Tài liệu Trung tâm chuyển giao công nghệ phát thanh truyền hinhd & viễn thông vtc

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu J.M Kenney trong lý thuyÕt ®Çu t vµ m« h×nh sè nh©n ®· chøng minh: “§Çu t s¶n xuÊt bï ®¾p nh÷ng thiÕu hôt cña tiªu dïng, tõ ®ã t¨ng sè lîng viÖc lµm, t¨ng thu nhËp, t¨ng hiÖu qu¶ cËn biªn cña t b¶n vµ kÝch thÝch s¶n xuÊt t¸i ph¸t triÓn” §Çu t lµ ch×a kho¸ trong chiÕn lîc ph¸t triÓn cña mçi quèc gia, mét nÒn kinh tÕ muèn gi÷ ®îc tèc ®é t¨ng trëng nhanh nhÊt thiÕt ph¶i ®îc ®Çu t tho¶ ®¸ng. §iÒu ®ã cµng ®óng víi c¸c quèc gia cã xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, tµi nguyªn h¹n chÕ, ph¸t triÓn kinh tÕ tõ n«ng nghiÖp nghÌo nµn l¹c hËu nh níc ta. ChÝnh v× vËy, trong nh÷ng n¨m s¾p tíi, ®Çu t cho t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ mµ ®Æc biÖt lµ ®Çu t cho c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®ang ®îc ®¶ng vµ Nhµ níc ta quan t©m ®Æc biÖt. Trong c«ng cuéc ®æi míi nµy vai trß cña Ng©n hµng th¬ng m¹i chiÕm vÞ trÝ quan träng v× nã lµ kªn dÉn vèn chÝnh trong nÒn kinh tÕ. §Çu lµm n¶y sinh cung cÇu vÒ vèn , ®Èy m¹nh sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ trêng vèn, thÞ trêng tµi chÝnh: §Èy m¹nh qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, gãp phÇn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, thùc hiÖn c¬ khÝ ho¸, ®iÖn khÝ ho¸; khai th¸c mäi tiÒm n¨ng vÒ vèn, c«ng nghÖ, søc lao ®éng, lµm mèi liªn kÕt gi÷a c¸c nghµnh; gãp phÇn ®æi míi, s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc. Chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng khu vùc Ba §×nh ®· vµ ®ang tÝch cùc triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó cã nh÷ng bíc chuyÓn dÞch vÒ c¬ cÊu tÝn dông t¨ng dÇn tû träng cho vay trung vµ dµi h¹n víi ph¬ng ch©m “§Çu t chiÒu s©u cho doanh nghiÖp còng chÝnh lµ ®Çu t cho t¬ng lai cña Ng©n hµng” Song ®Õn nay lîng vèn trung dµi h¹n Ng©n hµng ®¸p øng vÉn cha phï hîp víi nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. §iÒu nµy ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i t×m c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ vµ tû träng vèn trung dµi h¹n cho phï hîp víi c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. Sau mét thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu thùc tÕ t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng khu vùc Ba §×nh t«i xin chän ®Õ tµi “ Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Ng©n Hµng C«ng Th¬ng Ba §×nh”. Chuyªn ®Ò ®îc chia thµnh ba phÇn chÝnh: Ch¬ng I: TÝn dông trung dµi h¹n víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc. Ch¬ng II: T×nh h×nh cho vay trung dµi h¹n t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng khu vùc Ba §×nh. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông trung dµi h¹n t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng khu vùc Ba §×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o NguyÔn ThÞ Kim Quý, c¸c c« chó, anh chÞ c¸n bé c«ng nh©n viªn Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ba §×nh ®· nhiÖt t×nh híng dÉn em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I TÝn dông trung dµI h¹n víi sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc I.TÝn dông trung dµi h¹n vµ vai trß cña tÝn dông trung dµi h¹n. 1.TÝn dông trung dµi h¹n a. Kh¸i niÖm vµ c¸c h×nh thøc TÝn dông TÝn dông lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô quan träng cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i. C¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nhËn tiÒn göi cña c¸c kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay. Nh vËy Ng©n hµng sÏ cã hai chøc n¨ng chÝnh lµ huy ®éng vµ cho vay vèn vµ sÏ ®ù¬c hëng mét phÇn thu nhËp th«ng qua vai trß lµ “ngêi dÉn vèn” tõ n¬i cã vèn sang n¬i cã nhu cÇu sö dông vèn b»ng phÇn chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt huy ®éng vµ l·i suÊt cho vay. Cã thÓ nãi nghiÖp vô tÝn dông lµ ho¹t ®éng t¹o ra phÇn lín lîi nhuËn cho Ng©n hµng vµ chØ khi Ng©n hµng thùc hiÖn tèt nghiÖp vô nµy th× míi tiÕp tôc tån t¹i vµ ®ãng gãp lîi Ých cho nÒn kinh tÕ. TÝn dông ra ®êi cïng víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, nã tån t¹i song song vµ ph¸t triÓn cïng nÒn kinh tÕ hµng ho¸. TÝn dông ph¶n ¸nh quan hÖ vay mîn trong ®ã cã sù chuyÓn nhîng t¹m thêi quyÒn sö dông mét bé phËn vèn díi h×nh thøc hµng ho¸ hoÆc vèn tiÒn tÖ gi÷a ngêi cho vay vµ ngêi ®i vay trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶ c¶ vèn vµ l·i trong thêi h¹n tho¶ thuËn . Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, tÝn dông ngµy cµng ph¸t triÓn c¶ vÒ néi dung vµ h×nh thøc. C¸c h×nh thøc tÝn dông chñ yÕu bao gåm: TÝn dông th¬ng m¹i: Lµ h×nh thøc tÝn dông ph¶n ¸nh quan hÖ mua b¸n chÞu hµng ho¸ gi÷a c¸c bªn tham gia hîp ®ång th¬ng m¹i. L·i suÊt tÝn dông th¬ng m¹i do hai bªn tho¶ thuËn. TÝn dông Ng©n hµng : §©y lµ h×nh thøc tÝn dông trung gian th«ng qua ho¹t ®éng nghiÖp vô cña c¸c Ng©n hµng Th¬ng M¹i ®ã lµ c¸c ho¹t ®éng ®i vay ®Ó cho vay trong nÒn kinh tÕ vµ trong x· héi . Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt ngµy cµnh cao ®ßi hái lîng vèn ®Çu t lín do ®ã tÝn dông Ng©n hµng ngµy ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ trë thµnh h×nh thøc tÝn dông chñ yÕu trong nÒn kinh tÕ . TÝn dông Nhµ Níc : Lµ h×nh thøc tÝn dông g¾n víi ng©n s¸ch Nhµ Níc, bæ xung vèn cho ng©n s¸ch Nhµ Níc. H×nh thøc phæ biÕn cña tÝn 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dông Nhµ Níc lµ c¸c quan hÖ vay mîn cña chÝnh phñ th«ng qua viÖc ph¸t hµnh c¸c c«ng tr¸i, tr¸i phiÕu trong níc vµ quèc tÕ. b.TÝn dông trung - dµi h¹n vµ c¸c h×nh thøc tÝn dông trung - dµi h¹n. TÝn dông trung h¹n: Lµ lo¹I tÝn dông cã k× h¹n tõ mét ®Õn n¨m n¨m , lo¹i tÝn dông nµy ®ùîc cung cÊp ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn vµ ®æi míi kÜ thuËt, më réng vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhá cã thêi gian thu håi vèn nhanh. TÝn dông dµi h¹n : lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n trªn n¨m n¨m, tÝn dông dµI h¹n dïng ®Ó cung cÊp vèn cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n nh : §Çu t x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi, c¸c c«ng tr×nh thuéc c¬ së h¹ tÇng (§êng x¸, bÕn c¶ng, s©n bay...) c¶I tiÕn vµ më réng víi quy m« lín, tÝn dông trung_dµi h¹n ®îc ®Çu t ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÞ trêng c¸c h×nh thøc cho vay trung vµ dµi h¹n ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng. Cho vay theo dù ¸n: §©y lµ h×nh thøc cho vay chñ yÕu cña c¸c Ng©n hµng Th¬ng M¹i ë níc ta hiÖn nay. Dù ¸n cña doanh nghiÖp ®a ra sau khi ®· ®îc c¸c cÊp bé chñ qu¶n xÐt duyÖt sÏ ®a tíi Ng©n hµng nÕu doanh nghiÖp ®ã cã nhu cÇu vay vèn ®Ó tµi trî cho dù ¸n. Sau khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh tÝnh chÊt hîp lý cña dù ¸n Ng©n hµng sÔ quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng cho vay. TÝn dông thuª mua: NhiÒu doanh nghiÖp ®îc ®¸p øng mét phÇn hay toµn bé nhu cÇu tÝn dông trung_dµi h¹n cña hä b»ng c¸ch thuª mua c¸c tµi s¶n cè ®Þnh. Hä “ vay tµi s¶n” h¬n lµ vay tiÒn ®Ó mua tµi s¶n. Ng©n hµng sÏ lµ ngêi gãp phÇn trùc tiÕp cho viÖc tµi trî vµo ho¹t ®éng thuª mua, thùc hiÖn thuª mua ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. V× vËy cã thÓ coi dÞch vô thuª mua tµi s¶n ®îc ng©n hµng thùc hiÖn nh mét h×nh thøc tÝn dông trung_dµi h¹n. 2, TÇm quan träng cña vèn ®Çu t trung vµ dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ. a, TÇm quan träng cña vèn ®Çu t . Vèn, lao ®éng, c«ng nghÖ lµ ba nh©n tè quan träng h×nh thµnh nªn qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Do ®ã nÒn kinh tÕ muèn t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn ph¶i lu«n tÝch luü ®ù¬c mét lùîng vèn tõ chÝnh nÒn kinh tÕ ®ã ®Ó tiÕn hanh ®Çu t c¬ b¶n vµ sù tÝch luü ngµy cµng t¨ng lªn. Muèn ®¹t ®îc môc tiªu t¨ng thu nhËp b×nh qu©n lªn hai lÇn vµo n¨m 2003 ViÖt Nam ph¶i tiÕn hµnh t¨ng s¶n phÈm x· héi tøc lµ t¨ng n¨ng lùc s¶n suÊt cña toµn bé nÒn kinh tÕ . §Ó thc hiÖn ®îc ®iÒu nµy chóng ta ph¶i t¨ng vèn ®Çu t cho viÖc ®æi míi c«ng nghÖ vµ x©y dùng l¾p ®Æt c¸c nhµ m¸y míi , c¶I t¹o hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng. Cã nhiÒu c¸ch tÝnh nhu cÇu vèn trong nh÷ng n¨m tíi trong ®ã cã ph¬ng ph¸p tÝnh theo m« h×nh HARROD-DOMAR. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1 Y =  K k Trong ®ã: K: Khèi lîng vèn t¨ng thªm cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ. G : S¶n lîng ®Çu ra t¨ng thªm. HÖ sè nµy cho biÕt ®Ó cã mét ®¬n vÞ s¶n lîng t¨ng thªm cÇn cã thªm bao nhiªu ®¬n vÞ khèi lîng ®Çu t. k: (lµ h»ng sè) gäi lµ tû sè t b¶n ®Çu ra. Theo tæng kÕt cña c¸c nhµ kinh tÕ thÕ giíi th× hÖ sè k ë c¸c níc ph¸t triÓn biÕn ®éng tõ 3.3 - 7.1, ë níc ta hÖ sè nµy lµ 3.2 (Giai ®o¹n 1955 1975) vµ 3.7 (Giai ®o¹n 1976 - 1982) . Ph¬ng ph¸p nµy cho biÕt nhu cÇu vèn ®Ó ®Çu t trùc tiÕp vµo c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt ®Ó cã s¶n lîng theo yªu cÇu chiÕn lîc t¨ng trëng kinh tÕ th× ph¶i cÇn tíi 30 tû USD. Ngoµi ra còng ph¶i cÇn ®Õn mét lîng vèn t¬ng óng ®Ó ®Çu t cho viÖc c¶i t¹o n©ng cÊp vµ x©y dùng míi c¸c hÖ thèng c«ng tr×nh, kÕt cÊu h¹ tÇng n»m trong t×nh tr¹ng xuèng cÊp nÆng nÒ , kh«ng ®ñ søc ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ x· héi trong ®iÒu kiÖn ®æi míi. Theo ý kiÕn cña c¸c nhµ kinh tÕ th× toµn bé nhu cÇu vèn cho nÒn kinh tÕ ®Õn n¨m 2003 sÏ kh«ng díi 60 tû USD (1). Vµ v× vËy trong thêi gian tíi viÖc t¹o vèn vµ sö dông vèn lµ hÕt søc quan träng vµ cÊp b¸ch , ®Æc biÖt lµ vèn ®Çu t vµ ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u. b, Vai trß cña cho vay trung vµ dµi h¹n víi ph¸t triÓn kinh tÕ. Cho vay trung vµ dµi h¹n cã nh÷ng vai trß chñ yÕu sau: Thø nhÊt:Cho vay trung vµ dµi h¹n nh»m cung cÊp cho nh÷ng doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng më réng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nhng ®ang thiÕu vèn . §©y lµ mét gi¶i ph¸p ®óng ®¾n, kÞp thêi ®Ó chuyÓn ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh tõ c¬ chÕ qu¶n lý quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ ho¹ch to¸n kinh doanh tô chñ, gãp phÇn th¸o gì nh÷ng khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Thø hai: Cho vay trung vµ dµii h¹n cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thùc sù lµ mét lo¹i tÝn dông ®Çu t theo chiÒu s©u, nh»m më réng s¶n xuÊt, t¨ng quy m« vµ n¨ng lùc s¶n suÊt kinh doanh t¨ng thªm s¶n lîng, n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thø ba: T¹o thÞ trêng sö dông vèn ng¾n h¹n. Thùc tÕ cho thÊy cho vay trung vµ dµI h¹n sÏ ®Çu t vµo trang thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp lµm kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Do s¶n xuÊt ph¸t triÓn nªn cÇn thªm nhiÒu vèn lu ®éng h¬n vµ thÞ trêng vèn ng¾n h¹n sÏ ®îc më réng theo tèc ®é ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt. Thø t:Cho vay trung vµ dµi h¹n ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ®Çu t vµo c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt , thiÕt bÞ m¸y mãc, tµI s¶n cè ®Þnh, cã t¸c dông thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ dÓ tiªu thô trong níc vµ xuÊt khÈu, gãp phÇn lµm t¨ng ngo¹i tÖ cho ®Êt níc, ®¶m b¶o c©n b»ng vµ cã kÕt d c¸n c©n th¬ng mai quèc tÕ Thø n¨m : Cho vay trung vµ dµI h¹n gióp cho s¶n suÊt ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp t¨ng thªm thu nhËp vµ nép ng©n s¸ch nhiÒu h¬n gãp phÇn lµm c©n ®èi ng©n s¸ch, æn ®Þnh tiÒn tÖ kiÒm chÕ l¹m ph¸t vµ t¹o thªm nguån lùc t¸i ®Çu t ph¸t triÓn. Thø s¸u : Cho vay trung vµ dµi h¹n gãp phÇn thóc ®Èy sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Trong xu thÕ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ c¸c níc trong khu vùc ®· vµ ®ang ph¸t triÓn, muèn kh«ng bÞ tôt hËu chóng ta ph¶i tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹I ho¸ ®Êt níc nh»m t¹o thªm viÖc lµm, ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ, c¶I thiÖn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ngêi d©n. C«ng nghiÖp ho¸ kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ tèc ®é vµ tû träng s¶n lîng c«ng ghiÖp trong nÒn kinh tÕ mµ cßn lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu g¾n víi ®æi míi c¨n b¶n vÒ c«ng nghÖ t¹o nÒn t¶ng cho sù t¨ng trëng nhanh, hiÖu qu¶ cao vµ l©u bÒn cña toµn bé nÒn kinh tÕ. §Ó c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, cÇn huy ®éng nhiÒu nguån vèn, g¾n víi sö dông vèn cã hiÖu qu¶. Trong ®ã nguån vèn trong níc lµ quyÕt ®Þnh, nguån vèn tõ bªn ngoµi lµ quan träng. 3. Vai trß cña Ng©n hµng Th¬ng M¹i trong viÖc cung cÊp vèn trung dµi h¹n cho nÒn kinh tÕ. Muèn cã vèn ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng tõ c¸c nguån sau: Tõ “néi lùc” cña doanh nghiÖp. §èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ Níc cha cæ phÇn ho¸ hiÖn nay vèn chñ së h÷u chñ yÕu lµ vèn Nhµ Níc cÊp vµ l·i cha ph©n phèi, nguån vèn nµy rÊt khã t¨ng thªm. Vèn gãp liªn kÕt vµ vèn kh¸c hÇu nh cha cã g×. Trong c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã thÓ huy ®éng vèn qua ph¸t hµnh c¸c c«ng cô nî nh: Cæ phiÕu, tr¸i phiÕu ... Nhng lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy ë níc ta cha nhiÒu, h¬n n÷a thÞ trêng chøng kho¸n ë níc ta l¹i 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cha thùc sù ra ®êi nªn c¸c doanh nghiÖp cha thÓ huy ®éng vèn b»ng c¸ch nay ®îc. Tõ “ngo¹i lùc” cña doanh nghiÖp, ®ã lµ h×nh thøc vay Ng©n hµng. §©y lµ h×nh thøc huy ®éng vèn chñ yÕu cña hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp níc ta hiÖn nay. Do ®ã cã thÓ nãi Ng©n hµng ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc cung cÊp vèn ®Çu t trung vµ dµi h¹n cho c¸c doanh nghiÖp. Víi mèi quan hÖ réng lín vµ chuyªn s©u, Ng©n hµng cã thÓ ®a ra nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp thiÕt thùc vµ cã lîi cho ho¹t ®éng ®Çu t cña doanh nghiÖp. Ng©n hµng sÔ cïng doanh nghiÖp nghiªn cøu dù ¸n ®Çu t ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña dù ¸n. Ng©n hµng cã thÓ tham gia ®ãng gãp ý kiÕn vÒ møc ®é ph¹m vi ®Çu t míi, më réng s¶n xuÊt phï hîp víi n¨ng lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp vµ nhu cÇu cña x· héi. Ng©n hµng sÏ lµ ngêi cung cÊp vèn kÞp thêi cho doanh nghiÖp nÕu dù ¸n kinh doanh cña doanh nghiÖp kh¶ thi. 4, NghiÖp vô tÝn dông trung_dµi h¹n . a. Nguån ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n. HiÖn nay nguån vèn cho vay trung vµ dµi h¹n ë c¸c Ng©n hµng Th¬ng M¹i níc ta cßn nhá bÐ chñ yÕu bao gåm c¸c nguån sau: Nguån vèn thø nhÊt : Lµ nguån vèn tù cã cña c¸c Ng©n hµng Th¬ng M¹i (vèn gãp hoÆc tÝch luü ®îc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh ) tuy nhiªn nguån vèn nµy cßn chiÕm tû lÖ nhá. Nguån vèn thø hai : Lµ nguån huy ®éng cña d©n c díi h×nh thøc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu dµi h¹n, hoÆc huy ®éng tiÒn göi cã kú h¹n dµi. Nguån thø ba : Lµ nguån huy ®éng ng¾n h¹n ®Þnh kú, ®îc xem xÐt, tÝnh to¸n vµ ®îc trÝch ra mét tû lÖ phÇn tr¨m nhÊt ®Þnh nµo ®ã tuú thuéc vµo lîng biÕn ®éng cña tiÒn göi vµ rót ra cña kh¸ch hµng ®Ó t¹o ra mét nguån æn ®Þnh nh»m cho vay trung vµ dµi h¹n. §èi víi nguån nµy cã h¹n chÕ lµ tû lÖ trÝch thêng nhá vµ nã ®Æt ra cho c¸c Ng©n hµng tríc nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra do dïng vèn ng¾n h¹n ®Ó cho vay trung vµ dµi h¹n. Nguån thø t lµ : Nguån ®i vay cña Ng©n hµng Nhµ Níc. Nguån nµy thêng phô thuéc vµo chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia trong tõng thêi kú cña Ng©n hµng Nhµ Níc. Nguån thø n¨m : Lµ nguån vay nî níc ngoµI ®Ó cho vay trung vµ dµI h¹n. Nguån nµy thêng ®îc chÊp nhËn kh¸ ®Ô dµng vµ nã g¾n víi tr¸ch nhiÖm tr¶ nî cña c¸c Ng©n hµng, nã cã tÝnh ®¶m b¶o cao h¬n lµ ®Çu t trùc tiÕp, h¬n n÷a Ng©n hµng c¸c níc xin vay thêng ë c¸c níc kÐm ph¸t 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 triÓn h¬n, do ®ã c¸c níc ph¸t triÓn muèn cho vay vèn ë c¸c níc nµy nh»m t×m kiÕm lîi nhuËn cao h¬n. Nguån vèn ®i vay níc ngoµi nµy cã u ®IÓm lµ vay ®îc khèi lîng lín, l·i suÊt võa ph¶i. Tuy nhiªn cã mét sè khã kh¨n lµ ph¶i t¹o hµng ho¸ xuÊt khÈu ®Ó hoµn vèn vµ ph¶i chÊp nhËn mét sè ®iÒu kiÖn bÊt lîi kh¸c do phÝa cung cÊp vèn ®Ò ra. Ngoµi c¸c nguån vèn trªn Ng©n hµng C«ng th¬ng cßn cã c¸c nguån tµi trî uû th¸c cña c¸c tæ chøc tÝn dông níc ngoµi nh: -Nguån vèn tÝn dông EC (Theo sù tho¶ thuËn gi÷a chÝnh phñ ViÖt nam vµ céng ®ång Ch©u ¢u). -Nguån vèn ViÖt §øc. -Nguån vèn Chao Tung Bank (§µI Loan). b.C¬ chÕ cho vay trung vµ dµi h¹n. Môc ®Ých cho vay: Ng©n hµng cho c¸c ®¬n vi vay vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó ®Çu t c¸c dù ¸n míi, më réng, c¶i t¹o, kh«i phôc, ®æi míi vµ øng dông khoa häc c«ng nghÖ... Nh»m môc tiªu lîi nhuËn, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. §iÒu kiÖn vay vèn: C¸c ®¬n vÞ muèn vay vèn ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c ®IÒu kiÖn sau: *Cã t c¸ch ph¸p nh©n hoÆc c¸ nh©n, cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc hµnh vi, n¨ng lùc ph¸p luËt ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng ngµnh nghÒ ghi trong giÊy phÐp kinh doanh hoÆc giÊy ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. *S¶n xuÊt kinh doanh ph¶i cã l·i *§¬n vÞ vay ph¶i cã vèn tù cã tham gia ®Çu t vµo dù ¸n, møc cô thÓ do tæng gi¸m ®èc ( gi¸m ®èc) tæ chøc tÝn dông qui ®Þnh. *§èi víi c¸c ®¬n vÞ kh«ng thuéc thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh khi vay yªu cÇu ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp, hoÆc b¶o l·nh cña ngêi thø ba theo qui chÕ cña thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ Níc. *Ph¶i mua b¶o hiÓm cho tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay t¹i c«ng ty b¶o hiÓm ho¹t ®éng hîp ph¸p tai ViÖt Nam. C¸c trêng hîp kh«ng ph¶i mua b¶o hiÓm do tæng gi¸m ®èc ( gi¸m ®èc) tæ chøc tÝn dông qui ®Þnh . *Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª vµ ®iÒu lÖnh cña tæ chøc kinh tÕ. *ChÊp hµnh ®iÒu lÖ qu¶n lý vµ ®Çu t x©y dùng cña Nhµ Níc, qui ®Þnh thÓ lÖ cho vay. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *§èi víi nh÷nh ®¬n vÞ lµ ph¸p nh©n ngoµi nh÷ng qui ®Þnh trªn cßn ph¶i cã thêi gian ho¹t ®éng cßn l¹i theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp phï hîp vãi thêi gian cho vay trung vµ dµi h¹n. L·i suÊt cho vay : V× nh÷ng kho¶n ®Çu t cã kú h¹n dµi th× rñi ro cµng cao chÝnh v× vËy l·i suÊt cho vay trung vµ dµi h¹n thêng cao h¬n l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n. L·i suÊt cho vay ®îc x¸c ®Þnh tuú thuéc vµo tõng dù ¸n , ngµnh nghÒ, lÜnh vùc ®Çu t, chÝnh s¸ch cña Ng©n hµng còng nh tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, nhng kh«ng vît ra khái qui ®Þnh cña thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ Níc. Giíi h¹n vµ quyÒn ph¸n quyÕt : Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng tØnh, thµnh phè, khu vùc ®îc quyÕt ®Þnh cho vay trung vµ dµi h¹n trong giãi h¹n ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: *Kh«ng vît qu¸ møc uû quyÒn cho vay trung vµ dµi h¹n cña tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam th«ng b¸o hiÖn hµnh. *Tæng d nî cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµnh bao gåm nî cho vay trung vµ dµi h¹n, nî ng¾n h¹n (kÓ c¶ VND vµ ngo¹i tÖ) kh«ng vît møc uû quyÒn cho vay cao nhÊt ®èi víi mét kh¸ch hµng theo th«ng b¸o hiÖn hµnh. Gia h¹n nî, miÔn gi¶m l·i. -Trêng hîp bªn vay kh«ng tr¶ nî ®óng h¹n do nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ cã ®¬n xin gia h¹n nî mét lÇn trong hîp ®ång (hoÆc khÕ íc ) .Thêi gian gia h¹n nî tèi ®a b»ng mét kú h¹n nî ®· tho¶ thuËn. Trêng hîp ®Æc biÖt do tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt nam quyÕt ®Þnh. -ViÖc miÔn gi¶m l·i do tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt nam quyÕt ®Þnh c¨n cø theo c¸c ®Ò nghÞ cña kh¸ch hµng vµ tê tr×nh cña chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng trùc tiÕp cho vay. §èi tîng cho vay: Lµ c¸c chi phÝ cÊu thµnh trong tæng møc ®Çu t cña dù ¸n ®Çu t x©y dùng míi, më réng, c¶i t¹o, kh«i phôc vµ ®æi míi kÜ thuËt øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ bao gåm: Gi¸ trÞ vËt t m¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ chuyÓn giao, b»ng s¸ng chÕ, ph¸t minh, chi phÝ nh©n c«ng, gi¸ thuª, chuyÓn nhîng ®Êt ®ai, chi phÝ tr¶ thuÕ, chi phÝ mua b¶o hiÓm tµi s¶n thuéc dù ¸n... vµ c¸c chi phÝ kh¸c. Sè l·i tiÒn vay tr¶ cho Ng©n hµng C«ng th¬ng trong thêi h¹n thi c«ng, cha bµn giao vµ ®a tµi s¶n cè ®Þnh vµo sö dông ®èi víi cho vay trung vµ dµi h¹n ®Ó ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh mµ kho¶n tr¶ l·i ®îc tÝnh trong gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®ã. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph¬ng ph¸p cho vay: Møc cho vay mét dù ¸n ®Çu t b»ng tæng møc vèn ®Çu t trõ ®i vèn tù cã do dù ¸n cña ®¬n vÞ vay, nhng møc tèi ®a b»ng 70% tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè. Thñ tôc hå s¬ cho vay: §Ó ®îc vay vèn, ®¬n vÞ vay ph¶i göi ®Õn Ng©n hµng c¸c hå s¬ sau : -§¬n xin vay -Tµi liÖu ph¸p lý vÒ ®¬n vÞ vay, tµi liÖu chøng minh vèn ®iÒu lÖ, vèn ®Êu t ban ®Çu. -Tµi liÖu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh hai n¨m tríc vµ c¸c quý trong n¨m xin vay. -Dù ¸n ®Çu t vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t. -GiÊy tê ph¸p lý vÒ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè cña ®¬n vÞ vay hoÆc cña ngêi b¶o l·nh trong trêng hîp ngêi vay ®îc b¶o l·nh. C¸c Ng©n hµng C«ng th¬ng c¨n cø vµo c¸c tµi liªu trªn ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vµ ph¬ng ¸n vay vèn. Néi dung c¬ b¶n cña ph©n tÝch vµ thÈm ®Þnh tËp trung vµo hai vÊn ®Ò chñ yÕu sau: Ph¬ng ¸n vay vèn ph¶i ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cho vay nguyªn t¾c cho vay theo thÓ lÖ, chÕ ®é, qui ®Þnh cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i cho vay ®ã, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu nî gèc vµ l·i ®ñ vµ ®óng thêi h¹n. Hå s¬ thñ tôc vay vèn ph¶i ®Çy ®ñ, hîp lÖ, hîp ph¸p theo chÕ ®é quy ®Þnh. Khi tiÕn hµnh ph©n tÝch, thÈm ®Þnh cÇn th«ng qua c¸c chØ tiªu tµi chÝnh, hiÖu qu¶. C¸c vÊn ®Ò cÇn träng t©m cÇn tËp trung ph©n tÝch, thÈm ®Þnh bao gåm: N¨ng lùc ph¸p lý cña kh¸ch hµng. TÝnh c¸ch vµ uy tÝn cña kh¸ch hµng. N¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, th«ng qua viÖc ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. Ph¬ng ¸n vay vèn vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî gèc vµ l·i cña kh¸ch hµng §¸ng gi¸ c¸c ®¶m b¶o tiÒn vay (tµi s¶n thÕ chÊp, cåm cè b¶o l·nh). Ph©n tÝch dù b¸o ¶nh hëng cña m«i trêng kinh doanh ®Õn ph¬ng ¸n vay vèn, tr¶ nî cña kh¸ch hµng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thêi gian cho vay vµ thu nî . *Thêi gian cho vay: -Trêng hîp dù ¸n ph¸t huy hiÖu qu¶ ngay khi chovay th×: Thêi gian cho vay = Thêi gian thu nî -Trêng hîp dù ¸n ph¶i qua thi c«ng l¾p ®Æt ch¹y thö hoÆc bªn thi c«ng x©y dùng, cung cÊp, l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ yªu cÇu ph¶i t¹m øng tiÒn theo tiÕn ®é hoµn thµnh th×: Thêi gian cho vay = Thêi gian chuÈn bÞ , mua s¾m vËt t m¸y mãc, l¾p ®Æt ch¹y thö .. . + Thêi gian thu nî Trong thêi gian chuÈn bÞ mua s¾m vËt t m¸y mãc thiÕ bÞ, x©y dùng , l¾p ®Æt ch¹y thö... dù ¸n cha t¹o doanh thu ®Ó tr¶ nînªn Ng©n hµng t¹m thêi cha thu nî gèc (trõ trêng hîp ®¬n vÞ c©n ®èi ®îc c¸c nguån thu kh¸c ®Ó tr¶ nî) -Thêi gian thu nî: Tæng sè tiÒn vay Thêi gian thu nî =  Nguån KHCB l·i dïng c¸c nguån thu dïng ®Ó tr¶ + ®Ó tr¶ + nhËp kh¸c dïng nî nî ®Ó tr¶ nî (Chó thÝch: KHCB lµ nguån khÊu hao c¬ b¶n) Thêi gian thu nî cô thÓ ®îc tÝnh tõ ngµy b¾t ®Çu thu nî ®Õn ngµy thu hÕt nî ®îc cam kÕt trong hîp ®ång tÝn dông. *§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tr¶ nî: Khi ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng cÇn tÝnh thªm chØ tiªu: Sè nguån tiÒn ®Ó tr¶ nî hµng n¨m Tû lÖ ®¶m b¶o tr¶ nî =  Sè nî ph¶i tr¶ hµng n¨m 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tû lÖ nµy cµng cao cµng tèt vµ ngîc l¹i. Khi tÝnh tû lÖ nµy ®Ó thÊy ®îc møc ®é tin cËy cña dù ¸n vÒ mÆt tµi chÝnh ®Ó Ng©n hµng x¸c ®Þnh møc thu nî hµng n¨m. *X¸c ®Þnh kú h¹n nî: “Kú h¹n nî “ lµ thêi gian cña mét lÇn tr¶ nî theo tho¶ thuËn gi÷a Ng©n hµng vµ ngêi vay. Kú h¹n nî ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi nguån tr¶ nî cña kh¸ch hµng theo dù ¸n vay vèn, nhng tèi ®a kh«ng vît qu¸ mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña dù ¸n vay vèn. *Ph¸t tiÒn vay: Ng©n hµng vµ ®¬n vÞ vay ký hîp ®ång tÝn dông vµ lµm thñ tôc ®Ó ph¸t tiÒn vay theo qui ®Þnh cña Ng©n hµng vµ theo tiÕn ®é thùc hiÖn cña dù ¸n. *Tr¶ gèc vµ l·i tiÒn vay: -§Õn kú h¹n ®· tho¶ thuËn ®¬n vÞ vay ph¶i chñ ®éng tr¶ nî ®Çy ®ñ cho Ng©n hµng. -§¬n vÞ vay tr¶ l·i cïng víi tr¶ gèc theo kú h¹n tr¶ nî hoÆc tr¶ l·i theo kú h¹n ®É tho¶ thuËn. II , HiÖu qu¶ cho vay trung vµ dµi h¹n: Trong ho¹t ®éng cho vay nãi chung vµ trong ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n nãi riªng th× vÊn ®Ò “N©ng cao hiÖu qu¶ cho vay “ lµ môc tiªu ®èi víi c¸c Ng©n hµng ViÖt nam. Nh vËy hiÖu qu¶ cho vay lµ g× ? §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cho vay th«ng qua nh÷ng chØ tiªu nµo ? §iÒu nµy chiÕm vÞ trÝ quan träng trong kÕt qu¶ cho vay trung vµ dµi h¹n bëi lÏ khi hiÓu ®óng kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ cho vay vµ cã ®îc c¸c chØ tiªu hîp lý ®Ó ®¸nh gi¸ th× Ng©n hµng míi thùc sù ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cho vay cao. 1.Kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ cho vay: §Ó xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn kh¸i niÖm nµy cÇn ph¶i ®øng trªn ba gi¸c ®é: a . Trªn gi¸c ®é x· héi: T¹i c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nhu cÇu vèn trung vµ dµi h¹n cho nÒn kinh tÕ lµ rÊt lín. §Æc biÖt lµ víi níc ta míi chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng nhu cÇu vèn dµnh cho c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc lµ rÊt lín. Vèn ®Çu t kh«ng chØ gi¶i quÕt nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt kinh tÕ cho ®Êt níc mµ cßn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ mÆt x· héi nh: ViÖc lµm, nhµ ë, c¬ së h¹ tÇng ... V× vËy xÐt vÒ mÆt x· héi, hiÖu qu¶ cho vay vèn trung vµ dµi h¹n lµ ®¸p øng môc tiªu vÒ mÆt x· héi cña ho¹t ®éng cho vay cô thÓ nh sau: 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ho¹t déng chovay trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng mang l¹i bao nhiªu suÊt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. Ho¹t ®éng nµy cã gãp phÇn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho ®Êt níc hay kh«ng? Ho¹t ®éng nµy cã lµm t¨ng suÊt khÈu ( lµm thay ®æi thu - chi ngo¹i tÖ) kh«ng? ViÖc cho vay nµy cã gãp phÇn ®iÒu tiÕt thu nhËp, tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh quèc tÕ, t¸c ®éng ®Õn cung cÇu hµng ho¸ gãp phÇn gi¶m ®ãi nghÌo kh«ng? Nãi chung díi gi¸c ®é x· héi hiÖu qu¶ chovay cña Ng©n hµng ®îc ®¸nh gi¸ mét lo¹t c¸c chØ tiªu nh»m lµm cho ®êi sèng kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc tèt h¬n víi sù ®ãng gãp cña Ng©n hµng. b.Trªn gi¸c ®é nhµ kinh doanh. Doanh nghiÖp lµ ®èi t¸c trùc tiÕp mµ Ng©n hµng cÇn ph¶i phôc vô. Do ®ã cã thÓ nãi tríc hÕt hiÖu qña cho vay cña Ng©n hµng xÕt díi gãc ®é nµy lµ møc ®é ®¸p øng vèn cho doanh nghiÖp ®Ó tµi trî cho c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng c¬ së, mua s¾m m¸y mãc trang thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp. chØ riªng vÊn ®Ò nµy còng ®a ra nhiÒu khÝa c¹nh ®Ó xem xÐt hiÖu qu¶ cho vay cña Ng©n hµng. Bëi lÏ kh«ng chØ ®¸p øng ®ñ vèn cho doanh nghiÖp lµ ®¹t hiÖu qu¶ mµ cßn ph¶i xem xÐt viÖc ®¸p øng vèn nµy cã ®óng thêi ®iÓm doanh nghiÖp cÇn vèn hay kh«ng? §iÒu nay rÊt quan träng ®Æc biÖt lµ trong nÒn kinh tÕ thi trêng Ng©n hµng lµ nhµ tµi trî vèn cho doanh nghiÖp nÕu Ng©n hµng ®¸p øng vèn kh«ng ®óng lóc sÏ lµm mÊt c¬ héi kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngoµi viÖc cung cÊp vèn ®óng lóc cho mét kho¶n vay ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã hiÖu qu¶ khi thêi ®iÓm thu nî hîp lý tr¸nh t×nh tr¹ng g©y khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp. Do ®Æc ®iÓm cña chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nªn nhiÒu trêng hîp Ng©n hµng ®Õn thu nî vµo thêi ®iÓm doanh nghiÖp cha cã doanh thu g©y ra t×nh tr¹ng doanh nghiÖp kh«ng tr¶ ®îc ®Én ®Õn nî qu¸ h¹n mÆc dï doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thua lç. Ngoµi khÝa c¹nh tµi trî vèn cho doanh nghiÖp, Ng©n hµng cßn ®ãng gãp vµo qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp th«ng qua ho¹t ®éng t vÊn ®Çu t . c. XÐt díi gãc ®é Ng©n hµng: T¹i c¸c níc ®ang ph¸t triÓn thÞ trõng tµi chÝnh thêng bÞ bãp mÐo, c¸c giíi h¹n tÝn dông do Nhµ Níc ®Æt ra ®Ó h¹n chÕ c¸c nhu cÇu tÝn dông. Nhu cÇu lµ rÊt lín nhng c¸c Ng©n hµng khã cã thÓ ®¸p øng ®îc, thêng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh÷ng dù ¸n cã møc ®ä rñi ro cao, tû lÖ sinh lêi thÊp th× l¹i phôc vô c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c Ng©n hµng Th¬ng M¹i v× môc tiªu lµ lîi nhuËn. V× vËy ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng chØ ®¹t hiÖu qu¶ khi nã thu ®îc lîi nhuËn, kh«ng ph¶i khoanh nî vµ kh«ng ph¸t sinh d nî qu¸ h¹n.  2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cho vay trung vµ dµi h¹n . a. XÐt vÒ mÆt x· héi: §Ó xem xÐt hiÖu qu¶ cho vay trung vµ dµi h¹n vÒ mÆt x· héi cã c¸c chØ tiªu sau: Sè lîng ®¬n vÞ viÖc lµm ®îc t¹o ra sau ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng, sè c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng ®îc x©y dùng cã sù tham gia ®Çu t cña Ng©n hµng, møc t¨ng cña doanh sè hµng suÊt khÈu do ho¹t ®éng tµi trî vèn cña Ng©n hµng ®em l¹i ... b. XÐt vÒ phÝa nhµ doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ cho vay vèn trung vµ dµi h¹n ®îc ®¸nh gi¸ b»ng c¸c chØ tiªu sau: Lîng vèn Ng©n hµng cung cÊp cho doanh nghiÖp: Sè tuyÖt ®èi vµ sè t¬ng ®èi so s¸nh gi÷a c¸c n¨m. Sè dù ¸n Ng©n hµng ®¸p øng ®óng thêi ®iÓm doanh nghiÖp cÇn vèn (thêi ®iÓm ph¸t tiÒn vay ). Sù ¨n khíp gi÷a thêi ®iÓm doanh nghiÖp cã doanh thu vµ thêi ®iÓm thu nî cña Ng©n hµng. Thêi gian ©n h¹n cña dù ¸n ( tøc lµ thêi ®iÓm tõ khi doanh nghiÖp vay vèn ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ ®Õn khi c«ng tr×nh ®i vµo s¶n xuÊt vµ cã doanh thu ) cã ®îc tÝnh to¸n sai víi thùc tÕ kh«ng? Thêi gian cho vay cña Ng©n hµng cã ®îc tÝnh to¸n ®óng tiÕn ®é c«ng tr×nh kh«ng? cã g©y c¨ng th¼ng vèn cho doanh nghiÖp kh«ng? Nh÷ng kho¶n thu nhËp mang l¹i tõ dù ¸n cã vèn ®Çu t tõ phÝa c¸c Ng©n hµng. X¸c ®Þnh tû träng thu nhËp cña dù ¸n trªn vèn ®Çu t ban ®Çu. c.XÐt vÒ phÝa Ng©n hµng. §Ó ®¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t trung vµ dµi h¹n cã t¹o ra lîi nhuËn hay kh«ng ph¶i tÝnh to¸n gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng cña dù ¸n (ký hiÖu NPV). 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t=1 NPV =  n Bi - Ci  (1 +r)^t Trong ®ã: NPV: Net Present Value Bi: thu nhËp n¨m thø i cña dù ¸n Ci: chi phÝ n¨m thø i cña dù ¸n r: l·i suÊt t¸i chiÕt khÊu n: sè n¨m ho¹t ®éng cña dù ¸n §¸nh gi¸ lîi nhuËn do ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n mang l¹i b»ng c¸c chØ tiªu: Lîi nhuËn thu ®îc tõ cac ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n  Lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng tÝn dông 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Møc nî khoanh , nî qu¸ h¹n ®îc ®o b»ng c¸c chØ tiªu sau: Nî qu¸ h¹n cña ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n  Tæng d nî tÝn dông trung_dµi h¹n Tæng nî khoanh trung vµ dµi h¹n  Tæng d nî trung vµ dµi h¹n Nî qu¸ h¹n trung vµ dµi h¹n  Tæng nî qu¸ h¹n Tæng nî khoanh trung vµ dµi h¹n  Tæng nî khoanh 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II T×nh h×nh cho vay trung dµi h¹n t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng khu vùc Ba §×nh I. Giíi thiÖu chung vÒ Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ba §×nh. 1. LÞch sö h×nh thµnh. Cïng hoµ nhËp víi kh«ng khÝ ®æi míi vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc, Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam ®· kh«ng ngõng tiÕn bé trë thµnh mét hÖ thèng Ng©n hµng lín m¹nh ë ViÖt Nam víi m¹ng líi réng kh¾p ®Êt níc. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch nµy, Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam ®· ph¶i tr¶i qua nhiÒu bíc th¨ng trÇm, thµnh lËp vµ ho¹t ®éng trªn c¬ së vô tÝn dông c«ng nghiÖp vµ vô tÝn dông th¬ng nghiÖp cña Ng©n hµng Nhµ Níc. Tõ th¸ng 7/1988, Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam ®· chÝnh thøc trë thµnh mét tæ chøc kinh doanh víi chøc n¨ng tiÒn tÖ, tÝn dông vµ dÞch vô Ng©n hµng.thêi gian ®Çu Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam thùc hiÖn m« h×nh ba cÊp: CÊp trung ¬ng, cÊp tØnh thµnh phè, cÊp quËn huyÖn. §©y qu¶ lµ mét m« h×nh kång kÒnh, phøc t¹p. Theo m« h×nh ®ã Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ba §×nh trùc thuéc h¹ch to¸n chung, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp tõ Ng©n hµng C«ng th¬ng Hµ Néi. Ngay tõ khi ra ®êi, ho¹t ®éng cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Ba §×nh vÉn mang tÝnh bao cÊp ho¹t ®éng kinh doanh kÐm hiÖu qu¶, hÖ sè sö dông vèn thÊp, thua lç liªn miªn. Cô thÓ n¨m 1992 tæng nguån vèn huy ®éng b×nh qu©n lµ: 168 tû ®ång, tæng d nî b×nh qu©n ®¹t 12%, hÖ sè sö dông vèn chØ ®¹t 12% lµ qu¸ thÊp, Ng©n hµng C«ng th¬ng Ba §×nh lç trÇm träng, c¶ n¨m lç 46 tû ®ång, ¶nh hëng trùc tiÕp tíi ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Sau quyÕt ®Þnh sè 93/NHCT - TCCB cña tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt nam ®· ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý tõ Ng©n hµng ba cÊp sang Ng©n hµng hai cÊp (Ng©n hµng héi së - c¸c chi nh¸nh trùc thuéc). Lóc nµy Ng©n hµng C«ng th¬ng Ba §×nh lµ mét chi nh¸nh trùc thuéc cña Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam. §ång thêi víi viÖc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý lµ sù ®æi míi cña c¸c chØ tiªu qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh kinh doanh. Tríc kia Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh víi chØ tiªu: Nguån vèn huy ®éng, d nî, doanh thu, chi phÝ... th× lóc nµy cã thªm hÖ thèng chØ tiªu míi lµ: nép vèn ®iÒu hoµ, thu nghËp, lîi nhuËn h¹ch to¸n g¾n víi thu nhËp vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh... 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi hÖ thèng chØ tiªu míi nµy Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam ®· trao quyÒn tù chñ trong h¹ch to¸n kinh doanh cho c¸c chi nh¸nh th«ng qua c¸c quy ®Þnh, c«ng v¨n, chØ thÞ thèng nhÊt trong toµn bé hÖ thèng, t¹o ra khung ph¸p lý cho toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c chi nh¸nh. VÊn ®Ò nµy ®Æt cho Ng©n hµng C«ng th¬ng Ba §×nh tríc nh÷ng thö th¸ch míi, lµm thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh ®óng víi quy ®Þnh do Ng©n hµng C«ng th¬ng ®a ra mµ vÉn cã l·i. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ cßn ®ang trong giai ®o¹n ®Çu cña sù ph¸t triÓn, ®Çu t tÝn dông cha cao, nguèn vèn huy ®éng l¹i lín víi c¬ cÊu chñ yÕu lµ tiÒn tiÕt kiÖm víi l·i suÊt cao. Song nhê cã ®Þnh híng ®óng ®¾n víi tinh thÇn n¨ng ®éng s¸ng t¹o Ng©n hµng C«ng th¬ng Ba §×nh ®· kh«ng ngõng ®æi míi, ho¹t ®éng kinh doanh, tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé, tËn t×nh phôc vô kh¸ch hµng nªn ®· vît qua ®îc nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ trong kinh doanh. Tuy n»m trªn ®Þa bµn quËn Ba §×nh lµ quËn tËp trung chñ yÕu c¸c ®în vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp, d©n c ®«ng ®óc, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ®îc sÇm uÊt nh c¸c quËn kh¸c trong thµnh phè. §Þa bµn nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm nhng lai kh«ng thuËn lîi cho c«ng t¸c cho vay cña Ng©n hµng, song víi sù lç lùc, s¸ng t¹o trong kinh doanh Ng©n hµng C«ng th¬ng Ba §×nh ®· t¹o ®îc chç ®øng v÷ng ch¾c cho m×nh ttrong toµn hÖ thèng vµ ®· ®îc ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng Chi nh¸nh hµng ®Çu cña Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam lµ ®¹t thµnh tÝch thi ®ua xuÊt s¾c cña hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam n¨m 2000, 2001. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Ba §×nh. Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ba §×nh lµ Chi nh¸nh kh¸ lín m¹nh víi sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn h¬n 300 ngêi, trong ®ã h¬n 60% cã tr×nh ®é cao ®¼ng, ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc. VÒ c¬ cÊu tæ chøc: Ngoµi mét gi¸m ®èc vµ 4 phã gi¸m ®èc Ng©n hµng cßn cã 8 phßng chøc n¨ng Phßng kinh doanh ®èi néi: Gåm cã tæ cho vay quèc doanh, tæ cho vay ngoµi quèc doanh vµ c¸c tæ cho vay t¹i c¸c phêng ho¹t ®éng chñ yÕu cña phßng nµy lµ cho vay, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ, tæng hîp th«ng tin vµ b¸o c¸o Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i: Thùc hiÖn nhiÖm vô thanh to¸n quèc tÕ b»ng c¸c h×nh thøc nh: Më L/C, th«ng b¸o L/C, nhê thu, lËp bé chøng tõ víi nh÷ng ®¬i vÞ suÊt nhËp khÈu, kinh doanh thu ®æi ngo¹i tÖ trªn c¬ së tû gi¸ chÝnh thøc cña Ng©n hµng Nhµ Níc c«ng bè vµ biªn ®é cho phÐp vµ cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c nh: Chi tr¶ kiÒu hèi, thanh to¸n thÎ tÝn dông... 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: Lµm nhiÖm vô kÕ to¸n Ng©n hµng, h¹ch to¸n tiÒn göi, tiÒn vay, thanh to¸n chuyÓn tiÒn, chuyÓn kho¶n gi÷a c¸c Ng©n hµng trong cïng vµ kh¸c hÖ thèng, qu¶n lý tµi kho¶n cña kh¸c hµng. Phßng ng©n quü: Cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ thu chi tiÒn mÆt, ng©n phiÕu ®¸p øng nhu cÇu tiÒn mÆt cho Ng©n hµng, ®¶m b¶o an toµn kho qòy. Phßng nguån vèn: Cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n, ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu theo chØ ®Þnh cña Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Ng©n hµng. Phßng kiÓm so¸t: Cã chøc n¨ng kiÓm tra, gi¸m so¸t toµn bé nghiÖp vô vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh trong viÖc thùc thi c¸c quy ®Þnh, quy chÕ cña Nhµ Níc, cña Ng©n hµng cÊp trªn. Phßng hµnh chÝnh tæ chøc: Cã nhiÖm vô bè ttris s¾p xÕp nh©n lùc, tiÕp nhËn vµ tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé cho Ng©n hµng. Phßng giao dÞch: §îc thµnh lËp víi môc ®Ých më r«ng ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh trªn trªn ®Þa bµn, thùc hiÖn ho¹t ®éng tÝn dông, thu chi tiÒn mÆt. Ngoµi trô së chÝnh ë 126 §éi CÊn Ng©n hµng cßn bè trÝ 9 quü tiÕt kiÖm vµ mét sè ®Þa ®iÓm cho vay kinh tÕ ngoµi quèc doanh t¹i c¸c phêng trªn ®Þa bµn quËn nh»m ®¸p øng nhu cÊu huy ®éng vèn vµ cho vay c¸c c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ trªn ®Þa bµn quËn Ba ®×nh còng nh ë mät sè quËn kh¸c. 3.T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ba §×nh. a. T×nh h×nh huy ®éng vèn. Víi chñ tr¬ng coi träng hµng ®Çu nguån vèn trong níc vµ tÝch cùc huy ®éng nguån vèn nhµn dçi trong d©n c, chñ ®éng thay ®æi c¬ cÊu nguån vèn phï hîp víi yªu cÇu ®a d¹ng ho¸ trong kinh doanh. Ng©n hµng C«ng th¬ng Ba §×nh ®· dïng nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó thu hót nguån vèn trong d©n c vµ trong c¸c tæ chøc kinh tÕ. Trong nh÷ng n¨m qua Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ba §×nh ®· ®Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn, ®¹t møc t¨ng trëng nguån vèn kh¸ cao, t¹o ®iÒu kiÖn më réng ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp. Qua b¶ng biÓu 1 “T×nh h×nh huy ®éng vèn t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Ba §×nh” ta thÇy nh×n chung nguån vèn huy ®éng Chi nh¸nh t¨ng 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Òu qua c¸c n¨m 1999, 2000, 2001. Cô thÓ nh sau: N¨m 2000 tæng nguån vèn huy ®éng (tÝnh ®Õn ngµy 31/12/1999) t¨ng 206303 triÖu ®ång vµ ®¹t 123.7 % so víi n¨m 1999. N¨m 2001 t¨ng 185787 triÖu ®ång ®¹t 118.2% so víi n¨m 2000. Víi sè d tæng nguån vèn huy ®éng ®Õn ngµy 31/12/2001 ®¹t: 1271 262 triÖu ®ång ®©y lµ con sè t¬ng ®èi cao trong hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th¬ng. Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh 381 cña Ng©n hµng Nhµ Níc vÒ viÖc thùc hiÖn trÇn l·i suÊt cho vay vµ khèng chÕ møc chªnh lÖch l·i suÊt gi÷a huy ®éng tiÒn göi vµ cho vay. Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ba §×nh ®É thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p nh»m æn ®Þnh vµ t¨ng trëng hîp lý nguån vèn huy ®éng, t¨ng tèi ®a hÖ sè sö dông vèn, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n nh»m ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt. §Ó cã ®îc kÕt qu¶ huy ®éng vèn, Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng khu vùc Ba §×nh ®· liªn tôc thùc hiÖn chiÕn lîc huy ®éng vèn víi nhÒu h×nh thøc ®a d¹ng vµ hÊp dÉn nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng linh ho¹t, n©ng cao chÊt lîng thanh to¸n vµ dÞch vô Ng©n hµng, më réng m¹nh líi giao dÞch t¨ng cêng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµnh. Cô thÓ nh sau: VÒ nguån tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ: Trong thêi gian qua Chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng t¨ng cêng c«ng t¸c tiÕp thÞ, thùc hiÖn tèt chiÕn lîc kh¸ch hµng ®Ó thu hót vµ gi÷ v÷ng c¸c doanh nghiÖp cã sè lîng tiÒn göi lín nh»m kh«ng ngõng t¨ng cêng nguån tiÒn nµy c¶ VND vµ ngo¹i tÖ b¶o ®¶m nguån nµy t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m. So víi n¨m 1999 tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ n¨m 2000 t¨ng 37842 triÖu ®ång víi tèc ®é t¨ng 9%. Riªng n¨m 2001 nguån nµy cã bÞ gi¶m 5537 triÖu ®ång víi tû lÖ 1.2%. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do: Sau khi cã nghÞ ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi cña Ng©n hµng Nhµ Níc b¾t buéc c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cã tµi kho¶n tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ th× chØ ®îc duy tr× tµi kho¶n nµy t¹i mét Ng©n hµng, dÉn ®Õn viÖc c¸c tæ chøc kinh tÕ cã tµi kho¶n tiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ t¹i Chi nh¸nh chuyÓn hÕt vÒ tµi kho¶n cña m×nh ë Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng, nªn kho¶n tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Ba §×nh bÞ gi¶m sót. XÐt vÒ tû träng th× n¨m 1999 tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ chiÕm 48.5%, n¨m 2000 chiÕm 42,7% vµ n¨m 2001 chiÕm 35.7% trong tæng nguån huy ®éng ®îc cña Chi nh¸nh. Nh×n chung tû träng nµy cã xu híng gi¶m dÇn trong mÊy n¨m gÇn ®©y nhng xÐt vÒ tèc ®é th× vÉn t¨ng ®Òu (trõ n¨m 2001 do cã quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi ). Tuy nhiªn nÕu so s¸nh víi c¸c nguån kh¸c th× nguån tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vÉn chiÕm tû träng lín. §©y còng lµ mét thµnh c«ng trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng bëi l·i suÊt tr¶ cho c¸c kho¶n tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ thêng nhá h¬n l·i suÊt tr¶ cho c¸c kho¶n tiÒn göi d©n c: 20
- Xem thêm -