Tài liệu Trinh tu xu ly thong qua phan mem ke toan

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Bíc chuÈn bÞ - Thu thËp, xö lý c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt s¶n phÈm dë dang, sè lîng,... - PhÇn mÒm kÕ to¸n sö dông. D÷ liÖu ®Çu vµo - CPSX kinh doanh dë dang cuèi kú, c¸c bót to¸n ®iÒu chØnh, bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ. - Lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ xuÊt vËt t hµng ho¸, ph©n tÝch tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ, khÊu hao. - C¸c tµi liÖu khÊu hao kh¸c. M¸y tÝnh xö lý Th«ng tin vµ ®a ra s¶n phÈm Th«ng tin ®Çu ra B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, c¸c b¸o c¸o CPSX, b¸o c¸o gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, sæ c¸i,...
- Xem thêm -