Tài liệu Truyện ngắn đầu tay của các cây bút trẻ

  • Số trang: 417 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 477 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 1 MUÅC LUÅC LÚÂI VAÂO SAÁCH ...................................................................................................................... 4 TIÏËNG KHOÁC TÛÂ NÖÌI CÚM .................................................................................................. 6 QUAÃ VEÅT HÒNH TRAÁI BOM..................................................................................................10 NHÛÄNG PHIÏN BAÃN CUÃA ÀÚÂI ............................................................................................16 ÀÖÍI THAY .............................................................................................................................25 CON HÖÍ MÖÅT TAI.................................................................................................................30 TREÃ CON THÛÚÂNG THÏË ÀÊËY!.............................................................................................38 HOA BÛÚÃI ÀÊÌU MUÂA...........................................................................................................46 HÚI ÊËM CUÃA TUYÏËT ............................................................................................................59 CON CUÃA BIÏÍN ....................................................................................................................66 CON BÛÚÁM ...........................................................................................................................68 COÁ LEÄ NAÂO QUÏN NHAU ....................................................................................................69 KYÃ VÊÅT .................................................................................................................................73 HOAÂNG HÖN ........................................................................................................................76 NÛÚÁC MÙÆT CUÃA MEÅ ............................................................................................................86 TRÙNG QUÏ .........................................................................................................................90 NGÛÚÂI GÙÅP VÊÅN MAY.........................................................................................................94 LAÁ THUÖËC DÊËU ................................................................................................................. 105 LÚÂI NGUYÏÅN CÊÌU CUÃA MEÅ .............................................................................................. 117 TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 2 CHUYÏÅN TREÃ CON ............................................................................................................ 132 NGÖI NHAÂ COÁ MÖÅT NGÛÚÂI ÀAÂN BAÂ ................................................................................ 136 NÙÆNG.................................................................................................................................. 139 MÖËI TÒNH ÀÊÌU................................................................................................................... 143 THOÁI QUEN ........................................................................................................................ 146 NHÛÄNG LAÁ THÛ................................................................................................................. 150 SÊN BOÁNG.......................................................................................................................... 154 NGÛÚÂI BAÅN MUÖÅN MAÂ N G ................................................................................................ 158 BIÏÍN GOÅI ............................................................................................................................ 163 NHÛÄNG DOÂNG SÖNG CUÂNG CHAÃY .................................................................................. 167 CÊËP SÙÆC ............................................................................................................................. 173 GA XEÁP CHIÏÌU MÛA.......................................................................................................... 178 CÖ TÖI ................................................................................................................................ 184 QUAÃ TIM CON RÖËI ............................................................................................................. 187 BÏËN CHIÏÌU ........................................................................................................................ 191 NGAÂY SINH NHÊÅT ............................................................................................................. 202 CON ÀÛÚÂNG NHOÃ ............................................................................................................. 207 TIÏËC NUÖËI.......................................................................................................................... 210 BÏËN ÀÚÅI ............................................................................................................................. 214 THAÁO ÀAÁY .......................................................................................................................... 222 BÏËN TRÊÌN GIAN ................................................................................................................ 229 HUYÏÌN THOAÅI BIÏÍN ......................................................................................................... 236 SUÖËI ÀÖÍ VÏÌ BIÏÍN MÙÅ N ..................................................................................................... 241 PHO TÛÚÅNG....................................................................................................................... 254 SÙÆC TÑM.............................................................................................................................. 259 TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 3 GIÊËC MÚ TUÖÍI THÚ........................................................................................................... 266 VAÂNG .................................................................................................................................. 270 ÚÃ LAÂNG............................................................................................................................... 277 TIÏÅM MAY QUÊÌN AÁO ......................................................................................................... 280 CÖ GAÁI NÙÇM DAÂI................................................................................................................ 284 DOÂNG CHÛÄ TAI QUAÁI ........................................................................................................ 290 NGÛÚÂI ÛÚM RÛÂNG TRUÁC ................................................................................................ 293 ÀAÁNH CUÖÅC ....................................................................................................................... 301 CON ÀÛÚÂNG BÊËT HAÅNH ................................................................................................... 308 ÀIÏÅP VAÂNG......................................................................................................................... 310 MÙÆT PHÛÚÅNG .................................................................................................................... 315 CHÚÂ ÀÚÅI ............................................................................................................................. 319 TIÏËNG LOÂNG ...................................................................................................................... 324 NGÛÚÂI VÏÌ CÊËT NÛÚÁC SÖNG GIANH................................................................................ 329 CHUÖÎI HAÅT CÛÚÂM MAÂU XAÁM .......................................................................................... 340 CHUYÏÅN LAÂNG CHAÂY ....................................................................................................... 343 HÖÌI ÛÁC ÀAU BUÖÌN............................................................................................................ 351 KIM CHÓ NAM..................................................................................................................... 363 CHUYÏËN TAÂU THÚÂI GIAN................................................................................................. 376 CHIM QUYÁ VÏÌ TRÚÂI ........................................................................................................... 381 GIAÂN BÊÌU TRÛÚÁC NGOÄ ..................................................................................................... 385 COÁ MÖÅT NÖÎI NIÏÌM ............................................................................................................ 389 TRIÏÌN LAÅC TIÏN TRÏN XOÁM NUÁI .................................................................................... 401 GOÄ CÛÃA, XIN VAÂ TÒM ......................................................................................................... 412 TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 4 LÚÂI VAÂO SAÁCH Têåp saách naây coá böën àùåc àiïím: Möåt laâ nhûäng ngûúâi àaä viïët vùn nhûng chûa phaãi laâ höåi viïn Höåi Nhaâ vùn Viïåt Nam. Hai laâ göìm nhûäng truyïån ngùæn àêìu tiïn - àêìu tay hoå viïët, vaâ àûúåc in trïn baáo chñ trung ûúng, hoùåc àõa phûúng. Ba laâ hoå coân rêët treã, söë àöng àang ngúä ngaâng trûúác cuöåc àúâi cuäng nhû trûúác cûãa ngoä vùn chûúng, nhûng hoå quyïët dêën thên vaâo sûå nghiïåp, búãi vò kinh nghiïåm àaân anh cho hoå thêëy khöng dêën thên vaâo sûå nghiïåp thò cuöåc àúâi chó laâ con söë chung chung. Böën laâ hoå göìm caác cêy viïët cuãa caác tónh thaânh trong caã nûúác, coá ngûúâi chûa xuêët hiïån úã têåp naây, seä àïën vúái baån àoåc úã têåp sau. Nhûäng ngûúâi úã trong têåp saách naây, coá thïí coá nhûäng truyïån ngùæn hay hún, khaám phaá hún, nhûng úã àêy chó in nhûäng truyïån hoå viïët àêìu tay. Àoåc hoå thêëy àûúåc sûå búä ngúä, treã trung, naáo nûác, böìi höìi, phêën khúãi, mú ûúác bay cao, bay xa, nhûng cuäng coá chuát ngö nghï, hoùåc laâ khöng thêåt cuãa cuöåc àúâi àang söëng. Àêëy cuäng laâ leä têët nhiïn khi chûa hiïíu hïët cêu "vöën söëng vaâ thûåc tïë laâ vuá sûäa cuãa nhaâ vùn". Tuy nhiïn nhiïìu ngûúâi trong têåp truyïån ngùæn àêìu tay cuãa caác cêy viïët treã naây, àaä àaåt àûúåc nhûäng thaânh cöng úã caác cuöåc thi truyïån ngùæn cuãa trung ûúng, hoùåc àõa phûúng, hoå chûa àaåt àûúåc phong caách riïng, nhûng tòm àûúåc löëi ài, àõnh àûúåc phûúng hûúáng. Àoåc hoå, nhûäng lúáp ài trûúác thêëy tin cêåy, hy voång, coá nhiïìu tia saáng úã lúáp kïë tiïëp, coân lúáp àang muöën bûúác vaâo con àûúâng vùn chûúng chùæc hùèn cuäng ruát àûúåc chuát ñt kinh nghiïåm, biïët caách àùåt bûúác chên ban àêìu vaâo sûå nghiïåp vùn hoåc. Mong rùçng caác cêy viïët trong têåp saách naây, seä giûä àûúåc võ trñ, vaâ ngaây caâng phaát triïín vïì sûå nghiïåp vùn hoåc - möåt sûå nghiïåp luön luön àoâi hoãi múái - vaâ múái, khöng àûúåc lùåp, khöng àûúåc cuä, duâ möåt yá hoùåc möåt tûâ. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 5 Àêy laâ möåt têåp saách quyá àïën vúái baån àoåc vïì nöåi dung, cuäng nhû vïì sûå nghiïåp múái meã cuãa lúáp treã, caâng quyá hún, laâ têåp saách chaâo mûâng Höåi nghõ Viïët vùn treã toaân quöëc lêìn thûá VI nùm 2001. Laáng Thûúång 6.8.2001 Nhaâ vùn Cao Tiïën Lï TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 6 TIÏËNG KHOÁC TÛÂ NÖÌI CÚM Du An Chùèng biïët coá hoå haâng thêåt khöng maâ chùèng mêëy khi baâ Dêîn vùæng mùåt bïn nhaâ töi. Baâ goåi meå töi laâ múå xûng chõ: “Chöî cêåu múå thò chõ noái thêåt... Naây chó cêåu múå chõ múái noái thöi nheá...” Toaân nhûäng chuyïån ngûúâi ta chûãi nhau, meå chöìng con dêu chaånh choeå. Töi ngaán. Böë töi khöng toã thaái àöå. Lêìn naâo meå cuäng bõ phêìn “tiïëp khaách”. Maâ meå coá veã húåp baâ. Mêëy höm nay mûa dêìm, meå mang hïët quêìn aáo caã nhaâ ra vaá. Töi nùçm trïn giûúâng àoåc truyïån. Böë ngöìi baân àoåc baáo. Meå vûâa khêu vûâa noái chuyïån àêu àêu, röìi meå laåi quay vïì chuyïån baâ Dêîn: “... Ngaây xûa baâ Dêîn cuäng xinh gaái lùæm àêëy. Nhûng trúâi chaã cöng bùçng. Chöìng vúát cuãi chïët àuöëi. Coá thùçng con trai lúán lïn ài böå àöåi àaánh Myä röìi cuäng nùçm laåi trong Nam. Tûá cöë vö thên, giaâ yïëu giúâ biïët cêåy ai. Xaä cuäng quan têm nhiïìu nhûng nom baâ êëy luác naâo cuäng khöí khöí thûúng thûúng laâ...” Gioång meå hay trúâi mûa àïìu àïìu. Töi nûãa àoåc, nûãa nghe, tiïëng àûúåc tiïëng mêët. Quyïín truyïån hay thïë maâ khöng vaâo, trang saách cûá chêåp chúân baâ Dêîn. Bûåc, töi vuâng dêåy gùæt lïn: - Meå thûúng baâ êëy khöí... Nhaâ mònh àaä giaâu bùçng baâ êëy chûa, thaáng naâo xaä cuäng mang tiïìn àïën têån nhaâ cho. Meå chó... Töi chûa noái hïët cêu thò roaåt möåt caái, meå àaä cêìm que raâo vaâo. - Laáo naây! Laáo naây! Nûát mùæt àaä hoåc gioång mêët daåy naây. - Hu hu... con xin löîi meå... àau quaá... àau quaá... Töi khoác vaâ meå töi cuäng khoác. Röìi meå vûát roi döî daânh: “Nñn ài keão baâ Dêîn sang bêy giúâ”. Töi vêîn coân i ó. Meå àem quêìn aáo vaâo buöìng. Àuáng luác êëy thò coá tiïëng baâ Dêîn ngoaâi cöíng: TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 7 - Múå Chiïn coá nhaâ khöng? Gúám höm nay mûa maâ chaã sang chúi. - Em àêy! Baá höm nay ài chöî naâo maâ kñn tiïëng thïë. Höm nay úã àêy ùn cúm vúái em nheá! Meå höì húãi ra dòu baâ Dêîn vaâo. Töi mûâng, thïë laâ hïët haån. Töi vuâng dêåy àõnh ài chúi thò meå chaåy laåi thò thaâo: “Sang nhaâ baác Tònh vay 4 boâ gaåo con nheá”. Töi tûúi tónh cêìm raá voâng sau vûúân chuöëi. Loaáng caái mêm cúm àaä doån ra. Baâ Dêîn luön möìm khen: - Ngon quaá, múå nêëu hay thùçng cu nêëu maâ ngon thïë? Lêu lùæm töi múái àûúåc ùn cúm deão thïë naây. - Chaáu noá nêëu àêëy. Höm naâo baá mïåt cûá goåi noá sang nêëu cho. Baâ Dêîn khen thêåt loâng. Caã nhaâ àaä buöng àuäa maâ baâ vêîn vaâ nöët baát cuöëi. Töi àïëm thêìm trong buång “böën baát - khoeã hún caã böë”. Töi vêîn khöng laâm sao giöëng meå - ûa àûúåc baâ Dêîn... Nhûng bûúãi vaâng röìi. Töi àûáng àêìu nhaâ nhòn sang vûúân baâ. Cêy bûúãi luác lóu nhûäng quaã to bùçng quaã boáng. Möåt laân gioá nheå àung àûa, àung àûa nhû khiïu khñch. Böë meå vêîn ngoaâi àöìng, töi vaåch raâo leãn sang. aác nöîi cêy bûúãi laåi saát nhaâ, töi tiïën laåi gêìn xem baâ Dêîn coá nhaâ hay khöng àaä. Cûãa he heá, coá tiïëng suåt sõt trong bïëp. Khoác! Töi lùæng tai. - Con úi... bêy giúâ con nùçm úã àêu, con ài con àïí meå möåt mònh. Meå chùèng biïët ngaây giöî con... Qua khe vaách, trong aánh saáng múâ múâ. Töi chó thêëy caái boáng nghiïng ngaã... Töi àûáng lïn àöëng cuãi àïí nhòn cho roä. Uyânh möåt caái, àöëng cuãi vaâ töi xö xuöëng heâ. Baâ Dêîn lêåp cêåp chaåy ra. Töi àûáng ngay dêåy: “Chaáu khöng sao... Chaáu sang nêëu cúm cho baâ”. Töi bêåt noái döëi thêåt tûå nhiïn. “Vaâo àêy! Cúm baá nêëu xong röìi, mònh baá khöng nêëu thò àoái nêëu thò thûâa”. Baâ doån mêm. Töi nhêëc nöìi cúm, múã vung ra, nguöåi ngùæt, nûúác vêîn coân àoång roä nguyïn hònh haåt gaåo. Töi cöë trúån trûâng trúån traåc nuöët lêëy loâng. Baâ khöng àïí yá cûá giuåc töi liïn höìi. - Ùn ài chaáu. Bïn êëy chùæc daåo naây àöån sùæn. Thónh thoaãng sang maâ ùn vúái baá lêëy sûác coân hoåc chûá... Anh Thaânh hy sinh, baá àûúåc ùn cúm khöng... Thaânh úi, sao con khöng vïì khoai sùæn coá meå coá con... Baâ Dêîn laåi giaân giuåa nûúác mùæt. Töi lùång ngûúâi röìi nûúác mùæt cuäng traâo ra. Vêåy maâ bêëy lêu nay töi cûá êëm ûác, bûåc böåi khi múã vung TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 8 nöìi cúm nöìng nùåc sùæn. Kham khöí êëy thêëm gò. Coân coá böë - meå - con quêy quêìn ngaây hai bûäa. Trûa vïì nhaâ, töi ùn lûng baát cúm röìi àûáng dêåy. Meå hoãi, töi noái thêåt. Böë lùæc àêìu ca cêím: - Cúm khöng ra cúm, gaåo chùèng ra gaåo. 70 tuöíi maâ chùèng nêëu àûúåc bûäa ngon. Con ùn àûúåc... gioãi àêëy! Töi im lùång. Böë noái àuáng nhûng böë khöng hiïíu. Töi àang àõnh caäi laåi thò meå noái tiïëp: - Cûá àöång àïën gaåo, àïën cúm laâ khoác suâi khoác suåt hoãi chñn laâm sao àûúåc. Duäng! Tûâ mai ài hoåc vïì con sang nêëu cho baá nheá, xong thò vïì dûát khoaát khöng àûúåc ùn àêu àêëy. Tûâ höm àoá töi thûåc hiïån àuáng lúâi meå dùån. Baâ Dêîn ài chúi vïì laâ cúm canh tinh tûúm trong bïëp. Töi chûa bõ bùæt quaã tang lêìn naâo (möåt baâ giaâ dúâ dêîm tûâng bûúác laâm sao maâ thêëy cêåu hoåc troâ thoùæt êín thoùæt hiïån). Töi vui, höm naâo cuäng khoe vúái meå vaâ töi muöën chûáng kiïën viïåc laâm töët cuãa mònh. Möåt buöíi töëi kïå böë meå doån cúm, töi leãn sang. Töi sung sûúáng tûúãng tûúång baâ Dêîn ngöìi ùn cúm ngon laânh vaâ thêìm khen thùçng chaáu. Nhûng àïën gêìn bïëp thò nghe tiïëng suåt sõt khoác. Laâm sao maâ baâ coân khoác àûúåc nhó? Töi nhoán chên, heá mùæt qua khe vaách lùæng nghe. - Trúâi úi ! Con chïët àïí meå ùn ngon thïë naây aâ. Meå xúái cho con möåt baát, con ùn thò meå múái ùn... Öi con úi laâ con úi... Töi lùång ngûúâi, baãi hoaãi bûúác vïì. Chao öi, nïëu nhû meå töi cuäng mêët töi! Tai töi laåi vùng vùèng tiïëng khoác húâ. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 9 TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 10 QUAÃ VEÅT HÒNH TRAÁI BOM Laä Thanh An Chiïìu nay Quyïët àiïn laåi ra baäi, cuâng thùçng treã laåc hùæn múái kiïëm úã àêu mang vïì nuöi mêëy höm nay. Hùæn tòm àûúåc möåt quaã veåt to, trïn möåt caânh moåc tûâ caái göëc coân soát laåi ven söng Soâ. Hùæn cêìm caái vêëu coá baãy caánh úã àùçng chuöi, giöëng nhû baãy caánh úã àuöi möåt quaã bom röìi buöng thaã tay xuöëng nïìn àêët mùån, caånh löî úã cuãa mêëy chuá coâng coâng. Quaã veåt cùæm phêåp vaâo àêët ngêåp möåt phêìn ba tûâ chöî muäi nhoån àïën phêìn phònh to nhêët. Röìi duâng ngoán tay troã, vûâa chó, vûâa àïëm nhû möåt con coâ moã. Tñnh xem coân bao nhiïu göëc trïn triïìn söng - núi maâ nùm xûa ngûúâi ta goåi laâ: rûâng veåt Kiïn Trung. Àïëm xong hùæn cûúâi to röìi boã ài. Chiïìu muâa heâ, trïn möåt con àï hûúng luáa, hûúng veåt ngaâo ngaåt quyïån theo chiïëc xe àaåp vö tû cuãa chaâng lñnh treã vaâ cö gaái quï àang àöå troân trônh úã tuöíi dêåy thò. Xe àang bon bon àïí laåi àùçng sau möåt loaåt tiïëng cûúâi ruác rñch. Böîng! Rêìm. Höìng cöë tònh cûåa quêåy, laâm caã hai ngûúâi ngaä nhaâo xuöëng sûúân àï. Höìng nuäng nõu chó vaâo chöî àau trïn ngûåc mònh. Quyïët böëi röëi khöng biïët phaãi laâm gò! Höìng giaäy àaânh àaåch: - Anh ngöëc lùæm! Mùåt Quyïët àoã nhûâ, trong tiïëng tröëng ngûåc àaánh thònh thõch, anh coân nghe roä caã húi thúã gêëp gaáp cuãa Höìng. Cö caâo cêëu giêån dûä, Quyïët chúåt hiïíu ra. Trong phuát chöëc anh quïn hïët thaãy, toaân thên noáng dêìn, chên tay run bùæn. Thïë röìi! Möåt cún mûa hön vaâ sûå lêìn tòm... lêìn tòm cuãa böën baân tay nhû àaä tï daåi moåi caãm giaác ngoaâi àúâi. Chó coân laåi duy nhêët möåt thûá khoaái caãm laâ sûå mõn maâng vaâ thö raáp. Hai ngûúâi dñnh chùåt vaâo nhau trong baåt ngaân tiïëng soáng vöî êìm aâo xa xa. Muâi coã daåi nöìng naân, hoaâ vúái tiïëng haâng cêy reo khe kheä, taåo thaânh möåt baãn TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 11 nhaåc nhû àïí daânh riïng cho àöi baån treã àang bûúác vaâo caái buöíi ban àêìu àêìy say àùæm vaâ dõu ngoåt cuãa tònh yïu. Tûúãng chûâng khöng coân sûác maånh naâo taách rúâi àûúåc hai nûãa êm - dûúng àang thaã höìn vaâo coäi hû vö. Böîng möåt quaã veåt rúâi caânh cùæm xuöëng àêët, laâm mêëy chuá coâng giêåt mònh ngú ngaác. Sûå kïët húåp tûå nhiïn mang àêìy tñnh nhên duyïn êëy, nhû lúâi thöng baáo möåt cêy veåt múái seä ra àúâi. Chaâng trai bûâng tónh, anh vûâa bûúác ra khoãi cún u mï ngoaâi dûå tñnh thò sûå kiïån quaã veåt rúi tiïëp tuåc àûa anh vaâo traång thaái bêìn thêìn trïn búâ coã hoang sú. Anh tûâ tûâ àûáng dêåy thêëy àêìu húi choaáng vaáng, baäi veåt nhû muöën dïình lïn túái têån mêy trúâi àang chao àaão. Anh khöng ngúâ ngoaåi caãnh àaä àêíy àûa chiïëc xe àaåp khöng phanh, ngaä nhaâo xuöëng sûúân àï - biïn giúái giûäa àöìng vaâ biïín quï anh. - Anh nghô gò thïë? - Höìng hoãi. - Ta vïì thöi em. Höìng phuång phõu phuãi maånh buåi caát trïn quêìn aáo, àêìu toác böëi röëi nhû cöë tònh giêîm naát búâ coã ven àï, röìi lïn xe cuâng ngûúâi yïu ra vïì khi chiïìu àaä cêåp quaång. Höm sau Quyïët traã pheáp. Coân Höìng khöng biïët vò lyá do gò maâ cö àaä lêëy chöìng röìi chuyïín vaâo Àaâ Nùéng. Chöìng cö laâ kyä sû àõa chêët, rêët gioãi nghïì phên kim. Anh àaä boã cú quan vaâo hùèn baäi vaâng: chuyïn duâng hoaá chêët ruát vaâng tûâ caái saái ngûúâi ta boã ài. Thêëy baão giêìu coá lùæm; coá túái haâng trùm cêy vaâng, nhûng nghe àêu múái àêy vúå chöìng khuåc khoùåc thïë naâo, chùèng ai àïí yá chùm soác cêåu con trai, laâm noá tuãi húân boã ài àêu biïåt tñch chûa tòm thêëy. Àïën khi Quyïët vïì quï, thoaåt àêìu nghe tin êëy, anh baâng hoaâng caã ngûúâi, traái tim muöën vúä thaânh muön maãnh. Anh khöng lyá giaãi nöíi nguyïn cúá naâo àaä dêîn àïën sûå thay àöíi mau leå cuãa Höìng. Con ngûúâi söi nöíi nùm xûa bêy giúâ böîng dûng trêìm hùèn xuöëng. Tuy laâ thûúng binh soå naäo, nhûng àöëi vúái cöng viïåc cuãa àõa phûúng khi cêìn phaãi àêëu tranh àïí baão vïå chên lyá thò Quyïët luön sùén saâng xung phong àûáng muäi chõu saâo. Nhêët laâ trong tònh hònh úã xaä hiïån nay, viïåc phaá rûâng veåt àïí laâm àêìm nuöi töm àang laâ vêën àïì noáng boãng. Quyïët vaâ nhiïìu àaãng viïn àaä àûa yá kiïën phaãn àöëi rêët gay gùæt úã tûâng chi böå vúái nhiïìu lyá do khaác nhau nhûng sûå giùçng co vêîn àang tiïëp tuåc. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 12 Möåt höm, àaãng böå xaä triïín khai phûúng hûúáng, nhiïåm vuå saáu thaáng àêìu nùm, Quyïët xin yá kiïën. Caã höåi trûúâng im phùng phùæc chó coân nghe tiïëng goát giêìy nïån xuöëng nïìn gaåch chùæc nõch cuãa Quyïët àang ài lïn, ai nêëy nhòn nhau nñn thúã: - Töi phaãn àöëi viïåc cho caá nhên àêëu thêìu rûâng veåt àïí laâm àêìm nuöi töm. Vò veåt laâ möåt loaåi cêy coá taác duång söë möåt cho viïåc chùæn soáng vaâ nûúác mùåt trong muâa mûa baäo. Noá coá yá nghôa to lúán vïì mùåt möi trûúâng cuäng nhû viïåc hoâa húåp vaâ taác àöång qua laåi giûäa thiïn nhiïn vúái con ngûúâi vuâng biïín. Àêy laâ núi rêët nhiïìu caác loaåi chim laâm töí truá nguå, noá coá àêìy àuã àiïìu kiïån àïí baão töìn nhûäng loaâi chim quyá hiïëm trong baäi chim quöëc gia. Nhû caác àöìng chñ àaä biïët: cún baäo söë nùm, nùm 1985, àoaån àï troång yïëu àaä bõ vúä laâ do núi àoá ñt suá veåt nhêët. Chó cêìn möåt lêìn nûúác mùån traân vaâo àöìng, thò ba nùm sau chêët àêët vêîn chûa trúã laåi àûúåc bònh thûúâng. Vêåy taåi sao ta laåi àang têm phaá boã. Con töm mang laåi caái lúåi ñch trûúác mùæt, quyá thò quyá thêåt àêëy nhûng noá laåi phaá hoaåi caái lúåi ñch lúán lao, lêu daâi. Theo töi, vêën àïì naây nïëu khöng phaãi lúåi duång têåp thïí àïí mûu àöì lúåi ñch caá nhên, thò cuäng laâ sûå nhòn nhêån thiïín cêån àïën muâ quaáng. Töi àïì nghõ khöng àûúåc cho àêëu thêìu, maâ phaãi khêín trûúng töí chûác möåt lûåc lûúång àïí tröìng veåt vaâo nhûäng khoaãng àêët coân tröëng. Khöng khñ buöíi hoåp söi nöíi hùèn lïn, nhûäng tiïëng baân taán khi to, khi nhoã. Àöìng chñ Maånh phoá bñ thû àaãng böå tuyïn böë giaãi lao. Anh keáo riïng Quyïët ra möåt göëc cêy vaâ noái: - Naây Quyïët! Chöî baån beâ túá noái thêåt nheá: cêåu be beá caái möìm thöi, keão hùng haái quaá laåi phaát àiïn àêëy. Cêåu nïn biïët mònh möåt tñ, möåt caái àêìu coân vïët thûúng nhû cêåu khöng àöåi nöíi caã bêìu trúâi àêu. Viïåc naây àaä àûúåc thöëng nhêët tûâ trïn xuöëng dûúái caã röìi. Thuã quyä àaä nhêån àuã söë tiïìn àêëu thêìu trong nùm nùm, chó nay mai laâ thùçng em túá noá seä khoaán nhên cöng laâm mûúâi bêíy heác-ta àêìm nuöi töm. - Trúâi úi! Thêåt laâ àau xoát! Chùèng leä caã àaãng böå khöng ai nhòn nhêån ra viïåc naây hay sao??? - Thöi, thöi öng úi. Àau vúái xoát! Öng coá biïët öng àang phaåm töåi gò khöng. Töåi chöëng àöëi laåi nghõ quyïët cuãa àaãng böå, ài ngûúåc laåi vúái lúåi ñch thiïët thûåc cuãa àõa phûúng. Àêy laâ sûå saáng taåo phuâ húåp vúái TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 13 tònh hònh thûåc tïë, phuâ húåp vúái thúâi àaåi trong tûâng thúâi kyâ, cêåu àûâng coá kòm haäm. - Khöng! Khöng thïí nhû thïë àûúåc, töi seä àûa viïåc naây ài huyïån, ài tónh... - Àûúåc thöi! Cêåu cûá ài. Nhûng naây, cêåu khöng nïí mùåt túá laâ phoá bñ thû, laâ thùçng baån thên cuãa cêåu hay sao? - Thùçng baån? Nïëu öng coân coi töi laâ möåt thùçng baån thò töët nhêët öng nïn àöíi múái suy nghô caâng súám caâng töët. - Thöi im ài! Àûâng coá àaåo àûác giaã. Àaä thïë, töi seä töë caáo anh vïì töåi vi phaåm trêìm troång àaåo àûác cuãa ngûúâi àaãng viïn. - Töi chùèng laâm gò vi phaåm àïí anh phaãi töë caáo. - AÁi aâ, thïë vò ai maâ cö Höìng boã laâng ài. Vò cêåu àêëy! Cêåu àaä nhêîn têm chaâ àaåp lïn sûå trinh trùæng cuãa möåt cö gaái, cêåu laâm haåi caã àúâi ngûúâi ta, àïën mûác hoå phaãi boã laâng ài vaâo baäi vaâng. Chñnh cö êëy àaä noái vúái töi höm cö ta laâm thuã tuåc chuyïín höå khêíu. Àêìu Quyïët noáng ran, trúâi nhû suåp xuöëng, töëi rêìm laåi. Anh chao àaão võn hùèn vaâo göëc cêy. - Nhûng maâ naây, túá noái thïë thöi, vêîn coân àïí cho cêåu möåt löëi thoaát àêëy. Cêåu nïn ruát lui yá kiïën bùçng khöng thò... nhû cêåu biïët röìi àêëy... Loâng Quyïët quùån àau, bao nhiïìu sûå tñch goáp tûúãng àang vúi dêìn, nay laåi buâng lïn trong sûå bêët lûåc töåt cuâng. Sau buöíi hoåp êëy dû êm cuäng lùæng dêìn, àaãng viïn ai nêëy trúã vïì vúái nhûäng cöng viïåc bêån bõu. Riïng vúái Quyïët, nhûäng tiïëng gêìm rñt loaãng xoaãng, khö khöëc cuãa chiïëc maáy moác buân àùæp búâ laâm àêìm töm, ngaây ngaây cûá xoaáy sêu vaâo àêìu. Noá cûá choái choái nhû nhûäng maãnh àaån gùm vaâo böå naäo möîi luác möåt nhiïìu. Àïën möåt ngaây kia tai anh tûå nhiïn nhû coá tiïëng ong kïu vo vo, tay anh xuêët hiïån nhûäng haânh àöång kyâ quùåc, cûá chó chó... àïëm àïëm vaâ caái tïn “Quyïët àiïn” àaä ra àúâi tûâ àoá. Ngaây mai, laâng múã höåi chuâa nhên dõp khaánh thaânh ngöi nhaâ töí. Khaách thêåp phûúng vaâ nhûäng ngûúâi xa quï nghe tin vïì rêët àöng. Trong àoá coá caã Höìng, vaâng baåc àeo àêìy ngûúâi, cùåp kñnh àen rêët ùn vúái khuön mùåt trùæng troân búãi lúáp phêën ngoaåi. Chiïëc tuái dêy daâi àeo luãng lùèng húåp vúái böå quêìn aáo sang troång trïn daáng ngûúâi àêìm àêåm. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 14 Cö diïîu vaâo sên chuâa àöng nghõt ngûúâi, ai cuäng trêìm tröì. Hònh nhû cö àang àïí yá tòm ai!!! Röìi laåi vöåi vaä ra con àûúâng 56. Luác naây khöng coân ai quêëy rêìy, Höìng mùåc sûác thaã höìn bay vïì cuâng kyã niïåm. Chñnh con àûúâng naây nùm xûa àaä cuâng anh êëy böëc caát trïu nhau, bêy giúâ àaä àöí nhûåa. Vêîn haâng cêy êëy xûa àaä tûâng vñu ngoån chúi tröën tòm, bêy giúâ cao ngêët trúâi àang reo cuâng gioá biïín. Röìi trûúâng hoåc, röìi traåm xaá... àïën caã ngöi chuâa cöí rïu phong têët caã àïìu àang cûåa mònh àöíi khaác. Àang maãi nghô, Höìng giêåt mònh vò tiïëng ai goåi: - Höìng úi! Vïì höìi naâo vêåy? - Con chaâo baác! Con vïì luác saáng. - Àaä tòm àûúåc thùçng beá chûa? - Daå chûa, con àõnh saáng mai vaâo chuâa lïî phêåt röìi doâ hoãi xem, may ra chaáu noá coá vïì quï. Biïët àêu, trúâi phêåt phuâ höå ai àoá àang cûu mang chaáu thò phuác coân to cho chaáu. - Roä khöí! Naây baác baão: con ài ngay ài, ra ngoaâi àï êëy, ngaây naâo baác cuäng thêëy coá möåt thùçng beá, noá cûá ài theo caái anh chaâng àiïn úã ngoaâi àoá. Con thûã ra xem, may ra... coá phaãi... Ruöåt gan noáng bûâng, Höìng vöåi vaâng phoáng nhû bay vïì núi êëy àang mïnh mang möåt buöíi chiïìu nûúác nöíi. Muâi tanh nöìng gioá biïín, muâi coã daåi hoang sú núi àêy àaä hoaâ tan bao kyã niïåm àêåm àaâ tuöíi treã. Soáng nûúác xön xao loâng ngûúâi lay àöång, nhûäng ngaây ngùæm biïín, nhûäng töëi trùng lïn cûá lêìn lûúåt hiïån vïì, loâng cö traâo dêng möåt nöîi buöìn man maác. Quyïët àiïn cûá cûúâi cûúâi, àïëm àïëm nhûäng göëc veåt coân soát. Thùçng beá àang nhòn theo ngoán tay coâ möí, böîng noá nghe tiïëng xe maáy, noá sûäng laåi. Chiïëc xe möîi luác möåt gêìn hún, noá ngúá ra röìi heát lïn: - Meå! Höìng phanh khûå laåi. Chiïëc xe Dream àöí kïình trïn mùåt àï. Maáy vêîn nöí xònh xõch chêìm chêåm nhû cuâng nhõp vúái ngoán tay cuãa Quyïët àiïn maãi àïëm tûâng cêy veåt non àang mon men moåc lêën dêìn tûâng khoaãng àêët tröëng úã àêìm töm nay àaä boã dúã. Vò öng chuã cuãa noá àaä bõ vúä núå. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 15 Höìng gaâo lïn trong tiïëng gioá: - Con úi! Meå àêy! Meå ài tòm con àêy. Nhûng àöåt nhiïn thùçng beá chaåy nhû àiïn xuöëng vïå àï. Noá tröën vaâo möåt göëc veåt to coá vaâi taán laá bïn trïn, ngûúâi run bùæn, noá nêëc lïn tûâng tiïëng, nùm ngoán chên xoeâ ra bêëm sêu xuöëng nïìn àêët mùån. Höìng àuöíi theo sau, àöi guöëc cao goát bõ bùæn tung ra khoãi chên nùçm choãng goång trïn coã, cö nhaâo túái öm chêìm thùçng beá: - Trúâi úi! Con töi. Thùçng beá cuäng gaâo lïn: - Con khöng cêìn ! Meå ài ài. Höìng ghò chùåt lêëy thùçng beá, coân noá vêîn nhoaâi ngûúâi vïì phña Quyïët vaâ caâng gaâo to: - Con khöng cêìn meå! Chó cêìn chuá Quyïët, chuá êëy àaä nuöi con. Höìng baâng hoaâng buöng tay ra, thùçng beá chúåt nñn bùåt röìi guåc àêìu vaâo loâng meå. Höìng ngûúác lïn àï, mùæt cö nhoeâ ài. Quyïët àûáng löìng löång giûäa mêy trúâi hoaâng hön, tröng tûåa nhû möåt tûúång àaâi huâng traáng. Chiïëc aáo blu-döng böå àöåi àûång àêìy gioá biïín phöìng ra sau lûng nhû àïí laâm àöëi troång cho caánh tay àang giú ra phña biïín. Höìng giêåt mònh nhòn xuöëng, ngúâ ngúå caái chöî hai meå con àang àûáng, thò bêët ngúâ möåt quaã veåt rúâi caânh cùæm phêåp xuöëng àêët tröng giöëng nhû möåt traái bom. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 16 NHÛÄNG PHIÏN BAÃN CUÃA ÀÚÂI Höì Thõ Haãi Êu Rúâi toaâ aán, töi ài nhû chaåy. Böå mùåt giûä nguyïn veã àau khöí àêìy kiïu haänh. Böå mùåt êëy muöën noái vúái toaân nhên loaåi rùçng, töi àûáng cao hún têët caã: sûå ö nhuåc (nïëu coá), caã sûå deâ bóu (nïëu coá), caã sûå thûúng haåi (dô nhiïn laâ nïëu coá). Àaåp xe trïn phöë, töi quïn hïët moåi sûå trïn àúâi. Töi khöng quan têm àïën phöë àöng hay vùæng, aáo àoã aáo xanh mêëy maâu, cêy àaä tröí hoa, nùæng àaä phai maâu... Töi gaåt phùæt caái thoái quen àeåp àeä thûúâng ngaây êëy. Búãi vò töi àang say sûa, àang nhêëm nhaáp nöîi àau khöí khöng phaãi cuãa chñnh mònh. Nhûng àêëy thêåt laâ möåt àiïìu kinh khuãng. Sûå trinh tiïët àang bõ töín thûúng. - Lï - Tiïëng goåi. “Khöng! Khöng àûúåc quay àêìu laåi. Mùåc tiïëng goåi! Mònh àang àau khöí àêy! Àau khöí lùæm, àûâng quêëy rêìy”. Töi thêìm nghô. - Lï - Tiïëng goåi tùæt àùçng sau. Vaác böå mùåt cuãa keã mang nöîi àau àúâi, töi lï bûúác vaâo nhaâ. Meå töi àang àûáng úã cûãa, àöi mùæt thêët thêìn lo êu. - Sao? - Chùèng sao caã, toaâ xûã ly dõ - Gioång töi tûng tûãng. Caã thên hònh ngûúâi àaân baâ chuâng xuöëng, oaâ ra nhûäng êm thanh tûác tûúãi, khiïën con ngûúâi töi cú höì chaãy nhaäo theo. - Trúâi úi! Sao maâ nhuåc nhaä! Noá böi gio traát trêëu vaâo caã caái nhaâ naây. Gaái àêu coá gaái löån chöìng nhû noá. Trúâi úi laâ trúâi! Möåt ngûúâi àaân baâ àoan chñnh àang àau àúán, khoác than vò sûå hû hoãng cuãa möåt ngûúâi àaân baâ khaác. Meå töi àêëy, khoác vò chõ töi àêëy! Tûác tûúãi, rïì raâ. Kïí lïí. Chao öi laâ söët ruöåt! “Viïåc gò maâ phaãi àau àúán TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 17 möåt caách êìm ô nhû thïë?”. Töi nghô. Ngûúâi àaân öng àang ngöìi àoåc baáo nghiïm trang vaâ trêìm tônh. Öng thong thaã àùåt túâ baáo ngay ngùæn lïn baân. Öng thêån troång nhêëc chiïëc muåc kónh ra khoãi mùæt. Chêåm raäi vaâ chùæc nõch: - Hoãng! Thïë laâ vûát! Àûa cho noá loå thuöëc nguã - Gioång öng cao dêìn - Baão noá chïët ài, söëng maâ nhuåc! Nhuåc caã hoå. “Rêìm!” Öng àêëm tay xuöëng baân. Thïë laâ àuã. Öng àaä baây toã xong thaái àöå cêìn thiïët cuãa mònh. Böë töi àêëy. Thên sinh cuãa ngûúâi àaân baâ xinh àeåp trong truyïån naây. Meå vêîn húâi húäi, naäo nïì. Khöng khñ trong nhaâ àùåc quaánh caái dung dõch cuöìng nöå: sïìn sïåt, bêìy nhêìy. Kïët quaã cuãa loâng kiïu haänh bõ töín thûúng. Ngöåt thúã quaá. Bêím sinh, laá phöíi töi àau yïëu. Töi hoaãng súå, lao vuåt ra khoãi nhaâ. Mùåt àêët vêîn bònh yïn. Trong mùæt töi, vuä truå àaão löån. Chõ töi àeåp. Töi cam àoan laâ thiïn haå seä àöìng thanh noái thïë. Maâ thûåc ra laâ ngûúâi ta àaä àoåc thuöåc noá röìi. Caác bêåc cao niïn baån cuãa böë töi, meå töi nûäa, khi àïën chúi bao giúâ cuäng khöng quïn noái möåt cêu, àaåi loaåi: - Hai baác coá cö con gaái àeåp nhû tranh veä - Meå töi im lùång. Chõ cûúâi. Mùæt lêëp laánh niïìm tûå haâo khiïm töën. Töi khöng kõp nhïëch miïång cûúâi hûúãng ûáng, vaâ biïët rùçng cêu noái êëy chó daânh cho chõ gaái töi. Boån cuâng lûáa thò phûác taåp hún. Con gaái xinh ra àïí àeåp. Dô nhiïn röìi. Hiïìm möåt nöîi trúâi giaâ bêët cöng “keã ùn khöng hïët ngûúâi lêìn chùèng ra”. Nïn coá bao giúâ hoå thûâa nhêån nhan sùæc cuãa nhau. Luä con gaái kñn àaáo nhòn tröåm chõ töi trong moåi cú höåi. ...Thêìm so saánh, thêìm ûúác ao, theâm thuöìng, vaâ khöng thïí quïn yïëu töë naây: ghen tõ. Hoå chûa bao giúâ noái chõ töi àeåp. Nhûng thaãm haåi thay! Hoå chùm chuá nhaåi theo caã daáng ài, caách ngöìi cuãa chõ êëy, dô nhiïn laâ thêët baåi. Cuöëi cuâng thò hoå maånh daån phó baáng: àaâi caác rúãm! Caánh con trai thò khoãi baân. Hoå cöng khai tung hö chõ êëy. Hoå chiïm ngûúäng. Hoå tön thúâ. Hoå say àùæm vaâ thaãm haåi. Hoå trúã nïn ngúá ngêín khi chõ böîng nhiïn xuêët hiïån. “Em àeåp nhû böng höìng pha lï”, “Em àeåp nhû nûä hoaâng”, “Em àeåp nhû...”. Hoå taán tuång chõ êëy. Ngûúâi ngoaâi cuöåc duy nhêët àûúåc nghe nhûäng lúâi àoá, laâ töi. Bêëm buång maâ cûúâi. Rùåt möåt thûá voã êm thanh röîng tuöåt. TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 18 Chó coá töi laâ àûáng trïn têët caã. Sûå ghen gheát vaâ si mï. Töi coá caách àaánh giaá cuãa riïng mònh. Vaâ töi tin tûúãng úã sûå àaánh giaá êëy. Àûáa con gaái ûa sûå àiïìu àöå vaâ chûâng mûåc nhû töi. Töi khöng thûâa nhêån chõ laâ möåt veã àeåp cöí àiïín. úã chõ caái gò cuäng thaái quaá möåt chuát: maãnh mai quaá, trùæng treão quaá, mú maâng quaá, oáng aã quaá v.v... Mùåc moåi sûå soi xeát kyä lûúäng vaâ àõnh giaá caác kiïíu, chõ vêîn àeåp. Vö tû vaâ thaách thûác. Nùm 18 tuöíi, chõ töi àaä coá vö vaân keã theo àuöíi. Nhiïìu lùæm: aáo ca rö, aáo keã; lêëp loaá kñnh rêm, kñnh cêån; nhoang nhoaáng kyä sû, baác sô... Ngaây êëy töi 14 tuöíi. Ài àêu chõ êëy cuäng ruã töi: “Ài cuâng cho àúä ngûúång”. Töi sûúáng lùæm, vui veã nhêån lúâi. Nùm töi 20 tuöíi, chõ vêîn àeåp vö tû. Vaâ dô nhiïn, ài àêu chõ vêîn ruã töi ài cuâng: “Hai chõ em ài cho noá vui”. Töi chêëp nhêån. Sûå hiïån diïån cuãa töi bïn caånh nhû möåt thaânh töë hûäu cú àïí tön thïm nhan sùæc cuãa chõ. Böë meå töi chûâng mûåc: tûâ cöng viïåc, löëi söëng àïën gioång noái. Laå thay, laåi saáng taåo nïn hai taác phêím, hai phiïn baãn cuãa hoå traái ngûúåc nhau, àêíy chuáng àïën cûåc àoan, vaâ taåo nïn möåt thïí àöëi troång tuyïåt vúâi. Chõ töi àeåp tûâ voác daáng, baân tay àïën caái tïn: Phan Myä Thanh Dung. Coân töi, thïë àöëi troång cuãa chõ, möåt thên hònh thêëp beáo, möåt khuön mùåt têìm thûúâng vaâ caái tïn quaá möåc: Phan Thõ Lï. Àuâng möåt caái, chõ töi ài lêëy chöìng. Chuá rïí cuäng tuyïåt vúâi khöng keám phêìn cö dêu. Chõ - kyä sû. Anh laâ viïån sô möåt viïån khoa hoåc noå. Chõ xinh àeåp thöng minh, anh laâ ngûúâi taâi hoa phong nhaä. (Tûâng cùåp cûá àöëi nhau chan chaát). Sau khi têëm voan trùæng löång lêîy trïn maái toác cö dêu àûúåc gúä ra, cuöåc söëng trúã vïì nhõp àiïåu bònh thûúâng. Chõ töi xuêët giaá, cûãa nhaâ vùæng hún möåt chuát. Khaách khûáa thûa lui túái, röìi vaän hùèn. “Caâng töët!”. Töi daânh hïët thúâi gian vaâo hoåc têåp, àoåc saách. Töët nghiïåp àaåi hoåc haång ûu, vaâ àûúåc giûä laåi chuyïín tiïëp sinh Töi àaä laâm haâi loâng böë meå. Nùm nùm sau, chõ töi vêîn àeåp. Veã àeåp khöng vö tû, húi buöìn vaâ trïî naãi. Meå töi cheáp miïång: - Con gaái coá chöìng phaãi khaác thúâi son röîi chûá! Böë taán thaânh: - Thïë laâ töët. Töi ngoan ngoaän lônh höåi têët caã. Chöìng chõ töi coá quyïët àõnh sang cöng taác úã möåt nûúác phûúng Têy. Khöí thïë! Quanh ài quêín laåi TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 19 töi vêîn phaãi sao chuåp vaâo àêy nhûäng traång thaái tònh caãm cuãa ngûúâi thên. Böë meå töi haänh diïån vö cuâng. Tûå haâo vö cuâng. Chan chûáa niïìm maän nguyïån. Traång thaái tònh caãm cuäng laâ möåt chûáng bïånh dïî lêy. Töi lêy böë meå töi möåt caách khöng tûå giaác. Riïng Myä Thanh Dung, chõ töi, chó im lùång. Àöi mùæt khöng buöìn khöng vui. Khoeá miïång khöng cûúâi, khöng mïëu. Chó coá àûúâng chên maây àöi khi nhñu laåi, thoaáng nhanh nhû chúáp saáng, röìi laåi giaän ra bònh lùång. Àeåp, trang nghiïm. Têët caã nhûäng àiïìu êëy coá aãnh hûúãng gò àïën töi - Phan Thõ Lïngûúâi laâm vêåt àöëi troång cuãa Myä Thanh Dung, chó laâ keã vui thay, buöìn mûúån. Chùèng phaãi cuãa mònh, töi mau quïn. Moåi xaáo tröån khöng khiïën àûúåc töi lòa boã thoái quen cuãa mònh laâ nghiïën ngêëu nhûäng pho saách àuã loaåi: triïët hoåc, chñnh trõ, tiïíu thuyïët, saách hûúáng dêîn sinh àeã coá kïë hoaåch. Nhûäng quyïín saách cuä meâm vaâ súân raách. Kiïn têm chúâ àúåi moåi àaåi diïån giúái maây rêu àïën hoãi vúå. Àêëy cuäng trúã thaânh thoái quen cuãa töi tûâ bao giúâ chùèng roä. Qua cûãa söí, töi thêëy mùåt trúâi lú àaäng trïn mêy. Nùæng mïìm maåi vaâ dô hoaâ. Gioá àoãng àaãnh chaãy qua voâm laá. Lao xao, thúâi tiïët êëy nhû xui khiïën moåi ngûúâi bûúác chên ra khoãi töí keán cuãa mònh. Trong àoá coá töi, cö gaái 25 tuöíi cúám nùæng. Caánh cûãa kheáp húâ, bûác maânh kheä lay. “Laåy chuáa! Àöì vêåt vö höìn maâ àöi khi kheáo úäm úâ, khïu gúåi!”. Töi khoá chõu nghô. Bêët giaác, quïn caã bêëm chuöng (tiïët muåc àún giaãn nhêët cuãa möåt keã àûúåc coi laâ lõch sûå). Töi múã toang caánh cûãa nhaâ chõ. Gò thïë kia, nhêåp nhoeâ chêëp chúái nhû mï höìn trêån. Trûúác mùåt töi, thêìn tònh aái àang say sûa. Naâng ngöìi trïn àuâi chaâng, quêën riïët lêëy nhau trong caái hön dñnh chùåt. Têët nhiïn möåt tònh huöëng khöng nùçm trong dûå kiïën. Ba böå mùåt chaãy daâi, thûúân thûúåt. Sûúång suâng. Beä baâng. Möåt doâng àiïån chuyïín nhanh trong cú thïí töi, choaáng vaáng. Röìi sau àoá noá biïën thaânh sûå giêån dûä rêët thaánh thiïån. Sûå giêån dûä cuãa caái töët bõ xuác phaåm. - Thêåt kinh túãm! - Töi rñt lïn khe kheä. Myä Thanh Dung vúái àöi mùæt thaãng thöët haäi huâng cuãa möåt keã phaåm troång töåi trûúác viïn quan toaâ taân nhêîn. Chõ chaåy àïën öm lêëy vai töi: - Chõ xin em... chõ van em... chõ laåy em... TRUYÏÅN NGÙÆN ÀÊÌU TAY CUÃA CAÁC CÊY BUÁT TREÃ 20 Töi vuâng chaåy, khöng ngoaái laåi. Kïå cho chõ töi thïë naâo, mùåc loâng. Hoùåc laâ kïu khoác, run rêíy vò súå. Hoùåc laâ diïîn laåi caái bûác phuâ àiïu luác naäy. Naâng ngöìi trïn àuâi chaâng, quêën riïët lêëy nhau trong caái hön dñnh chùåt. Dêìu thïë naâo mùåc loâng, töi khöng cêìn biïët. Töi àang àau khöí. Khöng vö lyá, rêët chñnh àaáng. Möåt nöîi àau thaánh thiïån. Töi quyïët giûä kñn möåt mònh nöîi àau naây! Khöng tha thûá cho chõ gaái mònh. Khöng têm sûå cuâng böë. Khöng chia seã vúái meå. Möåt mònh töi, neán chùåt trong loâng, cho noá cûúng muã lïn, vaâ biïën thaânh cún söët bïånh lyá. Höm sau, Myä Thanh Dung àïën. Vêîn àöi mùæt thaãng thöët, haäi huâng. Chõ quyâ dûúái chên giûúâng, van lún: - Lï úi! “Lï vúái lûåu gò?”. Töi nghiïën rùng laåi àïí khoãi rñt lïn nhû thïë. - Chõ xin em, chõ yïu anh êëy! - Nùm nùm trûúác chõ àaä noái vúái em cêu naây röìi, nhûng khi êëy laâ möåt ngûúâi àaân öng khaác kia maâ? Möåt cêu chò chiïët thoaát ra khoãi löìng ngûåc (vúái möåt àöång cú hïët sûác thaánh thiïån), töi haã hï, maän nguyïån. Töi keáo chùn qua àêìu, kõp nghe möåt tiïëng nêëc tuyïåt voång cuãa Myä Thanh Dung. Chõ khoác. Khöng nhòn, töi vêîn hònh dung luác naây chõ àeåp hún têët caã: möåt veã àeåp yïëu àuöëi vaâ àaáng àûúåc nêng niu. Thïë àêëy, nûúác mùæt cuãa chõ êëy cuäng àeåp. “Thaác loaån! Ngûúâi àaân baâ coá chöìng, daám múã möìm noái rùçng mònh àang yïu say àùæm möåt ngûúâi khaác! Sao maâ àöí àöën! Sao maâ lùèng lú! - töi bùæt àêìu tuyïn aán bùçng nhûäng doâng suy nghô huâng biïån - Taåi sao laåi nhû thïë àûúåc? Taåi sao? Taåi sao?... Dêîu rùçng chñnh töi Phan Thõ Lï - àaä trúã thaânh ngûúâi àaân baâ chung chaå vúái biïët bao nhiïu gaä àaân öng trong têm thûác. Núi caái voâng troân cuöëi cuâng cuãa hoåc thuyïët Frúát, töi laâ möåt keã söëng thaác loaån, khöng khaác gò nhûäng keã àang bõ lïn aán. Nhûäng trang tiïíu thuyïët lêm li, nhûäng caãnh phim khïu gúåi, cûá ró raã chaãy vaâo phêìn vö thûác trong töi, têëp àöëng. Hiïån hònh luác naây hay luác khaác. Meáo moá. Roä rïåt. Maänh liïåt. Cuöìng baåo. Töi lùån nguåp trong àoá. Töi lùn löån trong àoá. Bïånh hoaån vaâ bïånh hoaån... Nhûng têm thûác chó laâ têm thûác. Chùèng ai súâ moá àûúåc noá. Chùèng ai nùæm bùæt àûúåc noá àïí maâ chò chiïët, àïí maâ lïn aán. Lûúng têm töi trong saåch. Cö Lï laâ têëm gûúng àaåo àûác vaâ àoan chñnh rêët
- Xem thêm -