Tài liệu Trung tâm du lịch thanh niên việt nam

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn më ®Çu 1.1 Môc tiªu thùc tËp tèt nghiÖp Thùc tËp tèt nghiÖp lµ kho¶ng thêi gian quÝ b¸u rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mçi sinh viªn khi s¾p söa rêi ghÕ nhµ tr-êng. §©y lµ kho¶ng thêi gian sinh viªn cã c¬ héi ®Ó kiÓm ®Þnh l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë tr-êng, lµ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc cña b¶n th©n vµo thùc tÕ chuyªn m«n. §èi v¬Ý mçi sinh viªn khi s¾p ra tr-êng ®©y chÝnh lµ kho¶ng thêi gian cä s¸t thùc tÕ tèt nhÊt gióp sinh viªn tr¸nh khái nh÷ng bì ngì khi b¾t ®Çu c«ng viÖc. Thùc tËp tèt nghiÖp còng ®ång thêi gióp sinh viªn lÜnh héi ®-îc nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých thùc tÕ bªn c¹nh nh÷ng lý thuyÕt ®· ®-îc häc. Tuy r»ng kho¶ng thêi gian thùc tËp hai th¸ng lµ rÊt Ýt so víi qu¸ tr×nh gÇn 5 n¨m häc lý thuyÕt t¹i nhµ tr-êng nh-ng ®©y l¹i lµ kho¶ng thêi gian bæ Ých nhÊt, quan träng nhÊt cho mçi sinh viªn. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng qua thêi gian thùc tËp nµy mçi sinh viªn sÏ nhËn thøc ®-îc kh¶ n¨ng, tr×nh ®é cña b¶n th©n ®Ó x¸c ®Þnh cho m×nh mét sù lùa chän c«ng viÖc ®óng ®¾n nhÊt sau khi ra tr-êng. 1.2 LÞch sö h×nh thµnh vµ chøc n¨ng ho¹t ®éng cña c«ng ty 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trung t©m th-¬ng m¹i vµ l÷ hµnh quèc tÕ ¸nh D-¬ng ®-îc thµnh lËp n¨m 1996. Víi c¸i tªn ban ®Çu lµ Trung t©m du lÞch thanh niªn ViÖt Nam trùc thuéc Trung -¬ng §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh. Qua sù ph¸t triÓn vµ lín m¹nh kh«ng ngõng hiÖn nay ¸nh D-¬ng lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc C«ng ty §Çu tth-¬ng m¹i vµ dich vô Th¾ng Lîi. Khi míi thµnh lËp ¸nh D-¬ng cã nhiÖm vô tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch cho ®oµn viªn thanh niªn trong c¸c tr-êng phæ th«ng vµ ®¹i häc. Cïng víi sù hoµn thiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, ®éi ngò nh©n viªn ¸nh D-¬ng ®· dÇn dÇn x©y dùng nh÷ng ch-¬ng tr×nh du lÞch phong phó vµ ®a d¹ng cho thÞ tr-êng du lÞch. HiÖn nay ¸nh D-¬ng tËp trung x©y dùng rÊt nhiÒu tour du lÞch inbound vµ outbound phôc vô cho nhu cÇu cña c¶ kh¸ch néi ®Þa vµ kh¸ch quèc tÕ. 1.3 HÖ thèng tæ chøc vµ ®iÒu hµnh 1.3.1 M« h×nh ho¹t ®éng cña ¸nh D-¬ng lµ m« h×nh trùc tuyÕn - Chøc n¨ng: ¸nh D-¬ng ®· lùa chän m« h×nh nµy nh»m tËn dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc cña C«ng ty, kÝch thÝch sù tham gia cña mäi thµnh viªn trong C«ng ty, liªn kÕt c¸c thµnh viªn t¹o ra sù nhÞp nhµng, th«ng suèt, linh ho¹t trong c¸c bé phËn cña C«ng ty. Cã thÓ kh¸i qu¸t m« h×nh cña ¸nh D-¬ng nh- sau: gi¸m ®èc 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng bé phËn: * Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi cã quyÕt ®Þnh cao nhÊt trong c«ng ty, trùc tiÕp ®iÒu hµnh c«ng viÖc, bao qu¸t toµn bé c«ng viÖc. Gi¸m ®èc cïng víi tr-ëng phßng, phã phßng x©y dùng chiÕn l-îc ho¹t ®éng cña c«ng ty, kÞp thêi ®iÒu chØnh nh÷ng ch-¬ng tr×nh cho phï hîp víi thÞ tr-êng du lÞch. * Phßng hµnh chÝnh kÕ to¸n: Cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty nhtheo dâi ghi chÐp chi tiªu cña doanh nghiÖp theo ®óng hÖ thèng tµi kho¶n vµ chÕ ®é kÕ to¸n cña nhµ n-íc, theo dâi t×nh h×nh sö dông vèn, tµi s¶n cña doanh nghiÖp. - Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú, kÞp thêi ph¶n ¸nh nh÷ng thay ®æi dÓ l·nh ®¹o cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. - Theo dâi thÞ tr-êng, thu thËp th«ng tin, b¸o c¸o vµ ®Ò xuÊt kÞp thêi víi l·nh ®¹o. - Thùc thi nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu trong viÖc x©y dùng ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty. Thùc hiÖn c¸c quy chÕ , néi quy, khen th-ëng, chÕ ®é tiÒn l-¬ng. * Phßng ®iÒu hµnh: Cã c¸c nhiÖm vô sau: - Lµ ®Òu mèi triÓn khai toµn bé c«ng ®iÒu hµnh c¸c ch-¬ng tr×nh, cung cÊp c¸c dÞch vô trªn c¬ së c¸c kÕ ho¹ch, th«ng b¸o vÒ kh¸ch tõ phßng néi ®Þa vµ phßng quèc tÕ. - LËp kÕ ho¹ch triÓn khai c«ng viÖc liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch nh- ®¨ng ký chç trong kh¸ch s¹n, visa, hé chiÕu. - ThiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c c¬ quan h÷u quan ( Ngo¹i giao, Néi vô, H¶i quan) - Ký hîp ®ång víi nhµ cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô du lÞch. - Lùa chän nhµ cung cÊp ®¶m b¶o uy tÝn. - Theo dâi qóa tr×nh thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phèi hîp víi bé phËn kÕ to¸n thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng thanh to¸n víi kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp. * Phßng néi ®Þa: Cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: - Nghiªn cøu thÞ tr-êng kh¸ch du lÞch néi ®Þa. - X©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch trong n-íc. - Tæ chøc b¸n c¸c s¶n phÈm. - Thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch du lÞch. * Phßng quèc tÕ: Kinh doanh m¶ng l÷ hµnh quèc tÕ c¶ Inbound vµ Outbound. NhiÖm vô cña phßng quèc tÕ lµ nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ tr-êng, x©y dùng vµ tæ chøc c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch cho kh¸ch quèc tÕ ®Õn du lÞch ViÖt Nam vµ kh¸ch ViÖt Nam ®i du lÞch n-íc ngoµi. 1.4 ThÞ tr-êng ho¹t ®éng cña c«ng ty: 1.4.1 ThÞ tr-êng néi ®Þa: ThÞ tr-êng gi¸o dôc Hµ Néi lµ môc tiªu quan t©m hµng ®Çu cña ¸nh D-¬ng. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty lu«n gi÷ mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c tr-êng phæ th«ng ®Æc biÖt lµ huyÖn Gia L©m. HiÖn nay ¸nh D-¬ng ®ang më réng thÞ tr-êng ra c¸c quËn huyÖn kh¸c. §ång thêi ¸nh D-¬ng còng th©m nhËp vµo thÞ tr-êng míi nh- c«ng ty, ®oµn thÓ, uû ban... 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4.2 ThÞ tr-êng quèc tÕ: Trung t©m lµ thÞ tr-êng kh¸ch Trung Quèc vµ Asean. §©y lµ hai thÞ tr-êng kh¸ch rÊt cã tiÒm n¨ng ch¾c ch¾n sÏ t¹o ra mét thÞ tr-êng æn ®Þnh nÕu ¸nh D-¬ng cã biÖn ph¸p ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn 1.5 Bé phËn sinh viªn ®-îc thùc tËp Em ®-îc ph©n c«ng thùc tËp t¹i Phßng kinh doanh( Phßng néi ®Þa ) cña c«ng ty d-íi sù phô tr¸ch vµ gióp ®ì trùc tiÕp cña Phã phßng kinh doanh TrÇn B¸ Minh Hïng. T¹i ®©y sinh viªn thùc tËp ®-îc anh Phã phßng giao nhiÖm vô c«ng t¸c v¨n phßng, b-íc ®Çu hç trî c¸c nh©n viªn cña phßng trong ho¹t ®éng Marketing vµ h-íng dÉn kh¸ch. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn néi dung thùc tËp 2.1 Néi dung 1: Nguyªn lý, thùc hµnh h-íng dÉn du lÞch vµ thùc tÕ ho¹t ®éng cña c«ng ty trong kinh doanh du lÞch, l÷ hµnh vµ c¸c dÞch vô liªn quan. 2.1.1.C¬ së lý luËn vÒ h-íng dÉn du lÞch: Víi môc tiªu ®­a “Du lÞch thùc sù trë th¯nh mét ng¯nh kinh tÕ mòi nhän” (TrÝch v¨n kiÖn §¹i héi §°ng lÇn thø IX) ng¯nh du lÞch nãi chung vµ ®éi ngò nh©n viªn du lÞch trong ngµnh nãi riªng ®ang cè g¾ng hÕt søc. Bªn c¹nh nh÷ng yÕu tè vÒ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt hiÖn ®¹i, s¶n phÈm du lÞch ®a d¹ng, chÊt l-îng cao, giµu b¶n s¾c d©n téc, cã søc c¹nh tranh th× yÕu tè vÒ nguån nh©n lùc trong ®ã h-íng dÉn viªn du lÞch ®ãng vai trß quan träng. Tr×nh ®é cña h-íng dÉn viªn du lÞch lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh quan träng t¹o ra thµnh c«ng cña chuyÕn du lÞch. H-íng dÉn viªn du lÞch ph¶i lµ nh÷ng nhµ chuyªn m«n cã kiÕn thøc s©u réng vÒ nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nh-: lÞch sö, ®Þa lý, v¨n ho¸, phong tôc... Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vµ kü n¨ng giao tiÕp còng lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn rÊt quan träng ®èi víi mét h-íng dÉn viªn. Ngoµi ra, H-íng dÉn viªn cßn ph¶i lµ ng-êi cã th¸i ®é lµm viÖc nghiªm tóc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, cã kh¶ n¨ng nh¹y bÐn øng phã nhanh víi c¸c t×nh huèng n¶y sinh, cã t×nh c¶m quan hÖ tèt víi ®oµn kh¸ch. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph©n lo¹i h-íng dÉn viªn - HDV tõng phÇn (step on guide): lµ HDV thùc hiÖn chuyÕn du lÞch giíi thiÖu trong ph¹m vi mét khu vùc ®Þa ph-¬ng. Th«ng th-êng HDV tõng phÇn hay thùc hiÖn nh÷ng chuyÕn du lÞch tham quan thµnh phè vµ hä cÇn cã kiÕn thøc chung vÒ nh÷ng ®iÓm du lÞch kh¸c nhau cña thµnh phè. - HDV t¹i mét ®iÓm du lÞch (on – side gide): lµ nh÷ng HDV thùc hiÖn nh÷ng chuyÕn du lÞch cã tÝnh chÊt gi¸o dôc hay h-íng dÉn du kh¸ch t¹i mét ®Þa ®iÓm du lÞch nhÊt ®Þnh. HDV lo¹i nµy cã hiÓu biÕt rÊt s©u vÒ ®Þa ®iÓm du lÞch mµ hä phô tr¸ch. - HDV ®ãn kh¸ch (meet- and- great guide): cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì khi kh¸ch ®Õn bÕn, lóc khëi hµnh, lo liÖu ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn, n¬i ¨n nghØ vµ s¾p xÕp hµnh lý. Th«ng th-êng nh÷ng HDV nµy chØ lµm viÖc trong ph¹m vi mét thµnh phè, trong kho¶ng thêi gian kh«ng qu¸ 24 giê. §«i khi, hä cïng ®i víi kh¸ch trong mét vµi ngµy nh-ng kh«ng nghØ l¹i víi kh¸ch vµo ban ®ªm. - HDV kiªm l¸i xe (drive- guide): nh÷ng h-íng dÉn viªn nµy thùc hiÖn nh÷ng chuyÕn du lÞch trong khi kÕt hîp vai trß cña c¶ tµi xÕ lÉn HDV. Hä võa l¸i xe, võa giíi thiÖu vÒ c¸c ®Þa ®iÓm du lÞch trªn ®-êng. - HDV kiªm phiªn dÞch: lµ ng-êi gióp du kh¸ch hiÓu vµ nh×n nhËn ®óng vÒ c¸c di s¶n v¨n ho¸, tù nhiªn. HDV kiÓu nµy ph¶i th«ng hiÓu vÒ c¸c ®Ò t¯i cô thÓ v¯ cÇn cã kh° n¨ng “diÔn xuÊt” tèt. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Vai trß cña HDV - HDV cã vai trß nh- mét ng-êi chñ nhµ (a host) - HDV cã vai trß nh- mét phiªn dÞch ( a translator vµ interpreter) - HDV cã vai trß nh- mét ng-êi b¹n( a friend) - HDV cã vai trß nh- mét ng-êi gióp kh¸ch gi¶i trÝ (an entertainer) - HDV cã vai trß nh- mét nhµ ®¹i sø (an ambassador) Tr¸ch nhiÖm cña HDVDL C«ng viÖc th-êng nhËt cña c¸c HDVDL lµ h-íng dÉn c¸c ®oµn kh¸ch trong vµ ngoµi n-íc ®i tham quan c¸c ®iÓm du lÞch, thµnh phè hay c¸c khu phô cËn, HDV lu«n ph¶i chuÈn bÞ cÈn thËn cho c«ng viÖc cña m×nh vµ biÕt du kh¸ch mong ®îi nh÷ng g× tõ nh÷ng viÖc m×nh lµm. Nh÷ng chuyÕn du lÞch cã thÓ chia lµm 3 phÇn: phÇn më ®Çu (giíi thiÖu), phÇn néi dung (thuyÕt minh) vµ phÇn kÕt thóc. C«ng viÖc cña HDV b¾t ®Çu tr-íc khi kh¸ch du lÞch ®Õn rÊt l©u, ®ã lµ viÖc x©y dùng bµi thuyÕt minh. Víi bÊt cø ®iÓm du lÞch hay chuyÕn du lÞch nµo th× phÇn më ®Çu ®Òu rÊt quan träng bëi ®©y lµ c¬ héi cho HDV t¹o ra Ên t-îng ban ®Çu vµ còng lµ Ên t-îng l©u nhÊt ®èi víi du kh¸ch. PhÇn tiÕp theo lµ phÇn néi dung chuyÕn du lÞch, trong ®ã HDV sÏ giíi thiÖu vÒ ®iÓm du lÞch, kÓ chuyÖn, pha trß, tr¶ lêi c¸c c©u hái vµ gióp du kh¸ch gi¶i trÝ. KÕt thóc chuyÕn tour còng lµ c¶ mét nghÖ thuËt. Mét HDV giái ph¶i lµ ng-êi biÕt kÕt thóc chuyÕn du lÞch mét c¸ch tr«i ch¶y vµ lµ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ng-êi t¹o c¬ héi cho du kh¸ch cã ®-îc nh÷ng th«ng tin vµ sù bÊt ngê cuèi cïng truíc khi nãi lêi t¹m biÖt. Nh÷ng yÕu tè t¹o nªn mét chuyÕn tour cã chÊt l-îng tèt - Nh÷ng thµnh phÇn chÝnh cña ch-¬ng tr×nh (Itinerary b¸ed elemÐnt) + Th-êng xuyªn cã nh÷ng ®iÓm dõng hîp lý( Frequent stop) §iÓm dõng lµ nh÷ng n¬i mµ t¹i ®ã du kh¸ch xuèng xe thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng th¨m quan, chôp ¶nh, nghØ ng¬i, ¨n uèng hay nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c. + §å ¨n uèng (Refreshment) Lµ yÕu tè rÊt cÇn thiÕt ®èi víi nh÷ng chuyÕn tour tõ 3 tiÕng trë lªn. ViÖc dõng l¹i ¨n uèng cã thÓ diÔn ra d-íi nhiÒu h×nh thøc. Cã thÓ lµ ®iÓm dõng cã chñ ®Ých (dedicated stop) tøc lµ dõng l¹i chØ ®Ó ¨n uèng, thÝch hîp víi nh÷ng chuyÕn tour c¶ ngµy. Nã còng cã thÓ lµ mét ®iÓm dõng kÕt hîp (combined stop) tøc lµ kÕt hîp viÖc ¨n uèng víi nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c nh- chôp ¶nh, mua s¾m.. + Ho¹t ®éng mua s¾m (shopping) Mua s¾m lµ nhu cÇu cÇn thiÕt ®èi víi mçi du kh¸ch. ViÖc mua b¸n ë mét vïng v¨n ho¸ rÊt khã, ®Æc biÖt ®èi víi ng-êi n-íc ngoµi v× hä kh«ng biÕt gi¸ vµ ng¹i mÆc c¶. Tèt nhÊt nhµ ®iÒu hµnh nªn kÕt hîp c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau t¹i mét ®iÓm n¬i cã nh÷ng cöa hµng víi gi¸ c¶ hîp lý cho du kh¸ch c¬ héi mua s¾m, cã phong c¶nh ®Ñp ®Ó chôp ¶nh, cã nhµ hµng ®Ó ¨n uèng. + TÝnh mÒm dÎo, linh ho¹t (Flexibility) 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lµ kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh ch-¬ng tr×nh du lÞch cho phï hîp víi c¶ ®oµn kh¸ch, ®¸p øng nhu cÇu cña tÊt c¶ du kh¸ch trong tour. + TÝnh ®a d¹ng (Variety) TÝnh ®a d¹ng cña chuyÕn tour kh«ng chØ quan t©m ®Õn c¸c lo¹i h×nh vµ sè l-îng cña c¸c ®iÓm dõng mµ cßn lµ tÝnh ®a d¹ng cña c¸c ®iÓm du lÞch. - Nh÷ng yÕu tè liªn quan dÕn bµi thuyÕt minh (Commentary related elements) - Bµi thuyÕt minh ¶nh h-ëng rÊt nhiÒu ®Õn chÊt l-îng chuyÕn tour. Kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ viÖc cung cÊp th«ng tin, HDV cÇn ph¶i n¾m b¾t vµ hiÓu biÕt vÒ t©m lý du kh¸ch vµ kÕt hîp sö dông c¸c yÕu tè bæ trî ®Ó t¹o ra bµi thuyÕt minh hÊp dÉn, l«i cuèn. - Nh÷ng yÕu tè liªn quan ®Õn ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn (Transportation related elements) Nh÷ng yÕu tè quan t©m khi lùa chän ph-¬ng tiÖn chuyªn chë: + TÝnh an toµn + KÝch cì phï hîp + TiÖn nghi - HDV giái: Mét HDVDL giái lµ ng-êi ph¶i biÕt ®-îc tÇm quan träng cua tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè kÓ trªn trong thµnh phÇn t¹o ra chuyÕn tour. Ngoµi ra HDVDL giái cßn cÇn cã nh÷ng phÈm chÊt sau: + GÇn gòi (informal): lµ c¸ch øng xö th©n thiÖn víi kh¸ch. + BiÕt quan t©m (attentive): l¾ng nghe, th«ng c¶m, quan t©m ®Õn nh÷ng biÓu hiÖn cña du kh¸ch. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + BiÕt m×nh (self-aware); kh¶ n¨ng suy xÐt vµ quan s¸t chÝnh m×nh ®Ó kÞp thêi söa ch÷a sai sãt nhanh chãng vµ kÝn ®¸o. + Cã ®Çu ãc tæ chøc (well- organized): sù s¾p xÕp c«ng viÖc hîp lý trong mäi t×nh huèng. + Lu«n ®óng giê (punctual): HDV lu«n ph¶i ®Õn ®iÓm hÑn ®óng giê. + BiÕt chÕ ngù c¶m xóc (good- stress mannageable) + Cã nhiÒu th«ng tin (well- informed) + Cã ®Þnh h-íng phôc vô ( servcice- oriented) 2.1.2 Thùc tÕ hoat ®éng cña C«ng ty 2.1.2.1 ThÞ tr-êng néi ®Þa Sinh viªn thùc tËp ®-îc giao thùc tËp t¹i phßng néi ®Þa. §©y lµ mét thÞ tr-êng kh¸ch kh¸ æn ®Þnh cña C«ng ty . ThÞ tr-êng néi ®Þa cña c«ng ty gåm c¸c thÞ tr-êng cô thÓ sau:  ThÞ tr-êng thanh niªn: ¸nh D-¬ng lu«n cung cÊp cho thÞ tr-ßng c¸c tour du lÞch ®a d¹ng phong phó, ®Æc biÖt lµ c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch thanh niªn, du lÞch truúªn thèng trong c¸c ch-¬ng tr×nh dÞp hÌ, tæ chøc c¸c buæi giao l-u gi÷a c¸c ®oµn thÓ. ¸nh D-¬ng ®· x©y dùng vµ tæ chøc nhiÒu ch-¬ng tr×nh du lÞch chñ yÕu ®Õn c¸c ®Þa ®iÓm gÇn Hµ Néi: Ba V×, Tam §¶o, Cóc Ph-¬ng, §å S¬n, SÇm S¬n, Cöa Lß- Quª B¸c...  ThÞ tr-êng gi¸o dôc Gåm 2 m¶ng chÝnh sau: - §èi t-îng kh¸ch lµ häc sinh: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ¸nh D-¬ng ®· ph©n ra thµnh c¸c khèi nh-: mÇm non. tiÓu häc, trung häc c¬ së, trung häc phæ th«ng. Mét sè ch-¬ng tr×nh tiªu biÓu nh-: + Th¨m quan mét b¶o tµng hoÆc viÕng th¨m l¨ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh kÕt hîp ®i xem phim hoÆc ®i xem xiÕc hoÆc tæ chøc d©ng h-¬ng ë V¨n MiÕu hoÆc ®Õn c«ng viªn Hå T©y. + Ch­¬ng tr×nh du lÞch “Uèng n­íc nhí nguån” vÒ th¨m quª h-¬ng c¸c vÞ Vua triÒu Lý ë ®Òn §«- B¾c Ninh vµ §Òn Sãc S¬n. + Ch-¬ng tr×nh vÒ Hoa L-- Nhµ thê ®¸ Ph¸t DiÖm + Ch-¬ng tr×nh vÒ C«n S¬n - KiÕp B¹c + Ch-¬ng tr×nh vÒ Th¸c §a- §¸ Ch«ng- Ao Vua- Suèi NgäcVua Bµ- Khoang Xanh. + Ch-¬ng tr×nh Cæ Loa- §Òn Sãc. + Ch-¬ng tr×nh vÒ th¨m §Òn Hïng. - §èi t-îng lµ gi¸o viªn. ¸nh D-¬ng x©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch mïa hÌ phï hîp víi thêi gian nghØ cña khèi gi¸o dôc.  C¸c thÞ tr-êng kh¸c ¸nh D-¬ng ®ang tõng b-íc th©m nhËp thÞ tr-êng ë c¸c khèi uû ban, c¸c c¬ quan ®oµn thÓ , c«ng ty. 2.1.2.2 ThÞ tr-êng quèc tÕ Tuy ra ®êi sau nh-ng phßng quèc tÕ còng ®ang dÇn kh¼ng ®Þnh m×nh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  C¸c tour du lÞch Inbound ThÞ tr-êng kh¸ch Trung Quèc ®-îc coi lµ thÞ tr-êng träng ®iÓm cña ¸nh D-¬ng. §©y lµ thÞ tr-êng rÊt réng lín víi 2 lo¹i ®èi tù¬ng c¬ b¶n lµ: kh¸ch du lÞch thuÇn tuý vµ kh¸ch du lÞch c«ng vô kÕt hîp. Bªn c¹nh ®ã ¸nh D-¬ng còng khai th¸c thÞ tr-êng ASEAN. ThÞ tr-êng nµy ®Æc biÖt cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn m¹nh ®Æc biÖt lµ lo¹i h×nh kinh doanh du lÞch héi th¶o, héi nghÞ. Trong dÞp SEAGAMES 22 võa qua ¸nh D-¬ng ®· rÊt thµnh c«ng trong viÖc ®ãn tiÕp c¸c ®oµn kh¸ch trong khu vùc.  C¸c tour du lÞch outbound: Nhu cÇu ®i du lÞch cña ng-êi ViÖt Nam ngµy cµng t¨ng cao. ¸nh D-¬ng ®ang th©m nhËp thÞ tr-êng nµy ®Ó ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm du lÞch cña c«ng ty. C¸c thÞ tr-êng lín nh-: Trung Quèc, ASEAN, AFTA... 2.1.2.3 C¸c dÞch vô bæ trî kh¸c: - C¸c dÞch vô Visa, hé chiÕu - Thuª xe - VÐ m¸y bay: ¸nh D-¬ng lµm v¨n phßng b¸n vÐ cho Vietnam airline, Pacific airline... - T- vÊn du lÞch Víi gÇn 40 h-íng dÉn viªn vµ céng t¸c viªn, hµng n¨m ¸nh D-¬ng ®· phôc vô rÊt tèt cho thÞ tr-êng kh¸ch du lÞch cña c«ng ty. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ¸nh D-¬ng ®· cã mét guång m¸y ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. B¶n th©n sinh viªn thùc tËp trong qu¸ tr×nh thùc tËp ®· trùc tiÕp tham gia vµo mét ssã tour du lÞch cña c«ng ty víi c¸c tr-êng phæ th«ng trung häc vµ trung häc c¬ së ®Õn Th¸c §a, rõng Cóc Ph-ong. Nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ sinh viªn thu thËp ®-îc qua nh÷ng chuyÕn ®i nµy lµ rÊt lín mÆc dï tr-íc ®©y thùc sù sinh viªn thùc tËp hÇu nh- kh«ng quan t©m ®Õn thÞ tr-êng kh¸c néi ®Þa. Nh-ng thùc tÕ nh÷ng chuyÕn ®i nµy cho thÊy viÖc ®¸p øng vµ tho¶ m·n nh cÇu cña ®èi t-îng kh¸ch du lÞch néi ®Þa lµ rÊt khã, ®ßi hái sù kiªn nhÉn , tÝnh linh ho¹t, kh¶ n¨ng tæ chøc rÊt cao cña h-íng dÉn viªn. 2.2 Néi dung 2: Ho¹t ®éng marketing thÞ tr-êng kh¸ch du lÞch vµ xu h-íng míi trong du lÞch, -u tiªn nghiªn cøu nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc trong kinh doanh du lÞch ë c¸c thÞ tr-êng môc tiªu. 2.2.1 Lý thuyÕt vÒ Marketing du lÞch: Marketing du lÞch ngµy nay lµ vÊn ®Ò quan träng v× xu thÕ c¹nh tranh trong du lÞch lµ v« cïng gay g¾t vµ khèc liÖt. §Ó thùc hiÖn Marketing môc tiªu chóng ta cÇn tiÕn hµnh ph©n tÝch xem nh÷ng ph©n ®o¹n nµo mang l¹i cho vïng nhiÒu thuËn lîi h¬n, trong ®ã quan t©m ®Õn 4 khÝa c¹nh: 1. TiÒm n¨ng b¸n 2. Sù c¹nh tranh 3. Chi phÝ 4. Kh¶ n¨ng phôc vô. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qu¸ tr×nh marketing du lÞch b¾t ®Çu b»ng viÖc göi c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch tê r¬i qu¶ng c¸o cña c«ng ty ®Ó kh¸ch hµng xem xÐt nghiªn cøu th«ng qua nh©n viªn marketing. Nh©n viªn marketing kh«ng chØ cã nhiÖm vô göi ch-¬ng tr×nh mµ cßn ph¶i biÕt n¾m b¾t nhu cÇu, t©m lý kh¸ch hµng ®Ó cã ®-îc b-íc xóc tiÕn b¸n hµng thµnh c«ng. Qu¸ tr×nh marketing mix bao gåm nh÷ng bø¬c c¬ b¶n sau: - ChiÕn l-îc vÒ s¶n phÈm (Products) - ChiÕn lù¬c gi¸ (Price) - ChiÕn l-îc vÒ kªnh ph©n phèi (Place) - ChiÕn l-îc vÒ khuyÕch tr-¬ng s¶n phÈm (Promotion) ThÞ tr-êng kh¸ch du lÞch hiÖn nay ngµy cµng t¨ng lªn c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l-îng. ViÖc nghiªn cøu x¸c ®Þnh thÞ truêng môc tiªu cho doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt dùa vµo nguån lùc cña doanh nghiÖp vµ tiÒm n¨ng khai th¸c cña thÞ tr-ßng lùa chän. Ngµy nay, thÞ tr-êng kh¸ch du lÞch quèc tÕ träng ®iÓm lµ ë khu vùc §«ng Nam ¸ _Th¸i B×nh D-¬ng, T©y ¢u, B¾c Mü trong ®ã chó träng lµ thÞ tr-êng Trung Quèc, NhËt B¶n, Mü, Asean. Bªn c¹nh ®ã thÞ tr-êng néi ®Þa còng lµ thÞ tr-êng cã tiÒm n¨ng rÊt cao. Víi ®êi sèng vËt chÊt ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn, nhu cÇu ®i du lÞch cµng t¨ng nhanh ®ßi hái nh÷ng nhµ ho¹ch ®Þnh du lÞch x©y dùng nh÷ng ch-¬ng tr×nh tour du lÞch hîp lý cho nhu cÇu cña thÞ tr-êng nµy. 2.2.2 Marketing t¹i c¬ së thùc tËp: 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ViÖc tiÕn hµnh marketing t¹i ¸nh D-¬ng diÔn ra kh¸ ®Çy ®ñ. Hµng ngµy nh©n viªn cña c«ng ty vÉn t×m ®Õn c¸c tr-êng häc, c¬ quan, ®oµn thÓ... cung cÊp c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty. Qu¸ tr×nh marketing diÔn ra kh¸ hiÖu qu¶ bëi v× hÇu hÕt thÞ tr-êng du lÞch cña ¸nh D-¬ng lµ kh¸ æn ®Þnh, v÷ng ch¾c. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c¬ së, sinh viªn thùc tËp còng ®-îc giao ®i tiÕp thÞ c¸c ch-¬ng tr×nh tour ë mét sè tr-êng häc ë Gia L©m, Sãc S¬n. Ngoµi ra sinh viªn thùc tËp còng m¹nh d¹n tiÕp thÞ c¸c ch-¬ng tr×nh du lÞch cña c«ng ty t¹i quËn Hoµng Mai, n¬i mµ ¸nh D-¬ng ch-a khai th¸c vµ cã thuËn lîi ®©y lµ n¬i sinh sèng cña sinh viªn thùc tËp. Thùc tÕ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng marketing néi ®Þa sinh viªn thùc tËp gÆp kh¸ nhiÒu khã kh¨n do sù bì ngì khi lÇn ®Çu tiÕp xóc c«ng viÖc. Thªm vµo ®ã, thÞ tr-êng kh¸ch cña c«ng ty ®a sè lµ c¬ quan Nhµ N-íc nªn gÆp rÊt nhiÒu phiÒn phøc vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh, giÊy tê. Tuy nhiªn, qua qu¸ tr×nh thùc tËp nµy sinh viªn ®· rót ra ®-îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých thùc tÕ cho c«ng viÖc sau nµy. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §¸nh gÝa thuËn lîi vµ khã kh¨n 3.1ThuËn lîi: Tuy thêi gian thùc tËp kh«ng l©u nh-ng sinh viªn thùc tËp ®· ®-îc sù gióp ®ì rÊt lín cña c¸n bé, nh©n viªn trong c«ng ty ¸nh D-¬ng. Cã thÓ nãi m«i tr-êng lµm viÖc ë ®©y lµ ®iÒu kiÖn lý t-ëng cho bÊt cø mét nh©n viªn nµo. §ång thêi nh÷ng kiÕn thøc sinh viªn ®-îc häc h¬n 4 n¨m trªn ghÕ tr-êng §¹i häc ®· gióp Ých rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c¬ së. §-îc sù chØ b¶o vµ gióp ®ì tËn t×nh cña c¸n bé, nh©n viªn cña c«ng ty, sinh viªn thùc tËp ®· v-ît qua nh÷ng lóng tóng, bì ngì ban ®Çu ®Ó dÇn dÇn hoµ nhËp vµ hoµn thµnh nh÷ng c«ng viÖc ®-îc giao trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Bªn c¹nh nh÷ng lý thuyÕt ®· häc th× nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých thùc tÕ thu thËp ®-îc qua viÖc tiÕp xóc víi nh÷ng c¸n bé cã kih nghiÖm vÒ h-íng dÉn vµ ®iÒu h×nh du lÞch, nh÷ng h-íng dÉn viªn cã tr×nh ®é l©u n¨m ®· gióp Ých cho sinh viªn rÊt nhiÒu. 3.2 Khã kh¨n: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Do ch-a cã kinh nghiÖm thùc tÕ, khi tiÕp xóc kh¸ch hµng sinh viªn thùc tËp cßn nhiÒu bì ngì, lóng tóng, ch-a ®em l¹i kh¶ n¨ng thuyÕt phôc cao. -Trong qu¸ tr×nh h-íng dÉn ®oµn cßn mang nÆng tÝnh lý thuyÕt, ch-a linh ®éng, s¸ng t¹o ®Æc biÖt trong viÖc kÝch thÝch sù tham gia cña c¸c em trong c¸c trß ch¬i tËp thÓ. - Do ®-îc giao ë thÞ tr-êng néi ®Þa nªn sinh viªn thùc tËp ch-a sö dông ®-îc vèn kiÕn thøc ngo¹i ng÷ ®· ®-îc häc. KiÕn nghÞ vµ kÕt luËn 4.1 C¸c kiÕn nghÞ: *Víi khoa Du LÞch: - Khoa nªn t¹o ®iÒu kiÖn ban ®Çu cho sinh viªn cuèi kho¸ b»ng c¸ch cung cÊp nh÷ng c«ng ty du lÞch cã uy tÝn, cã mèi quan hÖ tèt víi khoa vµ ®Æc biÖt cã sù nhiÖt t×nh trong viÖc gióp ®ì sinh viªn t¹i c¬ së. -Trong qu¸ tr×nh thùc tËp cña sinh viªn, khoa còng nªn cã biÖn ph¸p quan t©m cïng c¬ së thùc tËp ®Ó x©y dùng vµ ®iÒu chØnh ch-¬ng tr×nh thùc tËp phï hîp víi kh¶ n¨ng cña sinh viªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn ®-îc thùc tËp tÊt c¶ kiÕn thøc ®· ®-îc häc ë tr-êng chø kh«ng nªn chØ dõng ë viÖc kiÓm tra sù cã mÆt cña sinh viªn t¹i c¬ së. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *Víi c¬ së thùc tËp: - ¸nh D-¬ng ®· t¹o cho m×nh mét thÞ tr-êng kh¸ æn ®Þnh nh-ng nªn cã ch-¬ng tr×nh chiÕn sù nh©n sù l©u dµi. §éi ngò céng t¸c viªn kh«ng nªn chØ dõng l¹i ë tÝnh chÊt mïa vô. - ¸nh D-¬ng nªn x©y dùng mét phßng kinh doanh riªng biÖt víi ho¹t ®éng chØ yÕu lµ ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc marketing ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho c«ng ty. Phßng kinh doanh nµy sÏ lµ cÇu nèi cung cÊp th«ng tin cho c¶ phßng néi ®Þa cµ phßng quèc tÕ. - ¸nh D-¬ng còng nªn më réng thÞ tr-êng kh¸ch quèc tÕ sang thÞ tr-êng kh¸ch NhËt B¶n, mét thÞ tr-êng rÊt tiÒm n¨ng ®Æc biÖt sau khi ViÖt Nam b·i bá thÞ thùc ®¬n ph-¬ng víi kh¸ch NhËt B¶n. - ViÖc qu¶ng c¸o, th«ng tin còng cÇn më réng víi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng. *Víi sinh viªn kho¸ sau: - Nªn trau dåi nh÷ng kiÕn thøc lý thuyÕt ®-îc häc ë nhµ tr-êng v× nã thùc sù gióp Ých rÊt nhiÒu cho c«ng viÖc sau nµy. - X¸c ®Þnh cho b¶n th©n th¸i ®é nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c¬ së, coi ®©y lµ c¬ héi ®Ó ¸p dông kiÕn thøc ®-îc häc t¹i tr-êng. 4.2 KÕt luËn: Qua qu¸ tr×nh thùc tËp hai th¸ng b¶n th©n sinh viªn thùc tËp ®· ®-îc nhËn rÊt nhiÒu nh÷ng kiÕn thøc bæ Ých, gióp sinh viªn tù tin h¬n trong c«ng viÖc sau nµy. 20
- Xem thêm -