnh Nv-hc L.xe Nv-pv p. c¬ khÝ tp cn b./ Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn: Ban gi¸m ®èc: gåm gi¸m ®èc vµ hai phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc: lµ ng-êi trùc tiÕp l·nh ®¹o ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Phã gi¸m ®èc: Phã gi¸m ®èc kü thuËt vµ phã gi¸m ®èc kinh doanh. +> Phã gi¸m ®èc kü thuËt: gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc kü thuËt, qu¶n trÞ an ninh trËt tù, an toµn vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng. +> Phã gi¸m ®èc kinh doanh gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc kinh doanh, dÞch vô. B¶o ®¶m cho viÖc kinh doanh cã l·i. C¸c phßng ban: ®Ó thùc hiÖn yªu cÇu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi ®Æc ®iÓm thùc tÕ cña ®¬n vÞ. MÆt kh¸c ®Ó gióp ban gi¸m ®èc qu¶n lý tèt trung t©m th× c¸c phßng ban ph¶i cã chøc n¨ng nhiÖm vô riªng. 5 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Phßng kÕ to¸n tµi vô: +> Chøc n¨ng: tham m-u cho l·nh ®¹o vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. +> NhiÖm vô: ghi chÐp ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c trung thùc, kÞp thêi, liªn tôc vµ cã hÖ thèng sè hiÖn cã t×nh h×nh biÕn ®éng tµi s¶n vËt t-, lao ®éng tiÒn l-¬ng, vèn vµ quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. - Phßng hµnh chÝnh: +> Chøc n¨ng: Tham m-u cho l·nh ®¹o vÒ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y c¸n bé CNV vµ c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ. +> NhiÖm vô: ®Ò xuÊt c«ng t¸c tæ chøc, tiÕp nhËn ®iÒu ®éng CNV, theo dâi viÖc tr¶ l-¬ng vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é quy ®Þnh, b¸o c¸o t¨ng gi¶m lao ®éng, thu nhËp cña CBCNV. 4./ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i trung t©m: 4.1./ C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña Trung t©m, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh kh«ng nhiÒu, c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ Ýt phøc t¹p nªn bé m¸y kÕ to¸n t¹i Trung t©m gåm kÕ to¸n tr-ëng vµ c¸c kÕ to¸n viªn.VÒ tr×nh ®é tÊt c¶ CBCNV ®Òu tèt nghiÖp ®¹i häc. a./ S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n: KÕ to¸n tr-ëng Kt VËt tHµng Ho¸ Kt thanh to¸n Thñ kho Thñ quü b./ Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: KÕ to¸n tr-ëng: lµ ng-êi cã quyÒn trong phßng kÕ to¸n, ®iÒu hµnh vµ sö lý toµn bé c¸c hîp ®ång liªn quan ®Õn kÕ to¸n cña trung t©m, trùc tiÕp lµm b¸o c¸o tµi chÝnh cña Trung t©m ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ban gi¸m ®èc vµ Nhµ n-íc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ m×nh. 6 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp KÕ to¸n thanh to¸n: kiªm rÊt nhiÒu chøc n¨ng: Thanh to¸n tiÒn göi ng©n hµng, thanh to¸n tiÒn mÆt theo dâi c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c kho¶n thanh to¸n néi bé gi÷a trung t©m vµ c¸c phßng ban ®ång thêi theo dâi viÖc thanh to¸n gi÷a Trung t©m víi b¹n hµng vÒ c¸c kho¶n vay, mua hµng vµ c¸c kho¶n kh¸c. KÕ to¸n vËt t- hµng ho¸: theo dâi sù biÕn ®éng hiÖn cã cña vËt t- tµi s¶n th«ng qua phiÕu nhËp xuÊt vËt t- ®Ó ghi vµo sæ chi tiÕt vËt t-. Thñ kho: kiÓm tra x¸c nhËn vÒ chÊt l-îng, quy c¸ch, phÈm chÊt cña nguyªn vËt liÖu trong kho. Thñ quÜ: lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tiÒn mÆt, c¸c Ên chØ cã gi¸ trÞ c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi vµ c¸c chøng tõ hîp lÖ ®Ó ghi sæ, tiÕn hµnh thu chi quy ®Þnh kú thanh to¸n l-¬ng víi toµn bé CNV. 4.2./ H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i trung t©m: Trung t©m ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n lµ chøng tõ ghi sæ. Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng tæng hîp Ct gèc ®¨ng ký Ct ghi sæ Ct ghi sæ Sæ c¸i Sæ ThÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng th chi tiÕt B¶ng c©n ®èi ps B¸o c¸o tc Ghi chó: ghi hµng ngµy. ghi cuèi th¸ng. ®èi chiÕu kiÓm tra. 7 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp */Gi¶i thÝch s¬ ®å trªn Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· kiÓm tra hîp lÖ kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ theo tõng lo¹i nghiÖp vô cã cïng néi dung kinh tÕ, ®èi víi lo¹i ph¸t sinh nhiÒu lÇn ph¶i sö dông b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc. C¨n cø vµo b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc lËp b¶ng chøng tõ nghi sæ. C¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn thu, chi tiÒn mÆt ph¸t sinh hµng ngµy ®-îc thñ quü ghi vµo sæ quü kÌm theo c¸c b¸o c¸o quü. Sau 5 ngµy theo ®Þnh k× kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c sæ quü cã chøng tõ gèc kÌm theo tiÕn hµnh lËp chøng tõ ghi sæ. C¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn ®èi t-îng cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt, cuèi cïng lËp b¶ng tæng hîp chi tiÕt . Chøng tõ nghi sæ d-îc ®ang ký vµo chøng tõ ghi sæ, sau ®ã nghi vµo sæ c¸i. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ c¸i lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh sau khi ®èi chiÕu víi b¶ng tæng hîp chi tiÕt b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh vµ mét sè tµi liÖu liªn quan ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. II./ nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn t×nh h×nh sxkd cña Doanh nghiÖp trong giai ®o¹n hiÖn nay. 1./ ThuËn lîi Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH&VTC cã c¸c kü s- lµnh nghÒ kinh nghiÖm l©u n¼mtong lÜnh vùc s¶n xuÊt, l¾p r¸p, chuyÓn giao c«ng nghÖ kü thuËt ph¸t thanh truyÒn h×nhtõ nhòng n¨m 1979. §éi ngò c¸n bé lu«n b¸m s¸t c¸c yªu cÇu ®Çu t- &ph¸t triÓn cña nghµnh trªn c¶ n-íc. Do ®ã, s¶n phÈm cña ®on vÞ cã ®ä tin cËy vµ tuæi thä cao, ®¸p øng mäi yªu cÇu vÒ khÝ hËu, thêi tiÕt. C«ng t¸c b¶o hµnh, b¶o d-ìng thiÕt bÞ ®-îc thùc hµnh mét c¸ch kÞp thêi cã hiÖu qu¶. Cho nªn, §¬n vÞ ®· ®-îc b¹n hµng tin cËy ®Æt nhiÒu ®¬n hµng. Hµng n¨m §¬n vÞ kÕt hîp víi c¸c h·ng s¶n xuÊt trªn thÕ giíi, tæ chøc c¸c líp tËp huÊn chuyªn nghµnh cho c¸c c¸n bé kü thuËt nh»m n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô, n¾m b¾t kÞp thêi c¸c tiÕn bé míi còng nh- c¸c c«ng nghÖ míi cña thiÕt bÞ , ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu cña giíi thÇu. 8 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Bªn c¹nh ®ã, Trung t©m cã nhiÒu céng t¸c viªn cã kinh nghiÖm, c¸c chuyªn gia cña h·ng th-êng xuyªn sang lµm viÖc víi §¬n vÞ ®Ó giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm cña m×nh ®ång thêi trao ®æi thªm vÒ chuyªn m«n. Víi bé m¸y phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh, thªm vµo ®ã c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tinh thÇn ®oµn kÕt thèng nhÊt cao lµm t¨ng søc c¹nh tranh, thóc ®Èy s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ trªn thÞ tr-êng vµ kh«ng phô c«ng lßng mong mái cña kh¸ch hµng ®ång thêi huy ®éng mäi nguån lùc cïng tham gia x©y dùng. Nguån vèn ®Çu t- thuËn lîi, Trung t©m cã mét nguån vèn rÊt kh¶ quan ®Ó ®Çu t- mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi, Trung t©m cßn cã khã kh¨n. 2./ Khã kh¨n: Do c¸n bé Trung t©m ph¶i lµm viÖc ë c¸c ®Þa bµn vïng nói, vïng cao, biªn giíi vµ h¶i ®¶o xa x«i lµm cho c«ng viÖc tiÕn hµnh chËm nhiÒu khi cßn ph¶i chê ®îi trong thêi gian dµi. Bªn c¹nh ®ã c¸c C«ng ty kinh doanh thiÕt bÞ truyÒn h×nh ®-îc thµnh lËp rÊt nhiÒu nªn kh«ng tr¸nh khái Trung t©m ph¶i c¹nh tranh gay g¾t c¸c s¶n phÈm cña m×nh. Tõ ®ã lµm gi¶m doanh thu lîi nhuËn. ThÞ tr-êng tiªu thô ch-a ®-îc më réng ra n-íc ngoµi s¶n phÈm cña Trung t©m míi chØ ®-îc tiªu thô ë c¸c tØnh l©n cËn. PhÇn lín c¸c thiÕt bÞ ph¶i nhËp khÈu tõ n-íc ngoµi nªn trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn tèn kÐm vÒ chi phÝ sÏ lµm cho gi¸ thµnh cao. 9 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn II: T×m hiÓu nghiÖp vô chuyªn m«n I./. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng: 1./ ý nghÜa cña kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng ®èi víi Trung t©m: ë mét x· héi nµo viÖc t¹o ra cña c¶i vËt chÊt lµ quan träng. Trong qu¸ tr×nh t¹o ra cña c¶i ®ã lao ®éng bÞ hao phÝ vµ bï ®¾p b»ng c¸ch tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng v× vËy tiÒn l-¬ng ®-îc coi lµ ®ßn bÈy kinh tÕ thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn.Trong ®iÒu kiÖn tån t¹i s¶n xuÊt hµng ho¸, h¹ch to¸n tèt lao ®éng gióp cho viÖc qu¶n lý ®i vµo nÒ nÕp, ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. Ngoµi ra tiÒn l-¬ng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2./ Ph-¬ng ph¸p tÝnh l-¬ng vµ tr¶ l-¬ng ë Trung t©m: Do ®iÒu kiÖn ®Æc thï ë Trung t©m nªn ®¬n vÞ chØ ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian, l-¬ng ®-îc thanh to¸n vµo cuèi th¸ng. BHXH; BHYT ®-îc thanh to¸n t¹i tuÇn mét cña th¸ng. * Ph-¬ng ph¸p tÝnh l-¬ng theo thêi gian: C«ng thøc tÝnh: TiÒn l-¬ng thëi gian ph¶i tr¶ Møc l-¬ng tèi thiÓu hiÖn hµnh = trong th¸ng HÖ sè l-¬ng cña x Sè ngµy tõng lao ®éng lµm viÖc thùc tÕ x Phô cÊp ®-îc+h-ëng Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é (22 ngµy) Trong ®ã: Møc l-¬ng tèi thiÓu cña Trung t©m lµ: 350.000®/ th¸ng Sè ngµy c«ng chÕ ®é: 22 ngµy/ th¸ng Phô cÊp ®-îc h-ëng = Møc l-¬ng tèi thiÓu x HÖ sè phô cÊp. Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: G§: 0.5 PP: 0.2 TP: 0.3 TT: 0.1 P.G§: 0.4 VD: Dùa vµo b¶ng chÊm c«ng cña phßng kü thuËt tÝnh l-¬ng thêi gian cho «ng L-¬ng V¨n An -TP ®-îc ghi nh- sau: 10 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ trong th¸ng 6/2006 lµ 22 ngµy hÖ sè l-¬ng 3.9, møc l-¬ng tèi thiÓu lµ 350.000® hÖ sè phô cÊp tr¸ch nhiÖm lµ 0.3. Do ®ã: TiÒn l-¬ng TP ®-îc h-ëng = 350.000® x 3.9 x 22 + (350.000® x 0.3) 22 = 1.470.000®. C¸c kho¶n gi¶m trõ trong th¸ng: +> KhÊu trõ l-¬ng: TrÝch 5% BHXH = L-¬ng chÝnh x 5% = 350.000® x3.9x0.05 = 68.250® TrÝch 1% BHYT = L-¬ng chÝnh x 1% = 350.000® x3.9x0.01 = 13.650® VËy th¸ng 6/2006 «ng L-¬ng V¨n An ®-îc h-ëng lµ: Thùc lÜnh = 1.470.000® - 68.250® - 13.650® = 1.388.100® 3./ Quy tr×nh h¹ch to¸n vÒ kÕ to¸n tiÒn l-¬ng, BHXH, vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ë Trung t©m: 3.1./ S¬ ®å kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ BHXH: B¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l-¬ng, phiÕu nghØ h-ëng BHXH, phiÕu chi l-¬ng, b¶ng ph©n bæ BHXH Sæ chi tiÕt TK338 (3382,3383,3384) Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 334, TK 338 B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Ghi chó: B¶ng TH chi tiÕt TK338 B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy 11 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ghi cuèi ngµy KiÓm tra ®èi chiÕu 12 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 3.2./Chøng tõ kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ BHXHë Trung t©m a./ B¶ng chÊm c«ng Ph-¬ng ph¸p lËp: +> Mçi bé phËn lËp mét b¶ng chÊm c«ng. +> Trong b¶ng ghi tªn tõng ng-êi vµ bËc l-¬ng cña tõng ng-êi. +> Hµng ngµy chÊm c«ng vµ ghi vµo b¶ng theo quy ®Þnh, viÖc chÊm c«ng hµng ngµy do phô tr¸ch hoÆc uû quyÒn cho ng-êi kh¸c chÊm c«ng theo quy ®Þnh. +> Cuèi th¸ng b¶ng chÊm c«ng vµ c¸c chøng tõ kÌm theo nh-: phiÕu nghØ h-ëng BHXH, ®-îc chuyÓn ®Õn kÕ to¸n tiÒn l-¬ng, kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng ®Ó tæng hîp vµ ghi vµo b¶ng tæng sè ngµy c«ng h-ëng l-¬ng thêi gian ngµy nghØ h-ëng 100% l-¬ng, ngµy nghØ h-ëng l-¬ng theo thêi gian quy ®Þnh. Ta cã mÉu b¶ng chÊm c«ng cña trung t©m nh- sau: §¬n vÞ:Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH &VTC MÉu sæ:01- L§TL Bé phËn: Phßng kü thuËt Ban hµnh kÌm theo Q§ sè 1141-TC/C§K Ngµy 01/11/1995 B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 6/2006 1 L-¬ng V¨n An TP HÖ Ngµy trong sè th¸ng l-¬n 3 1 2 ... g 0 3.9 + + ... + 2 NguyÔn V¨n Trung PP 3.72 3 TrÇn Träng NghÜa NV 4 Lª V¨n Sinh NV 5 NguyÔn §×nh Dòng NV St t Hä vµ tªn ... Chø c vô L-¬ ng thêi gian 22 + + ... + 22 + + ... + 22 1.98 + + ... + 22 1.78 + + ... + 22 2.18 ... Céng ... 170 L-¬ ng häp L-¬ ng phÐp ... ... 0 0 13 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ng-êi ch©m c«ng (®· ký) Phô tr¸ch bé phËn (®· ký) Ng-êi duyÖt (®· ký) Ghi chó: +: L-¬ng thêi gian b./ B¶ng thanh to¸n l-¬ng: Ph-¬ng ph¸p lËp: +> B¶ng nµy ®-îc lËp theo tõng bé phËn t-¬ng øng víi b¶ng chÊm c«ng. +> C¬ së lËp b¶ng nµy lµ: B¶ng chÊm c«ng, b¶ng tÝnh phô cÊp, trî cÊp, phiÕu x¸c nhËn thêi gian lao ®éng hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh. +> B¶ng thanh to¸n l-¬ng lËp xong chuyÓn ®Õn cho kÕ to¸n tr-ëng duyÖt ®Ó lµm c¨n cø lËp phiÕu chi ph¸t l-¬ng. +> Khi ph¸t l-¬ng ng-êi nhËn l-¬ng ph¶i ký nhËn sau ®ã b¶ng thanh to¸n l-¬ng ®-îc l-u l¹i phßng kÕ to¸n cô thÓ: Trung t©m ®· tiÕn hµnh lËp b¶ng thanh to¸n l-¬ng cho bé phËn phßng kü thuËt trong th¸ng 6 /2006nh- sau: 14 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §¬n vÞ:Trung t©m ChuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH & viÔn th«ng VTC §Þa chØ:128C §¹i La - Hµ Néi B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng Th¸ng 6/2006 §VT: ®ång Hä vµ tªn BËc l-¬ng L-¬ng thêi gian Sè c«ng Sè tiÒn Ngõng nghØ viÖc100%l-¬n g Sè Sè tiÒn c«ng C¸c kho¶n khÊu trõ Phô cÊp Tæng sè 5% 1% BHXH BHYT 1.470.00 68.250 13.650 0 1.372.00 65.100 13.020 0 L-¬ng v¨n An 3.9 22 1.365.000 105.000 NguyÔn V¨n Trung 3.72 22 1.302.000 70.000 Tr©n Träng NghÜa 2.18 22 763.000 35.000 Lª V¨n Sinh 1.98 22 NguyÔn §×nh Dòng 1.78 22 .... .... ... ... ... 110 7.693.350 3.169.5 00 11.579.8 20 ... Céng §-îc lÜnh Céng 81.900 1.388.100 78.120 1.293.880 789.000 38.150 7.630 45.780 752.220 693.000 693.000 34.650 6.930 41.580 651.420 623.000 623.000 31.150 6.230 37.380 585.620 ... ... 403.25 158.79 0 3 ... ... 562.043 5.193.217 15 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp KÕ to¸n thanh to¸n (®· ký) KÕ to¸n tr-ëng (®· ký) Gi¸m ®èc (®· ký) 16 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp c./ B¶ng tæng hîp thanh to¸n tiÒn l-¬ng ë Trung t©m C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng ë c¸c bé phËn, kÕ to¸n lËp b¶ng tiÒn l-¬ng toµn Trung t©m: §¬n vÞ: Trung t©m chuyÓn giao c«ng nghÖ PTTH vµ ViÔn th«ng VTC §Þa chØ: 128C - §¹i La - Hµ Néi. B¶ng tæng hîp tiÒn l-¬ng Th¸ng 6 /2006 §VT: ®ång Tt Bé L-¬ng c¬ L-¬ng phËn b¶n thùc tÕ C¸c kho¶n khÊu trõ 5% 1% BHXH BHYT §-îc lÜnh chó Céng Phßng 1 kü 7.693.350 11.579.822 403.250 158.793 562.043 11.017.779 6.589.999 11.015.000 397.750 198.799 596.549 10.418.651 6.987.123 9.250.122 300.120 131.515 431.635 8.818.487 6.125.589 8.456.792 316.200 130.768 446.968 8.009.824 6.589.753 9.450.612 320.450 134.524 454.974 8.995.638 thuËt Phßng 2 c¬ khÝ Phßng 3 kÕ to¸n Phßng 4 hµnh chÝnh Bé phËn 5 qu¶n lý 6 Céng 19,702,465 49.752.548 1.737.770 754,399 2,492,169 47.260,379 17 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Ghi Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp KÕ to¸n thanh to¸n (®· ký) KÕ to¸n tr-ëng (®· ký) Gi¸m ®èc (®· ký) 18 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp d./ B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ l-¬ng BHXH, BHYT, KPC§: Ph-¬ng ph¸p lËp: Hµng th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ lao ®éng tiÒn l-¬ng, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ tæng hîp tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ theo ®èi t-îng lao ®éng (qu¶n lý vµ phôc vô ë ph©n x-ëng, qu¶n lý Doanh nghiÖp). C¨n cø vµo tiÒn l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ vµ tû lÖ quy ®Þnh vÒ c¸c kho¶n trÝch BHXH 15%, BHYT 2%, KPC§ 2% ®Ó tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ghi vµo cét nî c¸c tµi kho¶n chi phÝ vµ cã tµi kho¶n 338. C¨n cø vµo tû lÖ BHXH ph¶i thu 5%, BHYT ph¶i thu 1%. KhÊu trõ vµo l-¬ng cña c«ng nh©n ®Ó ghi nî TK 334 vµ cã TK 338. Ngoµi ra c¨n cõ vµo tiÒn l-¬ng chÝnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ tû lÖ trÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp ®Ó tÝnh vµ ghi vµo cét nî TK 622 vµ cã TK 335. 4./ C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ BHXHë Trung t©m. Nv1: Ngµy 30/6 tr¶ l-¬ng cho CNVsètiÒn lµ:47.260.379 theo phiÕu chi sè 253.KÕ to¸n ®Þnh kho¶n sau Nî TK334 :47.260.379 Cã TK111:47.260.379 Nv2:C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng BHXH,YT,C§ sè 8 ngµy 13/6/2006 .KÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî 622:5.116.764 Nî 642:2.218.193 Nî 334:2.964.437 Cã 338:10.299.394 Cã 3382:573.697 Cã 3383:8.008.172 Cã 3384:1.717.525 Nv3:C¨n cø vµo uû nhiÖm chi sè 121 ngµy 21/6/2006 vÒ viÖc nép BHXH sè tiÒn lµ 8.008.172. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n Nî TK 3383:8.008.172 Cã TK 112:8.008.172 *./Chøng tõ ghi sæ c¨n cø vµo phiÕu chi l-¬ng b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng kÕ to¸n lËp nªn chøng tõ ghi sæ 19 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3 Tr-êng Cao ®¼ng kinh tÕ c«ng nghiÖp Hµ Néi - B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chøng tõ ghi sæ Sè 21 Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2006 §VT:®ång Chøng tõ Sè Ngµy TrÝch yÕu Tr¶ l-¬ng cho 253 30/6 Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Sè tiÒn Cã 334 Nî Cã 47.260.379 c«ng nh©n viªn 111 Céng 47.260.379 47.260.379 KÌm theo 01 chøng tõ gèc 47.260.379 kÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp (®· ký) (®· ký) Chøng tõ ghi sæ Sè 22 Ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2006 §VT:®ång Chøng tõ Sè Ngµy 8 13/6 TrÝch BHXH,BHYT,C§ Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã 622 Nî 5.116.764 theo tû lÖ quy ®Þnh 642 2.218.193 334 2.964.437 TrÝch yÕu Sè tiÒn 338 Céng Cã 10.299.394 10.299.394 10.299.394 KÌm theo 01 chøng tõ gèc KÕ to¸n tr-ëng (®· ký) Ng-êi lËp (®· ký) 20 §Æng ThÞ Thanh Tó - Líp HTH04.3
- Xem thêm -