Tài liệu Triển vọng xuất khẩu sang thị trường anh quốc của các doanh nghiệp việt nam

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng Khoa Kinh tÕ Ngo¹i th−¬ng ======== Kho¸ luËn tèt nghiÖp §Ò tµi TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG ANH QUỐC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Gi¸o viªn h−íng dÉn: TS. NguyÔn V¨n Hång Sinh viªn thùc hiÖn : §µo ThÞ Mai H−¬ng Líp Hµ Néi n¨m 2013 2013 : Trung 2 - K38F - §HNT Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F Lêi c¸m ¬n -----=o0o=----- Em xin c¸m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng - nh÷ng ng−êi ®· trùc tiÕp truyÒn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u trong suèt bèn n¨m n¨m häc qua. Em còng xin c¸m ¬n Khoa Kinh tÕ ngo¹i th−¬ng - tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh tèt kho¸ luËn tèt nghiÖp. Vµ ®Æc biÖt, em ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy gi¸o - tiÕn sÜ NguyÔn V¨n Hång v× sù h−íng dÉn tËn t×nh cña thÇy tõ lóc lóc h×nh thµnh ý t−ëng cho ®Õn lóc em hoµn thµnh bµi kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy. Môc lôc TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 1 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F Lêi nãi ®Çu Ch−¬ng 1: ThÞ tr−êng Anh......................................................................1 I. Mét sè nÐt vÒ ®Êt n−íc Anh ...........................................................................1 1. §iÒu kiÖn tù nhiªn - LÞch sö - Con ng−êi .........................................................1 1.1: §iÒu kiÖn tù nhiªn.............................................................................................1 1.2: S¬ l−îc lÞch sö ..................................................................................................1 1.3: Con ng−êi ..........................................................................................................2 2. ChÝnh trÞ vµ x· héi .............................................................................................2 2.1: ChÝnh trÞ ............................................................................................................2 2.1.1: Bé m¸y chÝnh quyÒn ......................................................................................2 2.1.2: HÖ thèng luËt ph¸p .........................................................................................3 2.2. X5 héi ................................................................................................................4 2.2.1. Gia ®×nh..........................................................................................................4 2.2.2. TÇng líp x5 héi...............................................................................................4 2.2.3: Giíi tÝnh .........................................................................................................5 2.2.4. Chñng téc .......................................................................................................5 2.2.5. T«n gi¸o .........................................................................................................6 3. V¨n hãa vµ lèi sèng ............................................................................................6 II. Kh¸i qu¸t kinh tÕ V−¬ng quèc Anh...............................................................6 Anh 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ..............................................6 1.1: S¬ l−îc lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ.......................................................................6 1.2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh tÕ Anh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y...............................8 2. C¬ cÊu c¸c ngµnh kinh tÕ chñ yÕu ....................................................................12 2.1: Ngµnh c«ng nghiÖp ...........................................................................................13 2.2: Ngµnh n«ng nghiÖp ..........................................................................................14 2.3: Ngµnh dÞch vô ...................................................................................................14 TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 2 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F III. §Æc ®iÓm thÞ tr−êng Anh................................................................................15 Anh 1. HÖ thèng ph©n phèi............................................................................................15 1.1. HÖ thèng b¸n bu«n ............................................................................................15 1.2. HÖ thèng b¸n lÎ .................................................................................................17 2. HÖ thèng dÞch vô ................................................................................................18 3. §Æc ®iÓm thÞ tr−êng Anh...................................................................................20 3.1: Møc thu nhËp vµ søc mua .................................................................................20 3.2. TËp qu¸n vµ thÞ hiÒu tiªu dïng..........................................................................21 3.3. Nh÷ng thay ®æi vÒ mÆt x5 héi cã ¶nh h−ëng tíi tiªu dïng c¸ nh©n..................22 3.3.1. Tuæi thä ..........................................................................................................22 3.3.2. C¬ cÊu gia ®×nh...............................................................................................23 3.3.3: Tr¸ch nhiÖm x5 héi ........................................................................................23 4. TËp qu¸n kinh doanh.........................................................................................24 4.1. ThiÕt lËp quan hÖ trùc tiÕp.................................................................................24 4.2. Th«ng tin liªn l¹c ..............................................................................................25 IV. Ngo¹i th−¬ng n−íc Anh ................................................................................26 1. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn th−¬ng m¹i quèc tÕ cña Anh.......................................26 2. Nh÷ng ®èi t¸c th−¬ng m¹i chiÕn l−îc cña Anh ...............................................27 3. T×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu cña Anh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y....................28 3.1. T×nh h×nh xuÊt khÈu ..........................................................................................28 3.1.1. C¬ cÊu hµng xuÊt khÈu ..................................................................................29 3.1.2. C¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu ...........................................................................29 3.2. T×nh h×nh nhËp khÈu..........................................................................................29 3.2.1. C¬ cÊu hµng nhËp khÈu ..................................................................................30 3.2.2. C¬ cÊu thÞ tr−êng nhËp khÈu ..........................................................................30 TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 3 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F Ch−¬ng 2: TriÓn väng xuÊt khÈu vµo thÞ tr−êng Anh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam................................................31 I. ThÞ tr−êng tr−êng Anh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam...............31 Nam 1. Vai trß cña thÞ tr−êng Anh trong ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng cña ViÖt Nam ...31 2. Nh÷ng chÕ ®Þnh vµ ®ßi hái cña thÞ tr−êng Anh Quèc.....................................33 2.1: Tiªu chuÈn hãa ..................................................................................................34 2.2. Søc khoÎ ............................................................................................................35 2.2.1. Ký hiÖu CE ®èi víi s¶n phÈm c«ng nghiÖp....................................................35 2.2.2. HÖ thèng HACCP ®èi víi thùc phÈm chÕ biÕn ..............................................35 2.2.3. Tiªu chuÈn hµng n«ng s¶n - GAP ..................................................................36 2.3. M«i tr−êng.........................................................................................................37 3. ChÕ ®é −u ®·i phæ cËp - GSP ............................................................................37 II. TiÒm n¨ng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh cña hµng ho¸ ViÖt Nam .....39 1. TiÒm n¨ng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh cña hµng ho¸ ViÖt Nam theo mét sè lý thuyÕt vÒ lîi Ých ngo¹i th−¬ng ......................................................................39 1.1. Lý thuyÕt vÒ lîi thÕ so s¸nh cña David Ricardo ...............................................39 1.2. Lý thuyÕt vÒ tû lÖ yÕu tè cña Heckscher - Ohlin...............................................41 2. Vµi nÐt vÒ c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ....................................................................................................................43 3. TiÒm n¨ng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh cña hµng ho¸ ViÖt Nam ............46 3.1. Nhãm hµng chÕ biÕn chÝnh ...............................................................................47 3.1.1. S¶n phÈm giµy dÐp .........................................................................................47 3.1.2. S¶n phÈm dÖt may ..........................................................................................49 3.1.3. S¶n phÈm gç ...................................................................................................52 3.1.4. S¶n phÈm gèm sø ...........................................................................................53 3.2. Nhãm n«ng l©m thuû s¶n chÝnh ........................................................................54 TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 4 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F III. Quan hÖ th−¬ng m¹i song ph−¬ng ViÖt Nam - Anh Quèc.........................59 Quèc 1. TiÕn tr×nh hîp t¸c th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Anh Quèc....................................59 2. T×nh h×nh ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam - Anh Quèc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y .61 2.1. T×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh...................................................62 2.2. T×nh h×nh xuÊt khÈu cña Anh vµo ViÖt Nam ....................................................64 2.2.1. Kim ng¹ch vµ tèc ®é t¨ng tr−ëng ...................................................................64 2.2.2. C¬ cÊu hµng xuÊt khÈu ...................................................................................65 3. Nh÷ng tån t¹i trong quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Anh Quèc ..................66 Ch−¬ng 3: Gi¶i ph¸p thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam xuÊt khÈu sang Anh....................................................71 I. TriÓn väng ph¸t triÓn quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Anh Quèc...........69 Quèc II. Dù b¸o xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh trong thêi gian tíi ..............71 III. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam xuÊt khÈu sang Anh ..75 1. Gi¶i ph¸p vÒ phÝa nhµ n−íc...............................................................................76 1.1. Nh÷ng chÝnh s¸ch chung...................................................................................76 1.2. VÒ quan hÖ song ph−¬ng...................................................................................76 1.3. VÒ hç trî xóc tiÕn th−¬ng m¹i ..........................................................................77 1.4.VÒ hç trî tµi chÝnh..............................................................................................79 2. Gi¶i ph¸p ®èi víi c¸c doanh nghiÖp .................................................................80 2.1. T×m hiÓu thÞ tr−êng ...........................................................................................80 2.2. T¹o nguån hµng.................................................................................................81 2.3. Lùa chän kªnh ph©n phèi ..................................................................................81 2.4. TiÕn hµnh giao dÞch...........................................................................................83 3. Gi¶i ph¸p ®èi víi ngµnh hµng ...........................................................................84 KÕt luËn Phô lôc Tµi liÖu tham kh¶o TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 5 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F Lêi nãi ®Çu V−¬ng quèc Anh cã diÖn tÝch 244.046 km2, d©n sè 60,2 triÖu ng−êi (n¨m 2002), GDP n¨m 2002 lµ 1.491 tû USD, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi hµng n¨m lµ 24.500 USD/ng−êi/n¨m (n¨m 2002). Anh Quèc lµ mét trong b¶y quèc gia c«ng nghiÖp hµng ®Çu thÕ giíi (nhãm G7) vµ lµ mét trong 15 n−íc thµnh viªn cña Liªn minh ch©u ¢u (EU). Trong EU, Anh lµ mét trong ba nÒn kinh tÕ chñ ®¹o, cã vai trß quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ cña toµn khèi. V−¬ng quèc Anh lËp quan hÖ ngo¹i giao víi ViÖt Nam tõ 1/9/1973. Tuy nhiªn quan hÖ th−¬ng m¹i gi÷a hai n−íc míi chØ thùc sù khëi s¾c tõ nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90 cña thÕ kû XX. Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu gi÷a ViÖt Nam vµ Anh Quèc t¨ng liªn tôc tõ con sè khiªm tèn lµ 13,5 triÖu GBP n¨m 1991 ®Õn 612,93 triÖu GPB (n¨m 2002). C¸n c©n th−¬ng m¹i gi÷a hai n−íc th−êng nghiªng vÒ phÝa ViÖt Nam. Tõ n¨m 1991 ViÖt Nam liªn tôc xuÊt siªu sang Anh. N¨m 2002, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh ®¹t 532 triÖu GBP. Anh cã nhu cÇu lín vÒ nh÷ng mÆt hµng mµ ViÖt Nam cã −u thÕ bao gåm n«ng l©m thuû s¶n, dÖt may, da giµy, c¸c s¶n phÈm tiÓu thñ c«ng nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, Anh cßn lµ mét thµnh viªn cña EU - mét ®èi t¸c th−¬ng m¹i ®5 dµnh cho ViÖt Nam nhiÒu −u ®5i. B¶n th©n mèi quan hÖ kinh tÕ th−¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ Anh Quèc ®5 cã nh÷ng tiÕn triÓn rÊt tèt ®Ñp. §©y lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ch−a khai th¸c ®−îc hÕt nh÷ng ®iÒu kiÖn nµy. Hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam chØ ®¸p øng ®−îc mét phÇn rÊt nhá nh÷ng nhu cÇu trªn cña thÞ tr−êng Anh. C¬ cÊu hµng xuÊt khÈu nh×n chung Ýt cã sù thay ®æi trong nhiÒu n¨m. Chñ yÕu chØ tËp trung vµo hai mÆt hµng chÝnh lµ giµy dÐp vµ may mÆc. Bªn c¹nh ®ã, h×nh thøc xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sang thÞ tr−êng Anh chñ yÕu lµ gia c«ng vµ xuÊt khÈu gi¸n tiÕp nªn gi¸ trÞ thu vÒ lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Cã thÓ nãi, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Anh sÏ TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 6 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F cßn t¨ng lªn rÊt nhiÒu. Anh cßn lµ mét thÞ tr−êng ®Çy tiÒm n¨ng mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ch−a khai th¸c hÕt. Víi lý do trªn, ®Ò tµi "TriÓn väng xuÊt khÈu vµo thÞ tr−êng Anh Quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam" sÏ nghiªn cøu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ nÒn kinh tÕ Anh, nghiªn cøu thÞ tr−êng Anh, thùc tr¹ng quan hÖ th−¬ng m¹i gi÷a hai n−íc trong thêi gian qua. Tõ ®ã ®¸nh gi¸ nh÷ng triÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh vµ gi¶i ph¸p ®Ó thóc ®Èy xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng nµy. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, néi dung cña bµi viÕt nµy bao gåm ba ch−¬ng nh− sau: *Ch−¬ng 1: ThÞ tr−êng Anh. *Ch−¬ng 2: TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. *Ch−¬ng 3: Gi¶i ph¸p thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam xuÊt khÈu sang Anh Bµi viÕt ®−îc nghiªn cøu dùa vµo ph−¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng, chñ nghÜa duy vËt lÞch sö, cã kÕt hîp víi ph−¬ng ph¸p so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp, thèng kª. Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ thêi gian nghiªn cøu vµ tµi liÖu thu thËp, bµi viÕt nµy khã tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ khiÕm khuyÕt. Ng−êi viÕt kÝnh mong nhËn ®−îc sù th«ng c¶m vµ chØ dÉn cña c¸c thÇy c« gi¸o ë tr−êng còng nh− nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña ®éc gi¶. TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 7 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F Ch−¬ng 1 ThÞ tr−êng Anh I. Mét sè nÐt vÒ ®Êt n−íc Anh 1. §iÒu kiÖn tù nhiªn - LÞch sö - Con ng−êi: 1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn: V−¬ng quèc Liªn hiÖp Anh vµ B¾c Ailen (gäi t¾t lµ V−¬ng quèc Anh hay n−íc Anh) lµ mét quèc ®¶o thuéc quÇn ®¶o Britain vµ b¸n ®¶o Ailen. V−¬ng quèc Anh n»m ë phÝa t©y b¾c Ch©u ¢u, gi¸p víi Céng hoµ Ailen, biÓn B¾c, biÓn Manche, eo Saint George vµ §¹i T©y D−¬ng. Víi diÖn tÝch tù nhiªn lµ 244.046 km2, phÇn lín l5nh thæ Anh quèc cã ®Þa h×nh kh¸ b»ng ph¼ng. ChØ cã mét sè vïng, ®Æc biÖt lµ Scotland vµ xø Wales, cã nhiÒu ®åi nói. N−íc Anh cã ®−êng bê biÓn kh«ng ®ång ®Òu, t¹o ra nhiÒu h¶i c¶ng cã gi¸ trÞ kinh tÕ. N−íc Anh n»m trong vµnh ®ai «n ®íi, ®−îc h−ëng khÝ hËu h¶i d−¬ng, Êm do cã dßng h¶i l−u nãng Gulf bao quanh toµn bé quÇn ®¶o; nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng giªng lµ 4,5 0C, th¸ng b¶y lµ 18 0C; l−îng m−a trung b×nh hµng n¨m lµ 600mm, ®Êt ®ai rÊt mµu mì, ph× nhiªu. 1.2: S¬ l−îc lÞch sö V−¬ng quèc Anh V−¬ng quèc Liªn hiÖp Anh vµ B¾c Ailen lµ mét nhµ n−íc nhÊt thÓ vµ tËp trung. Anh lµ khu vùc l5nh thæ lín nhÊt cña V−¬ng quèc. Anh ®5 ra ®êi c¸ch ®©y h¬n 1000 n¨m, l©u h¬n nhiÒu so víi bÊt kú mét quèc gia nµo ë ch©u ¢u. §Õn thÕ kû thø 16, xø Wales s¸p nhËp vµo hÖ thèng chÝnh quyÒn vµ luËt ph¸p cña Anh. Vµo thÕ kû thø 17, khi v−¬ng quèc cæ Scotland vµ Anh hîp nhÊt d−íi triÒu vua James ®Ö nhÊt th× V−¬ng quèc Anh míi chÝnh thøc ra ®êi víi t− c¸ch lµ mét thùc thÓ chÝnh trÞ. N¨m 1801, sau hai thÕ kû n»m d−íi sù thèng trÞ cña Anh, Ailen ®5 gi¶i t¸n quèc héi TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 8 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F cña m×nh vµ chÝnh thøc trë thµnh mét phÇn cña V−¬ng quèc Anh. N¨m 1921, Ailen chØ giµnh ®−îc ®éc lËp ë miÒn Nam cßn miÒn B¾c vÉn thuéc V−¬ng quèc Anh. V× vËy, V−¬ng quèc Anh ngµy nay bao gåm bèn khu vùc l5nh thæ lµ Anh, Scotland, xø Wales vµ B¾c Ailen. 1.3: Con ng−êi: D©n sè V−¬ng quèc Anh n¨m 2002 lµ 60,2 triÖu ng−êi víi mËt ®é d©n sè lµ 247 ng−êi/km2, lµ mét trong nh÷ng quèc gia cã mËt ®é d©n sè cao ë ch©u ¢u. Møc ®é t¨ng d©n sè ë Anh æn ®Þnh ë kho¶ng 0,4%/ n¨m. Kho¶ng 85% d©n sè sèng ë thµnh thÞ. Mét sè thµnh phè lín cña Anh cã sè d©n ®«ng nh−: thñ ®« London cã kho¶ng 7 triÖu d©n, tiÕp ®Õn lµ thµnh phè Birmingham víi sè d©n kho¶ng 1,1 triÖu ng−êi, thµnh phè Liverpool kho¶ng 600 ngµn ng−êi, Manchester kho¶ng 500 ngµn ng−êi. Tuy nhiªn, nh÷ng ng−êi d©n thµnh phè ë Anh ®Òu cã xu h−íng muèn sèng ë nh÷ng vïng ngo¹i «. TiÕng Anh lµ ng«n ng÷ chÝnh cña ng−êi Anh, ngoµi ra nhiÒu ng−êi Celtic ë xø Wales, B¾c Ailen vµ Scotland cßn nãi tiÕng Galic víi nhau. V−¬ng quèc Anh lµ mét quèc gia ®a d¹ng víi nhiÒu d©n téc bao gåm d©n nhËp c− tõ nhiÒu vïng trªn thÕ giíi. V× vËy, ngoµi tiÕng Anh vµ tiÕng Galic, n−íc Anh cßn cã nhiÒu ng«n ng÷ cña nh÷ng d©n téc kh¸c nhau. 2. ChÝnh trÞ vµ xJ héi 2.1: ChÝnh trÞ: 2.1.1: Bé m¸y chÝnh quyÒn: V−¬ng quèc Anh lµ mét quèc gia theo chÕ ®é qu©n chñ lËp hiÕn. §øng ®Çu Nhµ n−íc lµ vua, nh−ng vua chØ cã vai trß t−îng tr−ng. Vua hiÖn nay cña V−¬ng quèc Anh lµ N÷ hoµng Elizabeth II, lªn ng«i n¨m 1953. QuyÒn lËp ph¸p thuéc vÒ vua vµ Quèc héi gåm hai viÖn: ViÖn Nguyªn l5o (Th−îng nghÞ viÖn) gåm c¸c nhµ quý téc tham gia theo chÕ ®é cha truyÒn con nèi vµ theo chøc t−íc do vua phong; ViÖn d©n biÓu (H¹ nghÞ viÖn) gåm 650 nghÞ sÜ do d©n bÇu, nhiÖm kú 5 n¨m. QuyÒn TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 9 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F hµnh ph¸p trªn danh nghÜa thuéc vÒ nhµ vua nh−ng thùc tÕ n»m trong tay ChÝnh phñ. Ng−êi ®øng ®Çu ChÝnh phñ lµ Thñ t−íng. Thñ t−íng lµ thñ lÜnh cña ®¶ng chiÕm ®a sè ghÕ trong H¹ nghÞ viÖn. Thñ t−íng ®−¬ng nhiÖm cña V−¬ng quèc Anh lµ «ng Tony Blair, thñ lÜnh cña C«ng ®¶ng, lªn cÇm quyÒn tõ n¨m 1997. 2.1.2: HÖ thèng luËt ph¸p: a) HÖ thèng luËt ph¸p cña Anh vµ xø Wales: HÖ thèng luËt ph¸p cña Anh vµ xø Wales lµ mét hÖ thèng riªng biÖt víi Scotland vµ B¾c Ailen. HÖ thèng nµy bao gåm hai bé phËn cÊu thµnh c¬ b¶n lµ hÖ thèng luËt cña Quèc héi hay cßn gäi lµ hÖ thèng luËt thµnh v¨n (Statute Law) vµ hÖ thèng luËt ¸n lÖ hay cßn gäi lµ Th«ng luËt (Common Law). Th«ng luËt ®−îc h×nh thµnh tõ thêi Anglo - Saxon c¸ch ®©y kho¶ng 1000 n¨m. §©y lµ hÖ thèng luËt dùa trªn nh÷ng ph¸n quyÕt vµ ¸n lÖ ®5 cã trong qu¸ khø mµ kh«ng cã v¨n b¶n luËt cô thÓ. Cßn hÖ thèng luËt Quèc héi ®−îc ban hµnh thµnh v¨n b¶n tõ thÕ kû thø 13, theo ®ã nh÷ng ph¸n quyÕt ph¶i ®−îc thi hµnh theo ®óng nh− v¨n b¶n luËt ®5 quy ®Þnh. Ngµy nay, ë Anh vµ xø Wales, luËt h×nh sù n»m trong hÖ thèng luËt cña Quèc héi trong khi phÇn lín luËt d©n sù vÉn phô thuéc chñ yÕu vµo hÖ thèng luËt ¸n lÖ. LuËt Céng ®ång ch©u ¢u còng ®−îc ¸p dông bëi Anh lµ mét quèc gia thµnh viªn cña Liªn minh ch©u ¢u vµ luËt nµy ®−îc ¸p dông −u tiªn so víi luËt quèc gia. b) HÖ thèng luËt cña Scotland vµ B¾c Ailen: HÖ thèng luËt cña Scotland chÞu nhiÒu ¶nh h−ëng cña luËt La m5 gièng nh− nhiÒu hÖ thèng luËt ë ch©u ¢u lôc ®Þa. HÖ thèng toµ ¸n bao gåm Toµ H×nh sù ®Þa ph−¬ng vµ Toµ §¹i h×nh. Toµ §¹i h×nh gåm Tßa s¬ thÈm vµ Toµ phóc thÈm. Nh÷ng vô ¸n d©n sù vµ h×nh sù nhá sÏ ®−îc xÐt xö ë Toµ ¸n h×nh sù ®Þa ph−¬ng, nh÷ng vô ¸n nghiªm träng h¬n ®−îc xÐt xö ë Toµ ®¹i h×nh. 2.2: X· héi: Tõ nh÷ng n¨m 50 cña thÕ kû XX, c¬ cÊu d©n c− cña Anh b¾t ®Çu cã sù thay ®æi nhanh chãng vÒ ®é tuæi vµ kÕt cÊu, ®iÒu nµy cã ¶nh h−ëng lín tíi y tÕ, gi¸o dôc TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 10 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F vµ viÖc lµm cña ng−êi d©n n−íc nµy. Anh Quèc hiÖn lµ mét trong nh÷ng quèc gia cã d©n sè giµ nhÊt trªn thÕ giíi víi tuæi thä b×nh qu©n lµ 77,7 n¨m (2000). N−íc Anh còng lµ quèc gia cã thø h¹ng cao trªn thÕ giíi vÒ chØ sè HDI (chØ sè ph¸t triÓn con ng−êi). HiÖn Anh ®ang xÕp vÞ trÝ 18 trªn tæng sè 173 quèc gia vÒ HDI. Ngµy nay x5 héi Anh cã møc ®é b×nh ®¼ng cao gi÷a nam vµ n÷. Anh ®øng vÞ trÝ thø 10 trªn tæng sè 146 quèc gia vÒ chØ sè GDI (chØ sè ph¸t triÓn giíi). Bªn c¹nh ®ã x5 héi Anh cßn rÊt ®a d¹ng víi nhiÒu chñng téc vµ t«n gi¸o kh¸c nhau. 2.2.1: Gia ®×nh: Kh¸c víi c¬ cÊu gia ®×nh ë nh÷ng n−íc thuéc vïng §Þa Trung H¶i, c¬ cÊu gia ®×nh ë Anh th−êng lµ nh÷ng hé gia ®×nh Ýt ng−êi cßn gäi lµ c¬ cÊu gia ®×nh h¹t nh©n bao gåm mét cÆp vî chång víi mét hoÆc hai con. Cã kho¶ng 40% d©n sè Anh sèng trong c¸c gia ®×nh h¹t nh©n. Anh lµ quèc gia cã tû lÖ ly h«n cao nhÊt ë ch©u ¢u. 38% c¸c cuéc h«n nh©n ë Anh kÕt thóc b»ng thñ tôc ly h«n. HiÖn t−îng nµy chñ yÕu x¶y ra ë nh÷ng cÆp vî chång cã thu nhËp thÊp hoÆc kÕt h«n khi cßn qu¸ trÎ. §©y lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m trong x5 héi Anh hiÖn nay. 2.2.2: TÇng líp x9 héi: ë Anh, ng−êi d©n cã nhËn thøc rÊt s©u s¾c vÒ ®Þa vÞ x5 héi. X5 héi Anh ®−îc ph©n ho¸ lµm ba tÇng líp chñ yÕu lµ th−îng l−u, trung l−u vµ tÇng líp lao ®éng. TÇng líp th−îng l−u cã hai ®Æc tr−ng næi bËt lµ cña c¶i vµ quyÒn lùc. TÇng líp trung l−u bao gåm nh÷ng ng−êi trÝ thøc, lao ®éng trÝ ãc nh−: luËt s−, b¸c sÜ, nh÷ng c«ng chøc cao cÊp cho tíi nh©n viªn v¨n phßng. Sè cßn l¹i lµ tÇng líp lao ®éng nghÌo, lµm viÖc vÊt v¶ vµ thu nhËp thÊp. 2.2.3: Giíi tÝnh: MÆc dï quan niÖm cña x5 héi vÒ b×nh ®¼ng giíi ®5 cã nhiÒu thay ®æi sau nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng ®ßi quyÒn b×nh ®¼ng cña phô n÷ khëi ®Çu tõ nh÷ng n¨m 60, phô n÷ vÉn bÞ yÕu thÕ h¬n: hä giµnh ®−îc Ýt quyÒn lùc vµ cña c¶i h¬n so víi nam TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 11 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F giíi. Tuy nhiªn, t×nh h×nh ngµy cµng ®−îc c¶i thiÖn theo chiÒu h−íng tÝch cùc trong x5 héi Anh hiÖn ®¹i. N¨m 1971, cã kho¶ng 52% phô n÷ trong ®é tuæi tõ 25 ®Õn 44 tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ - x5 héi. N¨m 1995, con sè nµy ®5 t¨ng lªn 75%. §Þa vÞ x5 héi cña phô n÷ so víi nam giíi còng ®−îc c¶i thiÖn, hä ngµy cµng n¾m gi÷ nh÷ng chøc vô quan trong trong c¸c c¬ quan nhµ n−íc. N¨m 1979, chØ cã 19 n÷ nghÞ sÜ trong Quèc héi, ®Õn n¨m 1997 ®5 t¨ng lªn 120. Tû lÖ phô n÷ gi÷ c¸c chøc vô cao cÊp trong c¸c c¬ quan cña chÝnh phñ t¨ng tõ 5% n¨m 1984 lªn 13% n¨m 2000. HiÖn nay Anh ®øng thø 10 trong 146 quèc gia vÒ chØ sè ph¸t triÓn giíi. 2.2.4: Chñng téc: V−¬ng quèc Anh lµ mét quèc gia ®a d¹ng víi nhiÒu d©n téc kh¸c nhau. Ngoµi ng−êi Anh chiÕm ®a sè cßn cã nhiÒu nhãm d©n téc thiÓu sè. Ng−êi Anh hÇu hÕt lµ ng−êi Anglo – Saxon vµ mét sè nhá nh÷ng ng−êi di c− sang Anh tõ lôc ®Þa ch©u ¢u trong nöa ®Çu thÕ kû XX. Céng ®ång d©n téc thiÓu sè ë Anh rÊt ®a d¹ng, chiÕm kho¶ng 7% tæng sè d©n, bao gåm ng−êi Ên §é, ng−êi Pakistan, Bangladesh, d©n nhËp c− tõ c¸c n−íc vïng Caribe, ch©u Phi, Trung Quèc....Céng ®ång d©n téc thiÓu sè ë Anh th−êng sèng tËp trung l¹i ë nh÷ng khu vùc kh¸c nhau trªn kh¾p ®Êt n−íc: ng−êi Caribe sèng tËp trung nhiÒu ë London, ng−ßi gèc Ên tËp trung nhiÒu ë Leicester trong khi ng−êi gèc Pakistan l¹i tËp trung ë miÒn trung ®Êt n−íc...Tuy nhiªn, thñ ®« London vÉn lµ thµnh phè tËp trung nhiÒu nhÊt d©n téc thiÓu sè víi tû lÖ 20% tæng sè ng−êi thuéc céng ®ång d©n téc thiÓu sè vµo n¨m 1997 vµ sÏ t¨ng lªn 28% vµo n¨m 2011. 2.2.5: T«n gi¸o: HiÖn nay Anh cã mÆt hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c céng ®ång t«n gi¸o.Trong ®ã Thiªn chóa gi¸o chiÕm phÇn ®«ng, tíi 50% d©n sè Anh. TiÕp ®Õn lµ céng ®ång Håi gi¸o víi kho¶ng 1,5 triÖu ng−êi, phÇn lín lµ ng−êi gèc Pakistan vµ Bangladesh, tËp trung nhiÒu ë London, Liverpool, Manchester, Leicester, Bradford. C¸c céng ®ång nhá h¬n bao gåm kho¶ng 450.000 tÝn ®å ®¹o Sikhs (mét nh¸nh cña Ên §é gi¸o) chñ yÕu TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 12 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F lµ ng−êi gèc Ên, tËp trung ë London, Manchester vµ Birmingham; 320.000 tÝn ®å Hindu sèng chñ yÕu ë Leicester, London, Manchester. Ngoµi ra cßn cã ®¹o PhËt, ®¹o Jana, ®¹o Baha.... 3. V¨n ho¸ vµ lèi sèng: Anh cã mét nÒn v¨n ho¸ hoµn toµn kh¸c víi c¸c n−íc ch©u ¢u lôc ®Þa. BÊt cø ai còng cã thÓ nhËn ra ng−êi Anh chÝnh gèc qua d¸ng vÎ l5nh ®¹m vµ ý thøc ®¼ng cÊp s©u s¾c. Mét nhµ x5 héi häc ë Anh ®5 tõng nãi "Sù kiªu ng¹o kh¾c s©u trong tõng giäng nãi cña tõng ®øa trÎ Anh". C¸ch ¨n mÆc cña ng−êi Anh còng rÊt gi¶n dÞ. Hä kh«ng qu¸ cÇu kú vÒ thêi trang, hä mÆc nh÷ng g× hä muèn. VÝ dô nh− tÇng líp th−îng l−u vµ tÇng líp trung l−u cã xu h−íng ¨n mÆc theo phong th¸i cæ ®iÓn. Anh lµ mét trong nh÷ng n−íc cã di s¶n v¨n ho¸ vµ nghÖ thuËt lín nhÊt trªn thÕ giíi. Nguån gèc v¨n ho¸ Anh cã thÓ t×m thÊy tõ thêi trung cæ. Anh cßn lµ n−íc tËp trung nhiÒu di s¶n v¨n ho¸ vµ t¸c phÈm nghÖ thuËt cña nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi. V× vËy, cã thÓ nãi Anh lµ mét quèc gia cã nÒn v¨n ho¸ rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. II. Kh¸i qu¸t kinh tÕ v−¬ng quèc Anh 1.Kh¸i qu¸t chung vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ: 1.1: S¬ l−îc lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ: N−íc Anh chÝnh lµ c¸i n«i cña chñ nghÜa t− b¶n. Vµo thÕ kû XIX, nhê vµo cuéc C¸ch m¹ng c«ng nghiÖp mµ Anh trë thµnh "c«ng x−ëng cña thÕ giíi". §Õn n¨m 1848, s¶n l−îng c«ng nghiÖp cña c¶ n−íc b»ng 45% tæng gi¸ trÞ s¶n l−îng c«ng nghiÖp cña toµn thÕ giíi. N−íc Anh cßn lµ "Ng−êi th−¬ng nghiÖp quèc tÕ". N¨m 1870, møc chu chuyÓn hµng ho¸ cña toµn thÕ giíi t− b¶n lµ 37,5 tû M¸c th× riªng n−íc Anh vµ thuéc ®Þa cña Anh chiÕm 14 tû M¸c. Víi nh÷ng kho¶n dù tr÷ khæng lå, Anh cßn lµ “chñ nî, trung t©m cho vay cña thÕ giíi t− b¶n”. Cho nªn thÕ kû XIX ®−îc xem lµ thÕ kû cña n−íc Anh. §Õn cuèi thÕ kû XIX, x5 héi loµi ng−êi b−íc vµo TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 13 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F thêi ®¹i ®iÖn khÝ ho¸, n−íc Mü vµ nhiÒu n−íc kh¸c ®5 bøt lªn vµ n−íc Anh kh«ng cßn gi÷ ®−îc vÞ trÝ tr−íc kia cña m×nh. Vµo thÕ kû XX, nÒn kinh tÕ Anh tr¶i qua nhiÒu biÕn ®éng. §Çu tiªn lµ nh÷ng tæn h¹i nÆng nÒ do hai cuéc chiÕn tranh thÕ giíi vµ nh÷ng cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ víi quy m« toµn cÇu vµo c¸c n¨m 1913-1914, 1929-1933...dÉn ®Õn −u thÕ kinh tÕ cña Anh bÞ suy gi¶m trong nh÷ng thËp niªn ®Çu sau chiÕn tranh vµ møc ph¸t triÓn kinh tÕ thua h¼n §øc, Mü vµ Ph¸p. Vµo nh÷ng n¨m 70, 80, tr−íc t×nh tr¹ng l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp gia t¨ng, n−íc Anh ®5 ®−a ra chÝnh s¸ch tù do cùc ®oan trong c¹nh tranh kinh tÕ ®Ó chèng l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp. Nh−ng trªn thùc tÕ, viÖc ®Çu t− ra n−íc ngoµi cña ng−êi Anh t¨ng vät ®5 lµm cho chÝnh s¸ch trªn kh«ng ph¸t huy hiÖu qu¶, ng−îc l¹i lµm cho tû lÖ l¹m ph¸t vµ t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp trë nªn trÇm träng h¬n. KÕt qu¶ lµ Anh vÉn kh«ng ®¹t ®−îc nhÞp ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ nh− phÇn lín c¸c n−íc kh¸c cña Céng ®ång ch©u ¢u. Sau ®ît suy tho¸i cuèi nh÷ng n¨m 70 vµ ®Çu 80, nÒn kinh tÕ Anh b¾t ®Çu b−íc sang giai ®o¹n phôc håi kh¸ chËm ch¹p. Tèc ®é t¨ng tr−ëng b×nh qu©n tõ 1981 ®Õn 1989 ®¹t xÊp xØ 3%. Sang ®Çu thËp kû 90, còng nh− nhiÒu n−íc kh¸c ë ch©u ¢u, n−íc Anh l¹i l©m vµo ®ît suy tho¸i míi. Møc t¨ng tr−ëng kinh tÕ n¨m 1990 chØ ®¹t 0,6%, hai n¨m 1991-1992 gi¶m xuèng cßn 0,3%. B¾t ®Çu n¨m 1993, kinh tÕ Anh cã dÊu hiÖu phôc håi víi tû lÖ t¨ng tr−ëng 1,9%, n¨m 1994 ®¹t 3,3%. Sau khi phôc håi, nÒn kinh tÕ Anh vÉn ph¸t triÓn chËm ch¹p. Tèc ®é t¨ng tr−ëng chËm cïng víi nh÷ng biÕn ®éng phøc t¹p trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®5 ®Æt n−íc Anh tr−íc nhiÒu vÊn ®Ò nan gi¶i nh−: søc mua trong n−íc gi¶m, thÞ tr−êng cã xu h−íng thu hÑp, søc ®Çu t− trong n−íc yÕu, ®Çu t− cè ®Þnh gi¶m, kh¶ n¨ng c¹nh tranh kinh tÕ yÕu, béi chi ng©n s¸ch lín, ®ång B¶ng Anh tr−ît gi¸...Tuy nhiªn, ®Õn n¨m 1997, chÝnh phñ §¶ng Lao ®éng Anh lªn cÇm quyÒn vµ chØ mét n¨m ë ghÕ thñ t−íng, «ng Tony Blair ®5 ®−a nÒn kinh tÕ Anh ngÈng ®Çu dËy: ®ång B¶ng Anh t¨ng gi¸ vµ tû lÖ thÊt nghiÖp gi¶m ®i râ rÖt. Trong khi ®ã c¸c n−íc kh¸c trong Liªn minh ch©u ¢u nh− Ph¸p, §øc ®ang ph¶i ®èi mÆt víi t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp ngµy cµng t¨ng. TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 14 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F Tr¶i qua mét thÕ kû víi nhiÒu th¨ng trÇm, nÒn kinh tÕ Anh ®5 cã nhiÒu lóc l©m vµo c¸c cuéc suy tho¸i trÇm träng, tuy nhiªn cho ®Õn nay nã ®5 ®¹t ®−îc sù ph¸t triÓn tèt vµ ®−îc ®¸nh gi¸ lµ thêi kú ph¸t triÓn nhÊt trong thÕ kû XX, t¹o ®µ cho nÒn kinh tÕ Anh b−íc sang thÕ kû XXI 1.2: §¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh tÕ Anh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: Trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû XXI, t×nh h×nh thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng dÉn tíi nh÷ng biÕn ®éng s©u s¾c trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu. NÕu nh− trong n¨m 2000, nÒn kinh tÕ thÕ giíi t¨ng tr−ëng nhanh vµ ®¹t møc t¨ng tr−ëng cao nhÊt trong h¬n mét thËp kû th× ®Õn n¨m 2001, kinh tÕ thÕ giíi r¬i vµo ®ît suy gi¶m m¹nh sau vô tÊn c«ng khñng bè n−íc Mü vµo ngµy 11/9 vµ cuéc chiÕn chèng khñng bè cña Mü ë Apganistan. TiÕp sau ®ã lµ hai n¨m kinh tÕ phôc håi mét c¸ch chËm ch¹p. Nh÷ng biÕn ®éng ®ã trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®5 cã ¶nh h−ëng ®Õn tÊt c¶ c¸c quèc gia, ®Æc biÖt lµ nh÷ng quèc gia cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh− Mü, NhËt B¶n, c¸c n−íc thuéc EU. Lµ mét quèc gia ph¸t triÓn trong EU, tuy cã chÞu ¶nh h−ëng Ýt nhiÒu, nh−ng nÒn kinh tÕ Anh quèc vÉn tá ra kh¸ v÷ng vµng tr−íc nh÷ng biÕn ®éng kh«n l−êng tõ bªn ngoµi. Ta cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy qua mét sè chØ tiªu kinh tÕ cña Anh trong nh÷ng n¨m qua. B¶ng 1: T¨ng tr−ëng kinh tÕ cña Anh quèc giai ®o¹n 1999-2003 ChØ tiªu §¬n vÞ 1999 2000 2001 2002 2003* GDP tû USD 1387,3 1430,3 1462,48 1491 1527 T¨ng tr−ëng GDP % 1,1 3,1 2,25 2,0 2,4 GDPBQ ®Çu ng−êi USD 24500 24885,8 24228,5 24379,6 24483,5 *Dù b¸o Nguån: Vô ¢u Mü - Bé Th−¬ng m¹i N¨m 2001- n¨m sôt gi¶m m¹nh nhÊt cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi - kinh tÕ Anh cã møc ®é t¨ng tr−ëng lµ 2,25% gi¶m 0,85% so víi n¨m 2000 nh−ng vÉn cao h¬n møc chung cña toµn thÕ giíi (1,3%) vµ cña EU (1,8%). §©y còng lµ n¨m mµ lÇn ®Çu tiªn TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 15 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F kÓ tõ n¨m 1986 Anh lµ n−íc cã tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ cao nhÊt trong nhãm G7 vµ trong nhãm c¸c n−íc lín ë khu vùc EU. Sang n¨m 2002, møc t¨ng tr−ëng cña Anh cã gi¶m nhÑ nh−ng vÉn cao h¬n møc t¨ng tr−ëng chung cña toµn EU. So s¸nh møc t¨ng tr−ëng GDP cña Anh víi mét sè n−íc lín trong EU vµ víi møc chung cña toµn EU theo biÓu ®å sau, ta thÊy tèc ®é t¨ng tr−ëng cña Anh t−¬ng ®èi æn ®Þnh vµ th−êng ë møc cao h¬n. Tèc ®é t¨ng tr−ëng GDP cña EU 3.5 3.5 3.4 3.1 3 2.5 2.1 2 2.25 2 1.8 1.5 2 1.4 1.1 1.1 0.75 0.5 0.2 EU Anh 1.8 1.2 1.2 1 0 3.1 2.9 2.9 §øc 0.7 Ph¸p 1999 2000 2001 2002 Italia Nguån: Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2002 Trong khi t¨ng tr−ëng kinh tÕ chËm g©y khã kh¨n cho thÞ tr−êng viÖc lµm ë EU th× thÞ tr−êng lao ®éng ë Anh l¹i kh¸ æn ®Þnh víi tû lÖ thÊt nghiÖp thÊp h¬n so víi møc trung b×nh cña EU. Ta cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy ë b¶ng 2. B¶ng 2: Tû lÖ thÊt nghiÖp cña Anh vµ EU Tû lÖ thÊt nghiÖp Anh EU 1999 5 9.6 §¬n vÞ: % 2000 2001 2002 3.6 5.8 5.1 8.8 9.2 7.7 Nguån: Vô ¢u Mü- Bé Th−¬ng m¹i Tû lÖ l¹m ph¸t ë Anh còng t−¬ng ®èi æn ®Þnh vµ ë møc võa ph¶i, trung b×nh trªn d−íi 3% kÓ tõ n¨m 1995 ®Õn nay (b¶ng 3). Møc ®é l¹m ph¸t lu«n n»m trong TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 16 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F tÇm kiÓm so¸t trong nhiÒu n¨m nh− vËy lµ do chÝnh phñ Anh ®5 cã nh÷ng chÝnh s¸ch l5i suÊt hîp lý cïng víi sù æn ®Þnh cña ®ång B¶ng Anh trªn thÞ tr−êng tiÒn tÖ quèc tÕ. Thªm vµo ®ã, Anh ch−a gia nhËp khu vùc ®ång tiÒn chung ch©u ¢u (EMU) nªn Ýt ph¶i chÞu nh÷ng ¶nh h−ëng tõ khu vùc nµy. B¶ng 3: Tû lÖ l¹m ph¸t cña Anh giai ®o¹n 1995-2002 §¬n vÞ: % ChØ tiªu 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 L¹m ph¸t 3,2 2,6 3,1 3 2,6 1,4 2,5 2,3 Nguån: Vô ¢u Mü - Bé Th−¬ng m¹i Anh cßn lµ mét thÞ tr−êng hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi v× Anh cã nhiÒu lîi thÕ nh−: lµ trung t©m tµi chÝnh tiÒn tÖ cña thÕ giíi, c¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn, thuÕ thÊp h¬n so víi c¸c n−íc EU kh¸c, ®éi ngò lao ®éng lµnh nghÒ víi gi¸ nh©n c«ng t−¬ng ®èi thÊp so víi c¸c n−íc ph¸t triÓn. HiÖn nay, Anh lµ n−íc thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi (FDI) nhiÒu nhÊt trong khu vùc EU. N¨m 2001, Anh chiÕm 30% FDI vµo EU vµ chiÕm 9,3% FDI cña toµn thÕ giíi. Theo dù b¸o, trong 10 ®Þa chØ thu hót vèn FDI hµng ®Çu trªn thÕ giíi giai ®o¹n 2001-2005, Anh ®øng ë vÞ trÝ thø 2 sau Mü víi l−îng FDI tiÕp nhËn trung b×nh mçi n¨m −íc kho¶ng 82,5 tû USD. Anh còng lµ n−íc ®Çu t− ra n−íc ngoµi lín nhÊt khèi EU. Thêi kú 1995-2000, trung b×nh mçi n¨m vèn ®Çu t− cña Anh ra n−íc ngoµi lªn tíi 119,4 tû USD, riªng n¨m 2000 vèn ®Çu t− nµy lªn tíi gÇn 250 tû USD. Trong lÜnh vùc tµi chÝnh, Anh còng m¹nh h¬n nhiÒu so víi nhiÒu n−íc ch©u ¢u lôc ®Þa. London vÉn lµ mét trung t©m dÞch vô tµi chÝnh, b¶o hiÓm quèc tÕ l©u ®êi, cã tÇm cì h¬n h¼n Pari vµ Frankfurt, chØ ®øng sau Mü. Theo thèng kª gÇn ®©y, London ®ang cã mét ®éi ngò tµi chÝnh - tiÒn tÖ lªn ®Õn h¬n 60 v¹n ng−êi, chiÕm tû lÖ rÊt lín trong nÒn kinh tÕ Anh vµ cã t¸c dông quan träng thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o viÖc lµm trong n−íc. TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 17 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F VÒ GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi hµng n¨m, Anh ®øng ë vÞ trÝ kh¸ cao. TÝnh theo ngang gi¸ søc mua, Anh ®øng vµo hµng thø n¨m trong nhãm G7 sau Mü, Canada, NhËt, §øc, ®øng thø 17 trªn 29 thµnh viªn cña tæ chøc Hîp t¸c vµ ph¸t triÓn kinh tÕ (OECD), vµ ®øng thø 20 tªn toµn thÕ giíi. TÝnh GDP b×nh qu©n ®Çu ng−êi theo gi¸ thùc tÕ th× Anh ®øng thø 12 trªn toµn thÕ giíi n¨m 2002. Trong n¨m 2002, Anh ®5 v−ît Ph¸p v−¬n lªn ®øng thø hai trong EU vÒ tæng s¶n phÈm trong n−íc. GDP cña c¸c n−íc thµnh viªn EU n¨m 2002 Luxembourg Ireland Bå §µo Nha Hi L¹p PhÇn Lan §an M¹ch ¸o Thôy §iÓn BØ Hµ Lan T©y Ban Nha Italia Ph¸p Anh §øc 19 96.8 106 114 122.5 164.7 195.5 233.5 237.8 374.6 §¬n vÞ:tû USD 572 1094 1327 1491 0 500 1000 1500 1887 2000 Nguån: B¸o c¸o ph¸t triÓn thÕ giíi 2002 cña World Bank Qua nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ trªn, ta cã thÓ thÊy nÒn kinh tÕ Anh ph¸t triÓn mét c¸ch kh¸ v÷ng ch¾c vµ Anh vÉn lµ mét nÒn kinh tÕ chñ ®¹o, ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong Liªn minh ch©u ¢u - mét trong ba cùc kinh tÕ ph¸t triÓn cña thÕ giíi. 2. C¬ cÊu c¸c ngµnh kinh tÕ chñ yÕu: NÒn kinh tÕ Anh lµ sù kÕt hîp rÊt nhuÇn nhuyÔn gi÷a nÒn c«ng nghiÖp, dÞch vô ph¸t triÓn cao vµ nÒn n«ng nghiÖp th©m canh. C¬ cÊu kinh tÕ cña Anh do c«ng nghiÖp vµ dÞch vô quyÕt ®Þnh. Tõ n¨m 1950 ®Õn nay, c¬ cÊu c¸c ngµnh kinh tÕ chñ TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 18 Kho¸ luËn tèt nghiÖp §µo ThÞ Mai H−¬ng - T2 K38F yÕu cña n−íc Anh ®5 cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ. NÕu trong nh÷ng n¨m 1950 tû träng ngµnh dÞch vô chØ chiÕm 50% GDP th× trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, lÜnh vùc dÞch vô cã t¨ng tr−ëng cao nhÊt vµ chiÕm tíi kho¶ng 2/3 GDP, trong khi n«ng nghiÖp chØ chiÕm mét phÇn nhá trong GDP cßn tû träng c«ng nghiÖp th× ngµy cµng gi¶m. B¶ng 4: Tû träng cña 3 khu vùc kinh tÕ trong tæng s¶n phÈm trong n−íc (GDP) tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña n−íc Anh giai ®o¹n 1985 - 2002 §¬n vÞ:% N¨m 1985 1991 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 N«ng nghiÖp 1,7 1,6 1,8 1,5 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 C«ng nghiÖp 35,6 29,6 30,4 30,7 29,3 28,6 28,8 25,6 25 DÞch vô 62,7 68,8 67,7 67,8 69,4 70,2 70,2 73,4 74 Nguån: Tæng côc thèng kª 2.1: Ngµnh c«ng nghiÖp: Anh quèc lµ mét n−íc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn l©u ®êi. Søc m¹nh cña nÒn c«ng nghiÖp Anh ®−îc thiÕt lËp tõ nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp truyÒn thèng xuÊt hiÖn ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu cña cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp vµo thÕ kû XIX nh− ngµnh dÖt, khai th¸c than, luyÖn thÐp, chÕ t¹o m¸y, ®ãng tµu, chÕ biÕn thùc phÈm. Ngµy nay, víi tr×nh ®é c«ng nghÖ cao, n−íc Anh më réng ph¸t triÓn nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i nh− ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, s¶n xuÊt m¸y bay, n¨ng l−îng h¹t nh©n, thiÕt bÞ viÔn th«ng, ®iÖn tö, chÕ t¹o c¸c dông cô dïng trong c¸c ngµnh khoa häc kh¸c nhau, ho¸ chÊt, khai th¸c dÇu khÝ… HiÖn nay c«ng nghiÖp chiÕm tû träng ngµy cµng nhá trong nÒn kinh tÕ Anh vµ thu hót kho¶ng 26,2% lùc l−îng lao ®éng. NhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp ë Anh hiÖn nay ®ang trong t×nh tr¹ng ph¸t triÓn chËm ch¹p, s¶n l−îng gi¶m. Trong n¨m 2002, c«ng nghiÖp chÕ t¹o ®5 gi¶m 122.000 viÖc lµm. C«ng nghiÖp nhÑ còng ®ang trong t×nh tr¹ng tr× trÖ vµ Ýt cã dÊu hiÖu phôc håi nhanh trong thêi gian tíi do ®ång B¶ng Anh qu¸ m¹nh trong nh÷ng n¨m qua dÉn tíi nhËp khÈu t¨ng vät. Bï l¹i sù suy gi¶m cña TriÓn väng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng Anh quèc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 19
- Xem thêm -